Iesniedz Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Iesniedz Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija                                                                                                                                  Likumprojekts 3.lasījumam

 

Grozījumi likumā “Par pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu  risināšanā”

(reģ.nr. 912)

 

Spēkā esošā likuma pantu redakcija

 

Saeimā 2.lasījumā pieņemtā likumprojekta redakcija (dok.nr.3241)

Nr.

Priekšlikumi 3.lasījumam

Komisijas atzinums

Atbildīgās komisijas sagatavotā 3.lasījuma redakcija

 

Izdarīt likumā “Par pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002., 2.nr., 2003., 20.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

 

 

Izdarīt likumā “Par pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 2.nr.; 2003, 20.nr.) šādus grozījumus:

 

 

Par pašvaldību palīdzību dzīvokļa

jautājumu risināšanā

 

 

 

 

 

 

1. Izteikt likuma nosaukumu šādā redakcijā:

“Par valsts un pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”.

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Juridiskais birojs

Likuma nosaukumu izteikt šādā redakcijā: “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”.

 

Atbalstīt

1. Izteikt likuma nosaukumu šādā redakcijā:

“Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”.

 

 

1.pants. Likuma mērķis

Šis likums nosaka, kuras personas ir tiesīgas saņemt pašvaldības palīdzību dzīvojamo telpu (turpmāk arī — dzīvoklis) jautājumu risināšanā, kā arī kārtību, kādā pašvaldības sniedz palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā (turpmāk arī — pašvaldības palīdzība).

 

 

2. Izteikt 1.panta tekstu šādā redakcijā:

“Šis likums nosaka, kuras personas ir tiesīgas saņemt valsts un pašvaldības palīdzību dzīvojamo telpu (turpmāk arī — dzīvoklis) jautājumu risināšanā, kā arī kārtību, kādā valsts un pašvaldības sniedz palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā (turpmāk arī — pašvaldības palīdzība)”.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs A.Radzevičs

Izslēgt likumprojekta 2.pantā iekavās vārdu „pašvaldības”, attiecīgi aizstājot visā tekstā jēdzienu “Pašvaldības palīdzība” ar vārdu “palīdzība”.

 

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Likumprojekta 2.pant ā:

izteikt 1.panta tekstu šādā redakcijā:

“Šis likums nosaka, kuras personas ir tiesīgas saņemt palīdzību dzīvojamo telpu (turpmāk arī — dzīvoklis) jautājumu risināšanā, kā arī kārtību, kādā tiek sniegta palīdzība iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā (turpmāk arī — palīdzība).”

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Izteikt 1.panta tekstu šādā redakcijā:

“Šis likums nosaka, kuras personas ir tiesīgas saņemt palīdzību dzīvojamo telpu (turpmāk arī — dzīvoklis) jautājumu risināšanā, kā arī kārtību, kādā tiek sniegta palīdzība iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā (turpmāk arī — palīdzība).”

 

 

 

 

2.pants. Personas, kurām ir tiesības saņemt pašvaldības palīdzību

Pašvaldības palīdzību šajā likumā noteiktajā kārtībā saņem:

1) šā likuma 13. un 14.pantā noteiktās personu kategorijas;

2) saskaņā ar šā likuma 15.pantu — citas attiecīgās pašvaldības domes (padomes) noteiktās personu kategorijas.

 

 

3. Izteikt 2.panta tekstu šādā redakcijā:

“Pašvaldību palīdzību var saņemt šajā likumā noteiktās personas, kuras ar pašvaldības domes (padomes) vai tās deleģētas institūcijas lēmumu atbilstoši šā likuma noteikumiem atzītas par tiesīgām saņemt pašvaldības palīdzību.”

 

 

4.

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Likumprojekta 3.pantā:

izteikt likuma 2.pantu  šādā redakcijā:

“2.pants. Personas, kurām ir tiesības saņemt palīdzību  pašvaldībā

Palīdzību pašvaldībā var saņemt šajā likumā noteiktās personas, kuras ar pašvaldības domes (padomes) vai tās deleģētas institūcijas lēmumu atbilstoši šā likuma noteikumiem atzītas par tiesīgām saņemt palīdzību

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

3. Izteikt 2.pantu  šādā redakcijā:

“2.pants. Personas, kurām ir tiesības saņemt palīdzību pašvaldībā

Palīdzību pašvaldībā var saņemt šajā likumā noteiktās personas, kuras ar pašvaldības domes (padomes) vai tās deleģētas institūcijas lēmumu atbilstoši šā likuma noteikumiem atzītas par tiesīgām saņemt palīdzību.”

 

 

3.pants. Pašvaldības palīdzības veidi

Pašvaldība iedzīvotājiem sniedz šādu palīdzību:

1) izīrē pašvaldībai piederošas dzīvojamās telpas (11.— 21.pants);

2) izīrē sociālos dzīvokļus (22.pants);

3) nodrošina ar pagaidu dzīvojamo telpu (23.pants);

4) sniedz palīdzību īrētās dzīvojamās telpas apmaiņā pret citu īrējamu dzīvojamo telpu (24.pants);

5) piešķir pabalstu dzīvojamās telpas īres maksas un maksas par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, segšanai (turpmāk — dzīvokļa pabalsts) (25.pants);

6) piešķir vienreizēju pabalstu dzīvojamās telpas vai dzīvojamās mājas remontam (26.pants);

7) remontē dzīvojamo telpu (27.pants).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Izteikt 3.panta tekstu šādā redakcijā:

“Pašvaldība iedzīvotājiem sniedz šādu palīdzību:

1) izīrē pašvaldībai piederošas dzīvojamās telpas (11. — 21.pants);

2) izīrē citu personu īpašumā vai valdījumā esošas dzīvojamās telpas (22.1 — 22.pants);

3) izīrē sociālos dzīvokļus (22.pants);

4) nodrošina ar pagaidu dzīvojamo telpu (23.pants);

5) sniedz palīdzību īrētās dzīvojamās telpas apmaiņā pret citu īrējamu dzīvojamo telpu (24.pants);

6) piešķir pabalstu dzīvojamās telpas īres maksas un maksas par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, segšanai (turpmāk — dzīvokļa pabalsts) (25.pants);

7) piešķir vienreizēju pabalstu dzīvojamās telpas vai dzīvojamās mājas remontam (26.pants);

8) piešķir vienreizēju pārcelšanās pabalstu (26.1 pants);

9) remontē dzīvojamo telpu (27.pants);

10) palīdz ar atvieglotiem noteikumiem saņemt kredītu dzīvojamās telpas iegādei vai būvniecībai (29.pants).”

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs A.Radzevičs

Likumprojekta 4.pantā:

3.panta virsrakstu izteikt sekojošā redakcijā:

„Palīdzības veidi”;

sadalīt pantu divās daļās sekojošā redakcijā:

“(1) Pašvaldība iedzīvotājiem sniedz šādu palīdzību:

1) izīrē pašvaldībai piederošas dzīvojamās telpas (11. — 21.pants);

2) izīrē citu personu īpašumā vai valdījumā esošas dzīvojamās telpas (22.1 — 22.pants);

3) izīrē sociālos dzīvokļus (22.pants);

4) nodrošina ar pagaidu dzīvojamo telpu (23.pants);

5) sniedz palīdzību īrētās dzīvojamās telpas apmaiņā pret citu īrējamu dzīvojamo telpu (24.pants);

6) piešķir pabalstu dzīvojamās telpas īres maksas un maksas par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, segšanai (turpmāk — dzīvokļa pabalsts) (25.pants);

7) piešķir vienreizēju pabalstu dzīvojamās telpas vai dzīvojamās mājas remontam (26.pants);

8) remontē dzīvojamo telpu (27.pants).

 (2) Valsts un pašvaldība kopīgi sniedz šādu palīdzību:

1) piešķir vienreizēju pārcelšanās pabalstu (26.1 pants);

2) palīdz kredīta saņemšanā dzīvojamās telpas iegādei vai būvniecībai (29.pants).”

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Likumprojekta 4.pantā:

izteikt 3.pantu  šādā redakcijā:

“3.pants. Palīdzības veidi

Ir šādi palīdzības veidi:

1) pašvaldībai piederošas vai uz likumīga pamata pašvaldības lietojumā esošas dzīvojamās telpas izīrēšana (11. — 21.pants);

2) sociālā dzīvokļa izīrēšana (22.pants);

3) nodrošināšana ar pagaidu dzīvojamo telpu (23.pants);

4) palīdzība īrētās dzīvojamās telpas apmaiņā pret citu īrējamu dzīvojamo telpu (24.pants);

5) pabalsta piešķiršana dzīvojamās telpas īres maksas un maksas par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, segšanai (turpmāk — dzīvokļa pabalsts) (25.pants);

6) vienreizēja pabalsta piešķiršana dzīvojamās telpas vai dzīvojamās mājas remontam (26.pants);

7) vienreizēja dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršana (26.1 pants);

8) dzīvojamās telpas remonts (27.pants) ;

9) palīdzība dzīvojamās telpas iegādei vai būvniecībai (27.1 pants).”

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Izteikt 3.pantu šādā redakcijā:

“3.pants. Palīdzības veidi

Ir šādi palīdzības veidi:

1) pašvaldībai piederošas vai uz likumīga pamata pašvaldības lietojumā esošas dzīvojamās telpas izīrēšana (11. — 21.pants);

2) sociālā dzīvokļa izīrēšana (22.pants);

3) nodrošināšana ar pagaidu dzīvojamo telpu (23.pants);

4) palīdzība īrētās dzīvojamās telpas apmaiņā pret citu īrējamu dzīvojamo telpu (24.pants);

5) pabalsta piešķiršana dzīvojamās telpas īres maksas un maksas par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, segšanai (turpmāk — dzīvokļa pabalsts) (25.pants);

6) vienreizēja pabalsta piešķiršana dzīvojamās telpas vai dzīvojamās mājas remontam (26.pants);

7) vienreizēja dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršana (26.1 pants);

8) dzīvojamās telpas remonts (27.pants);

9) palīdzība dzīvojamās telpas iegādei     vai     būvniecībai   (27.1 pants).”

 

 

 

 

4.pants. Pašvaldība, kura sniedz palīdzību

 

(1) Pašvaldības palīdzību personai sniedz tā pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā attiecīgā persona deklarējusi savu dzīvesvietu, izņemot šā likuma 14.panta pirmās daļas 3., 4. un 5.punktā, kā arī šā panta otrajā daļā minēto gadījumu.

(2) Pašvaldībai ir tiesības sniegt palīdzību arī tām šā likuma 13. un 14.pantā minētajām personām, kuras nav deklarējušas savu dzīvesvietu tās administratīvajā teritorijā, ja vien šī pašvaldība ir sniegusi attiecīgā veida palīdzību visām personām, kuras deklarējušas savu dzīvesvietu tās teritorijā un ir reģistrētas pašvaldības palīdzības saņemšanai vai kuras deklarējušas savu dzīvesvietu tās teritorijā un kurām neatliekami sniedzama pašvaldības palīdzība.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  4.pantā:

aizstāt otrajā daļā vārdus “ir sniegusi” ar vārdiem “ir piedāvājusi sniegt”;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

papildināt pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Dzīvojamo telpu izīrēšanā personām, kurām nepieciešama pašvaldības palīdzība, pašvaldības var sadarboties, noslēdzot attiecīgu līgumu.”

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Likuma 4.panta pirmajā daļā izslēgt vārdu “Pašvaldības”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Likumprojekta 5.pantā:
izslēgt trešajā daļā vārdu “pašvaldības”.

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

5.      4.pantā:

izslēgt pirmajā daļā vārdu “Pašvaldības”;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aizstāt otrajā daļā vārdus “ir sniegusi” ar vārdiem “ir piedāvājusi sniegt”;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

papildināt pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Dzīvojamo telpu izīrēšanā personām, kurām nepieciešama palīdzība, pašvaldības var sadarboties, noslēdzot attiecīgu līgumu.”

 

 

 

9.

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Papildināt likumprojektu ar jaunu pantu šādā redakcijā:

“Aizstāt 5.panta nosaukumā, II nodaļas nosaukumā, 8.panta pirmajā u n otrajā daļā, 9.panta pirmajā un trešajā daļā, 14.panta septītajā daļā un 24.panta nosaukumā vārdus “pašvaldības palīdzība” (attiecīgā locījumā) ar vārdu “palīdzība” (attiecīgā locījumā).”

 

Atbalstīt, papildināt likumprojektu ar jaunu pantu

 

 

 

6.Aizstāt 5.panta nosaukumā, II nodaļas nosaukumā, 8.panta pirmajā un otrajā daļā, 9.panta pirmajā un trešajā daļā, 14.panta septītajā daļā un 24.panta nosaukumā vārdus “pašvaldības palīdzība” (attiecīgā locījumā) ar vārdu “palīdzība” (attiecīgā locījumā).

 

 

6.pants. Iesniegums pašvaldības palīdzības saņemšanai

(1) Persona, kura vēlas saņemt pašvaldības palīdzību, iesniedz attiecīgajai pašvaldībai iesniegumu un dokumentus, kas apliecina, ka šī persona ir tiesīga saņemt pašvaldības palīdzību. Iesniegumā norādāmi iespējamie personai vēlamie pašvaldības palīdzības veidi.

 

(2) ...

 

 

(3) Personas iesniegumu pašvaldības palīdzības saņemšanai izskata un rakstveida atbildi personai sniedz likumā noteiktajā kārtībā.

 

 

 

 

 

 

 

6. Izteikt 6.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Persona, kura vēlas saņemt pašvaldības palīdzību, iesniedz attiecīgajai pašvaldībai rakstveida iesniegumu un dokumentus, kas apliecina, ka šī persona ir tiesīga saņemt pašvaldības palīdzību. Iesniegumā norādāmi iespējamie personai vēlamie pašvaldības palīdzības veidi.”

 

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deputāts A.Aleksejevs

Izslēgt likumprojekta 6.pantu.

 

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

 

Likumprojekta 6.pantā:                             

        izteikt 6.panta nosaukumu šādā redakcijā:

6.pants. Iesniegums palīdzības saņemšanai;

         izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Persona, kura vēlas saņemt palīdzību (izņemot 27.1 panta pirmajā daļā minēto palīdzību), iesniedz attiecīgajai pašvaldībai rakstveida iesniegumu un dokumentus, kas apliecina, ka šī persona ir tiesīga saņemt palīdzību. Iesniegumā norādāmi iespējamie personai vēlamie palīdzības veidi.”;

            izslēgt trešajā daļā vārdu “pašvaldības”.

 

 

Neatbalstīt

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

7. 6.pantā:

             izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

“6.pants. Iesniegums palīdzības saņemšanai;

            izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Persona, kura vēlas saņemt palīdzību (izņemot 27.1 panta pirmajā daļā minēto palīdzību), iesniedz attiecīgajai pašvaldībai rakstveida iesniegumu un dokumentus, kas apliecina, ka šī persona ir tiesīga saņemt palīdzību. Iesniegumā norādāmi iespējamie personai vēlamie palīdzības veidi.”;

            izslēgt trešajā daļā vārdu “pašvaldības”.

 

 

7.pants. Kārtība, kādā reģistrējama persona, kas ir tiesīga saņemt pašvaldības palīdzību

(1) Persona tiek reģistrēta dzīvokļa jautājumu risināšanā sniedzamās pašvaldības palīdzības reģistrā (turpmāk — palīdzības reģistrs), ja tā pašvaldībai iesniegusi šā likuma 6.panta pirmajā daļā noteiktos dokumentus un šā panta otrajā daļā noteiktajā kārtībā atzīta par tiesīgu saņemt pašvaldības palīdzību.

(2) Lēmumu par personas atzīšanu par tiesīgu saņemt pašvaldības palīdzību un iekļaušanu tā veida palīdzības reģistrā, kāda norādīta personas iesniegumā, pieņem pašvaldības domes (padomes) deleģēta institūcija.

 

 

(3) Personu var reģistrēt vienlaikus divos vai vairākos palīdzības reģistros.

(4) Personas, ievērojot šā likuma 8.panta trešās daļas noteikumus, reģistrējamas palīdzības reģistrā tādā secībā, kādā tās iesniegušas pašvaldībai iesniegumu attiecīgā veida palīdzības saņemšanai.

 

 

7. Papildināt 7.pantu ar piekto, sesto un septīto daļu šādā redakcijā:

“(5) Pašvaldības dome (padome) vai tās deleģēta institūcija var pieņemt lēmumu atteikt atzīt personu par tiesīgu saņemt šā likuma 3.panta 1.punktā minēto palīdzību piecus gadus pēc tam, kad:

1) persona devusi piekrišanu privatizēt tās īrēto valsts vai pašvaldības dzīvokli citai personai un noslēgusi ar to vienošanos par dzīvojamās telpas lietošanas tiesību izbeigšanu;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) ar personas piekrišanu dzīvoklis ir pārdots vai citādi atsavināts un darījuma rezultātā tā zaudējusi lietošanas tiesības uz attiecīgo dzīvokli.

 

 

 

(6) Pašvaldības dome (padome) savos saistošajos noteikumos var noteikt arī citus gadījumus, kad pašvaldībai ir tiesības atteikt personai šā likuma 3.panta 1.punktā minētās palīdzības saņemšanu.

 

(7) Šā panta piektajā un sestajā daļā minētajos gadījumos pašvaldībai ir tiesības atteikt palīdzības sniegšanu tad, ja tiek konstatēts, ka persona ar savu rīcību apzināti pasliktinājusi savus dzīvokļa apstākļus.”

 

 

 

12.

 

 

 

13.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

 

 

 

 

17.

 

 

 

 

18.

 

 

 

 

Deputāts A.Aleksejevs

Izslēgt likumprojekta 7.pantu.

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Aizstāt likuma 7.panta nosaukumā, pirmajā un otrajā daļā vārdus “pašvaldības palīdzība”(attiecīgā locījumā) ar vārdu “palīdzība” (attiecīgā locījumā);

 

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs A.Radzevičs

Likumprojekta 7.pantā aiz vārdiem “3.panta” papildināt ar vārdiem “pirmās daļas 1 – 3.punktā”.

 

Juridiskais birojs

Likuma 7. pantā paredzētajos grozījumos (likumprojekta 7. pants):

papildināt piektās daļas 2. punktu aiz vārda “piekrišanu” ar vārdiem “tai piederošs”;

 

 

Deputāts A.Klementjevs

Izslēgt 7.panta sesto daļu, attiecīgi mainot sekojošās daļas numerāciju.

 

Deputāts A.Klementjevs

Izslēgt 7.panta septītajā daļā vārdus “un sestajā”.

 

 

Juridiskais birojs

Likuma 7. pantā paredzētajos grozījumos (likumprojekta 7. pants) sesto un septīto daļu izteikt kā sesto daļu šādā redakcijā:

“(6) Pašvaldības dome (padome) savos saistošajos noteikumos var noteikt arī citus gadījumus, kad pašvaldībai ir tiesības atteikt personai šā likuma 3.panta 1. un 2.punktā minētās palīdzības saņemšanu, ja pirms palīdzības lūgšanas persona ar savu rīcību apzināti pasliktinājusi savus dzīvokļa apstākļus.”

 

 

Neatbalstīt

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīt

 

 

 

 

Neatbalstīt

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. 7.pantā:

aizstāt panta nosaukumā, pirmajā un otrajā daļā vārdus “pašvaldības palīdzība”(attiecīgā locījumā) ar vārdu “palīdzība” (attiecīgā locījumā);

papildināt pantu ar piekto un  sesto daļu šādā redakcijā:

“(5) Pašvaldības dome (padome) vai tās deleģēta institūcija var pieņemt lēmumu   atteikt   atzīt personu par tiesīgu saņemt  šā  likuma   3.panta   1. punktā minēto palīdzību piecus gadus pēc tam, kad:

1) persona devusi piekrišanu privatizēt tās īrēto valsts vai pašvaldības dzīvokli citai personai un noslēgusi ar to vienošanos par dzīvojamās telpas lietošanas tiesību izbeigšanu;

2) ar personas piekrišanu tai piederošs dzīvoklis ir pārdots vai citādi atsavināts un darījuma rezultātā tā zaudējusi lietošanas tiesības uz attiecīgo dzīvokli.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“(6) Pašvaldības dome (padome) savos saistošajos noteikumos var paredzēt arī citus gadījumus, kad pašvaldībai ir tiesības atteikt personai šā likuma 3.panta 1.punktā minēto palīdzību, ja pirms palīdzības lūgšanas persona ar savu rīcību apzināti pasliktinājusi savus dzīvokļa apstākļus.”

 

10.pants. Personas izslēgšana no palīdzības reģistra

(1) Persona tiek izslēgta no palīdzības reģistra, ja:

1) tā sniegusi nepatiesas ziņas par apstākļiem, kuri bijuši par pamatu šīs personas reģistrēšanai attiecīgās pašvaldības palīdzības saņemšanai;

2) zuduši apstākļi, kuri bijuši par pamatu šīs personas reģistrēšanai attiecīgās pašvaldības palīdzības saņemšanai.

 

(2) Lēmumu par personas izslēgšanu no palīdzības reģistra pieņem pašvaldības dome (padome) vai tās deleģēta institūcija.

 

(3) Ne vēlāk kā divas nedēļas pirms personas izslēgšanas no palīdzības reģistra šai personai uz tās norādīto adresi nosūtāms rakstveida paziņojums.

 

 

 

19.

 

 

 

 

 

 

&nbs p;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.

 

 

 

 

 

 

 

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs A.Radzevičs

Likuma 10.pantu izteikt sekojošā redakcijā:

“(1) Persona (ģimene) tiek izslēgta no palīdzības reģistra, ja:

1) tā sniegusi nepatiesas ziņas par apstākļiem, kuri bijuši par pamatu šīs personas reģistrēšanai attiecīgās pašvaldības palīdzības saņemšanai;

2) zuduši apstākļi, kuri bijuši par pamatu šīs personas reģistrēšanai attiecīgās pašvaldības palīdzības saņemšanai;

3) tā reģistrēta pašvaldības palīdzības saņemšanai sakarā ar izlikšanu no dzīvojamās telpas par īres maksas un maksas par pakalpojumiem parādu, bet novilcina pašvaldības palīdzības sniegšanas procesu, nepamatoti atsakoties no ne mazāk kā trim dzīvojamo telpu īres piedāvājumiem.

(2) Lēmumu par personas izslēgšanu no palīdzības reģistra pieņem pašvaldības dome (padome) vai tās deleģēta institūcija.

 (3) Ne vēlāk kā divas nedēļas pirms personas izslēgšanas no palīdzības reģistra šai personai uz tās norādīto adresi nosūtāms rakstveida paziņojums.”

 

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Papildināt likumprojektu ar jaunu pantu šādā redakcijā:

“Izteikt 10.panta tekstu sekojošā redakcijā:

“(1) Persona tiek izslēgta no palīdzības reģistra, ja:

1) sniegusi nepatiesas ziņas par apstākļiem, kuri bijuši par pamatu tās reģistrēšanai attiecīgās palīdzības saņemšanai;

2) zuduši apstākļi, kuri bijuši par pamatu šīs personas reģistrēšanai attiecīgās palīdzības saņemšanai;

3) tā reģistrēta palīdzības saņemšanai sakarā ar izlikšanu no dzīvojamās telpas, pamatojoties uz likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 28.2 panta noteikumiem, bet novilcina palīdzības sniegšanas procesu, nepamatoti atsakoties no vismaz trim dzīvojamo telpu īres piedāvājumiem.

(2) Lēmumu par personas izslēgšanu no palīdzības reģistra pieņem pašvaldības dome (padome) vai tās deleģēta institūcija.

 (3) Ne vēlāk kā divas nedēļas pirms personas izslēgšanas no palīdzības reģistra šai personai uz tās norādīto adresi nosūtāms rakstveida paziņojums.”

 

 

 

Daļēji atbalstīt,

skat. priekšlikumu nr. 20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt, mainīt turpmāko likumprojektapantu numerāciju

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Izteikt 10.panta tekstu šādā redakcijā:

“(1) Persona tiek izslēgta no palīdzības reģistra, ja:

1) sniegusi nepatiesas ziņas par apstākļiem, kuri bijuši par pamatu tās reģistrēšanai attiecīgās palīdzības saņemšanai;

2) zuduši apstākļi, kuri bijuši par pamatu šīs personas reģistrēšanai attiecīgās palīdzības saņemšanai;

3) tā reģistrēta palīdzības saņemšanai sakarā ar izlikšanu no dzīvojamās telpas, pamatojoties uz likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 28.2 panta noteikumiem, bet novilcina palīdzības sniegšanas procesu, nepamatoti atsakoties no vismaz trim dzīvojamo telpu īres piedāvājumiem.

(2) Lēmumu par personas izslēgšanu no palīdzības reģistra pieņem pašvaldības dome (padome) vai tās deleģēta institūcija.

 (3) Ne vēlāk kā divas nedēļas pirms personas izslēgšanas no palīdzības reģistra šai personai uz tās norādīto adresi nosūtāms rakstveida paziņojums.”

 

 

11.pants. Dzīvojamo telpu izīrēšanas kārtība

Pašvaldība ir tiesīga izīrēt tai piederošu dzīvojamo telpu vienīgi šajā likumā noteiktajām personām un ievērojot šā likuma, likuma “Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām mājām” un likuma “Par dzīvojamo telpu īri” noteikumus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Izteikt 11.panta tekstu šādā redakcijā:

“Pašvaldība ir tiesīga izīrēt tai piederošu vai uz cita likumīga pamata tās lietojumā esošu dzīvojamo telpu vienīgi šajā likumā noteiktajām personām un ievērojot šā likuma, likuma “Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām mājām”, likuma “Par dzīvojamo telpu īri” un likuma “Par dzīvokļa īpašumu” noteikumus.”

 

 

 

 

 

 

 

 

21.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.

 

 

 

Juridiskais birojs

Likumprojekta 8. pantā izslēgt vārdu ”cita” un

papildināt likumprojekta 8. pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” noteiktajā kārtībā no valsts pārņemto neizīrēto dzīvokli pašvaldība vispirms piedāvā īrēt  personām, kuras atbrīvo dzīvojamo telpu, kas atrodas denacionalizētā vai likumīgajam īpašniekam atdotā mājā un ir lietojušas dzīvojamo telpu līdz īpašuma tiesību atjaunošanai.”

Mainīt turpmāko likumprojekta pantu numerāciju.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Likumprojekta 8.pantu izteikt šādā redakcijā:
”Izteikt 11.panta tekstu šādā redakcijā:

“(1) Pašvaldība ir tiesīga izīrēt tai piederošu vai uz likumīga pamata tās lietojumā esošu (turpmāk -  lietojumā esoša) dzīvojamo telpu vienīgi šajā likumā noteiktajām personām un ievērojot šā likuma, likuma “Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām mājām”, likuma “Par dzīvojamo telpu īri” un likuma “Par dzīvokļa īpašumu” noteikumus.

(2) Likumā “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” noteiktajā kārtībā no valsts pārņemto neizīrēto dzīvokli pašvaldība vispirms piedāvā īrēt  personām, kuras atbrīvo dzīvojamo telpu, kas atrodas denacionalizētā vai likumīgajam īpašniekam atdotā mājā, un ir lietojušas dzīvojamo telpu līdz īpašuma tiesību atjaunošanai.”

 

 

 

 

Atbalstīt,

iekļauts priekšlikumā nr.22.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Izteikt 11.panta tekstu šādā redakcijā:

“(1) Pašvaldība ir tiesīga izīrēt tai piederošu vai uz likumīga pamata tās lietojumā esošu (turpmāk -  lietojumā esoša) dzīvojamo telpu vienīgi šajā likumā noteiktajām personām un ievērojot šā likuma, likuma “Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām mājām”, likuma “Par dzīvojamo telpu īri” un likuma “Par dzīvokļa īpašumu” noteikumus.

(2) Likumā “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” noteiktajā kārtībā no valsts pārņemto neizīrēto dzīvokli pašvaldība vispirms piedāvā īrēt  personām, kuras atbrīvo dzīvojamo telpu, kas atrodas denacionalizētā vai likumīgajam īpašniekam atdotā mājā, un ir lietojušas dzīvojamo telpu līdz īpašuma tiesību atjaunošanai.”

 

 

 

9. Papildināt likumu ar 11.1 pantu šādā redakcijā:

“11.pants.      Valsts īpašumā esošu dzīvokļu pārņemšana pašvaldības īpašumā

(1) Ikvienu valsts īpašumā esošu neizīrētu dzīvokli, kas privatizējams likumā “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” noteiktajā kārtībā, vispirms piedāvā nodot tās pašvaldības īpašumā, kuras administratīvajā teritorijā atrodas neizīrētais dzīvoklis. Ja mēneša laikā attiecīgā pašvaldība nav pieņēmusi lēmumu par neizīrētā valsts dzīvokļa pārņemšanu pašvaldības īpašumā, neizīrēto dzīvokli privatizē likumā “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”  noteiktajā kārtībā.

(2) Šā panta pirmajā daļā noteiktajā kārtībā pārņemto neizīrēto dzīvokli pašvaldība vispirms piedāvā īrēt  personām, kuras atbrīvo dzīvojamo telpu, kas atrodas denacionalizētā vai likumīgajam īpašniekam atdotā mājā un šīs personas ir lietojušas dzīvojamo telpu līdz īpašuma tiesību atjaunošanai.”

 

 

 

 

 

23.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juridiskais birojs

Izslēgt likumprojekta 9. pantu, attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.pants. Pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu uzskaite

(1) Pašvaldība veic tai piederošo neizīrēto dzīvojamo telpu vienotu uzskaiti.

(2) Ja atbrīvojas pašvaldībai piederoša dzīvojamā telpa, tās apsaimniekotājs septiņu dienu laikā paziņo par to attiecīgajai pašvaldības domes (padomes) deleģētajai institūcijai, kas šo dzīvojamo telpu nekavējoties ņem uzskaitē kā neizīrētu un iekļauj neizīrēto dzīvojamo telpu sarakstā.

(3) Ikvienai personai, kura reģistrēta attiecīgās pašvaldības palīdzības saņemšanai vai kurai neatliekami sniedzama pašvaldības palīdzība, ir brīvi pieejams pašvaldības neizīrēto dzīvojamo telpu saraksts, kurā iekļauta šāda informācija:

1) tā pašvaldības teritoriālā dalījuma nosaukums, kurā atrodas dzīvojamā telpa;

2) dzīvojamās telpas platība un istabu skaits, stāvs, kurā šī dzīvojamā telpa atrodas;

3) dzīvojamās telpas labiekārtojuma līmenis;

4) dzīvojamās telpas īres maksa.

 

 

 

24.

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Likuma 12.pantā:

         papildināt panta nosaukumu un pirmo daļu pēc vārda “piederošo” ar vārdiem “vai tās lietojumā esošo” un

         aizstāt trešajā daļā vārdus “ir brīvi pieejams pašvaldības” ar vārdiem “ir brīvi pieejams” un vārdus “pašvaldības palīdzība” (attiecīgā locījumā) - ar vārdu “palīdzība”(attiecīgā locījumā).

 

Atbalstīt

 

11. 12.pantā:

            papildināt panta  nosaukumu un pirmo daļu pēc vārda “piederošo” ar vārdiem “vai tās lietojumā esošo”;

            aizstāt trešajā daļā vārdus “ir brīvi pieejams pašvaldības” ar vārdiem “ir brīvi pieejams” un vārdus “pašvaldības palīdzība” (attiecīgā locījumā) - ar vārdu “palīdzība”(attiecīgā locījumā).

 

 

13.pants. Personas, kurām neatliekami sniedzama pašvaldības palīdzība

(1) Ja stihiskas nelaimes vai avārijas rezultātā personas īrētā vai īpašumā esošā dzīvojamā telpa vai dzīvojamā māja ir gājusi bojā vai daļēji sagruvusi un attiecīgā persona ir iesniegusi pašvaldībai iesniegumu palīdzības saņemšanai, šai personai neatliekami sniedzama pašvaldības palīdzība, izīrējot tai dzīvojamo telpu šā likuma III nodaļā noteiktajā kārtībā vai piešķirot vienreizēju pabalstu šā likuma 26.pantā noteiktajā kārtībā.

 

(2) Lēmumu par palīdzības sniegšanu attiecīgajai personai pašvaldības dome (padome) vai tās deleģēta institūcija pieņem 24 stundu laikā pēc personas iesnieguma saņemšanas, neveicot šā likuma 7.pantā paredzēto šīs personas reģistrāciju pašvaldības palīdzības saņemšanai.

 

 

10. Izslēgt 13.panta pirmajā daļā skaitli un vārdu “III nodaļā”.

 

 

25.

 

 

 

 

 

26.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Aizstāt likuma 13.panta nosaukumā un otrajā daļā vārdus “pašvaldības palīdzība” (attiecīgā locījumā) ar vārdu “pašvaldība” (attiecīgā locījumā);

 

Juridiskais birojs

 

Likumprojekta 10. pantu izteikt šādā redakcijā:

“Aizstāt 13. panta pirmajā daļā vārdus “šā likuma III nodaļā noteiktajā kārtībā vai piešķirot vienreizēju pabalstu šā likuma 26.pantā noteiktajā kārtībā” ar vārdiem “vai piešķirot vienreizēju pabalstu šajā likumā noteiktajā kārtībā”.

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Likumprojekta 10.pantā

izteikt 13.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Ja stihiskas nelaimes vai avārijas rezultātā personas īrētā vai īpašumā esošā dzīvojamā telpa vai dzīvojamā māja ir gājusi bojā vai daļēji sagruvusi un attiecīgā persona ne vēlāk kā viena mēneša laikā pēc stihiskās nelaimes vai avārijas ir iesniegusi pašvaldībai iesniegumu palīdzības saņemšanai, šai personai neatliekami sniedzama palīdzība, izīrējot tai dzīvojamo telpu vai piešķirot vienreizēju pabalstu šajā likumā noteiktajā kārtībā.”

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

Atbalstīt,

iekļauts priekšlikumā

Nr. 27

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. 13.pantā:

aizstāt panta nosaukumā un otrajā daļā vārdus “pašvaldības palīdzība” (attiecīgā locījumā) ar vārdu “pašvaldība” (attiecīgā locījumā);

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Ja stihiskas nelaimes vai avārijas rezultātā personas īrētā vai īpašumā esošā dzīvojamā telpa vai dzīvojamā māja ir gājusi bojā vai daļēji sagruvusi un attiecīgā persona ne vēlāk kā viena mēneša laikā pēc stihiskās nelaimes vai avārijas ir iesniegusi pašvaldībai iesniegumu palīdzības saņemšanai, šai personai neatliekami sniedzama palīdzība, izīrējot tai dzīvojamo telpu vai piešķirot vienreizēju pabalstu šajā likumā noteiktajā kārtībā.”

 

14.pants. Personas, kuras ar dzīvojamo telpu nodrošināmas pirmām kārtām

(1) Pirmām kārtām ar dzīvojamo telpu nodrošināmas:

1) personas, kurām saskaņā ar likumu “Par dzīvojamo telpu īri” sniedzama palīdzība gadījumos, ja tās tiek izliktas no īrētās dzīvojamās telpas un ja tās ir:

a) maznodrošinātas personas, kuras sasniegušas pensijas vecumu vai ir invalīdi,

b) maznodrošinātas personas, ar kurām kopā dzīvo un kuru apgādībā ir vismaz viens nepilngadīgs bērns, aizgādnībā esoša persona, maznodrošināta pensijas vecumu sasniegusi persona vai maznodrošināta persona, kura ir invalīds,

c) pašvaldības teritorijā dzīvojošas citas personas, kuras pieder pie tās pašvaldības domes (padomes) noteiktās personu kategorijas, kurām pašvaldība sniedz palīdzību, ja tās tiek izliktas no īrētās dzīvojamās telpas;

 

 

 

 

 

 

 

 

28.

 

 

 

 

Deputāts A.Aleksejevs

Izteikt 14.panta pirmās daļas 1.punktu šādā redakcijā:
”1) personas, kurām sniedzama palīdzība saskaņā ar likumu “Par dzīvojamo telpu īri”;”.

 

 

 

 

Neatbalstīt

 

17.pants. Dzīvojamo telpu piedāvāšanas secība

(1) Ikvienu neizīrētu pašvaldībai piederošu dzīvojamo telpu vispirms piedāvā īrēt šā likuma 13.pantā minētajām personām, ja attiecīgajā administratīvajā teritorijā tādas ir. Ja šādu personu nav vai tās visas rakstveidā atteikušās īrēt attiecīgo dzīvojamo telpu, to piedāvā īrēt šā likuma 14.pantā minētajām personām, kuras ir reģistrētas šajā likumā noteiktajā kārtībā. Ja arī šādas personas nav reģistrētas vai tās visas rakstveidā atteikušās īrēt attiecīgo dzīvojamo telpu, to piedāvā īrēt šā likuma 15.pantā minētajām personām, kuras ir reģistrētas attiecīgā veida palīdzības saņemšanai. Reģistrācijas grupu ietvaros dzīvojamo telpu piedāvā īrēt pašvaldības domes (padomes) saistošajos noteikumos noteiktajā secībā, bet, ja tāda nav noteikta, — reģistrācijas secībā.

 

 

 

 

29.

 

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Papildināt 17.panta pirmo  daļu pēc vārdiem “pašvaldībai piederošu” ar vārdiem “vai tās lietojumā esošu”.

 

 

 

Atbalstīt

 

 

13. Papildināt 17.panta pirmo daļu pēc vārdiem “pašvaldībai piederošu” ar vārdiem “vai tās lietojumā esošu”.

 

 

18.pants. Dzīvojamo telpu piedāvāšanas kārtība

(1) - (2)

(3) Ja personai ir bijusi iespēja iepazīties ar ne mazāk kā trim dažādu dzīvošanai derīgu dzīvojamo telpu īres piedāvājumiem un izvēlēties, bet tā no šiem piedāvājumiem nepamatoti atteikusies vai arī nav sniegusi pašvaldībai atbildi uz saņemtajiem piedāvājumiem, šī persona attiecīgā veida palīdzības reģistrā pārreģistrējama ar pēdējo kārtas numuru.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.

 

 

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Papildināt likumprojektu ar jaunu pantu šādā redakcijā:
”
Papildināt 18.panta trešo daļu ar teikumu šādā redakcijā:

“Šis noteikums neattiecas uz šā likuma 10.panta pirmās daļas 3.punktā paredzētajiem gadījumiem.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

14. Papildināt 18.panta trešo daļu ar teikumu šādā redakcijā:

“Šis noteikums neattiecas uz šā likuma 10.panta pirmās daļas 3.punktā paredzētajiem gadījumiem.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skat. priekšlikumus nr. 39.,40

 

15. Papildināt likumu ar 19. 1 pantu šādā redakcijā:

 “19.1 pants. Kārtība, kādā pašvaldības iegūst lietojumā dzīvojamās telpas

(1) Pašvaldībai, piemērojot Civillikuma noteikumus, ir tiesības vienoties ar dzīvojamo māju īpašniekiem vai valdītājiem (arī ar valsts kapitālsabiedrībām) par tiem piederošu vai to valdījumā esošu neizīrētu dzīvojamo māju vai atsevišķu neizīrētu dzīvojamo telpu nodošanu pašvaldības lietojumā. 

(2) Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā pašvaldības realizē šā panta pirmajā daļā noteiktās tiesības, arī kārtību, kādā  pašvaldības izvēlas atbilstošākos dzīvojamo māju īpašnieku vai valdītāju (arī valsts kapitālsabiedrību) piedāvājumus.”

 

 

20.pants. Ierobežojumi privatizēt un atsavināt dzīvojamās telpas

Šajā likumā paredzētajos gadījumos un noteiktajā kārtībā izīrētās dzīvojamās telpas netiek nodotas privatizācijai, tās nevar iegūt īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai un tās nav pārdodamas vai citādi atsavināmas dzīvojamo telpu īrniekiem vai citām personām.

 

 

11. Izteikt 20.panta tekstu šādā redakcijā:

“Šajā likumā paredzētajos gadījumos un noteiktajā kārtībā izīrētās dzīvojamās (sociālās) telpas netiek nodotas privatizācijai, izņemot gadījumus, kad pašvaldība ir pieņēmusi lēmumu par dzīvokļu privatizāciju personām, kuras pirms dzīvokļa piešķiršanas ir dzīvojušas denacionalizētā vai likumīgajam īpašniekam atdotā mājā pirms īpašuma tiesību atjaunošanas vai arī tās ir izliktas no dzīvojamās telpas likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 28.4, 28.5 pantā paredzētajos gadījumos.”

 

 

 

31.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32.

 

 

 

 

 

33.

 

 

 

 

 

 

34.

 

 

 

 

 

Juridiskais birojs

Likumprojekta 11.pantu izteikt šādā redakcijā:

“Šajā likumā paredzētajos gadījumos un noteiktajā kārtībā izīrētās dzīvojamās telpas netiek nodotas privatizācijai, izņemot gadījumus, ja dzīvojamā telpa ir izīrēta personai, saskaņā ar šā likuma 14. panta septīto daļu

 

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs A.Radzevičs

Likumprojekta 11.pantā svītrot vārdu „sociālās”.

 

Deputāts A.Klementjevs

Aizstāt 20.pantā vārdus “lēmumu par dzīvokļu privatizāciju” ar vārdiem “lēmumu par dzīvokļa piešķiršanu”.

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Izslēgt likumprojekta 11.pantu,

mainīt turpmāko likumprojekta pantu numerāciju.

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

III nodaļa. Dzīvojamo telpu izīrēšana

 

 

12. Izteikt III nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

“III nodaļa. Pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu izīrēšana”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35.

 

 

 

 

 

36.

 

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs A.Radzevičs

Izslēgt likumprojekta 12.pantu.

 

Juridiskais birojs

Izslēgt likumprojekta 12. pantu,

attiecīgi mainot pārējo pantu numerāciju.

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

21.pants. Dzīvojamo telpu izīrēšanas noteikumu pārkāpšanas sekas

Ja pašvaldībai piederošā dzīvojamā telpa ir izīrēta, pārkāpjot šā likuma noteikumus, īrnieks zaudē tiesības uz šo dzīvojamo telpu ar dienu, kad stājas spēkā attiecīgais tiesas spriedums.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38.

 

 

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs A.Radzevičs

Papildināt likuma 21.pantā aiz vārdiem “Ja pašvaldībai piederošā” ar vārdiem “vai uz cita likumīga pamata tās lietojumā esošā”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

 

Papildināt likumprojektu ar jaunu pantu šādā redakcijā:

“Izteikt 21.panta tekstu šādā redakcijā:

“Ja pašvaldībai piederošā vai uz likumīga pamata tās lietojumā esošā  dzīvojamā telpa ir izīrēta, pārkāpjot šā likuma noteikumus, īrnieks zaudē tiesības uz šo dzīvojamo telpu ar dienu, kad stājas spēkā attiecīgais tiesas spriedums.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt daļēji,

skat.

priekšlikumu nr. 38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Izteikt 21.panta tekstu šādā redakcijā:

“Ja pašvaldībai piederošā vai uz likumīga pamata tās lietojumā esošā  dzīvojamā telpa ir izīrēta, pārkāpjot šā likuma noteikumus, īrnieks zaudē tiesības uz šo dzīvojamo telpu ar dienu, kad stājas spēkā attiecīgais tiesas spriedums.”

 

 

 

13. Papildināt likumu ar 22.1 un 22.2 pantu šādā redakcijā:

“22.pants.      Kārtība, kādā pašvaldības iegūst likumīgā lietojumā dzīvojamās telpas

(1) Lai nodrošinātu ar dzīvojamo telpu personas, kuras ir reģistrētas pašvaldības palīdzības saņemšanai, pašvaldībām ir tiesības slēgt nomas līgumus ar dzīvojamo māju valdītājiem vai īpašniekiem, valsts uzņēmējsabiedrībām, citām juridiskajām vai fiziskajām personām par tām piederošu vai to valdījumā esošu neizīrētu dzīvojamo māju vai atsevišķu neizīrētu dzīvokļu nomu.

(2) Slēdzot šā panta pirmajā daļā minētos nomas līgumus, tiek piemēroti Civillikuma noteikumi.

(3) Lai noslēgtu nomas līgumu ar valsts uzņēmējsabiedrību vai citu juridisko vai fizisko personu par tai piederošu neizīrētu dzīvojamo māju vai atsevišķu neizīrētu dzīvokļu nomu, izsludināms konkurss Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juridiskais birojs

Izteikt likumprojekta 13.  pantu šādā redakcijā:

“Papildināt likumu ar 22.1 pantu šādā redakcijā:

“22.pants.      Kārtība, kādā pašvaldības iegūst lietojumā dzīvojamās telpas

(1) Pašvaldībai ir tiesības vienoties  ar dzīvojamo māju īpašniekiem vai valdītājiem (arī ar valsts uzņēmējsabiedrībām), par tiem piederošu vai to valdījumā esošu neizīrētu dzīvojamo māju vai atsevišķu neizīrētu dzīvojamo telpu nodošanu pašvaldības lietojumā. 

(2) Nodibinot pašvaldības  lietojuma tiesības uz šā panta pirmajā daļā minēto dzīvojamo māju vai atsevišķu dzīvokli, piemērojami Civillikuma noteikumi.

(3) Lietojuma tiesību nodibināšanai uz šā panta pirmajā daļā minēto dzīvojamo māju vai atsevišķu dzīvokli pašvaldība izsludina  konkursu Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.”

 

 

 

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Likumprojekta 13.pantā paredzēto 22.1 pantu izteikt kā likuma 19.1 pantu šādā redakcijā:

“19.1 pants. Kārtība, kādā pašvaldības iegūst lietojumā dzīvojamās telpas

(1) Pašvaldībai, piemērojot Civillikuma noteikumus, ir tiesības vienoties ar dzīvojamo māju īpašniekiem vai valdītājiem (arī ar valsts kapitālsabiedrībām) par tiem piederošu vai to valdījumā esošu neizīrētu dzīvojamo māju vai atsevišķu neizīrētu dzīvojamo telpu nodošanu pašvaldības lietojumā. 

(2) Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā pašvaldības realizē šā panta pirmajā daļā noteiktās tiesības, arī kārtību, kādā  pašvaldības izvēlas atbilstošākos dzīvojamo māju īpašnieku vai valdītāju (arī valsts kapitālsabiedrību) piedāvājumus.”

 

 

Daļēji atbalstīt

skat.

priekšlikumu nr. 40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.2 pants. Likumīgā lietojumā esošu dzīvojamo telpu nodošana īrē

Pieņemot lēmumu par šā likuma 22.1 panta kārtībā pašvaldības īrētas (nomātas) dzīvojamās telpas nodošanu īrē, pašvaldībām ir jāievēro šā likuma noteikumi, kas reglamentē kārtību, kādā tiek izīrēti pašvaldībām piederoši dzīvokļi.”

 

 

41.

 

Juridiskais birojs

Likumā paredzēto 22.2 pantu izslēgt.

 

Atbalstīt

 

 

 

26.pants. Vienreizējs pabalsts dzīvojamās telpas vai dzīvojamās mājas remontam

 

(1) Šā likuma 13.panta pirmajā daļā minētajā gadījumā pašvaldības domes (padomes) saistošajos noteikumos noteiktajā kārtībā un apmērā pašvaldība piešķir maznodrošinātām personām vienreizēju pabalstu to īrētās vai īpašumā esošās dzīvojamās telpas vai dzīvojamās mājas remontam. Vienreizēju pabalstu var piešķirt tikai tad, ja attiecīgā pašvaldība nevar nodrošināt personu ar dzīvošanai derīgu dzīvojamo telpu, jo tai attiecīgajā brīdī nav neizīrētu dzīvojamo telpu.

(2) Ar pašvaldības domes (padomes) lēmumu pašvaldības domes (padomes) saistošajos noteikumos noteiktajā kārtībā un apmērā pabalstu dzīvojamās telpas vai dzīvojamās mājas remontam var piešķirt arī citām personām, kuru īrētā vai īpašumā esošā dzīvojamā telpa vai dzīvojamā māja ir gājusi bojā vai daļēji sagruvusi un kuras pašvaldība nevar nodrošināt ar dzīvošanai derīgu dzīvojamo telpu, jo tai attiecīgajā brīdī nav neizīrētu dzīvojamo telpu.

 

 

 

14. Izteikt 26.pantu šādā redakcijā:

“26.pants.        Vienreizējs pabalsts dzīvojamās telpas vai dzīvojamās mājas remontam

 

(1) Pašvaldībai ir tiesības domes (padomes) saistošajos noteikumos noteiktajā apmērā un kārtībā piešķirt vienreizēju pabalstu dzīvojamās telpas remontam, ja:

1) stihiskas nelaimes vai avārijas rezultātā personas īrētā vai īpašumā esošā dzīvojamā telpa vai dzīvojamā māja ir gājusi bojā vai daļēji sagruvusi;

 

 

 

2) persona atbrīvo dzīvojamo telpu, kura atrodas denacionalizētā vai likumīgajam īpašniekam atdotā mājā un kuru tā ir lietojusi līdz īpašuma tiesību atjaunošanai, vai arī minētā persona tiek izlikta no dzīvojamās telpas likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 28.2, 28.4 un 28.5 pantā paredzētajos gadījumos.

(2) Vienreizēju pabalstu dzīvojamās telpas remontam var piešķirt, ja pašvaldības nevar nodrošināt personu ar dzīvošanai derīgu dzīvojamo telpu, jo tā neatbilst Ministru kabineta noteikumos paredzētajām būvniecības un higiēnas prasībām.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juridiskais birojs

Likumā paredzētajā 26. panta pirmās daļas ievaddaļā aizstāt vārdus “piešķirt vienreizēju pabalstu dzīvojamās telpas remontam, ja:” ar vārdiem “piešķirt personai  vienreizēju pabalstu tās īrētās vai īpašumā esošās dzīvojamās telpas vai dzīvojamās mājas remontam”.

 

 

 

 

 

 

Juridiskais birojs

26. panta pirmās daļas 2. punktā  izslēgt vārdus “vai arī minētā persona tiek izlikta no dzīvojamās telpas likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 28.2, 28.4 un 28.5 pantā paredzētajos gadījumos”.

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Likumprojekta 14.pantu izteikt šādā redakcijā:

“Izteikt 26.pantu šādā redakcijā:

“26.pants. Vienreizējs pabalsts dzīvojamās telpas vai dzīvojamās mājas remontam.

Pašvaldībai ir tiesības domes (padomes) saistošajos noteikumos paredzētajā kārtībā noteikt to personu kategorijas, kurām var piešķirt vienreizēju pabalstu šo personu īrēto vai īpašumā esošo dzīvojamo telpu vai dzīvojamo māju remontam, kā arī noteikt šā pabalsta apmēru.”

 

 

Daļēji atbalstīt

skat. priekšlikumu nr. 44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daļēji atbalstīt,

skat. priekšlikumu nr. 44

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. Izteikt 26.pantu  šādā redakcijā:

“26.pants. Vienreizējs pabalsts dzīvojamās telpas vai dzīvojamās mājas remontam.

Pašvaldībai ir tiesības domes (padomes) saistošajos noteikumos paredzētajā kārtībā noteikt to personu kategorijas, kurām var piešķirt vienreizēju pabalstu šo personu īrēto vai īpašumā esošo dzīvojamo telpu vai dzīvojamo māju remontam, kā ar ī noteikt šā pabalsta apmēru.”

 

 

 

 

 

 

15. Papildināt likumu ar 26.1 pantu šādā redakcijā:

“26.1 pants. Pārcelšanās pabalsts

(1) Pašvaldībai ir tiesības domes (padomes) saistošajos noteikumos noteiktajā apmērā un kārtībā piešķirt pārcelšanās pabalstu personām, kas atbrīvo dzīvojamo telpu, kura atrodas denacionalizētā vai likumīgajam īpašniekam atdotā mājā un kuru tās ir lietojušas līdz īpašuma tiesību atjaunošanai, vai arī minētās personas tiek izliktas no dzīvojamās telpas likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 28.2, 28.4 un 28.5 pantā paredzētajos gadījumos.

(2) Valsts piedalās pārcelšanās pabalsta finansiālajā nodrošināšanā 50 procentu apmērā no piešķirtā pārcelšanās pabalsta.

(3) Pašvaldībām ir tiesības piesaistīt pārcelšanās pabalsta finansiālajā nodrošināšanā denacionalizēto un likumīgajiem īpašniekiem atdoto māju īpašnieku finanšu līdzekļus atbilstoši pušu noslēgtajam līgumam.”

 

 

 

45.

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Likumprojekta 15.pantu izteikt šādā redakcijā:
”
Papildināt likumu ar 26.1 pantu šādā redakcijā:

 

”26.1 pants. Dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsts

(1) Pašvaldībai ir tiesības domes (padomes) saistošajos noteikumos paredzētajā kārtībā un apmērā piešķirt vienreizēju dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalstu personām, kas atbrīvo dzīvojamo telpu, kura atrodas denacionalizētā vai likumīgajam īpašniekam atdotā mājā un kuru tās ir lietojušas līdz īpašuma tiesību atjaunošanai, vai arī minētās personas tiek izliktas no dzīvojamās telpas likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 28.2, 28.4 un 28.5 pantā paredzētajos gadījumos. Dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalstu var saņemt personas, kuras saskaņā ar šo likumu un pašvaldības domes (padomes) saistošajiem noteikumiem ir tiesīgas saņemt šā likuma 3.panta 1. un 2.punktā paredzēto palīdzību.

 

(2) Persona, kura ir saņēmusi dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalstu, zaudē tiesības saņemt šā likuma 3.panta 1. un 2.punktā paredzēto palīdzību.

 

(3) Valsts piedalās dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta finansiālajā nodrošināšanā 50 procentu apmērā no pašvaldības piešķirtajiem līdzekļiem šā pabalsta finansēšanai. Kārtību, kādā valsts piedalās dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta finansiālajā nodrošināšanā,  nosaka Ministru kabinets.

 

(4) Pašvaldībām ir tiesības piesaistīt dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta finansiālajai nodrošināšanai denacionalizēto un likumīgajiem īpašniekiem atdoto māju īpašnieku finanšu līdzekļus atbilstoši pušu noslēgtajam līgumam.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. Papildināt likumu ar 26.1 pantu šādā redakcijā:

 

”26.1 pants. Dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsts

 

(1) Pašvaldībai ir tiesības domes (padomes) saistošajos noteikumos paredzētajā kārtībā un apmērā piešķirt vienreizēju dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalstu personām, kas atbrīvo dzīvojamo telpu, kura atrodas denacionalizētā vai likumīgajam īpašniekam atdotā mājā un kuru tās ir lietojušas līdz īpašuma tiesību atjaunošanai, vai arī minētās personas tiek izliktas no dzīvojamās telpas likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 28.2, 28.4 un 28.5 pantā paredzētajos gadījumos. Dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalstu var saņemt personas, kuras saskaņā ar šo likumu un pašvaldības domes (padomes)  saistošajiem noteikumiem ir tiesīgas saņemt šā likuma 3.panta 1. un 2.punktā paredzēto palīdzību.

 

 

 

 

 

(2) Persona, kura ir saņēmusi dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalstu, zaudē tiesības saņemt šā likuma 3.panta 1. un 2.punktā paredzēto palīdzību.

 

(3) Valsts piedalās dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta finansiālajā nodrošināšanā 50 procentu apmērā no pašvaldības piešķirtajiem līdzekļiem šā pabalsta finansēšanai. Kārtību, kādā valsts piedalās dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta finansiālajā nodrošināšanā, nosaka Ministru kabinets.

 

(4) Pašvaldībām ir tiesības piesaistīt dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta finansiālajai  nodrošināšanai denacionalizēto un likumīgajiem īpašniekiem atdoto māju īpašnieku finanšu līdzekļus atbilstoši pušu noslēgtajam līgumam.”

 

 

 

 

 

 

Skat.

priekšlikumus

Nr. 48.,

49., 50

 

 

19. Papildināt likumu ar 27.1 pantu šādā redakcijā:

„27.1 pants. Palīdzība dzīvojamās telpas iegādei vai būvniecībai

(1) Valsts sniedz palīdzību dzīvojamās telpas iegādei vai būvniecībai, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā izsniedzot attiecīgu galvojumu.

(2) Dzīvojamās telpas iegādes vai būvniecības gadījumā pašvaldības var sniegt palīdzību saistošajos noteikumos paredzētajā kārtībā un apmērā, pilnībā vai daļēji sedzot kredītprocentu maksājumus.

(3) Šā panta pirmajā un otrajā daļā minēto palīdzību var saņemt īrnieks vai viņa ģimenes loceklis, ja tie lieto dzīvojamo telpu denacionalizētā vai likumīgajam īpašniekam atdotā mājā un ir to lietojuši līdz īpašuma tiesību atjaunošanai.

(4) Personai, kura saņēmusi valsts galvojumu dzīvojamās telpas iegādei vai būvniecībai vai kurai pašvaldība pilnībā vai daļēji segusi kredītprocentu maksājumus, nav tiesību saņemt šā likuma 3.panta 1. un 2.punktā paredzēto palīdzību.”

 

 

28.pants. Pašvaldības palīdzības finansiālais nodrošinājums

(1) Pašvaldība ik gadu pirms valsts budžeta projekta izstrādāšanas apkopo pašvaldības palīdzības reģistra datus, pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu uzskaites datus un pašvaldības palīdzības sniegšanas projektus, veicot nepieciešamos aprēķinus, un sastāda budžeta pieprasījumu izdevumu daļējai segšanai no valsts budžeta līdzekļiem mērķdotāciju veidā pašvaldībām.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Papildināt 28.panta pirmo daļu ar šādu teikumu:

“Atsevišķi tiek apkopoti dati par iedzīvotājiem, kuri dzīvo kā īrnieki denacionalizētajās mājās.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47.

 

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Aizstāt 28.panta nosaukumā un pirmajā daļā vārdus “pašvaldības palīdzības” ar vārdu “palīdzības”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Izteikt grozījumu 28.panta pirmajā daļā šādā redakcijā:

“Papildināt 28.panta pirmo daļu ar teikumu šādā redakcijā:

“Atsevišķi tiek apkopoti dati par tiem īrniekiem, kuri īrē dzīvojamo telpu denacionalizētās vai likumīgajiem īpašniekiem atdotās mājās un kuri to lietojuši līdz īpašuma tiesību atjaunošanai.”

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

20.  28.pantā:

            aizstāt panta nosaukumā un pirmajā daļā vārdus “pašvaldības palīdzības” ar vārdu “palīdzības”;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            papildināt pirmo daļu ar teikumu šādā redakcijā:

“Atsevišķi tiek apkopoti dati par tiem īrniekiem, kuri īrē dzīvojamo telpu denacionalizētās vai likumīgajiem īpašniekiem atdotās mājās un kuri to lietojuši līdz īpašuma tiesību atjaunošanai.”

 

 

 

 

 

17. Papildināt likumu ar 29.pantu šādā redakcijā:

“29.pants.        Valsts un pašvaldības palīdzība kredīta saņemšanai dzīvojamās telpas iegādei un būvniecībai

(1) Valsts un pašvaldība var Ministru kabineta noteiktajā kārtībā sniegt šādu palīdzību kredīta saņemšanai ar atvieglotiem noteikumiem dzīvojamās telpas iegādei un būvniecībai:

1) izsniegt galvojumus dzīvojamās telpas iegādei un būvniecībai;

2) pilnībā vai daļēji segt kredītprocentu maksājumus.

(2) Šā panta pirmajā daļā minēto palīdzību var sniegt denacionalizēto māju īrniekiem, kuri dzīvojamo telpu ir lietojuši līdz īpašuma tiesību atjaunošanai.

(3) Šajā pantā minēto palīdzību Ministru kabineta noteiktajā kārtībā sniedz mājokļu garantijas fonds, kuru finansē valsts, kā arī pašvaldības, kuras pieņēmušas lēmumu sniegt attiecīgās teritorijas iedzīvotājiem šajā pantā minēto palīdzību.

(4) Mājokļu garantijas fonda līdzfinansēšanā var iesaistīt arī denacionalizēto māju īpašnieku un citu privāto personu līdzekļus.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48.

 

 

 

 

 

 

49.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50.

 

 

 

 

 

Juridiskais birojs

Likumprojekta 17. pantā vārdus “29. pants” (attiecīgajā locījumā) aizstāt ar vārdiem “27.1 pants” (attiecīgajā locījumā).

 

 

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs A.Radzevičs

Izteikt likumprojekta 17.pantu sekojošā redakcijā:

“29.pants.        Palīdzība kredīta saņemšanai dzīvojamās telpas iegādei un būvniecībai

(1) Valsts un pašvaldības var sniegt palīdzību dzīvojamās telpas iegādei vai būvniecībai, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā izsniedzot attiecīgu galvojumu.

(2) Šā panta pirmajā daļā minēto palīdzību var saņemt denacionalizēto namu īrnieki un viņu ģimenes locekļi, kuri dzīvojamo telpu ir lietojuši līdz īpašuma tiesību atjaunošanai.“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Likumprojekta 17.pantu izteikt šādā redakcijā:

“Papildināt likumu ar 27.1 pantu šādā redakcijā:

„27.1 pants. Palīdzība dzīvojamās telpas iegādei vai būvniecībai

(1) Valsts sniedz palīdzību dzīvojamās telpas iegādei vai būvniecībai, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā izsniedzot attiecīgu galvojumu.

(2) Dzīvojamās telpas iegādes vai būvniecības gadījumā pašvaldības var sniegt palīdzību saistošajos noteikumos paredzētajā kārtībā un apmērā, pilnībā vai daļēji sedzot kredītprocentu maksājumus.

(3) Šā panta pirmajā un otrajā daļā minēto palīdzību var saņemt īrnieks vai viņa ģimenes loceklis, ja tie lieto dzīvojamo telpu denacionalizētā vai likumīgajam īpašniekam atdotā mājā un ir to lietojuši līdz īpašuma tiesību atjaunošanai.

(4) Personai, kura saņēmusi valsts galvojumu dzīvojamās telpas iegādei vai būvniecībai vai kurai pašvaldība pilnībā vai daļēji segusi kredītprocentu maksājumus, nav tiesību saņemt šā likuma 3.panta 1. un 2.punktā paredzēto palīdzību.”

 

 

 

  ;

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

Daļēji

atbalstīt,

skat

priekšlikumu nr. 50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pārejas noteikumi

 

 

18. Papildināt pārejas noteikumus ar 6., 7., un 8.punktu šādā redakcijā:

“6. Ministru kabinets līdz 2004.gada 1.decembrim izstrādā un pieņem šā likuma 28.panta otrajā daļā minētos noteikumus.

 

7. Ministru kabinets līdz 2004.gada 31.decembrim izstrādā šā likuma 29.pantā minētos noteikumus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Pašvaldību domes (padomes) līdz 2004.gada 31.decembrim pieņem lēmumus par šā likuma 26.1 pantā un 29.pantā minētās palīdzības sniegšanu attiecīgās teritorijas  iedzīvotājiem.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deputāts A.Aleksejevs

Papildināt pārejas noteikumus ar jaunu 7.punktu šādā redakcijā:

“7.Ministru kabinets līdz 2004.gada 31.decembrim:

1) pieņem valsts programmu to īrnieku interešu aizsardzībai, kas denacionalizētā vai likumīgajam īpašniekam atdotā mājā esošu dzīvokli lietojuši līdz mājas īpašuma tiesību atjaunošanai bijušajam īpašniekam (viņa mantiniekam), noteicot, ka valsts:

a)      garantē aizdevumus dzīvokļa iegādei vai dzīvojamās mājas celtniecībai;

b)      izmaksā kompensāciju par atbrīvoto dzīvojamo telpu, kas atrodas denacionalizētā vai likumīgajam īpašniekam atdotā mājā;

c)      kopā ar pašvaldībām sniedz palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā;

2) likumprojektā “Par valsts budžetu 2005.gadam” paredz līdzekļus šā punkta 1.apakšpunktā minētās programmas īstenošanai.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Likumprojekta 18.pantu izteikt šādā redakcijā:

“21. Papildināt pārejas noteikumus ar 6. un  7.punktu šādā redakcijā:

6. Ministru kabinets līdz 2005.gada 1.jūlijam izdod šā likuma 19.1 panta otrajā daļā un 26.1 panta trešajā daļā minētos noteikumus.

7. Ministru kabinets līdz 2005.gada 1.aprīlim izdod šā likuma 27.1 panta pirmajā daļā  un 28.panta otrajā daļā minētos noteikumus.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21. Papildināt pārejas noteikumus ar 6. un  7.punktu šādā redakcijā:

6. Ministru kabinets līdz 2005.gada 1.jūlijam izdod šā likuma 19.1 panta otrajā daļā un 26.1 panta trešajā daļā minētos noteikumus.

7. Ministru kabinets līdz 2005.gada 1.aprīlim izdod šā likuma 27.1 panta pirmajā daļā  un 28.panta otrajā daļā minētos noteikumus.”