Sociālo un darba lietu komisijas apkopotie priekšlikumi

Sociālo un darba lietu komisijas apkopotie priekšlikumi

Grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā

(reģ.nr.910) izskatīšanai 2.lasījumā

 

Likuma redakcija pirms grozījumu izdarīšanas Satversmes 81.panta kārtībā

MK Noteikumi Nr.713 “Grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā” izdoti Satversmes 81.panta kārtībā

N.p.k.

2.lasījumam iesniegtie priekšlikumi

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Izdarīt Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 23.nr.; 2003, 2.nr.; 2004, 14.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

Izdarīt Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 23.nr.; 2003, 2.nr.; 2004, 14.nr.) šādus grozījumus

8.pants. Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas vispārīgie principi

 (2) Klienta pienākums ir samaksāt par saņemtajiem sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem, izņemot šā likuma 13.panta pirmās daļas 1., 2., 3. un 4.punktā minētos gadījumus.

 

 

1.

Labklājības ministrijas parlamentārā sekretāre

D.Lūka

Papildināt likumprojektu ar pantu šādā redakcijā:

“1. Aizstāt 8.panta otrajā daļā “skaitļus un vārdus “1., 2., 3. un 4. punktā” ar skaitļiem un vārdiem “1., 2., 3., 4., 6.un 7.punktā”[1]

 

 

 

 

Atbalstīts

1. Aizstāt 8.panta otrā daļā “skaitļus un vārdus “1., 2., 3. un 4. punktā” ar skaitļiem un vārdiem “1., 2., 3., 4., 6.un 7.punktā”.1

 

35.pants. Sociālās palīdzības pabalstu veidi

(1) Pašvaldība no sociālās palīdzības budžeta izmaksā pabalstu garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai.

35.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "sociālās palīdzības budžeta" ar vārdu "pamatbudžeta";

 

 

 

2. 35.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "sociālās palīdzības budžeta" ar vārdu "pamatbudžeta";

(2) Pašvaldība, neizvērtējot personas (ģimenes) ienākumus, var piešķirt personai (ģimenei) vienreizēju pabalstu ārkārtas situācijā, ja stihiskas nelaimes vai iepriekš neparedzamu apstākļu dēļ tā nespēj apmierināt savas pamatvajadzības.

(3) Pašvaldība ir tiesīga izmaksāt arī citus pabalstus, ja ir apmierināts pamatots pašvaldības trūcīgo iedzīvotāju pieprasījums pēc pabalsta garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai/

 

 

 

 

 

 

papildināt pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Šā panta trešajā daļā noteikto pabalstu veidu, apmēru, izmaksas kārtību un personas, kuras ir tiesīgas saņemt šos pabalstus, nosaka pašvaldības saistošajos noteikumos."

 

 

 

 

 

 

(red.prec.)

papildināt pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Šā panta trešajā daļā minēto pabalstu veidu, apmēru, izmaksas kārtību un personas, kuras ir tiesīgas saņemt šos pabalstus, reglamentē pašvaldības saistošajos noteikumos."

 

 

 

2.

 

Sociālo un darba lietu komisija

Papildināt likumprojektu ar pārejas noteikumu šādā redakcijā:

“Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi Nr.713 “Grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2004, 18.nr.).

 

 

Atbalstīts

 

Pārejas noteikums

Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi Nr.713 “Grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2004, 18.nr.).

 

 [1] (1) Valsts nodrošina:

1) invalīdu profesionālo rehabilitāciju;

2) redzes un dzirdes invalīdu sociālo rehabilitāciju;

3) no vardarbības cietušo bērnu sociālo rehabilitāciju;

4) sociālo rehabilitāciju attiecīgās institūcijās bērniem, kuriem ir izveidojusies atkarība no narkotiskajām, toksiskajām vai citām apreibinošām vielām;

5) tehniskos palīglīdzekļus šā likuma 25.panta pirmajā daļā minētajām personām;

6) personām ar funkcionāliem traucējumiem — sociālās rehabilitācijas pakalpojumus sociālās rehabilitācijas iestādēs. Funkcionālo traucējumu sarakstu apstiprina Ministru kabinets;

7) cilvēku tirdzniecības upuru sociālo rehabilitāciju;

8) atbalsta programmu ar celiakiju slimajiem bērniem, kuriem nav noteikta invaliditāte. Atbalsta apjomu un nosacījumus tā saņemšanai nosaka Ministru kabinets.