Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

 

Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

vides un reģionālās politikas komisija Likumprojekts otrajam lasījumam

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta “Grozījumi Veterinārmedicīnas likumā” otrajam lasījumam ( reģ. nr 909)

 

 

 

Redakcija pirms Satversmes 81. panta kārtībā pieņemto MK noteik. nr.712 stāšanās spēkā

Pirmā lasījuma redakcija (dok. nr2926)

Pr

Iesniegtie priekšlikumi

Komisijas slēdziens

Komisijas atbalstītā redakcija

1

2

3

4

5

6

Veterinārmedicīnas likums

 

Grozījumi Veterinārmedicīnas likumā

     

Grozījumi Veterinārmedicīnas likumā

           
 

Izdarīt Veterinārmedicīnas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2001, 11.nr.; 2002, 2.nr.; 2003, 4., 6., 15.nr.; 2004, 9.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

 

Izdarīt Veterinārmedicīnas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2001, 11.nr.; 2002, 2.nr.; 2003, 4., 6., 15.nr.; 2004, 9.nr.) šādus grozījumus:

4.pants. (1) Pārtikas un veterinārais dienests, pamatojoties uz valsts uzraudzības programmām un normatīvo aktu prasībām, organizē un nodrošina vienotu valsts uzraudzību un kontroli šādās jomās:

         

1) dzīvnieku infekcijas slimību profilakse un apkarošana;

         

2) dzīvnieku labturība;

         

3) dzīvnieku izcelsmes produktu aprite saskaņā ar normatīvajiem aktiem;

         

4) (izslēgts ar 01.04.2004. likumu);

         

5) veterināro zāļu, veterinārfarmaceitisko produktu un dzīvnieku kopšanas ķīmisko līdzekļu aprite;

         

6) dzīvnieku barības un barības piedevu aprite;

         

7) dzīvnieku apzīmēšana un reģistrēšana, ganāmpulku un novietņu reģistrēšana, dzīvnieku pārvietošana;

         

8) gaļas liemeņu klasifikācija;

         

9) citas normatīvajos aktos noteiktās jomas.

         

(2) Pārtikas un veterinārais dienests atbilstoši savai kompetencei:

         

1) izstrādā un apstiprina metodiskos norādījumus attiecībā uz šajā likumā noteiktajām uzraudzības darbībām;

         

2) izstrādā un apstiprina dzīvnieku infekcijas slimību uzraudzības un apkarošanas programmas;

         

3) sniedz laboratoriskos pakalpojumus;

         

4) pārstāv Latviju starptautiskajās organizācijās un uztur starptautiskos sakarus veterinārmedicīnas nozarē;

         

5) sagatavo un iesniedz Zemkopības ministrijai zinātnisko pētījumu pasūtījumu pieteikumus;

         

6) pilnvaro veterinārārstus atsevišķu Pārtikas un veterinārā dienesta funkciju īstenošanai.

         
   

1

Zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāre D.Lucaua

Papildināt 4. panta otro daļu ar 7. punktu šādā redakcijā:

“7) pilnvaro veterinārārstus veikt mājas (istabas) dzīvnieku identifikāciju, pasu un vakcinācijas apliecību izsniegšanu;”

Atbalstīt

1.Papildināt 4. panta otro daļu ar 7. un 8. punktu šādā redakcijā:

“7) pilnvaro veterinārārstus veikt mājas (istabas) dzīvnieku identifikāciju, pasu un vakcinācijas apliecību izsniegšanu;

   

2

Zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāre D.Lucaua

Papildināt 4. panta otro daļu ar 8. punktu šādā redakcijā:

“8) izsniedz veterināros (veselības) sertifikātus;”

Atbalstīt

8) izsniedz veterināros (veselības) sertifikātus.”

(3) Pārtikas un veterinārais dienests izstrādā, apstiprina un uztur dzīvnieku un dzīvnieku izcelsmes produktu kustības, reģistrācijas un uzskaites sistēmu, kā arī sistēmu, kuras uzdevums ir ziņot par dzīvnieku saslimšanu ar infekcijas slimībām.

         

(4) Pārtikas un veterinārais dienests ir kompetentā iestāde šā panta pirmajā daļā minētajās jomās. Tas uzrauga un kontrolē Eiropas Savienības normatīvo aktu prasību izpildi un sniedz informāciju Eiropas Savienības institūcijām.

         

17.pants. (1) (Izslēgta ar 01.04.2004. likumu).

(2) Pārtikas un veterinārais dienests saskaņā ar valsts uzraudzībā esošo dzīvnieku infekcijas slimību apkarošanas un uzraudzības programmu aprēķina nepieciešamo veterinārbioloģisko preparātu un dezinfekcijas līdzekļu daudzumu un pasūta tos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

         

(3) Veterinārbioloģiskos preparātus un dezinfekcijas līdzekļus to dzīvnieku infekcijas slimību profilaksei, kuras nav valsts uzraudzībā, praktizējoši veterinārārsti iegādājas veterinārfarmaceitiskās darbības komersantos.

 

3

Juridiskais birojs

Aizstāt 17. panta trešajā daļā vārdus “veterinārfarmaceitiskās darbības komersantos” ar vārdiem “no komersantiem, kas veic farmaceitisko vai veterinārfarmaceitisko darbību”.

Atbalstīt

2. Aizstāt 17. panta trešajā daļā vārdus “veterinārfarmaceitiskās darbības komersantos” ar vārdiem “no komersantiem, kas veic farmaceitisko vai veterinārfarmaceitisko darbību”.

20.pants. (1) Dzīvnieku sacensības, tirgus, izsoles, izstādes un citus pasākumus ar dzīvnieku piedalīšanos drīkst rīkot ar attiecīgās teritorijas valsts vecākā veterinārā inspektora atļauju, bet starptautiska mēroga pasākumus — tikai ar valsts galvenā pārtikas un veterinārā inspektora atļauju.

1. Izteikt 20.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Dzīvnieku sacensību, tirgu, izsoļu, izstāžu un citu publisku pasākumu ar dzīvnieku piedalīšanos organizētājs informē Pārtikas un veterinārā dienesta attiecīgo teritoriālo struktūrvienību par pasākuma norises vietu un laiku."

     

3. Izteikt 20.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Dzīvnieku sacensību, tirgu, izsoļu, izstāžu un citu publisku pasākumu ar dzīvnieku piedalīšanos organizētājs informē Pārtikas un veterinārā dienesta attiecīgo teritoriālo struktūrvienību par pasākuma norises vietu un laiku."

(2) Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā organizējamas dzīvnieku sacensības, tirgi, izsoles, izstādes un citi pasākumi ar dzīvnieku piedalīšanos.

         

(3) Dzīvnieku, dzīvnieku spermas, olšūnu un embriju ievešanai nepieciešams veterinārais (veselības) sertifikāts, kura formu nosaka ar Eiropas Komisijas lēmumu. Līdz dienai, kad stājas spēkā Eiropas Komisijas lēmums par veterinārā (veselības) sertifikāta formu, izmantojama attiecīgā Pārtikas un veterinārā dienesta apstiprinātā forma.

         

(5) Ja eksportētājvalstī konstatētas dzīvnieku infekcijas slimības un rodas draudi, ka šīs slimības var izplatīties Latvijā, valsts galvenais pārtikas un veterinārais inspektors, ievērojot starptautiskās tirdzniecības normas, ir tiesīgs noteikt ierobežojumus vai aizliegumus dzīvnieku, pārtikas, dzīvnieku barības un citu priekšmetu un materiālu ievešanai Latvijā, kā arī aizliegt to tranzītu.

         

(6) Dzīvniekus, dzīvnieku spermu, olšūnas un embrijus drīkst ievest no Eiropas Savienības dalībvalstīm un uzņēmumiem, kā arī no valstīm un uzņēmumiem, kuriem ar Eiropas Komisijas lēmumu dota atļauja ievest dzīvniekus, dzīvnieku spermu, olšūnas un embrijus Eiropas Savienībā.

         

(7) Dzīvnieku, dzīvnieku spermas, olšūnu un embriju tirgotājiem jābūt reģistrētiem Pārtikas un veterinārajā dienestā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

         

(8) Upju baseinu zonas vai zivju audzētavas, piekrastes zonas vai audzētavas attiecībā uz zivju un molusku iegūšanu atzīst Pārtikas un veterinārais dienests normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

 

         

25.pants. Ministru kabinets nosaka:

         
           

1) veterinārās prasības attiecībā uz dzīvnieku, dzīvnieku spermas, olšūnu, embriju un dzīvnieku izcelsmes produktu apriti;

         

2) dzīvnieku izcelsmes atkritumproduktu pārstrādes un iznīcināšanas kārtību;

2. Izslēgt 25. panta 2. punktu.

     

4 25. pantā:

izslēgt 2. punktu;

3) dzīvnieku kapsētu iekārtošanas un uzturēšanas kārtību;

         

4) kārtību, kādā valstī veic to infekcijas slimību profilaksi un apkarošanu, ar kurām slimo gan dzīvnieki, gan cilvēki;

         

5) dzīvnieku, dzīvnieku spermas, olšūnu, embriju un dzīvnieku izcelsmes produktu kontroles un uzraudzības kārtību tirdzniecībā ar Eiropas Savienības dalībvalstīm;

 

 

 

         

6) suņu un kaķu reģistrācijas un identifikācijas kārtību.

 

4

Zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāre D.Lucaua

Izteikt 25. panta 6. punktu šādā redakcijā:

“6) mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtību;”

Atbalstīt

izteikt 6. punktu šādā redakcijā:

“6) mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtību;”;

   

5

Zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāre D.Lucaua

Papildināt 25. pantu ar 7. punktu šādā redakcijā:

“7 ) kārtību, kādā izsniedz dzīvnieku un dzīvnieku izcelsmes produktu veterināros (veselības) sertifikātus.”

 

papildināt pantu ar 7. punktu šādā redakcijā:

“7 ) kārtību, kādā izsniedz dzīvnieku un dzīvnieku izcelsmes produktu veterināros (veselības) sertifikātus.”

37.pants. (1) Izdevumus, kas saistīti ar šā likuma 36.pantā minēto dzīvnieku infekcijas slimību apkarošanu, sedz dzīvnieku īpašnieks vai tos apmaksā no dzīvnieku infekcijas slimību uzliesmojuma vai to draudu likvidēšanas programmā paredzētajiem budžeta līdzekļiem.

3. Izteikt 37.pantu šādā redakcijā:

"37.pants. (1) Izdevumus, kas saistīti ar šā likuma 36.pantā minēto dzīvnieku infekcijas slimību apkarošanu, sedz dzīvnieku īpašnieks vai tos apmaksā no kārtējā gada valsts budžetā šim mērķim piešķirtajiem līdzekļiem.

     

5. Izteikt 37.pantu šādā redakcijā:

"37.pants. (1) Izdevumus, kas saistīti ar šā likuma 36.pantā minēto dzīvnieku infekcijas slimību apkarošanu, sedz dzīvnieku īpašnieks vai tos apmaksā no kārtējā gada valsts budžetā šim mērķim piešķirtajiem līdzekļiem.

(2) Kārtību, kādā no valsts budžeta piešķir un saņem šā panta pirmajā daļā minētos līdzekļus, nosaka Ministru kabinets.

(2) Pārtikas un veterinārais dienests katru gadu aprēķina nepieciešamo līdzekļu apmēru dzīvnieku infekcijas slimību apkarošanai un pieprasa tos normatīvajos aktos par budžetu un finanšu vadību noteiktajā kārtībā."

   

Redakcion.

precizēts

(2) Pārtikas un veterinārais dienests katru gadu aprēķina nepieciešamo līdzekļu daudzumu dzīvnieku infekcijas slimību apkarošanai un pieprasa tos normatīvajos aktos par budžetu un finanšu vadību noteiktajā kārtībā."

41.pants. (2) Dzīvnieku izcelsmes produktu ievešanai nepieciešams veterinārais (veselības) sertifikāts, kura formu nosaka ar Eiropas Komisijas lēmumu. Līdz dienai, kad stājas spēkā Eiropas Komisijas lēmums par veterinārā (veselības) sertifikāta formu, izmantojama attiecīgā Pārtikas un veterinārā dienesta apstiprinātā forma.

 

6

Zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāre D.Lucaua

Aizstāt 41. panta otrajā daļā vārdus “Eiropas Komisijas lēmums” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem ( Eiropas Savienības normatīvie akti” ( attiecīgā locījumā).

Atbalstīt

6. Aizstāt 41. panta otrajā daļā vārdus “Eiropas Komisijas lēmums” (attiecīgā locījumā)  ar vārdiem  ( Eiropas Savienības normatīvie akti” ( attiecīgā locījumā).

(4) Dzīvnieku izcelsmes produktus drīkst ievest no Eiropas Savienības dalībvalstīm un uzņēmumiem, kā arī no valstīm un uzņēmumiem, kuriem ar Eiropas Komisijas lēmumu dota atļauja ievest dzīvnieku izcelsmes produktus Eiropas Savienībā

         

42.pants. Ministru kabinets dzīvnieku izcelsmes produktu aprites valsts uzraudzības jomā nosaka:

         

1) veterinārās un higiēnas prasības kautuvēm;

         

2) kārtību, kādā veicama nomedīto savvaļas dzīvnieku pirmapstrāde un sagatavošana izplatīšanai;

         

3) (izslēgts ar 13.12.2001 likumu);

         

4) veterinārās un higiēnas prasības zvejas kuģiem, zvejas saldētājkuģiem, zvejas produktu apstrādes kuģiem un zvejas laivām;

         

5) kārtību, kādā tiek veikta veterinārā ekspertīze, un veterinārās ekspertīzes veikšanai nepieciešamos darba apstākļus;

         

6) ierobežojumus dzīvnieku izcelsmes pārtikas jēlproduktu un mājas apstākļos ražoto dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktu tirdzniecībai;

4. Izslēgt 42.panta 6.punktu.

     

7. Izslēgt 42.panta 6.punktu.

7) atliekvielu kontroles un tās finansēšanas kārtību;

         

8) prasības dzīvnieku izcelsmes produktu ievešanai valstī, izvešanai no tās un tranzīta pārvadājumiem.

         

49.pants. Tirgos dzīvnieku izcelsmes pārtikas jēlproduktus (olas, medu, pienu) un mājas apstākļos ražotos dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktus drīkst realizēt tikai pēc tam, kad Pārtikas un veterinārā dienesta pilnvarots veterinārārsts veicis tirgū veterināro ekspertīzi, un tikai saskaņā ar viņa atzinumu par produktu turpmāko izmantošanu.

 

7

Zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāre D.Lucaua

Izslēgt 49. pantā vārdu “medu”.

Atbalstīt

8. Izslēgt 49. pantā vārdu “medu”.

 

53.pants. (1) Ministru kabinets nosaka:

         

1) veterinārajai kontrolei pakļautās importa un tranzīta kravas;

5. Izslēgt 53.panta pirmās daļas 1.punktu.

     

9. Izslēgt 53.panta pirmās daļas 1.punktu.

2) robežkontroles punktus, caur kuriem drīkst vest veterinārajai kontrolei pakļautās kravas;

         

3) prasības attiecībā uz iekārtojumu robežkontroles punktos, kuros tiek veikta veterinārā kontrole, un to atzīšanas kārtību;

         

4) kārtību, kādā tiek veikta veterinārā kontrole uz valsts robežas, brīvajās zonās, brīvajās noliktavās un muitas noliktavās;

         

5) veterinārās kontroles apmaksas kārtību;

         

6) (izslēgts ar 01.04.2004. likumu).

         

(2) Dzīvnieku, dzīvnieku spermas, olšūnu, embriju un dzīvnieku izcelsmes produktu kravām, kas tiek ievestas no Eiropas Savienības dalībvalstīm, veterinārā kontrole uz valsts robežas, brīvajās zonās, brīvajās noliktavās un muitas noliktavās netiek veikta.

 

 

         

55.pants.

Praktizējošam veterinārārstam ir tiesības:

         

1) konkursa kārtībā noslēgt līgumu ar Pārtikas un veterinārā dienesta attiecīgās teritoriālās struktūrvienības vadītāju par dzīvnieku infekcijas slimību profilaktiskās uzraudzības programmā noteikto pasākumu veikšanu, paredzot apmaksu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

         

2) konkursa kārtībā noslēgt līgumu ar Pārtikas un veterinārā dienesta attiecīgās teritoriālās struktūrvienības vadītāju par veterinārās ekspertīzes veikšanu un saņemt darba algu attiecīgajā Pārtikas un veterinārā dienesta teritoriālajā struktūrvienībā;

         

3) pēc vienošanās ar dzīvnieku īpašnieku vai darba devēju saņemt samaksu vai darba algu par dzīvnieku veterinārmedicīnisko aprūpi;

         

4) pārdot dzīvnieka īpašniekam dzīvnieka ārstēšanas kursam nepieciešamās zāles;

         

5) izrakstīt recepti dzīvnieka īpašniekam zāļu un veterinārfarmaceitisko produktu iegādei aptiekās;

 

 

         

6) iegādāties zāles un veterinārfarmaceitiskos produktus farmaceitiskās darbības komersantos veterinārmedicīniskās prakses vajadzībām;

 

8

Juridiskais birojs

Izteikt 55. panta 6. punktu šādā redakcijā:

“6) iegādāties zāles un veterinārfarmaceitiskos produktus veterinārfarmaceitiskās prakses vajadzībām no komersantiem, kas veic farmaceitisko vai veterinārfarmaceitisko darbību.”

Atbalstīt

10.Izteikt 55. panta 6. punktu šādā redakcijā:

“6) iegādāties zāles un veterinārfarmaceitiskos produktus veterinārfarmaceitiskās prakses vajadzībām no komersantiem, kas veic farmaceitisko vai veterinārfarmaceitisko darbību.”

7) atteikties veikt veterinārmedicīnisko praksi, ja veicamais darbs neatbilst veterinārārsta profesionālajai kvalifikācijai, ir pretrunā ar šo likumu, citiem veterinārmedicīnas normatīvajiem aktiem vai veterinārā darba ētiku, kā arī tad, ja dzīvnieka īpašnieks neievēro veterinārārsta norādījumus vai nenodrošina veterinārārsta veselībai un dzīvībai nekaitīgus darba apstākļus;

         

8) veikt uzraudzību pār savvaļas dzīvnieku medībām karantīnas apstākļos.

         

59.pants. Dzīvnieku īpašniekiem ir pienākums:

         

1) sadarbībā ar praktizējošiem veterinārārstiem organizēt dzīvnieku infekcijas slimību profilaksi un apkarošanu, izņemot valsts uzraudzībā esošo dzīvnieku infekcijas slimību profilaksi un apkarošanu;

         

2) nodrošināt dzīvnieku labturībai nepieciešamos apstākļus, bet saslimušajiem dzīvniekiem — savlaicīgu veterinārmedicīnisko aprūpi, kā arī nodrošināt praktizējošam veterinārārstam nepieciešamos darba apstākļus un dzīvnieku fiksēšanu veterinārmedicīnisko procedūru laikā;

         

3) pārvadājot dzīvniekus, ievērot normatīvajos aktos noteikto kārtību;

         

4) uzrādīt un nodot nākamajam dzīvnieku īpašniekam dokumentus par dzīvnieku identifikāciju, reģistrāciju, veselības stāvokli un veiktajiem dzīvnieku infekcijas slimību profilaktiskajiem pasākumiem (piemēram, dzīvnieka pasi, dzīvnieka pārvietošanas deklarāciju, vakcinācijas apliecību, veterināro apliecību);

         

5) nodrošināt dzīvnieku, ganāmpulku un novietņu reģistrēšanu Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;

         

6) ierobežot nepiederošu personu saskarsmi ar dzīvniekiem;

         

7) nodrošināt ar valsts uzraudzībā esošajām dzīvnieku infekcijas slimībām saistīto profilaktisko pasākumu izpildi noteiktajos termiņos;

         

8) nekavējoties ziņot:

         

a) praktizējošam veterinārārstam par dzīvnieka nobeigšanos, abortiem, vairāku dzīvnieku vienlaicīgas saslimšanas gadījumiem un jebkuru gadījumu, kas rada aizdomas par dzīvnieku saslimšanu ar infekcijas slimību;

         

b) komersantiem, kuri nodarbojas ar izmantošanai pārtikā neparedzēto dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu savākšanu, par dzīvnieku nobeigšanās gadījumiem;

         

9) dzīvniekus realizācijai nokaut kautuvēs Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;

         

10) nodrošināt dzīvnieku līķu savākšanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

         

11) valsts uzraudzībā esošo dzīvnieku infekcijas slimību apkarošanas gadījumos pēc Pārtikas un veterinārā dienesta pārtikas un veterinārā inspektora vai praktizējoša veterinārārsta pieprasījuma:

         

a) uzrādīt dzīvniekus, kā arī dzīvnieku mītnes un veterināro dokumentāciju (diagnostisko izmeklējumu un vakcinācijas aktus, diagnostiski izmeklēto un vakcinēto dzīvnieku sarakstus, laboratorisko izmeklējumu rezultātus),

         

b) pakļaut dzīvniekus infekcijas slimību diagnosticēšanai, ārstēšanai un profilakses pasākumiem,

         

c) nodrošināt dzīvnieku mītņu un iekārtu dezinfekciju,

         

d) nodrošināt dzīvnieku karantinēšanu un ārstēšanu, kā arī dzīvnieku likvidāciju;

         

12) ievērot ierobežojumus dzīvnieku un dzīvnieku izcelsmes produktu izmantošanā pēc dzīvnieku medikamentozas ārstēšanas, ja tādi paredzēti apstiprinātā lietošanas pamācībā vai tos nosaka praktizējošs veterinārārsts;

         

13) ievērot ierobežojumus dzīvnieku barības izēdināšanā, glabāšanā un pārvadāšanā atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

         
   

9

Zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāre D.Lucaua

Papildināt 59. pantu ar 14. punktu šādā redakcijā:

“14) vienu reizi gadā vakcinēt suņus, kaķus un mājas (istabas) seskus pret trakumsēgu.”

Atbalstīt

11.Papildināt 59. pantu ar 14. punktu šādā redakcijā:

“14) vienu reizi gadā vakcinēt suņus, kaķus un mājas (istabas) seskus pret trakumsēgu.”

   

10

Juridiskais birojs

Papildināt likumprojektu ar pārejas noteikumu šādā redakcijā:

“Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Satversmes 81. panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi Nr. 712 “Grozījumi Veterinārmedicīnas likumā” ( Latvijas Vēstnesis, 2004, 131. nr.).”

Atbalstīt

Pārejas noteikums

Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Satversmes 81. panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi Nr. 712 “Grozījumi Veterinārmedicīnas likumā” ( Latvijas Vēstnesis, 2004, 131. nr.).