Iesniedz Juridiskā komisija otrajam lasījumam

Iesniedz Juridiskā komisija otrajam lasījumam

 

 

‘’Grozījumi Elektronisko dokumentu likumā’’

(reģ. nr. 908)

 

 

1.

Attiecīgā panta redakcija pirms LR Satversmes 81. panta kārtībā izdoto MK noteikumu nr. 711 pieņemšanas

 

2.

Pirmajā lasījumā pieņemtā likumprojekta (LR Satversmes 81. panta kārtībā izdotie MK noteikumi nr.711)

3.

Priekšlikumi

4.

Ieteiktā likumprojekta redakcija otrajam lasījumam

 

Izdarīt Elektronisko dokumentu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 23.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2004, 75.nr.) šādus grozījumus:

 

Izdarīt Elektronisko dokumentu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 23.nr.; 2004, 11.nr; Latvijas Vēstnesis, 2004, 75.nr.) šādus grozījumus:

 

 

3.pants. Elektroniskais dokuments

(1) Prasība pēc dokumenta rakstveida formas attiecībā uz elektronisko dokumentu ir izpildīta, ja elektroniskajam dokumentam ir elektroniskais paraksts un elektroniskais dokuments atbilst citām normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

(2) Elektroniskais dokuments uzskatāms par pašrocīgi parakstītu, ja tam ir drošs elektroniskais paraksts.

(3) Ja normatīvie akti paredz, ka dokumentam papildus citiem rekvizītiem nepieciešams arī zīmoga nospiedums, šī prasība attiecībā uz elektronisko dokumentu ir izpildīta, ja elektroniskajam dokumentam ir drošs elektroniskais paraksts un laika zīmogs.

(4) Elektroniskais paraksts ir tiesisks pierādījums, un elektroniskā dokumenta kā pierādījuma iesniegšana kompetentām iestādēm nav ierobežojama, pamatojoties tikai uz to, ka:

1)  dokuments ir elektroniskā formā;

2)  tam nav droša elektroniskā paraksta.

(5) Elektronisko dokumentu apritē starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām elektroniskais dokuments uzskatāms par parakstītu, ja tam ir drošs elektroniskais paraksts un laika zīmogs.

(6) Šā likuma noteikumi nav piemērojami:

1)  līgumiem, ar kuriem tiek radītas vai nodotas tiesības uz nekustamo īpašumu, izņemot nomas tiesības;

2)  līgumiem, kuri saskaņā ar likumu nav spēkā, ja tie nav apliecināti likumā noteiktajā kārtībā;

3)  galvojuma līgumiem, ja galvojumu piešķir, un ķīlas nodrošinājumiem, ja tos sniedz personas, kuras darbojas nolūkos, kas nav saistīti ar šo personu arodu, uzņēmējdarbību vai profesiju;

4)  darījumiem ģimenes tiesību un mantojuma tiesību jomā.

1.  3.pantā:

papildināt otro daļu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Puses var rakstveidā vienoties, ka elektroniskais dokuments uzskatāms par pašrocīgi parakstītu, ja tam ir elektroniskais paraksts.";

papildināt trešo un piekto daļu aiz vārdiem "laika zīmogs" ar vārdiem "vai elektroniskais paraksts, ja puses rakstveidā vienojušās par elektroniskā dokumenta parakstīšanu ar elektronisko parakstu".

Saeimas Kārtības ruļļa 95. panta kārtībā priekšlikumi par grozījumiem likumprojketā uz otro lasījumu nav iesniegti.

1.  3.pantā:

papildināt otro daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Puses var rakstveidā vienoties, ka elektroniskais dokuments uzskatāms par pašrocīgi parakstītu, ja tam ir elektroniskais paraksts.";

papildināt trešo un piekto daļu pēc vārdiem "laika zīmogs" ar vārdiem "vai elektroniskais paraksts, ja puses rakstveidā vienojušās par elektroniskā dokumenta parakstīšanu ar elektronisko parakstu".

5.pants. Elektroniskā dokumenta atvasinājumi

(1) Elektroniskā dokumenta kopijai, norakstam vai izrakstam papīra formā ir tāds pats juridiskais spēks kā oriģinālam, ja kopijas, noraksta vai izraksta pareizība apliecināta saskaņā ar normatīvo aktu prasībām un ja papīra kopijas, noraksta vai izraksta izsniedzējs pēc pieprasījuma var uzrādīt dokumenta oriģinālu elektroniskā formā un tas atbilst šā likuma prasībām.

(2) Papīra dokumenta elektroniskajai kopijai, norakstam vai izrakstam ir tāds pats juridiskais spēks kā oriģinālam, ja persona, kurai saskaņā ar normatīvo aktu prasībām ir tiesības apliecināt dokumentu oriģinālu kopijas, norakstus vai izrakstus, ir apliecinājusi tā pareizību ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu un tas atbilst normatīvo aktu prasībām.

(3) Papīra dokumenta dublikātam elektroniskā formā ir tāds pats juridiskais spēks kā oriģinālam, ja dublikāts izdots un noformēts atbilstoši šā likuma un citu normatīvo aktu prasībām.

(4) Veidot elektroniskā dokumenta atvasinājumus papīra formā var tikai no tādiem elektroniskajiem dokumentiem, kurus ir iespējams uzrādīt lasāmā vai grafiskā veidā.

 

2. Papildināt 5.panta otro daļu aiz vārdiem "laika zīmogu" ar vārdiem "vai elektronisko parakstu, ja puses rakstveidā vienojušās par elektroniskā dokumenta parakstīšanu ar elektronisko parakstu".

 

2. Papildināt 5.panta otro daļu pēc vārdiem "laika zīmogu" ar vārdiem "vai elektronisko parakstu, ja puses rakstveidā vienojušās par elektroniskā dokumenta parakstīšanu ar elektronisko parakstu".

14.pants. Civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

(1) Ar uzticama sertifikācijas pakalpojumu sniedzēja darbību saistītais iespējamā zaudējuma risks ir obligāti apdrošināms.

(2) Uzticama sertifikācijas pakalpojumu sniedzēja darbības riska apdrošināšana nodrošina prasījumus, kas var rasties sakarā ar viņa darbību.

(3) Uzticamam sertifikācijas pakalpojumu sniedzējam apdrošināšanas līgums jānoslēdz pirms akreditācijas saņemšanas, un apdrošināšanas līgums uzturams spēkā visā sertifikācijas pakalpojumu sniegšanas laikā.

(4) Ja uzticama sertifikācijas pakalpojumu sniedzēja darbības vai bezdarbības rezultātā ir nodarīts zaudējums, apdrošināšanas sabiedrība, pamatojoties uz apdrošināšanas līgumu, šo zaudējumu sedz no uzticama sertifikācijas pakalpojumu sniedzēja apdrošināšanas atlīdzības.

(5) Minimālo apdrošināšanas summu un apdrošināšanas atlīdzības aprēķināšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

3. Izslēgt 14.panta piektajā daļā vārdus "un apdrošināšanas atlīdzības aprēķināšanas kārtību".

 

3. Izslēgt 14.panta piektajā daļā vārdus "un apdrošināšanas atlīdzības aprēķināšanas kārtību".

 

4. Papildināt likumu ar 14.1 pantu šādā redakcijā:

"14.1 pants. Tehniskās un organizatoriskās prasības

Ministru kabinets nosaka tehniskās un organizatoriskās prasības, kādām atbilst kvalificēts sertifikāts, uzticams sertifikācijas pakalpojumu sniedzējs, droši elektroniskā paraksta radīšanas līdzekļi, kā arī kārtību, kādā veicama droša elektroniskā paraksta verificēšana."

 

4. Papildināt likumu ar 14.1 pantu šādā redakcijā:

"14.1 pants. Tehniskās un organizatoriskās prasības

Ministru kabinets nosaka tehniskās un organizatoriskās prasības, kādām atbilst kvalificēts sertifikāts, uzticams sertifikācijas pakalpojumu sniedzējs, droši elektroniskā paraksta radīšanas līdzekļi, kā arī kārtību, kādā veicama droša elektroniskā paraksta verificēšana."

26.pants. Ārvalstī izsniegta kvalificēta sertifikāta atzīšana

Ārvalstī izsniegtam kvalificētam sertifikātam ir šajā likumā noteiktais juridiskais statuss un tiesiskās sekas, ja sertifikāta statusu un ar sertifikātu saistītos elektroniskā paraksta pārbaudes datus var pārbaudīt, atrodoties Latvijā, un kvalificēts sertifikāts atbilst vismaz vienam no šādiem nosacījumiem:

1)  tas atbilst visām šā likuma un citu normatīvo aktu prasībām;

2)  to izsniedzis uzraudzības iestādē brīvprātīgi akreditējies sertifikācijas pakalpojumu sniedzējs;

3)  to garantē uzraudzības iestādē brīvprātīgi akreditējies sertifikācijas pakalpojumu sniedzējs;

4)  to Latvijas Republikā atzīst saskaņā ar starptautiskajiem līgumiem;

5)  to izsniedzis Eiropas Savienības dalībvalstī akreditēts sertifikācijas pakalpojumu sniedzējs vai to garantē Eiropas Savienības dalībvalstī akreditēts sertifikācijas pakalpojumu sniedzējs.

5. Aizstāt 26.panta 5.punktā vārdu "akreditēts" ar vārdu "reģistrēts".

 

5. Aizstāt 26.panta 5.punktā vārdu "akreditēts" ar vārdu "reģistrēts".

Pārejas noteikums

 Valsts un pašvaldību iestādēm ir pienākums pieņemt elektroniskos dokumentus no fiziskajām un juridiskajām personām ne vēlāk kā 2004.gada 1.janvārī.

6. Aizstāt vārdus "Pārejas noteikums" ar vārdiem "Pārejas noteikumi".

 

6. Pārejas noteikumā:

aizstāt vārdus "Pārejas noteikums" ar vārdiem "Pārejas noteikumi";

uzskatīt līdzšinājo pārejas noteikuma tekstu par pārejas noteikumu 1. punktu;

papildināt pārejas noteikumus ar 2.punktu šādā redakcijā:

"2. Ministru kabinets līdz 2005.gada 1.janvārim izdod šā likuma 14.1 pantā paredzētos noteikumus."

 

 

 

 

7. Papildināt pārejas noteikumus ar 2.punktu šādā redakcijā:

"2. Ministru kabinets līdz 2005.gada 1.janvārim izdod šā likuma 14.1 pantā paredzētos noteikumus."