Iesniedz Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Iesniedz Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Likumprojekts 2.lasījumam

Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi Nr.710

Grozījumi Teritorijas plānošanas likumā  likumā (reģ. nr.907)

 

Spēkā esošā redakcija

1.lasījumā pieņemtā redakcija

Nr.

Priekšlikumi 2.lasījumam

Komisijas atzinums

Atbildīgās komisijas sagatavotā 2.lasījuma redakcija

 

Izdarīt Teritorijas plānošanas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 13.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2002, 189.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2003, 10.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

Izdarīt Teritorijas plānošanas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 13.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2002, 189.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2003, 10.nr.) šādus grozījumus:

1.pants. Teritorijas plānojuma jēdziens

Teritorijas plānojums ir teritorijas plānošanas dokuments vai plānošanas dokumentu kopums, kurš izstrādāts un stājies spēkā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un kurā atbilstoši plānošanas līmenim un plānojuma veidam rakstveidā un grafiski parādīta teritorijas pašreizējā un plānotā (atļautā) izmantošana un šīs teritorijas izmantošanas aprobežojumi.

 

 

 

1.

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs A.Radzevičs

Izteikt 1.pantu šādā redakcijā:

                             “1.pants. Teritorijas plānojuma jēdziens

Teritorijas plānojums ir ilgtermiņa teritorijas plānošanas dokuments vai plānošanas dokumentu kopums, kurš izstrādāts un stājies spēkā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un kurā atbilstoši plānošanas līmenim un plānojuma veidam rakstveidā un grafiski attēlota teritorijas pašreizējā un noteikta plānotā (atļautā) izmantošana un šīs teritorijas izmantošanas aprobežojumi.”.

 

 

Atbalstīt

 

1. Izteikt 1.pantu šādā redakcijā:

                             “1.pants. Teritorijas plānojuma jēdziens

Teritorijas plānojums ir ilgtermiņa teritorijas plānošanas dokuments vai plānošanas dokumentu kopums, kurš izstrādāts un stājies spēkā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un kurā atbilstoši plānošanas līmenim un plānojuma veidam rakstveidā un grafiski attēlota teritorijas pašreizējā un noteikta plānotā (atļautā) izmantošana un šīs teritorijas izmantošanas aprobežojumi

5.pants. Teritorijas plānošanas līmeņi un dokumenti

Teritorijas plānošanu, izstrādājot savstarpēji saskaņotus teritorijas plānojumus, īsteno šādos plānošanas līmeņos:

1) nacionālajā līmenī — nacionālā līmeņa teritorijas plānojums ir nacionālais plānojums, kurā noteiktas valsts intereses un prasības valsts teritorijas izmantošanā un attīstībā;

2) plānošanas reģiona līmenī — plānošanas reģiona teritorijas plānojumā ir noteiktas plānošanas reģiona teritorijas attīstības iespējas, virzieni un ierobežojumi;

3) rajona pašvaldības līmenī — rajona pašvaldības teritorijas plānojumā ir noteiktas rajona pašvaldības teritorijas attīstības iespējas, virzieni un ierobežojumi, noteikta rajona pašvaldības teritorijas pašreizējā un plānotā (atļautā) izmantošana, kā arī detalizētas augstāka līmeņa teritorijas plānojumos noteiktās prasības, teritorijas un objekti;

 

4) vietējās pašvaldības līmenī — vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā, detālplānojumā un saistošajos apbūves noteikumos ir noteiktas vietējās pašvaldības teritorijas attīstības iespējas, virzieni un ierobežojumi, noteikta vietējās pašvaldības teritorijas pašreizējā un plānotā (atļautā) izmantošana, kā arī detalizētas augstāka līmeņa teritorijas plānojumos noteiktās prasības, teritorijas un objekti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs A.Radzevičs

Izteikt 5.panta 3. un 4.punktu  šādā redakcijā:

„3) rajona pašvaldības līmenī – rajona pašvaldības teritorijas plānojumā ir noteiktas rajona pašvaldības teritorijas attīstības iespējas, virzieni un ierobežojumi, attēlota rajona pašvaldības teritorijas pašreizējā un noteikta plānotā (atļautā) izmantošana, kā arī detalizētas augstāka līmeņa teritorijas plānojumos noteiktās prasības, teritorijas un objekti;

 

4) vietējās pašvaldības līmenī – vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā un detālplānojumā ir noteiktas vietējās pašvaldības teritorijas attīstības iespējas, virzieni un ierobežojumi, attēlota vietējās pašvaldības teritorijas pašreizējā un noteikta plānotā (atļautā) izmantošana, kā arī detalizētas augstāka līmeņa teritorijas plānojumos noteiktās prasības, teritorijas un objekti.”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Izteikt 5.panta 3. un 4.punktu  šādā redakcijā:

„3) rajona pašvaldības līmenī – rajona pašvaldības teritorijas plānojumā ir noteiktas rajona pašvaldības teritorijas attīstības iespējas, virzieni un ierobežojumi, attēlota rajona pašvaldības teritorijas pašreizējā un noteikta plānotā (atļautā) izmantošana, kā arī detalizētas augstāka līmeņa teritorijas plānojumos noteiktās prasības, teritorijas un objekti;

 

4) vietējās pašvaldības līmenī – vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā un detālplānojumā ir noteiktas vietējās pašvaldības teritorijas attīstības iespējas, virzieni un ierobežojumi, attēlota vietējās pašvaldības teritorijas pašreizējā un noteikta plānotā (atļautā) izmantošana, kā arī detalizētas augstāka līmeņa teritorijas plānojumos noteiktās prasības, teritorijas un objekti.”.

 

 6.pants. Teritorijas plānošanas kārtība

(1) Nacionālais plānojums attiecas uz visu valsts teritoriju. To izstrādā saskaņā ar valsts reģionālās politikas pamatnostādnēm, nacionālo attīstības plānu un nozares attīstības programmu.

(2) Plānošanas reģiona teritorijas plānojums attiecas uz visu plānošanas reģiona teritoriju. To izstrādā saskaņā ar valsts reģionālās politikas pamatnostādnēm, nacionālo plānojumu, nacionālo attīstības plānu un nozares attīstības programmu.

(3) Rajona pašvaldības teritorijas plānojums attiecas uz visu rajona pašvaldības teritoriju. To izstrādā saskaņā ar:

1) tā plānošanas reģiona attīstības programmu un teritorijas plānojumu, kurā ietilpst attiecīgā pašvaldība;

2) to rajona pašvaldību politikas plānošanas dokumentiem un teritorijas plānojumiem, ar kurām robežojas attiecīgā rajona pašvaldība;

3) attiecīgās rajona pašvaldības politikas plānošanas dokumentiem.

(4) Vietējās pašvaldības teritorijas plānojums attiecas uz visu vietējās pašvaldības teritoriju. To izstrādā saskaņā ar:

1) tās rajona pašvaldības politikas plānošanas dokumentiem un teritorijas plānojumu, kurā ietilpst attiecīgā vietējā pašvaldība;

2) to vietējo pašvaldību politikas plānošanas dokumentiem un teritorijas plānojumiem, ar kurām robežojas attiecīgā vietējā pašvaldība;

3) attiecīgās vietējās pašvaldības politikas plānošanas dokumentiem.

(5)Vietējās pašvaldības  detālplānojums attiecas uz vietējās pašvaldības lēmumā noteiktu plānošanas teritoriju, to izstrādā saskaņā ar vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu vai kā pamatojumu vietējās pašvaldības teritorija plānojuma grozījumiem.

(6) Rajona pašvaldības un vietējās pašvaldības teritorijas plānojums stājas spēkā attiecīgās pašvaldības teritorijā pēc pašvaldības saistošo noteikumu pieņemšanas.

(7) Izstrādājot zemāka līmeņa teritorijas plānojumu, ievēro spēkā esošo augstāka līmeņa teritorijas plānojumu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Izteikt 6.panta piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Detālplānojums attiecas uz vietējās pašvaldības domes (padomes) lēmumā noteiktu plānošanas teritoriju, un to izstrādā pēc vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma stāšanās spēkā, ievērojot vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā noteikto teritorijas plānoto (atļauto) izmantošanu."

 

 

 

3.

 

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs A.Radzevičs

6.pantā:

aizstāt pirmajā un otrajā daļā vārdus „saskaņā ar valsts reģionālās politikas pamatnostādnēm” ar vārdiem „ievērojot valsts reģionālās politikas pamatnostādnes”;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aizstāt trešajā daļā vārdus „saskaņā ar” ar vārdu „ievērojot”;

 

 

 

 

 

 

 

aizstāt trešās daļas 2.punktā vārdus „dokumentiem un teritorijas plānojumiem” ar vārdiem „dokumentus un teritorijas plānojumus”;

 

aizstāt trešās daļas 3.punktā vārdu „dokumentiem” ar vārdu „dokumentus”;

 

aizstāt ceturtajā daļā vārdus „saskaņā ar” ar vārdu „ievērojot”;

 

 

aizstāt ceturtās daļas 1.  un 3.punktā vārdu „dokumentiem” ar vārdu „dokumentus”;

 

 

 

aizstāt ceturtās daļas 2.punktā vārdus „dokumentiem un teritorijas plānojumiem” ar vārdiem „dokumentus un teritorijas plānojumus”.

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

3. 6.pantā:

aizstāt pirmajā un otrajā daļā vārdus „saskaņā ar valsts reģionālās politikas pamatnostādnēm” ar vārdiem „ievērojot valsts reģionālās politikas pamatnostādnes”;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aizstāt trešajā daļā vārdus „saskaņā ar” ar vārdu „ievērojot”;

 

 

 

 

 

 

 

aizstāt trešās daļas 2.punktā vārdus „dokumentiem un teritorijas plānojumiem” ar vārdiem „dokumentus un teritorijas plānojumus”;

 

aizstāt trešās daļas 3.punktā vārdu „dokumentiem” ar vārdu „dokumentus”;

 

aizstāt ceturtajā daļā vārdus „saskaņā ar” ar vārdu „ievērojot”;

 

 

aizstāt ceturtās daļas 1.  un 3.punktā vārdu „dokumentiem” ar vārdu „dokumentus”;

 

aizstāt ceturtās daļas 2.punktā vārdus „dokumentiem un teritorijas plānojumiem” ar vārdiem „dokumentus un teritorijas plānojumus”;

 

 

izteikt piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Detālplānojums attiecas uz vietējās pašvaldības domes (padomes) lēmumā noteiktu plānošanas teritoriju, un to izstrādā pēc vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma stāšanās spēkā, ievērojot vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā noteikto teritorijas plānoto (atļauto) izmantošanu."

 

7.pants. Publisko institūciju kompetence teritorijas plānošanā

(1) Ministru kabinets attiecībā uz teritorijas plānošanu veic šādas funkcijas:

1) apstiprina nacionālo plānojumu;

2) (izslēgts ar 10.04.2003. likumu);

3) nosaka teritorijas plānojuma sastāvdaļas, šā plānojuma sagatavošanas, sabiedriskās apspriešanas, spēkā stāšanās, grozīšanas, apturēšanas, likumības izvērtēšanas un ievērošanas pārraudzības kārtību;

4) nosaka atbildīgo ministriju, kura veic šajā likumā minētās funkcijas.

(2) Nacionālā reģionālās attīstības padome attiecībā uz teritorijas plānošanu veic šādas funkcijas:

1) izvērtē nacionālo plānojumu;

2) izvērtē plānošanas reģionu teritorijas plānojumus.

(3) Atbildīgā ministrija attiecībā uz teritorijas plānošanu veic šādas funkcijas:

1) metodiski vada, pārrauga un koordinē nacionālā plānojuma, plānošanas reģionu, rajonu pašvaldību un vietējo pašvaldību teritorijas plānojumu izstrādi;

2) sadarbībā ar valsts pārvaldes iestādēm, pašvaldībām un sabiedriskajām organizācijām izstrādā nacionālo plānojumu;

3) izvērtē plānošanas reģionu, rajonu pašvaldību un vietējo pašvaldību teritorijas plānojumu atbilstību nacionālajam plānojumam un normatīvajiem aktiem un ierosina nepieciešamās izmaiņas, ja teritorijas plānojums neatbilst šā likuma, citu normatīvo aktu un nacionālā plānojuma prasībām;

4) uztur nacionālā plānojuma, plānošanas reģionu, rajonu pašvaldību un vietējo pašvaldību teritorijas plānošanas datu bāzi un arhīvu;

5) piešķir valsts mērķdotācijas teritorijas plānojumu izstrādei;

6) veic citas normatīvajos aktos noteiktās funkcijas.

(4) Plānošanas reģiona attīstības padome attiecībā uz teritorijas plānošanu veic šādas funkcijas:

1) vada un nodrošina attiecīgā plānošanas reģiona teritorijas plānojuma un tā grozījumu izstrādi un īstenošanu;

2) apstiprina izstrādāto teritorijas plānojumu un tā grozījumus;

3) ierosina grozījumus nacionālajā plānojumā;

4) nodrošina sabiedrības līdzdalību teritorijas plānošanas procesā;

5) līdz kārtējā gada 1.februārim sniedz atbildīgajai ministrijai informāciju par plānošanas reģiona teritorijas plānojuma izstrādi un nacionālā plānojuma ievērošanu.

(5) Rajona pašvaldība attiecībā uz teritorijas plānošanu veic šādas funkcijas:

1) vada, uzrauga un nodrošina attiecīgās rajona pašvaldības teritorijas plānojuma un tā grozījumu izstrādi un īstenošanu;

2) apstiprina izstrādāto teritorijas plānojumu un tā grozījumus;

3) ierosina grozījumus plānošanas reģiona teritorijas plānojumā un nacionālajā plānojumā;

4) sadarbojas ar citām rajonu pašvaldībām kopīgu teritorijas plānojumu izstrādei;

5) izvērtē attiecīgā rajona pašvaldībā ietilpstošo vietējo pašvaldību teritorijas plānojumu atbilstību spēkā esošajiem rajona pašvaldības teritorijas plānojumiem;

6) izvērtē tās nacionālā plānojuma, nacionālā attīstības plāna, nozares attīstības programmas, plānošanas reģiona attīstības programmas un teritorijas plānojuma daļas, kuras attiecas uz šīs rajona pašvaldības teritoriju;

7) nodrošina sabiedrības līdzdalību teritorijas plānošanas procesā;

 

 

 

8) līdz kārtējā gada 1.februārim sniedz atbildīgajai ministrijai informāciju par rajona pašvaldības teritorijas plānojuma izstrādi un plānošanas reģiona teritorijas plānojuma ievērošanu.

(6) Vietējā pašvaldība attiecībā uz teritorijas plānošanu veic šādas funkcijas:

1) vada, uzrauga un nodrošina attiecīgās vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma, detālplānojuma un to grozījumu izstrādi un īstenošanu;

2) apstiprina izstrādāto teritorijas plānojumu, detālplānojumu un to grozījumus un pieņem saistošos apbūves noteikumus;

3) ierosina grozījumus plānošanas reģiona un rajona pašvaldības teritorijas plānojumos;

4) sadarbojas ar citām vietējām pašvaldībām kopīgu teritorijas plānojumu izstrādei;

5) nodrošina sabiedrības līdzdalību teritorijas plānošanas procesā;

6) līdz kārtējā gada 1.februārim sniedz atbildīgajai ministrijai informāciju par vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma izstrādi un rajona pašvaldības teritorijas plānojuma ievērošanu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs A.Radzevičs

7.pantā:

    izslēgt trešās daļas 1.punktā vārdus “nacionālā plānojuma, plānošanas reģionu, rajonu pašvaldību un vietējo pašvaldību”;

 

   papildināt trešo daļu ar 2.1 punktu šādā redakcijā:

 “21) nodrošina sabiedrības līdzdalību nacionālā plānojuma izstrādes procesā;”;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 papildināt ceturtās daļas 2.punktu pirms vārda “teritorijas” ar vārdiem “plānošanas reģiona”;

 

   izteikt ceturtās daļas 4.punktu šādā redakcijā:

“4) nodrošina sabiedrības līdzdalību plānošanas reģiona teritorijas plānojuma izstrādes procesā;”;

 

   izslēgt ceturtās daļas 5.punktā pirms vārda „ievērošanu” vārdus „nacionālā plānojuma”;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   izteikt piektās daļas 2.punktu šādā redakcijā:

 “2) izstrādāto rajona pašvaldības teritorijas plānojumu un tā grozījumus izdod kā pašvaldības saistošos noteikumus;”;

 

 

 

 

 

   aizstāt piektās daļas 5.punktā vārdus „esošajiem rajona pašvaldības teritorijas plānojumiem” ar vārdiem „esošajam rajona pašvaldības teritorijas plānojumam”;

 

 

 

 

 

 

           

 

 

   izteikt piektās daļas 7.punktu šādā redakcijā:

 “7) nodrošina sabiedrības līdzdalību rajona pašvaldības teritorijas plānojuma izstrādes procesā;”;

 

 

 

 

 

 

  izslēgt piektās daļas 8.punktā pirms vārda „ievērošanu” vārdus „plānošanas reģiona teritorijas plānojuma”;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   izteikt sestās daļas 2.punktu šādā redakcijā:

 “2) apstiprina izstrādāto vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu, detālplānojumu un to grozījumus;”;

 

 

 

 

 

 

 

 

   papildināt sestās daļas 5.punktu pirms vārda “teritorijas” ar vārdiem “vietējās pašvaldības”;

 

 

 izslēgt sestās daļas 6.punktā vārdus „un rajona pašvaldības teritorijas plānojuma ievērošanu”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 7.pantā:

    izslēgt trešās daļas 1.punktā vārdus “nacionālā plānojuma, plānošanas reģionu, rajonu pašvaldību un vietējo pašvaldību”;

 

 

   papildināt trešo daļu ar 2.1 punktu šādā redakcijā:

 “21) nodrošina sabiedrības līdzdalību nacionālā plānojuma izstrādes procesā;”;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 papildināt ceturtās daļas 2.punktu pirms vārda “teritorijas” ar vārdiem “plānošanas reģiona”;

 

   izteikt ceturtās daļas 4.punktu šādā redakcijā:

“4) nodrošina sabiedrības līdzdalību plānošanas reģiona teritorijas plānojuma izstrādes procesā;”;

 

   izslēgt ceturtās daļas 5.punktā vārdus „nacionālā plānojuma”;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 izteikt piektās daļas 2.punktu šādā redakcijā:

 “2) izstrādāto rajona pašvaldības teritorijas plānojumu un tā grozījumus izdod kā pašvaldības saistošos noteikumus;”;

 

 

 

 

   aizstāt piektās daļas 5.punktā vārdus „esošajiem rajona pašvaldības teritorijas plānojumiem” ar vārdiem „esošajam rajona pašvaldības teritorijas plānojumam”;

 

 

 

 

 

 

           

 

   izteikt piektās daļas 7.punktu šādā redakcijā:

“7) nodrošina sabiedrības līdzdalību rajona pašvaldības teritorijas plānojuma izstrādes procesā;”;

 

 

 

 

 

 

 

  izslēgt piektās daļas 8.punktā vārdus „plānošanas reģiona teritorijas plānojuma”;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   izteikt sestās daļas 2.punktu šādā redakcijā:

 “2) apstiprina izstrādāto vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu, detālplānojumu un to grozījumus;”;

 

 

 

 

 

 

 

 

   papildināt sestās daļas 5.punktu pirms vārda “teritorijas” ar vārdiem “vietējās pašvaldības”;

 

 

   izslēgt sestās daļas 6.punktā vārdus „un rajona pašvaldības teritorijas plānojuma ievērošanu”.

10.pants. Pārskats par teritorijas plānošanas procesu

(1) Atbildīgā ministrija līdz kārtējā gada 31.martam publicē laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” pārskatu par nacionālā plānojuma izstrādi.

(2) Plānošanas reģiona attīstības padome līdz kārtējā gada 31.martam publicē laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” pārskatu par šā plānošanas reģiona teritorijas plānojuma izstrādi un nacionālā plānojuma ievērošanu.

(3) Rajona pašvaldība līdz kārtējā gada 31.martam publicē laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” pārskatu par šā rajona pašvaldības teritorijas plānojuma izstrādi un plānošanas reģiona teritorijas plānojuma ievērošanu.

(4) Atbildīgā ministrija līdz kārtējā gada 31.martam publicē laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” pārskatu par vietējo pašvaldību teritorijas plānojumu izstrādi un rajonu pašvaldību teritorijas plānojumu ievērošanu.

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs A.Radzevičs

10.pantā:

   izslēgt otrajā daļā vārdus “un nacionālā plānojuma ievērošanu”;

 

 

 

 

   izslēgt trešajā daļā vārdus “un plānošanas reģiona teritorijas plānojuma ievērošanu”;

 

 

 

 

 

   izslēgt ceturtajā daļā vārdus “un rajonu pašvaldību teritorijas plānojumu ievērošanu”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

5. 10.pantā:

   izslēgt otrajā daļā vārdus “un nacionālā plānojuma ievērošanu”;

 

 

 

 

 

 

 

   izslēgt trešajā daļā vārdus “un plānošanas reģiona teritorijas plānojuma ievērošanu”;

 

 

 

 

   izslēgt ceturtajā daļā vārdus “un rajonu pašvaldību teritorijas plānojumu ievērošanu”.

 

11.pants. Teritorijas plānošanas finansēšana pašvaldību līmenī

(1) Izdevumi teritorijas plānošanai ir pašvaldības nepieciešamie izdevumi, un tos paredz pašvaldības budžetā.

(2) Teritorijas plānošanas veicināšanai valsts budžetā kārtējam gadam tiek paredzēta valsts mērķdotācija līdzfinansējumam plānošanas reģionu, rajonu un vietējo pašvaldību teritorijas plānojumu izstrādei.

(3) Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā piešķiramas valsts mērķdotācijas plānošanas reģionu, rajonu un vietējo pašvaldību teritorijas plānojumu izstrādei.

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs A.Radzevičs

Izteikt 11.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

 “(1) Izdevumi teritorijas plānošanai ir pašvaldības nepieciešamie izdevumi un tos paredz pašvaldības budžetā, izņemot šajā likumā noteiktos gadījumus.”.

 

 

 

 

 

 

Noraidīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs A.Radzevičs

Papildināt likumu ar 12.pantu šādā redakcijā:

“12.pants. Līgums par detālplānojuma izstrādes finansēšanas kārtību

(1) Pašvaldība drīkst slēgt līgumu ar fizisku vai juridisku personu par detālplānojuma izstrādes finansēšanu.

(2) Ministru kabinets nosaka detālplānojuma izstrādes finansēšanas kārtību.”.

 

 

Noraidīt

 

1. ...

2. Līdz attiecīgo Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā sešus mēnešus no šā likuma spēkā stāšanās dienas ir spēkā šādi Ministru kabineta noteikumi, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu:

1) Ministru kabineta 1999.gada 25.maija noteikumi nr.187 “Kārtība, kādā piešķiramas valsts mērķdotācijas pašvaldību teritorijas attīstības plānu izstrādāšanai”;

2) (izslēgts ar 10.04.2003. likumu, kas stājas spēkā no 15.05.2003).

 2.1 Līdz attiecīgo Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2003.gada 31.decembrim piemērojami Ministru kabineta 2000.gada 5.decembra noteikumi nr.423 “Noteikumi par teritorijas plānojumiem”, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.

3. ... 5. ....

6. Pārejas noteikumu 2.1 punkts piemērojams ar 2002.gada 26.decembri.

 

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs A.Radzevičs

Izslēgt pārejas noteikumu 2., 2.1 un 6.punktu.   

 

 

 

 

 

Noraidīt

 

 

2. Papildināt pārejas noteikumus ar 7. un 8.punktu šādā redakcijā:

"7. Ja vietējai pašvaldībai nav spēkā esoša teritorijas plānojuma, detālplānojumu izstrādā, pamatojoties uz spēkā esošā rajona pašvaldības teritorijas plānojumā noteikto teritorijas plānoto (atļauto) izmantošanu.

8. Pārejas noteikumu 7.punkts piemērojams līdz 2004.gada 31.decembrim."

 

 

 

6. Papildināt pārejas noteikumus ar 7. un 8.punktu šādā redakcijā:

"7. Ja vietējai pašvaldībai nav spēkā esoša teritorijas plānojuma, detālplānojumu izstrādā, pamatojoties uz spēkā esošā rajona pašvaldības teritorijas plānojumā noteikto teritorijas plānoto (atļauto) izmantošanu.

8. Pārejas noteikumu 7.punkts piemērojams līdz 2004.gada 31.decembrim."