Sociālo un darba lietu komisija

Sociālo un darba lietu komisija

Likumprojekts 3.lasījumam

 

Grozījumi likumā "Par tabakas izstrādājumu realizācijas,

reklāmas un lietošanas ierobežošanu"

(reģ.Nr.906)

(Satversmes 81.panta kārtībā izdotie noteikumi Nr. 709)

Likuma redakcija pirms grozījumu

izdarīšanas Satversmes 81.panta kārtībā

Otrā lasījuma redakcija

Nr.

Priekšlikumi 3.lasījumam

 

Komisijas

atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Izdarīt likumā “Par tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 3.nr.; 1999, 22.nr.; 2002, 2.nr.; 2003, 23.nr.; 2004, 4.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

 

1.pants. Likumā lietotie termini

 

 

 

 

 

Likumā ir lietoti šādi termini:

1) –8)....

 

 

 

 

 

   9) vieta, kas speciāli ierādīta smēķēšanai, — atsevišķa vai norobežota, ar gaisa ventilācijas iekārtu aprīkota telpa vai telpas daļa, kuru ierīko un ekspluatē atbilstoši būvnormatīviem un tehnisko noteikumu prasībām. Telpā ir norāde ar attiecīgu informatīvu uzrakstu vai simbolu;

 

10) tabakas izstrādājumi orālai lietošanai –

11) sastāvdaļa —......

1. 1.pantā:

izteikt 9.punktu šādā redakcijā:

“9) telpa, kas speciāli ierādīta smēķēšanai, — atsevišķa ar stacionārām būvkonstrukcijām norobežota telpa, kas paredzēta tikai smēķēšanai un ir aprīkota ar nosūces ventilāciju. Telpā ir norāde ar attiecīgu informatīvu uzrakstu vai simbolu;”

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

Deputāte A.Rugāte

Izteikt 1.panta 9.punktu šādā red akcijā:

“9) telpa, kas speciāli ierādīta smēķēšanai, - atsevišķa ar stacionārām būvkonstrukcijām norobežota telpa, kas paredzēta smēķēšanai, ir aprīkota ar nosūces ventilāciju, kas pasargā no dūmu ieplūšanas citās telpās.”

 

 

 

 Sociālo un darba lietu komisija

Izteikt likuma 1.panta 9.punktu šādā redakcijā:

“9) telpa, kas speciāli ierādīta smēķēšanai, — smēķēšanai paredzēta atsevišķa, ar stacionārām būvkonstrukcijām norobežota telpa, kas aprīkota ar nosūces ventilāciju, lai tabakas dūmi neieplūstu citās telpās. Šajā telpā ir norāde ar attiecīgu informatīvu uzrakstu vai simbolu. Tajā netiek sniegti iestādes, komersanta, jebkuras citas juridiskās personas vai pašnodarbinātās personas pamatpakalpojumi;”;

Daļēji atbalstīts.

Iekļauts priekšlikumā Nr.2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

1. 1.pantā:

izteikt 9.punktu šādā redakcijā:

“9) telpa, kas speciāli ierādīta smēķēšanai, — smēķēšanai paredzēta atsevišķa, ar stacionārām būvkonstrukcijām norobežota telpa, kas aprīkota ar nosūces ventilāciju, lai tabakas dūmi neieplūstu citās telpās. Šajā telpā ir norāde ar attiecīgu informatīvu uzrakstu vai simbolu. Tajā netiek sniegti iestādes, komersanta, jebkuras citas juridiskās personas vai pašnodarbinātās personas pamatpakalpojumi;”;

 

papildināt pantu ar 12., 13., 14., 15. un 16.punktu šādā redakcijā:

    12) vieta, kas speciāli ierādīta smēķēšanai, — ar attiecīgu informatīvu uzrakstu vai simbolu apzīmēta teritorija ārpus ēkām brīvā dabā , kas aprīkota un tiek izmantota atbilstoši ugunsdrošības un citu noteikumu prasībām;

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saeimas Juridiskais birojs

Ierosinām 1.panta 12.punktā izslēgt vārdus “un tiek izmantota” un “un citu”.

 

Sociālo un darba lietu komisija

Izteikt likuma 1.panta 12.punktu šādā redakcijā:

“12) vieta, kas speciāli ierādīta smēķēšanai, — ar attiecīgu informatīvu uzrakstu vai simbolu apzīmēta un ugunsdrošības noteikumu prasībām atbilstoši aprīkota teritorija ārpus ēkām brīvā dabā, telpa vai telpas daļa, kas aprīkota ar gaisa ventilācijas iekārtu, vai telpas daļa vasaras (āra) kafejnīcā;

Atbalstīts

Iekļauts priekšlikumā Nr.4

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

papildināt pantu ar 12., 13.,14.,15., 16. un 17.punktu šādā redakcijā:

“12) vieta, kas speciāli ierādīta smēķēšanai, — ar attiecīgu informatīvu uzrakstu vai simbolu apzīmēta un ugunsdrošības noteikumu prasībām atbilstoši aprīkota teritorija ārpus ēkām brīvā dabā, telpa vai telpas daļa, kas aprīkota ar gaisa ventilācijas iekārtu, vai telpas daļa vasaras (āra) kafejnīcā;

 

13) publiska ēka vai būve — ēka vai būve, kurā vairāk nekā 50 procentus kopējās platības aizņem publiskas telpas;

 

 

 

13) publiska ēka vai būve — ēka vai būve, kurā vairāk nekā 50 procentus kopējās platības aizņem publiskas telpas;

 

14) publiska telpa — sabiedrībai pieejama nedzīvojamā telpa, kurā īslaicīgi var uzturēties un saņemt dažādus pakalpojumus apmeklētāji (piemēram, skatītāji, pacienti, klienti, pircēji, pasažieri);

 

 

 

14) publiska telpa — sabiedrībai pieejama nedzīvojamā telpa, kurā īslaicīgi var uzturēties un saņemt dažādus pakalpojumus apmeklētāji (piemēram, skatītāji, pacienti, klienti, pircēji, pasažieri);

 

 

5

Veselības ministrs G.Bērziņš

Papildināt likuma 1.pantu ar jaunu 15) telpa, kas atsevišķi nodalīta smēķēšanai, — atsevišķa, ar stacionārām būvkonstrukcijām norobežota telpa, kas paredzēta pamatpakalpojumu saņemšanai un smēķēšanai un ir aprīkota ar nosūces ventilāciju. Šī telpa aizņem līdz 50 procentiem no kopējās publiskās telpas platības un ir izvietota pēc iespējas tālāk no ieejas tajā. Telpā ir norāde ar attiecīgu informatīvu uzrakstu vai simbolu;

 

Mainīt turpmāko punktu numerāciju.

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

15) telpa, kas atsevišķi nodalīta smēķēšanai, — atsevišķa, ar stacionārām būvkonstrukcijām norobežota telpa, kas paredzēta pamatpakalpojumu saņemšanai un smēķēšanai un ir aprīkota ar nosūces ventilāciju. Šī telpa aizņem līdz 50 procentiem no kopējās publiskās telpas platības un ir izvietota pēc iespējas tālāk no ieejas tajā. Telpā ir norāde ar attiecīgu informatīvu uzrakstu vai simbolu;

 

15) publiski pasākumi — sabiedrībai pieejamas dažāda veida atklātas akcijas (piemēram, sarīkojumi, izrādes, koncerti, sporta spēles, izstādes);

 

 

 

16) publiski pasākumi — sabiedrībai pieejamas dažāda veida atklātas akcijas (piemēram, sarīkojumi, izrādes, koncerti, sporta spēles, izstādes);

 

16) publiska teritorija — ietves, tuneļi, laukumi, gājēju apakšzemes pārejas, satiksmes ejas, kā arī parki, skvēri, peldvietas un citas speciāli sabiedrības vajadzībām iekārtotas atpūtas vietas brīvā dabā.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17) publiska teritorija — ietves, tuneļi, laukumi, gājēju apakšzemes pārejas, satiksmes ejas, kā arī parki, skvēri, peldvietas un citas speciāli sabiedrības vajadzībām iekārtotas atpūtas vietas brīvā dabā.”

2.pants. Likuma mērķis

 

 

 

 

 

Šā likuma mērķis ir aizsargāt cilvēka veselību un tiesības uz tīru, ar tabakas dūmiem nepiesārņotu vidi, noteikt tabakas izstrādājumu iepakojuma vienības noformējumu un tabakas izstrādājumu izplatīšanas ierobežojumus, kā arī kārtību, kādā valsts kontrolē tabakas un tabakas izstrādājumu apriti, tabakas izstrādājumu reklāmu un smēķēšanu sabiedriskajās vietās, ievērojot iedzīvotāju tiesības un intereses.

2. Izteikt 2.panta tekstu šādā redakcijā:

“Šā likuma mērķis ir aizsargāt cilvēka veselību un tiesības uz tīru, ar tabakas dūmiem nepiesārņotu vidi, noteikt tabakas izstrādājumu iepakojuma vienības noformējumu un tabakas izstrādājumu izplatīšanas ierobežojumus, kā arī kārtību, kādā valsts kontrolē tabakas un tabakas izstrādājumu apriti, tabakas izstrādājumu reklāmu un smēķēšanu publiskās ēkās, būvēs, telpās un teritorijās.”

 

 

 

2. Izteikt 2.panta tekstu šādā redakcijā:

“Šā likuma mērķis ir aizsargāt cilvēka veselību un tiesības uz tīru, ar tabakas dūmiem nepiesārņotu vidi, noteikt tabakas izstrādājumu iepakojuma vienības noformējumu un tabakas izstrādājumu izplatīšanas ierobežojumus, kā arī kārtību, kādā valsts kontrolē tabakas un tabakas izstrādājumu apriti, tabakas izstrādājumu reklāmu un smēķēšanu publiskās ēkās, būvēs, telpās un teritorijās.”

7.pants. Tabakas izstrādājumu aprites kārtība

 

 

 

 

 
 

    (1) Tabakas izstrādājumu aprites kārtību nosaka Ministru kabinets.

    (2) Tabakas izstrādājumus aizliegts pārdot:

    1) veikalu nodaļās, kur notiek tirdzniecība ar bērnu un pusaudžu precēm;

    2) bērnu iestādēs, skolās un citās audzināšanas un izglītības iestādēs;

    3) ārstniecības iestādēs;

    4) kultūras un sporta iestādēs;

    5) izmantojot tirdzniecības automātus;

    6) teritorijās, kurām noteiktā kārtībā piešķirts tirgus statuss

    (3) Aizliegts pārdot tabakas izstrādājumus personām, kuras ir jaunākas par 18 gadiem. Par to tabakas izstrādājumu tirdzniecības vietās jābūt attiecīgam uzrakstam. Šaubu gadījumā pēc tirdzniecības vai policijas darbinieka pieprasījuma pircējam jāapliecina savs vecums, uzrādot personu apliecinošu dokumentu.

    (4) Aizliegts iesaistīt tabakas izstrādājumu realizēšanā personas, kuras ir jaunākas par 18 gadiem.

    (5) Tabakas izstrādājumus, izņemot cigārus un cigarellas, atļauts realizēt tikai slēgtās iepakojuma vienībās.

    (6) Tabakas izstrādājumu tirdzniecības vietās jābūt redzamam uzrakstam, kas brīdina, ka tabakas izstrādājumu lietošana nopietni kaitē cilvēka veselībai.

 

 

 

6

 

Deputāts A.Tolmačovs

Izteikt 7.panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Tabakas izstrādājumus aizliegts pārdot:

1) veikalu nodaļās, kur notiek tirdzniecība ar bērnu un pusaudžu precēm;

2) bērnu iestādēs, skolās un citās audzināšanas un izglītības iestādēs;

3) ārstniecības iestādēs;

4) kultūras un sporta iestādēs;

5) izmantojot tirdzniecības automātus

 
 
Neatbalstīts
 

10.pants. Aizliegums smēķēt audzināšanas, izglītības un ārstniecības iestādēs

 

     (1) Aizliegts smēķēt audzināšanas, izglītības un ārstniecības iestādēs, izņemot vietas, kas speciāli ierādītas smēķēšanai.

 

    (2) Smēķēšanas ierobežojumus slimniekiem, kuri ārstējas stacionāros, nosaka šis likums un ārstniecības iestādes iekšējās kārtības noteikumi.

3. Izteikt 10.pantu šādā redakcijā:

“10.pants. Aizliegums smēķēt audzināšanas, izglītības, ārstniecības iestādēs, sociālās aprūpes un rehabilitācijas institūcijās

(1) Aizliegts smēķēt izglītības un audzināšanas iestādēs, izņemot augstskolas, kurās atļauts smēķēt atsevišķās telpās, kas speciāli ierādītas smēķēšanai.

(2) Aizliegts smēķēt ārstniecības iestādēs, sociālās aprūpes un rehabilitācijas institūcijās, izņemot atsevišķas telpas, kas speciāli ierādītas smēķēšanai.

   (3) Smēķēšanas ierobežojumus pacientiem, kuri ārstējas stacionārās ārstniecības iestādēs, un iemītniekiem, kuri uzturas sociālās aprūpes un rehabilitācijas institūcijās, nosaka šis likums un attiecīgās iestādes vai institūcijas iekšējās kārtības noteikumi.”

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saeimas Juridiskais birojs

Ierosinām izteikt likumprojekta 3.pantu šādā redakcijā:

            “3. Izslēgt 10.pantu.”

Atbalstīts
3. Izslēgt 10.pantu.

11.pants. Smēķēšanas ierobežojumi

 

 

 

 

 

        (1) Aizliegts smēķēt:

        1) darbavietās darba un koplietošanas telpās, izņemot vietas, kas speciāli ierādītas smēķēšanai;

 

        2) kinoteātru, teātru, koncertu, muzeju, video zālēs un sporta zālēs, izņemot vietas, kas speciāli ierādītas smēķēšanai;

 

       3) banku, pasta un citu iestāžu zālēs, izņemot vietas, kas speciāli ierādītas smēķēšanai;

 

       4) visu veidu sabiedriskā transporta līdzekļos, izņemot tālsatiksmes vilcienus, kuģus un lidmašīnas, kur jābūt atsevišķiem vagoniem, saloniem vai kajītēm, kas paredzētas smēķētājiem;

 

       5) diskotēkās un deju zālēs, izņemot vietas, kas speciāli ierādītas smēķēšanai;

4. 11.pantā:

izteikt panta nosaukumu un pirmo daļu šādā redakcijā:

“Aizliegums smēķēt publiskās ēkās un būvēs, publiskās telpās, publiskos pasākumos un publiskās teritorijās”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1) Aizliegts smēķēt:

1) pie to ēku fasādēm, kurās izvietotas valsts un pašvaldību institūcijas;

2) sabiedriskā transporta līdzekļu pieturvietās;

3) daudzdzīvokļu dzīvojamo māju kāpņu telpās;

4) darbavietās darba un koplietošanas telpās, izņemot atsevišķas telpas, kas speciāli ierādītas smēķēšanai;

5) publiskās ēkās, būvēs un telpās (kinoteātru, koncertu, sporta zālēs, citās sporta ēkās un būvēs, pasta un citu iestāžu zālēs, diskotēkās, deju zālēs u.c.), izņemot atsevišķas telpas, kas speciāli ierādītas smēķēšanai. Šis aizliegums neattiecas uz publiskajās ēkās esošajiem dzīvokļiem;

6) visu veidu sabiedriskā transporta līdzekļos un taksometros, izņemot tālsatiksmes vilcienus, kuģus un lidmašīnas, kur jābūt atsevišķiem vagoniem, kajītēm vai saloniem, kas paredzēti smēķētājiem;

 

          7) sporta un citu publisku pasākumu laikā stadionos un citās norobežotās teritorijās, izņemot vietas, kas speciāli ierādītas smēķēšanai.”;

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saeimas Juridiskais birojs

4.pantā: izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

“Smēķēšanas ierobežojumi”;

pirmajā daļā:

            papildināt ar jaunu 1.un 2.punktu šādā redakcijā:

            “1) izglītības un audzināšanas iestādēs, izņemot augstskolas, kurās atļauts smēķēt telpās, kas speciāli ierādītas smēķēšanai;

            2) ārstniecības iestādēs, sociālās aprūpes un rehabilitācijas institūcijās, izņemot telpas, kas speciāli ierādītas smēķēšanai;”

.....................................................

līdzšinējo 1. punktu uzskatīt par 3., 2. par 4., 3. par 5., 4. par 6., 5.par 7., 6. par 8. un 7.par 9.;

 

Deputāte A.Rugāte

Izteikt 11.panta pirmās daļas pirmo punktu šādā redakcijā:

“1) uz būvkonstrukcijām, pie ieejām valsts un pašvaldību iestādēs, kur izvietotas zīmes “smēķēt aizliegts”.“

 

Deputāte A.Rugāte

Izteikt 11.panta pirmās daļas otro punktu šādā redakcijā:

“2) sabiedriskā transporta līdzekļu pieturvietu nojumēs;”

 

Sociālo un darba lietu komisija

4.pantā: izteikt panta nosaukumu un pirmās daļas 1., 2.,3., 4., 5. un 6.punktu šādā redakcijā:

“11.pants. Smēķēšanas ierobežojumi

(1) Aizliegts smēķēt:

1)         izglītības un audzināšanas iestādēs, izņemot augstskolas, kurās atļauts smēķēt telpās, kas speciāli ierādītas smēķēšanai;

2)         ārstniecības iestādēs, sociālās aprūpes un rehabilitācijas institūcijās, izņemot telpas, kas speciāli ierādītas smēķēšanai. Attiecīgās iestādes vai institūcijas iekšējās kārtības noteikumos var paredzēt iespēju šo iestāžu pacientiem vai institūciju iemītniekiem smēķēt arī ārpus telpām, kas speciāli ierādītas smēķēšanai, ņemot vērā šo pacientu vai iemītnieku fiziskās un garīgās veselības stāvokli;

3)         tuvāk par 10 metriem no ieejām ēkās vai būvēs (arī uz ārējām kāpnēm un lieveņiem), kur izvietotas valsts vai pašvaldību iestādes un kapitālsabiedrības, kurās vairāk nekā 50 procenti kapitāla daļu (akciju) pieder valstij vai pašvaldībai. Šajās vietās izliek informatīvus uzrakstus vai simbolus par smēķēšanas aizliegumu;

4)         sabiedriskā transporta līdzekļu pieturvietu nojumēs;

5)         daudzdzīvokļu dzīvojamo māju kāpņu telpās;

6) darbavietās darba un koplietošanas telpās, izņemot telpas, kas speciāli ierādītas smēķēšanai;

līdzšinējo 5. punktu uzskatīt par 7., 6. par 8., 7. par 9.

Daļēji atbalstīts

Iekļauts priekšlikumā

Nr.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daļēji atbalstīts

Iekļauts priekšlikumā

Nr.11

 

 

 

Atbalstīts

Iekļauts priekšlikumā

Nr.11

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Izteikt 11.panta nosaukumu, pirmo, otro un trešo daļu šādā redakcijā:

“11.pants. Smēķēšanas ierobežojumi

(1) Aizliegts smēķēt:

1)         izglītības un audzināšanas iestādēs, izņemot augstskolas, kurās atļauts smēķēt telpās, kas speciāli ierādītas smēķēšanai;

 

2)         ārstniecības iestādēs, sociālās aprūpes un rehabilitācijas institūcijās, izņemot telpas, kas speciāli ierādītas smēķēšanai. Attiecīgās iestādes vai institūcijas iekšējās kārtības noteikumos var paredzēt iespēju šo iestāžu pacientiem vai institūciju iemītniekiem smēķēt arī ārpus telpām, kas speciāli ierādītas smēķēšanai, ņemot vērā šo pacientu vai iemītnieku fiziskās un garīgās veselības stāvokli;

 

3)         tuvāk par 10 metriem no ieejām ēkās vai būvēs (arī uz ārējām kāpnēm un lie veņiem), kur izvietotas valsts vai pašvaldību iestādes un kapitālsabiedrības, kurās vairāk nekā 50 procenti kapitāla daļu (akciju) pieder valstij vai pašvaldībai. Šajās vietās izliek informatīvus uzrakstus vai simbolus par smēķēšanas aizliegumu;

4)         sabiedriskā transporta līdzekļu pieturvietu nojumēs;

 

5)         daudzdzīvokļu dzīvojamo māju kāpņu telpās;

 

6) darbavietās darba un koplietošanas telpās, izņemot telpas, kas speciāli ierādītas smēķēšanai;

 

7)         publiskās ēkās, būvēs un telpās (kinoteātru, koncertu, sporta zālēs, citās sporta ēkās un būvēs, pasta un citu iestāžu zālēs, diskotēkās, deju zālēs u. c.), izņemot atsevišķas telpas, kas speciāli ierādītas smēķēšanai. Šis aizliegums neattiecas uz publiskās ēkās esošajiem dzīvokļiem;

 

8)         visu veidu sabiedriskā transporta līdzekļos un taksometros, izņemot tālsatiksmes vilcienus, kuģus un lidmašīnas, kur jābūt atsevišķiem vagoniem, kajītēm vai saloniem, kas paredzēti smēķētājiem;

 

9)         sporta un citu publisku pasākumu laikā stadionos un citās norobežotās teritorijās, izņemot vietas, kas speciāli ierādītas smēķēšanai.

(2) Kafejnīcās, restorānos un citās sabiedriskās ēdināšanas vietās atļauts smēķēt tikai vietās, kas speciāli ierādītas smēķēšanai.

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Kafejnīcās, restorānos un citās sabiedriskās ēdināšanas vietās, kazino un spēļu zālēs atļauts smēķēt tikai telpās, kas atsevišķi nodalītas smēķēšanai.”;

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

Deputāte A.Rugāte

Papildināt 11.pantu ar jaunu daļu, mainot turpmāko daļu numerāciju šādā redakcijā:

“(3) Publiskās teritorijās (vasaras kafejnīcās u.tml.), kas iekārtotas publisko pakalpojumu sniegšanai, izņemot vietās, kas speciāli ierādītas smēķēšanai.”

 

Deputāte A.Rugāte

Izteikt 11.panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Kafejnīcās, restorānos un citās publiskās vietās, kur tiek pasniegts ēdiens un dzēriens smēķēt ir aizliegts, izņemot telpas, kas speciāli ierādītas smēķēšanai.”

 

Veselības ministrs G.Bērziņš

Izteikt likuma 11.panta otro daļu šādā redakcijā:

„(2) Kafejnīcās, restorānos un citās sabiedriskās ēdināšanas vietās, kazino un spēļu zālēs atļauts smēķēt tikai telpās, kas speciāli ierādītas smēķēšanai.”;

 

 

Sociālo un darba lietu komisija

Izteikt likuma 11.panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Kafejnīcās, restorānos un citās sabiedriskās ēdināšanas vietās, kazino un spēļu zālēs atļauts smēķēt tikai telpās, kas speciāli ierādītas smēķēšanai, vai telpās, kas atsevišķi nodalītas smēķēšanai. Vasaras (āra) kafejnīcās atļauts smēķēt tikai vietās, kas speciāli ierādītas smēķēšanai. ”.

Daļēji atbalstīts

Iekļauts priekšlikumā

Nr.15

 

 

 

 

 

 

Daļēji atbalstīts

Iekļauts priekšlikumā

Nr.15

 

 

 

 

 

Daļēji atbalstīts

Iekļauts priekšlikumā

Nr.15

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

(2) Kafejnīcās, restorānos un citās sabiedriskās ēdināšanas vietās, kazino un spēļu zālēs atļauts smēķēt tikai telpās, kas speciāli ierādītas smēķēšanai, vai telpās, kas atsevišķi nodalītas smēķēšanai. Vasaras (āra) kafejnīcās atļauts smēķēt tikai vietās, kas speciāli ierādītas smēķēšanai.

(3) Iestādēs, uzņēmumos un citās sabiedriskās vietās atļauts smēķēt tikai vietās, kas speciāli ierādītas smēķēšanai.

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Viesnīcās un citās īslaicīgās apmešanās mītnēs var būt speciāli ierādītas guļamtelpas, kurās ir atļauts smēķēt.”;

 

 

 

(3) Viesnīcās un citās īslaicīgas apmešanās mītnēs var būt speciāli ierādītas guļamtelpas, kurās ir atļauts smēķēt.”;

 

 

papildināt pantu ar jaunu ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Pašvaldības var aizliegt vai ierobežot smēķēšanu parkos, skvēros, peldvietās un citās publiskās teritorijās, izdodot saistošos noteikumus.”;

 

 

 

papildināt pantu ar jaunu ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Pašvaldības var aizliegt vai ierobežot smēķēšanu parkos, skvēros, peldvietās un citās publiskās teritorijās, izdodot saistošos noteikumus.”;

(4) Aizliegums smēķēt norādāms ar informatīvu uzrakstu valsts valodā, lietojot zīmi "smēķēt aizliegts" (balti burti uz sarkana fona), bet atļauja smēķēt - ar šādu pašu informatīvu uzrakstu valsts valodā, lietojot zīmi "atļauts smēķēt" (balti burti uz zaļa fona), vai ar simboliem, kurus lieto starptautiskajā smēķēšanas kontroles praksē.

uzskatīt līdzšinējo panta ceturto daļu par piekto daļu un izteikt to šādā redakcijā:

“(5) Aizliegums smēķēt norādāms ar informatīvu uzrakstu, lietojot zīmi “smēķēt aizliegts” (balti burti uz sarkana fona), bet atļauja smēķēt — ar tādu pašu informatīvu uzrakstu, lietojot zīmi “atļauts smēķēt” (balti burti uz zaļa fona), vai ar simboliem, kurus lieto starptautiskajā smēķēšanas kontroles praksē.”;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redakcionāli

precizēts

uzskatīt līdzšinējo panta ceturto daļu par piekto daļu un izteikt to šādā redakcijā:

“(5) Aizliegums smēķēt norādāms ar informatīvu uzrakstu, lietojot zīmi “Smēķēt aizliegts” (balti burti uz sarkana fona), bet atļauja smēķēt — ar tādu pašu informatīvu uzrakstu, lietojot zīmi “Atļauts smēķēt” (balti burti uz zaļa fona), vai ar simboliem, kurus lieto starptautiskajā smēķēšanas kontroles praksē.”;

(5) Ja šajā pantā minētajās iestādēs, uzņēmumos, uzņēmējsabiedrībās un sabiedriskajās vietās ir viena kopēja telpa, kas paredzēta visiem apmeklētājiem vai darbiniekiem, tad smēķēšanai drīkst ierādīt tikai daļu no šīs telpas.

izslēgt 5.daļu.

 

 

 

 

 

 

 

izslēgt 5.daļu.

 

 

 

 

16

Sociālo un darba lietu komisija

Likumprojekta 4.pantā:

papildināt 11.pantu ar jaunu sesto daļu šādā redakcijā:

“(6) Kārtību, kādā izvietojami  informatīvie uzraksti vai simboli par smēķēšanas aizliegumu, vai atļauju smēķēt, kā arī uzrakstu un simbolu paraugus, nosaka  Ministru kabinets.”

Atbalstīts

 

papildināt pantu ar sesto daļu šādā redakcijā:

“(6) Kārtību, kādā izvietojami informatīvi uzraksti vai simboli par smēķēšanas aizliegumu vai atļauju smēķēt, kā arī uzrakstu un simbolu paraugus nosaka Ministru kabinets.”

 

 

5. Papildināt likumu ar 14.2 pantu šādā redakcijā:

“14.2 pants. Smēķēšanas ierobežojumu un aizliegumu kontrole

Šajā likumā noteikto smēķēšanas aizliegumu un ierobežojumu kontroli veic Valsts policija un pašvaldības policija.”

 

 

 

5. Papildināt likumu ar 14.2 pantu šādā redakcijā:

“14.2 pants. Smēķēšanas ierobežojumu un aizliegumu kontrole

Šajā likumā noteikto smēķēšanas aizliegumu un ierobežojumu kontroli veic Valsts policija un pašvaldības policija.”

Pārejas noteikumi

 

 

 

 

 

1., 2....

    3. Līdz 2007.gada 1.janvārim ir atļauts ražot cigaretes, kuru sastāvdaļu daudzums pārsniedz šā likuma 5.panta 2., 3. un 4.punktā noteiktās pieļaujamās normas, ja tās paredzētas eksportam uz valstīm, kuras nav Eiropas Savienības dalībvalstis.

4.,5.,6...

    7. Likuma 9.panta pirmās daļas 3.punkts stājas spēkā 2005.gada 1.augustā.

    8. Juridiskās personas, kuras speciālo atļauju (licenci) vai izziņu komercdarbībai ar tabakas izstrādājumiem saņēmušas līdz 2004.gada 31.janvārim, var turpināt tabakas izstrādājumu realizāciju teritorijā, kurai piešķirts tirgus statuss, līdz izsniegtās speciālās atļaujas (licences) vai izziņas derīguma termiņa beigām. Sākot ar 2004.gada 1.februāri, speciālās atļaujas (licences) vai izziņas komercdarbībai ar tabakas izstrādājumiem teritorijā, kurai piešķirts tirgus statuss, netiek izsniegtas vai pārreģistrētas.

 

17

Sociālo un darba lietu komisija

6. Papildināt pārejas noteikumus ar 9., 10., 11. un 12.punktu šādā redakcijā:

“9. Līdz 2006.gada 1.jūlijam augstskolās, ārstniecības iestādēs, sociālās aprūpes un rehabilitācijas institūcijās, darbavietās darba un koplietošanas telpās, publiskās ēkās, būvēs un telpās (kinoteātru, koncertu, sporta zālēs, citās sporta ēkās un būvēs, pasta un citu iestāžu zālēs, diskotēkās, deju zālēs u. c.) atļauts smēķēt arī vietās, kas speciāli ierādītas smēķēšanai.

 

10. Līdz 2006.gada 1.jūlijam kafejnīcās, restorānos un citās sabiedriskās ēdināšanas vietās, kazino un spēļu zālēs atļauts smēķēt arī vietās, kas speciāli ierādītas smēķēšanai.

 

11. Šā likuma 11.panta pirmās daļas 3.punkta jaunā redakcija par aizliegumu smēķēt tuvāk par 10 metriem no ieejām ēkās vai būvēs, kur izvietotas valsts vai pašvaldību iestādes un kapitālsabiedrības, kurās vairāk nekā 50 procenti kapitāla daļu (akciju) pieder valstij vai pašvaldībai, stājas spēkā 2006.gada 1.janvārī.

 

12. Ministru kabinets līdz 2005.gada 31.augustam izdod noteikumus par kārtību, kādā izvietojami informatīvi uzraksti vai simboli par smēķēšanas aizliegumu, vai par atļauju smēķēt, kā arī nosaka uzrakstu un simbolu paraugus.”

 

Atbalstīts

6. Papildināt pārejas noteikumus ar 9., 10., 11. un 12.punktu šādā redakcijā:

“9. Līdz 2006.gada 1.jūlijam augstskolās, ārstniecības iestādēs, sociālās aprūpes un rehabilitācijas institūcijās, darbavietās darba un koplietošanas telpās, publiskās ēkās, būvēs un telpās (kinoteātru, koncertu, sporta zālēs, citās sporta ēkās un būvēs, pasta un citu iestāžu zālēs, diskotēkās, deju zālēs u. c.) atļauts smēķēt arī vietās, kas speciāli ierādītas smēķēšanai.

 

10. Līdz 2006.gada 1.jūlijam kafejnīcās, restorānos un citās sabiedriskās ēdināšanas vietās, kazino un spēļu zālēs atļauts smēķēt arī vietās, kas speciāli ierādītas smēķēšanai.

 

11. Šā likuma 11.panta pirmās daļas 3.punkta jaunā redakcija par aizliegumu smēķēt tuvāk par 10 metriem no ieejām ēkās vai būvēs, kur izvietotas valsts vai pašvaldību iestādes un kapitālsabiedrības, kurās vairāk nekā 50 procenti kapitāla daļu (akciju) pieder valstij vai pašvaldībai, stājas spēkā 2006.gada 1.janvārī.

 

12. Ministru kabinets līdz 2005.gada 31.augustam izdod noteikumus par kārtību, kādā izvietojami informatīvi uzraksti vai simboli par smēķēšanas aizliegumu, vai par atļauju smēķēt, kā arī nosaka uzrakstu un simbolu paraugus.”

 

 

18

Sociālo un darba lietu komisija

Papildināt likumprojektu ar pārejas noteikumu šādā redakcijā:

“Pārejas noteikums

Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi Nr.709 “Grozījums likumā “Par tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu””. (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2004, 18.nr.).

Atbalstīts

Pārejas noteikums

Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi Nr.709 “Grozījums likumā “Par tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu””. (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2004, 18.nr.).