Likumprojekts otrajam lasījumam

Iesniedz Juridiskā komisija Likumprojekts trešajam lasījumam

Likumprojekts “Grozījumi likumā

“Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās””

(reģ. nr. 905)

1.

Attiecīgo pantu redakcija pirms LR Satversmes 81.panta kārtībā izdotajiem MK noteikumiem nr. 708

2.

Otrajā lasījumā pieņemtā likumprojekta redakcija

(LR Satversmes 81.panta kārtībā 2004.gada 17.augustā izdotie MK noteikumi nr. 708)

3.

Pr.nr.

4.

Priekšlikumi

5.

Juridiskās komisijas atzinums

6.

Redakcija, kādā likumprojektu trešajā lasījumā ierosina pieņemt Juridiskā komisija

 

Izdarīt likumā "Par valsts un paðvaldību zemes īpaðuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 10.nr.; 1997, 8.nr.; 1998, 22.nr.; 1999, 14.nr.; 2000, 13.nr.; 2002, 22.nr.) šādus grozījumus:

     

Izdarīt likumā "Par valsts un paðvaldību zemes īpaðuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 10.nr.; 1997, 8.nr.; 1998, 22.nr.; 1999, 14.nr.; 2000, 13.nr.; 2002, 22.nr.) šādus grozījumus:

2.pants. (1) Zemes reformas laikā uz valsts vārda zemesgrāmatās ierakstāma zeme, kura 1940.gada 21.jūlijā piederēja valstij (valsts uzņēmumiem, iestādēm), izņemot to zemi, kura:

1) zemes reformas gaitā atbilstoši likumiem piešķirta (nodota) īpašumā fiziskajai vai juridiskajai personai tai piederējušās zemes vietā;

2) piešķirta fiziskajai personai pastāvīgā lietošanā vai rezervēta ar tiesībām iegūt to īpašumā;

3) saskaņā ar šā likuma 3.panta trešo daļu ierakstāma uz pašvaldības vārda.

(2) Zemes reformas laikā valstij piekrīt un uz valsts vārda zemesgrāmatās ierakstāma zeme, kura 1940.gada 21.jūlijā piederēja fiziskajām un juridiskajām personām, ja šīs personas par zemi saņēmušas kompensāciju, nav pieprasījušas atjaunot īpašuma tiesības uz zemi vai arī zemes īpašuma tiesību atjaunošana likumos nav paredzēta, tikai gadījumos, ja:

1) uz šīs zemes ir valstij piederošas ēkas (būves);

2) uz šīs zemes ir juridiskajām personām piederošas ēkas (būves) vai tādām fiziskajām personām piederošas ēkas (būves), kuras nevar iegūt zemi īpašumā saskaņā ar zemes reformas vai valsts un pašvaldību zemes īpašuma privatizācijas un atsavināšanas likumiem;

3) apstiprinātajā pagasta vai pilsētas ģenerālplānā vai zemes ierīcības projektā saskaņā ar zemes reformas laikā iesniegtajiem valsts institūciju pieprasījumiem paredzēti attiecīgi zemes gabali jaunu objektu celtniecībai un valsts funkciju realizēšanai.

(3) Zemes reformas laikā valstij piekrīt un uz valsts vārda zemesgrāmatā ierakstāma zeme, kura 1940.gada 21.jūlijā piederēja pašvaldībām, ja uz šīs zemes ir:

1) valstij piederošas ēkas (būves) un valsts uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības);

2) privatizēti valsts īpašuma objekti vai citādi atsavinātas valsts vai valsts uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) ēkas (būves).

(4) Zemes reformas laikā valstij piekrīt un uz valsts vārda zemesgrāmatās ierakstāma zeme, kura 1940.gada 21.jūlijā piederēja fiziskajām un juridiskajām personām, ja šīs personas par šo zemi saņēmušas līdzvērtīgu zemi no bijušajām valsts zemēm.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deputāts A.Ārgalis

Papildināt 2.panta pirmās daļas 3.punktu aiz vārdiem “trešo daļu” ar vārdiem “un ceturto daļu”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deputāts A.Ārgalis

Papildināt 2.panta otro daļu ar 4.punktu šādā redakcijā:

“4) zemes gabals neatrodas ielas sarkanajās līnijās un nav nepieciešams pašvaldību funkciju realizēšanai.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

 

3.pants. (1) Zemes reformas laikā uz pašvaldības vārda zemesgrāmatās ierakstāma zeme, kura 1940.gada 21.jūlijā piederēja pašvaldībai tās pašreizējā administratīvajā teritorijā, bet meža fonda zemes - arī citā administratīvajā teritorijā, izņemot zemi, kura:

1) zemes reformas gaitā atbilstoši likumiem piešķirta (nodota) īpašumā fiziskajai vai juridiskajai personai tai piederējušās zemes vietā;

2) piešķirta fiziskajai personai pastāvīgā lietošanā vai rezervēta ar tiesībām iegūt to īpašumā;

3) saskaņā ar šā likuma 2.panta trešo daļu ierakstāma uz valsts vārda.

(2) Zemes reformas laikā pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatās ierakstāma zeme, kura 1940.gada 21.jūlijā piederēja fiziskajām un juridiskajām personām, ja šīs personas par zemi saņēmušas kompensāciju, nav pieprasījušas atjaunot īpašuma tiesības uz zemi vai arī zemes īpašuma tiesību atjaunošana likumos nav paredzēta, tikai gadījumos, ja:

1) uz šīs zemes ir pašvaldībai piederošas ēkas (būves);

2) apstiprinātajā pagasta vai pilsētas ģenerālplānā vai zemes ierīcības projektā saskaņā ar zemes reformas laikā iesniegtajiem pašvaldību institūciju pieprasījumiem paredzēti attiecīgi zemes gabali jaunu objektu celtniecībai un pašvaldību funkciju realizēšanai. Ja šādi ģenerālplāni vai zemes ierīcības projekti vēl nav izstrādāti un apstiprināti, pašvaldību institūciju pieprasīto zemes gabalu nepieciešamības pamatojums un to platības saskaņojamas ar Finansu ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju;

3) uz šīs zemes ir dzīvojamās mājas, kurās esošie dzīvokļi privatizēti saskaņā ar likumu "Par kooperatīvo dzīvokļu privatizāciju" un likumu "Par lauksaimniecības uzņēmumu un zvejnieku kolhozu privatizāciju".

(3) Zemes reformas laikā pašvaldībai piekrīt un uz pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma zeme, kura 1940.gada 21.jūlijā piederēja valstij, ja uz šīs zemes ir:

1) pašvaldībai piederošas ēkas (būves) un pašvaldības uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības);

2) privatizēti pašvaldības īpašuma objekti vai citādi atsavinātas pašvaldības vai pašvaldības uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) ēkas (būves);

3) dzīvojamās mājas, kurās esošie dzīvokļi privatizēti saskaņā ar likumu "Par kooperatīvo dzīvokļu privatizāciju" un likumu "Par lauksaimniecības uzņēmumu un zvejnieku kolhozu privatizāciju".

(4) Uz pašvaldības vārda zemesgrāmatās var ierakstīt zemi, uz kuras par valsts vai pašvaldības budžeta līdzekļiem ir izbūvētas ielas, ja tās ir pašvaldības valdījumā.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Aizstāt 3.panta otrās daļas 2.punktā vārdus "Finansu ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju" ar vārdiem "Finanðu ministriju un Reģionālās attīstības un paðvaldību lietu ministriju".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deputāts A.Ārgalis

Izteikt 3.panta ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Uz pašvaldības vārda ierakstīta zeme, kura 1940.gada 21.jūlijā piederēja valstij, ja tā atrodas ielas sarkanajās līnijās.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Aizstāt 3.panta otrās daļas 2.punktā vārdus "Finansu ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju" ar vārdiem "Finanðu ministriju un Reģionālās attīstības un paðvaldību lietu ministriju".

7.pants. Pēc zemes reformas pabeigšanas bezīpašnieka zeme piekrīt valstij un ierakstāma zemesgrāmatā uz valsts vārda.

 

 

4.

Deputāts A.Ārgalis

Izteikt 7.pantu šādā redakcijā:

“7.pants. Pēc zemes reformas pabeigšanas bezīpašnieka zeme piekrīt pašvaldībai un ierakstāma zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda.”

Neatbalstīt

 

8.pants. (1) (Izslēgta ar 25.05.2000. likumu, kas stājas spēkā no 21.06.2000.).

(2) Uz valsts vārda Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas personā zemesgrāmatās tiek ierakstīta valsts meža zeme Grīņu dabas rezervātā, Krustkalnu dabas rezervātā, Moricsalas dabas rezervātā un Teiču dabas rezervātā, Gaujas nacionālajā parkā, Ķemeru nacionālajā parkā un Slīteres nacionālajā parkā, kā arī saskaņā ar attiecīgu Ministru kabineta rīkojumu — cita valstij piederošā un piekrītošā zeme.

(3) Uz valsts vārda Satiksmes ministrijas personā zemesgrāmatās tiek ierakstīta valstij piederošā un piekrītošā zeme, ko aizņem valsts transporta un sakaru komunikācijas, valsts transporta un sakaru iestāžu un uzņēmumu valdījumā esošās ēkas (būves), kā arī valsts zeme, kas nepieciešama šo objektu uzturēšanai atbilstoši zemes ierīcības projektam, un saskaņā ar attiecīgu Ministru kabineta rīkojumu - cita valstij piederošā un piekrītošā zeme.

(4) Uz valsts vārda Zemkopības ministrijas personā zemesgrāmatās tiek ierakstīta valstij piederošā un piekrītošā zeme, ko aizņem valsts selekcijas saimniecības, valsts izmēģinājumu saimniecības, valsts zinātniskās pētniecības saimniecības un valsts lauksaimniecības mācību saimniecības, valstij piederošā un piekrītošā meža zeme, izņemot šā panta otrajā daļā minēto meža zemi, ja tā likumā noteiktajā kārtībā nav nodota īpašumā vai pastāvīgā lietošanā fiziskajām un juridiskajām personām, kā arī saskaņā ar attiecīgu Ministru kabineta rīkojumu — cita valstij piederošā un piekrītošā zeme.

(5) (Izslēgta ar 17.10.2002. likumu, kas stājas spēkā no 13.11.2002.).

(6) Valstij piederošā vai piekrītošā zeme, kas nav minēta šā panta pirmajā - piektajā daļā, zemesgrāmatā ierakstāma uz valsts vārda Finansu ministrijas personā, ja Ministru kabinets nav noteicis citādi.

2.  8.pantā:

aizstāt otrajā daļā vārdus "Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas" ar vārdiem "Vides ministrijas";

 

 

 

 

 

 

 

 

 

papildināt pantu ar 3.1 daļu šādā redakcijā:

"(31) Uz valsts vārda attiecīgās ministrijas personā zemesgrāmatās tiek ierakstīta valstij piederošā un piekrītošā zeme, tajā skaitā – meţa zeme, kas nodota pastāvīgā lietoðanā attiecīgās ministrijas padotībā esoðajām valsts koledžām, profesionālās vidējās izglītības un arodizglītības iestādēm.";

papildināt ceturto daļu aiz

 

 

 

vārdiem "izņemot šā panta otrajā daļā" ar vārdiem "un 3.1 daļā";

 

 

 

 

 

 

 

aizstāt sestajā daļā vārdus "Finansu ministrijas" ar vārdiem "Finanðu ministrijas".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deputāte A.Seile

Svītrot likumprojekta 8.panta 3.1 daļu.

 

 

 

 

 

Deputāte A.Seile

Svītrot likumprojekta 8.panta 1.lasījuma pieņemto ceturtās daļas papildinājumu.

 

 

 

 

 

 

 

Saeimas Juridiskais birojs

Aizstāt likuma 8. panta sestajā daļā vārdus “šā panta pirmajā – piektajā daļā” ar vārdiem “šajā pantā”.

Deputāte A.Seile

Izteikt 8.panta sesto daļu šādā redakcijā:

„(6) Valstij piederošā vai piekrītošā zeme, kas nav minēta šā panta pirmajā – piektajā daļā, zemesgramatā ierakstāma uz valsts vārda Finanšu ministrijas personā, ja Ministru kabinets nav noteicis citu ministriju, kuras personā uz valsts vārda reģistrējama valstij piederošā vai piekrītošā zeme.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

Neatbalstīt

 

 

 

2.  8.pantā:

aizstāt otrajā daļā vārdus "Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas" ar vārdiem "Vides ministrijas";

 

 

 

 

 

 

 

 

 

papildināt pantu ar 3.1 daļu šādā redakcijā:

"(31) Uz valsts vārda attiecīgās ministrijas personā zemesgrāmatās tiek ierakstīta valstij piederošā un piekrītošā zeme, tajā skaitā meža zeme, kas nodota pastāvīgā lietoðanā attiecīgās ministrijas padotībā esoðajām valsts koledžām, profesionālās vidējās izglītības un arodizglītības iestādēm.";

 

 

 

 

 

 

 

papildināt ceturto daļu pēc vārdiem "izņemot šā panta otrajā daļā" ar vārdiem "un 3.1 daļā";

 

 

 

 

 

 

aizstāt sestajā daļā vārdus “šā panta pirmajā – piektajā daļā” ar vārdiem “šajā pantā” un vārdus "Finansu ministrijas" - ar vārdiem "Finanðu ministrijas".

 

   

9.

Saeimas Juridiskais birojs

Papildināt likumprojektu ar pārejas noteikumu šādā redakcijā:

“Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Satversmes 81. panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi Nr. 708 “Grozījumi likumā “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās”” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2004, 18. nr.)

Atbalstīt

Pārejas noteikums

Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Satversmes 81. panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi Nr. 708 “Grozījumi likumā “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās”” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2004, 18. nr.).