Iesniedz Sociālo un darba lietu komisija

Iesniedz Sociālo un darba lietu komisija

Projekts otrajam lasījumam

Likumprojekts „Grozījums likumā „Par maternitātes un slimības apdrošināšanu”” (reģ.nr. 902)

Spēkā esošā likuma panta redakcija

Pirmajā lasījumā nobalsotā redakcija

Nr

Otrajam lasījumam iesniegtie priekšlikumi

Komisijas lēmums

Komisijas atbalstītā redakcija otrajam lasījumam

 

Grozījums likumā „Par maternitātes un slimības apdrošināšanu

 

Sociālo un darba lietu komisija

Aizstāt likumprojekta nosaukumā vārdu "grozījums" ar vārdu "grozījumi"

Atbalstīt

Grozījumi likumā „Par maternitātes un slimības apdrošināšanu

 

Izdarīt likumā "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 1., 4.nr.; 1998, 15., 24.nr.; 2001, 1.nr.; 2002, 22.nr.; 2003, 2., 23.nr.; 2004, 5.nr.; Latvijas Vēstnesis, 1998, 355./356.nr.) šādu grozījumu:

 

Sociālo un darba lietu komisija

Likumprojekta ievaddaļā:

izslēgt vārdus un skaitļus

"Latvijas Vēstnesis, 1998, 355./356.nr";

aizstāt vārdus "šādu grozījumu" ar vārdiem "šādus grozījumus".

Atbalstīt

Izdarīt likumā “Par maternitātes un slimības apdrošināšanu” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 1., 4.nr.; 1998, 15., 24.nr.; 2001, 1.nr.; 2002, 22.nr.; 2003, 2., 23.nr.; 2004, 5.nr.) šādus grozījumus:

11.pants. Slimības pabalsta piešķiršanas gadījumi

Slimības pabalstu piešķir, ja persona neierodas darbā un tādējādi zaudē algotā darbā gūstamos ienākumus vai ja pašnodarbinātais zaudē ienākumus šādu iemeslu dēļ:

1) darbspēju zaudēšana sakarā ar slimību vai traumu;

2) nepieciešamība saņemt ārstnieciska vai profilaktiska rakstura medicīnisko palīdzību;

3) nepieciešama izolācija sakarā ar karantīnu;

         

4) ārstēšanās sanatorijā vai kūrvietā atveseļoša-nās periodā pēc slimības vai traumas, ja saskaņā ar medicīnisku atzinumu šāda ārstēšanās nepie-ciešama darbspēju atjaunošanai;

5) līdz 14 gadus veca slima bērna kopšana;

6) protezēšana vai orto-zēšana stacionārā.

   

Labklājības ministrijas parlamentārā sekretāre D.Lūka

Papildināt likumprojektu ar 1. pantu šādā redakcijā:

‘’1.Aizstāt 11.panta 4.punktā vārdus ’’sanatorijā vai kūrvietā’’ ar vārdiem ’’ārstniecības iestādē’’.

Atbalstīt

1. Aizstāt 11.panta 4.punktā vārdus “sanatorijā vai kūrvietā” ar vārdiem “ārstniecības iestādē”.

13.pants. Slimības pabalsta izmaksas periods

(1) Slimības pabalstu piešķir un izmaksā par laiku no darba nespējas 15.dienas līdz darbspēju atgūšanas dienai, bet ne ilgāku par 52 nedēļām, skaitot no darba nespējas pirmās dienas, ja darba nespēja ir nepārtraukta, vai ne ilgāku par 78 nedēļām triju gadu periodā, ja darba nespēja atkārtojas ar pārtraukumiem.

(2) Līdz 14 gadus veca slima bērna kopšanai slimības pabalstu piešķir un izmaksā par laiku no darba nespējas pirmās dienas līdz darba nespējas 21. dienai. Par laiku no darba nespējas 15. dienas līdz 21. dienai pabalstu izmaksā, ja bērns kopts stacionārā.

   

Labklājības ministrijas parlamentārā sekretāre D.Lūka

Papildināt likumprojektu ar 2.pantu šādā redakcijā:

‘’2.Izteikt 13.panta otrās daļas pēdējo teikumu šādā redakcijā:

‘’Par laiku līdz darba nespējas 14.dienai pabalstu izmaksā, ja bērns kopts mājās, par laiku līdz darba nespējas 21.dienai pabalstu izmaksā, ja bērns kopts arī stacionārā.’’

Atbalstīt.

2. Izteikt 13.panta otrās daļas pēdējo teikumu šādā redakcijā:

“Par laiku līdz darba nespējas 14.dienai pabalstu izmaksā, ja bērns kopts mājās, par laiku līdz darba nespējas 21.dienai pabalstu izmaksā, ja bērns kopts arī stacionārā.”

31.pants. Vidējās apdrošināšanas iemaksu algas noteikšana valsts sociālās apdrošināšanas pabalsta aprēķināšanai

(1) Vidējo apdrošināšanas iemaksu algu valsts sociālās apdrošināšanas pabalsta aprēķināšanai nosaka no apdrošinātās personas apdrošināšanas iemaksu algas par sešu kalendāro mēnešu periodu, šo periodu beidzot divus kalendāros mēnešus pirms mēneša, kurā iestājies apdrošināšanas gadījums, izņemot šā likuma 32.pantā noteiktos gadījumus.

         

(2) Ja šā panta pirmajā daļā un šā likuma 32.pantā paredzētajā vidējās apdrošināšanas iemaksu algas noteikšanas periodā apdrošinātā persona nav bijusi reģistrēta kā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu veicēja vai tai apdrošināšanas iemaksu alga nav bijusi pārejošas darba nespējas, (…….) grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma vai bērna kopšanas atvaļinājuma dēļ, valsts sociālās apdrošināšanas pabalstu aprēķina no valstī noteiktās mēneša vidējās apdrošināšanas iemaksu algas 40 procentu apmērā.

Izteikt 31.panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Ja šā panta pirmajā daļā un šā likuma 32.pantā paredzētajā vidējās apdrošināšanas iemaksu algas noteikšanas periodā vai kādā šā perioda daļā apdrošinātā persona nav bijusi reģistrēta kā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu veicēja vai tai apdrošināšanas iemaksu alga nav bijusi pārejošas darba nespējas, grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma, bērna kopšanas atvaļinājuma vai atvaļinājuma bez darba samaksas saglabāšanas dēļ, tad, aprēķinot valsts

sociālās apdrošināšanas pabalstu, vidējo apdrošināšanas iemaksu
 
Sociālo un darba lietu komisija

Papildināt likumprojektu ar jaunu pantu šādā redakcijā: "Papildināt likuma 31.panta otro daļu pēc vārdiem “pārejošas darba nespējas” ar vārdiem “atvaļinājuma bez darba samaksas saglabāšanas”.

Atbalstīt.

3. Papildināt 31.panta otro daļu pēc vārdiem “pārejošas darba nespējas” ar vārdiem “atvaļinājuma bez darba samaksas saglabāšanas”.

 

algu par minēto periodu vai attiecīgi par perioda daļu, kad minētā persona nav bijusi reģistrēta kā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu veicēja, nosaka 40 procentu apmērā no valstī noteiktās mēneša vidējās apdrošināšanas iemaksu algas."

 
Labklājības ministrijas parlamentārā sekretāre D.Lūka 

Izdarīt redakcionālu precizējumu, izslēdzot no likumprojekta pēc vārdiem ‘’par perioda daļu’’ vārdus ‘’kad minētā persona nav bijusi reģistrēta kā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu veicēja’’.

Neatbalstīt.

 

(3) Vidējās apdrošināšanas iemaksu algas aprēķināšanas kārtību valsts sociālās apdrošināšanas pabalstu aprēķināšanai nosaka Ministru kabinets.

(4) Kalendārās dienas vidējā apdrošināšanas iemaksu alga pabalstu aprēķināšanai nedrīkst pārsniegt 1/365 no valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu objekta gada maksimālā apmēra, kas bija spēkā apdrošināšanas gadījuma iestāšanās dienā.

(5)Vidējo apdrošinā-šanas iemaksu algu valstī nosaka Labklājības ministrija.

         

 

     

Juridiskais birojs

Izteikt likumprojekta tekstu šādā redakcijā :

“Papildināt 31.pantu ar sesto daļu šādā redakcijā:

“(6) Ja šā panta pirmajā daļā un šā likuma 32.pantā paredzētajā vidējās apdrošināšanas iemaksu algas noteikšanas perioda kādā daļā apdrošinātā persona nav bijusi reģistrēta kā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu veicēja vai tai apdrošināšanas iemaksu alga nav bijusi atvaļinājuma bez darba samaksas saglabāšanas dēļ, vidējo apdrošināšanas iemaksu algu par šo perioda daļu nosaka no valstī noteiktās mēneša vidējās apdrošināšanas iemaksu algas 40 procentu apmēra.’’

Atbalstīt.

Izteikt kā likumpro-jekta 4.pantu.

4. Papildināt 31.pantu ar sesto daļu šādā redakcijā:

“(6) Ja šā panta pirmajā daļā un šā likuma 32.pantā paredzētā vidējās apdrošināšanas iemaksu algas noteikšanas perioda kādā daļā apdrošinātā persona nav bijusi reģistrēta kā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu veicēja vai tai apdrošināšanas iemaksu alga nav bijusi atvaļinājuma bez darba samaksas saglabāšanas dēļ, vidējo apdrošināšanas iemaksu algu par šo perioda daļu nosaka no valstī noteiktās mēneša vidējās apdrošināšanas iemaksu algas 40 procentu apmēra.”

 

Likums stājas spēkā 2004.gada 1.oktobrī.

 

Sociālo un darba lietu komisija

Izslēgt noteikumu par likuma spēkā stāšanos.

Atbalstīt.

Izslēgts.