Latvijas Republikas

Latvijas Republikas

Saeimas Prezidijam

2004. gada 23. septembrī

Nr.9/1- 420

 

 

 

Ārlietu komisija lūdz iekļaut Saeimas Sēdes darba kārtībā izskatīšanai pirmajā lasījumā sekojošus likumprojektus:

 

1.Likumprojekts „ Par Līgumu par trešo valstu pārstāvniecību un pārstāvju statusu Ziemeļatlantijas līguma organizācijā ” /reģ.nr. 863; dok.nr. 2844 /;

 

2. Likumprojekts „Par Līgumu par Starptautiskās Krimināltiesas privilēģijām un imunitātēm „ / reģ.nr. 897; dok.nr. 2913/;

 

3. Likumprojekts „Par Protokolu par grozījumiem Latvijas Republikas valdības un Kazahstānas Republikas valdības nolīgumā par tranzīta kārtību”

/reģ.nr. 899; dok.nr. 2919/.

 

 

Pielikumā: Minētie likumprojekti uz 3.lp.

 

 

 

 

 

 

Ar cieņu,

 

 

 

Aleksandrs Kiršteins

Ārlietu komisijas priekšsēdētājs

 

 

 

 

 

 

Iesniedz Ārlietu komisija Likumprojekts 1. lasījumam

 

 

Par Līgumu par Starptautiskās Krimināltiesas privilēģijām un imunitātēm

 

 

 

 

  1. pants. 2002.gada 9.septembra Līgums par Starptautiskās Krimināltiesas privilēģijām un imunitātēm (turpmāk-Līgums) ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.
  2.  

  3. pants. Ārlietu ministrija saskaņā ar Līguma 23. pantu informē Apvienoto Nāciju Organizācijas ģenerālsekretāru par to, ka Līguma 23. pantā minētās personas, kuras ir Latvijas pilsoņi vai pastāvīgie iedzīvotāji, Latvijas Republikas teritorijā bauda tikai šajā pantā minētās privilēģijas un imuinitātes.
  4.  

  5. pants. Līgumā paredzēto saistību izpildi koordinē Tieslietu ministrija.
  6.  

  7. pants. Līgums stājas spēkā tā 35. pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.
  8.  

  9. pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar likumu izsludināms arī Līgums angļu valodā un tā tulkojums latviešu valodā.

 

 

 

 

Likums Saeimā pieņemts 2004. gada ______________________.