Iesniedz Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Iesniedz Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Likumprojekts 2.lasījumam

Steidzams

Grozījumi Vēlētāju reģistra likumā (reģ. nr.892)

Spēkā esošā redakcija

1.lasījumā pieņemtā redakcija

Nr.

Priekšlikumi 2.lasījumam

Komisijas atzinums

Atbildīgās komisijas sagatavotā 2.lasījuma redakcija

 

Izdarīt Vēlētāju reģistra likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2004, 4.nr.) šādus grozījumus:

     

Izdarīt Vēlētāju reģistra likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2004, 4.nr.) šādus grozījumus:

5.pants. (1) Reģistrā iekļauj, aktualizē un glabā ziņas par rīcībspējīgiem Latvijas pilsoņiem, kuri Saeimas, Eiropas Parlamenta, pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes vēlēšanu vai tautas nobalsošanas (turpmāk arī – vēlēšanas) dienā ir sasnieguši 18 gadu vecumu un ir reģistrēti Iedzīvotāju reģistrā.

(2) Reģistrā iekļauj, aktualizē un glabā ziņas par rīcībspējīgiem Eiropas Savienības pilsoņiem, kuri nav Latvijas pilsoņi un Eiropas Parlamenta vēlēšanu dienā ir sasnieguši 18 gadu vecumu, kuri ir reģistrēti Iedzīvotāju reģistrā vai pieteikušies Ārlietu ministrijā un attiecībā uz kuriem atbilstoši likumam Centrālā vēlēšanu komisija pieņēmusi lēmumu par viņu iekļaušanu Reģistrā.

 

1. Papildināt 5.pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:

"(11) Reģistrā iekļauj, aktualizē un glabā ziņas par rīcībspējīgiem Eiropas Savienības pilsoņiem, kas nav Latvijas pilsoņi, bet ir reģistrēti Iedzīvotāju reģistrā un pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes vēlēšanu dienā ir sasnieguši 18 gadu vecumu."

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Deputāti I.Solovjovs, O.Deņisovs

Izteikt 5.pantu šādā redakcijā:

“5.pants. (1) Reģistrā iekļauj, aktualizē un glabā ziņas par rīcībspējīgiem Latvijas pilsoņiem un Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņiem, kas nav Latvijas pilsoņi, kuri ir reģistrēti Iedzīvotāju reģistrā un kuri Saeimas un Eiropas Parlamenta vēlēšanu dienā ir sasnieguši 18 gadu vecumu.

(2) Reģistrā iekļauj, aktualizē un glabā ziņas par rīcībspējīgām personām (pavalstniekiem), kurām ir tiesības uz Latvijas Republikas pasi, kā arī par personām, kuras ir reģistrētas Iedzīvotāju reģistrā un kuras pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes vēlēšanu vai tautas nobalsošanas dienā ir sasniegušas 18 gadu vecumu.”

Deputāts J.Urbanovičs

Aizstāt 5.panta pirmajā daļā vārdu “pilsoņiem” ar vārdu “vēlētājiem”.

 

Noraidīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noraidīt

 

1. Papildināt 5.pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:

"(11) Reģistrā iekļauj, aktualizē un glabā ziņas par rīcībspējīgajiem Eiropas Savienības pilsoņiem, kuri nav Latvijas pilsoņi, bet ir reģistrēti Iedzīvotāju reģistrā un pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes vēlēšanu dienā ir sasnieguši 18 gadu vecumu."

6.pants. (1) Reģistrā par vēlētāju iekļaujamas šādas ziņas:

1) personas kods;

2) vēlētāja kods;

3) vārds (vārdi);

4) uzvārds;

5) pilsonība;

6) ziņas par personu apliecinošu dokumentu:

a) dokumenta veids,

b) sērija un numurs,

c) izdošanas datums,

d) derīguma termiņš,

e) izdevējvalsts un izdevējiestāde;

7) dzīvesvietas adrese;

8) adrese ārvalstī, uz kuru izsūtāmi dokumenti balsošanai pa pastu, ja vēlētājs pieteicies balsot pa pastu;

9) ziņas par vēlēšanu iecirkni:

a) numurs,

b) adrese;

10) kārtas numurs vēlēšanu iecirkņa vēlētāju sarakstā;

11) ziņas par iekļaušanu Reģistrā vai izslēgšanu no tā.

(2) Iekļaujot ziņas Reģistrā vai aktualizējot tās, papildus norāda ziņu iekļaušanas vai aktualizēšanas datumu un iemeslu.

 

2.  6.pantā:

papildināt pirmo daļu ar 2.1 punktu šādā redakcijā:

"21) dzimšanas datums;";

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

papildināt pirmo daļu ar 12.punktu šādā redakcijā:

"12) ziņas par kandidēšanu pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes vēlēšanās:

a) kandidāta pieteikšanas datums,

b) saraksta numurs,

c) saraksta nosaukums,

d) pašvaldības administratīvā teritorija, kurā kandidē."

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

Deputāti I.Solovjovs, O.Deņisovs

Izteikt 6.panta pirmās daļas 5.punktu šādā redakcijā:

“5) pilsonība vai dubultā pilsonība;”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Izteikt 6.panta (likumprojekta 2.p.) pirmās daļas 12.punkta b) apakšpunktu šādā redakcijā:

„b) saraksta iesniedzējs - reģistrēta politiskā organizācija (partija) vai reģistrētu politisko organizāciju (partiju) reģistrēta apvienība, vai divas vai vairākas reģistrētas politiskās organizācijas (partijas), kuras nav apvienojušās reģistrētā politisko organizāciju (partiju) apvienībā, vai vēlētāju apvienības,”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noraidīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

2.  6.pantā:

papildināt pirmo daļu ar 2.1 punktu šādā redakcijā:

"21) dzimšanas datums;";

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

papildināt pirmo daļu ar 12.punktu šādā redakcijā:

"12) ziņas par kandidēšanu pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes vēlēšanās:

a) kandidāta pieteikšanas datums,

b) saraksta iesniedzējs - reģistrēta politiskā organizācija (partija) vai reģistrētu politisko organizāciju (partiju) reģistrēta apvienība, vai divas vai vairākas reģistrētas politiskās organizācijas (partijas), kuras nav apvienojušās reģistrētā politisko organizāciju (partiju) apvienībā, vai vēlētāju apvienības,

c) saraksta nosaukums,

d) pašvaldības administratīvā teritorija, kurā kandidē."

 

8.pants. (1) Pārvalde 120 dienas pirms vēlēšanām elektroniski apkopo un izsniedz pašvaldībām Iedzīvotāju reģistra datus par katras pašvaldības administratīvajā teritorijā esošo dzīvesvietu adresēs (mājās) reģistrēto vēlētāju skaitu.

(2) Triju nedēļu laikā no šā panta pirmajā daļā minēto ziņu saņemšanas dienas pilsētas dome, novada dome vai pagasta padome papildina Pārvaldes sniegtās ziņas ar tās administratīvajā teritorijā esošā vēlētāja dzīvesvietas adresei (mājai) atbilstošā vēlēšanu iecirkņa numuru un papildinātās ziņas elektroniskā formā iesniedz Pārvaldei, kura aktualizē Reģistrā iekļautās ziņas.

 

 

3. Aizstāt 8.pantā vārdu "māja" (attiecīgā skaitlī un locījumā) ar vārdu "ēka" (attiecīgā skaitlī un locījumā).

 

 

5.

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Izteikt likumprojekta 3.pantu šādā redakcijā:

“3. 8.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdu (mājās)" ar vārdu "(ēkās)";

papildināt pirmo daļu pēc vārda „skaitu” ar vārdiem „un iepriekšējās vēlēšanās reģistrēto vēlēšanu iecirkni”;

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

„(2)  Pilsētas dome, novada dome vai pagasta padome pārbauda un papildina vai maina Pārvaldes sniegtās ziņas ar tās administratīvajā teritorijā esošā vēlētāja dzīvesvietas adresei (ēkai) atbilstošā vēlēšanu iecirkņa numuru un Pārvaldes noteiktā elektroniskā formā triju nedēļu laikā no ziņu saņemšanas dienas iesniedz Pārvaldei, kura aktualizē Reģistrā iekļautās ziņas.”

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

3. 8.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdu (mājās)" ar vārdu "(ēkās)";

papildināt pirmo daļu pēc vārda „skaitu” ar vārdiem „un iepriekšējās vēlēšanās reģistrēto vēlēšanu iecirkni”;

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

„(2)  Pilsētas dome, novada dome vai pagasta padome pārbauda un papildina vai maina Pārvaldes sniegtās ziņas ar tās administratīvajā teritorijā esošā vēlētāja dzīvesvietas adresei (ēkai) atbilstošā vēlēšanu iecirkņa numuru un Pārvaldes noteiktā elektroniskā formā triju nedēļu laikā no ziņu saņemšanas dienas iesniedz Pārvaldei, kura aktualizē Reģistrā iekļautās ziņas.”

 

9.pants. Pārvalde 90 dienas pirms vēlēšanām, pamatojoties uz Iedzīvotāju reģistrā esošajām ziņām, iekļauj Reģistrā ziņas par rīcībspējīgiem Latvijas pilsoņiem, kuri kārtējo vēlēšanu dienā sasniegs 18 gadu vecumu.

 

4. Papildināt 9.pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Pārvalde 90 dienas pirms pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes vēlēšanām, pamatojoties uz Iedzīvotāju reģistrā esošajām ziņām, iekļauj Reģistrā ziņas par tiem rīcībspējīgiem Eiropas Savienības pilsoņiem, kuri nav Latvijas pilsoņi, bet ir reģistrēti Iedzīvotāju reģistrā un kuri kārtējo vēlēšanu dienā sasniegs 18 gadu vecumu."

6.

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

Deputāts J.Urbanovičs

Aizstāt 9.pantā vārdu “pilsoņiem” ar vārdu “vēlētājiem”.

Deputāti I.Solovjovs, O.Deņisovs

Papildināt 9.pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Pārvalde 90 dienu pirms pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes vēlēšanām, pamatojoties uz Iedzīvotāju reģistrā esošajām ziņām, iekļauj Reģistrā ziņas par tām rīcībspējīgajām personām un Eiropas Savienības pilsoņiem, kuri nav Latvijas pilsoņi, bet ir reģistrēti Iedzīvotāju reģistrā un kuri kārtējo vēlēšanu dienā sasniegs 18 gadu vecumu."

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Izteikt likumprojekta 4.pantu šādā redakcijā:

“4. 9.pantā:

papildināt pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Pārvalde 90 dienas pirms pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes vēlēšanām, pamatojoties uz Iedzīvotāju reģistrā esošajām ziņām, iekļauj Reģistrā ziņas par tiem rīcībspējīgiem Eiropas Savienības pilsoņiem, kuri nav Latvijas pilsoņi, bet ir reģistrēti Iedzīvotāju reģistrā un kuri kārtējo vēlēšanu dienā sasniegs 18 gadu vecumu.";

uzskatīt līdzšinējo pantu par pirmo daļu.”

 

Noraidīt

 

 

Noraidīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

4. 9.pantā:

papildināt pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Pārvalde 90 dienas pirms pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes vēlēšanām, pamatojoties uz Iedzīvotāju reģistrā esošajām ziņām, iekļauj Reģistrā ziņas par tiem rīcībspējīgiem Eiropas Savienības pilsoņiem, kuri nav Latvijas pilsoņi, bet ir reģistrēti Iedzīvotāju reģistrā un kuri kārtējo vēlēšanu dienā sasniegs 18 gadu vecumu.";

uzskatīt līdzšinējo pantu par pirmo daļu.”

 

 

5. Papildināt likumu ar 11.1 pantu šādā redakcijā:

"11.1 pants. Vēlēšanu komisija ziņas par pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes vēlēšanām pieteiktajiem kandidātiem Reģistrā iekļauj Centrālās vēlēšanu komisijas noteiktajā kārtībā."

 

 

 

 

 

5. Papildināt likumu ar 11.1 pantu šādā redakcijā:

"11.1 pants. Vēlēšanu komisija ziņas par pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes vēlēšanām pieteiktajiem kandidātiem Reģistrā iekļauj Centrālās vēlēšanu komisijas noteiktajā kārtībā."

12.pants. (1) Pārvalde ne vēlāk kā 75 dienas pirms vēlēšanām katram vēlēšanu iecirknim sagatavo sākotnējo vēlētāju sarakstu.

(2) Iecirkņa vēlētāju sarakstā iekļauj visus vēlētājus, kuri deklarējuši dzīvesvietu attiecīgajam vēlēšanu iecirknim piederīgajās adresēs vai kuriem šajās iecirknim piederīgajās adresēs bijusi pēdējā reģistrētā dzīvesvietas adrese.

(3) Vēlētājus, kuri reģistrējuši savu dzīvesvietu ārvalstīs, iekļauj ārvalstīs dzīvojošo vēlētāju sarakstā.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Papildināt 12.pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes vēlēšanām iecirkņa vēlētāju sarakstā iekļauj tikai tos vēlētājus, kuri ir reģistrēti dzīvesvietā attiecīgajam vēlēšanu iecirknim piederīgajās adresēs."

 

9.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

Deputāts A.Klementjevs

izteikt 12.panta ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4)  Pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes vēlēšanām iecirkņa vēlētāju sarakstā iekļauj tikai tos vēlētājus, kuri ir reģistrēti dzīvesvietā attiecīgajam vēlēšanu iecirknim piederīgajās adresēs;

vai kuriem attiecīgajam vēlēšanu iecirknim piederīgajās adresēs pieder likumā noteiktajā kārtībā reģistrēts nekustamais īpašums;

vai kuri atrodas darba tiesiskajās attiecībās attiecīgajam vēlēšanu iecirknim piederīgajās adresēs.”

Deputāts J.Urbanovičs

Papildināt 12.panta ceturto daļu ar jaunu palīgteikumu šādā redakcijā:

“vai kuriem attiecīgajā vēlēšanu iecirknī pieder likumā noteiktajā kārtībā reģistrēts nekustamais īpašums.”

Noraidīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noraidīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Papildināt 12.pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes vēlēšanām iecirkņa vēlētāju sarakstā iekļauj tikai tos vēlētājus, kuri ir reģistrēti dzīvesvietā attiecīgajam vēlēšanu iecirknim piederīgajās adresēs."

14.pants. (1) Vēlētājs balso tajā vēlēšanu iecirknī, kura vēlētāju sarakstā viņš iekļauts saskaņā ar Reģistrā ietvertajām ziņām.

(2) Pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes vēlēšanās vēlētājam ir tiesības mainīt vēlēšanu iecirkni, izraugoties jebkuru citu vēlēšanu iecirkni tās pašvaldības administratīvajā teritorijā, kurā viņš deklarējis savu dzīvesvietu vai kurā viņam atrodas likumā noteiktajā kārtībā reģistrēts nekustamais īpašums.

(3) ...

(4) Par savu vēlmi mainīt vēlēšanu iecirkni šā panta otrajā un trešajā daļā minētajos gadījumos vēlētājs ne vēlāk kā 30 dienas pirms vēlēšanām pats personiski iesniedz iesniegumu jebkurai pašvaldībai vai tās dzīvesvietas deklarēšanas iestādei.

(5) ...

(6) Pašvaldība vai tās dzīvesvietas deklarēšanas iestāde, izmantojot tiešsaistes datu pārraidi, aktualizē Reģistrā iekļautās ziņas par vēlēšanu iecirkņa maiņu.

(7) Ja pašvaldībai vai tās dzīvesvietas deklarēšanas iestādei nav tiešsaistes datu pārraides ar Reģistru, informācija par vēlēšanu iecirkņa maiņu Centrālajai vēlēšanu komisijai tiek nosūtīta pa pastu. Centrālā vēlēšanu komisija nodrošina ziņu aktualizēšanu Reģistrā.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Papildināt likumprojektu ar jaunu pantu šādā redakcijā:

“14.pantā:

aizstāt ceturtajā daļā skaitli „30” ar skaitli „25”;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

izslēgt septīto daļu.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. 14.pantā:

aizstāt ceturtajā daļā skaitli „30” ar skaitli „25”;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

izslēgt septīto daļu.”

 

 

15.pants. (1) Ja saņemts Eiropas Savienības pilsoņa iesniegums, kurā pieprasīts anulēt Reģistrā ierakstu par viņu, vai ja Eiropas Savienības pilsonis ir zaudējis tiesības vēlēt tajā Eiropas Savienības dalībvalstī, kuras pilsonis viņš ir, Centrālā vēlēšanu komisija pieņem lēmumu par ziņu izslēgšanu no Reģistra un attiecīgi aktualizē ziņas.

(2) Pārvalde saskaņā ar Iedzīvotāju reģistrā ietverto informāciju iekļauj ziņas Reģistrā un aktualizē tās, ja:

1) vēlētājs miris;

2) vēlētājs atzīts par rīcībnespējīgu vai rīcībspējīgu;

3) vēlētājs ieguvis vai zaudējis Latvijas pilsonību;

4) vēlētājs mainījis vārdu (vārdus) vai uzvārdu;

5) vēlētājs mainījis personu apliecinošu dokumentu;

6) vēlētājs zaudējis Eiropas Savienības pilsonību;

7) zudis tiesiskais pamats vēlētāja reģistrācijai Iedzīvotāju reģistrā.

(3) Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs saskaņā ar Sodu reģistrā iekļauto informāciju atbilstoši attiecīgajam vēlēšanu likumam aktualizē Reģistrā iekļautās ziņas, ja vēlētājs izcieš sodu brīvības atņemšanas vietā vai ja vēlētājs ir aizdomās turēta, apsūdzēta vai tiesājama persona, pret kuru kā drošības līdzeklis piemērots apcietinājums.

(4) Reģistrā iekļautās ziņas saskaņā ar šā panta pirmo, otro un trešo daļu aktualizē līdz pulksten 18 priekšpēdējā dienā pirms vēlēšanām.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Papildināt likumprojektu ar jaunu pantu šādā redakcijā:

“Aizstāt likuma 15.panta ceturtajā daļā vārdu „priekšpēdējā” ar vārdu „piektajā”.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Aizstāt 15.panta ceturtajā daļā vārdu „priekšpēdējā” ar vārdu „piektajā”.

 

 

19.pants. (1) Pārvalde līdz pulksten 19 priekšpēdējā dienā pirms vēlēšanām nosūta Centrālajai vēlēšanu komisijai informāciju par tām personām, kuras iekļautas vēlēšanu komisijām nosūtītajos sarakstos, bet pēc sarakstu nosūtīšanas zaudējušas tiesības vēlēt attiecīgajās vēlēšanās.

(2) Centrālā vēlēšanu komisija informē vēlēšanu iecirkņus par izmaiņām vēlētāju sarakstos.

(3) Vēlēšanu komisijas izdara atzīmes vēlētāju sarakstos Centrālās vēlēšanu komisijas noteiktajā kārtībā.

 

 

 

13.

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Papildināt likumprojektu ar jaunu pantu šādā redakcijā:

“19.panta pirmajā daļā:

aizstāt vārdu „priekšpēdējā” ar vārdu „piektajā”;

papildināt daļu pēc vārda „zaudējušas” ar vārdiem „vai ieguvušas”.

 

 

Atbalstīt

9. 19.panta pirmajā daļā:

aizstāt vārdu „priekšpēdējā” ar vārdu „piektajā”;

papildināt daļu pēc vārda „zaudējušas” ar vārdiem „vai ieguvušas”.

   

 

14.

Deputāti I.Solovjovs, O.Deņisovs

Izteikt sadaļu “Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu” šādā redakcijā:

“Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no direktīvām 93/109/EC un 94/80/EC”.

 

Noraidīt

 
   

 

15.

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Papildināt likumprojektu ar noteikumu par šā likuma spēkā stāšanos šādā redakcijā:

“Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.”

 

 

Atbalstīt

 

 

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.