Likumprojekts trešajam lasījumam

Likumprojekts trešajam lasījumam

Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās, vides                                                                                                                                                 

un reģionālās politikas komisija                                                                                                                                                                   

 

Likumprojekts “Grozījumi  likumā  “Par  sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem””

(reģ. nr.889 )

 

Spēkā  esošā  redakcija

Otrā lasījuma  redakcija

(dok. nr.3239)

Nr.

p.k.

 

Iesniegtie priekšlikumi

Komisijas

slēdziens

Redakcija, kādā komisija ierosina pieņemt likumprojektu trešajā lasījumā

  Par  sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem

 

Grozījumi  likumā  “Par  sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem”

 

 

 

Grozījumi  likumā  “Par  sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem”

 

Izdarīt likumā “Par  sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2000, 22.nr.; 2001, 11., 21. nr.) šādus grozījumus:

 

 

NAV

 

Izdarīt likumā “Par  sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2000, 22.nr.; 2001, 11., 21. nr.) šādus grozījumus:

 

1. Aizstāt visā likumā vārdu "finansu" ar vārdu "finanšu".

 

 

 

1. Aizstāt visā likumā vārdu "finansu" ar vārdu "finanšu".

 

 

 

 

 

 

 

2. Aizstāt 2. panta otrajā un trešajā daļā, 27. panta pirmajā un otrajā daļā un 45. panta pirmajā un otrajā daļā vārdu “uzņēmējdarbība” (attiecīgā locījumā) ar vārdu ”komercdarbība” (attiecīgā locījumā).

 

 

 

2. Aizstāt 2. panta otrajā un trešajā daļā, 27. panta pirmajā un otrajā daļā un 45. panta pirmajā un otrajā daļā vārdu “uzņēmējdarbība” (attiecīgā locījumā) ar vārdu ”komercdarbība” (attiecīgā locījumā).

 

3. Aizstāt 16. panta otrajā un trešajā daļā, 23. panta pirmajā daļā, 30. panta ceturtajā daļā un 31. panta otrajā daļā vārdu “uzņēmums” (attiecīgā locījumā) ar vārdu ”komersants” (attiecīgā locījumā).

 

 

 

 

 

 

3. Aizstāt 16. panta otrajā un trešajā daļā, 23. panta pirmajā daļā, 30. panta ceturtajā daļā un 31. panta otrajā daļā vārdu “uzņēmums” (attiecīgā locījumā) ar vārdu ”komersants” (attiecīgā locījumā).

 

 

 

2.pants. Likuma darbības joma

 

 

 

 

 

(1) Šis likums nosaka sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas vispārīgo kārtību un regulēšanas sistēmas izveides un darbības pamatprincipus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) Valsts regulē sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu kā uzņēmējdarbību šādās nozarēs (turpmāk — valsts regulējamās nozares):

 

 

 

 

 

1) enerģētika, izņemot siltumapgādi, kur ražošanas procesā netiek izstrādāta elektroenerģija;

 

 

 

 

 

2) telekomunikācijas;

4. Aizstāt 2.panta otrās daļas 2.punktā vārdu "telekomunikācijas" ar vārdiem "elektroniskie sakari".

 

 

 

4. Aizstāt 2.panta otrās daļas 2.punktā vārdu "telekomunikācijas" ar vārdiem "elektroniskie sakari".

3) pasts;

 

 

 

 

 

4) dzelzceļa transports (tajā skaitā pasažieru pārvadājumi pa dzelzceļu).

 

 

 

 

 

(3) Pašvaldības, izpildot vienu no likumā noteiktajām pastāvīgajām funkcijām — komunālo pakalpojumu organizēšanu iedzīvotājiem, savā administratīvajā teritorijā regulē sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu kā uzņēmējdarbību šādās nozarēs (turpmāk — pašvaldību regulējamās nozares):

 

 

 

 

 

1) sadzīves atkritumu apsaimniekošana, izņemot sadzīves atkritumu pārstrādi;

 

 

 

 

 

2) ūdensapgāde un kanalizācija;

 

 

 

 

 

3) siltumapgāde, kur ražošanas procesā netiek izstrādāta elektroenerģija.

 

 

 

 

 

(4) To sabiedrisko pakalpojumu veidus, kuru sniegšanu nepieciešams regulēt, valsts regulējamās nozarēs nosaka Ministru kabinets, bet pašvaldību regulējamās nozarēs — attiecīgās pašvaldības saskaņā ar šo likumu un citiem normatīvajiem aktiem.

 

 

 

 

 

 (5) Pasažieru regulāros autopārvadājumus (izņemot autopārvadājumus starptautiskajos maršrutos), kas tiek dotēti no valsts budžeta vai valsts speciālā budžeta, regulē valsts vai pašvaldība attiecīgi savas kompetences ietvaros saskaņā ar Autopārvadājumu likumu. Likumā "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" noteiktajā kārtībā nosaka tarifu aprēķināšanas metodiku un maksimālo robežtarifu maksai par šādiem pasažieru pārvadājumiem.

 

 

 

 

 

4.pants. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji un sabiedrisko pakalpojumu lietotāji

 

 

 

 

 

 (1) Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs ir tāds uzņēmējs, kurš regulējamās nozarēs sniedz sabiedriskos pakalpojumus noteiktā teritorijā un kura darbība sabiedrisko pakalpojumu sniegšanā tiek regulēta saskaņā ar šo likumu.

5. Aizstāt 4.panta pirmajā daļā vārdu "uzņēmējs" ar vārdu "komersants".

 

 

 

 

5. Aizstāt 4.panta pirmajā daļā vārdu "uzņēmējs" ar vārdu "komersants".

 

(2) Sabiedrisko pakalpojumu lietotāji (turpmāk — lietotāji) ir fiziskās vai juridiskās personas, kuras no sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem saņem sabiedriskos pakalpojumus.

 

 

 

 

 

7.pants. Regulators valsts regulējamās nozarēs

 

 

 

 

 

(1) Valsts regulējamās nozarēs regulators ir valsts iestāde, kas uzrauga, lai sabiedrisko pakalpojumu sniegšanā šajās nozarēs tiktu ievērots šis likums, kā arī attiecīgo valsts regulējamo nozaru speciālie normatīvie akti.

 

 

 

 

 

 (2) Valsts regulējamās nozarēs tiek izveidots vienots regulators — sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk — komisija). Komisija ir Ekonomikas ministrijas pārraudzībā esoša iestāde.

6. 7.pantā:

 izteikt otrās daļas otro teikumu šādā redakcijā:

"Komisija ir ekonomikas ministra pārraudzībā esoša atvasināta publiska persona.”;

 

 

 

6. 7.pantā:

 izteikt otrās daļas otro teikumu šādā redakcijā:

"Komisija ir ekonomikas ministra pārraudzībā esoša atvasināta publiska persona.”;

(3) Komisijas lēmējinstitūcija ir padome. Padome komisijas vārdā pieņem lēmumus un izdod administratīvos aktus, kas ir saistoši konkrētiem sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem un lietotājiem.

 

 

 

 

 

(4) Saeima pēc Ministru kabineta priekšlikuma uz pieciem gadiem ieceļ amatā komisijas priekšsēdētāju, kas ir arī padomes priekšsēdētājs (turpmāk — priekšsēdētājs), un četrus padomes locekļus. Ministru kabinets padomes locekļu amata pretendentus izraugās konkursa kārtībā.

 

 

 

 

 

(5) Ja padomes locekļa pilnvaras kāda iemesla dēļ izbeidzas pirms noteiktā pilnvaru termiņa beigām, Saeima pēc Ministru kabineta priekšlikuma ieceļ amatā citu padomes locekli.

 

 

 

 

 

(6) Komisija ir juridiskā persona. Komisijai ir nošķirta manta, patstāvīga bilance un konts Valsts kasē.

aizstāt sestajā daļā vārdu “nošķirta”  ar vārdu “sava”.

 

 

 

aizstāt sestajā daļā vārdu “nošķirta”  ar vārdu “sava”.

10.pants. Regulatora tiesības

 

 

 

 

 

(1) Regulators, pildot likumā noteiktos uzdevumus, ir tiesīgs pieprasīt un netraucēti saņemt no sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem un lietotājiem, no valsts un pašvaldību iestādēm, kā arī no amatpersonām šo uzdevumu veikšanai nepieciešamo informāciju.

7. 10.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "noteiktos uzdevumus" ar vārdiem "noteiktās funkcijas";

 

 

 

 

7. 10.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "noteiktos uzdevumus" ar vārdiem "noteiktās funkcijas";

 

 (2) Komisijas priekšsēdētājs piedalās Ministru kabineta komitejas sēdēs. Komisija iesniedz normatīvo aktu projektus Ministru kabineta noteiktajā kārtībā. Institūcijām, kas iesniedz Ministru kabinetam ar sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu saistītu normatīvo aktu projektus, tie jāiesniedz arī komisijai saskaņošanai.

 

 

 

 

 

(3) Regulators izskata iesniegumus un sūdzības par sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu.

 

 

 

 

 

(4) Komisijas priekšsēdētājs vai viņa pilnvarota amatpersona ir tiesīga sastādīt sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam administratīvo pārkāpumu protokolu, kas tiek izskatīts likumā noteiktajā kārtībā.

papildināt ceturto daļu pēc vārda “sniedzējam” ar vārdiem “vai lietotājam”;

 

 

 

 

papildināt ceturto daļu pēc vārda “sniedzējam” ar vārdiem “vai lietotājam”;

 

(5) Komisija likumā "Par pašvaldībām" noteiktajā kārtībā pilnvaro pašvaldības izpildīt centralizētās siltumapgādes regulēšanas funkciju un var pilnvarot pašvaldības izpildīt citu sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas funkciju valsts regulējamās nozarēs, ja attiecīgās pašvaldības tam piekrīt. Šādu pilnvarojumu komisija publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un vismaz vienā attiecīgās pašvaldības vietējā laikrakstā.

izteikt piektās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

 "Komisija likumā "Par pašvaldībām" noteiktajā kārtībā var pilnvarot pašvaldību veikt sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas funkciju valsts regulējamās nozarēs, ja attiecīgā pašvaldība tam piekrīt.";

 

 

 

 

izteikt piektās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

 "Komisija likumā "Par pašvaldībām" noteiktajā kārtībā var pilnvarot pašvaldību veikt sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas funkciju valsts regulējamās nozarēs, ja attiecīgā pašvaldība tam piekrīt.";

 

 (6) Pašvaldībām nodoto sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas funkciju izpildi valsts regulējamās nozarēs organizē attiecīgā pašvaldība kārtībā, kāda šajā likumā noteikta komisijai attiecībā uz sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu valsts regulējamās nozarēs. Komisijas nodotās sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas funkcijas attiecīgā pašvaldība pilda par līdzekļiem, kas komisijas budžetā paredzēti nodotās sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas funkcijas izpildei.

aizstāt sestajā daļā vārdus "attiecīgā pašvaldība" ar vārdiem "attiecīgās pašvaldības regulators";

 

 

 

 

aizstāt sestajā daļā vārdus "attiecīgā pašvaldība" ar vārdiem "attiecīgās pašvaldības regulators";

 

 

papildināt pantu ar septīto daļu šādā redakcijā:

"(7) Regulators nosaka kvalitātes prasības sabiedrisko pakalpojumu sniegšanai."

 

 

 

papildināt pantu ar septīto daļu šādā redakcijā:

"(7) Regulators nosaka kvalitātes prasības sabiedrisko pakalpojumu sniegšanai."

12.pants. Regulatora atbildība

8. Izteikt 12.pantu šādā redakcijā:

"12.pants. Regulatora atbildība

 

 

 

8. Izteikt 12.pantu šādā redakcijā:

"12.pants. Regulatora atbildība

(1) Regulators ir atbildīgs par savas darbības likumību.

(1) Regulators ir atbildīgs par savas darbības likumību.

 

 

 

(1) Regulators ir atbildīgs par savas darbības likumību.

 (2) Zaudējumus, kas sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem un regulējamo nozaru uzņēmumiem tieši nodarīti ar nelikumīgu regulatora lēmumu, atlīdzina likumā noteiktajā kārtībā tādā apmērā, kas atbilst regulatora locekļu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas apmēram, un šādu zaudējumu atlīdzību regresa kārtībā piedzen no regulatora locekļiem.

(2) Zaudējumus, kas radušies regulatora prettiesiska lēmuma vai prettiesiska administratīvā akta dēļ, atlīdzina normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā."

 

 

 

 

(2) Zaudējumus, kas radušies regulatora prettiesiska lēmuma vai prettiesiska administratīvā akta dēļ, atlīdzina normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā."

 

(3) Regulatora loceklim, stājoties amatā, jāapdrošina sava civiltiesiskā atbildība. Regulatora locekļu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas minimālo summu nosaka Ministru kabinets.

 

 

 

 

 

(4) Regulatora loceklis, kurš balsojis pret nelikumīgu regulatora lēmumu, ja pietiekams šāda balsojuma pamatojums atzīmēts attiecīgās regulatora sēdes protokolā vai rakstveida pamatojums pievienots protokolam, kurā par to izdarīts attiecīgs ieraksts, atbrīvojams no zaudējumu atlīdzības piedziņas regresa kārtībā.

 

 

 

 

 

16.pants. Sabiedrisko pakalpojumu licence

 

 

 

 

 

 (1) Sabiedrisko pakalpojumu licence (turpmāk — licence) dod sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam tiesības uzņemties līdzīgas saistības vienlaikus pret vairākiem lietotājiem licencē noteiktajā teritorijā (turpmāk — licences darbības zona) un nosaka sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja pienākumu nodrošināt šiem lietotājiem sabiedriskos pakalpojumus noteiktā kvalitātē un kvantitātē par noteiktajiem tarifiem.

 

 

 

 

 

(2) Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā regulators licencē sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu un regulējamo nozaru uzņēmumus, kā arī licences pieprasījuma iesniegšanas kārtību, ja tā nav noteikta nozaru speciālajos likumos.

 

 

 

 

 

(3) Regulators uz noteiktu laiku izsniedz sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam un regulējamo nozaru uzņēmumiem licenci, norādot tajā sabiedrisko pakalpojumu veidus.

 

 

 

 

 

(4) Regulatora lēmumus par licenču izsniegšanu, piešķirto licenču anulēšanu, atteikumu piešķirt licenci, kā arī par grozījumiem licences nosacījumos, ja tie attiecas uz sabiedriskā pakalpojuma veidu, licences termiņu vai licences darbības zonu, 30 dienu laikā pēc attiecīgā lēmuma pieņemšanas publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

9. Papildināt 16.panta ceturto daļu pēc vārda "anulēšanu" ar vārdu "(atcelšanu)".

 

 

 

9. Papildināt 16.panta ceturto daļu pēc vārda "anulēšanu" ar vārdu "(atcelšanu)".

(5) Regulators uzrauga licences nosacījumu izpildi un sabiedrisko pakalpojumu atbilstību licences nosacījumiem.

 

 

 

 

 

(6) Pašvaldības regulatoram, licencējot sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju, jāņem vērā attiecīgās pašvaldības administratīvās teritorijas attīstības plāni saistībā ar regulējamo nozaru attīstību un pašvaldības saistošie noteikumi.

 

 

 

 

 

17.pants. Licences nosacījumi

 

 

 

 

 

 (1) Licencē norāda sabiedriskā pakalpojuma veidu, licences termiņu un licences darbības zonu kā ģeogrāfisku teritoriju, un tajā tiek ietverti arī īpašie nosacījumi, kurus paredz regulējamās nozares speciālie normatīvie akti.

10. Izteikt 17.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Licencē norāda sabiedriskā pakalpojuma veidu, licences termiņu, licences darbības zonu kā ģeogrāfisku teritoriju, licences grozīšanas un anulēšanas (atcelšanas) iespējas, kā arī īpašos nosacījumus, kurus paredz regulējamās nozares speciālie normatīvie akti."

 

 

 

 

10. Izteikt 17.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Licencē norāda sabiedriskā pakalpojuma veidu, licences termiņu, licences darbības zonu kā ģeogrāfisku teritoriju, licences grozīšanas un anulēšanas (atcelšanas) iespējas, kā arī īpašos nosacījumus, kurus paredz regulējamās nozares speciālie normatīvie akti."

 

(2) Licences nosacījumiem jābūt objektīvi pamatotiem, taisnīgiem, vienlīdzīgiem un atklātiem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.pants. Licences nosacījumu grozīšana un licences anulēšana

11. Izteikt 18.pantu šādā redakcijā:

"18.pants. Licences nosacījumu grozīšana, licences anulēšana (atcelšana) un darbības apturēšana

 

 

 

 

11. Izteikt 18.pantu šādā redakcijā:

"18.pants. Licences nosacījumu grozīšana, licences anulēšana (atcelšana) un darbības apturēšana

 

(1) Pamatotu ierosinājum u grozīt izsniegtās licences nosacījumus vai anulēt licenci sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs iesniedz regulatoram tādā pašā kārtībā, kādu Ministru kabinets noteicis licences pieprasījuma iesniegšanai.

(1) Pamatotu ierosinājumu grozīt izsniegtās licences nosacījumus vai anulēt (atcelt) licenci sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs iesniedz regulatoram Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

 

 

 

(1) Pamatotu ierosinājumu grozīt izsniegtās licences nosacījumus vai anulēt (atcelt) licenci sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs iesniedz regulatoram Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

(2) Regulators var grozīt izsniegtās licences nosacījumus šādos gadījumos:

(2) Regulators groza izsniegtās licences nosacījumus, ja:

 

 

 

(2) Regulators groza izsniegtās licences nosacījumus, ja:

1) ir stājušies spēkā grozījumi normatīvajos aktos, kas attiecas uz regulējamo sabiedrisko pakalpojumu veidu;

1) ir stājušies spēkā grozījumi normatīvajos aktos, kas attiecas uz regulējamo sabiedrisko pakalpojumu veidu;

 

 

 

1) ir stājušies spēkā grozījumi normatīvajos aktos, kas attiecas uz regulējamo sabiedrisko pakalpojumu veidu;

2) citādi nav iespējams nodrošināt ekonomiski pamatotu sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu licences darbības zonā;

2) citādi nav iespējams nodrošināt ekonomiski pamatotu sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu licences darbības zonā;

 

 

 

2) citādi nav iespējams nodrošināt ekonomiski pamatotu sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu licences darbības zonā;

3) sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs ir iesniedzis pamatotu ierosinājumu atbilstoši šā panta pirmās daļas prasībām.

3) sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs ir iesniedzis pamatotu ierosinājumu.

 

 

 

3) sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs ir iesniedzis pamatotu ierosinājumu.

 (3) Regulators, informējot attiecīgās regulējamās nozares ministriju vai attiecīgo pašvaldību, var anulēt sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam izsniegto licenci gadījumos, kad sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs:

(3) Regulators, informējot attiecīgās regulējamās nozares ministriju vai attiecīgo pašvaldību, anulē (atceļ) sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam izsniegto licenci, ja sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs:

 

 

 

(3) Regulators, informējot attiecīgās regulējamās nozares ministriju vai attiecīgo pašvaldību, anulē (atceļ) sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam izsniegto licenci, ja sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs:

1) neievēro vai pārkāpj tam izsniegtās licences nosacījumus;

1) neievēro vai pārkāpj tam izsniegtās licences nosacījumus;

 

 

 

1) neievēro vai pārkāpj tam izsniegtās licences nosacījumus;

2) pārkāpis normatīvajos aktos noteiktās prasības sabiedrisko pakalpojumu sniegšanā;

2) neievēro vai pārkāpj normatīvajos aktos noteiktās prasības sabiedrisko pakalpojumu sniegšanā;

 

 

 

2) neievēro vai pārkāpj normatīvajos aktos noteiktās prasības sabiedrisko pakalpojumu sniegšanā;

3) atzīts par likvidējamu vai maksātnespējīgu;

3) atzīts par likvidējamu;

 

 

 

3) atzīts par likvidējamu;

4) iesniedzis pamatotu ierosinājumu atbilstoši šā panta pirmās daļas prasībām.

4) iesniedzis pamatotu ierosinājumu;

 

 

 

4) iesniedzis pamatotu ierosinājumu;

 

5) 12 mēnešu laikā no licences izsniegšanas dienas nav sācis sniegt sabiedriskos pakalpojumus (ja licencē nav noteikts sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas sākuma termiņš).

 

 

 

5) 12 mēnešu laikā no licences izsniegšanas dienas nav sācis sniegt sabiedriskos pakalpojumus (ja licencē nav noteikts sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas sākuma termiņš).

 (4) Par licences nosacījumu grozīšanu regulators rakstveidā brīdina sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju vismaz 30 dienas iepriekš.

(4) Par licences nosacījumu grozīšanu regulators rakstveidā brīdina sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju vismaz 30 dienas iepriekš. Šā panta otrās daļas 3.punktā noteiktajā gadījumā regulators nosaka brīdināšanas termiņu.

 

 

 

(4) Par licences nosacījumu grozīšanu regulators rakstveidā brīdina sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju vismaz 30 dienas iepriekš. Šā panta otrās daļas 3.punktā noteiktajā gadījumā regulators nosaka brīdināšanas termiņu.

(5) Par licences anulēšanu regulators rakstveidā brīdina sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju vismaz sešus mēnešus iepriekš.

(5) Par licences anulēšanu (atcelšanu) regulators rakstveidā brīdina sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju vismaz trīs mēnešus iepriekš. Šā panta trešās daļas 3., 4. un 5.punktā noteiktajā gadījumā, kā arī anulējot (atceļot) licenci saskaņā ar Administratīvā procesa likumu, regulators nosaka brīdināšanas termiņu.

 

 

 

(5) Par licences anulēšanu (atcelšanu) regulators rakstveidā brīdina sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju vismaz trīs mēnešus iepriekš. Šā panta trešās daļas 3., 4. un 5.punktā noteiktajā gadījumā, kā arī anulējot (atceļot) licenci saskaņā ar Administratīvā procesa likumu, regulators nosaka brīdināšanas termiņu.

(6) Ja licence tiek anulēta, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam neatmaksā saskaņā ar šā likuma 29. un 30.pantu nomaksāto valsts nodevu par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu.

(6) Ja licence tiek anulēta (atcelta), sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam neatmaksā saskaņā ar šā likuma 30.pantu samaksāto valsts nodevu par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu.

 

 

 

(6) Ja licence tiek anulēta (atcelta), sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam neatmaksā saskaņā ar šā likuma 30.pantu samaksāto valsts nodevu par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu.

 

(7) Regulators aptur izsniegtās licences darbību, ja ir pamatotas aizdomas par to, ka sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs neievēro vai pārkāpj tam izsniegtās licences nosacījumus vai normatīvajos aktos noteiktās prasības sabiedrisko pakalpojumu sniegšanā.

 

 

 

(7) Regulators aptur izsniegtās licences darbību, ja ir pamatotas aizdomas par to, ka sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs neievēro vai pārkāpj tam izsniegtās licences nosacījumus vai normatīvajos aktos noteiktās prasības sabiedrisko pakalpojumu sniegšanā.

 

(8) Administratīvā procesa likumā noteiktais tiesiska administratīvā akta atcelšanas termiņa ierobežojums netiek piemērots, izdarot grozījumus licencē vai licenci anulējot (atceļot) saskaņā ar šo likumu."

 

 

 

(8) Administratīvā procesa likumā noteiktais tiesiska administratīvā akta atcelšanas termiņa ierobežojums netiek piemērots, izdarot grozījumus licencē vai licenci anulējot (atceļot) saskaņā ar šo likumu."

19.pants. Tarifu noteikšanas kārtība

 

 

 

 

 

(1) Sabiedrisko pakalpojumu tarifus regulējamās nozarēs sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji aprēķina saskaņā ar noteikto tarifu aprēķināšanas metodiku un iesniedz regulatoram aprēķināto tarifu projektus kopā ar tarifu aprēķina projektā minēto tarifus veidojošo izmaksu pamatojumu.

 

 

 

 

 

(2) Komisija izvērtē sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja iesniegtos noteiktā kārtībā aprēķināto tarifu projektus 90 dienu laikā pēc tarifu projekta saņemšanas.

 

 

 

 

 

(3) Pašvaldības regulators izvērtē sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja iesniegtos noteiktā kārtībā aprēķināto tarifu projektus 50 dienu laikā pēc tarifu projekta saņemšanas.

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) Ja iesniegtajos projektos tarifi nav aprēķināti šajā likumā noteiktajā kārtībā, regulators 10 dienu laikā nosūta iesniedzējam motivētu noraidījumu.

12. Aizstāt 19.panta ceturtajā daļā vārdu "dienu" ar vārdu "darbdienu".

 

 

 

12. Aizstāt 19.panta ceturtajā daļā vārdu "dienu" ar vārdu "darbdienu".

 (5) Regulators pieņem lēmumu par papildu informācijas nepieciešamību, ja sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja iesniegtajā aprēķināto tarifu projektā un tarifus veidojošo izmaksu pamatojuma dokumentos nav pietiekamu ziņu objektīvai aprēķināto tarifu projekta apstiprināšanai vai noraidīšanai. Šādā gadījumā regulators nosūta sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam paziņojumu par pieņemto lēmumu un pieprasa papildu informāciju vai dokumentus.

 

 

 

 

 

(6) Regulators, ja nepieciešams, tarifu projektu izvērtēšanai vai paskaidrojumu sniegšanai pieaicina attiecīgā sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja un Patērētāju tiesību aizsardzības centra pārstāvjus vai neatkarīgus ekspertus.

 

 

 

 

 

(7) Komisija izvērtētos tarifu projektus apstiprina vai noraida 30 dienu laikā pēc to izskatīšanas.

 

 

 

 

 

(8) Pašvaldības regulators izvērtētos tarifu projektus apstiprina vai noraida 20 dienu laikā pēc to izskatīšanas.

 

 

 

 

 

(9) Ja izvērtētos tarifu projektus noraida, regulators 10 dienu laikā pēc attiecīgā lēmuma pieņemšanas sniedz motivētu noraidījumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam.

 

 

 

 

 

(10) Tarifu projektu apstiprināšanas gadījumā regulators par to 10 dienu laikā paziņo sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam.

 

 

 

 

 

(11) Regulators katru gadu līdz janvāra beigām informē Finansu ministriju par prognozējamo tarifu maiņu.

 

 

 

 

 

(12) Pašvaldību regulatori katru gadu līdz janvāra beigām informē attiecīgās pašvaldības par prognozējamo tarifu maiņu.

 

 

 

 

 

21.pants. Tarifu atklātums

 

 

 

 

 

(1) Valsts regulējamās nozarēs regulatora noteikto tarifu aprēķināšanas metodiku publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" 10 dienu laikā pēc tās noteikšanas.

 

 

 

 

 

(2) Regulators nosaka kārtību, kādā lietotāji var iepazīties ar sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iesniegtajiem tarifu projektiem, iesniegt savus priekšlikumus un ieteikumus regulatoram un sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam. Informāciju par šādu kārtību valsts regulējamās nozarēs publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", bet pašvaldību regulējamās nozarēs — vismaz vienā attiecīgās pašvaldības vietējā laikrakstā 10 dienu laikā pēc šīs kārtības noteikšanas.

 

 

 

 

 

(3) Valsts regulējamās nozarēs sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji informāciju par aprēķināto tarifu projektiem publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" 10 dienu laikā pēc to iesniegšanas regulatoram vai pašvaldībai, kura ir pilnvarota izpildīt regulatora funkciju valsts regulējamā nozarē.

 

 

 

 

 

(4) Pašvaldību regulējamās nozarēs sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji informāciju par aprēķināto tarifu projektiem publicē vismaz vienā attiecīgās pašvaldības vietējā laikrakstā 10 dienu laikā pēc to iesniegšanas regulatoram.

 

 

 

 

 

(5) Valsts regulējamās nozarēs regulatora noteiktos tarifus publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" 10 dienu laikā pēc attiecīgā lēmuma pieņemšanas.

 

 

 

 

 

 (6) Pašvaldību regulējamās nozarēs un tajos gadījumos, kad pašvaldība ir pilnvarota noteikt tarifus valsts regulējamās nozarēs, apstiprinātos tarifus publicē vismaz vienā attiecīgās pašvaldības vietējā laikrakstā 10 dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par tarifu noteikšanu.

 

 

 

 

 

(7) Apstiprinātie tarifi stājas spēkā regulatora administratīvajā aktā noteiktajā dienā, taču ne agrāk kā trīsdesmitajā dienā pēc to publicēšanas.

 

 

 

 

 

 

13. Papildināt 21.pantu ar astoto daļu šādā redakcijā:

"(8) Pieteikuma iesniegšana tiesā par tāda administratīvā akta atcelšanu, atzīšanu par spēku zaudējušu vai spēkā neesošu, ar kuru apstiprināts tarifs, neaptur komisijas izdota administratīvā akta darbību."

 

 

 

13. Papildināt 21.pantu ar astoto daļu šādā redakcijā:

"(8) Pieteikuma iesniegšana tiesā par tāda administratīvā akta atcelšanu, atzīšanu par spēku zaudējušu vai spēkā neesošu, ar kuru apstiprināts tarifs, neaptur komisijas izdota administratīvā akta darbību."

23.pants. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja pārveidošana un darbības izbeigšana

 

 

 

 

 

(1) Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja pārveidošanu, ja tās rezultātā mainās licencē ietvertie nosacījumi, valsts regulējamās nozarēs sabiedrisko pakalpojumu uzņēmums var uzsākt pēc regulatora rakstveida atļaujas saņemšanas, bet pašvaldību regulējamās nozarēs — pēc regulatora un attiecīgās pašvaldības rakstveida atļaujas saņemšanas. Šādas atļaujas tiek izsniegtas laikposmā, kas nevar būt ilgāks par pusgadu.

 

 

 

 

 

(2) Regulators saskaņā ar izsniegto atļauju sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja pārveidošanai izdara attiecīgu grozījumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja licences nosacījumos.

 

 

 

 

 

(3) Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja darbību valsts regulējamās nozarēs var apturēt, pārtraukt vai izbeigt pēc regulatora rakstveida atļaujas saņemšanas, bet pašvaldību regulējamās nozarēs — pēc regulatora un attiecīgās pašvaldības rakstveida atļaujas saņemšanas.

 

 

 

 

 

24.pants. Sabiedrisko pakalpojumu pieprasījums

 

 

 

 

 

 (1) Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam licences darbības zonā jānodrošina sabiedriskie pakalpojumi pēc saņēmēju un citu personu pamatota pieprasījuma, ja šā pakalpojumu sniedzēja finansiālās un objektu vai infrastruktūras tehniskās iespējas to pieļauj.

14. Aizstāt 24.panta pirmajā daļā un 32.panta otrajā daļā vārdu "saņēmējs" (attiecīgā skaitlī un locījumā) ar vārdu "lietotājs" (attiecīgā skaitlī un locījumā).

 

 

 

 

14. Aizstāt 24.panta pirmajā daļā un 32.panta otrajā daļā vārdu "saņēmējs" (attiecīgā skaitlī un locījumā) ar vārdu "lietotājs" (attiecīgā skaitlī un locījumā).

 

(2) Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs izskata sabiedrisko pakalpojumu pieprasījumu, izvērtē tā pamatotību un pieprasīto sabiedrisko pakalpojumu sniegšanai nepieciešamās izmaksas un ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc reģistrēta pieprasījuma saņemšanas informē pieprasītāju par sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas uzsākšanu.

 

 

 

 

 

(3) Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs 30 dienu laikā pēc reģistrētā pieprasījuma saņemšanas sniedz pieprasītājam pamatotu rakstveida atteikumu, ja attiecīgo sabiedrisko pakalpojumu sniegšana nav iespējama, un informē par to regulatoru.

 

 

 

 

 

(4) Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs var vienoties ar pieprasītāju, ka tas sedz ar sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas uzsākšanu saistītos papildu izdevumus.

 

 

 

 

 

25.pants. Informācijas nodrošināšana

 

 

 

 

 

(1) Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs sniedz regulatoram tā pieprasīto informāciju regulatora noteiktajā laikā un kārtībā.

 

 

 

 

 

 (2) Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs nodrošina regulatoram iespēju brīvi iegūt jebkuru informāciju par sabiedriskajiem pakalpojumiem un nepieciešamo informāciju par uzņēmējdarbību, kuru sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs veic brīvas konkurences un tirgus apstākļos, kā arī iespēju iepazīties ar sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja grāmatvedības dokumentiem.

15. Aizstāt 25.panta otrajā daļā vārdus "uzņēmējdarbību, kuru sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs veic brīvas konkurences un tirgus apstākļos" ar vārdiem "cita veida komercdarbību".

 

 

 

 

15. Aizstāt 25.panta otrajā daļā vārdus "uzņēmējdarbību, kuru sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs veic brīvas konkurences un tirgus apstākļos" ar vārdiem "cita veida komercdarbību".

 

(3) Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs nodrošina regulatoram iespēju veikt sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas funkciju izpildei nepieciešamo pārbaudi un kontroli, kā arī iespēju piekļūt iekārtām un mēraparātiem, ievērojot drošības prasības.

 

 

 

 

 

26.pants. Sabiedrisko pakalpojumu veidu nodalīšana

 

 

 

 

 

(1) Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs var regulējamā nozarē vienlaikus sniegt vairāku veidu sabiedriskos pakalpojumus.

 

 

 

 

 

(2) Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja grāmatvedībā jābūt atsevišķai uzskaitei attiecībā uz katru sabiedrisko pakalpojumu veidu, lai sniegtu regulatoram informāciju par sabiedriskajiem pakalpojumiem regulējamā nozarē un pārskatu par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja uzņēmējdarbību kopumā.

16. Izteikt 26.panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs kārto atsevišķu grāmatvedības uzskaiti katram sabiedriskā pakalpojuma veidam. Minētā uzskaite ir nodalīta no kopējās komercdarbības grāmatvedības uzskaites."

 

 

 

16. Izteikt 26.panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs kārto atsevišķu grāmatvedības uzskaiti katram sabiedriskā pakalpojuma veidam. Minētā uzskaite ir nodalīta no kopējās komercdarbības grāmatvedības uzskaites."

27.pants. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja uzņēmējdarbība brīvas konkurences apstākļos

17. 27.pantā:

izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

"27.pants. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja cita veida darbība”;

 

 

 

17. 27.pantā:

izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

"27.pants. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja cita veida darbība”;

(1) Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs ārpus regulējamām nozarēm brīvas konkurences apstākļos var veikt uzņēmējdarbību, kura šā likuma 26.pantā noteiktajā kārtībā jānošķir no darbības sabiedrisko pakalpojumu sniegšanā.

izslēgt pirmajā un otrajā daļā vārdus "brīvas konkurences apstākļos".

 

 

 

 

izslēgt pirmajā un otrajā daļā vārdus "brīvas konkurences apstākļos".

 

(2) Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam nav tiesību izmantot tarifu ieņēmumus, lai segtu izmaksas, kas saistītas ar tā uzņēmējdarbību brīvas konkurences apstākļos vai cita veida darbību, kura nav tieši saistīta ar sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu, tai skaitā sponsorēšanu, ziedošanu vai labdarību. Šajā panta daļā minētais ierobežojums nav attiecināms uz tādiem gadījumiem, kad sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs izmanto tarifu ieņēmumus ziedojumiem likuma "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" 20.panta otrajā daļā minētajām organizācijām un fondiem un šāda ziedojuma apmērs nepārsniedz summu, kas dod tiesības ziedotājiem saņemt likumā noteikto nodokļa atlaidi

 

 

 

 

 

28.pants. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja licences darbības zonas pārņemšana

 

 

 

 

 

 (1) Regulators pieņem lēmumu par nepieciešamību pārņemt sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja licences darbības zonu:

 

 

 

 

 

1) sešus mēnešus iepriekš, ja sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam tiks anulēta licence;

18. 28.pantā:

izteikt pirmās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

"1) ja sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam tiks anulēta (atcelta) licence;";

 

 

 

18. 28.pantā:

izteikt pirmās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

"1) ja sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam tiks anulēta (atcelta) licence;";

2) ja pēc sešiem mēnešiem beidzas sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja licences termiņš un šis pakalpojumu sniedzējs nevēlas turpināt tādu sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu, kuriem nepieciešama jauna licence;

 

 

 

 

 

3) ja sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs kādu iemeslu dēļ nav spējīgs nodrošināt nepārtrauktus, drošus un kvalitatīvus sabiedriskos pakalpojumus.

 

 

 

 

 

(2) Ja regulators pieņem lēmumu par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja licences darbības zonas pārņemšanu, tas 10 dienu laikā paziņo par to attiecīgās regulējamās nozares atbildīgajai ministrijai vai attiecīgajai pašvaldībai. Attiecīgās regulējamās nozares atbildīgā ministrija vai pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā atrodas sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs, uz laiku ieceļ par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja licencē noteiktajiem sabiedriskajiem pakalpojumiem atbildīgo personu tādu pasākumu īstenošanai, lai rosinātu uzņēmumus (uzņēmējsabiedrības) pārņemt sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu licences darbības zonā.

 

 

aizstāt otrajā daļā vārdu "dienu" ar vārdu "darbdienu",

 vārdus “uzņēmumus (uzņēmējsabiedrības)”- ar vārdu “komersantus”.

 

 

 

 

 

 

aizstāt otrajā daļā vārdu "dienu" ar vārdu "darbdienu",

 vārdus “uzņēmumus (uzņēmējsabiedrības)”- ar vārdu “komersantus”.

 

 

(3) Persona, kas ir atbildīga par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja licencē noteiktajiem sabiedriskajiem pakalpojumiem, informē regulatoru vai pašvaldību par savu uzdevumu izpildi un ir tiesīga izvēlēties izsoles, konkursa vai pretendentu atlases metodes, lai nodrošinātu šajā pantā noteikto darbību īstenošanu

 

 

 

 

 

30.pants. Valsts nodevas par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu maksātāji un izmantošana

 

 

 

 

 

(1) Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas nodrošināšanai visi regulējamo nozaru sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji maksā valsts nodevu par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu.

 

 

 

 

 

 (2) Valsts nodeva par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu valsts regulējamās nozarēs iemaksājama valsts budžetā un tiek ieskaitīta komisijas kontā Valsts kasē. Iemaksātā valsts nodeva par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu valsts regulējamās nozarēs izmantojama vienīgi komisijas darbības nodrošināšanai.

 

 

 

 

 

(3) Valsts nodeva par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu pašvaldību regulējamās nozarēs iemaksājama attiecīgās pašvaldības budžetā un izmantojama vienīgi pašvaldības regulatora darbības nodrošināšanai.

 

 

 

 

 

(4) Nozares speciālie likumi var noteikt citus regulējamo nozaru uzņēmumu maksājumus regulatora darbības nodrošināšanai, kas ir proporcionāli regulatora sniegtajiem pakalpojumiem vai lietošanā piešķirtajiem valsts resursiem.

 

 

 

 

 

31.pants. Valsts nodevas par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu likme

19. 31.pantā:

izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

"31.pants. Valsts nodevas par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu likme un maksāšanas kārtība”;

 

 

 

19. 31.pantā:

izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

"31.pants. Valsts nodevas par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu likme un maksāšanas kārtība”;

 (1) Valsts nodevas par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu likmi latos atsevišķi katram regulējamās nozares sabiedrisko pakalpojumu veidam katru gadu līdz 1.oktobrim nosaka Ministru kabinets, pamatojoties uz sabiedrisko pakalpojumu gada neto apgrozījumu un regulatora darbības nodrošināšanai nepieciešamajiem izdevumiem.

izslēgt pirmajā daļā vārdus un skaitli "katru gadu līdz 1.oktobrim";

 

 

 

 

izslēgt pirmajā daļā vārdus un skaitli "katru gadu līdz 1.oktobrim";

 

(2) Valsts nodevas par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu gada likme nedrīkst pārsniegt valsts regulējamās nozarēs 0,2 procentus, bet pašvaldību regulējamās nozarēs 0,4 procentus no uzņēmuma sniegto sabiedrisko pakalpojumu neto apgrozījuma iepriekšējā finansu gadā.

 

 

aizstāt otrajā daļā vārdu ”finansu” ar vārdu “kalendārajā”;

 

 

 

 

 

 

aizstāt otrajā daļā vārdu ”finansu” ar vārdu “kalendārajā”;

 

 

papildināt pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Kārtību, kādā maksājama valsts nodeva par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu, nosaka Ministru kabinets."

 

 

 

papildināt pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Kārtību, kādā maksājama valsts nodeva par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu, nosaka Ministru kabinets."

32.pants. Strīdu iepriekšēja ārpustiesas izskatīšana

 

 

 

 

 

(1) Regulators kā obligāta iepriekšēja ārpustiesas instance izskata no sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas attiecībām izrietošos strīdus un citus strīdus jautājumos, kas ar šo likumu nodoti regulatora kompetencē, izņemot strīdus par parāda piedziņu no lietotāja par saņemtajiem sabiedriskajiem pakalpojumiem.

 

 

 

 

 

(2) Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja un lietotāja strīdus par parāda piedziņu no saņēmēja par saņemtajiem sabiedriskajiem pakalpojumiem izskata tiesa likumā noteiktajā kārtībā.

 

 

 

 

 

 

33.pants. Strīdu izskatīšanas kārtība

 

 

 

 

 

 (1) Iesniedzējs rakstveidā sniedz regulatoram ziņas par strīda būtību, lietas dalībniekiem un atbildētāju, pret kura darbību tas vēršas, norādot šīs personas adresi. Iesniedzējs pievieno iesniegumam visus tam pieejamos materiālus un dokumentus par strīda jautājumu.

20. 33.panta pirmajā daļā:

izslēgt vārdu "rakstveidā";

aizstāt vārdus "tam pieejamos" ar vārdiem "tā rīcībā esošos".

 

 

 

 

20. 33.panta pirmajā daļā:

izslēgt vārdu "rakstveidā";

aizstāt vārdus "tam pieejamos" ar vārdiem "tā rīcībā esošos".

 

(2) Regulators izskata strīdu, nodrošinot atklātumu un tiesības lietas dalībniekiem un ieinteresētajām trešajām personām saņemt informāciju un tikt uzklausītām, sniegt paskaidrojumus, iesniegt materiālus un citu savu interešu aizsardzībai un objektīvai strīda izskatīšanai nepieciešamo informāciju.

 

 

 

 

 

(3) Regulators, ja nepieciešams, var pieaicināt neatkarīgus ekspertus atzinuma sniegšanai strīda jautājumos, kā arī pieprasīt dokumentus un materiālus vai cita veida informāciju, kas nepieciešama objektīvai strīda izskatīšanai

 

 

 

 

 

(4) Ja nepieciešams, regulators visus lietas dalībniekus vai to pārstāvjus var uzaicināt uz sēdi, kurā tiek izskatīts attiecīgais strīds, kā arī pieņemt lēmumu par strīda izšķiršanu bez lietas dalībnieku vai to pārstāvju klātbūtnes.

 

 

 

 

 

34.pants. Strīdu izskatīšanas termiņš

 

 

 

 

 

(1) Strīda izskatīšana jāuzsāk ne vēlāk kā divas nedēļas pēc attiecīgā iesnieguma saņemšanas. Par strīda izskatīšanas ierosināšanu regulators paziņo lietas dalībniekiem.

21. Aizstāt 34.panta pirmajā daļā vārdus "ne vēlāk kā divas nedēļas" ar vārdiem "mēneša laikā".

 

 

 

 

21. Aizstāt 34.panta pirmajā daļā vārdus "ne vēlāk kā divas nedēļas" ar vārdiem "mēneša laikā".

 

 (2) Regulators izvērtē strīdu pēc tā būtības un rakstura, konstatē lēmuma pieņemšanai nepieciešamos faktus un pieņem lēmumu par strīda izskatīšanu šādos termiņos:

 

 

 

 

 

1) mēneša laikā no tā izskatīšanas uzsākšanas, ja strīds nav komplicēts un tā izskatīšana neprasa papildu materiālu vai informācijas vākšanu un apkopošanu, papildu apstākļu noskaidrošanu vai ekspertu atzinuma saņemšanu;

 

 

 

 

 

2) triju mēnešu laikā no tā izskatīšanas uzsākšanas, ja strīds ir komplicēts un tā izskatīšana prasa papildu materiālu vai informācijas vākšanu un apkopošanu, papildu apstākļu noskaidrošanu vai ekspertu atzinuma saņemšanu, kā arī citas darbības strīda taisnīgai un objektīvai izskatīšanai.

 

 

 

 

 

35.pants. Regulatora lēmumu pieņemšana un pārsūdzēšana

22. Izteikt 35.pantu šādā redakcijā:

"35.pants. Regulatora lēmumu pieņemšana un izpilde

 

 

 

22. Izteikt 35.pantu šādā redakcijā:

"35.pants. Regulatora lēmumu pieņemšana un izpilde

 (1) Regulators lietā par strīda izšķiršanu pieņem lēmumu un nosaka tā izpildes kārtību un termiņus. Šāds regulatora lēmums stājas spēkā divdesmit piektajā dienā pēc tā pieņemšanas, un triju dienu laikā pēc tā pieņemšanas lēmumu izsūta lietas dalībniekiem.

(1) Regulators lietā par strīda izšķiršanu pieņem lēmumu un nosaka tā izpildes kārtību un termiņus. Šādu regulatora lēmumu piecu darbdienu laikā pēc tā pieņemšanas nosūta lietas dalībniekiem.

 

 

 

(1) Regulators lietā par strīda izšķiršanu pieņem lēmumu un nosaka tā izpildes kārtību un termiņus. Šādu regulatora lēmumu piecu darbdienu laikā pēc tā pieņemšanas nosūta lietas dalībniekiem.

(2) Regulatora lēmumu lietā par strīda izšķiršanu var apstrīdēt un pārsūdzēt tiesā likumā noteiktajā kārtībā mēneša laikā pēc tā pieņemšanas persona, kuras tiesiskās intereses šis lēmums ierobežo.

(2) Regulatora lēmumu lietā par strīda izšķiršanu var pārsūdzēt tiesā likumā noteiktajā kārtībā mēneša laikā pēc tā spēkā stāšanās.

 

 

 

(2) Regulatora lēmumu lietā par strīda izšķiršanu var pārsūdzēt tiesā likumā noteiktajā kārtībā mēneša laikā pēc tā spēkā stāšanās.

(3) Ja regulatora lēmums lietā par strīda izšķiršanu netiek apstrīdēts un pārsūdzēts tiesā, tā izpilde tiek nodrošināta lēmumā noteiktajā kārtībā un termiņos.

(3) Regulatora lēmuma izpilde tiek nodrošināta lēmumā noteiktajā kārtībā un termiņos."

 

 

 

 

(3) Regulatora lēmuma izpilde tiek nodrošināta lēmumā noteiktajā kārtībā un termiņos."

 

36.pants. Komisijas sastāvs

 

 

 

 

 

 (1) Komisijas sastāvā ir sabiedrisko pakalpojumu regulatora padome (turpmāk — padome), kurā ietilpst šajā likumā noteiktajā kārtībā ieceltais priekšsēdētājs un četri locekļi, un izpildinstitūcija, kas ir pakļauta padomei un pilda tās sekretariāta un ekspertu funkcijas, lai sagatavotu jautājumus un dokumentus izskatīšanai padomes sēdē un īstenotu padomes pieņemto lēmumu un izdoto administratīvo aktu izpildi.

23. Aizstāt 36.panta pirmajā daļā vārdus "sabiedrisko pakalpojumu regulatora padome (turpmāk – padome)" ar vārdu "padome".

 

 

 

 

23. Aizstāt 36.panta pirmajā daļā vārdus "sabiedrisko pakalpojumu regulatora padome (turpmāk – padome)" ar vārdu "padome".

 

(2) Izpildinstitūcijas sastāvā ir katrai valsts regulējamai nozarei atbilstoša struktūrvienība, kā arī citas nepieciešamās struktūrvienības.

 

 

 

 

 

38.pants. Ierobežojumi padomes locekļiem un to kandidātiem

 

 

 

 

 

(1) Par padomes locekli vai šā amata kandidātu nevar būt personas:

 

 

 

 

 

1) kuras ir vai ir bijušas ar Latvijas Republikas likumiem, Augstākās padomes lēmumiem vai tiesas nolēmumiem aizliegto organizāciju dalībnieki (biedri) pēc šo organizāciju aizliegšanas;

 

 

 

 

 

2) kuras sodītas par tīšu noziedzīga nodarījuma izdarīšanu;

24. Izteikt 38.panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Padomes locekļa komercdarbības, ienākumu gūšanas, amatu savienošanas, darbu pildīšanas ierobežojumus, kā arī ar tiem saistītos citus ierobežojumus un pienākumus, ciktāl tie nav noteikti šajā likumā, nosaka likums "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā"."

 

 

 

24. Izteikt 38.panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Padomes locekļa komercdarbības, ienākumu gūšanas, amatu savienošanas, darbu pildīšanas ierobežojumus, kā arī ar tiem saistītos citus ierobežojumus un pienākumus, ciktāl tie nav noteikti šajā likumā, nosaka likums "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā"."

3) kuras agrāk izdarījušas noziegumu, bet no soda izciešanas atbrīvotas sakarā ar noilgumu, amnestiju vai apžēlošanu;

 

 

 

 

 

4) pret kurām uzsākta kriminālvajāšana.

 

< /td>

 

 

 

 

(2) Padomes locekļa uzņēmējdarbības, ienākumu gūšanas, amatu savienošanas, darbu pildīšanas ierobežojumus, kā arī ar tiem saistītos citus ierobežojumus un pienākumus, ciktāl tie nav noteikti šajā likumā, nosaka Korupcijas novēršanas likums.

 

 

 

 

 

(3) Padomes loceklis nevar būt Saeimas vai pašvaldības domes (padomes) deputāts vai ieņemt vēlētus amatus politisko organizāciju vai partiju vadībā.

 

 

 

 

 

(4) Padomes loceklis trīs gadus pēc padomes locekļa pilnvaru termiņa izbeigšanās nevar būt tā sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja īpašnieks, akcionārs vai darbinieks, kas ir tiesīgs pieņemt lēmumus un rīkoties ar sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja mantu vai finansu līdzekļiem, par kuru viņš ir pieņēmis lēmumu.

 

 

 

 

 

 

42.pants. Padomes sēdes sasaukšana un tiesīgums

 

 

 

 

 

(1) Padomes sēdes sasauc un vada priekšsēdētājs.

 

 

 

 

 

(2) Priekšsēdētājs sasauc padomes sēdi, ja to pieprasa vismaz trīs padomes locekļi.

 

 

 

 

 

(3) Padome ir tiesīga pieņemt lēmumus, ja sēdē piedalās ne mazāk kā trīs tās locekļi.

 

 

 

 

 

(4) Padomes sēdes laiks un darba kārtība izziņojama visiem padomes locekļiem ne vēlāk kā trīs darba dienas pirms sēdes.

25. Aizstāt 42.panta ceturtajā daļā vārdus "visiem padomes locekļiem ne vēlāk kā trīs darba dienas pirms sēdes" ar vārdiem "padomes noteiktajā kārtībā".

 

 

 

25. Aizstāt 42.panta ceturtajā daļā vārdus "visiem padomes locekļiem ne vēlāk kā trīs darba dienas pirms sēdes" ar vārdiem "padomes noteiktajā kārtībā".

(5) Darba kārtībai pievienojamas padomes sēdē izskatāmo jautājumu dokumentu kopijas.

 

 

 

 

 

(6) Padomes sēdes tiek protokolētas rakstveidā. Sēdes protokolu paraksta visi padomes locekļi, kas piedalījušies sēdē.

 

 

 

 

 

44.pants. Komisijas darba organizācija un struktūra

 

 

 

 

 

(1) Padome nosaka komisijas iekšējās darba organizācijas kārtību un izpildinstitūcijas struktūru.

 

 

 

 

 

 (2) Padome izstrādā nolikumu, kurā reglamentē komisijas darbību, izpildinstitūcijas darba organizāciju un struktūrvienību vadītāju iecelšanas kārtību, nosaka padomes sēdē izskatīšanai paredzēto lēmumu projektu un citu dokumentu sagatavošanas kārtību.

26. 44.pantā:

aizstāt otrajā daļā vārdu "izstrādā" ar vārdu "apstiprina";

 

 

 

 

26. 44.pantā:

aizstāt otrajā daļā vārdu "izstrādā" ar vārdu "apstiprina";

 

(3) Padomes izstrādāto nolikumu izskata un apstiprina Ministru kabinets.

izslēgt trešo daļu.

 

 

 

izslēgt trešo daļu.

45.pants. Informācijas sniegšanas ierobežojumi

 

 

 

 

 

(1) Priekšsēdētājam, padomes locekļiem un izpildinstitūcijas darbiniekiem, kā arī regulatora darbībā pieaicinātajām personām ir aizliegts publiski vai citā veidā izpaust ziņas vai citu ar regulatora funkciju izpildi saistītu ierobežotas pieejamības informāciju, kura tām, pildot dienesta pienākumus vai citādi, kļuvusi zināma par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju darbību vai to uzņēmējdarbību kopumā, izņemot normatīvajos aktos īpaši noteiktus gadījumus.

 

 

 

 

 

(2) Padomes locekļi un izpildinstitūcijas darbinieki, kā arī regulatora darbībā pieaicinātās personas ir tiesīgas izpaust informāciju, kura tām, pildot dienesta pienākumus, kļuvusi zināma par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju darbību vai to uzņēmējdarbību kopumā, ja šī informācija saskaņā ar Informācijas atklātības likumu ir atklāta.

 

 

 

 

 

46.pants. Padomes locekļu un izpildinstitūcijas darbinieku atalgojums

27. Izteikt 46.pantu šādā redakcijā:

"46.pants. Padomes locekļu un izpildinstitūcijas darbinieku atalgojums

 

 

 

27. Izteikt 46.pantu šādā redakcijā:

"46.pants. Padomes locekļu un izpildinstitūcijas darbinieku atalgojums

Padome nosaka priekšsēdētāja un padomes locekļu algu, kā arī izpildinstitūcijas darbinieku atalgojumu gadskārtējā valsts budžetā atalgojumiem paredzētās apropriācijas ietvaros saskaņā ar Ministru kabineta apstiprinātajiem darba samaksas noteikumiem.

Padome nosaka priekšsēdētāja un padomes locekļu algu, kā arī izpildinstitūcijas darbinieku atalgojumu gadskārtējā valsts budžetā atalgojumam paredzētās apropriācijas ietvaros."

 

 

 

 

Padome nosaka priekšsēdētāja un padomes locekļu algu, kā arī izpildinstitūcijas darbinieku atalgojumu gadskārtējā valsts budžetā atalgojumam paredzētās apropriācijas ietvaros."