Likumprojekts

Likumprojekts

Grozījumi Militārpersonu izdienas pensiju likumā

Izdarīt Militārpersonu izdienas pensiju likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 8.nr.; 2000, 9.nr.; 2001, 1.nr.) šādus grozījumus:

1. 1.pantā:

papildināt pantu pēc vārda "nodrošināt" ar vārdiem "Nacionālo bruņoto spēku un";

aizstāt vārdus "virsnieku un virsdienesta karavīru" ar vārdiem "virsnieku, virsdienesta karavīru, profesionālā dienesta karavīru".

2. Izteikt 2.panta pirmās daļas 2.punkta ievaddaļu un "a" un "b" apakšpunktu šādā redakcijā:

"2) mazāks par 20 gadiem, ja militārpersona nepārtraukti nodienējusi ne mazāk kā 10 gadus un atvaļināta:

a) sakarā ar militārā dienesta pildīšanai noteiktā maksimālā vecuma sasniegšanu,

b) slimības dēļ;".

3. Izteikt 3.panta 2.punktu šādā redakcijā:

"2) ierindas dienesta laiku Zemessardzē līdz 2002.gada 30.jūnijam, profesionālā dienesta laiku, aktīvā militārā dienesta laiku Aizsardzības ministrijas pakļautībā un pārziņā bijušajās militārajās struktūrvienībās un Saeimas un Valsts prezidenta drošības dienestā (Latvijas Republikas Augstākās padomes apsardzes dienestā, Latvijas Republikas Drošības dienestā), kā arī mācību laiku militārajās izglītības iestādēs un militārajam dienestam pakļauto personu militāro mācību laiku;".

 

 

 

 

 

 

Aizsardzības ministrs

A.Slakteris

 

 

Likumprojekta

„Grozījums Militārpersonu izdienas pensiju likumā” anotācija

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

Militārpersonu izdienas pensiju likumā ir lietoti vārdi „pakļautība” un „pārziņa” – atbilstoši līdz 31.12.2002. spēkā esošajam Ministriju iekārtas likumam. Ņemot vērā to, ka 01.01.2003. spēkā stājās Valsts pārvaldes iekārtas likums, kurš paredz atšķirīgu valsts pārvaldes institucionālās sistēmas organizāciju, nepieciešams attiecīgi precizēt arī Militārpersonu izdienas pensiju likumu.

2. Normatīvā akta projekta būtība

Grozījumi Militārpersonu izdienas pensiju likumā izstrādāti, lai saskaņotu Militārpersonu izdienas pensiju likumu ar Valsts pārvaldes iekārtas likumu. Ņemot vērā to, ka Militārpersonu izdienas pensiju likums pēc savas būtības ir attiecināms uz karavīriem, bet Nacionālie bruņotie spēki nav Aizsardzības ministrijas padotībā esoša iestāde, likumprojekts paredz mainīt piesaisti Aizsardzības ministrijas struktūrvienībām, paplašinot termina „militārpersona” nozīmi, rezultātā nemainot arī to personu loku, uz kurām attiecināms likums. Piesaiste Aizsardzības ministrijas pakļautībā un pārziņā esošajām iestādēm Militārpersonu izdienas pensiju likumā ir saglabāta vēsturiski, jo aprēķinot militārpersonu izdienas stāžu tiks ņemts vērā arī tas laika periods, kad militārpersonas bija dienējušas Aizsardzības ministrijas pakļautībā un pārziņā bijušajās militārajās struktūrvienībās.

Lai saskaņotu Militārpersonu izdienas pensiju likumu ar Militārā dienesta likumu, papildus likumprojekts paredz grozīt arī Militārpersonu izdienas pensiju likuma 2.panta pirmās daļas 2. punkta apakšpunktus.

3. Cita informācija

 

 II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi  

 Likumprojekts ðo jomu neskar.

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu  

 Likumprojekts ðo jomu neskar.

3. Sociālo seku izvērtējums

 Likumprojekts ðo jomu neskar.

4. Ietekme uz vidi 

 Likumprojekts ðo jomu neskar.

5. Cita informācija 

 

  III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 (tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

 1

 2

 3

 4

 5

 6

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos  

Likumprojekts ðo jomu neskar.

2. Izmaiņas budžeta izdevumos  

3. Finansiālā ietekme 

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins  

6. Cita informācija  

 

  IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt  

Likumprojekta ieviešanai nav nepieciešams papildus izdot normatīvos aktus.

2. Cita informācija 

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Likumprojekts ðo jomu neskar.

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām 

Likumprojekts ðo jomu neskar.

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem 

Likumprojekts ðo jomu neskar. 

4. Atbilstības izvērtējums 1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju 

 

 2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/
neatbilst)

Komentāri

 

 

 

 

5. Cita informācija 

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

Konsultācijas nav notikušas.

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)   

 

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis 

 Netika veikti.

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

  

Konsultācijas nav notikušas.

5. Cita informācija  

 

 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas 

Likumprojekts ðo jomu neskar. 

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

 

 Likumprojekts tiks publicēts laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.  

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo  

 Likumprojekts neierobežo indivīda tiesības.

4. Cita informācija

 

  

Aizsardzības ministrs A.Slakteris

 

 

 

 

 

Valsts sekretārs

Juridiskā departamenta direktore

Par kontroli atbildīgā persona

Dokumenta autors

 

E.Rinkēvičs

 

S.Araslanova

 

I.Kalna

 

D.Žukovs

 

 

 

 

 

01.07.2004 3:25 PM

D.Žukovs

Deniss.Zukovs@mod.gov.lv; tel.:7335127