Likumprojekts

Likumprojekts

Grozījumi Darba aizsardzības likumā

Izdarīt Darba aizsardzības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2001, 15.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2003, 175.nr.) šādus grozījumus:

9.pantā:

papildināt pantu ar 5.1 daļu šādā redakcijā:

"(51) Ministru kabinets nosaka izņēmumus, kad darba devējs, veicot šā panta piektajā daļā minēto komercdarbību, var neiesaistīt kompetentu institūciju.";

papildināt sesto daļu ar vārdiem "kā arī kārtību, kādā tiek novērtēta viņu kompetence".

 

 

 

 

Labklājības ministre

D.Staķe

 

 

 

 

 

Likumprojekta

“Grozījumi Darba aizsardzības likumā”

ANOTĀCIJA

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No 2002.gada 1.janvāra ir stājies spēkā Darba aizsardzības likums.

Likums nosaka prasības darba devēju, nodarbināto un viņu pārstāvju, kā arī valsts institūciju pienākumus, tiesības un savstarpējās attiecības darba aizsardzībā.

Uz likuma pamata jau ir izdoti 17 Ministru kabineta noteikumi un šobrīd ir sagatavoti vairāki noteikumu projekti, kurus paredzēts izdot uz likuma pamata, tai skaitā Ministru kabineta noteikumu projekti “Noteikumi par komercdarbības veidiem, kuros darba devējs iesaista kompetentu institūciju un šīs iesaistīšanas kārtību” un „Prasības kompetentām institūcijām un kompetentajiem speciālistiem darba aizsardzības jautājumos”.

Darba aizsardzības likuma 9.panta pašreizējās redakcijas dēļ ir apgrūtināta augstākminēto noteikumu projektu izstrāde un saskaņošana.

Likuma 9.panta piektā daļa nosaka tos komercdarbības veidus, kuros darba devējs iesaista kompetentu institūciju un šīs institūcijas iesaistīšanas kārtību, bet nedod deleģējumu noteikumu projektā “Noteikumi par komercdarbības veidiem, kuros darba devējs iesaista kompetentu institūciju un šīs iesaistīšanas kārtību” noteikt izņēmumus, kad darba devējs var arī neiesaistīt kompetentu institūciju.

Savukārt, likuma 9.panta sestā daļa nosaka, ka Ministru kabinets ir tiesīgs noteikt prasības kompetentām institūcijām un kompetentiem speciālistiem darba aizsardzības jautājumos. Noteikumu projekts „Prasības kompetentām institūcijām un kompetentajiem speciālistiem darba aizsardzības jautājumos” nosaka prasības kompetentām institūcijām, kompetentiem speciālistiem, kā arī to, kas šīs prasības un kādā kārtībā pārbaudīs un kontrolēs, jo nevar noteikt prasības nenosakot kontroles un uzraudzības mehānismu. Šīs nepieciešamo pārbaudes un kontroles regulējumu nevar noteikt uz esošā Darba aizsardzības likuma 9.pantā dotā deleģējuma pamata, jo tādējādi tas tiek pārkāpts, un, lai novērstu radušos problēmu, nepieciešams veikt grozījumus Darba aizsardzības likuma 9.pantā.

2. Normatīvā akta projekta būtība

 

 

 

Likumprojektā noteiktā Likuma redakcija nodrošinās atbilstošu juridisko pamatu Ministru kabineta noteikumu projektiem “Noteikumi par komercdarbības veidiem, kuros darba devējs iesaista kompetentu institūciju un šīs iesaistīšanas kārtību” un „Prasības kompetentām institūcijām un kompetentajiem speciālistiem darba aizsardzības jautājumos”.

3. Cita informācija

Citas informācijas nav

 

 

 

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

Likumprojekts ðo jomu neskar

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Likumprojekts veicinās administratīvo procedūru darbību

3. Sociālo seku izvērtējums

Likumprojekts ðo jomu neskar

4. Ietekme uz vidi

Likumprojekts ðo jomu neskar

5. Cita informācija

Citas informācijas nav

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

1

2

3

4

5

6

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

Likumprojekts ðo jomu neskar

Likum-projekts ðo jomu neskar

Likum-projekts ðo jomu neskar

Likum-projekts ðo jomu neskar

Likum-projekts ðo jomu neskar

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

Likumprojekts ðo jomu neskar

Likum-projekts ðo jomu neskar

Likum-projekts ðo jomu neskar

Likum-projekts ðo jomu neskar

Likum-projekts ðo jomu neskar

3. Finansiālā ietekme

Likumprojekts ðo jomu neskar

Likum-projekts ðo jomu neskar

Likum-projekts ðo jomu neskar

Likum-projekts ðo jomu neskar

Likum-projekts ðo jomu neskar

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Likumprojekts ðo jomu neskar

Likum-projekts ðo jomu neskar

Likum-projekts ðo jomu neskar

Likum-projekts ðo jomu neskar

Likum-projekts ðo jomu neskar

5.Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

Likumprojekts ðo jomu neskar

Likum-projekts ðo jomu neskar

Likum-projekts ðo jomu neskar

Likum-projekts ðo jomu neskar

Likum-projekts ðo jomu neskar

6. Cita informācija

Likumprojekts ðo jomu neskar

Likum-projekts ðo jomu neskar

Likum-projekts ðo jomu neskar

Likum-projekts ðo jomu neskar

Likum-projekts ðo jomu neskar

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

 1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt

Atbilstoši deleģējuma Darba aizsardzības likuma 9.panta piektajā un sestajā daļā, ir izstrādāti Ministru kabineta noteikumu projekti „Prasības kompetentām institūcijām un kompetentajiem speciālistiem darba aizsardzības jautājumos” un “Noteikumi par komercdarbības veidiem, kuros darba devējs iesaista kompetentu institūciju un šis iesaistīšanas kārtību”.

2. Cita informācija

Citas informācijas nav

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

 

 

 

Likumprojekts precizē jau ieviestās Eiropas Kopienas direktīvas 89/391/EEC 7.panta 3.punkta un 6.panta 3.punkta (b) daļas, kā arī 14.panta 1.punkta prasības.

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Likumprojekts ðo jomu neskar

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Likumprojekts ðo jomu neskar

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

 

 

 

 

 

2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe

Komentāri

       


VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

Konsultācijas ir notikušas ar Nacionālās trīspusējās sadarbības padomi un tās ietvaros ar Latvijas Darba devēju konfederāciju un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību.

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība un Latvijas Darba devēju konfederāciju atbalsta likumprojektu.

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Sabiedrības informēšana nav notikusi.

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem

konsultantiem

Konsultācijas nav notikušas.

5. Cita informācija

Citas informācijas nav

 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Likumprojekta normu izpildei netiek radītas jaunas valsts institūcijas. Likumprojekta normu izpildes uzraudzību tāpat kā pār citiem darba aizsardzības normatīvajiem aktiem veiks Valsts darba inspekcija.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

 

Sabiedrības informēšanai likumprojekts tiks ievietots vairākās ar darba aizsardzību saistītās interneta mājas lapās (piemēram, Labklājības ministrijas, Valsts darba inspekcijas un Eiropas darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras nacionālajā kontaktpunktā. Pēc pieņemšanas, tas tiks publicēts laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”, periodiskajā izdevumā “Latvijas Republikas Saeimas un Ministru kabineta Ziņotājs”, un būs pieejams Normatīvo aktu informācijas sistēmā (NAIS), kā arī tiks ievietots Eiropas darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras nacionālā kontaktpunkta interneta mājas lapā (http://osha.lv).

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

 

 

Likumprojekts neierobežo indivīda tiesības. Ja darba devējs nepiekrīt Valsts darba inspekcijas brīdinājumam, rīkojumam vai lēmumam, viņš var to apstrīdēt LR normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

4. Cita informācija

Citas informācijas nav

Labklājības ministre D.Staķe

 

 

Valsts sekretāre

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Juridiskā dienesta vadītāja

Atbildīgā amatpersona

     

 

B.Paðevica

D.Fromholde

A.Vanaga

J.Kanča

 

16.07.04. plkst. 12:37

1019

J.Kanča

7021726, Jolanta.Kanca@lm.gov.lv