Likumprojekts

Likumprojekts

Grozījumi likumā "Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību"

Izdarīt likumā "Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 21.nr.; 2000, 9.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 1.panta 4.punktu šādā redakcijā:

"4) bīstamās iekārtas pārbaude – akreditētas un laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" publicētā akreditēto inspicēšanas institūciju sarakstā iekļautas inspicēšanas institūcijas darbība, kuras mērķis ir bīstamās iekārtas lietošanas laikā novērtēt tās atbilstību normatīvajos un normatīvtehniskajos aktos noteiktajām konkrētajām prasībām vai, pamatojoties uz profesionālu spriedumu, – normatīvajos aktos noteiktajām galvenajām drošības prasībām."

2. Izteikt 3.panta trešās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

"1) uzstādītas lietošanai uz ūdens, gaisa vai dzelzceļa transporta līdzekļiem un kuru lietošanas drošību nosaka starptautiskie līgumi;".

3. Aizstāt 6.pantā vārdus "likumu "Par Valsts darba inspekciju"" ar vārdiem "Valsts darba inspekcijas likumu".

4. Izteikt 7.pantu šādā redakcijā:

"7. Bīstamo iekārtu pārbaudi veic uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības (komercsabiedrības)), kurus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir akreditējusi valsts aģentūra "Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs" un par kuru akreditāciju Ekonomikas ministrija ir publicējusi paziņojumu laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" (turpmāk – inspicēšanas institūcija)."

5. Aizstāt 8.panta otrajā daļā vārdu "labklājības" ar vārdu "ekonomikas".

6. Izteikt 11.pantu šādā redakcijā:

"11. Informāciju par bīstamās iekārtas pārbaudi ieraksta bīstamās iekārtas pasē, pārbaudes rezultātus ieraksta protokolā, un vienu pārbaudes protokola eksemplāru triju darba dienu laikā pēc pārbaudes pabeigšanas nodod bīstamās iekārtas valdītājam."

 

7. Izteikt 13.pantu šādā redakcijā:

"13. Inspicēšanas institūcijām ir pienākums reizi mēnesī, kā arī pēc Valsts darba inspekcijas pieprasījuma sniegt Valsts darba inspekcijai ziņas par veiktajām bīstamo iekārtu pārbaudēm."

8. Izteikt 14.panta 3.punktu šādā redakcijā:

"3) nodrošināt bīstamo iekārtu apkalpojošā personāla apmācību un instruktāžas, kas paredzētas normatīvajos aktos par darba aizsardzību, ņemot vērā bīstamās iekārtas veidu, sarežģītības un bīstamības pakāpi, kā arī darbinieku izglītību un iepriekšējā darba pieredzi;".

9. Izslēgt VI nodaļu.

 

 

 

 

Ekonomikas ministrs

J.Lujāns

 

 

 

 

 

Likumprojekta “Grozījumi likumā “Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību”” projekta anotācija

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

 

 

 

Pašreiz bīstamo iekārtu jomu Latvijā reglamentē likums “Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību”. Uz 2004.gada 1.janvāri Valsts darba inspekcijā uzskaitē bija 23288 bīstamās iekārtas.

Pašreiz likums nosaka, ka bīstamo iekārtu pārbaudi veic uzņēmēji (uzņēmējsabiedrības), kuri normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir atzīti par kompetentām inspicēšanas institūcijām un kurus Ministru kabinets ir pilnvarojis veikt bīstamo iekārtu pārbaudi. Šāda pilnvarošanas sistēma rada problēmas uzņēmējiem, jo parasti process no institūcijas kompetences atzīšanas līdz pilnvarojuma iegūšanai ilgst vairākus mēnešus.

Līdz ar to uzņēmēji, kuri ir pierādījuši savu kompetenci un izpildījuši prasības, zaudē iespējamos ienākumus, jo viņiem nav tiesību šajā starplaikā veikt iekārtu inspicēšanu. Arī bīstamo iekārtu valdītāji nevar izpildīt likumdošanā noteiktās prasības.

Lai nodrošinātu ES prasībām atbilstošu – efektīvu un atklātu akreditēto atbilstības novērtēšanas institūciju publicēšanas kārtību un lai nodrošinātu iespēju operatīvi reaģēt uz pilnvarotās atbilstības novērtēšanas institūcijas pārkāpumiem, ir veikti grozījumi likumā “Par atbilstības novērtēšanu”. Tādēļ, lai nodrošinātu vienotu atbilstības novērtēšanas sistēmu, nepieciešams saskaņot likuma “Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību” prasības ar grozījumiem likumā “Par atbilstības novērtēšanu”.

Izstrādātais likumprojekts “Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību” paredz atteikties no Ministru kabineta pilnvarojuma un izveidot efektīvu publicēšanas sistēmu, ko īstenos Ekonomikas ministrija, publicējot laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” akreditētās institūcijas, kuras darbojas reglamentētajā sfērā. Tādējādi, atvieglojot šo procedūru un sekmējot ātrāku normatīvo aktu ieviešanu valstī.

Likumprojekts paredz atcelt arī pašreiz likumā noteikto kārtību, kādā apmāca un atestē personas, kuras veic darbus ar bīstamajām iekārtām. Labklājības ministra (LM 12.10.2000. rīkojums Nr.284) noteiktā kārtība paredzēja, ka bīstamo iekārtu apkalpojošā personāla apmācību, atestāciju un zināšanu pārbaudi atbildīgajiem speciālistiem veic juridiska persona, kura saņēmusi Valsts darba inspekcijas licenci darba aizsardzības apmācības veikšanai. Zināšanu pārbaudi darbu izpildītājiem veic iepriekš minētā juridiskā persona, atbildīgais speciālists, kurš ir atestēts saskaņā ar šo kārtību, vai bīstamās iekārtas valdītāja darba aizsardzības zināšanu pārbaudes komisija vismaz trīs cilvēku sastāvā, kurā ietilpst atbildīgais speciālists un darba aizsardzības speciālists.

Saskaņā ar Valsts darba inspekcijas (VDI) likuma 3.panta 2.daļas 14.punktu VDI no 2002.gada 31.decembra vairs neizsniedz licences juridiskajām personām, kuras veic darbinieku apmācību darba aizsardzībā.

Šajā jautājumā iesaistītās institūcijas ir norādījušas, ka iepriekš spēkā esošā apmācība un atestācija bieži vien bija formāla, jo nav iespējams noteikt vienotas prasības visām iekārtām. Šāds pienākums ir noteikts darba devējiem.

Inspicēšanas institūcijām atbilstoši LVS 45004 “Galvenie kritēriji dažāda veida institūcijām, kas veic inspekciju” prasībām. Apmācībai ir jābūt atkarīgai no iesaistīto personu kvalifikācijas, pieredzes un spējām. Inspekcijas institūcijai jānodrošina attiecīgi nepieciešamās apmācības stadijas katram tās darbiniekam.

Turpmāk darba devējiem būs jāuzņemas atbildība arī par atbilstošu bīstamo iekārtu ekspertu sagatavošanu un novērtēšanu. Prasības bīstamo iekārtu ekspertu profesionālajai kvalifikācijai ir iekļautas standartā LVS 343 “Bīstamo iekārtu ekspertu kvalifikācija un sertifikācija. Galvenie principi”.

2. Normatīvā akta projekta būtība

 

 

 

 

 

Likumprojekts ir izstrādāts ar mērķi noteikt, ka bīstamo iekārtu pārbaudi veic uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības), kurus normatīvo aktu noteiktajā kārtībā ir akreditējusi valsts aģentūra “Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs” un kurus Ekonomikas ministrija ir publicējusi laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”. Tiks nodrošināta vienota atbilstības novērtēšanas sistēma saskaņot likuma “Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību” prasības ar grozījumiem likumā “Par atbilstības novērtēšanu”. Uzņēmējiem, kas veic bīstamo iekārtu tehnisko inspicēšanu samazinātas administratīvās procedūras, sekmējot ātrāku normatīvo aktu ieviešanu valstī.

Likumprojektā ir paredzēts arī izslēgt likuma VI. nodaļu, kas nosaka vispārējo kārtību, kādā apmāca un atestē personas, kuras veic darbus ar bīstamajām iekārtām. Līdz ar to atrisinot formālo prasību par darbinieku apmācību. Ikviens darba devējs ir ieinteresēts apmācīt savus darbiniekus atbilstoši piemērojamos standartos noteiktajām kvalifikācijas prasībām, lai tie savus pienākumus veiktu godprātīgi un ar augstu kvalitāti, tā paaugstinot sava uzņēmuma konkurētspēju.

 

 

 

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

Likumprojekts ðo jomu neskar.

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Atsakoties no institūciju pilnvarojuma Ministru kabinetā, tiks ieviesta efektīva publicēšanas sistēma, ko īstenos Ekonomikas ministrija, publicējot laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” akreditētās institūcijas, kuras darbojas reglamentētajā sfērā.

Turpmāk likumā vairs netiks reglamentēta bīstamo iekārtu ekspertu apkalpojošā personāla apmācības un atestācijas kārtība, kā arī bīstamo iekārtu ekspertu kompetences novērtēšana. Šie jautājumi būs tikai darba devēju kompetencē.

3. Sociālo seku izvērtējums

Likumprojekts ðo jomu neskar.

4. Ietekme uz vidi

Likumprojekts ðo jomu neskar.

 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

Likum-projekts ðo jomu neskar.

Likum-projekts ðo jomu neskar.

Likum-projekts ðo jomu neskar.

Likum-projekts ðo jomu neskar.

Likum-projekts ðo jomu neskar.

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

Likum-projekts ðo jomu neskar.

Likum-projekts ðo jomu neskar.

Likum-projekts ðo jomu neskar.

Likum-projekts ðo jomu neskar.

Likum-projekts ðo jomu neskar.

3. Finansiālā ietekme

 

Likum-projekts ðo jomu neskar.

Likum-projekts ðo jomu neskar.

Likum-projekts ðo jomu neskar.

Likum-projekts ðo jomu neskar.

Likum-projekts ðo jomu neskar.

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Likum-projekts ðo jomu neskar.

Likum-projekts ðo jomu neskar.

Likum-projekts ðo jomu neskar.

Likum-projekts ðo jomu neskar.

Likum-projekts ðo jomu neskar.

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

Likum-projekts ðo jomu neskar.

Likum-projekts ðo jomu neskar.

Likum-projekts ðo jomu neskar.

Likum-projekts ðo jomu neskar.

Likum-projekts ðo jomu neskar.

 

 

 

 

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt.

Likumam pakārtotajos normatīvajos aktos ir jāveic grozījumi, norādot, ka bīstamo iekārtu pārbaudes veic akreditētas un laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” publicētas institūcijas. Pēc likuma pieņemšanas sešu mēnešu laikā tiks veikti grozījumi šādos normatīvajos aktos:

1. Ministru kabineta 2001.gada 19.jūnija noteikumi Nr.260 „Liftu drošības un tehniskās uzraudzības noteikumi”;

2. Ministru kabineta 2000.gada 7.marta noteikumi Nr.85 „Kravas celtņu tehniskās uzraudzības kārtība”;

3. Ministru kabineta 2000.gada 7.marta noteikumi Nr.86 „Cilvēku celšanai paredzēto pacēlāju tehniskās uzraudzības kārtība”;

  1. Ministru kabineta 2004.gada 24.februāra noteikumi Nr.95 “Tehniskās uzraudzības noteikumi trošu gaisa piekarceļiem ar kabīni (vagonu) pasažieriem”;
  2. Ministru kabineta 2001.gada 9.janvāra noteikumi Nr.14 „Cilvēku pārvietošanai paredzēto eskalatoru un konveijeru tehniskās uzraudzības noteikumi”;
  3. Ministru kabineta 2001.gada 12.jūnija noteikumi Nr.241 „Katliekārtu tehniskās uzraudzības kārtība”

7. Ministru kabineta 2003.gada 16.septembra noteikumi Nr.518 „Spiedieniekārtu kompleksu tehniskās uzraudzības kārtība”;

8. Ministru kabineta 2002.gada 23.aprīļa noteikumi Nr.164 „Prasības maģistrālajiem cauruļvadiem un maģistrālo cauruļvadu tehniskās uzraudzības kārtība”;

9. Ministru kabineta 2001.gada 20.februāra noteikumi Nr.74 "Prasības degvielas uzpildes staciju tehnoloģiskajām iekārtām un iekārtu tehniskās uzraudzības kārtība";

10. Ministru kabineta 2001.gada 28.augusta noteikumi Nr.384 „Uzliesmojošu, sprādzienbīstamu un kaitīgu vielu uzglabāšanas rezervuāru tehniskās uzraudzības kārtība”

11. Ministru kabineta 2001.gada 27.februāra noteikumi Nr.87 „Prasības tērauda kausēšanas iekārtām un iekārtu tehniskās uzraudzības kārtība”

12. Ministru kabineta 2001.gada 23.augusta noteikumi Nr.377 „Prasības tērauda velmēšanas iekārtām un iekārtu tehniskās uzraudzības kārtība”

13. Ministru kabineta 2002.gada 18.jūnija noteikumi Nr.234 „Noteikumi par transportējamām spiedieniekārtām”

14. Ministru kabineta 2003.gada 12.augusta noteikumi Nr.451 „Publisko atrakciju iekārtu drošības prasības un tehniskās uzraudzības kārtība”

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Likumprojekts ðo jomu neskar.

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Likumprojekts ðo jomu neskar.

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Likumprojekts ðo jomu neskar.

 

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

Likumprojekts ðo jomu neskar.

2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/
neatbilst)

Komentāri

       

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

Likumprojekta izstrādē piedalījās Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības uzņēmēju asociācija, Latvijas darba devēju konfederācija, Tehnisko ekspertu asociācija, Neatkarīgo inženiertehnisko speciālistu asociācija un Rūpniecības konfederācija.

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums
to interesēs, neatbalsta)

Nevalstiskās organizācijas atbalsta likuma grozījumus. Likuma grozījumos iestrādāti to iesniegtie priekšlikumi.

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Sabiedrības informēšanas pasākumi nav veikti.

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Konsultācijas nav notikušas.

 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Likumprojekts neparedz jaunu institūciju radīšanu un nepaplašina esošo institūciju funkcijas.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Likums “Grozījumi likumā “Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību”” tiks publicēts oficiālajā laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” un ievietots normatīvo aktu informācijas sistēmā NAIS.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Likumprojekts ðo jomu neskar.

Ekonomikas ministrs J.Lujāns

22.06.04. 9:30

1429

L.Levanoviča

7013052, Laima.Levanovica@em.gov.lv

Valsts sekretāra vietā-

Valsts sekretāra vietnieks

Juridiskā departamenta direktore

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

   

A.Matīss

Dţ.Innusa

J.Eglītis

L.Levanoviča