Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

 

Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

vides un reģionālās politikas komisija Likumprojekts otrajam lasījumam

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta “Grozījumi Valsts meža dienesta likumā “ otrajam lasījumam ( reģ. nr.878)

Spēkā esošā likuma redakcija

Pirmā lasījuma redakcija

(dok.nr. 2877)

Pr. nr.

Iesniegtie priekšlikumi

Komisijas slēdziens

Komisijas atbalstītā redakcija

1

2

3

4

5

6

 

Grozījumi Valsts meža dienesta likumā

     

Grozījumi Valsts meža dienesta likumā

 

Izdarīt Valsts meža dienesta likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1999, 24.nr.; 2002, 9., 22.nr.) šādus grozījumus:

     

Izdarīt Valsts meža dienesta likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1999, 24.nr.; 2002, 9., 22.nr.) šādus grozījumus:

1.pants. Valsts meţa dienests

         

(1) Valsts meža dienests (turpmāk - Dienests) ir Zemkopības ministrijas pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kas atbild par meža politikas realizāciju visā Latvijas teritorijā, uzrauga normatīvo aktu ievērošanu, realizē atbalsta programmas ilgtspējīgas mežsaimniecības nodrošināšanai.

 

 

1. 1.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdu "pārraudzībā" ar vārdu "padotībā";

     

1. 1.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdu “pārraudzībā” ar vārdu “padotībā”;

(2) Dienests sastāv no Dienesta centrālā aparāta un teritoriālajām struktūrvienībām - valsts virsmežniecībām, kas pilda valsts meža dienesta funkcijas noteiktā teritorijā, un struktūrvienības, kas izveidota īpašu uzdevumu veikšanai.

izslēgt otro,

     

izslēgt otro,

(3) Struktūrvienība īpašu uzdevumu veikšanai ir Meža pētīšanas stacija, kas izveidota zinātniskās izpētes mežu pārvaldīšanai un zinātnisko pētījumu nepārtrauktības nodrošināšanai.

trešo

     

trešo

(4) Dienesta teritoriālajām struktūrvienībām un Meža pētīšanas stacijai ir juridiskās personas statuss.

un ceturto daļu.

     

un ceturto daļu.

2.pants. Dienesta funkcijas

2. Izslēgt 2.pantu.

1

Dep. A.Seile

Izteikt spēkā esošā likuma 2. pantu šādā redakcijā:

2. pants. Dienesta funkcijas

Atbalstīt daļēji.

Ietverts 3. priekšlikumā.

 

(1) Dienests savas kompetences ietvaros pilda šādas funkcijas:

   

(1) Dienests savas kompetences ietvaros pilda šādas funkcijas:

   

1) uzrauga visā Latvijas teritorijā to normatīvo aktu ievērošanu, kuri regulē meža apsaimniekošanu un izmantošanu;

   

1) visā Latvijas teritorijā uzrauga to normatīvo aktu ievērošanu, kuri regulē meža apsaimniekošanu un izmantošanu;

   

2) novērtē normatīvo aktu darbību attiecībā uz meža apsaimniekošanu un izmantošanu, iesniedz priekšlikumus Zemkopības ministrijai normatīvo aktu darbības efektivitātes palielināšanai;

 

 

   

2) pārējās Valsts meža dienesta funkcijas nosaka Ministru kabinets.

   

3) piedalās meža apsaimniekošanu un izmantošanu regulējošo normatīvo aktu projektu izstrādāšanā;

   

(2)Dienests, pildot tam noteiktās funkcijas,sadarbojas ar Ģenerālprokuratūru, Valsts kontroli, Vides ministriju, Iekšlietu ministriju, Aizsardzības ministriju un to attiecīgajām struktūrvienībām, pašvaldībām un citām ieinteresētajām institūcijām, kā arī iedzīvotājiem.

   

4) izsniedz normatīvajos aktos noteiktās atļaujas, apliecības, licences, apliecinājumus un citus dokumentus;

 

2

Zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāre D.Lucaua

Izteikt 2. pantu šādā redakcijā:

“2. pants. Dienesta funkcijas

Dienesta funkcijas nosaka meža apsaimniekošanu un dienesta kompetenci regulējošie normatīvie akti.”

Atbalstīt daļēji.

Ietverts 3. priekšlikumā.

 

5) atestē meža reproduktīvā materiāla ieguves avotu un sertificē meža reproduktīvo materiālu;

 

3

Atbildīgā komisija

Izteikt 2. pantu šādā redakcijā:

2. pants. Dienesta funkcijas

Atbalstīt

2. Izteikt 2.pantu šādā redakcijā:

2.pants. Dienesta funkcijas

6) veic meža monitoringu un meža patoloģiskā stāvokļa uzraudzību;

   

(1) Dienests savas kompetences ietvaros

 

(1) Dienests savas kompetences ietvaros

7) pārbauda meža inventarizācijas datu kvalitāti;

   

visā Latvijas teritorijā uzrauga to normatīvo aktu ievērošanu, kuri regulē meža apsaimniekošanu un izmantošanu.

 

visā Latvijas teritorijā uzrauga to normatīvo aktu ievērošanu, kuri regulē meža apsaimniekošanu un izmantošanu.

8) kārto Meža valsts reģistru;

   

Pārējās tā funkcijas nosaka meža apsaimniekošanu un Dienesta kompetenci regulējošie normatīvie akti.

 

Pārējās tā funkcijas nosaka meža apsaimniekošanu un Dienesta kompetenci regulējošie normatīvie akti.

9) eksaminē medniekus un izsniedz mednieka apliecības;

   

(2) Dienests, pildot tam noteiktās funkcijas, sadarbojas ar Ģenerālprokuratūru, Valsts kontroli, Vides ministriju, Iekšlietu ministriju, Aizsardzības ministriju un to attiecīgajām struktūrvienībām, pašvaldībām un citām ieinteresētajām institūcijām, kā arī ar iedzīvotājiem..

 

(2) Dienests, pildot tam noteiktās funkcijas, sadarbojas ar Ģenerālprokuratūru, Valsts kontroli, Vides ministriju, Iekšlietu ministriju, Aizsardzības ministriju un to attiecīgajām struktūrvienībām, pašvaldībām un citām ieinteresētajām institūcijām, kā arī ar iedzīvotājiem.

10) organizē meža ugunsdrošības uzraudzību un ugunsgrēku ierobežošanu;

         

11) administrē valsts un starptautiski finansēto atbalsta programmu realizāciju mežsaimniecībā;

         

12) informē sabiedrību par meža un medību resursu stāvokli un to izmantošanu;

         

13) pārvalda zinātniskās izpētes mežus ilglaicīgo zinātnisko pētījumu veikšanai mežsaimniecībā;

         

14) informē un konsultē meža īpašniekus par mežsaimniecības jautājumiem un attiecīgo normatīvo aktu prasībām;

         

15) sniedz maksas pakalpojumus.

         

(2) Privāto tiesību jomā Dienestam ir juridiskās personas tiesības.

         

(3) Dienests, pildot tam noteiktās funkcijas, sadarbojas ar Valsts kontroli, Ģenerālprokuratūru, Iekšlietu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemessardzi un Robežsardzi un to attiecīgajām struktūrvienībām, pašvaldībām un citām ieinteresētajām institūcijām, kā arī ar iedzīvotājiem. Meža apsaimniekošanas kontroles un aizsardzības jomā Dienests sadarbojas ar attiecīgajām starptautiskajām un ārvalstu organizācijām.

 

         

II nodaļa

Dienesta amatpersonas, to pienākumi un tiesības

3. Izteikt II nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"Dienesta amatpersonu tiesības un tiesiskā aizsardzība".

     

3. Izteikt II nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

“Dienesta amatpersonu tiesības un tiesiskā aizsardzība”.

3.pants. Dienesta amatpersonas

4. Izslēgt 3. pantu.

3

Dep. A.Seile

Saglabāt 3. pantu spēkā esošā likuma redakcijā un papildināt to ar piekto daļu šādā redakcijā:

Atbalstīt

4. Papildināt 3.pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

(1) Dienestu vada ģenerāldirektors.

         

(2) Dienesta amatpersonas, kas atbild par Dienesta funkciju izpildi, ir ģenerāldirektors, virsmežziņi, direktori, mežziņi un mežsargi, kā arī citi Dienestā strādājošie valsts civildienesta ierēdņi.

         

(3) Dienesta teritoriālo struktūrvienību vadītājus (virsmežziņus, direktorus) ieceļ amatā ģenerāldirektors.

         

(4) Citas Dienesta teritoriālo struktūrvienību amatpersonas ieceļ amatā attiecīgās struktūrvienības vadītājs (virsmežzinis vai direktors).

         
     

“(5) Dienesta matpersonu pienākumus nosaka Ministru kabinets.

 

“(5) Dienesta amatpersonu pienākumus nosaka Ministru kabinets.”

 

 

 

 

 

5.pants. Dienesta ģenerāldirektors

Izslēgt 5. pantu.

     

5. Izslēgt 5.pantu.

Dienesta ģenerāldirektors:

         

1) ir atbildīgs par Dienestam noteikto uzdevumu izpildi;

         

2) vada un pārrauga centrālā aparāta un teritoriālo struktūrvienību darbu;

         

3) nosaka Dienesta amatpersonu un darbinieku tiesības, pienākumus un atbildību;

         

4) apstiprina Dienesta struktūru un centrālā aparāta darbinieku sarakstu (štatu sarakstu);

         

5) bez īpaša pilnvarojuma pārstāv Dienesta intereses citās institūcijās, dod tiešus rīkojumus ikvienai centrālā aparāta amatpersonai un darbiniekam, kā arī teritoriālo struktūrvienību vadītājiem (virsmežziņiem, direktoriem);

         

6) izstrādā un noteiktā kārtībā iesniedz Zemkopības ministrijai Dienesta valsts budžeta pieprasījuma projektu un administrē Dienesta budžetu;

         

7) izskata sūdzības par pakļauto struktūrvienību un teritoriālo struktūrvienību amatpersonu pieņemtajiem lēmumiem un izdotajiem rīkojumiem un atceļ minēto amatpersonu nepamatoti pieņemtos lēmumus un izdotos rīkojumus, izņemot lēmumus par administratīvo sodu uzlikšanu, kas pārsūdzami likumā noteiktajā kārtībā;

         

8) izskata savas kompetences ietvaros administratīvo pārkāpumu lietas un uzliek administratīvos sodus par pārkāpumiem, kuru izskatīšana saskaņā ar likumu ir piekritīga Dienestam;

         

9) nosaka teritoriālo struktūrvienību darbības teritoriju un apstiprina to nolikumus.

         

6.pants. Dienesta teritoriālās struktūrvienības vadītājs (virsmežzinis, direktors)

Izslēgt 6. pantu.

     

6. Izslēgt 6.pantu.

Dienesta teritoriālās struktūrvienības vadītājs (virsmežzinis, direktors):

         

1) vada teritoriālās struktūrvienības darbu un atbild par tai noteikto uzdevumu izpildi;

         

2) apstiprina teritoriālās struktūrvienības iekšējo struktūru un darbinieku sarakstu (štatu sarakstu);

         

3) izskata sūdzības par pakļauto struktūrvienību vadītāju pieņemtajiem lēmumiem un izdotajiem rīkojumiem un atceļ minēto amatpersonu nepamatoti pieņemtos lēmumus un izdotos rīkojumus, izņemot lēmumus par administratīvo sodu uzlikšanu, kas pārsūdzami likumā noteiktajā kārtībā;

         

4) izskata savas kompetences ietvaros administratīvo pārkāpumu lietas un uzliek administratīvos sodus par pārkāpumiem, kuru izskatīšana saskaņā ar likumu ir piekritīga Dienestam;

         

5) ceļ prasības tiesā pret vainīgajām personām un veic citas procesa dalībnieka procesuālās darbības par civiltiesiskā zaudējuma atlīdzināšanu likumā noteiktajā kārtībā;

         

6) bez īpaša pilnvarojuma pārstāv teritoriālās struktūrvienības intereses citās institūcijās, dod tiešus rīkojumus ikvienai teritoriālās struktūrvienības amatpersonai un darbiniekam.

         

7.pants. Dienesta amatpersonu tiesības

         

Uzraugot meža apsaimniekošanu un izmantošanu regulējošo normatīvo aktu ievērošanu, Dienesta amatpersonām savas kompetences ietvaros ir tiesības:

         

1) netraucēti pārbaudīt dabā, vai tiek ievērotas meža apsaimniekošanu un izmantošanu regulējošo normatīvo aktu prasības;

         

2) apturēt vai aizliegt to juridisko un fizisko personu rīcību, kuras pārkāpj normatīvos aktus, kā arī pārtraukt jebkuru citu mežam un videi kaitīgu rīcību, kas noteikta normatīvajos aktos;

         

3) pārbaudīt pārkāpēju personību apliecinošus dokumentus , nogādāt viņus policijas vai pašvaldību institūciju dienesta telpās, kā arī nodot mežpārkāpumu materiālus tiesībaizsardzības iestādēm vainīgo personu saukšanai pie atbildības likumā noteiktajā kārtībā;

         

4) pārbaudīt normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā produkcijas ieguves, glabāšanas, pārstrādes un realizācijas vietas, transportlīdzekļus, produkcijas ieguves rīkus, pārkāpēju personisko mantu un izņemt nelikumīgi iegūtos meža resursus, medību produkciju, pārkāpumu izdarīšanas rīkus, dokumentus un citus pierādījumus;

         

5) pieņemt lēmumus, sniegt atzinumus un izdot rīkojumus un priekšrakstus, sastādīt protokolus (aktus), izskatīt materiālus par Dienesta kompetencē esošo normatīvo aktu pārkāpumiem un, ja nepieciešams, saukt vainīgās personas pie administratīvās atbildības vai veikt citas normatīvajos aktos paredzētās darbības;

         

6) pieprasīt un bez maksas saņemt no juridiskajām un fiziskajām personām rakstveida un mutvārdu informāciju, kā arī iepazīties ar attiecīgajiem dokumentiem un meža stāvokli dabā;

         

7) anulēt nelikumīgi iegūtās vai izmantotās atļaujas, apliecības, licences un apliecinājumus;

         

8) veikt kokmateriālu transportēšanas dokumentācijas pārbaudi, apturēt vai aizliegt to juridisko un fizisko personu rīcību, kuras pārkāpj ar kokmateriālu transportēšanu saistīto normatīvo dokumentu prasības;

         

9) ja tiek pārkāptas meža apsaimniekošanu un izmantošanu regulējošo normatīvo aktu prasības, apturēt transportlīdzekļus uz mežsaimniecības un lauksaimniecības uzņēmumu ceļiem, bet transportlīdzekļus, ko izmanto kokmateriālu transportēšanai, — arī uz pašvaldību ceļiem. Amatpersonām, kuras aptur transportlīdzekļus, jābūt formas tērpā.

         
 

5. Papildināt 7.pantu ar 10.punktu šādā redakcijā:

"10) izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvo sodu par pārkāpumiem, kuru izskatīšana saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir piekritīga Dienestam."

     

7. Papildināt 7.pantu ar 10.punktu šādā redakcijā:

“10) izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvo sodu par pārkāpumiem, kuru izskatīšana saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir piekritīga Dienestam.”

III nodaļa

Dienesta amatpersonu lēmumu izpilde
un to pārsūdzēšanas kārtība

6. Aizstāt III nodaļas nosaukumā vārdu "pārsūdzēšanas" ar vārdu "apstrīdēšanas".

     

8. Aizstāt III nodaļas nosaukumā vārdu “pārsūdzēšanas” ar vārdu “apstrīdēšanas”.

10.pants. Dienesta amatpersonu lēmumu un rīkojumu pārsūdzēšanas kārtība

       

Dienesta amatpersonu pieņemtos lēmumus (izņemot lēmumus par administratīvo sodu uzlikšanu, kas pārsūdzami likumā noteiktajā kārtībā) un izdotos rīkojumus var pārsūdzēt rakstveidā 30 kalendāra dienu laikā pēc šo lēmumu vai rīkojumu saņemšanas šādā kārtībā:

7. 10. pantā:

aizstāt panta ievaddaļā vārdu “pārsūdzēt”ar vārdu “apstrīdēt”;

     

9. 10. pantā:

aizstāt panta ievaddaļā vārdu “pārsūdzēt”ar vārdu “apstrīdēt”;

1) Dienesta teritoriālo struktūrvienību amatpersonu pieņemtie lēmumi un izdotie rīkojumi pārsūdzami attiecīgās teritoriālās struktūrvienības vadītājam (virsmežzinim, direktoram);

aizstāt 1. un 2.punktā vārdu "pārsūdzami" ar vārdu "apstrīdami".

     

aizstāt 1. un 2.punktā vārdu “pārsūdzami” ar vārdu “apstrīdami”.

2) Dienesta teritoriālo struktūrvienību vadītāju (virsmežziņu, direktoru) pieņemtie lēmumi un izdotie rīkojumi pārsūdzami ģenerāldirektoram;

         

3) ģenerāldirektora pieņemtie lēmumi un izdotie rīkojumi pārsūdzami tiesā.

         

12.pants. Dienesta nodrošinājums

         

(1) Dienesta finansu līdzekļus veido:

8. Aizstāt 12.panta pirmajā daļā vārdu "finansu" ar vārdu "finanšu".

     

10. Aizstāt 12.panta pirmajā daļā vārdu “finansu” ar vārdu “finanšu”.

1) dotācija no valsts budžeta vispārējiem ieņēmumiem;

         

2) ieņēmumi par Dienesta sniegtajiem maksas pakalpojumiem.

         

(2) Savu uzdevumu veikšanai Dienests tiek nodrošināts ar nepieciešamajiem tehniskajiem līdzekļiem (transports, sakari), bet Dienesta amatpersonas - ar dienesta šaujamieroci.

         

 

Pārejas noteikumi

     

Pārejas noteikums

 

1. Šā likuma 2. un 4.pants stājas spēkā 2005.gada 1.janvārī.

4

Dep. A.Seile

Izslēgt likumprojekta pārejas noteikumu 1. punktu.

Atbalstīt

 
 

2. Ministru kabinets līdz 2005.gada 1.janvārim izdod Valsts meža dienesta nolikumu.

     

Ministru kabinets līdz 2005.gada 1.janvārim izdod Valsts meža dienesta nolikumu.

   

5

Atbildīgā komisija

Papildināt likumprojektu ar norādi par likuma spēkā stāšanos šādā redakcijā:

“Likums stājas spēkā 2005. gada 1. janvārī.”

Atbalstīt

Likums stājas spēkā 2005.gada 1.janvārī.