Likumprojekts

Likumprojekts

Grozījumi Valsts meža dienesta likumā

Izdarīt Valsts meža dienesta likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1999, 24.nr.; 2002, 9., 22.nr.) šādus grozījumus:

1. 1.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdu "pārraudzībā" ar vārdu "padotībā";

izslēgt otro, trešo un ceturto daļu.

2. Izslēgt 2.pantu.

3. Izteikt II nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"Dienesta amatpersonu tiesības un tiesiskā aizsardzība".

4. Izslēgt 3., 5. un 6.pantu.

5. Papildināt 7.pantu ar 10.punktu šādā redakcijā:

"10) izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvo sodu par pārkāpumiem, kuru izskatīšana saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir piekritīga Dienestam."

6. Aizstāt III nodaļas nosaukumā vārdu "pārsūdzēšanas" ar vārdu "apstrīdēšanas".

7. 10.pantā:

aizstāt ievaddaļā vārdu "pārsūdzēt" ar vārdu "apstrīdēt";

aizstāt 1. un 2.punktā vārdu "pārsūdzami" ar vārdu "apstrīdami".

8. Aizstāt 12.panta pirmajā daļā vārdu "finansu" ar vārdu "finanšu".

Pārejas noteikumi

1. Šā likuma 2. un 4.pants stājas spēkā 2005.gada 1.janvārī.

2. Ministru kabinets līdz 2005.gada 1.janvārim izdod Valsts meža dienesta nolikumu.

 

Zemkopības ministrs

M.Roze

Likumprojekta “Grozījumi Valsts meža dienesta likumā”

anotācija

Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

Lai radītu tādus valsts rīcības instrumentus, kas mazina nepilnības valsts pārvaldes darbā un nostiprinātu konsitucionāli noteiktos ietvarus, kādos jādarbojas valsts pārvaldei demokrātiskā valstī, 2002.gada 6.jūnijā tika pieņemts Valsts pārvaldes iekārtas likums, kas stājās spēkā ar 2003.gada 1.janvāri.

Valsts pārvaldes iekārtas likums maina valsts pārvaldes jēgas izpratni, kā arī izpratni par iestāžu padotības noteikšanas sistēmu, pieprasot valsts pārvaldē nodrošināt hierarhisko saikni un realizēt to atbilstoši iestādes veicamajām funkcijām.

2. Normatīvā akta projekta būtība

Likums izstrādāts, lai saskaņotu Valsts meža dienesta likuma normas ar Valsts pārvaldes iekārtas likumu un Administratīvā procesa likumu. Valsts pārvaldes iekārtas likums nosaka informāciju, kura jāiekļauj valsts pārvaldes iestādes nolikumā, kā arī valsts pārvaldes iestādes vadītāja pamatuzdevumus. Lai Valsts meža dienesta likums nedublētu Valsts pārvaldes iekārtas likuma normas, no tā tiek izslēgts 2., 3., 5. un 6.pants – normas, kas nosaka Valsts meža dienesta (turpmāk – dienests) funkcijas, tā struktūru, dienesta amatpersonu pienākumus un vadītāja kompetenci. Šīs normas tiks iekļautas dienesta nolikumā.

Tā kā Valsts pārvaldes iekārtas likums nosaka, ka tiešā pārvaldes iestāde darbojas valsts sākotnējās publisko tiesību juridiskās personas vārdā kā tās orgāns, līdz ar to atsevišķa iestāde nav uzskatāma par juridisko personu, un normatīvajā aktā tiek svītrota norāde, ka dienests ir juridiska persona.

Grozījumi Valsts meža dienesta likumā sagatavoti atbilstoši Ministru kabineta 2003.gada 26.marta rīkojumam Nr.129 "Par valsts pārvaldes iekārtas likuma ieviešanas plānu".

3. Cita informācija

Nav

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

Likumprojekts ðo jomu neskar.

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Likumprojekts nodrošinās Administratīvā procesa likuma ieviešanu, skaidrāk nosakot administratīvo aktu izdošanas procedūru.

3. Sociālo seku izvērtējums

Likumprojekts ðo jomu neskar.

4. Ietekme uz vidi

Likumprojekts ðo jomu neskar.

5. Cita informācija

Nav.

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

1

2

3

4

5

6

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

Likumprojekts ðo jomu neskar.

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

Likumprojekts ðo jomu neskar.

3. Finansiālā ietekme

Likumprojekts ðo jomu neskar.

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Likumprojekts ðo jomu neskar.

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

Likumprojekts ðo jomu neskar.

6. Cita informācija

Likumprojekts ðo jomu neskar.

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt

Jāizstrādā Valsts meža dienesta nolikums saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 16.panta pirmo daļu līdz 2004.gada 1.oktobrim (saskaņā ar Ministru kabineta 2003.gada 26.marta rīkojumu Nr.129 "Par valsts pārvaldes iekārtas likuma ieviešanas plānu").

2. Cita informācija

Nav

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Likumprojekts ðo jomu neskar.

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Likumprojekts ðo jomu neskar.

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Likumprojekts ðo jomu neskar.

VI. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

Konsultācijas nav notikušas.

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Konsultācijas nav notikušas.

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Informēšanas pasākumi nav veikti.

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Konsultācijas nav veiktas.

5. Cita informācija

Nav

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Likumprojekts ðo jomu neskar.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Likumprojekts pēc tā pieņemšanas Saeimā tiks publicēts laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” un periodiskajā izdevumā “Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs”.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Kompetento institūciju lēmumi varēs tikt apstrīdēti normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

4. Cita informācija

Nav

Zemkopības ministrs M.Roze

21.05.2004. 09:40

B.Vecmane

7027229, Baiba.Vecmane@zm.gov.lv

Valsts sekretāre

Juridiskā departamenta direktore

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

L.Straujuma

 

 

S.Grigaļūna

 

D.Malzubre

 

B.Vecmane