Likumprojekts

Likumprojekts

Grozījumi Alternatīvā dienesta likumā

Izdarīt Alternatīvā dienesta likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 14.nr.; 2004, 2.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 3.pantu šādā redakcijā:

"3.pants. Alternatīvā dienesta ilgums

Alternatīvā dienesta ilgums ir 12 mēneši."

2. Izteikt 9.pantu šādā redakcijā:

"9.pants. Atvaļinājumi

(1) Alternatīvā dienesta veicējam piešķir atvaļinājumu – 10 kalendāra dienas, neieskaitot svētku dienas.

(2) Atvaļinājumu piešķir, ja alternatīvā dienesta veicējs pildījis alternatīvo dienestu ne mazāk kā sešus mēnešus.

(3) Atvaļinājumu pārceļ vai pagarina:

1) alternatīvā dienesta veicēja pārejošas darbnespējas gadījumā;

2) ja alternatīvā dienesta veicēju iesaista dabas katastrofu vai avāriju seku likvidēšanā.

(4) Atvaļinājumu alternatīvā dienesta veicējam piešķir Valsts militārā dienesta pārvaldes attiecīgās struktūrvienības vadītājs, pamatojoties uz viņam adresētu alternatīvā dienesta veicēja iesniegumu, kas saskaņots ar alternatīvā dienesta pildīšanas vietas administrācijas vadītāju."

3. Izteikt pārejas noteikumus šādā redakcijā:

"Pārejas noteikumi

1. Šā likuma 3.pantu un 9.panta pirmo daļu nepiemēro personām, par kurām lēmums par norīkošanu alternatīvā dienesta pildīšanai ir pieņemts līdz 2004.gada 1.oktobrim.

2. Personām, par kurām lēmums par norīkošanu alternatīvā dienesta pildīšanai pieņemts līdz 2004.gada 1.oktobrim, alternatīvā dienesta ilgums ir 24 mēneši, ja šīs personas ir ieguvušas augstāko izglītību, – 18 mēneši.

3. Uz personām, par kurām lēmums par norīkošanu alternatīvā dienesta pildīšanai pieņemts līdz 2004.gada 1.oktobrim, ir attiecināmi šādi atvaļinājumu piešķiršanas nosacījumi:

1) alternatīvā dienesta veicējam piešķir ikgadējo atvaļinājumu – 15 kalendāra dienas alternatīvā dienesta gadā, neskaitot svētku dienas. Alternatīvā dienesta veicējam, kuram alternatīvā dienesta ilgums ir 18 mēneši, otrajā alternatīvā dienesta gadā piešķir ikgadējo atvaļinājumu – 10 kalendāra dienas, neskaitot svētku dienas;

2) ikgadējo atvaļinājumu par otro alternatīvā dienesta gadu var piešķirt jebkurā laikā šajā gadā;

3) izņēmuma gadījumā, ja ikgadējā atvaļinājuma piešķiršana alternatīvā dienesta veicējam kārtējā gadā var nelabvēlīgi ietekmēt darba gaitu alternatīvā dienesta pildīšanas vietā, ar Valsts militārā dienesta pārvaldes attiecīgās struktūrvienības vadītāja piekrišanu ikgadējo atvaļinājumu var pārcelt uz citu laiku alternatīvā dienesta laikā. Pārcelto ikgadējo atvaļinājumu var savienot ar ikgadējo atvaļinājumu nākamajā alternatīvā dienesta gadā."

Likums stājas spēkā 2004.gada 1.oktobrī.

 

 

 

 

 

Aizsardzības ministrs

A.Slakteris

 

 

 

 

 

Likumprojekta

"Grozījumi Alternatīvā dienesta likumā" anotācija.

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

Līdz 2003.gadam alternatīvajā dienestā karavīri nedienēja. Kopš 2003.gada alternatīvajā dienestā dien 5 karavīri, no kuriem 3 alternatīvā dienesta veikšanu uzsāka 2003.gadā un 2 - 2004.gadā. Atbilstoši Alternatīvā dienesta likuma 3.pantam alternatīvā dienesta ilgums ir 24 mēneši. Personām, kuras ieguvušas augstāko izglītību, alternatīvā dienesta ilgums ir 18 mēneši. Savukārt saskaņā ar Obligātā militārā dienesta likuma 8.pantu obligātā aktīvā militārā dienesta ilgums ir 12 mēneši.

ANO Cilvēktiesību komiteja 2003.gada 6.novembra secinājumos norādīja, ka alternatīvā dienesta izpildes termiņš ir garāks par obligātā militārā dienesta izpildes termiņu, un līdz ar to tas neatbilst Starptautiskā pakta par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām 18.panta prasībām. ANO Cilvēktiesību komiteja secināja, ka atšķirīgu alternatīvā dienesta un obligātā militārā dienesta izpildes termiņu pastāvēšana ir diskriminējoša.

2. Normatīvā akta projekta būtība

Likumprojekts paredz alternatīvā dienesta ilguma saīsināšanu līdz vienam gadam. Likuma realizācija tiks nodrošināta Aizsardzības ministrijas budžeta ietvaros.

3. Cita informācija

Alternatīvais dienests pastāvēs līdz 2007.gadam, kad tiek plānota pilnīga pāreja uz profesionālo militāro dienestu.

 

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz

sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

Jūtama ietekme netiek prognozēta.

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Jūtama ietekme netiek prognozēta.

3. Sociālo seku izvērtējums

Jūtama ietekme netiek prognozēta. Saīsinoties alternatīvā dienesta izpildes laikam, persona vienu gadu ātrāk varēs iesaistīties darba tiesiskajās attiecībās.

4. Ietekme uz vidi

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz

valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtējais

gads

Nākamie trīs gadi

 

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

1

2

3

4

5

6

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

Izmaiņas budžeta ieņēmumos netiek prognozētas.

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

Tiek prognozēts budžeta izdevumu samazinājums.

3. Finansiālā ietekme

Paðlaik izmaksas vienam alternatīvajā dienestā dienējošajam sastāda 24x80Ls un 1x80Ls (beidzot dienestu) jeb 2000Ls divu gadu periodā. Pēc normatīvā akta pieņemšanas izmaksas vienam alternatīvajā dienestā dienējošajam būs 12x80Ls un 1x80Ls, t.i. 1040Ls. Tādējādi prognozējama izdevumu samazināšanās (uz vienu dienējošo tiks ietaupīti 960Ls), ja divas reizes nepalielināsies kopējais alternatīvajā dienestā dienējošo skaits.

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Kompensējošie pasākumi netiek prognozēti.

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

Ievērojot to, ka 2003.gadā alternatīvo dienestu sāka pildīt 3 personas, bet šogad - 2, ir grūti prognozēt nākamajos gados alternatīvajā dienestā dienējošo skaitu. Ņemot vērā minēto, un to, ka pārejot uz profesionālo militāro dienestu, ir paredzēts attiekties no alternatīvā dienesta, ir grūti sniegt detalizētu finansiālā pamatojuma aprēķinu.

 

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz

spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā ir paredzēts šos noteikumus izstrādāt.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

 

 

2. Cita informācija

Papildus informācijas nav

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām

atbilst normatīvais akts

   

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

   

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

1966.gada 16.decembra Starptautiskais pakts par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām.

4. Atbilstības izvērtējums 1.tabula

Attiecīgie EK normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/neatbilst)

Komentāri

       
       
       
       

5. Cita informācija

Papildus informācijas nav

VI. Kādas konsultācijas notikušas,

sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikuðas

Normatīvā akta projekts ir saskaņots ar Nevalstisko organizāciju centru.

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Nevalstisko organizāciju centrs atbalsta likumprojekta tālāku virzību.

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Sabiedrības informēšanas pasākumi nav veikti

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Konsultācijas nav notikuðas

5.Cita informācija

Papildus informācijas nav

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Normatīvais akts tiks realizēts esošā finansējuma ietvaros. Jaunas valsts institūcijas radītas netiks.

2.Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Likumprojekts tiks publicēts laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” un žurnālā "Tēvijas sargs"

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Normatīvā akta atbilstību Latvijas Republikas Satversmei var apstrīdēt Satversmes tiesā.

4. Cita informācija

Papildus informācijas nav

 

Aizsardzības ministrs A.Slakteris

 

 

 

Aizsardzības ministrs

Valsts

sekretārs

Juridiskā departamenta direktore

Par kontroli atbildīgā

amatpersona

Par projektu atbildīgā amatpersona

 

 

 

A.Slakteris

 

 

E.Rinkēvičs

 

 

S.Araslanova

 

 

I.Kalna

 

 

V.Upeniece

 

 

 

13.05.2004. 11:30

790

Vita Upeniece

Vita.Upeniece@mod.gov.lv, 7335247