Grozījumi Darba aizsardzības likumā

Likumprojekts

 

Grozījums Darba aizsardzības likumā

 

Izdarīt Darba aizsardzības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2001, 15.nr.; 2004, 2.nr.) šādu grozījumu:

 

Papildināt 25.pantu ar 19.punktu šādā redakcijā:

 

"19) meža darbos."

 

 

 

 

 

Zemkopības ministrs

M.Roze

 

 

 

 

 

 

Likumprojekta „Grozījums Darba aizsardzības likumā”

anotācija

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

Darba aizsardzības likuma 24.panta ceturtā daļa paredz, ka valsts pārvaldes institūcijas atbilstoši savai darbības jomai izstrādā projektus normatīvajiem aktiem, kurus izdod Ministru kabinets, bet 25.pantā, kurā dots pilnvarojums Ministru kabinetam izdot noteikumus par darba aizsardzību, meža darbi nav ietverti.

Meža nozarē pieaugošais nelaimes gadījumu skaits un lielais bojā gājušo īpatsvars liecina, ka ir nepieciešams ar Ministru kabineta noteikumiem noteikt darba aizsardzības prasības meža darbos. 1998.gadā nelaimes gadījumos cietuši 48 mežstrādnieki, no kuriem trīs gājuši bojā un septiņi guvuši smagas traumas, bet 2002.gadā nelaimes gadījumos cietuši 133 mežstrādnieki, no kuriem 10 gājuši bojā un 19 guvuši smagas traumas.

2. Normatīvā akta projekta būtība

Likumprojekts paredz Darba aizsardzības likuma 25.pantā “Pilnvarojums Ministru kabinetam izdot noteikumus par darba aizsardzību”, papildināt izdodamo noteikumu sarakstu ar meža darbiem.

3. Cita informācija

Projekts šo jomu neskar.

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

Projekts šo jomu neskar.

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Darba aizsardzības prasības meža darbos radīs drošāku darba vidi, taču uzņēmējiem tas prasīs papildus līdzekļus.

3. Sociālo seku izvērtējums

Samazināsies nelaimes gadījumu darbā un arodslimību risks.

4. Ietekme uz vidi

Projekts šo jomu neskar.

5. Cita informācija

Projekts šo jomu neskar.

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

(tūkst. Ls)

Rādītāji

Kārtējais gads

Trīs nākamie gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

1

2

3

4

5

6

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

Normatīvais akts tiks ieviests esošā finansējuma ietvaros

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

Normatīvais akts tiks ieviests esošā finansējuma ietvaros

3. Finansiālā ietekme

Normatīvais akts tiks ieviests esošā finansējuma ietvaros

4. Prognozējošie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Normatīvais akts tiks ieviests esošā finansējuma ietvaros

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

Normatīvais akts tiks ieviests esošā finansējuma ietvaros

6. Cita informācija

Projekts šo jomu neskar

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti – likumi un Ministru kabineta noteikumi papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un satura galvenos punktus, kā arī termiņu, kādā ir paredzēts šos noteikumus izstrādāt

Ir sagatavots un 01.04.2004. izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē Ministru kabineta noteikumu projekts “Darba aizsardzības prasības meža darbos”.

2. Cita informācija

Projekts šo jomu neskar.

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Projekts šo jomu neskar.

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Projekts šo jomu neskar.

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Projekts šo jomu neskar.

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Kopienu tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

Projekts šo jomu neskar.

2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/neatbilst)

Komentāri

 

Projekts šo jomu neskar.

Projekts šo jomu neskar.

Projekts šo jomu neskar.

5. Cita informācija

Projekts šo jomu neskar.

Projekts šo jomu neskar.

Projekts šo jomu neskar.

VI. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām ir notikušas konsultācijas

Konsultācijas nav notikušas.

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Konsultācijas nav notikušas.

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Sabiedrības informēšanas pasākumi nav veikti.

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Konsultācijas nav notikušas.

5. Cita informācija

Projekts šo jomu neskar.

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Likuma izpildei nav nepieciešams radīt jaunas valsts institūcijas vai paplašināt esošo institūciju funkcijas.

Likuma normu ievērošanu un izpildi nodrošinās Valsts darba inspekcija un citas normatīvajos aktos pilnvarotas institūcijas atbilstoši savai kompetencei.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Likumprojekts tiks ievietots, Ministru kabineta mājaslapā, laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”, Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājā, kā arī Normatīvo aktu informācijas sistēmā (NAIS).

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

4. Cita informācija

Projekts šo jomu neskar.

 

 

Zemkopības ministrs                                                                  M.Roze

12.08.2004. 08:51

736

L.Pamovska

7027285, Lelda.Pamovska@zm.gov.lv

Valsts sekretāre

Juridiskā departamenta direktore

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

L.Straujuma

 

 

S.Grigaļūna

 

 

D.Malzubre

 

 

L.Pamovska