Iesniedz Izglītības, kultūras un zinātnes komisija

Iesniedz Izglītības, kultūras un zinātnes komisija Likumprojekts otrajam lasījumam

Rīgas Doma likums

(reģ.nr.875)

Saeimā pirmajā lasījumā pieņemtā likumprojekta redakcija

Pr.

nr.

Priekšlikumi otrajam lasījumam

Atbildīgās

komisijas

atzinums

Atbildīgās komisijas sagatavotā otrā lasījuma redakcija

         

 

Rīgas Doma likums

1

Atbildīgā komisija

Izteikt likumprojekta nosaukumu šādā redakcijā:

“Doma baznīcas un klostera ansambļa likums”.

Atbalstīts

 

Doma baznīcas un klostera ansambļa likums

 

       

1.pants. Likuma mērķis

       

Likuma mērķis ir noteikt Rīgas Doma juridisko piederību, funkcionālo izmantošanu, kā arī tā apsaimniekošanas un finansēšanas kārtību.

2

Atbildīgā komisija

Izteikt likumprojekta 1.pantu šādā redakcijā:

“1.pants. Likuma mērķis un uzdevums

(1) Šā likuma mērķis ir nodrošināt Doma baznīcas un klostera ansambļa un tā kultūrvēsturiskās vērtības saglabāšanu un aizsardzību.

(2) Likuma uzdevums ir noteikt Doma baznīcas un klostera ansambļa uzturēšanas, izmantošanas, apsaimniekošanas un finansēšanas kārtību un citus ar to saistītus jautājumus, kā arī Doma baznīcas juridisko piederību.”

Atbalstīts

1.pants. Likuma mērķis un uzdevums

(1) Šā likuma mērķis ir nodrošināt Doma baznīcas un klostera ansambļa un tā kultūrvēsturiskās vērtības saglabāšanu un aizsardzību.

(2) Likuma uzdevums ir noteikt Doma baznīcas un klostera ansambļa uzturēšanas, izmantošanas, apsaimniekošanas un finansēšanas kārtību un citus ar to saistītus jautājumus, kā arī Doma baznīcas juridisko piederību.

 

       
 

3

Atbildīgā komisija

Papildināt likumprojektu ar jaunu 2. un 3.pantu šādā redakcijā:

“2.pants. Doma baznīcas un klostera ansambļa kultūrvēsturiskā vērtība

(1) Doma baznīcas un klostera ansamblis ar tajā esošajām mākslas vērtībām ir Latvijas kultūrvēsturiskā mantojuma daļa. Doma baznīcas un klostera ansamblis ir valsts nozīmes kultūras piemineklis, kas iekļauts Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā ar valsts aizsardzības numuru 6537. Tajā esošie mākslas pieminekļi iekļauti Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā ar valsts aizsardzības numuru 7077, 7079-7085, 7090, 7095, 7099, 7103-7148, 7150-7153, 7155-7165.

(2) Doma baznīcas un klostera ansamblis atrodas Rīgas vēsturiskajā centrā, kas iekļauts Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas Pasaules mantojuma sarakstā.

(3) Doma baznīcas un klostera ansambļa saglabāšanu, uzturēšanu un izmantošanu reglamentē šis likums, likums “Par kultūras pieminekļu aizsardzību” un citi likumi un normatīvie akti.

3.pants. Doma baznīcas un klostera ansamblis un tā robežas

(1) Doma baznīcas un klostera ansambli veido Latvijas valstij un Latvijas Evaņģēliski luteriskajai baznīcai piederoši nekustamie īpašumi.

(2) Doma baznīcas un klostera ansambļa teritorijas robežas noteiktas šā likuma 1.pielikumā. Doma baznīcas un klostera ansambli veidojošo nekustamo īpašumu (izņemot Doma baznīcu) juridiskā piederība un adrese norādīta šā likuma 2.pielikumā.”

 

 

 

 

 

Atbalstīts

2.pants. Doma baznīcas un klostera ansambļa kultūrvēsturiskā vērtība

(1) Doma baznīcas un klostera ansamblis ar tajā esošajām mākslas vērtībām ir Latvijas kultūrvēsturiskā mantojuma daļa. Doma baznīcas un klostera ansamblis ir valsts nozīmes kultūras piemineklis, kas iekļauts Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā ar valsts aizsardzības numuru 6537. Tajā esošie mākslas pieminekļi iekļauti Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā ar valsts aizsardzības numuru 7077, 7079-7085, 7090, 7095, 7099, 7103-7148, 7150-7153, 7155-7165.

(2) Doma baznīcas un klostera ansamblis atrodas Rīgas vēsturiskajā centrā, kas iekļauts Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas Pasaules mantojuma sarakstā.

(3) Doma baznīcas un klostera ansambļa saglabāšanu, uzturēšanu un izmantošanu reglamentē šis likums, likums “Par kultūras pieminekļu aizsardzību” un citi likumi un normatīvie akti.

3.pants. Doma baznīcas un klostera ansamblis un tā robežas

(1) Doma baznīcas un klostera ansambli veido Latvijas valstij un Latvijas Evaņģēliski luteriskajai baznīcai piederoši nekustamie īpašumi.

(2) Doma baznīcas un klostera ansambļa teritorijas robežas noteiktas šā likuma 1.pielikumā. Doma baznīcas un klostera ansambli veidojošo nekustamo īpašumu (izņemot Doma baznīcu) juridiskā piederība un adrese norādīta šā likuma 2.pielikumā.

         

2.pants. Rīgas Doma statuss un juridiskā piederība

       

(1) Rīgas Doms ar tajā esošiem valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā iekļautiem Rīgas Doma mākslas pieminekļiem (turpmāk – Rīgas Doms) ir valsts nozīmes kultūras piemineklis, Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas Arhibīskapa katedrāle, kurā pastāvīgi darbojas Rīgas Doma evaņģēliski luteriskā draudze (turpmāk – Doma draudze).

(2) Latvijas Republika atzīst Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas īpašumtiesības uz tās vēsturisko īpašumu – Rīgas Domu un tam piesaistīto zemesgabalu, izņemot Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja ēku un tai piesaistīto zemesgabalu.

4

Atbildīgā komisija

Izteikt likumprojekta 2.pantu kā 4.pantu šādā redakcijā:

“4.pants. Doma baznīcas juridiskā piederība

(1) Ar šo likumu Latvijas Evaņģēliski luteriskajai baznīcai tiek atjaunotas īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu — Doma baznīcu un zemi zem tās, kura atrodas Rīgā, Herdera laukumā 6, grupa 7, grunts 50, 2790 kvadrātmetru platībā (zemes kadastra numurs 01000070050) un uz kuru 1940.gadā īpašuma tiesības bija nostiprinātas Doma baznīcai. Līdz 1940.gadam Doma baznīcas atrašanās vieta: Doma laukumā (numurs nav uzrādīts), Jaunielā 12, 15.Maija laukumā (numurs nav uzrādīts).

(2) Nostiprinot īpašuma tiesības uz Doma baznīcu, zemesgrāmatā izdarāma atzīme par to, ka šis nekustamais īpašums ir valsts nozīmes kultūras piemineklis.”

Atbalstīts

4.pants. Doma baznīcas juridiskā piederība

(1) Ar šo likumu Latvijas Evaņģēliski luteriskajai baznīcai tiek atjaunotas īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu — Doma baznīcu un zemi zem tās, kura atrodas Rīgā, Herdera laukumā 6, grupa 7, grunts 50, 2790 kvadrātmetru platībā (zemes kadastra numurs 01000070050) un uz kuru 1940.gadā īpašuma tiesības bija nostiprinātas Doma baznīcai. Līdz 1940.gadam Doma baznīcas atrašanās vieta: Doma laukumā (numurs nav uzrādīts), Jaunielā 12, 15.Maija laukumā (numurs nav uzrādīts).

(2) Nostiprinot īpašuma tiesības uz Doma baznīcu, zemesgrāmatā izdarāma atzīme par to, ka šis nekustamais īpašums ir valsts nozīmes kultūras piemineklis.

         

3.pants. Rīgas Doma funkcionālā izmantošana

       

(1) Rīgas Domu izmanto:

1) par Arhibīskapa katedrāli un Doma draudzes dievnamu;

2) valstij un Rīgas pilsētai nozīmīgiem pasākumiem;

3) koncertiem, reliģiska un garīga rakstura pasākumiem;

4) par starptautisku kultūras tūrisma objektu.

(2) Rīgas Domu izmanto citiem šajā likumā nenoteiktiem mērķiem, par to vienojoties ar Latvijas Evaņģēliski luterisko baznīcu.

5

Atbildīgā komisija

Izteikt likumprojekta 3.pantu kā 5.pantu šādā redakcijā:

“5.pants. Doma baznīcas un klostera ansambļa funkcionālā darbība

(1) Reliģisko darbību Latvijas Evaņģēliski luteriskajai baznīcai piederošajos Doma baznīcas un klostera ansambļa objektos reglamentē Reliģisko organizāciju likums un citi normatīvie akti.

(2) Ar šo likumu Latvijas valstij tiek noteiktas tiesības bez atlīdzības izmantot Doma baznīcu kā valstij nozīmīgiem notikumiem veltītu svētbrīžu un pasākumu norises vietu.

(3) Doma baznīcu izmanto kā koncertu norises vietu un starptautiska kultūras tūrisma objektu.

(4) Citiem, šajā likumā neminētiem mērķiem Doma baznīcu var izmantot, par to vienojoties ar Latvijas Evaņģēliski luterisko baznīcu, ievērojot šā likuma un citu normatīvo aktu prasības.”

 

Atbalstīts

 

5.pants. Doma baznīcas un klostera ansambļa funkcionālā darbība

(1) Reliģisko darbību Latvijas Evaņģēliski luteriskajai baznīcai piederošajos Doma baznīcas un klostera ansambļa objektos reglamentē Reliģisko organizāciju likums un citi normatīvie akti.

(2) Ar šo likumu Latvijas valstij tiek noteiktas tiesības bez atlīdzības izmantot Doma baznīcu kā valstij nozīmīgiem notikumiem veltītu svētbrīžu un pasākumu norises vietu.

(3) Doma baznīcu izmanto kā koncertu norises vietu un starptautiska kultūras tūrisma objektu.

(4) Citiem, šajā likumā neminētiem mērķiem Doma baznīcu var izmantot, par to vienojoties ar Latvijas Evaņģēliski luterisko baznīcu, ievērojot šā likuma un citu normatīvo aktu prasības.

 

       

4.pants. Rīgas Doma aizsardzība

       

(1) Latvijas Evaņģēliski luteriskā baznīca kopīgi ar valsti un Rīgas pilsētu veic nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu Rīgas Doma saglabāšanu un aizsardzību.

(2) Atpūtas un izklaides vietu ierīkošana, kā arī publisku pasākumu rīkošana aizsardzības zonā ap Rīgas Domu ir veicama normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un saskaņojama ar Latvijas Evaņģēliski luterisko baznīcu.

 

 

 

 

6

Atbildīgā komisija

Izteikt likumprojekta 4. un 5. pantu kā 6. un 7. pantu šādā redakcijā:

“6.pants. Doma baznīcas un klostera ansambļa aizsardzības zona

Doma baznīcas un klostera ansambļa aizsardzības zonu nosaka Ministru kabinets Doma baznīcas un klostera ansambļa aizsardzības noteikumos.

7.pants. Doma baznīcas un klostera ansambļa aizsardzība

(1) Doma baznīcas un klostera ansamblī, kā arī tā aizsardzības zonā aizliegta jebkāda darbība, kas var izraisīt tajā esošo kultūrvēsturisko vērtību iznīcināšanu vai bojāšanu.

(2) Doma baznīcas un klostera ansambļa (arī inventāra, tehniskā aprīkojuma) saglabāšanu, uzturēšanu, konservāciju un restaurāciju veic šo kultūras pieminekli veidojošo nekustamo īpašumu īpašnieki. Kultūras pieminekļa saglabāšana, uzturēšana, izmantošana, konservācija un restaurācija notiek, ievērojot Ministru kabineta izdotos Doma baznīcas un klostera ansambļa aizsardzības noteikumus.

(3) Noteikumus par publisku pasākumu norisi, saimniecisko darbību, reklāmas izvietošanu Doma baznīcas un klostera ansambļa aizsardzības zonā nosaka Ministru kabinets. Ministru kabineta noteikumos var ietvert:

1) Doma baznīcas un klostera ansambļa aizsardzības zonā esošo ēku un būvju uzturēšanas kārtību;

2) noteikumus par apbūvi Doma baznīcas un klostera ansambļa aizsardzības zonā;

3) ierobežojumus attiecībā uz tirdzniecību ar alkoholiskiem dzērieniem, citām izklaidēm paredzētām precēm un šo preču reklāmu, dažādu veidu izklaides vietu ierīkošanu, reklāmu, darbību;

4) pasākumus, kas veicami sabiedriskās kārtības nodrošināšanai Doma baznīcas un klostera ansambļa aizsardzības zonā.”

Atbalstīts

 

 

6.pants. Doma baznīcas un klostera ansambļa aizsardzības zona

Doma baznīcas un klostera ansambļa aizsardzības zonu nosaka Ministru kabinets Doma baznīcas un klostera ansambļa aizsardzības noteikumos.

7.pants. Doma baznīcas un klostera ansambļa aizsardzība

(1) Doma baznīcas un klostera ansamblī, kā arī tā aizsardzības zonā aizliegta jebkāda darbība, kas var izraisīt tajā esošo kultūrvēsturisko vērtību iznīcināšanu vai bojāšanu.

(2) Doma baznīcas un klostera ansambļa (arī inventāra, tehniskā aprīkojuma) saglabāšanu, uzturēšanu, konservāciju un restaurāciju veic šo kultūras pieminekli veidojošo nekustamo īpašumu īpašnieki. Kultūras pieminekļa saglabāšana, uzturēšana, izmantošana, konservācija un restaurācija notiek, ievērojot Ministru kabineta izdotos Doma baznīcas un klostera ansambļa aizsardzības noteikumus.

(3) Noteikumus par publisku pasākumu norisi, saimniecisko darbību, reklāmas izvietošanu Doma baznīcas un klostera ansambļa aizsardzības zonā nosaka Ministru kabinets. Ministru kabineta noteikumos var ietvert:

1) Doma baznīcas un klostera ansambļa aizsardzības zonā esošo ēku un būvju uzturēšanas kārtību;

2) noteikumus par apbūvi Doma baznīcas un klostera ansambļa aizsardzības zonā;

3) ierobežojumus attiecībā uz tirdzniecību ar alkoholiskiem dzērieniem, citām izklaidēm paredzētām precēm un šo preču reklāmu, dažādu veidu izklaides vietu ierīkošanu, reklāmu, darbību;

4) pasākumus, kas veicami sabiedriskās kārtības nodrošināšanai Doma baznīcas un klostera ansambļa aizsardzības zonā.

 

 5.pants. Rīgas Doma apsaimniekotājs

(1) Rīgas Doma apsaimniekotājs ir Latvijas Evaņģēliski luteriskā baznīca.

(2) Latvijas Evaņģēliski luteriskā baznīca veic Rīgas Doma, tam piesaistītā zemesgabala, telpu inventāra, tehniskā aprīkojuma, kā arī baznīcas interjera saglabāšanu un apkopi.

       
         

6.pants. Rīgas Doma pārvalde

       

(1) Rīgas Domam ir atsevišķa Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas izveidota pārvaldes institūcija, kas pārvalda kustamo un nekustamo mantu, kā arī finanšu līdzekļus. Pārvaldes institūciju un tās darbību nosaka Latvijas Evaņģēliski luteriskā baznīca.

(2) Rīgas Doma pārvaldes institūcijai ir tiesības veikt saimniecisko darbību, kas saistīta ar Rīgas Doma apsaimniekošanas un uzturēšanas funkciju nodrošināšanu.

(3) Rīgas Doma pārvaldes institūcijas saimnieciskajā darbībā gūtie ienākumi, kas saistīti ar Rīgas Doma pārvaldīšanu, kā arī citi šajā likumā atļautie ienākumi izlietojami tikai Rīgas Doma uzturēšanas un apsaimniekošanas izmaksu segšanai.

(4) Rīgas Doma pārvaldes institūcija normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniedz pārskatu valstij par valsts budžeta līdzekļu izlietojumu paredzētajiem mērķiem.

7

Atbildīgā komisija

Izteikt likumprojekta 6.pantu kā 9. pantu šādā redakcijā:

“9.pants. Latvijas Evaņģēliski luteriskajai baznīcai piederošo nekustamo īpašumu pārvaldes institūcija

(1) Latvijas Evaņģēliski luteriskajai baznīcai piederošās Doma baznīcas un klostera ansambļa daļas, tajā esošo kultūras vērtību un Doma baznīcas finanšu līdzekļu pārvaldīšanai Latvijas Evaņģēliski luteriskā baznīca izveido atsevišķu pārvaldes institūciju (turpmāk — Doma baznīcas pārvaldes institūcija).

(2) Doma baznīcas pārvaldes institūcijas izveidošanas kārtību un darbību reglamentē Latvijas Evanģēliski luteriskā baznīca.

(3) Doma baznīcas pārvaldes institūcija sniedz pārskatu Rīgas Doma padomei par šā likuma 8.pantā paredzēto valsts budžeta līdzekļu izlietojumu atbilstoši paredzētajam mērķim.”

Atbalstīts

 

 

       

7.pants. Rīgas Doma finansēšana

       

(1) Rīgas Doma finanšu līdzekļus veido: 1) līdzekļi, ko Rīgas Doma pārvaldes institūcija gūst no saimnieciskās darbības;

2) dāvinājumi (ziedojumi) naudas līdzekļu un mantiskā veidā, arī ārvalstu fizisko un juridisko personu dāvinājumi (ziedojumi);

3) valsts piešķirtie līdzekļi;

4) citi ieņēmumi.

(2) Restaurācijai un kapitālajam remontam līdzekļus piešķir no valsts budžeta saskaņā ar likumu par valsts budžetu kārtējam gadam.

(3) Valsts un Latvijas Evaņģēliski luteriskā baznīca finansē Rīgas Doma uzturēšanas un ekspluatācijas izdevumus līdzīgās daļās saskaņā ar Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas iesniegto Rīgas Doma uzturēšanai un ekspluatācijai nepieciešamā finansējuma aprēķinu kārtējam gadam.

(4) Rīgas pilsēta var piedalīties Rīgas Doma finansēšanā, piešķirot līdzekļus kapitālajam remontam, restaurācijai, uzturēšanai un ekspluatācijai.

(5) Rīgas Doms bez atlīdzības izmantojams valstij un Rīgas pilsētai nozīmīgiem pasākumiem.

8

Atbildīgā komisija

Izteikt likumprojekta 7.pantu kā 8. pantu šādā redakcijā:

“8.pants. Doma baznīcas un klostera ansambļa uzturēšanas, izpētes, konservācijas un restaurācijas finansēšana

(1) Doma baznīcas uzturēšanai nepieciešamos izdevumus finansē Latvijas Evaņģēliski luteriskā baznīca un Latvijas valsts vienlīdzīgās daļās.

(2) Latvijas valsts piedalās Doma baznīcas izpētes, konservācijas un restaurācijas finansēšanā gadskārtējā valsts budžeta likumā šiem mērķiem paredzēto finanšu līdzekļu apmērā.

(3) Pašvaldības var piedalīties Doma baznīcas un klostera ansambļa uzturēšanā, kā arī tā izpētes, konservācijas un restaurācijas finansēšanā.”

Atbalstīts

 

 

8.pants. Doma baznīcas un klostera ansambļa uzturēšanas, izpētes, konservācijas un restaurācijas finansēšana

(1) Doma baznīcas uzturēšanai nepieciešamos izdevumus finansē Latvijas Evaņģēliski luteriskā baznīca un Latvijas valsts vienlīdzīgās daļās.

(2) Latvijas valsts piedalās Doma baznīcas izpētes, konservācijas un restaurāc ijas finansēšanā gadskārtējā valsts budžeta likumā šiem mērķiem paredzēto finanšu līdzekļu apmērā.

(3) Pašvaldības var piedalīties Doma baznīcas un klostera ansambļa uzturēšanā, kā arī tā izpētes, konservācijas un restaurācijas finansēšanā.

         

 

     

9.pants. Latvijas Evaņģēliski luteriskajai baznīcai piederošo nekustamo īpašumu pārvaldes institūcija

(1) Latvijas Evaņģēliski luteriskajai baznīcai piederošās Doma baznīcas un klostera ansambļa daļas, tajā esošo kultūras vērtību un Doma baznīcas finanšu līdzekļu pārvaldīšanai Latvijas Evaņģēliski luteriskā baznīca izveido atsevišķu pārvaldes institūciju (turpmāk — Doma baznīcas pārvaldes institūcija).

(2) Doma baznīcas pārvaldes institūcijas izveidošanas kārtību un darbību reglamentē Latvijas Evanģēliski luteriskā baznīca.

(3) Doma baznīcas pārvaldes institūcija sniedz pārskatu Rīgas Doma padomei par šā likuma 8.pantā paredzēto valsts budžeta līdzekļu izlietojumu atbilstoši paredzētajam mērķim.

8.pants. Rīgas Doma padome

       

(1) Rīgas Doma padome ir izveidota, lai uzraudzītu Rīgas Doma izpētes, kapitālā remonta un restaurācijas darbu gaitu un finansējuma izlietojumu.

(2) Rīgas Doma padomes sastāvā ir Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas, Kultūras ministrijas, Finanšu ministrijas, Ekonomikas ministrijas, Tieslietu ministrijas un Rīgas domes pārstāvis. Padomes nolikumu apstiprina Ministru kabinets.

(3) Padomes locekļi par piedalīšanos padomes darbā atalgojumu nesaņem.

(4) Rīgas Doma padome:

1) izvērtē Rīgas Doma izpētes, kapitālā remonta un restaurācijas darbu programmu, sagatavo priekšlikumus par valsts finansējuma apjomu kārtējam gadam un iesniedz tos Kultūras ministrijā;

2) izskata pārskatus par Rīgas Doma izpētes, kapitālā remonta un restaurācijas darbu izpildes gaitu un valsts budžeta līdzekļu izlietojumu un sniedz par tiem atzinumus.

9

Atbildīgā komisija

Izteikt likumprojekta 8.pantu kā 10. pantu šādā redakcijā:

“10.pants. Rīgas Doma padome

(1) Lai uzraudzītu Doma baznīcas un klostera ansambļa izpētes, restaurācijas un kapitālā remonta (renovācijas) norisi un valsts piešķirtā finansējuma izlietojumu, tiek izveidota Rīgas Doma padome, kuras nolikumu apstiprina Ministru kabinets.

(2) Rīgas Doma padomes sastāvā ir septiņi locekļi — divi Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas pārstāvji (viens no viņiem — Doma baznīcas pārvaldes institūcijas pārstāvis), pa vienam pārstāvim no Ekonomikas ministrijas, Finanšu ministrijas, Kultūras ministrijas, Tieslietu ministrijas un Rīgas Domes.

(3) Rīgas Doma padomes kompetencē ir:

1) izvērtēt Doma baznīcas un klostera ansambļa izpētes, restaurācijas un kapitālā remonta (renovācijas) programmu, ko izstrādājuši ansambļa īpašnieki;

2) izvērtēt Doma baznīcas uzturēšanai nepieciešamo ikgadējo izdevumu projektu;

3) sagatavot priekšlikumus Kultūras ministrijai par valsts finansējuma apjomu kārtējam gadam;

4) izvērtēt pārskatus par Doma baznīcas un klostera ansambļa izpētes, restaurācijas un kapitālā remonta (renovācijas) norisi un par valsts budžeta līdzekļu izlietojumu un iesniegt atzinumus par tiem Kultūras ministrijai;

5) pieaicināt ekspertus.”

Atbalstīts

 

10.pants. Rīgas Doma padome

(1) Lai uzraudzītu Doma baznīcas un klostera ansambļa izpētes, restaurācijas un kapitālā remonta (renovācijas) norisi un valsts piešķirtā finansējuma izlietojumu, tiek izveidota Rīgas Doma padome, kuras nolikumu apstiprina Ministru kabinets.

(2) Rīgas Doma padomes sastāvā ir septiņi locekļi — divi Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas pārstāvji (viens no viņiem — Doma baznīcas pārvaldes institūcijas pārstāvis), pa vienam pārstāvim no Ekonomikas ministrijas, Finanšu ministrijas, Kultūras ministrijas, Tieslietu ministrijas un Rīgas Domes.

(3) Rīgas Doma padomes kompetencē ir:

1) izvērtēt Doma baznīcas un klostera ansambļa izpētes, restaurācijas un kapitālā remonta (renovācijas) programmu, ko izstrādājuši ansambļa īpašnieki;

2) izvērtēt Doma baznīcas uzturēšanai nepieciešamo ikgadējo izdevumu projektu;

3) sagatavot priekšlikumus Kultūras ministrijai par valsts finansējuma apjomu kārtējam gadam;

4) izvērtēt pārskatus par Doma baznīcas un klostera ansambļa izpētes, restaurācijas un kapitālā remonta (renovācijas) norisi un par valsts budžeta līdzekļu izlietojumu un iesniegt atzinumus par tiem Kultūras ministrijai;

5) pieaicināt ekspertus.

         

 

10

Atbildīgā komisija

Papildināt likumprojektu ar jaunu pantu šādā redakcijā:

“11.pants. Darījumi ar Doma baznīcas un klostera ansambli

(1) Lai saglabātu Doma baznīcas un klostera ansambli kā kompleksu kultūras pieminekli, to veidojošo nekustamo īpašumu īpašniekam (Latvijas valstij vai Latvijas Evaņģēliski luteriskajai baznīcai) ir pirmpirkuma tiesības uz jebkuru šo kultūras pieminekli veidojošo nekustamo īpašumu, ja kāds no tiem tiek atsavināts. Ja īpašnieks neizmanto savas pirmpirkuma tiesības, tās pāriet Rīgas pilsētas pašvaldībai. Izmantojot pirmpirkuma tiesības, tiek piemēroti Civillikuma noteikumi par kopīpašniekiem piešķirtajām pirmpirkuma tiesībām.

(2) Doma baznīcas un klostera ansambli veidojošu nekustamo īpašumu aizliegts nodot citai personai bez atlīdzības vai maiņas ceļā, izņemot gadījumus, kad nekustamais īpašums tiek nodots otram kultūras pieminekli veidojošo nekustamo īpašumu īpašniekam, kā arī aizliegts ieķīlāt vai citādi apgrūtināt ar lietu tiesībām.”

Atbalstīts

11.pants. Darījumi ar Doma baznīcas un klostera ansambli

(1) Lai saglabātu Doma baznīcas un klostera ansambli kā kompleksu kultūras pieminekli, to veidojošo nekustamo īpašumu īpašniekam (Latvijas valstij vai Latvijas Evaņģēliski luteriskajai baznīcai) ir pirmpirkuma tiesības uz jebkuru šo kultūras pieminekli veidojošo nekustamo īpašumu, ja kāds no tiem tiek atsavināts. Ja īpašnieks neizmanto savas pirmpirkuma tiesības, tās pāriet Rīgas pilsētas pašvaldībai. Izmantojot pirmpirkuma tiesības, tiek piemēroti Civillikuma noteikumi par kopīpašniekiem piešķirtajām pirmpirkuma tiesībām.

(2) Doma baznīcas un klostera ansambli veidojošu nekustamo īpašumu aizliegts nodot citai personai bez atlīdzības vai maiņas ceļā, izņemot gadījumus, kad nekustamais īpašums tiek nodots otram kultūras pieminekli veidojošo nekustamo īpašumu īpašniekam, kā arī aizliegts ieķīlāt vai citādi apgrūtināt ar lietu tiesībām.

       

 

 

 

 

 

 

 

 

Pārejas noteikumi

       

1. Latvijas Evaņģēliski luteriskā baznīca mēneša laikā pēc likuma spēkā stāšanās pārņem īpašumā Rīgas Domu no iepriekšējā apsaimniekotāja – Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja, sastādot pieņemšanas–nodošanas aktu.

2. Tehniskos un tehnoloģiskos aprīkojumus, kas Rīgas Domam ir kopīgi ar Rīgas vēstures un kuģniecības muzeju, apsaimnieko, pamatojoties uz savstarpējiem līgumiem, kas noslēgti sešu mēnešu laikā pēc šā likuma spēkā stāšanās un kuros noteikta katras puses proporcionālā dalība.

3. Triju mēnešu laikā pēc šā likuma spēkā stāšanās Ministru kabinets apstiprina Rīgas Doma padomes sastāvu un nolikumu.

11

Atbildīgā komisija

Izteikt likumprojekta pārejas noteikumus šādā redakcijā:

“Pārejas noteikumi

1. Triju mēnešu laikā pēc šā likuma spēkā stāšanās Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs nodod un Latvijas Evaņģēliski luteriskā baznīca pārņem savā īpašumā šā likuma 4.pantā minēto nekustamo īpašumu, sastādot par to nodošanas — pieņemšanas aktu.

2. Attiecībā uz tiem Doma baznīcas un klostera ansambli veidojošajiem nekustamajiem īpašumiem, par kuriem zemesgrāmatā nav izdarīta atzīme, ka tie ir kultūras pieminekļi, Valsts kultūras pieminekļu inspekcija mēneša laikā pēc šā likuma spēkā stāšanās iesniedz Rīgas pilsētas zemesgrāmatu nodaļai nostiprinājuma lūgumus par attiecīgas atzīmes izdarīšanu.

3. Tehniskais un tehnoloģiskais aprīkojums, kas Doma baznīcai un Kultūras ministrijas valdījumā esošajam nekustamajam īpašumam ir kopīgs, tiek uzturēts un ekspluatēts, pamatojoties uz Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas un Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja rakstveida vienošanos, kura noslēdzama mēneša laikā pēc šā likuma spēkā stāšanās un kurā noteikta katra proporcionāla dalība.

4. Triju mēnešu laikā pēc šā likuma spēkā stāšanās Ministru kabinets apstiprina Rīgas Doma padomes nolikumu un sastāvu.

5. Četru mēnešu laikā pēc šā likuma spēkā stāšanās Ministru kabinets izdod šajā likumā paredzētos noteikumus.”

Atbalstīts

 

Pārejas noteikumi

1. Triju mēnešu laikā pēc šā likuma spēkā stāšanās Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs nodod un Latvijas Evaņģēliski luteriskā baznīca pārņem savā īpašumā šā likuma 4.pantā minēto nekustamo īpašumu, sastādot par to nodošanas — pieņemšanas aktu.

2. Attiecībā uz tiem Doma baznīcas un klostera ansambli veidojošajiem nekustamajiem īpašumiem, par kuriem zemesgrāmatā nav izdarīta atzīme, ka tie ir kultūras pieminekļi, Valsts kultūras pieminekļu inspekcija mēneša laikā pēc šā likuma spēkā stāšanās iesniedz Rīgas pilsētas zemesgrāmatu nodaļai nostiprinājuma lūgumus par attiecīgas atzīmes izdarīšanu.

3. Tehniskais un tehnoloģiskais aprīkojums, kas Doma baznīcai un Kultūras ministrijas valdījumā esošajam nekustamajam īpašumam ir kopīgs, tiek uzturēts un ekspluatēts, pamatojoties uz Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas un Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja rakstveida vienošanos, kura noslēdzama mēneša laikā pēc šā likuma spēkā stāšanās un kurā noteikta katra proporcionāla dalība.

4. Triju mēnešu laikā pēc šā likuma spēkā stāšanās Ministru kabinets apstiprina Rīgas Doma padomes nolikumu un sastāvu.

5. Četru mēnešu laikā pēc šā likuma spēkā stāšanās Ministru kabinets izdod šajā likumā paredzētos noteikumus.

 

12

Atbildīgā komisija

Papildināt likumprojektu ar pielikumu Nr. 1 un Nr.2 šādā redakcijā:

“1.pielikums

Doma baznīcas un klostera ansambļa teritorijas robeža

2.pielikums

Doma baznīcas un klostera ansambli veidojošo nekustamo īpašumu (izņemot Doma baznīcu) juridiskā piederība un adrese:

1) nekustamais īpašums Rīgā, Herdera laukumā 2, kadastra numurs 01000072004, īpašnieks Latvijas Evaņģēliski luteriskā baznīca;

2) nekustamais īpašums Rīgā, Herdera laukumā, kadastra numurs 01000072005, īpašnieks Latvijas Evaņģēliski luteriskā baznīca;

3) nekustamais īpašums Rīgā, Palasta ielā 4, kadastra numurs 01000070046, īpašnieki Latvijas valsts Latvijas Republikas Kultūras ministrijas personā un Latvijas Evaņģēliski luteriskā baznīca;

4) nekustamais īpašums Rīgā, Palasta ielā 2, kadastra numurs 01000070047, īpašnieks Latvijas valsts Latvijas Republikas Kultūras ministrijas personā;

5) nekustamais īpašums Rīgā, Herdera laukumā 4, kadastra numurs 01000070048, īpašnieks Latvijas valsts Latvijas Republikas Kultūras ministrijas personā.”

Atbalstīts

 

 

skat.

12.un 13.lpp

 

 

 

 

 

1.pielikums

Doma baznīcas un klostera ansambļa teritorijas robeža

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.pielikums

Doma baznīcas un klostera ansambli veidojošo nekustamo īpašumu (izņemot Doma baznīcu) juridiskā piederība un adrese:

1) nekustamais īpašums Rīgā, Herdera laukumā 2, kadastra numurs 01000072004, īpašnieks Latvijas Evaņģēliski luteriskā baznīca;

2) nekustamais īpašums Rīgā, Herdera laukumā, kadastra numurs 01000072005, īpašnieks Latvijas Evaņģēliski luteriskā baznīca;

3) nekustamais īpašums Rīgā, Palasta ielā 4, kadastra numurs 01000070046, īpašnieki Latvijas valsts Latvijas Republikas Kultūras ministrijas personā un Latvijas Evaņģēliski luteriskā baznīca;

4) nekustamais īpašums Rīgā, Palasta ielā 2, kadastra numurs 01000070047, īpašnieks Latvijas valsts Latvijas Republikas Kultūras ministrijas personā;

5) nekustamais īpašums Rīgā, Herdera laukumā 4, kadastra numurs 01000070048, īpašnieks Latvijas valsts Latvijas Republikas Kultūras ministrijas personā.