Likumprojekts

Likumprojekts

Grozījumi Publisko aģentūru likumā

Izdarīt Publisko aģentūru likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2001, 10.nr.; 2002, 23.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt visā likumā vārdu "finansu" ar vārdu "finanšu".

2. Papildināt 3.pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Ja atvasinātai publisko tiesību juridiskajai personai likumā ir piešķirtas tiesības izveidot valsts pārvaldes iestādi, tā var veidot aģentūru. Uz šādu aģentūru ir attiecināmas tiesību normas, kas regulē pašvaldības aģentūru izveidošanu un darbību."

3. Izteikt 4.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Valsts aģentūra ir Ministru kabineta locekļa (turpmāk – ministrs) pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kurai ar likumu vai Ministru kabineta noteikumiem uzdotas noteiktas valsts pārvaldes funkcijas, kuras tā veic atbilstoši pārvaldes līgumam, ko noslēdz ministrs ar valsts aģentūras direktoru."

4. Aizstāt 5.pantā vārdus "valsts funkcijas" ar vārdiem "valsts pārvaldes funkcijas".

5.  6.pantā:

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Publisko pakalpojumu izcenojumu noteikšanas metodiku un izcenojumu apstiprināšanas kārtību nosaka Ministru kabinets, ņemot vērā, ka maksa par publisko pakalpojumu nedrīkst pārsniegt valsts aģentūras funkciju veikšanai nepieciešamo līdzekļu apjomu.";

izslēgt trešo daļu.

6. 8.pantā:

papildināt otro daļu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Valsts aģentūru izveidošanas kārtību nosaka Ministru kabinets.";

izteikt trešās daļas 2.punktu šādā redakcijā:

"2) ministru, kura pārraudzībā valsts aģentūra nodota;";

izslēgt sesto daļu.

7.  9.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Ministrs valsts aģentūras pārraudzību īsteno tieši vai ar ministrijas vai citas tiešās valsts pārvaldes iestādes starpniecību. Institūciju, kas pārrauga valsts aģentūru (turpmāk – pārraudzības institūcija), un pārraudzības kārtību nosaka aģentūras nolikumā. Lai pārraudzītu valsts aģentūras darbību, ministrs īsteno šādus pasākumus:

1) apstiprina valsts aģentūras vidēja termiņa darbības stratēģiju, gadskārtējo darbības plānu un gadskārtējo budžetu (12.pants);

2) pieņem darbā, atlaiž no darba, kā arī disciplināri soda valsts aģentūras direktoru, pamatojoties uz darba tiesiskās attiecības regulējošiem normatīvajiem aktiem;

3) noslēdz ar valsts aģentūras direktoru pārvaldes līgumu (13.pants);

4) izveido konsultatīvo padomi, ja tas paredzēts valsts aģentūras nolikumā, un apstiprina tās nolikumu (15.pants);

5) novērtē valsts aģentūras darbības rezultātus;

6) ierosina pārbaužu veikšanu valsts aģentūrā;

7) atceļ valsts aģentūras direktora prettiesiskus lēmumus.";

papildināt otro un trešo daļu aiz vārda "Ministram" ar vārdiem "un pārraudzības institūcijai".

8. Izteikt 10.pantu šādā redakcijā:

"10.pants. Valsts aģentūras direktors

(1) Valsts aģentūras darbu vada direktors. Valsts aģentūras direktors rīkojas saskaņā ar likumu, valsts aģentūras nolikumu un pārvaldes līgumu un ir atbildīgs par pārvaldes līguma izpildi.

(2) Valsts aģentūras direktors pilda Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktās tiešās pārvaldes iestādes vadītāja funkcijas, kā arī:

1) izstrādā valsts aģentūras vidēja termiņa darbības stratēģijas, gadskārtējā darbības plāna un budžeta projektu;

2) nodrošina pārvaldes līguma izpildi;

3) sniedz pārraudzības institūcijai nepieciešamo informāciju un priekšlikumus valsts aģentūras darbības jautājumos;

4) veic citus uzdevumus, kas noteikti valsts aģentūras darbību reglamentējošos normatīvajos aktos.

(3) Valsts aģentūras direktoru pieņem darbā konkursa kārtībā. Kārtību, kādā organizējami konkursi uz valsts aģentūras direktora amatu, nosaka Ministru kabinets. Lēmumu par valsts aģentūras direktora apstiprināšanu amatā pēc ministra ierosinājuma pieņem Ministru kabinets. Darba līgumu ar valsts aģentūras direktoru noslēdz ministrs uz laiku, kas nepārsniedz piecus gadus. Valsts aģentūras direktoru var iecelt amatā atkārtoti. Vismaz trīs mēnešus pirms darba līguma termiņa beigām ministrs pieņem lēmumu par darba līguma termiņa pagarināšanu vai motivētu lēmumu par aģentūras direktora atbrīvošanu no amata un informē par attiecīgo lēmumu aģentūras direktoru."

9. Izteikt 12.pantu šādā redakcijā:

"12.pants. Valsts aģentūras darbības plānošana

(1) Valsts aģentūras vidēja termiņa darbības stratēģiju izstrādā uz pārvaldes līguma darbības laiku, pamatojoties uz attiecīgās nozares vidēja termiņa darbības stratēģiju. Valsts aģentūras vidēja termiņa darbības stratēģijā paredz noteiktā laikposmā sasniedzamos darbības un politikas rezultātus un šo rezultātu sasniegšanai prognozējamos resursus.

(2) Pamatojoties uz valsts aģentūras vidēja termiņa darbības stratēģiju, izstrādā valsts aģentūras gadskārtējo darbības plānu, kurā nosaka gada laikā sasniedzamos rezultātus un šo rezultātu sasniegšanai nepieciešamos pasākumus. Pamatojoties uz gadskārtējo darbības plānu, apstiprina valsts aģentūras gadskārtējo budžetu."

10. Aizstāt 13.panta otrās daļas 4.punktā vārdu "ministrijai" ar vārdiem "pārraudzības institūcijai".

11. Izslēgt 14.pantu.

12. Izslēgt 15.panta pirmajā daļā vārdus "atbildīgā amatpersona".

13. Aizstāt 16.panta otrajā daļā vārdus "fiziskajām un juridiskajām personām" ar vārdu "privātpersonām".

14. Izslēgt 17.pantā vārdus "no valsts vai pašvaldību pasūtījumiem".

15. Izslēgt 20.pantu.

16. Aizstāt 21.pantā vārdus "atbildīgajai amatpersonai" ar vārdiem "pārraudzības institūcijai".

17. Izslēgt 22.pantu.

18. Izslēgt 23.panta otro daļu.

19. Aizstāt 24.pantā vārdus "fiziskajām un juridiskajām personām" ar vārdu "privātpersonām".

20.  25.panta pirmajā daļā:

izslēgt vārdus "pašvaldības saistošajos noteikumos minētajos gadījumos";

aizstāt vārdus "fiziskajām un juridiskajām personām" ar vārdu "privātpersonām".

21. Izslēgt 26.pantu.

22. Izslēgt 27.panta sesto daļu.

23. Izteikt 31.panta trešās daļas otro teikumu šādā redakcijā:

"Pašvaldības aģentūras direktoru var iecelt amatā atkārtoti."

24. Izteikt 33.pantu šādā redakcijā:

"33.pants. Pašvaldības aģentūras darbības plānošana

(1) Pašvaldības aģentūras vidēja termiņa darbības stratēģijā paredz pārvaldes līguma darbības noteiktā laikposmā sasniedzamos rezultātus un šo rezultātu sasniegšanai prognozējamos resursus.

(2) Pamatojoties uz pašvaldības aģentūras vidēja termiņa darbības stratēģiju, izstrādā pašvaldības aģentūras gadskārtējo darbības plānu. Gadskārtējā darbības plānā nosaka gada laikā sasniedzamos rezultātus un šo rezultātu sasniegšanai nepieciešamos pasākumus. Pamatojoties uz gadskārtējo darbības plānu, apstiprina pašvaldības aģentūras gadskārtējo budžetu."

25. Izslēgt 36.pantā vārdus "no valsts vai pašvaldības pasūtījumiem".

26. Izslēgt 42.pantu.

27. Izteikt pārejas noteikumu 1.punktu šādā redakcijā:

"1. Par valsts (pašvaldību) aģentūrām pārveidojamie valsts (pašvaldību) uzņēmumi un bezpeļņas organizācijas formā valsts (pašvaldību) nodibinātie uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības) (turpmāk – reorganizējamie uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības)) reorganizējami šādā kārtībā:

1) līdz 2005.gada 31.jūlijam par pašvaldību aģentūrām pārveidojami pašvaldību uzņēmumi un bezpeļņas organizācijas formā pašvaldību nodibinātie uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības);

2) līdz 2004.gada 31.decembrim par valsts aģentūrām pārveidojami valsts uzņēmumi un bezpeļņas organizācijas formā valsts nodibinātie uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības)."

28. Papildināt pārejas noteikumus ar 6.1  punktu šādā redakcijā:

"6.1 Ministrs izvērtē reorganizējamā uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) vadītāja darbību. Ministrs var uzteikt darba līgumu ar reorganizējamā uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) vadītāju Darba likumā noteiktajā kārtībā."

 

 

Likumprojekta “Grozījumi Publisko aģentūru likumā” anotācija

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

 

Publisko aģentūru likuma ieviešanas gaitā konstatēts, ka publisko aģentūru likumā noteiktajā valsts un pašvaldību uzņēmumu un bezpeļņas organizāciju pārveidošanas termiņā nav iespējams izmantot visas nulles bāzes budžeta koncepcijas piedāvātās iespējas, kā arī termiņš nav pietiekams, lai novērstu funkciju dublēšanos valsts pārvaldē, atteiktos no tādu funkciju izpildes, kuru izpildi ir iespējams nodot privātajam sektoram un lai publisko aģentūru veidošanas procesu saskaņotu ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma ieviešanu.

2. Normatīvā akta projekta būtība

 1. Lai nodrošinātu iespēju katru aģentūru izvērtēt atbilstoši Publisko aģentūru likumā noteiktajiem kritērijiem, likumprojekts paredz pagarināt termiņu valsts un pašvaldību uzņēmumu un bezpeļņas organizāciju pārveidošanai par aģentūrām. Termiņš attiecībā uz valsts iestādēm ir 2004.gada 31.decembris, savukārt pašvaldību uzņēmumiem – 2005.gada 31.jūlijs.
 2. Likumprojektā paredzēta aģentūras izveidošana ne tikai ministra, bet arī Ministru prezidenta, Ministru prezidenta biedra un īpašu uzdevumu ministra padotībā (likuma 4.pants).
 3. Precizētas likuma normas attiecībā uz atvasināto publisko personu tiesībām veidot savas aģentūras. Likumprojekts paredz, ka šādas tiesības atvasinātām personām tiek noteiktas ar likumu, ar kuru tās ir izveidotas. Šādas aģentūras varētu veidot valsts augstskolas (likuma 2.pants).
 4. Lai nodrošinātu valsts aģentūru pārraudzību, ministram tiek piešķirtas tiesības ierosināt finanšu revīzijas, funkciju izpildes un citu pārbaužu veikšanu valsts aģentūrā un atcelt valsts aģentūras direktora prettiesiskus rīkojumus (likuma 9.pants).
 5. Lai novērstu neprecizitāti likumā, ka ministrs pārvaldes līgumu slēdz valsts vārdā, bet aģentūras vadītājs atbilstoši panta redakcijai – savā, tiek izslēgta norma, ka ministrs līgumu slēdz valsts vārdā (likuma 13.panta pirmās daļa).
 6. Tā kā likumprojekts paredz padotības īstenošanu gan ar ministrijas, gan ar citas valsts pārvaldes iestādes starpniecību, likumprojekts paredz visā likuma tekstā svītrot atbildīgās amatpersonu (14.pants).
 7. Lai novērstu varbūtību, ka tiek dublētas privātā sektora funkcijas, un lai Publisko aģentūru likuma terminoloģiju saskaņotu ar Likumu par budžetu un finanšu vadību, tiek izslēgta norāde, ka publiskā aģentūra tiek finansēta no valsts vai pašvaldību pasūtījumiem (likuma 17. un 36.pants).
 8. Sakarā ar Iekšējā audita likuma pieņemšanu no likuma izslēgta norma, kas paredz, ka iekšējā audita veikšanas kartību nosaka Ministru kabinets (likuma 20. pants).
 9. Lai novērstu likuma normu dublēšanos, izslēgts likuma pants, kas paredz gada publisko pārskatu sagatavošanas kārtību, jo šo jautājumu jau regulē Likums par budžetu un finanšu vadību.
 10. Pārejas noteikumi papildināti ar normu, ka veicot valsts uzņēmuma(uzņēmējsabiedrības) reorganizāciju ministrs izvērtē uzņēmuma vadītāja darbību Darba likumā noteiktajā kārtībā.
 11. Pēc analoģijas precizētas normas saistībā ar pašvaldību aģentūrām.
 12. Publisko aģentūru likums tiek saskaņots ar Valsts pārvaldes iekārtas likumu, vienādojot terminoloģiju (valsts pārvaldes iestāde, valsts pārvaldes funkcijas, ministra padotībā esoša tiešās valsts pārvaldes iestāde, aģentūras reorganizācija, aģentūras direktora funkcijas) un saskaņota terminoloģija ar Ministru kabineta noteiktajiem plānošanas dokumentu veidiem – iestādes vidēja termiņa darbības stratēģijā (likuma 12.pants).

3. Cita informācija 

______

 II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

3. Sociālo seku izvērtējums

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

4. Ietekme uz vidi

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

5. Cita informācija

Normatīvā akta projekts vērsts uz valsts pārvaldes struktūras sakārtošanu, kas pastarpinātā veidā ietekmē valdības politikas mērķu un prioritāšu īstenošanas iespējas.

 III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

 

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

 1

 2

 3

 4

 5

 6

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

  

Neskar

Neskar

Neskar

Neskar

Neskar

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

  

Neskar

Neskar

Neskar

Neskar

Neskar

3. Finansiālā ietekme

 

Neskar

Neskar

Neskar

Neskar

Neskar

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

______

_______

______

_______

_______

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

Neskar

Neskar

Neskar

Neskar

Neskar

Cita informācija:

Normatīvais akts tiks ieviests piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros.

 IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt

1. Grozījumi Komerclikuma spēkā stāšanās kārtības likumā. Likuma termiņi attiecībā uz valsts un pašvaldību uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) reorganizāciju un likvidāciju tiek saskaņoti ar Publisko aģentūru likumā noteiktajiem termiņiem. Likumprojekts iesniegts Saeimā.

2. Grozījumi Reģionālās attīstības likumā, izslēdzot vairāku pašvaldību kopīgi veidotas pašvaldību aģentūras statusu.

3. Grozījumi Valsts civildienesta likumā, nosakot, ka civildienesta statuss netiek attiecināts uz valsts aģentūru darbiniekiem. Grozījumu projekts ir sagatavots.

4. Ministru kabineta noteikumi par grozījumiem Ministru kabineta 2002.gada 15.janvāra noteikumos Nr.16 "Kārtība, kādā valsts (pašvaldību) uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības) pārveidojami par valsts (pašvaldību) aģentūrām" (2 mēnešu laikā pēc grozījumu Publisko aģentūru likumā pieņemšanas). Minētajos noteikumos noteiktā pārveidošanas kārtība tiks saskaņota ar likumu.

5. Ministru kabineta noteikumi par Valsts aģentūru izveidošanas kārtību. (2 mēnešu laikā pēc grozījumu Publisko aģentūru likumā pieņemšanas). Noteikumos tiks noteikta veidojamo valsts aģentūru izvērtēšanas kārtība.

6. Ministru kabineta noteikumi par kārtību, kādā organizējami konkursi uz valsts aģentūras direktora amatu (2 mēnešu laikā pēc grozījumu Publisko aģentūru likumā pieņemšanas) atbilstoši likumprojektā iekļautajam deleģējumam.

2. Cita informācija

_______

 V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Publisko aģentūru likuma efektīva ieviešana ir viens no nosacījumiem Pasaules bankas aizņēmuma PSAL II ietvaros.

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/
neatbilst)

Komentāri

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

 

5. Cita informācija

 __________

VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā
akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

Konsultācijas nav notikušas.

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums
to interesē
s, neatbalsta) 

 Konsultācijas nav notikušas.

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Sabiedrības informēšanas pasākumi nav veikti.

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Konsultācijas nav notikuðas

5. Cita informācija

-

  VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcija

Normatīvā akta izpildi nodrošinās Valsts kanceleja un Finanšu ministrija noteiktās kompetences un funkciju ietvaros.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Valsts kanceleja sagatavos informāciju masu saziņas līdzekļiem par normatīvā akta projekta izskatīšanu valdībā.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Normatīvais akts indivīda tiesības neierobežo.

4. Cita informācija

 ________

 

 

 

 

 

 

Ministru prezidents I.Emsis

 

 

 

 

 

 

 

Ministru prezidents

Valsts kancelejas

direktore

Valsts kancelejas direktora vietniece

tiesību aktu lietās

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

I.Emsis

G.Veismane

E.Ektermane

Dz.Galvenieks

B.Pētersone

 

17.06.2004.

B.Pētersone

7082906, baiba.petersone@mk.gov.lv