Iesniedz Ārlietu komisija

Iesniedz Ārlietu komisija                                                                                                                                                                        Likumprojekts 3. lasījumam

Grozījumi Diplomātiskā un konsulārā dienesta likumā (reģ.nr. 870; dok. nr. 2852)

 

Likuma spēkā esošā redakcija

2.lasījumā pieņemtā likumprojekta redakcija

pr.

nr.

Priekšlikumi likumprojekta

3. lasījumam

Atbildīgās komisijas atzinums

Komisijas ieteiktā redakcija

3. lasījumam

1.

2.

3.

4.

5.

6.

 

 

                                              

Izdarīt Diplomātiskā un konsulārā dienesta likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 22.nr.; 1998, 14.nr.; 2000, 13.nr.; 2001, 21.nr.; 2003, 6., 8., 23.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

Izdarīt Diplomātiskā un konsulārā dienesta likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 22.nr.; 1998, 14.nr.; 2000, 13.nr.; 2001, 21.nr.; 2003, 6., 8., 23.nr.) šādus grozījumus:

1.pants. Likuma darbība

(1) Šis likums regulē ierēdņu, kā arī Satversmes 41.panta kārtībā diplomātiskajā un konsulārajā dienestā iecelto personu valsts civildienesta attiecības un darbinieku attiecības diplomātiskajā un konsulārajā dienestā.

(2) Valsts civildienesta attiecības diplomātiskajā un konsulārajā dienestā regulē arī Valsts civildienesta likums,  Darba likumu un citi normatīvie akti, ciktāl šis likums nenosaka citu kārtību.

 

1. 1.pantā:

papildināt pantu ar jaunu pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) To personu statusu, kuras pilda diplomātisko un konsulāro dienestu, un diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību statusu, kā arī diplomātiskās privilēģijas un imunitātes nosaka 1961.gada Vīnes konvencija par diplomātiskajām attiecībām un 1963.gada Vīnes konvencija par konsulārajiem sakariem.”;

uzskatīt līdzšinējo panta pirmo un otro daļu attiecīgi par otro un trešo daļu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.pants. Diplomātu amati un diplomātiskie rangi

(1) Diplomātiskajā un konsulārajā dienestā ierēdņu amatus atbilstoši veicamajiem pienākumiem nosaka Ārlietu ministrija.

(2)  Diplomātiskā  un  konsulārā  dienesta  amati  un  tiem  atbilstīgie diplomātiskie rangi, kuri iedalāmi pakāpēs, ir šādi:

*********************

(3) Diplomāta amats nedrīkst atšķirties no viņa ranga vairāk kā par vienu pakāpi. Ja tiek izveidoti jauni diplomātiskā un konsulārā dienesta amati, to atbilstību diplomātiskajiem rangiem nosaka ārlietu ministrs.

       (4)**********************

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Papildināt 9.pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

“(5) Šā panta ceturtajā daļā noteiktā diplomātisko rangu paaugstināšanas kārtība neattiecas uz personām, kuras tiek ieceltas šā likuma 11.pantā minētajos amatos.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ārlietu komisija

9. pantā:

papildināt trešo daļu ar jaunu otro teikumu šādā redakcijā:

‘’Šis noteikums neattiecas uz specializētajiem atašejiem, kas iecelti amatā šā likuma 11. panta noteiktajā kārtībā.

uzskatīt līdzšinējo otro teikumu par trešo teikumu.

 

Labklājības ministrija

 

Izslēgt 9. panta piekto daļu.

 

Vides ministrija

Finanšu ministrija

 

Svītrot 2. lasījumā apstiprināto 9. panta piekto daļu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīt

 

 

 

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 9. pantā:

papildināt trešo daļu ar jaunu otro teikumu šādā redakcijā:

‘’Šis noteikums neattiecas uz specializētajiem atašejiem, kas iecelti amatā šā likuma 11. panta noteiktajā kārtībā.

uzskatīt līdzšinējo otro teikumu par trešo teikumu.

 

2. papildināt ar piekto daļu šādā redakcijā:

“(5) Šā panta ceturtajā daļā noteiktā diplomātisko rangu paaugstināšanas kārtība neattiecas uz personām, kuras tiek ieceltas šā likuma 11.pantā minētajos amatos.”

 11.pants. Kārtība, kādā notiek specializēto atašeju iecelšana amatā un atcelšana no tā, kā arī atbilstīgā diplomātiskā ranga piešķiršana

 

(1) Specializētais atašejs ir diplomātiskajā misijā speciāli pilnvarota amatpersona, kas veic noteiktas diplomātiskas funkcijas atbilstoši Saeimas, attiecīgās nozares ministrijas vai Latvijas Bankas darbības jomai.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) Saeimas, nozaru ministriju vai Latvijas Bankas specializēto atašeju amatiem atbilstīgie rangi, kuri iedalāmi pakāpēs saskaņā ar šā likuma 9.pantu, ir padomnieks, pirmais sekretārs un otrais sekretārs, bet specializētā atašeja palīga amatam atbilstīgais rangs ir trešais sekretārs.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 11.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Specializētais atašejs ir diplomātiskajā pārstāvniecībā speciāli pilnvarota amatpersona, kura pilda diplomātisko un konsulāro dienestu atbilstoši Saeimas, attiecīgās nozares ministrijas vai Latvijas Bankas darbības jomai. Specializētais atašejs ir institucionāli padots diplomātiskās pārstāvniecības vadītājam. Specializētā atašeja funkcionālo padotību nosaka atbilstoši veicamā darba uzdevuma raksturam.”;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Saeimas, nozaru ministriju vai Latvijas Bankas specializēto atašeju amatiem atbilstīgās amatu kategorijas ir 1.ranga specializētais atašejs, 2.ranga specializētais atašejs, 3.ranga specializētais atašejs un specializētā atašeja palīgs. Uz diplomātiskā un konsulārā dienesta laiku ārlietu ministrs piešķir Saeimas, nozaru ministriju vai Latvijas Bankas specializētajiem atašejiem diplomātisko rangu — atašejs.”;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

papildināt pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

“(5) Ārlietu ministrs izdod instrukciju par kārtību, kādā specializētie atašeji uzsāk, pilda un izbeidz dienesta attiecības diplomātiskajā un konsulārajā dienestā diplomātiskajā pārstāvniecībā.”

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomikas ministrija

Zemkopības ministrija

Labklājības ministrija

Tieslietu ministrija

Vides ministrija

Veselības ministrija

Finanšu ministrija

 

 Izteikt 11. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

 

„(1) Specializētais atašejs ir diplomātiskajā misijā speciāli pilnvarota amatpersona, kas veic noteiktas diplomātiskās funkcijas atbilstoši Saeimas, attiecīgās nozares ministrijas vai Latvijas Bankas darbības jomai.”

 

 

Ārlietu komisija

Izteikt 11. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

‘’(1) Specializētais atašejs ir diplomātiskajā pārstāvniecībā speciāli pilnvarota persona amatpersona, kas pilda diplomātisko un konsulāro dienestu atbilstoši Saeimas, attiecīgās nozares ministrijas vai Latvijas Bankas darbības jomai. Diplomātiskās pārstāvniecības funkciju, procedūru un iekšējās darba kārtības jautājumos specializētais atašejs ir padots diplomātiskās pārstāvniecības vadītājam. Saeimas, attiecīgās ministrijas vai Latvijas Bankas atbildības jomas jautājumos specializētais atašejs ir padots attiecīgai Saeimas, attiecīgās nozares ministrijas vai Latvijas Bankas amatpersonai.’’.

 

Ekonomikas ministrija

Zemkopības ministrija

Labklājības ministrija

Tieslietu ministrija

Vides ministrija

Veselības ministrija

Finanšu ministrija

 

Izteikt 11. panta ceturto daļu šādā redakcijā:

„Speciālo atašeju amatiem atbilstošie rangi, kuri iedalāmi pakāpēs saskaņā ar šā likumā 9. pantu, ir šādi:

 

 

Amats

Rangs

III pakāpe

 

 

 

Nozares

padomnieks

padomnieks

IV pakāpe

 

 

 

1. sekretārs

1. sekretārs

V pakāpe

 

 

 

2. sekretārs

2. sekretārs

VI pakāpe

 

 

 

3. sekretārs

3. sekretārs

 

 

 

 

Ārlietu komisija

 

Izteikt 11. panta ceturto daļu šādā redakcijā:

‘’ (4) Saeimas, attiecīgās nozares ministrijas vai Latvijas Bankas specializētajiem atašejiem ir šādi amati – nozares padomnieks, nozares atašejs vai nozares atašeja palīgs. Uz diplomātiskā un konsulārā dienesta laiku Saeimas, attiecīgās nozares ministrijas vai Latvijas Bankas specializētajam atašejam ārlietu ministrs piešķir atašeja diplomātisko rangu.’’.

 

 

 

Ekonomikas ministrija

Zemkopības ministrija

Labklājības ministrija

Tieslietu ministrija

Vides ministrija

Veselības ministrija

Finanšu ministrija

 

          papildināt 11. pantu ar jaunu piekto daļu šādā redakcijā:

 

„Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā nozaru pārstāvji uzsāk, pilda un izbeidz  dienesta attiecības diplomātiskajā un konsulārajā dienestā. „

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

3. 11.pantā:

 

           izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

‘’(1) Specializētais atašejs ir diplomātiskajā pārstāvniecībā speciāli pilnvarota persona amatpersona, kas pilda diplomātisko un konsulāro dienestu atbilstoši Saeimas, attiecīgās nozares ministrijas vai Latvijas Bankas darbības jomai. Diplomātiskās pārstāvniecības funkciju, procedūru un iekšējās darba kārtības jautājumos specializētais atašejs ir padots diplomātiskās pārstāvniecības vadītājam. Saeimas, attiecīgās ministrijas vai Latvijas Bankas atbildības jomas jautājumos specializētais atašejs ir padots attiecīgai Saeimas, attiecīgās nozares ministrijas vai Latvijas Bankas amatpersonai.’’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

&n bsp;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

 

‘’ (4) Saeimas, attiecīgās nozares ministrijas vai Latvijas Bankas specializētajiem atašejiem ir šādi amati – nozares padomnieks, nozares atašejs vai nozares atašeja palīgs. Uz diplomātiskā un konsulārā dienesta laiku Saeimas, attiecīgās nozares ministrijas vai Latvijas Bankas specializētajam atašejam ārlietu ministrs piešķir atašeja diplomātisko rangu.’’.

 

 

 

 

      papildināt ar piekto daļu šādā redakcijā:

 

„Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā nozaru pārstāvji uzsāk, pilda un izbeidz  dienesta attiecības diplomātiskajā un konsulārajā dienestā. „

 

 

 

14.pants. Pārcelšana no vienas dienesta vietas uz citu

(1) Diplomātiskā un konsulārā dienesta laiks vienā ārvalstī diplomātiem, kuri ieņem II un III pakāpes amatus saskaņā ar šā likuma 9.pantu, ir ne vairāk kā četri gadi, bet diplomātiem, kuri ieņem IV līdz VII pakāpes amatus, - ne vairāk kā trīs gadi. Diplomātu var nosūtīt pildīt diplomātisko un konsulāro dienestu ārvalstīs ne vairāk kā uz diviem termiņiem pēc kārtas.

 

(2) Diplomātam jābūt gatavam pildīt dienestu ārvalstīs vai Ārlietu ministrijas centrālajā aparātā pēc ārlietu ministra vai Ārlietu ministrijas valsts sekretāra rīkojuma.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 14.pantā:

papildināt pantu ar jaunu otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Diplomātiskā un konsulārā dienesta laiks diplomātiskajā pārstāvniecībā ārvalstī 1.ranga specializētajiem atašejiem, to skaitā 1.ranga aizsardzības atašejiem, ir ne vairāk kā četri gadi, bet 2.ranga un 3.ranga specializētajiem atašejiem, to skaitā 2.ranga un 3.ranga aizsardzības atašejiem, kā arī specializēto atašeju un aizsardzības atašeju palīgiem — ne vairāk kā trīs gadi. Specializēto atašeju, to skaitā aizsardzības atašeju, diplomātiskā un konsulārā dienesta laiku diplomātiskajā pārstāvniecībā ārvalstī var pagarināt ne vairāk kā uz vienu termiņu pēc rakstveida saskaņošanas ar Ārlietu ministriju.”;

 

uzskatīt līdzšinējo panta otro daļu par trešo daļu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomikas ministrija

Zemkopības ministrija

Labklājības ministrija

Tieslietu ministrija

Vides ministrija

Veselības ministrija

 

            papildināt 14. pantu ar jaunu otro daļu šādā redakcijā:

 

„Diplomātiskā un konsulārā dienesta laiks diplomātiskajā pārstāvniecībā ārvalstī nozaru padomniekiem, tai skaitā 1. ranga aizsardzības atašejiem, ir četri gadi, bet pirmajiem, otrajiem un trešajiem sekretāriem, tai skaitā 2. un 3. ranga aizsardzības atašejiem un aizsardzības atašeju palīgiem – trīs gadi. Minēto termiņu var pagarināt pēc rakstveida saskaņošanas ar Ārlietu ministriju.”

 

 

 

 

 

 

 

 

Ārlietu komisija

Papildināt 14. pantu ar jaunu otro daļu šādā redakcijā:

‘’(2) Diplomātiskā un konsulārā dienesta laiks diplomātiskajā pārstāvniecībā ārvalstī nozaru padomniekam, kā arī 1. ranga aizsardzības atašejam, ir ne vairāk kā četri gadi, bet nozares atašejam, nozares atašeja palīgam, kā arī 2. ranga un 3. ranga aizsardzības atašejam un aizsardzības atašeja palīgam ir ne vairāk kā trīs gadi. Šo termiņu var pagarināt ne vairāk kā uz vienu termiņu pēc rakstveida saskaņošanas ar Ārlietu ministriju.’’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 14. pantā:

papildināt ar jaunu otro daļu šādā redakcijā:

 

‘’(2) Diplomātiskā un konsulārā dienesta laiks diplomātiskajā pārstāvniecībā ārvalstī nozaru padomniekam, kā arī 1. ranga aizsardzības atašejam, ir ne vairāk kā četri gadi, bet nozares atašejam, nozares atašeja palīgam, kā arī 2. ranga un 3. ranga aizsardzības atašejam un aizsardzības atašeja palīgam ir ne vairāk kā trīs gadi. Šo termiņu var pagarināt ne vairāk kā uz vienu termiņu pēc rakstveida saskaņošanas ar Ārlietu ministriju.’’

 

 

 

 

 

uzskatīt līdzšinējo panta otro daļu par trešo daļu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.pants. Ieskaitīšana Ārlietu ministrijas rīcībā vai Ārlietu ministrijas pārziņā

(1) Ja diplomātiskā un konsulārā dienesta laiks ārvalstīs saskaņā ar šā likuma 14.panta pirmo daļu ir beidzies, bet diplomātu nevar pārcelt viņa diplomātiskajam rangam atbilstīgā amatā, viņu var ieskaitīt Ārlietu ministrijas rīcībā uz laiku, kas nepārsniedz sešus mēnešus.

(2) Ja šā panta pirmajā daļā minētajā laikā diplomātu nevar iecelt viņa diplomātiskajam rangam atbilstīgā amatā, viņš atskaitāms Ārlietu ministrijas pārziņā, saglabājot viņam piešķirto diplomātisko rangu, bet ne ilgāk kā divus gadus.

(3) Ārlietu ministrijas pārziņā ieskaita arī tos diplomātus, kuri pārceļas līdzi dzīvesbiedram — diplomātam, diplomātiskā un konsulārā dienesta ierēdnim vai darbiniekam — uz dienesta vietu pārstāvniecībā ārvalstīs. Šajā gadījumā diplomātiskais rangs tiek saglabāts uz visu dzīvesbiedra dienesta laiku ārvalstīs.

 

 

 

(4) Ārlietu ministrijas pārziņā uz laiku līdz pieciem gadiem pēc Atestācijas komisijas ieteikuma var ieskaitīt diplomātus, kas ir apstiprināti darbā starptautiskajās organizācijās, kurās Latvijas Republika ir dalībvalsts.

(5) Šajā pantā noteiktā kārtība attiecas vienīgi uz diplomātiem, kuri ir ierēdņi . Ārlietu ministrs pēc saskaņošanas ar Valsts civildienesta pārvaldi izdod instrukciju par kārtību, kādā veicama ieskaitīšana Ārlietu ministrijas rīcībā vai Ārlietu ministrijas pārziņā.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Papildināt 15.pantu ar sesto daļu šādā redakcijā:

“(6) Ārlietu ministrijas pārziņā uz laiku līdz pieciem gadiem pēc Atestācijas komisijas ieteikuma var ieskaitīt arī diplomātus, kas norīkoti darbā Eiropas Savienības Padomes Ģenerālsekretariātā, Eiropas Komisijā, Eiropas Kopienu Tiesā, Eiropas Revīzijas palātā, Eiropas Parlamentā, Eiropas Centrālajā bankā un citās institūcijās, to apakšstruktūrās, misijās un operācijās (turpmāk — Eiropas Savienības institūcijas) saskaņā ar Eiropas Savienības tiesību aktiem. Šajā gadījumā diplomātiskais rangs tiek saglabāts uz visu norīkošanas periodu. Diplomātiskā pase jānodod glabāšanā Ārlietu ministrijā likumā “Par diplomātisko pasi” noteiktajā kārtībā.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Papildināt 15.pantu ar sesto daļu šādā redakcijā:

“(6) Ārlietu ministrijas pārziņā uz laiku līdz pieciem gadiem pēc Atestācijas komisijas ieteikuma var ieskaitīt arī diplomātus, kas norīkoti darbā Eiropas Savienības Padomes Ģenerālsekretariātā, Eiropas Komisijā, Eiropas Kopienu Tiesā, Eiropas Revīzijas palātā, Eiropas Parlamentā, Eiropas Centrālajā bankā un citās institūcijās, to apakšstruktūrās, misijās un operācijās (turpmāk — Eiropas Savienības institūcijas) saskaņā ar Eiropas Savienības tiesību aktiem. Šajā gadījumā diplomātiskais rangs tiek saglabāts uz visu norīkošanas periodu. Diplomātiskā pase jānodod glabāšanā Ārlietu ministrijā likumā “Par diplomātisko pasi” noteiktajā kārtībā.”

 

 

 

 

 

 

16.pants. Valsts civildienesta attiecību izbeigšanās diplomātiskajā un konsulārajā dienestā

Valsts civildienesta attiecības diplomātiskajā un konsulārajā dienestā izbeidzas Valsts civildienesta likumā paredzētajos gadījumos, kā arī:

1) šā likuma 7.panta ceturtajā daļā paredzētajā gadījumā, ja ierēdnis netiek pārcelts uz citu valsts civiliestādi ārpus diplomātiskā un konsulārā dienesta;

2) ja ierēdnis neizpilda ārlietu ministra vai Ārlietu ministrijas valsts sekretāra rīkojumu par pārcelšanu no vienas dienesta vietas uz citu saskaņā ar šā likuma 14.panta otro daļu;

3) ja ierēdnis, kurš diplomātisko un konsulāro dienestu pilda ārvalstī, trīs kalendāra mēnešus iepriekš ir iesniedzis Ārlietu ministrijas valsts sekretāram lūgumu izbeigt valsts civildienesta attiecības diplomātiskajā un konsulārajā dienestā pēc paša vēlēšanās, valsts civildienesta attiecības diplomātiskajā un konsulārajā dienestā, savstarpēji vienojoties, var izbeigt arī pirms minētā termiņa;

 

4) uz laiku, kamēr diplomāts ir Ārlietu ministrijas pārziņā saskaņā ar šā likuma 15.pantu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Aizstāt 16.panta 4.punktā vārdus “saskaņā ar šā likuma 15.pantu” ar vārdiem “saskaņā ar šā likuma 15.pantu, izņemot 15.panta sestajā daļā paredzēto gadījumu”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Aizstāt 16.panta 4.punktā vārdus “saskaņā ar šā likuma 15.pantu” ar vārdiem “saskaņā ar šā likuma 15.pantu, izņemot 15.panta sestajā daļā paredzēto gadījumu”.

 

 

19.pants. Darba samaksa un piemaksa par diplomātisko rangu

(1) Diplomāti, diplomātiskā un konsulārā dienesta ierēdņi un darbinieki saņem mēnešalgu, pabalstus, piemaksas un prēmijas saskaņā ar Valsts civildienesta likumu vai Darba likumu tiktāl, ciktāl tās nenosaka šis likums. Diplomāti saņem piemaksu par diplomātisko rangu Ministru kabineta noteiktajā apmērā.

(2) (Izslēgta ar 30.10.2003. likumu).

 

(3) Diplomāti, kuri ir ieskaitīti Ārlietu ministrijas rīcībā saskaņā ar šā likuma 15.panta pirmo daļu, saņem trīs ceturtdaļas no savas pēdējās mēnešalgas. Diplomāti, kuri ieskaitīti Ārlietu ministrijas pārziņā saskaņā ar šā likuma 15.panta otro daļu, nesaņem mēnešalgu un piemaksu par diplomātisko rangu.

 

 

 

 

III nodaļa
Diplomātiem, diplomātiskā un konsulārā dienesta ierēdņiem un darbiniekiem noteiktie ierobežojumi, tiesības un garantijas

24.pants. Papildatvaļinājums diplomātiem

Diplomāti saskaņā ar likumu var saņemt apmaksātu papildatvaļinājumu, kura ilgumu atkarībā no dienesta apstākļiem nosaka Ārlietu ministrijas valsts sekretārs.

 

7. 19.pantā:

papildināt pirmo daļu ar teikumu šādā redakcijā:

“Specializētajiem atašejiem piemaksu par piešķirto diplomātisko rangu izmaksā Saeima, attiecīgās nozares ministrija vai Latvijas Banka.”;

 

 

 

 

 

 

 

 

papildināt trešo daļu ar teikumu šādā redakcijā:

 

“Diplomāti, kuri ieskaitīti Ārlietu ministrijas pārziņā saskaņā ar šā likuma 15.panta sesto daļu, visā norīkošanas periodā saņem mēnešalgu.”

11.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

Vides ministrija

 

Izteikt 19. panta pirmo daļu ar teikumu šādā redakcijā:

„Specializēto atašeju izdevumus, tai skaitā mēnešalgu, pabalstus un piemaksas regulē Ministru kabineta noteiktajā kārtībā”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ārlietu ministrijas parlamentārā sekretāre

S.Golde

 

Papildināt likuma 3. nodaļu ar 25. pantu šādā redakcijā:

„25.pants. Izdienas pensija

      (1) Diplomātiem, kuriem diplomātiskais rangs ir piešķirts saskaņā ar šā likuma 9., 10., 12. pantu, ir tiesības uz izdienas pensiju.

      (2) Izdienas pensijas piešķiršana, aprēķināšanas un izmaksas kārtību nosaka speciāls likums.”

 

 

 

Ārlietu komisija

 

Papildināt likumprojektu ar pārejas noteikumu šādā redakcijā:

‘’Pārejas noteikums

Saeimas, attiecīgās nozares ministrijas vai Latvijas Bankas specializētie atašeji, kuriem diplomātiskie rangi piešķirti līdz šo grozījumu spēkā stāšanās dienai, tos saglabā uz diplomātiskā un konsulārā dienesta laiku.’’

 

 

 

 

 

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

7. 19.pantā:

papildināt pirmo daļu ar teikumu šādā redakcijā:

“Specializētajiem atašejiem piemaksu par piešķirto diplomātisko rangu izmaksā Saeima, attiecīgās nozares ministrija vai Latvijas Banka.”;

 

 

 

 

papildināt trešo daļu ar teikumu šādā redakcijā:

 

“Diplomāti, kuri ieskaitīti Ārlietu ministrijas pārziņā saskaņā ar šā likuma 15.panta sesto daļu, visā norīkošanas periodā saņem mēnešalgu.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.Papildināt likuma 3. nodaļu ar 25. pantu šādā redakcijā:

„25.pants. Izdienas pensija

      (1) Diplomātiem, kuriem diplomātiskais rangs ir piešķirts saskaņā ar šā likuma 9., 10., 12. pantu, ir tiesības uz izdienas pensiju.

      (2) Izdienas pensijas piešķiršana, aprēķināšanas un izmaksas kārtību nosaka speciāls likums.”

 

 

 

 

 

9. Papildināt likumprojektu ar pārejas noteikumu šādā redakcijā:

‘’Pārejas noteikums

Saeimas, attiecīgās nozares ministrijas vai Latvijas Bankas specializētie atašeji, kuriem diplomātiskie rangi piešķirti līdz šo grozījumu spēkā stāšanās dienai, tos saglabā uz diplomātiskā un konsulārā dienesta laiku.’’