Iesniedz Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Iesniedz Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija                                                                                                          Likumprojekts 3.lasījumam

 

Grozījumi

Valsts civildienesta likumā

(reģ.nr.869)

 

 

 

Spēkā esošā likuma pantu redakcija

 

 

Saeimā 2.lasījumā pieņemtā likumprojekta  redakcija (dok.nr. Nr. 3710)

 

Nr.

 

Priekšlikumi 3.lasījumam

 

Komisijas atzinums

 

Atbildīgās komisijas sagatavotā 3.lasījuma redakcija

 

 

Izdarīt Valsts civildienesta likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2000, 19.nr.; 2001, 9.nr.; 2002, 14., 23.nr.; 2003, 6., 12.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izdarīt Valsts civildienesta likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2000, 19.nr.; 2001, 9.nr.; 2002, 14., 23.nr.; 2003, 6., 12.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.pants. Likuma darbība

 

(1) Šis likums nosaka valsts civildienesta ierēdņa amata pretendentam (turpmāk — pretendents) izvirzāmās obligātās prasības, iecelšanu ierēdņa amatā un atbrīvošanu no ierēdņa amata, ierēdņa pienākumus, tiesības, dienesta gaitu un vadību vispārējā valsts civildienestā.

 

(2) Uz pretendentu, kas iecelts ierēdņa amatā, attiecas visi pienākumi un tiesības, kas šajā likumā noteikti attiecībā uz valsts civildienesta ierēdni (turpmāk — ierēdnis).

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) Uz specializētā valsts civildienesta (3.panta otrā daļa) ierēdņiem attiecas šā likuma I nodaļa, 4.panta otrās daļas 1.punkts, IV nodaļa, 22., 37., 39.pants un 40.panta otrā daļa. Citas šā likuma normas tiesiskās attiecības specializētajā valsts civildienestā nosaka tiktāl, ciktāl tās nenosaka speciālie likumi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Izteikt 2.panta trešo daļu šādā redakcijā:

 "(3) Uz specializētā valsts civildienesta (3.panta otrā daļa) ierēdņiem attiecas šā likuma I nodaļa, 4.panta otrās daļas 1.punkts, IV nodaļa, 22.pants, 23.panta ceturtā daļa, 37.pants, 38.panta trešā daļa, 39.pants un 40.panta otrā daļa. Citas šā likuma normas tiesiskās attiecības specializētajā valsts civildienestā nosaka tiktāl, ciktāl tās nenosaka speciālie likumi."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

 

1. Izteikt 2.panta trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Uz specializētā valsts civildienesta (3.panta otrā daļa) ierēdņiem attiecas šā likuma I nodaļa, 4.panta otrās daļas 1.punkts, IV nodaļa, 22.pants, 23.panta pirmā un ceturtā daļa, 36. un 37.pants, 38.panta trešā daļa, 39.pants un 40.panta otrā daļa. Citas šā likuma normas tiesiskās attiecības specializētajā valsts civildienestā nosaka tiktāl, ciktāl tās nenosaka speciālie likumi.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Izteikt 2.panta trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Uz specializētā valsts civildienesta (3.panta otrā daļa) ierēdņiem attiecas šā likuma I nodaļa, 4.panta otrās daļas 1.punkts, IV nodaļa, 22.pants, 23.panta pirmā un ceturtā daļa, 36. un 37.pants, 38.panta trešā daļa, 39.pants un 40.panta otrā daļa. Citas šā likuma normas tiesiskās attiecības specializētajā valsts civildienestā nosaka tiktāl, ciktāl tās nenosaka speciālie likumi.”

 

 

 

 

 

 

(4) Valsts civildienesta tiesiskajās attiecībās piemērojamas darba tiesiskās attiecības regulējošo normatīvo aktu normas, kas nosaka darba un atpūtas laiku, darba samaksu, darbinieka materiālo atbildību un termiņus, ciktāl to nenosaka šis likums.

 

 

 

 

2.

 

 

Deputāts J.Sokolovskis

Izteikt 2.panta ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Valsts civildienesta tiesiskajās attiecībās piemērojamas darba tiesiskās attiecības regulējošo normatīvo aktu normas, kas nosaka vienlīdzīgu tiesību principu, atšķirīgas attieksmes aizliegumu, aizliegumu radīt nelabvēlīgas sekas, darbinieku pārstāvību un interešu aizstāvību, darba koplīgumu, darba un atpūtas laiku, darba samaksu, darbinieka civiltiesisko atbildību un termiņus, kā arī citus jautājumus, ciktāl to nenosaka šis likums. “

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīt

 

 

3.pants. Ierēdnis

(1) Ierēdnis ir persona, kas tiešās pārvaldes iestādē (turpmāk — iestāde) veido nozares politiku vai attīstības stratēģiju, koordinē nozares darbību, sadala vai kontrolē finanšu resursus, izstrādā normatīvos aktus vai kontrolē to ievērošanu, sagatavo vai izdod administratīvos aktus vai arī sagatavo vai pieņem citus ar indivīda tiesībām saistītus lēmumus.

 

(2)

 

(3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) Valsts interesēs ierēdņa amatā uz noteiktu laiku var iecelt profesionālā dienesta karavīru. Profesionālā dienesta karavīrs, kas ieņem ierēdņa amatu, nav ierēdnis, bet uz viņu attiecas šā likuma 11.panta pirmā daļa, IV un V nodaļa, 22.panta 2., 3. un 4.punkts, 23.panta trešā daļa, 28., 29., 35., 36., 38. un 42.pants. Ierēdņu amatus, kurus var ieņemt profesionālā dienesta karavīri, ierēdņa amata pienākumu izpildes kārtību, disciplinārsodīšanas kārtību un Militārā dienesta likumā profesionālā dienesta karavīram noteikto pabalstu, piemaksu un kompensāciju izmaksas kārtību nosaka Ministru kabinets.

 

 

2.  3.pantā:

        izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

 

"(1) Ierēdnis ir persona, kas tiešās valsts pārvaldes iestādē (turpmāk – iestāde), izņemot publisko aģentūru, veido nozares politiku vai attīstības stratēģiju, koordinē nozares darbību, sadala vai kontrolē finanšu resursus, izstrādā normatīvos aktus vai kontrolē to ievērošanu, sagatavo vai izdod administratīvos aktus, sagatavo vai pieņem citus ar indivīda tiesībām saistītus lēmumus.";

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          izslēgt ceturtajā daļā skaitli "29.".

 

 

 

 

 

2.  3.pantā:

        izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

 

"(1) Ierēdnis ir persona, kas tiešās valsts pārvaldes iestādē (turpmāk – iestāde), izņemot publisko aģentūru, veido nozares politiku vai attīstības stratēģiju, koordinē nozares darbību, sadala vai kontrolē finanšu resursus, izstrādā normatīvos aktus vai kontrolē to ievērošanu, sagatavo vai izdod administratīvos aktus, sagatavo vai pieņem citus ar indivīda tiesībām saistītus lēmumus.";

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 izslēgt ceturtajā daļā skaitli "29.".

 

 

 

 

 

 

 

22.pants. Ierēdņa vispārīgās tiesības

Ierēdnim ir šādas vispārīgās tiesības:

1) uz pastāvīgu civildienestu, ja šajā likumā nav noteikts citādi;

2) veikt valsts pārvaldes funkcijas amatam noteiktās kompetences ietvaros;

3) normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos pieprasīt un saņemt no jebkuras fiziskās vai juridiskās personas informāciju, kas nepieciešama amata pienākumu izpildei;

4) uz amata pienākumu izpildei piemērotiem apstākļiem;

5) pieteikties uz vakantajiem augstākas kvalifikācijas kategorijas ierēdņu amatiem;

6) piedalīties mācību programmās, lai iegūtu amata pienākumu izpildei nepieciešamās zināšanas un prasmes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finanšu ministrs

O.Spurdziņš

Izslēgt 22.panta 5.punktā aiz vārda “vakantajiem” vārdus “augstākas kvalifikācijas kategorijas”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt,

papildināt likumprojektu ar jaunu pantu, mainīt turpmāko likumprojekta pantu numerāciju

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Izslēgt 22.panta 5.punktā pēc vārda “vakantajiem” vārdus “augstākas kvalifikācijas kategorijas”.

 

 

23.pants. Mēnešalga, pabalsti, piemaksas un prēmijas

(1) Ierēdnis saņem mēnešalgu, kuru atbilstoši ierēdņa amata kvalifikācijas kategorijai un pakāpei Ministru kabineta noteiktajā apmērā un kārtībā nosaka iestādes vadītājs, iestādes vadītājam — ministrs, Valsts kancelejas direktoram — Ministru prezidents.

(2) Ierēdnim ir tiesības papildus mēnešalgai Ministru kabineta noteiktajā apmērā un kārtībā saņemt pabalstus, piemaksas, kompensācijas un prēmijas.

(3) Ierēdņa amatā ieceltam profesionālā dienesta karavīram ir tiesības saņemt šajā pantā noteikto mēnešalgu, prēmijas un 28. un 29.pantā noteiktās piemaksas.

 

 

 

3. 23.pantā:

        izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:
”(1) Ierēdnis saņem mēnešalgu, kuru atbilstoši ierēdņa amata kvalifikācijas kategorijai un pakāpei Ministru kabineta noteiktajā apmērā un kārtībā nosaka iestādes vadītājs, iestādes vadītājam — ministrs, Valsts kancelejas direktoram un Valsts civildienesta pārvaldes priekšniekam – Ministru prezidents.”;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

 "(3) Ierēdņa amatā ieceltais profesionālā dienesta karavīrs saņem normatīvajos aktos par karavīru dienesta atalgojumu noteikto algu, uzturdevu vai tās kompensāciju naudā un šā likuma 28.pantā noteikto piemaksu.";

 

        papildināt pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

 "(4) Ierēdnim vai ierēdņa amatā ieceltam profesionālā dienesta karavīram, kuru norīko darbā Eiropas Savienības institūcijās, saglabā mēnešalgu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā."

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

Finanšu ministrs

O.Spurdziņš

Izteikt 23.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

„(1) Ierēdnis saņem mēnešalgu, kuru atbilstoši ierēdņa ieņemamajam amatam un ierēdņa kvalifikācijas pakāpei Ministru kabineta noteiktajā apmērā un kārtībā nosaka iestādes vadītājs, iestādes vadītājam – ministrs, Valsts kancelejas direktoram, Valsts civildienesta pārvaldes priekšniekam  – Ministru prezidents.”.

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Izteikt 23.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

„(1) Ierēdnis saņem mēnešalgu, kuru atbilstoši ierēdņa ieņemamā amata amatu saimei, līmenim un ierēdņa kvalifikācijas pakāpei Ministru kabineta noteiktajā apmērā un kārtībā nosaka iestādes vadītājs, iestādes vadītājam – ministrs, Valsts kancelejas direktoram un Valsts civildienesta pārvaldes priekšniekam – Ministru prezidents.”.

 

 

 

Daļēji atbalstīt,

 skat. piekšlikumu nr. 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  23.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Ierēdnis saņem mēnešalgu, kuru atbilstoši ierēdņa ieņemamā amata amatu saimei, līmenim un ierēdņa kvalifikācijas pakāpei Ministru kabineta noteiktajā apmērā un kārtībā nosaka iestādes vadītājs, iestādes vadītājam — ministrs, Valsts kancelejas direktoram un Valsts civildienesta pārvaldes priekšniekam — Ministru prezidents.”;

 

 

 

 

 

 

 

 

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Ierēdņa amatā ieceltais profesionālā dienesta karavīrs saņem normatīvajos aktos par karavīru dienesta atalgojumu noteikto algu, uzturdevu vai tās kompensāciju naudā un šā likuma 28.pantā noteikto piemaksu.”;

papildināt pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

“4) Ierēdnim vai ierēdņa amatā ieceltam profesionālā dienesta karavīram, kuru norīko darbā Eiropas Savienības institūcijās, saglabā mēnešalgu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.”

 

35.pants. Ierēdņa darbības un tās rezultātu novērtējums

 

(1) Iestādes vadītājs izveido vērtēšanas komisiju, kas katru gadu novērtē ierēdņa darbību un tās rezultātu.

(2) Iestādes vadītāja darbību un tās rezultātu ne retāk kā reizi divos gados novērtē pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisija, kuru Ministru kabineta noteiktajā kārtībā izveido attiecīgais ministrs.

(3) Novērtēšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

(4) Novērtēšanas rezultāts tiek izmantots par pamatu lēmumam par ierēdņa statusa piešķiršanu, ierēdņa neatbilstību ieņemamam amatam, pārcelšanu amatā, ierēdņa amata kvalifikācijas pakāpes piešķiršanu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Aizstāt 35.panta ceturtajā daļā vārdus „ierēdņa amata kvalifikācijas pakāpes” ar vārdiem „ierēdņa kvalifikācijas pakāpes”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Aizstāt 35.panta ceturtajā daļā vārdus “ierēdņa amata kvalifikācijas pakāpes” ar vārdiem “ierēdņa kvalifikācijas pakāpes”.

 

 

 

36.pants. Ierēdņu amatu kvalifikācijas kategorijas un pakāpes

 

(1) Ierēdņu amati tiek iedalīti amatu kvalifikācijas kategorijās. Ierēdņu amatu novērtēšanas kārtību, kā arī kvalifikācijas kategorijas un to noteikšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

 

(2) Ierēdnim valsts civildienesta gaitā pēc viņa darbības un tās rezultātu novērtēšanas ierēdņa amata kvalifikācijas kategorijas ietvaros piešķir kvalifikācijas pakāpi. Ierēdņu amatu kvalifikācijas pakāpes un to noteikšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

Finanšu ministrs

 O.Spurdziņš

 

Izteikt 36.pantu šādā redakcijā:
”36.pants Ierēdņu amatu klasifikācija un ierēdņu kvalifikācijas pakāpes

(1) Ierēdņu amati tiek iedalīti amatu saimēs un līmeņos. Amatu klasifikācijas kārtību nosaka Ministru kabinets.

(2) Ierēdnim valsts civildienesta gaitā pēc viņa darbības un tās rezultātu novērtēšanas piešķir kvalifikācijas pakāpi. Ierēdņu kvalifikācijas pakāpes un to noteikšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.”

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Izteikt 36.pantu  šādā redakcijā:

“36.pants. Ierēdņu amatu klasifikācija un ierēdņu kvalifikācijas pakāpes

(1) Ierēdņu amati tiek iedalīti amatu kvalifikācijas kategorijās. Ierēdņu amatu novērtēšanas kārtību, kā arī kvalifikācijas kategorijas un to noteikšanas kārtību reglamentē Ministru kabinets.

 (2) Ierēdnim valsts civildienesta gaitā pēc viņa darbības un tās rezultātu novērtēšanas piešķir kvalifikācijas pakāpi. Ierēdņu kvalifikācijas pakāpes un to noteikšanas kārtību reglamentē Ministru kabinets.

(3) Ierēdņu amati atbilstoši veicamajiem pamatpienākumiem tiek klasificēti amatu saimēs un līmeņos. Amatu klasifikācijas sistēmu, kas ietver amatu saimes un līmeņus, kā arī amatu klasificēšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.”

 

 

 

 

 

 

 

Daļēji atbalstīt,

 skat. piekšlikumu nr. 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Izteikt 36.pantu  šādā redakcijā:

 

“36.pants. Ierēdņu amatu klasifikācija un ierēdņu kvalifikācijas pakāpes

 

(1) Ierēdņu amati tiek iedalīti amatu kvalifikācijas kategorijās. Ierēdņu amatu novērtēšanas kārtību, kā arī kvalifikācijas kategorijas un to noteikšanas kārtību reglamentē Ministru kabinets.

 

 (2) Ierēdnim valsts civildienesta gaitā pēc viņa darbības un tās rezultātu novērtēšanas piešķir kvalifikācijas pakāpi. Ierēdņu kvalifikācijas pakāpes un to noteikšanas kārtību reglamentē Ministru kabinets.

(3) Ierēdņu amati atbilstoši veicamajiem pamatpienākumiem tiek klasificēti amatu saimēs un līmeņos. Amatu klasifikācijas sistēmu, kas ietver amatu saimes un līmeņus, kā arī amatu klasificēšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.”

 

 

 

 

 

37.pants. Pārcelšana citā amatā valsts interesēs

 

(1) Lai nodrošinātu labu pārvaldību, it sevišķi civildienesta uzdevumu efektīvu izpildi un sabiedrības uzticību civildienestam, kā arī veicinātu ierēdņa kvalifikācijas izaugsmi, ierēdni, neizsludinot atklātu pretendentu konkursu, var pārcelt citā augstākas, atbilstošas vai zemākas kvalifikācijas kategorijas ierēdņa amatā uz noteiktu vai nenoteiktu laiku tajā pašā vai citā iestādē. Pārcelšanas pamatojums var būt arī ierēdņa motivēts lūgums.

 

(2) Ierēdni citā amatā tajā pašā iestādē pārceļ ar šīs iestādes vadītāja vai ministra lēmumu, citā iestādē tā paša ministra padotībā — ar ministra lēmumu, citā iestādē cita ministra padotībā — ar Pārvaldes vai Ministru prezidenta lēmumu. Ja iestādi reorganizē ar Ministru kabineta lēmumu, tad ierēdni citā amatā citā iestādē pārceļ ar tās iestādes vadītāja lēmumu, kura pārņem saistības, vai ar attiecīgā ministra lēmumu.

 

 

(3) Pārceļot ierēdni, tiek izvērtēts viņa viedoklis. Pārceļot ierēdni uz citu iestādi, tiek izvērtēts arī to iestāžu viedoklis, no kuras un uz kuru ierēdni var pārcelt. Ja ierēdnis nepiekrīt pārcelšanai, pārcelšanu saskaņo ar Pārvaldi.

 

 

 

 

 

 

 

(4) Pārceļot ierēdni citā atbilstošas vai zemākas kvalifikācijas kategorijas ierēdņa amatā, ierēdnim saglabā iepriekšējo amata mēnešalgu, sociālās garantijas, normatīvajos aktos noteiktās pastāvīgās piemaksas, kas saistītas ar dienestu, kā arī specializētajā civildienestā noteiktās dienesta pakāpes, izņemot gadījumus, kad ierēdni pārceļ, jo tiek likvidēta iestāde vai ierēdņa amats, tiek samazināts ierēdņu skaits, ir pieņemts lēmums par ierēdņa neatbilstību ieņemamajam amatam, kā arī pēc ierēdņa lūguma.

 

(5) – (8)

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finanšu ministrs

O.Spurdziņš

Svītrot 37.panta pirmajā daļā aiz vārdiem “var pārcelt citā” vārdus “augstākas, atbilstošas vai zemākas kvalifikācijas kategorijas”.

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

 

Izteikt 37.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Lai nodrošinātu labu pārvaldību, it sevišķi civildienesta uzdevumu efektīvu izpildi un sabiedrības uzticību civildienestam, kā arī veicinātu ierēdņa kvalifikācijas izaugsmi, ierēdni, neizsludinot atklātu pretendentu konkursu, var pārcelt jebkurā citā ierēdņa amatā uz noteiktu vai nenoteiktu laiku tajā pašā vai citā iestādē. Pārcelšanas pamatojums var būt arī ierēdņa motivēts lūgums.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finanšu ministrs

O.Spurdziņš

 

Izteikt 37.panta ceturto daļu šādā redakcijā:
„(4) Pārceļot ierēdni citā ierēdņa amatā, ierēdnim nosaka amata mēnešalgu, kas nav zemāka par iepriekšējo, kā arī saglabā pastāvīgās piemaksas, kas saistītas ar dienestu, un sociālās garantijas, kā arī specializētajā civildienestā noteiktās dienesta pakāpes, izņemot gadījumus, kad ierēdni pārceļ, ja tiek likvidēta iestāde vai ierēdņa amats, tiek samazināts ierēdņu skaits, ir pieņemts lēmums par ierēdņa neatbilstību ieņemamajam amatam, kā arī pēc ierēdņa lūguma.”

 

 

Daļēji atbalstīt,

skat. priekšlikumu nr.10

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

7. 37.pantā:

       izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Lai nodrošinātu labu pārvaldību, it sevišķi civildienesta uzdevumu efektīvu izpildi un sabiedrības uzticību civildienestam, kā arī veicinātu ierēdņa kvalifikācijas izaugsmi, ierēdni, neizsludinot atklātu pretendentu konkursu, var pārcelt jebkurā citā ierēdņa amatā uz noteiktu vai nenoteiktu laiku tajā pašā vai citā iestādē. Pārcelšanas pamatojums var būt arī ierēdņa motivēts lūgums.”;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Pārceļot ierēdni citā ierēdņa amatā, ierēdnim nosaka amata mēnešalgu, kas nav zemāka par iepriekšējo, saglabā pastāvīgās piemaksas, kas saistītas ar dienestu, un sociālās garantijas, kā arī specializētajā civildienestā noteiktās dienesta pakāpes, izņemot gadījumus, kad ierēdni pārceļ, ja tiek likvidēta iestāde vai ierēdņa amats, tiek samazināts ierēdņu skaits, ir pieņemts lēmums par ierēdņa neatbilstību ieņemamam amatam, kā arī pēc ierēdņa lūguma.”

 

 

 

 

 

 

 

38.pants. Komandējums

(1) Ierēdni amata pienākumu izpildei var nosūtīt komandējumā ārpus pastāvīgās dienesta vietas, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā atlīdzin ot ar to saistītos izdevumus.

(2) Ierēdņus, kuriem ir bērni līdz viena gada vecumam, un grūtnieces nav atļauts nosūtīt komandējumā bez viņu piekrišanas.

 

 

 

4. Papildināt 38.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

 "(3) Ierēdņa vai ierēdņa amatā iecelta profesionālā dienesta karavīra norīkošana darbā Eiropas Savienības institūcijās nav uzskatāma par komandējumu šā likuma izpratnē."

 

 

 

 

 

 

 

8. Papildināt 38.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

 "(3) Ierēdņa vai ierēdņa amatā iecelta profesionālā dienesta karavīra norīkošana darbā Eiropas Savienības institūcijās nav uzskatāma par komandējumu šā likuma izpratnē."

 

39.pants. Atstādināšana no amata pienākumu izpildes

(1) Ja attiecībā pret ierēdni kā drošības līdzeklis ir piemērots apcietinājums vai pret viņu ir uzsākta kriminālvajāšana, iestādes vadītājs var atstādināt ierēdni no amata pienākumu izpildes, apturot atalgojuma izmaksu par turpmāko laiku no atstādināšanas dienas.

 

(2) Ja šādā veidā atstādināto ierēdni tiesa atzīst par vainīgu noziedzīga nodarījuma izdarīšanā, atalgojumu par atstādināšanas laiku neizmaksā un viņš uzskatāms par atbrīvotu, skaitot no atstādināšanas dienas. Attaisnošanas gadījumā atstādinātajam ierēdnim izmaksājams atalgojums par atstādināšanas laiku, ja vien atbrīvošanai nav cita pamata, kas noteikts šajā likumā.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Aizstāt 39.panta pirmajā un otrajā daļā vārdu “atalgojums” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “darba samaksa” (attiecīgā locījumā).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Aizstāt 39.panta pirmajā un otrajā daļā vārdu “atalgojums” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “darba samaksa” (attiecīgā locījumā).

 

 

Pārejas noteikumi

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

 

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Papildināt pārejas noteikumus ar 8., 9., 10. un 11.punktu šādā redakcijā:

 

“8. Likuma 36.panta pirmā daļa ir spēkā līdz 2005.gada 31.decembrim.

9. Grozījumi likuma 23.panta pirmajā daļā un 36.panta otrajā daļā stājas spēkā 2006.gada 1.janvārī.

10. Līdz 2005.gada 31.decembrim ierēdnis saņem mēnešalgu atbilstoši Ministru kabineta 2004.gada 23.novembra noteikumiem Nr.959 “Noteikumi par ierēdņu un tiešās pārvaldes iestāžu darbinieku darba samaksu, kvalifikācijas pakāpēm un ierēdņu pabalstiem”.

 

 

11. Līdz 2006.gada 31.decembrim specializētā civildienesta ierēdņi Valsts ieņēmumu dienestā saņem mēnešalgu atbilstoši Ministru kabineta 2002.gada 28.maija noteikumiem Nr.220 “Noteikumi par darba samaksas sistēmu Valsts ieņēmumu dienesta ierēdņiem un darbiniekiem”.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

10. Papildināt pārejas noteikumus ar 8., 9., 10. un 11.punktu šādā redakcijā:

 

“8. Likuma 36.panta pirmā daļa ir spēkā līdz 2005.gada 31.decembrim.

9. Grozījumi likuma 23.panta pirmajā daļā un 36.panta otrajā daļā stājas spēkā 2006.gada 1.janvārī.

10. Līdz 2005.gada 31.decembrim ierēdnis saņem mēnešalgu atbilstoši Ministru kabineta 2004.gada 23.novembra noteikumiem Nr.959 “Noteikumi par ierēdņu un tiešās pārvaldes iestāžu darbinieku darba samaksu, kvalifikācijas pakāpēm un ierēdņu pabalstiem”.

 

 

11. Līdz 2006.gada 31.decembrim specializētā civildienesta ierēdņi Valsts ieņēmumu dienestā saņem mēnešalgu atbilstoši Ministru kabineta 2002.gada 28.maija noteikumiem Nr.220 “Noteikumi par darba samaksas sistēmu Valsts ieņēmumu dienesta ierēdņiem un darbiniekiem”.”