Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

 

Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

vides un reģionālās politikas komisija Likumprojekts otrajam lasījumam

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta “Grozījumi Ciltsdarba likumā “ otrajam lasījumam ( reģ. nr.860)

Spēkā esošā likuma redakcija

Pirmā lasījuma redakcija

(dok.nr. 2838)

Pr. nr.

Iesniegtie priekšlikumi

Komisijas slēdziens

Komisijas atbalstītā redakcija

1

2

3

4

5

6

 

Grozījumi Ciltsdarba likumā

     

Grozījumi Ciltsdarba likumā

 

Izdarīt Ciltsdarba likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 10.nr.; 1999, 2.nr.; 2000, 8.nr., 2004, 2. nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

     

Izdarīt Ciltsdarba likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 10.nr.; 1999, 2.nr.; 2000, 8.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

3.pants

Šis likums attiecas uz personām, kas nodarbojas ar produktīvo dzīvnieku (liellopu, cūku, aitu, kazu, kažokzvēru, trušu) un mājputnu (vistu, pīļu, zosu, tītaru), kā arī zirgu (turpmāk - dzīvnieki) audzēšanu, un uz personām un valsts pārvaldes iestādēm un institūcijām, kuras pilda ar ciltsdarbu saistītas funkcijas.

 

1

Zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāre D.Lucaua

Papildināt 3. pantu pēc vārda “tītaru”ar vārdiem “medus bišu(Apis mellifera L.)”.

Atbalstīt

1.Papildināt 3. pantu pēc vārda “tītaru”ar vārdiem “medus bišu (Apis mellifera L.)”.

5.pants

Dzīvnieku vērtēšanu un kontrolvērtēšanu, dzīvnieku pārraudzību, mākslīgo apsēklošanu un embriju pārstādīšanu, vaislinieku bioprodukta un embriju realizāciju, kā arī šķirnes materiāla ievešanu un izvešanu atļauts veikt fiziskajām personām, kuras Ministru kabineta noteiktajā kārtībā ir saņēmušas attiecīgu sertifikātu.

1. Izslēgt 5. pantā vārdus “kā arī šķirnes materiāla ievešanu un izvešanu”.

     

2. Izslēgt 5. pantā vārdus “kā arī šķirnes materiāla ievešanu un izvešanu”.

6.pants

Šā likuma un citu ar ciltsdarbu saistīto normatīvo aktu ievērošanu kontrolē un uzrauga Zemkopības ministrijas pārraudzībā izveidota valsts civiliestāde - Ciltsdarba valsts inspekcija. Nolikumu par Ciltsdarba valsts inspekciju apstiprina Zemkopības ministrija.

 

2

Zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāre D.Lucaua

Izteikt 6. pantu šādā redakcijā:

“Šā likuma un citu ar ciltsdarbu saistīto normatīvo aktu ievērošanu kontrolē un uzrauga Zemkopības ministrijas padotībā esošā tiešās pārvaldes iestāde - Ciltsdarba valsts inspekcija.

Atbalstīt

3.Izteikt 6. panta tekstu šādā redakcijā:

“Šā likuma un citu ar ciltsdarbu saistīto normatīvo aktu ievērošanu kontrolē un uzrauga Zemkopības ministrijas padotībā esošā tiešās pārvaldes iestāde - Ciltsdarba valsts inspekcija. “

7.pants

(1) Ciltsdarba valsts inspekciju vada priekšnieks, kuru pēc zemkopības ministra ieteikuma ieceļ amatā un atbrīvo no tā Ministru kabinets.

 

3

Zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāre D.Lucaua

Izslēgt 7. pantu.

Atbalstīt

4.Izslēgt 7. pantu

(2) Ciltsdarba valsts inspekcijas priekšnieks ir valsts civildienesta ierēdnis, kuram ir augstākā izglītība lopkopības vai veterinārijas specialitātē un kura darba stāžs šajā specialitātē nav mazāks par pieciem gadiem.

         

(3) Ciltsdarbu kontrolē valsts inspektori, kurus ieceļ amatā un atbrīvo no amata Ciltsdarba valsts inspekcijas priekšnieks.

         

          11.pants

Ciltsdarba informācijas datu bāzes izveidošanu, uzturēšanu un arhivēšanu nodrošina valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Valsts ciltsdarba informācijas datu apstrādes centrs" (turpmāk - Datu apstrādes centrs). Šajā nolūkā Datu apstrādes centrs:

 

4

Zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāre D.Lucaua

Izteikt 11. panta ievaddaļu šādā redakcijā:

“Ciltsdarba informācijas datu bāzes izveidošanu, uzturēšanu un arhivēšanu nodrošina valsts aģentūra “Lauksaimniecības datu centrs”(turpmāk – Datu centrs). Šajā nolūkā Datu centrs: “

Atbalstīt

5. Izteikt 11. panta ievaddaļu šādā redakcijā:

“Ciltsdarba informācijas datu bāzes izveidošanu, uzturēšanu un arhivēšanu nodrošina valsts aģentūra “Lauksaimniecības datu centrs” (turpmāk – Datu centrs). Šajā nolūkā Datu centrs: “

1) izveido un kārto dzīvnieku īpašnieku, ganāmpulku un dzīvnieku vienotu reģistru;

2) piešķir identifikācijas numurus valstī audzējamiem dzīvniekiem;

         

3) sagatavo datus augstvērtīgu dzīvnieku ierakstīšanai Valsts ciltsgrāmatā un datus ciltsapliecību izsniegšanai;

4) sniedz dzīvnieku turētājiem ar ciltsdarba informācijas datu apstrādi saistītas konsultācijas.

         

13. pants

(1) Dzīvnieku individuālās ražības un ar to saistīto pazīmju (ķermeņbūves, reproduktīvo īpašību u.c.) pārbaudes nolūkos tiek veikta pārraudzība, kontrolnovērtēšana un citi pasākumi (dzīvnieku mērīšana, eksterjera novērtēšana), kuros iegūst datus ciltsvērtības un šķirnes ģenētiskā potenciāla noteikšanai.

         

(2) Dzīvnieku pārraudzību veic sertificēta persona, kura ir reģistrējusies kā individuālā darba veicēja vai ir darba attiecībās ar juridisko personu.

         

(3) Dzīvnieku pārraudzība tiek veikta Ministru kabineta noteiktajā kārtībā atbilstoši katrai dzīvnieku sugai (liellopiem, cūkām, aitām, kazām un zirgiem).

 

5

Zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāre D.Lucaua

Aizstāt 13. panta trešajā daļā vārdus “un zirgiem” ar vārdiem “zirgiem un medus bitēm (Apis mellifera L.)”.

Atbalstīt

Redakcionāli precizēts.

6. Aizstāt 13. panta trešajā daļā vārdus “liellopiem, cūkām, aitām, kazām un zirgiem” ar vārdiem “(liellopiem, cūkām, aitām, kazām, zirgiem un medus bitēm (Apis mellifera L.)) ”.

(4) Zirgu darba spēju novērtēšanas noteikumus, kā arī noteikumus par dalību zirgu sporta sacensībās reglamentē Ministru kabinets.

         

14.pants

         

(1) Dzīvnieku ciltsvērtības un to turpmākās izmantošanas noteikšanai tiek veikta dzīvnieku bonitēšana.

         

(2) Dzīvnieku bonitēšana ir dzīvnieku kompleksa novērtēšana pēc izcelšanās, šķirnības, konstitūcijas un eksterjera, dzīvmasas, produktivitātes, pēcnācēju labuma, atražotspējas.

         

(3) Bonitētos dzīvniekus iekļauj ciltskodolā vai ražojošā grupā, izmanto ganāmpulka atjaunošanai, pārdošanai vaislai vai izbrāķē. Iegūtos datus izmanto ciltsdarba un pāru atlases plānošanai, selekcijas darba novērtēšanai un Valsts ciltsgrāmatā ierakstāmo dzīvnieku izraudzīšanai. Minētie dati tiek publicēti.

         

(4) Dzīvnieku bonitēšanu dabā veic sertificēti dzīvnieku vērtēšanas eksperti. Bonitēšanas datu apstrādi veic Datu apstrādes centrs zemkopības ministra noteiktajā kārtībā.

 

6

Zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāre D.Lucaua

Aizstāt 14. panta ceturtajā daļā vārdus “Datu apstrādes centrs”(attiecīgā locījumā) ar vārdiem “Datu centrs”( attiecīgā locījumā.

Atbalstīt

Redakcionāli precizēts.

7. Aizstāt 14. panta ceturtajā daļā vārdus “Datu apstrādes centrs” ar vārdiem “Datu centrs”.

16.pants

(1) Dzīvnieku atražošana notiek, dzīvniekus mākslīgi apsēklojot, pārstādot embrijus vai arī dabiskā ceļā, izmantojot lecināšanai augstvērtīgus sertificētus vaisliniekus.

         

(2) Pēcnācēju atražošanai drīkst izmantot tikai sertificētus vaisliniekus un sertificētu bioproduktu. Vaislinieku un bioprodukta sertifikācijas kārtību nosaka Ministru kabinets.

2. Izteikt 16. panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Liellopu, cūku. aitu, kazu un zirgu pēcnācēju atražošanai drīkst izmantot tikai sertificētus vaisliniekus un sertificētu bioproduktu. Liellopu, cūku, aitu, kazu un zirgu vaislinieku un bioprodukta sertifikācijas kārtību nosaka Ministru kabinets.”

     

8. Izteikt 16. panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Liellopu, cūku., aitu, kazu un zirgu pēcnācēju atražošanai drīkst izmantot tikai sertificētus vaisliniekus un sertificētu bioproduktu. Liellopu, cūku, aitu, kazu un zirgu vaislinieku un bioprodukta sertifikācijas kārtību nosaka Ministru kabinets.”

(3) Vaislinieku bioproduktu drīkst iegūt mākslīgās apsēklošanas stacija, kas ir reģistrēta Ciltsdarba valsts inspekcijā. Embrijus drīkst iegūt embriju transplantācijas uzņēmums, kas ir reģistrēts Ciltsdarba valsts inspekcijā. Mākslīgās apsēklošanas stacijas un embriju transplantācijas uzņēmuma atbilstības kritērijus un reģistrēšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

         

19.pants

Lai valstī netiktu ievesti zemas kvalitātes dzīvnieki, kuru izcelšanās nav nosakāma un kuri nav piemēroti audzēšanai Latvijas apstākļos, personas, kas ieved dzīvniekus un to bioproduktu, saņem sertifikātu Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

3. Izslēgt 19. pantu.

     

9. Izslēgt 19. pantu.

21.pants

         

(1) Valsts no budžeta finansē Ciltsdarba valsts inspekciju, dzīvnieku reģistra un ganāmpulka reģistra kārtošanu, ciltsdarba arhīva uzturēšanu, Valsts ciltsgrāmatas kārtošanu, dzīvnieku vērtēšanas sistēmas izveidi un citus ar ciltsdarbu saistītus valsts pasūtījumus.

 

 

 

 

 

         

(2) Valsts investē līdzekļus Datu apstrādes centrā, lai izveidotu dzīvnieku īpašnieku, ganāmpulku un dzīvnieku vienotu reģistru un veiktu dzīvnieku apzīmēšanu, kā arī uzņēmumos (uzņēmējsabiedrībās), sabiedriskajās organizācijās un citās ar ciltsdarbu saistītās institūcijās, lai izstrādātu programmas dzīvnieku ciltsvērtības noteikšanai un sakārtotu ciltsdarba sistēmu.

 

7

Zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāre D.Lucaua

Aizstāt 21. panta otrajā daļā vārdus “Datu apstrādes centrs”(attiecīgā locījumā) ar vārdiem “Datu centrs”( attiecīgā locījumā.).

Atbalstīt

Redakcionāli precizēts.

10. Aizstāt 21. panta otrajā daļā vārdus “Datu apstrādes centrā”ar vārdiem “Datu centrā”.

(3) Valsts subsidē dzīvnieku un to bioprodukta iepirkšanu, jaunu šķirņu ganāmpulku izveidošanu un esošo ganāmpulku selekciju.