Projekts 2

Likumprojekts 2. lasījumam

07.12.05.

 Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija                             

 

 

 

Priekšlikumi likumprojektam

“Tiesībsarga biroja likums”

(reģ.nr.858)

 

1. lasījuma redakcija

Nr.

p.k.

Iesniegtie priekšlikumi (92)

Komisijas atzinums

Komisijas ierosinātā redakcija

 2. lasījumam

 

1.

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija

 

Izteikt likumprojekta nosaukumu šādā redakcijā:

“Tiesībsarga likums”.

 

 

 

Atbalstīt

 

Tiesībsarga likums

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

Saeimas Juridiskais birojs

 

Sadalīt likumprojektu četrās nodaļās un izteikt nodaļu nosaukumus šādā redakcijā:

            “I nodaļa. Vispārīgie noteikumi”.

            “II nodaļa. Tiesībsargs”.

            “III nodaļa. Tiesībsarga birojs”.

            “IV nodaļa. Iesniegumu un pārbaudes lietu izskatīšanas kārtība”.

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

1. pants. Likuma mērķis

Šā likuma mērķis ir veicināt cilvēktiesību aizsardzību un publisko tiesību subjektu un to amatpersonu darbības pamatotības un tiesiskuma nodrošināšanu.

 

 

3.

Saeimas Juridiskais birojs

 

Izteikt likumprojekta 1.pantu (kā I nodaļas 1. pantu)  šādā redakcijā:

“Šā likuma mērķis ir veicināt cilvēktiesību aizsardzību un sekmēt, lai publiskā vara tiktu īstenota tiesiski un lietderīgi.”

 

 

 

Atbalstīt

I nodaļa. Vispārīgie noteikumi

1. pants. Likuma mērķis

Šā likuma mērķis ir veicināt cilvēktiesību aizsardzību un sekmēt, lai publiskā vara tiktu īstenota tiesiski un lietderīgi.

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Saeimas Juridiskais birojs

 

Papildināt likumprojektu ar jaunu 2. pantu (kā I nodaļas 2. pantu) šādā redakcijā:

“2. pants. Likuma darbība

 “(1) Šajā likumā noteiktā Tiesībsarga biroja kompetence attiecas uz jebkuru publiskās varas darbību, kas skar cilvēktiesības un labas pārvaldības principu.

(2) Šis likums neatbrīvo publisko varu no pienākuma ievērot  privātpersonu tiesības.

(3) Šajā likumā noteiktais nemazina citos normatīvajos aktos paredzētās privātpersonas tiesības.”

 

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija

 

Papildināt likumprojektu ar jauno 2. pantu (kā I nodaļas 2. pantu) šādā redakcijā:

“2. pants. Likuma darbība

(1) Šis likums nosaka tiesībsarga tiesisko statusu, funkcijas un uzdevumus, kā arī kārtību, kādā tiesībsargs pilda šajā likumā noteiktos uzdevumus.

 (2) Šis likums neatbrīvo publisko varu no pienākuma ievērot  privātpersonu tiesības.

(3) Šajā likumā noteiktais nemazina citos normatīvajos aktos paredzētās privātpersonu tiesības.”

 

 

 

Daļēji atbalstīt, iekļaut komisijas priekšlikumā nr.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

2. pants. Likuma darbība

(1) Šis likums nosaka tiesībsarga tiesisko statusu, funkcijas un uzdevumus, kā arī kārtību, kādā tiesībsargs pilda šajā likumā noteiktos uzdevumus.

 (2) Šis likums neatbrīvo publisko varu no pienākuma ievērot  privātpersonu tiesības.

(3) Šajā likumā noteiktais nemazina citos normatīvajos aktos paredzētās privātpersonu tiesības.

2. pants. Tiesībsargs

 (1)Tiesībsargs ir šajā likumā noteiktajā kārtībā apstiprināta valsts amatpersona, kura vada Tiesībsarga biroju un veic šajā likumā noteiktos uzdevumus un funkcijas.

 

(2)Tiesībsarga atzinumam un ieteikumam ir rekomendējošs raksturs.

 

 

6.

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

8.

Saeimas Juridiskais birojs

 

Izteikt likumprojekta līdzšinējo 2.pantu kā II nodaļas 3.  pantu.

 

 

Saeimas Juridiskais birojs

 

Izslēgt likumprojekta 2. panta otro daļu.

 

 

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija

 

Izteikt likumprojekta līdzšinējo  2.pantu kā 3. pantu  šādā redakcijā:

“3. pants. Tiesībsargs

 (1)Tiesībsargs ir šajā likumā noteiktajā kārtībā apstiprināta  amatpersona, kura veic šajā likumā noteiktos uzdevumus un funkcijas.

(2) Tiesībsargam ir savs zīmogs ar papildināta mazā valsts ģerboņa attēlu.

(3) Tiesībsargam  ir valsts budžeta konts Valsts kasē

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

II nodaļa. Tiesībsargs

3. pants. Tiesībsargs

(1)Tiesībsargs ir šajā likumā noteiktajā kārtībā apstiprināta  amatpersona, kura veic šajā likumā noteiktos uzdevumus un funkcijas.

 

(2) Tiesībsargam ir savs zīmogs ar papildināta mazā valsts ģerboņa attēlu.

(3) Tiesībsargam  ir valsts budžeta konts Valsts kasē.

3. pants. Tiesībsarga neatkarība un neaizskaramība

(1)Tiesībsargs savā darbībā ir neatkarīgs un pakļaujas vienīgi likumam. Nevienam nav tiesību ietekmēt Tiesībsargu tā uzdevumu un funkciju pildīšanā.

(2) Tiesībsarga amats nav savienojams ar piederību politiskajām partijām.

(3)Kriminālvajāšanas uzsākšana pret Tiesībsargu, viņa apcietināšana, pakļaušana kratīšanai, aizturēšana, piespiedu atvešana vai citāda Tiesībsarga brīvības aprobežošana, kā arī administratīvā soda uzlikšana Tiesībsargam ir pieļaujama tikai ar Saeimas piekrišanu.

 

 

9.

 

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

 

11.

Saeimas Juridiskais birojs

 

Izteikt likumprojekta līdzšinējo 3. pantu kā II nodaļas  4. pantu.

 

 

 

Saeimas Juridiskais birojs

 

Aizstāt likumprojekta 3.panta trešajā daļā vārdu “aprobežošana” ar vārdu “ierobežošana”.

 

 

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija

 

Izteikt likumprojekta līdzšinējo 3. pantu kā  4. pantu šādā redakcijā:

“4. pants. Tiesībsarga neatkarība un neaizskaramība

(1)Tiesībsargs savā darbībā ir neatkarīgs un pakļaujas vienīgi likumam. Nevienam nav tiesību ietekmēt tiesībsargu viņa uzdevumu un funkciju pildīšanā.

(2) Tiesībsarga amats nav savienojams ar piederību pie politiskajām partijām.

(3)Kriminālvajāšanas uzsākšana pret tiesībsargu, viņa apcietināšana, pakļaušana kratīšanai, aizturēšana, piespiedu atvešana vai citāda viņa brīvības ierobežošana, kā arī administratīvā soda uzlikšana tiesībsargam ir pieļaujama tikai ar Saeimas piekrišanu.”

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

4. pants. Tiesībsarga neatkarība un neaizskaramība

(1)Tiesībsargs savā darbībā ir neatkarīgs un pakļaujas vienīgi likumam. Nevienam nav tiesību ietekmēt tiesībsargu viņa uzdevumu un funkciju pildīšanā.

(2) Tiesībsarga amats nav savienojams ar piederību pie politiskajām partijām.

(3)Kriminālvajāšanas uzsākšana pret tiesībsargu, viņa apcietināšana, pakļaušana kratīšanai, aizturēšana, piespiedu atvešana vai citāda viņa brīvības ierobežošana, kā arī administratīvā soda uzlikšana tiesībsargam ir pieļaujama tikai ar Saeimas piekrišanu.

4. pants. Tiesībsarga birojs

(1)Tiesībsarga darbības nodrošināšanai tiek izveidots birojs. Biroju vada un biroja nolikumu apstiprina Tiesībsargs.

(2)Tiesībsarga birojs ir neatkarīga valsts iestāde, kas pilda šajā likumā noteiktās uzdevumus un funkcijas.

(3)Tiesībsarga birojam ir valsts budžeta konts Valsts kasē.

(4) Tiesībsarga birojam ir savs zīmogs ar papildināta mazā valsts ģerboņa attēlu un biroja nosaukumu.

 

12.

 

 

 

 

 

13.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

 

 

 

 

 

Saeimas Juridiskais birojs

 

Izteikt likumprojekta līdzšinējo 4. pantu kā III nodaļas (III nodaļa. Tiesībsarga birojs ) 17. pantu.

 

Saeimas Juridiskais birojs

 

Papildināt 4.pantu ar jaunu piekto daļu šādā redakcijā:

“(5) Tiesībsarga biroja struktūru un iekšējās darbības noteikumus nosaka biroja nolikums, kuru apstiprina Tiesībsargs.”

 

 

 

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija

 

Izteikt līdzšinējo 4.pantu kā 17.pantu šādā redakcijā:

“17. pants. Tiesībsarga birojs

 (1) Tiesībsarga darbības nodrošināšanai tiek izveidots Tiesībsarga birojs.

(2) Tiesībsarga biroja struktūru un iekšējās darbības noteikumus reglamentē biroja nolikums, kuru apstiprina tiesībsargs.”

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

Daļēji atbalstīt, iekļaut komisijas priekšlikumā nr.14

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

  III nodaļa. Tiesībsarga birojs

17. pants. Tiesībsarga birojs

(1) Tiesībsarga darbības nodrošināšanai tiek izveidots Tiesībsarga birojs.

(2) Tiesībsarga biroja struktūru un iekšējās darbības noteikumus reglamentē biroja nolikums, kuru apstiprina tiesībsargs.

5. pants. Tiesībsarga biroja uzdevumi

Tiesībsarga biroja uzdevumi ir:

1) veicināt personas tiesību un likumīgo interešu aizstāvību;

2) sekmēt bērnu tiesību aizsardzību,

3) sekmēt  vienlīdzīgas attieksmes principa nodrošināšanu un jebkāda veida diskriminācijas novēršanu;

4) sekot labas pārvaldības principa ievērošanai valsts pārvaldē;

5) atklāt nepilnības un pretrunas tiesību aktos un to piemērošanā un veicināt to novēršanu;

6) veicināt sabiedrības informētību un izpratni par cilvēktiesībām un Tiesībsarga darbību.

 

 

15.

 

 

 

 

 

16.

 

 

 

 

 

 

 

 

17.

 

Saeimas Juridiskais birojs

 

Izteikt likumprojekta līdzšinējo 5.  pantu kā   II  nodaļas   10. pantu.

 

 

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija

 

Izslēgt likumprojekta  5. panta nosaukumā un tekstā vārdu “biroja” un papildināt panta ievaddaļu ar vārdu “šādi”.

 

 

Saeimas Juridiskais birojs

 

Izslēgt likumprojekta 5.panta 2.punktu.

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 10. pants. Tiesībsarga  uzdevumi

Tiesībsarga  uzdevumi ir šādi:

1) veicināt personas tiesību un likumīgo interešu aizstāvību;

2) sekmēt vienlīdzīgas attieksmes principa nodrošināšanu un jebkāda veida diskriminācijas novēršanu;

3) sekot labas pārvaldības principa ievērošanai valsts pārvaldē;

4) atklāt nepilnības un pretrunas tiesību aktos un to piemērošanā un veicināt to novēršanu;

5) veicināt sabiedrības informētību un izpratni par cilvēktiesībām un tiesībsarga darbību.

 

6. pants. Tiesībsarga biroja funkcijas

Pildot šajā likumā noteiktos uzdevumus, Tiesībsarga birojs:

1) pieņem un izskata personu iesniegumus, sūdzības un priekšlikumus;

 

 

18.

 

 

 

 

19.

Saeimas Juridiskais birojs

 

Izteikt likumprojekta līdzšinējo  6. pantu kā II nodaļas  11. pantu.

 

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija

 

Izteikt likumprojekta 6. panta  nosaukumu un ievaddaļu  šādā redakcijā:

“ Tiesībsarga funkcijas

 

Pildot šajā likumā noteiktos uzdevumus, tiesībsargs:”.

           

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

Atbalstīt

11.pants. Tiesībsarga funkcijas

Pildot šajā likumā noteiktos uzdevumus, tiesībsargs:

 

 

1) pieņem un izskata personu iesniegumus, sūdzības un priekšlikumus;

 

2) ierosina pārbaudes lietu apstākļu noskaidrošanai;

3) pieprasa, lai valsts un pašvaldību iestādes savas kompetences ietvaros un likumā paredzētajos termiņos veic pārbaudes, kas nepieciešamas lietas apstākļu noskaidrošanai, un iesniedz birojam informāciju par pārbaudes rezultātiem; 

 

 

20.

 

 

 

 

 

 

21.

 

Saeimas Juridiskais birojs

 

Aizstāt 6.panta 3.punktā vārdu “iesniedz” ar vārdu “sniedz”;

 

 

 

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija

 

Aizstāt likumprojekta 6.panta 2. punktā vārdu “lietu” ar vārdu “lietas” un 3.punktā - vārdus “iesniedz birojam” ar vārdiem “sniedz tiesībsargam”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

2) ierosina pārbaudes lietas apstākļu noskaidrošanai;

 

3) pieprasa, lai valsts un pašvaldību iestādes savas kompetences ietvaros un likumā paredzētajos termiņos veic pārbaudes, kas nepieciešamas lietas apstākļu noskaidrošanai, un sniedz tiesībsargam  informāciju par pārbaudes rezultātiem; 

 

4) aizstāvot personu tiesības un likumīgās intereses, iesniedz valsts pārvaldes, pašvaldības iestādēm vai amatpersonām, citiem publisko tiesību subjektiem atzinumus un ieteikumus par izdoto administratīvo aktu tiesiskumu un pamatotību;

 

22.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deputāts G. Bērziņš

 

Izteikt 6.panta 4.punktu šādā redakcijā:

“4) aizstāvot personu tiesības un likumīgās intereses, iesniedz valsts pārvaldes, pašvaldības iestādēm vai amatpersonām, citiem publisko tiesību subjektiem atzinumus un ieteikumus par izdoto administratīvo aktu tiesiskumu un pamatotību, kā arī iestādes institucionālās uzbūves ietekmi uz administratīvo aktu pieņemšanu;”.

 

Saeimas Juridiskais birojs

 

Izteikt 6.panta 4.punktu šādā redakcijā:

“4) aizstāvot personu tiesības un likumīgās intereses, sniedz personām, kas īsteno publisko varu, atzinumus un ieteikumus par to darbības tiesiskumu un pamatotību;”.

 

 

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija

 

 Izteikt likumprojekta 6.panta 4.punktu šādā redakcijā:

“4) izskatot pārbaudes lietu vai pēc tās pabeigšanas sniedz publisko varu īstenojošajām personām atzinumus un ieteikumus par to darbības tiesiskumu, pamatotību un labas pārvaldības principa ievērošanu;”.

 

 

 

 

 

 

 

Daļēji atbalstīt, iekļaut komisijas priekšlikumā nr.24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daļēji atbalstīt, iekļaut komisijas priekšlikumā nr.24

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

4) izskatot pārbaudes lietu vai pēc tās pabeigšanas sniedz publisko varu īstenojošajām personām atzinumus un ieteikumus par to darbības tiesiskumu, pamatotību un labas pārvaldības principa ievērošanu;

 

 

 

 

 

 

 

5)risina konfliktsituācijas starp fizisku personu vai juridisku personu un publisko tiesību subjektu vai tā amatpersonu, kā arī cilvēktiesību jautājumos starp privāto tiesību subjektiem;

 

 

 

25.

 

Saeimas Juridiskais birojs

 

Izteikt 6.panta 5.punktu šādā redakcijā:

“5) šajā likumā noteiktajā kārtībā risina strīdus starp privātpersonām un publisko varu īstenojošajām personām, kā arī ar cilvēktiesībām saistītus strīdus starp privātpersonām;”.

 

 

 

 

Atbalstīt

  5) šajā likumā noteiktajā kārtībā risina strīdus starp privātpersonām un publisko varu īstenojošajām personām, kā arī ar cilvēktiesībām saistītus strīdus starp privātpersonām;

 

6) veicina izlīgumu starp pusēm;

 

 

 

 

6) veicina izlīgumu starp pusēm;

 

 

26.

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija

 

Papildināt līdzšinējo 6.pantu ar jaunu 7.punktu:

„7) risinot konfliktsituācijas cilvēktiesību jautājumos, iesniedz privāto tiesību subjektiem atzinumus un ieteikumus cilvēktiesību pārkāpumu novēršanai;”;

uzskatīt līdzšinējo 7., 8., 9., 10. un 11.punktu attiecīgi par panta 8., 9., 10., 11. un 12. punktu.

 

 

 

 

 

Atbalstīt

7) risinot konfliktsituācijas cilvēktiesību jautājumos, iesniedz privāto tiesību subjektiem atzinumus un ieteikumus cilvēktiesību pārkāpumu novēršanai;

7) iesniedz pieteikumus par lietas ierosināšanu Satversmes tiesā;

 

 

 

 

 

8) iesniedz pieteikumus par lietas ierosināšanu Satversmes tiesā;

 

 

27.

Saeimas Juridiskais birojs

 

Papildināt pantu ar jaunu 8. un 9. punktu, attiecīgi mainot turpmāko punktu numerāciju, šādā redakcijā:

“8) pabeidzis pārbaudes lietu, ja tas nepieciešams sabiedrības interesēs vai lai novērstu konstatētā pārkāpuma atkārtošanos, aizstāv personas tiesības un likumiskās intereses administratīvajā tiesā;

9) pabeidzis pārbaudes lietu, vēršas tiesā tajās civillietās, kurās prasības būtība saistīta ar atšķirīgas attieksmes aizlieguma pārkāpumu;”.

 

 

 

Atbalstīt

9) pabeidzis pārbaudes lietu, ja tas nepieciešams sabiedrības interesēs vai lai novērstu konstatētā pārkāpuma atkārtošanos, aizstāv personas tiesības un likumiskās intereses administratīvajā tiesā;

10) pabeidzis pārbaudes lietu, vēršas tiesā tajās civillietās, kurās prasības būtība saistīta ar atšķirīgas attieksmes aizlieguma pārkāpumu;

8) iesniedz Saeimai, Ministru kabinetam un pašvaldībām priekšlikumus par tiesību aktu izdošanu vai grozīšanu;

 

28.

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija

 

Izteikt likumprojekta 6.panta 8.punktu šādā redakcijā:

”8) sniedz Saeimai, Ministru kabinetam un pašvaldībām ieteikumus par tiesību aktu izdošanu vai grozīšanu;”.

 

 

 

 

 

Atbalstīt

11) sniedz Saeimai, Ministru kabinetam un pašvaldībām ieteikumus par tiesību aktu izdošanu vai grozīšanu;

9) pamatojoties uz tā rīcībā esošiem materiāliem, vēršas pie kompetentām institūcijām jautājuma izlemšanai par lietas ierosināšanu;

 

29.

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija

 

Papildināt likumprojekta 6.panta 9.punktu pēc vārdiem “esošiem materiāliem” ar vārdiem “ pēc pārbaudes lietas pabeigšanas”.

 

 

 

Atbalstīt

12) pamatojoties uz tā rīcībā esošiem materiāliem, pēc pārbaudes lietas pabeigšanas vēršas pie kompetentām institūcijām jautājuma izlemšanai par lietas ierosināšanu;

 

10)sniedz personām konsultācijas cilvēktiesību jautājumos;

11)veic pētījumus un analizē situāciju cilvēktiesību jomā un sniedz atzinumus par aktuāliem cilvēktiesību jautājumiem.

 

 

 

 

 

13) sniedz personām konsultācijas cilvēktiesību jautājumos;

14) veic pētījumus un analizē situāciju cilvēktiesību jomā un sniedz atzinumus par aktuāliem cilvēktiesību jautājumiem.

 

7. pants. Tiesībsarga apstiprināšana amatā

(1)Tiesībsargu pēc Valsts prezidenta ierosinājuma amatā apstiprina Saeima.

(2)Par Tiesībsargu var apstiprināt Latvijas pilsoni ar nevainojamu reputāciju, kurš ir sasniedzis 30 gadu vecumu, kuram ir augstākā izglītība, zināšanas un praktiskā darba pieredze tiesību aizsardzības jomā un kurš atbilstoši likumā noteiktajām prasībām ir tiesīgs saņemt speciālo atļauju pieejai valsts noslēpumam.

30.

 

 

 

 

31.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saeimas Juridiskais birojs

 

Izteikt likumprojekta līdzšinējo  7. pantu kā II nodaļas  5. pantu.

 

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija

 

Aizstāt likumprojekta 7.panta otrajā daļā vārdu “Tiesībsargu” ar vārdu “tiesībsargu” un vārdus “likumā noteiktajām prasībām” ar vārdiem “likuma prasībām”.

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

Atbalstīt

5. pants. Tiesībsarga apstiprināšana amatā

(1)Tiesībsargu pēc Valsts prezidenta ierosinājuma amatā apstiprina Saeima.

(2)Par tiesībsargu var apstiprināt Latvijas pilsoni ar nevainojamu reputāciju, kurš ir sasniedzis 30 gadu vecumu, kuram ir augstākā izglītība, zināšanas un praktiskā darba pieredze tiesību aizsardzības jomā un kurš atbilstoši likuma prasībām ir tiesīgs saņemt speciālo atļauju pieejai valsts noslēpumam.

 

8. pants. Tiesībsarga zvērests (svinīgais solījums)

Pēc apstiprināšanas amatā Tiesībsargs dod svinīgo solījumu Saeimai:

 "Es,………….,uzņemoties Tiesībsarga pienākumus, apzinos man uzticēto atbildību un zvēru (svinīgi solu) būt godīgs un taisnīgs, aizstāvot personu tiesības un brīvības saskaņā ar Latvijas Republikas Satversmi, likumiem un starptautiskiem līgumiem.”

 

32.

Saeimas Juridiskais birojs

 

Izteikt likumprojekta līdzšinējo 8.pantu kā II nodaļas 6.pantu.

 

 

 

 

Atbalstīt

6. pants. Tiesībsarga zvērests (svinīgais solījums)

Pēc apstiprināšanas amatā tiesībsargs dod svinīgo solījumu Saeimai:

 "Es,………….,uzņemoties tiesībsarga pienākumus, apzinos man uzticēto atbildību un zvēru (svinīgi solu) būt godīgs un taisnīgs, aizstāvot personu tiesības un brīvības saskaņā ar Latvijas Republikas Satversmi, likumiem un starptautiskiem līgumiem.”

 

9. pants. Tiesībsarga pilnvaru termiņš

(1)Tiesībsarga pilnvaru termiņš ir četri gadi no dienas, kad viņš atbilstoši šā likuma 8. pantam ir devis zvērestu (svinīgo solījumu). 

 

33.

 

 

 

 

34.

Saeimas Juridiskais birojs

 

Izteikt likumprojekta līdzšinējo 9.pantu kā II nodaļas 7.pantu.

 

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija

 

Aizstāt likumprojekta 9. panta pirmajā daļā vārdus “8. pantam ir” ar vārdiem “6. pantam”.

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

Atbalstīt

7. pants. Tiesībsarga pilnvaru termiņš

(1)Tiesībsarga pilnvaru termiņš ir četri gadi no dienas, kad viņš atbilstoši šā likuma 6. pantam  devis zvērestu (svinīgo solījumu). 

 

 

(2) Tiesībsargu var apstiprināt amatā atkārtoti.

 

 

35.

 

 

 

 

 

 

 

Deputāts M. Grīnblats

 

Izteikt likuma 9.panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Tiesībsargu var apstiprināt amatā atkārtoti, bet ne vairāk kā divas reizes pēc kārtas.”

 

 

 

 

Neatbalstīt

 

(2) Tiesībsargu var apstiprināt amatā atkārtoti.

 

10. pants. Ierobežojumi un aizliegumi Tiesībsarga biroja amatpersonām

Uz Tiesībsarga biroja amatpersonām, attiecas likumā “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” noteiktie ierobežojumi un aizliegumi valsts amatpersonām.

 

36.

 

 

 

 

37.

Saeimas Juridiskais birojs

 

Izteikt likumprojekta līdzšinējo 10. pantu kā III nodaļas  21. pantu.

 

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija

 

Izteikt likumprojekta līdzšinējo 10.pantu kā 21.pantu  šādā redakcijā:

“21.pants. Tiesībsarga biroja darbinieku

ierobežojumi un pienākumi

 

Ierobežojumus un pienākumus Tiesībsarga biroja darbiniekiem nosaka likums “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”.”

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

Atbalstīt

21.pants.  Tiesībsarga biroja darbinieku

ierobežojumi un pienākumi

Ierobežojumus un pienākumus Tiesībsarga biroja darbiniekiem nosaka likums “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”.

11. pants Tiesībsarga pilnvaru apturēšana

Ja Saeima ir piekritusi kriminālvajāšanas uzsākšanai pret Tiesībsargu, viņa pilnvaras tiek apturētas līdz brīdim, kad stājas spēkā tiesas spriedums attiecīgajā krimināllietā vai krimināllieta attiecībā pret Tiesībsargu tiek izbeigta.

 

 

38.

 

 

 

 

 

39.

 

 

 

 

 

 

40.

Saeimas Juridiskais birojs

 

Izteikt likumprojekta līdzšinējo 11. pantu kā II nodaļas  8. pantu.

 

 

Saeimas Juridiskais birojs

 

Aizstāt likumprojekta 11.pantā vārdus “tiesas spriedums” ar vārdiem “attaisnojošs tiesas spriedums”.

 

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija

 

Izslēgt likumprojekta 11.pantā vārdu

“attiecībā”.

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

8. pants. Tiesībsarga pilnvaru apturēšana

Ja Saeima ir piekritusi kriminālvajāšanas uzsākšanai pret tiesībsargu, viņa pilnvaras tiek apturētas līdz brīdim, kad stājas spēkā attaisnojošs tiesas spriedums attiecīgajā krimināllietā vai krimināllieta  pret tiesībsargu tiek izbeigta.

 

12. pants. Tiesībsarga atbrīvošana no amata

(1)Tiesībsargu Saeima atbrīvo no amata:

1) sakarā ar pilnvaru termiņa izbeigšanos;

2) ja viņš atstāj amatu pēc paša vēlēšanās, rakstveidā par to paziņojot Saeimai;

3) ja viņš nespēj turpināt pildīt amata pienākumus veselības stāvokļa dēļ;

4) ja viņš ir notiesāts par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu un spriedums ir stājies likumīgā spēkā;

5) ja viņš ir pieļāvis apkaunojošu nodarījumu, kas nav savienojams ar Tiesībsarga statusu;

6) ja viņš bez attaisnojoša iemesla nepilda savus pienākumus;

7) ja viņš ir ievēlēts vai iecelts citā amatā.

 

(2)Jautājumu par Tiesībsarga atbrīvošanu no amata var ierosināt Valsts prezidents vai ne mazāk kā viena trešdaļa Saeimas deputātu.

 

41.

 

 

 

 

42.

Saeimas Juridiskais birojs

 

Izteikt likumprojekta līdzšinējo 12. pantu kā II nodaļas 9. pantu.

 

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija

 

Izslēgt likumprojekta 12. panta 3.punktā vārdu “turpināt” un 4. punktā vārdu “ir”.

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

Atbalstīt

9. pants. Tiesībsarga atbrīvošana no amata

(1)Tiesībsargu Saeima atbrīvo no amata:

1) sakarā ar pilnvaru termiņa izbeigšanos;

2) ja viņš atstāj amatu pēc paša vēlēšanās, rakstveidā par to paziņojot Saeimai;

3) ja viņš nespēj pildīt amata pienākumus veselības stāvokļa dēļ;

4) ja viņš ir notiesāts par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu un spriedums stājies likumīgā spēkā;

5) ja viņš ir pieļāvis apkaunojošu nodarījumu, kas nav savienojams ar tiesībsarga statusu;

6) ja viņš bez attaisnojoša iemesla nepilda savus pienākumus;

7) ja viņš ir ievēlēts vai iecelts citā amatā.

 

(2)Jautājumu par tiesībsarga atbrīvošanu no amata var ierosināt Valsts prezidents vai ne mazāk kā viena trešdaļa Saeimas deputātu.

 

13. pants. Tiesībsarga vietnieks

(1)  Tiesībsargs ieceļ amatā Tiesībsarga vietnieku.

(2)  Tiesībsarga prombūtnes laikā viņa uzdevumus un funkcijas pilda Tiesībsarga vietnieks, kam šajā laikā ir tādas pašas pilnvaras kā Tiesībsargam.

(3)  Tiesībsarga vietnieks pilda Tiesībsarga pienākumus, uzdevumu un funkcijas šā likuma 11. un 12. pantos paredzētajos gadījumos līdz brīdim, kad Saeima apstiprina amatā Tiesībsargu vai krimināllieta attiecībā pret Tiesībsargu tiek izbeigta.

 

 

 

 

43.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44.

 

 

 

 

 

 

 

 

Saeimas Juridiskais birojs

 

Izteikt likumprojekta līdzšinējo 13. pantu kā II nodaļas 15. pantu.

 

 

 

 

 

 

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija

 

Izteikt  likumprojekta 13. panta trešo daļu šādā redakcijā:

“(3)  Tiesībsarga vietnieks pilda tiesībsarga pienākumus, uzdevumus un funkcijas šā likuma 8. un 9. pantā paredzētajos gadījumos līdz brīdim, kad Saeima apstiprina amatā tiesībsargu vai krimināllieta pret tiesībsargu tiek izbeigta.”

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

15. pants. Tiesībsarga vietnieks

(1)  Tiesībsargs ieceļ amatā tiesībsarga vietnieku.

(2)  Tiesībsarga prombūtnes laikā viņa uzdevumus un funkcijas pilda tiesībsarga vietnieks, kam šajā laikā ir tādas pašas pilnvaras kā tiesībsargam.

(3)  Tiesībsarga vietnieks pilda tiesībsarga pienākumus, uzdevumus un funkcijas šā likuma 8. un 9. pantā paredzētajos gadījumos līdz brīdim, kad Saeima apstiprina amatā tiesībsargu vai krimināllieta  pret tiesībsargu tiek izbeigta.

 

14. pants. Tiesībsarga biroja amatpersonu tiesības

(1)Tiesībsarga biroja amatpersonām, pildot likumā paredzētos uzdevumus, ir tiesības:

1) pieprasīt un saņemt bez maksas no valsts un pašvaldību iestādēm un citiem tiesību subjektiem un to amatpersonām pārbaudes lietā nepieciešamos paskaidrojumus un informāciju;

2)     ierasties jebkurā uzņēmumā, iestādē un organizācijā, lai iepazītos ar pārbaudei nepieciešamajiem materiāliem;

3)     jebkurā laikā bez speciālas atļaujas apmeklēt slēgta tipa iestādes, brīvi pārvietoties iestādes teritorijā, apmeklēt visas telpas un vienatnē satikties ar personām, kuras tiek turētas slēgta tipa iestādēs;

4)     uzklausīt bērna viedokli bez viņa vecāku, aizbildņu vai izglītības vai aprūpes un audzināšanas iestādes darbinieka klātbūtnes, ja bērns to vēlas;

5)     aicināt jebkuru personu informācijas sniegšanai par jautājumiem, kuriem ir būtiska nozīme pārbaudes lietā;

6)     ierosināt pārbaudes lietu pēc personīgās iniciatīvas;

7)     pieprasīt un saņemt speciālistu atzinumu pārbaudes lietā;

 

 

45.

 

 

 

 

46.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49.

 

Saeimas Juridiskais birojs

 

Izteikt likumprojekta līdzšinējo 14. pantu kā II nodaļas 12. pantu.

 

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija

 

Izteikt likumprojekta 14.panta  nosaukumu un pirmās daļas ievaddaļu šādā redakcijā:

“Tiesībsarga tiesības

 

 Pildot šajā likumā noteiktos uzdevumus un funkcijas, tiesībsargam ir tiesības:”.

 

Saeimas Juridiskais birojs

 

Izteikt 14.panta pirmās daļas  2.punktu šādā redakcijā:

“2) uzrādot dienesta apliecību, brīvi apmeklēt valsts pārvaldes un pašvaldību iestādes, kā arī Latvijas teritorijā izvietotās juridiskajām un fiziskajām personām piederošās nedzīvojamās telpas, lai iepazītos ar pārbaudei nepieciešamajiem materiāliem;”.

 

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija

 

Izteikt likumprojekta 14.panta  pirmās daļas 2.punktu šādā redakcijā:

“2) apmeklēt valsts pārvaldes un pašvaldību iestādes, lai iepazītos ar pārbaudei nepieciešamajiem materiāliem;”.

 

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija

 

Aizstāt likumprojekta 14.panta  pirmās daļas 5.punktā vārdus “informācijas sniegšanai” ar vārdiem “sniegt informāciju ” un 6. punktā vārdu “personīgās” ar vārdu “savas”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

           

12. pants. Tiesībsarga  tiesības

 Pildot šajā likumā noteiktos uzdevumus un funkcijas, tiesībsargam ir tiesības:

1) pieprasīt un saņemt bez maksas no valsts un pašvaldību iestādēm un citiem tiesību subjektiem un to amatpersonām pārbaudes lietā nepieciešamos paskaidrojumus un informāciju;  

2) apmeklēt valsts pārvaldes un pašvaldību iestādes, lai iepazītos ar pārbaudei nepieciešamajiem materiāliem;

3)     jebkurā laikā bez speciālas atļaujas apmeklēt slēgta tipa iestādes, brīvi pārvietoties iestādes teritorijā, apmeklēt visas telpas un vienatnē satikties ar personām, kuras tiek turētas slēgta tipa iestādēs;

4)     uzklausīt bērna viedokli bez viņa vecāku, aizbildņu, izglītības vai aprūpes un audzināšanas iestādes darbinieka klātbūtnes, ja bērns to vēlas;

5)     aicināt jebkuru personu sniegt informāciju  par jautājumiem, kuriem ir būtiska nozīme pārbaudes lietā;

6)     ierosināt pārbaudes lietu pēc savas iniciatīvas;

7)     pieprasīt un saņemt speciālistu atzinumu pārbaudes lietā;

 

8)     piedalīties Saeimas un Ministru kabineta sēdēs;

 

50.

 

 

 

 

 

 

 

51.

Saeimas Juridiskais birojs

 

Izteikt 14.panta pirmās daļas 8.punktu šādā redakcijā

“8) ar padomdevēja tiesībām piedalīties Saeimas un Ministru kabineta sēdēs;”.

 

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija

 

Izteikt likumprojekta 14. panta pirmās daļas 8.punktu šādā redakcijā:

“8) piedalīties Saeimas un Ministru kabineta darbā Saeimas kārtības rullī un Ministru kabineta iekārtas likumā noteiktajā kārtībā;”.

 

 

 

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

8) piedalīties Saeimas un Ministru kabineta darbā Saeimas kārtības rullī un Ministru kabineta iekārtas likumā noteiktajā kārtībā;

9)     ierosināt jautājumu par personas saukšanu pie atbildības likumā noteiktā kārtībā, ja tā likusi šķēršļus Tiesībsarga darbībai, nesniedzot nepieciešamo informāciju vai sniedzot nepatiesu informāciju un paskaidrojumus, vai citā veidā traucējot veikt pārbaudi;

 

52.

Saeimas Juridiskais birojs

 

Izteikt 14.panta pirmās daļas 9.punktu šādā redakcijā

“9) ziņot kompetentām iestādēm par personām, kas Tiesībsarga birojam nav sniegušas nepieciešamo informāciju, sniegušas nepatiesu  informāciju vai kā citādi apzināti apgrūtinājušas Tiesībsarga biroja darbu, lai sauktu tās pie likumā noteiktās atbildības;”.

 

 

 

Atbalstīt

9) ziņot kompetentām iestādēm par personām, kas Tiesībsarga birojam nav sniegušas nepieciešamo informāciju, sniegušas nepatiesu  informāciju vai kā citādi apzināti apgrūtinājušas Tiesībsarga biroja darbu, lai sauktu tās pie likumā noteiktās atbildības.

 

10)aizstāvot personu tiesības un likumīgās intereses, iesniegt tiesā pieteikumus administratīvajās lietās un civillietās, kurās prasības pamatojums ir saistīts ar publisko tiesību subjektu darbību vai atšķirīgas attieksmes aizlieguma pārkāpumu, un piedalīties lietu izskatīšanā kā minēto personu pārstāvis.

 

53.

Saeimas Juridiskais birojs

 

Izslēgt 14.panta pirmās daļas 10.punktu.

 

 

 

 

Atbalstīt

 

(2) Tiesībsargam ir tiesības atteikt ierosināt pārbaudes lietu:

1)ja kopš apstrīdētā valsts pārvaldes un pašvaldības iestāžu lēmuma pieņemšanas brīža ir pagājis vairāk kā viens gads,

2) ja iesniegums, sūdzība vai priekšlikums vēl nav izskatīts institūcijā, kuras tiešā kompetencē ir tā izskatīšana,

3) par iesniegumā, sūdzībā norādīto likumīgā spēkā stājušos nolēmumu, kurš nav pārsūdzams,

4) tas skar privāto tiesību subjektu civiltiesisku strīdu un nav nepieciešami grozījumi normatīvajos aktos;

5) lieta atrodas tiesvedībā;

6) lieta jau ir izskatīta Tiesībsarga birojā.

 

54.

 

 

 

&nbs p;

 

 

 

 

 

Saeimas Juridiskais birojs

 

Izslēgt 14.panta  otro daļu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 15. pants. Iesniedzēja tiesību aizsardzība

 

 

 

55.

 

 

 

 

 

 

56.

Saeimas Juridiskais birojs

 

Izteikt likumprojekta līdzšinējo 15.  pantu kā IV nodaļas (IV nodaļa. Iesniegumu un pārbaudes lietu izskatīšanas kārtība) 22. pantu.

 

Saeimas Juridiskais birojs

 

Izteikt likumprojekta 15.panta nosaukumu šādā redakcijā:

“15. pants. Tiesības vērsties Tiesībsarga birojā”.

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

IV nodaļa. Iesniegumu un pārbaudes lietu izskatīšanas kārtība

 

 

22. pants. Tiesības vērsties Tiesībsarga birojā

 

 

57.

Saeimas Juridiskais birojs

 

Papildināt likumprojekta 15.pantu ar jaunu pirmo un otro daļu šādā redakcijā:

“(1) Ikvienai privātpersonai ir tiesības vērsties Tiesībsarga birojā ar iesniegumu, sūdzību vai priekšlikumu.

(2) Iesniegumus, sūdzības un priekšlikumus izskata normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, ciktāl šajā likumā nav noteikts citādi. ”

 

 

 

Atbalstīt

(1) Ikvienai privātpersonai ir tiesības vērsties Tiesībsarga birojā ar iesniegumu, sūdzību vai priekšlikumu.

(2) Iesniegumus, sūdzības un priekšlikumus izskata normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, ciktāl šajā likumā nav noteikts citādi.

(1) Iesniedzēju nedrīkst sodīt, kā arī citādi tieši vai netieši radīt viņam nelabvēlīgas sekas par iesnieguma, sūdzības vai priekšlikuma iesniegšanu Tiesībsarga birojam vai par sadarbību ar Tiesībsarga biroju.

58.

Saeimas Juridiskais birojs

 

Uzskatīt likumprojekta 15.panta līdzšinējo pirmo daļu par trešo daļu un izteikt to precizētā redakcijā:

“(3) Iesniedzēju nedrīkst sodīt vai citādi tieši vai netieši radīt viņam nelabvēlīgas sekas par iesnieguma, sūdzības vai priekšlikuma iesniegšanu Tiesībsarga birojam vai par sadarbību ar Tiesībsarga biroju.”

 

 

 

Atbalstīt

(3) Iesniedzēju nedrīkst sodīt vai citādi tieši vai netieši radīt viņam nelabvēlīgas sekas par iesnieguma, sūdzības vai priekšlikuma iesniegšanu Tiesībsarga birojam vai par sadarbību ar Tiesībsarga biroju.

(2) Tiesībsarga birojam  adresētie iesniegumi, sūdzības vai priekšlikumi, kurus nosūta personas, kuras atrodas militārajā dienestā, ārpusģimenes aprūpes un audzināšanas iestādēs, slēgta tipa iestādēs, un Tiesībsarga biroja atbildes uz tiem netiek pakļautas normatīvajos aktos noteiktajai pārbaudei un tiek nodotas adresātam nekavējoties

59.

Saeimas Juridiskais birojs

 

Uzskatīt likumprojekta 15.panta līdzšinējo otro daļu par ceturto daļu un izteikt to precizētā redakcijā:

“(4) Tiesībsarga birojam adresētie iesniegumi, sūdzības vai priekšlikumi, kurus nosūta personas, kas atrodas militārajā dienestā, ārpusģimenes aprūpes un audzināšanas iestādēs vai slēgta tipa iestādēs, un Tiesībsarga biroja atbildes uz tiem netiek pakļautas normatīvajos aktos noteiktajai pārbaudei un nekavējoties tiek nodotas adresātam.”

 

 

 

Atbalstīt

(4) Tiesībsarga birojam adresētie iesniegumi, sūdzības vai priekšlikumi, kurus nosūta personas, kas atrodas militārajā dienestā, ārpusģimenes aprūpes un audzināšanas iestādēs vai slēgta tipa iestādēs, un Tiesībsarga biroja atbildes uz tiem netiek pakļautas normatīvajos aktos noteiktajai pārbaudei un nekavējoties tiek nodotas adresātam.

 

(3) Par šā panta otrajā daļā norādītā iesnieguma, sūdzības vai priekšlikuma savlaicīgu neiesniegšanu Tiesībsarga birojam, vai to satura pārbaudīšanu un izpaušanu, atbildīgās personas saucamas pie likumā noteiktās atbildības.

 

60.

 

 

 

 

61.

Saeimas Juridiskais birojs

 

Izslēgt likumprojekta 15.panta līdzšinējo trešo daļu.

 

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija

 

Aizstāt likumprojekta 15.panta trešajā daļā vārdus “otrajā daļā norādītā” ar vārdiem “ceturtajā daļā minētā”.

 

 

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

Atbalstīt

(5) Par šā panta ceturtajā daļā minētā iesnieguma, sūdzības vai priekšlikuma savlaicīgu neiesniegšanu Tiesībsarga birojam vai to satura pārbaudīšanu un izpaušanu atbildīgās personas saucamas pie likumā noteiktās atbildības.

 

(4) Tiesībsargs neizpauž ziņas par iesniedzēju vai citu personu, ja tas nepieciešamas šo personu tiesību aizstāvībai.

 

62.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saeimas Juridiskais birojs

 

Uzskatīt likumprojekta 15.panta līdzšinējo ceturto daļu par piekto daļu un izteikt to šādā redakcijā:

“(5) Tiesībsarga birojs neizpauž ziņas par iesniedzēju vai citu personu, ja tas nepieciešams šo personu tiesību aizstāvībai.”

 

Deputāts G. Bērziņš

 

Papildināt likumprojekta 15.panta 4.daļu ar otro teikumu šādā redakcijā:

“Gadījumos, kad iesniedzējs, būdams iestādes darbinieks, informējis par iespējamu pretlikumīgu valsts pārvaldes iestāžu rīcību, tiesībsargs izpauž ziņas par iesniedzēja personību tikai kriminālprocesa vajadzībām.”

 

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija

 

Uzskatīt likumprojekta 15.panta līdzšinējo ceturto daļu par sesto daļu un izteikt to šādā redakcijā:

 “(6) Tiesībsarga birojs neizpauž ziņas par iesniedzēju vai citu personu, ja tas nepieciešams šo personu tiesību aizstāvībai, izņemot gadījumu, kad šīs ziņas pieprasa kriminālprocesa virzītājs.”

 

 

 

Daļēji atbalstīt, iekļaut komisijas priekšlikumā nr.64

 

 

 

 

Daļēji atbalstīt, iekļaut komisijas priekšlikumā nr.64

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

(6) Tiesībsarga birojs neizpauž ziņas par iesniedzēju vai citu personu, ja tas nepieciešams šo personu tiesību aizstāvībai, izņemot gadījumu, kad šīs ziņas pieprasa kriminālprocesa virzītājs.

16. pants. Iesniegumu un pārbaudes lietu izskatīšanas termiņi un kārtība

(1) Izskatot personu iesniegumus, sūdzības un priekšlikumus, Tiesībsargs izlemj par pārbaudes lietas ierosināšanu vai atteikšanos ierosināt pārbaudes lietu.

 

65.

 

 

 

 

 

66.

 

 

 

 

 

 

 

 

67.

 

 

 

 

 

 

 

Saeimas Juridiskais birojs

 

Izteikt likumprojekta līdzšinējo 16. pantu kā IV nodaļas 23. pantu.

 

 

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija

 

Izteikt likumprojekta 16. panta  nosaukumu šādā redakcijā:

“Pārbaudes lietas ierosināšanas un izskatīšanas kārtība”.

 

 

Saeimas Juridiskais birojs

 

Izteikt likumprojekta 16.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Izskatījis personas iesniegumu, sūdzību vai priekšlikumu vai arī pēc savas iniciatīvas Tiesībsarga birojs lemj par pārbaudes lietas ierosināšanu.”

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

23. pants. Pārbaudes lietas ierosināšanas un izskatīšanas kārtība

(1) Izskatījis personas iesniegumu, sūdzību vai priekšlikumu vai arī pēc savas iniciatīvas Tiesībsarga birojs lemj par pārbaudes lietas ierosināšanu.

 

68.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saeimas Juridiskais birojs

 

Papildināt likumprojekta 16.pantu ar jaunu otro un  trešo daļu šādā redakcijā:

“(2) Izskatījis personas iesniegumu, sūdzību vai priekšlikumu, Tiesībsarga birojs ierosina pārbaudes lietu, ja tas atbilst Tiesībsarga biroja funkcijām un uzdevumiem un personas norādīto jautājumu ir iespējams risināt [e1] .

(3) Pārbaudes lietas ierosināšana neaptur normatīva akta, tiesas nolēmuma, administratīva vai cita individuāla tiesību akta darbību, kā arī likumā noteikto procesuālo termiņu tecējumu.”

 

 

Atbalstīt

 (2) Izskatījis personas iesniegumu, sūdzību vai priekšlikumu, Tiesībsarga birojs ierosina pārbaudes lietu, ja tas atbilst Tiesībsarga biroja funkcijām un uzdevumiem un personas norādīto jautājumu ir iespējams risināt[e2] .

(3) Pārbaudes lietas ierosināšana neaptur normatīva akta, tiesas nolēmuma, administratīva vai cita individuāla tiesību akta darbību, kā arī likumā noteikto procesuālo termiņu tecējumu.

(2) Pārbaudes lietu Tiesībsarga birojs izskata trīs mēnešu laikā. Lietas sarežģītības vai citu objektīvu iemeslu dēļ Tiesībsargs var pagarināt šo termiņu.

 

69.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70.

Saeimas Juridiskais birojs

 

Uzskatīt likumprojekta 16.panta līdzšinējo otro daļu par ceturto daļu un izteikt to šādā redakcijā:

“(4) Pārbaudes lietu izskata trīs mēnešu laikā. Lietas sarežģītības vai citu objektīvu iemeslu dēļ Tiesībsarga birojs var pagarināt šo termiņu  par to informējot iesniedzēju, bet ne vairāk kā par diviem mēnešiem.”

 

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija

 

Uzskatīt likumprojekta 16.panta līdzšinējo otro daļu par ceturto daļu un izteikt to šādā redakcijā:

“(4) Pārbaudes lietu izskata triju mēnešu laikā. Ja lieta ir sarežģīta, kā arī citu objektīvu iemeslu dēļ Tiesībsarga birojs var pagarināt šo termiņu, par to informējot iesniedzēju.”

 

 

 

 

Daļēji atbalstīt, iekļaut komisijas priekšlikumā nr.70

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

(4) Pārbaudes lietu izskata triju mēnešu laikā. Ja lieta ir sarežģīta, kā arī citu objektīvu iemeslu dēļ Tiesībsarga birojs var pagarināt šo termiņu, par to informējot iesniedzēju.

(3) Pārbaudes lietu ierosināšanas, lietvedības un izlemšanas kārtību nosaka speciāls reglaments, kuru apstiprina Tiesībsargs.

 

71.

Saeimas Juridiskais birojs

 

Izteikt likumprojekta 16.panta trešo daļu, kā piekto un sesto daļu šādā redakcijā:

“(5) Tiesībsarga birojs, izskatot pārbaudes lietu, noklausās pušu un citu personu paskaidrojumus, pieprasa speciālistu atzinumus, kā arī veic citas likumā noteiktās darbības, kas nepieciešamas pārbaudes lietas izskatīšanai.

(6) Izskatot pārbaudes lietu, tiek veicināts izlīgums starp pusēm.”

 

 

 

Atbalstīt

(5) Tiesībsarga birojs, izskatot pārbaudes lietu, noklausās pušu un citu personu paskaidrojumus, pieprasa speciālistu atzinumus, kā arī veic citas likumā noteiktās darbības, kas nepieciešamas pārbaudes lietas izskatīšanai.

(6) Izskatot pārbaudes lietu, tiek veicināts izlīgums starp pusēm.

 

72.

Saeimas Juridiskais birojs

 

Iesakām papildināt likumprojektu ar jaunu 24. pantu šādā redakcijā:

“24. pants. Pārbaudes lietas pabeigšana vai izbeigšana

(1) Pārbaudes lietu pabeidz ar lietā iesaistīto personu izlīgumu vai

Tiesībsarga biroja atzinumu.

(2) Ja puses nevar vienoties par izlīgumu, Tiesībsarga birojs sniedz atzinumu, kurā dod vērtējumu pārbaudes lietā konstatētajam.

(3) Tiesībsarga biroja atzinumā var ietvert ieteikumu konstatētā pārkāpuma novēršanai, kā arī, ja tas nepieciešams, citus ieteikumus.

(4) Atzinumam ir rekomendējošs raksturs.

(5) Ja pārbaudes lietu  nav iespējams vai  nav nepieciešams turpināt, Tiesībsarga birojs lemj par pārbaudes lietas izbeigšanu.

(6) Pārbaudes lietas materiāli pēc lietas pabeigšanas vai izbeigšanas kvalificējami kā ierobežotas pieejamības informācija un  pieejami saskaņā ar Informācijas atklātības likumu.”

 

 

 

 

Atbalstīt

24. pants. Pārbaudes lietas pabeigšana vai izbeigšana

(1) Pārbaudes lietu pabeidz ar lietā iesaistīto personu izlīgumu vai Tiesībsarga biroja atzinumu.

 

(2) Ja puses nevar vienoties par izlīgumu, Tiesībsarga birojs sniedz atzinumu, kurā dod vērtējumu pārbaudes lietā konstatētajam.

 

(3) Tiesībsarga biroja atzinumā var ietvert ieteikumu konstatētā pārkāpuma novēršanai, kā arī, ja tas nepieciešams, citus ieteikumus.

 

(4) Atzinumam ir rekomendējošs raksturs.

 

(5) Ja pārbaudes lietu  nav iespējams vai  nav nepieciešams turpināt, Tiesībsarga birojs lemj par pārbaudes lietas izbeigšanu.

 

(6) Pārbaudes lietas materiāli pēc lietas pabeigšanas vai izbeigšanas kvalificējami kā  ierobežotas pieejamības informācija un  pieejami saskaņā ar Informācijas atklātības likumu.

 

 

 

73.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saeimas Juridiskais birojs

 

Iesakām papildināt likumprojektu ar jaunu 25. pantu šādā redakcijā:

“25. pants. Pārbaudes lietu reglaments

Pārbaudes lietu ierosināšanas, izskatīšanas un pabeigšanas kārtību nosaka reglaments, kuru apstiprina tiesībsargs.”

 

 

 

Atbalstīt

25. pants. Pārbaudes lietu reglaments

Pārbaudes lietu ierosināšanas, izskatīšanas un pabeigšanas kārtību nosaka reglaments, kuru apstiprina tiesībsargs.

17. pants. Konsultatīvās padomes un darba grupas

(1)  Tiesībsargs var izveidot konsultatīvās padomes, kā arī darba grupas atsevišķu projektu izstrādei.

(2)  Konsultatīvo padomju sastāvu un nolikumus, darba grupu sastāvu apstiprina Tiesībsargs.

 

74.

 

 

 

 

 

75.

 

 

 

 

 

 

Saeimas Juridiskais birojs

 

Izteikt likumprojekta līdzšinējo 17. pantu kā II nodaļas 13. pantu.

 

 

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija

 

Izteikt likumprojekta  17. panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2)  Konsultatīvo padomju sastāvu un nolikumus un darba grupu sastāvu apstiprina tiesībsargs

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

13. pants. Konsultatīvās padomes un darba grupas

(1)  Tiesībsargs var izveidot konsultatīvās padomes, kā arī darba grupas atsevišķu projektu izstrādei.

(2)  Konsultatīvo padomju sastāvu un nolikumus un darba grupu sastāvu apstiprina tiesībsargs.

 

18. pants. Pārskata ziņojumi

(1)  Tiesībsargs reizi gadā sniedz Saeimai un Valsts prezidentam rakstveida ziņojumu par  Tiesībsarga biroja darbu.

(2)  Tiesībsargam ir tiesības sniegt Saeimai, tās komisijām, Valsts prezidentam, Ministru kabinetam, valsts pārvaldes institūcijām un starptautiskajām organizācijām ziņojumus par atsevišķiem jautājumiem.

 

 

76.

 

 

 

 

77.

 

 

 

 

 

 

78.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

79.

 

 

 

 

 

 

Saeimas Juridiskais birojs

 

Izteikt likumprojekta līdzšinējo 18. pantu kā II nodaļas 14. pantu.

 

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija

 

Izteikt likumprojekta  18.  panta  nosaukumu šādā redakcijā: “Tiesībsarga ziņojumi”.

 

Deputāte  I. Krastiņa

 

Papildināt likumprojekta līdzšinējo 18.pantu  ar   trešo daļu  šādā redakcijā:

“(3) Tiesībsargam ir tiesības sniegt Valsts prezidentam, Saeimai, tās komisijām, Ministru kabinetam ziņojumus par konkrētiem gadījumiem, kad no Tiesībsarga atzinuma vai ieteikuma nosūtīšanas brīža  personai tā mēneša laikā nav veikusi darbības, kas novērš vai pārtrauc Tiesībsarga atzinumā vai ieteikumā minētos cilvēktiesību pārkāpumus vai šo pārkāpumu radītās sekas.”

 

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija

 

Papildināt likumprojekta līdzšinējo 18.pantu  ar   trešo daļu  šādā redakcijā:

“(3) Tiesībsargam ir tiesības sniegt Valsts prezidentam, Saeimai, tās komisijām, Ministru kabinetam ziņojumus par konkrētiem gadījumiem, kad persona mēneša laikā no dienas, kad tai nosūtīts  tiesībsarga atzinums vai ieteikums, nav veikusi darbības, kas novērš vai pārtrauc tiesībsarga atzinumā vai ieteikumā minētos cilvēktiesību pārkāpumus vai šo pārkāpumu radītās sekas.”

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

Atbalstīt, izteikt komisijas precizētā redakcijā, priekšlikums nr.79

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

14. pants. Tiesībsarga ziņojumi

(1)  Tiesībsargs reizi gadā sniedz Saeimai un Valsts prezidentam rakstveida ziņojumu par  Tiesībsarga biroja darbu.

(2)  Tiesībsargam ir tiesības sniegt Saeimai, tās komisijām, Valsts prezidentam, Ministru kabinetam, valsts pārvaldes institūcijām un starptautiskajām organizācijām ziņojumus par atsevišķiem jautājumiem.

“(3) Tiesībsargam ir tiesības sniegt Valsts prezidentam, Saeimai, tās komisijām, Ministru kabinetam ziņojumus par konkrētiem gadījumiem, kad persona mēneša laikā no dienas, kad tai nosūtīts tiesībsarga atzinums vai ieteikums, nav veikusi darbības, kas novērš vai pārtrauc tiesībsarga atzinumā vai ieteikumā minētos cilvēktiesību pārkāpumus vai šo pārkāpumu radītās sekas.

19. pants. Tiesībsarga biroja finansēšana un struktūra

(1)  Tiesībsarga biroju finansē no valsts budžeta.

(2)  Tiesībsarga biroja budžeta pieprasījums līdz iesniegšanai Ministru kabinetā bez Tiesībsarga biroja piekrišanas nav grozāms.

(3)  Tiesībsarga biroja struktūru un darbinieku štatu sarakstu piešķiro budžeta līdzekļu ietvaros nosaka Tiesībsargs.

 

 

80.

 

 

 

 

81.

 

 

 

 

 

 

82.

 

 

 

 

 

83.

Saeimas Juridiskais birojs

 

Izteikt likumprojekta līdzšinējo 19. pantu kā III nodaļas 18. pantu.

 

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija

 

Izteikt likumprojekta 19.panta  nosaukumu šādā redakcijā:

“Tiesībsarga biroja finansēšana”.

 

Finanšu ministrs O. Spurdziņš

 

Izslēgt likumprojekta 19.panta otro daļu.

 

 

Saeimas Juridiskais birojs

 

Izslēgt likumprojekta 19.panta  trešo daļu.

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

18. pants. Tiesībsarga biroja finansēšana

(1)  Tiesībsarga biroju finansē no valsts budžeta.

(2)  Tiesībsarga biroja budžeta pieprasījums līdz iesniegšanai Ministru kabinetā bez Tiesībsarga biroja piekrišanas nav grozāms.

 

 

 

 

84.

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija

 

Papildināt likumprojektu ar jauno III nodaļas 20. pantu šādā redakcijā:

            “20. pants. Tiesībsarga biroja darbinieku tiesības

 

Tiesībsarga biroja darbiniekiem, veicot darba pienākumus, atbilstoši savai kompetencei ir šā likuma 12.panta 1., 2., 3., 4., 5. un 7.punktā minētās tiesības. ”

 

 

 

 

 

Atbalstīt

20. pants. Tiesībsarga biroja darbinieku tiesības

Tiesībsarga biroja darbiniekiem, veicot darba pienākumus, atbilstoši savai kompetencei ir šā likuma 12.panta 1., 2., 3., 4., 5. un 7.punktā minētās tiesības. 

 

20. pants. Tiesībsarga atalgojums un sociālās garantijas

(1)  Tiesībsarga amatalga atbilst ministra algai.

(2)   Uz Tiesībsargu attiecās visas tās kompensācijas, pabalsti, piemaksas un sociālās garantijas, kas normatīvajos aktos paredzētas valsts civildienesta ierēdņiem.

 

85.

 

 

 

 

86.

 

 

 

 

 

 

 

 

87.

Saeimas Juridiskais birojs

 

Izteikt likumprojekta līdzšinējo 20. pantu kā II nodaļas 16. pantu.

 

Finanšu ministrs O. Spurdziņš

 

Izteikt 20. pantu  šādā redakcijā:

“20.pants. Tiesībsarga darba samaksa

Tiesībsarga darba samaksu nosaka Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un apmērā.”

 

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija

 

Izteikt likumprojekta līdzšinējo 20.pantu kā II nodaļas 16.pantu šādā redakcijā:

 

“16.pants. Tiesībsarga un tiesībsarga vietnieka atalgojums un sociālās garantijas

 

(1) Tiesībsarga amatalga piesaistāma Centrālās statistikas pārvaldes oficiālajā statistikas paziņojumā publicētajam valstī sabiedriskajā sektorā strādājošo iepriekšējā gada vidējās darba algas apmēram, kas noapaļots pilnos latos. Nosakot tiesībsarga amatalgu, piemēro koeficientu 6,75.

(2) Tiesībsarga vietnieka atalgojumu nosaka ņemot vērā šā panta pirmajā daļā minēto Centrālās statistikas pārvaldes oficiālo statistikas paziņojumu un piemērojot koeficientu 5,5.

(3) Tiesībsargam un tiesībsarga vietniekam ir tiesības uz tādiem pašiem pabalstiem un kompensācijām, kādas noteiktas valsts civildienesta ierēdņiem.”

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

16.pants. Tiesībsarga un tiesībsarga vietnieka atalgojums un sociālās garantijas

 

(1) Tiesībsarga amatalga piesaistāma Centrālās statistikas pārvaldes oficiālajā statistikas paziņojumā publicētajam valstī sabiedriskajā sektorā strādājošo iepriekšējā gada vidējās darba algas apmēram, kas noapaļots pilnos latos. Nosakot tiesībsarga amatalgu, piemēro koeficientu 6,75.

 

(2) Tiesībsarga vietnieka atalgojumu nosaka, ņemot vērā šā panta  pirmajā daļā minēto Centrālās statistikas pārvaldes oficiālo statistikas paziņojumu un piemērojot koeficientu 5,5.

(3) Tiesībsargam un tiesībsarga vietniekam ir tiesības uz tādiem pašiem pabalstiem un kompensācijām, kādas noteiktas valsts civildienesta ierēdņiem.

 21. pants. Tiesībsarga biroja darbinieki

(1)  Tiesībsarga biroja darbinieki, pamatojoties uz Tiesībsarga pilnvarojumu, ir tiesīgi veikt šā likuma 6. pantā noteiktās funkcijas un izmantot 14. panta pirmajā daļā noteiktās tiesības.

(2)   Tiesībsarga biroja darbinieku darba attiecības regulē Darba likums.

 

(3)   Uz Tiesībsarga biroja amatpersonām attiecas visas tās kompensācijas, pabalsti, piemaksas un sociālās garantijas, kas normatīvajos aktos ir paredzētas valsts civildienesta ierēdņiem.

 

88.

 

 

 

 

 

89.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90.

 

 

 

 

 

91.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saeimas Juridiskais birojs

 

Izteikt likumprojekta līdzšinējo 21. pantu kā III nodaļas 19. pantu.

 

 

Finanšu ministrs O. Spurdziņš

 

Izteikt likumprojekta 21.panta 2.daļu šādā redakcijā:

“(2) Tiesībsarga biroja amatpersonu un darbinieku darba samaksu nosaka Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un apmērā.”

 

 

 

Saeimas Juridiskais birojs

 

Aizstāt likumprojekta 21.panta trešajā daļā vārdu “amatpersonām” ar vārdu “darbiniekiem”.

           

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija

 

Izteikt likumprojekta līdzšinējo 21.pantu kā III nodaļas 19.pantu šādā redakcijā:

 

“19.pants. Tiesībsarga biroja darbinieki, to atalgojums un sociālās garantijas

(1) Tiesībsarga biroja darbinieku darba attiecības regulē Darba likums.

(2) Tiesībsarga biroja darbinieku atalgojumu piešķirtā budžeta ietvaros nosaka tiesībsargs.

(3) Tiesībsarga biroja darbiniekiem ir tiesības uz tādiem pašiem pabalstiem un kompensācijām, kādas noteiktas valsts civildienesta ierēdņiem.”

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

19.pants. Tiesībsarga biroja darbinieki, to atalgojums un sociālās garantijas

 

(1) Tiesībsarga biroja darbinieku darba attiecības regulē Darba likums.

 

(2) Tiesībsarga biroja darbinieku atalgojumu piešķirtā budžeta ietvaros nosaka tiesībsargs.

 

(3) Tiesībsarga biroja darbiniekiem ir tiesības uz tādiem pašiem pabalstiem un kompensācijām, kādas noteiktas valsts civildienesta ierēdņiem.

 

 

Pārejas noteikumi

1. Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Likums par Valsts cilvēktiesību biroju (Saeimas un Ministru kabineta Ziņotājs, 1997, 1. Nr.).

2. Tiesībsarga birojs ir Valsts Cilvēktiesību biroja tiesību un saistību pārņēmējs.

3. Valsts cilvēktiesību biroja direktors pilda savas funkcijas līdz Tiesībsarga apstiprināšanai amatā.

 

 

 

92.

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija

 

Aizstāt Pārejas noteikumu 3.punktā vārdu “savas” ar vārdu “tiesībsarga”.

 

 

 

Atbalstīt

Pārejas noteikumi

1. Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Likums par Valsts cilvēktiesību biroju (Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 1. nr.).

2. Tiesībsarga birojs ir Valsts cilvēktiesību biroja tiesību un saistību pārņēmējs.

3. Valsts cilvēktiesību biroja direktors pilda tiesībsarga funkcijas līdz tiesībsarga apstiprināšanai amatā.

 

 

 

 


Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija

Likumprojekts  2.lasījumam

 

 

Tiesībsarga likums

 

I nodaļa. Vispārīgie noteikumi

 

1.pants. Likuma mērķis

Šā likuma mērķis ir veicināt cilvēktiesību aizsardzību un sekmēt, lai publiskā vara tiktu īstenota tiesiski un lietderīgi.

 

2.pants. Likuma darbība

(1) Šis likums nosaka tiesībsarga tiesisko statusu funkcijas un uzdevumus, kā arī kārtību, kādā tiesībsargs pilda šajā likumā noteiktos uzdevumus.

(2) Šis likums neatbrīvo publisko varu no pienākuma ievērot privātpersonu tiesības.

(3) Šajā likumā noteiktais nemazina citos normatīvajos aktos paredzētās privātpersonu tiesības.

 

II nodaļa. Tiesībsargs

 

3.pants. Tiesībsargs

(1) Tiesībsargs ir šajā likumā noteiktajā kārtībā apstiprināta  amatpersona, kura veic šajā likumā noteiktos uzdevumus un funkcijas.

(2) Tiesībsargam ir savs zīmogs ar papildināta mazā valsts ģerboņa attēlu.

(3) Tiesībsargam  ir valsts budžeta konts Valsts kasē.

 

4.pants. Tiesībsarga neatkarība un neaizskaramība

(1) Tiesībsargs savā darbībā ir neatkarīgs un pakļaujas vienīgi likumam. Nevienam nav tiesību ietekmēt tiesībsargu viņa uzdevumu un funkciju pildīšanā.

(2) Tiesībsarga amats nav savienojams ar piederību pie politiskajām partijām.

(3) Kriminālvajāšanas uzsākšana pret tiesībsargu, viņa apcietināšana, pakļaušana kratīšanai, aizturēšana, piespiedu atvešana vai citāda viņa brīvības ierobežošana, kā arī administratīvā soda uzlikšana tiesībsargam ir pieļaujama tikai ar Saeimas piekrišanu.

 

5.pants. Tiesībsarga apstiprināšana amatā

(1) Tiesībsargu pēc Valsts prezidenta ierosinājuma amatā apstiprina Saeima.

(2) Par tiesībsargu var apstiprināt Latvijas pilsoni ar nevainojamu reputāciju, kurš ir sasniedzis 30 gadu vecumu, kuram ir augstākā izglītība, zināšanas un praktiskā darba pieredze tiesību aizsardzības jomā un kurš atbilstoši likuma prasībām ir tiesīgs saņemt speciālo atļauju pieejai valsts noslēpumam.

 

6.pants. Tiesībsarga zvērests (svinīgais solījums)

Pēc apstiprināšanas amatā tiesībsargs dod svinīgo solījumu Saeimai:

“Es,…………., uzņemoties tiesībsarga pienākumus, apzinos man uzticēto atbildību un zvēru (svinīgi solu) būt godīgs un taisnīgs, aizstāvot personu tiesības un brīvības saskaņā ar Latvijas Republikas Satversmi, likumiem un starptautiskiem līgumiem.”

 

7.pants. Tiesībsarga pilnvaru termiņš

(1) Tiesībsarga pilnvaru termiņš ir četri gadi no dienas, kad viņš atbilstoši šā likuma 6.pantam devis zvērestu (svinīgo solījumu).

(2) Tiesībsargu var apstiprināt amatā atkārtoti.

 

8.pants. Tiesībsarga pilnvaru apturēšana

Ja Saeima ir piekritusi kriminālvajāšanas uzsākšanai pret tiesībsargu, viņa pilnvaras tiek apturētas līdz brīdim, kad stājas spēkā attaisnojošs tiesas spriedums attiecīgajā krimināllietā vai krimināllieta pret tiesībsargu tiek izbeigta.

 

9.pants. Tiesībsarga atbrīvošana no amata

(1) Tiesībsargu Saeima atbrīvo no amata:

1) sakarā ar pilnvaru termiņa izbeigšanos;

2) ja viņš atstāj amatu pēc paša vēlēšanās, rakstveidā par to paziņojot Saeimai;

3) ja viņš nespēj pildīt amata pienākumus veselības stāvokļa dēļ;

4) ja viņš ir notiesāts par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu un spriedums stājies likumīgā spēkā;

5) ja viņš ir pieļāvis apkaunojošu nodarījumu, kas nav savienojams ar tiesībsarga statusu;

6) ja viņš bez attaisnojoša iemesla nepilda savus pienākumus;

7) ja viņš ir ievēlēts vai iecelts citā amatā.

(2) Jautājumu par tiesībsarga atbrīvošanu no amata var ierosināt Valsts prezidents vai ne mazāk kā viena trešdaļa Saeimas deputātu.

 

10.pants. Tiesībsarga  uzdevumi

Tiesībsarga  uzdevumi ir šādi:

1) veicināt personas tiesību un likumīgo interešu aizstāvību;

2) sekmēt vienlīdzīgas attieksmes principa nodrošināšanu un jebkāda veida diskriminācijas novēršanu;

3) sekot labas pārvaldības principa ievērošanai valsts pārvaldē;

4) atklāt nepilnības un pretrunas tiesību aktos un to piemērošanā un veicināt to novēršanu;

5) veicināt sabiedrības informētību un izpratni par cilvēktiesībām un tiesībsarga darbību.

 

11.pants. Tiesībsarga funkcijas

Pildot šajā likumā noteiktos uzdevumus, tiesībsargs:

1) pieņem un izskata personu iesniegumus, sūdzības un priekšlikumus;

2) ierosina pārbaudes lietas apstākļu noskaidrošanai;

3) pieprasa, lai valsts un pašvaldību iestādes savas kompetences ietvaros un likumā paredzētajos termiņos veic pārbaudes, kas nepieciešamas lietas apstākļu noskaidrošanai, un sniedz tiesībsargam informāciju par pārbaudes rezultātiem; 

4) izskatot pārbaudes lietu vai pēc tās pabeigšanas sniedz publisko varu īstenojošajām personām atzinumus un ieteikumus par to darbības tiesiskumu, pamatotību un labas pārvaldības principa ievērošanu;

5) šajā likumā noteiktajā kārtībā risina strīdus starp privātpersonām un publisko varu īstenojošajām personām, kā arī ar cilvēktiesībām saistītus strīdus starp privātpersonām;

6) veicina izlīgumu starp pusēm;

7) risinot konfliktsituācijas cilvēktiesību jautājumos, iesniedz privāto tiesību subjektiem atzinumus un ieteikumus cilvēktiesību pārkāpumu novēršanai;

8) iesniedz pieteikumus par lietas ierosināšanu Satversmes tiesā;

9) pabeidzis pārbaudes lietu, ja tas nepieciešams sabiedrības interesēs vai lai novērstu konstatētā pārkāpuma atkārtošanos, aizstāv personas tiesības un likumiskās intereses administratīvajā tiesā;

10) pabeidzis pārbaudes lietu, vēršas tiesā tajās civillietās, kurās prasības būtība saistīta ar atšķirīgas attieksmes aizlieguma pārkāpumu;

11) sniedz Saeimai, Ministru kabinetam un pašvaldībām ieteikumus par tiesību aktu izdošanu vai grozīšanu;

12) pamatojoties uz tā rīcībā esošiem materiāliem, pēc pārbaudes lietas pabeigšanas vēršas pie kompetentām institūcijām jautājuma izlemšanai par lietas ierosināšanu;

13) sniedz personām konsultācijas cilvēktiesību jautājumos;

14) veic pētījumus un analizē situāciju cilvēktiesību jomā un sniedz atzinumus par aktuāliem cilvēktiesību jautājumiem.

 

12.pants. Tiesībsarga  tiesības

Pildot šajā likumā noteiktos uzdevumus un funkcijas, tiesībsargam ir tiesības:

1) pieprasīt un saņemt bez maksas no valsts un pašvaldību iestādēm un citiem tiesību subjektiem un to amatpersonām pārbaudes lietā nepieciešamos paskaidrojumus un informāciju;  

2) apmeklēt valsts pārvaldes un pašvaldību iestādes, lai iepazītos ar pārbaudei nepieciešamajiem materiāliem;

3) jebkurā laikā bez speciālas atļaujas apmeklēt slēgta tipa iestādes, brīvi pārvietoties iestādes teritorijā, apmeklēt visas telpas un vienatnē satikties ar personām, kuras tiek turētas slēgta tipa iestādēs;

4) uzklausīt bērna viedokli bez viņa vecāku, aizbildņu, izglītības vai aprūpes un audzināšanas iestādes darbinieka klātbūtnes, ja bērns to vēlas;

5) aicināt jebkuru personu sniegt informāciju par jautājumiem, kuriem ir būtiska nozīme pārbaudes lietā;

6)  ierosināt pārbaudes lietu pēc savas iniciatīvas;

7) pieprasīt un saņemt speciālistu atzinumu pārbaudes lietā;

8) piedalīties Saeimas un Ministru kabineta darbā Saeimas kārtības rullī un Ministru kabineta iekārtas likumā noteiktajā kārtībā;

9) ziņot kompetentām iestādēm par personām, kas Tiesībsarga birojam nav sniegušas nepieciešamo informāciju, sniegušas nepatiesu informāciju vai kā citādi apzināti apgrūtinājušas Tiesībsarga biroja darbu, lai sauktu tās pie likumā noteiktās atbildības.

 

13.pants. Konsultatīvās padomes un darba grupas

(1) Tiesībsargs var izveidot konsultatīvās padomes, kā arī darba grupas atsevišķu projektu izstrādei.

(2) Konsultatīvo padomju sastāvu un nolikumus un darba grupu sastāvu apstiprina tiesībsargs.

 

14.pants. Tiesībsarga ziņojumi

(1) Tiesībsargs reizi gadā sniedz Saeimai un Valsts prezidentam rakstveida ziņojumu par  Tiesībsarga biroja darbu.

(2) Tiesībsargam ir tiesības sniegt Saeimai, tās komisijām, Valsts prezidentam, Ministru kabinetam, valsts pārvaldes institūcijām un starptautiskajām organizācijām ziņojumus par atsevišķiem jautājumiem.

(3) Tiesībsargam ir tiesības sniegt Valsts prezidentam, Saeimai, tās komisijām, Ministru kabinetam ziņojumus par konkrētiem gadījumiem, kad persona mēneša laikā no dienas, kad tai nosūtīts tiesībsarga atzinums vai ieteikums, nav veikusi darbības, kas novērš vai pārtrauc tiesībsarga atzinumā vai ieteikumā minētos cilvēktiesību pārkāpumus vai šo pārkāpumu radītās sekas.

 

15.pants. Tiesībsarga vietnieks

(1) Tiesībsargs ieceļ amatā tiesībsarga vietnieku.

(2) Tiesībsarga prombūtnes laikā viņa uzdevumus un funkcijas pilda tiesībsarga vietnieks, kam šajā laikā ir tādas pašas pilnvaras kā tiesībsargam.

(3) Tiesībsarga vietnieks pilda tiesībsarga pienākumus, uzdevumus un funkcijas šā likuma 8. un 9.pantā paredzētajos gadījumos līdz brīdim, kad Saeima apstiprina amatā tiesībsargu vai krimināllieta pret tiesībsargu tiek izbeigta.

 

16.pants. Tiesībsarga un tiesībsarga vietnieka atalgojums un sociālās garantijas

(1) Tiesībsarga amatalga piesaistāma Centrālās statistikas pārvaldes oficiālajā statistikas paziņojumā publicētajam valstī sabiedriskajā sektorā strādājošo iepriekšējā gada vidējās darba algas apmēram, kas noapaļots pilnos latos. Nosakot tiesībsarga amatalgu, piemēro koeficientu 6,75.

(2) Tiesībsarga vietnieka atalgojumu nosaka, ņemot vērā šā panta pirmajā daļā minēto Centr ālās statistikas pārvaldes oficiālo statistikas paziņojumu un piemērojot koeficientu 5,5.

(3) Tiesībsargam un tiesībsarga vietniekam ir tiesības uz tādiem pašiem pabalstiem un kompensācijām, kādas noteiktas valsts civildienesta ierēdņiem.

 

III nodaļa. Tiesībsarga birojs

 

17.pants. Tiesībsarga birojs

(1) Tiesībsarga darbības nodrošināšanai tiek izveidots Tiesībsarga birojs.

(2) Tiesībsarga biroja struktūru un iekšējās darbības noteikumus reglamentē biroja nolikums, kuru apstiprina tiesībsargs.

 

18.pants. Tiesībsarga biroja finansēšana

(1) Tiesībsarga biroju finansē no valsts budžeta.

(2) Tiesībsarga biroja budžeta pieprasījums līdz iesniegšanai Ministru kabinetā bez Tiesībsarga biroja piekrišanas nav grozāms.

 

19.pants. Tiesībsarga biroja darbinieki, to atalgojums un sociālās garantijas

(1) Tiesībsarga biroja darbinieku darba attiecības regulē Darba likums.

(2) Tiesībsarga biroja darbinieku atalgojumu piešķirtā budžeta ietvaros nosaka tiesībsargs.

(3) Tiesībsarga biroja darbiniekiem ir tiesības uz tādiem pašiem pabalstiem un kompensācijām, kādas noteiktas valsts civildienesta ierēdņiem.

 

20.pants. Tiesībsarga biroja darbinieku tiesības

Tiesībsarga biroja darbiniekiem, veicot darba pienākumus, atbilstoši savai kompetencei ir šā likuma 12.panta 1., 2., 3., 4., 5. un 7.punktā minētās tiesības.

 

21.pants. Tiesībsarga biroja darbinieku ierobežojumi un pienākumi

Ierobežojumus un pienākumus Tiesībsarga biroja darbiniekiem nosaka likums “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā.”

  

IV nodaļa. Iesniegumu un pārbaudes lietu izskatīšanas kārtība

 

22.pants. Tiesības vērsties Tiesībsarga birojā

(1) Ikvienai privātpersonai ir tiesības vērsties Tiesībsarga birojā ar iesniegumu, sūdzību vai priekšlikumu.

(2) Iesniegumus, sūdzības un priekšlikumus izskata normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, ciktāl šajā likumā nav noteikts citādi.

(3) Iesniedzēju nedrīkst sodīt vai citādi tieši vai netieši radīt viņam nelabvēlīgas sekas par iesnieguma, sūdzības vai priekšlikuma iesniegšanu Tiesībsarga birojam vai par sadarbību ar Tiesībsarga biroju.

(4) Tiesībsarga birojam adresētie iesniegumi, sūdzības vai priekšlikumi, kurus nosūta personas, kas atrodas militārajā dienestā, ārpusģimenes aprūpes un audzināšanas iestādēs vai slēgta tipa iestādēs, un Tiesībsarga biroja atbildes uz tiem netiek pakļautas normatīvajos aktos noteiktajai pārbaudei un nekavējoties tiek nodotas adresātam.

(5) Par šā panta ceturtajā daļā minētā iesnieguma, sūdzības vai priekšlikuma savlaicīgu neiesniegšanu Tiesībsarga birojam vai to satura pārbaudīšanu un izpaušanu atbildīgās personas saucamas pie likumā noteiktās atbildības.

(6) Tiesībsarga birojs neizpauž ziņas par iesniedzēju vai citu personu, ja tas nepieciešams šo personu tiesību aizstāvībai, izņemot gadījumu, kad šīs ziņas pieprasa kriminālprocesa virzītājs.

 

23.pants. Pārbaudes lietas ierosināšanas un izskatīšanas kārtība

(1) Izskatījis personas iesniegumu, sūdzību vai priekšlikumu vai arī pēc savas iniciatīvas Tiesībsarga birojs lemj par pārbaudes lietas ierosināšanu.

(2) Izskatījis personas iesniegumu, sūdzību vai priekšlikumu, Tiesībsarga birojs ierosina pārbaudes lietu, ja tas atbilst Tiesībsarga biroja funkcijām un uzdevumiem un personas norādīto jautājumu ir iespējams risināt.

(3) Pārbaudes lietas ierosināšana neaptur normatīva akta, tiesas nolēmuma, administratīva vai cita individuāla tiesību akta darbību, kā arī likumā noteikto procesuālo termiņu tecējumu.

(4) Pārbaudes lietu izskata triju mēnešu laikā. Ja lieta ir sarežģīta, kā arī citu objektīvu iemeslu dēļ Tiesībsarga birojs var pagarināt šo termiņu, par to informējot iesniedzēju.

(5) Tiesībsarga birojs, izskatot pārbaudes lietu, noklausās pušu un citu personu paskaidrojumus, pieprasa speciālistu atzinumus, kā arī veic citas likumā noteiktās darbības, kas nepieciešamas pārbaudes lietas izskatīšanai.

(6) Izskatot pārbaudes lietu, tiek veicināts izlīgums starp pusēm.

 

24.pants. Pārbaudes lietas pabeigšana vai izbeigšana

(1) Pārbaudes lietu pabeidz ar lietā iesaistīto personu izlīgumu vai Tiesībsarga biroja atzinumu.

(2) Ja puses nevar vienoties par izlīgumu, Tiesībsarga birojs sniedz atzinumu, kurā dod vērtējumu pārbaudes lietā konstatētajam.

(3) Tiesībsarga biroja atzinumā var ietvert ieteikumu konstatētā pārkāpuma novēršanai, kā arī, ja tas nepieciešams, citus ieteikumus.

(4) Atzinumam ir rekomendējošs raksturs.

(5) Ja pārbaudes lietu nav iespējams vai nav nepieciešams turpināt, Tiesībsarga birojs lemj par pārbaudes lietas izbeigšanu.

(6) Pārbaudes lietas materiāli pēc lietas pabeigšanas vai izbeigšanas kvalificējami kā ierobežotas pieejamības informācija un pieejami saskaņā ar Informācijas atklātības likumu.

 

 

 

25.pants. Pārbaudes lietu reglaments

Pārbaudes lietu ierosināšanas, izskatīšanas un pabeigšanas kārtību nosaka reglaments, kuru apstiprina tiesībsargs.

 

Pārejas noteikumi

 

1. Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Likums par Valsts cilvēktiesību biroju (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 1.nr.).

2. Tiesībsarga birojs ir Valsts cilvēktiesību biroja tiesību un saistību pārņēmējs.

3. Valsts cilvēktiesību biroja direktors pilda tiesībsarga funkcijas līdz tiesībsarga apstiprināšanai amatā.

 

 

 

 

 

 

 


 [e1]Ja nav norādes par iespējamību kaut ko risināt, tad birojs vienkārši uzkārsies, jo viņu kompetencē ir gandrīz viss. Tikai šaubos par formulējumu „personas norādīto jautājumu”.

 [e2]Ja nav norādes par iespējamību kaut ko risināt, tad birojs vienkārši uzkārsies, jo viņu kompetencē ir gandrīz viss. Tikai šaubos par formulējumu „personas norādīto jautājumu”.