Aizsardzības un iekšlietu komisija

Aizsardzības un iekšlietu komisija                                                                                                                                    Likumprojekts 2.lasījumam

Grozījums Latvijas Republikas valsts robežas likumā

(Reģ. nr. 853)

 

Spēkā esošā redakcija

1.lasījumā pieņemtā redakcija

Pr.

nr.

Priekšlikumi 2.lasījumam

Atbildīgās

komisijas

atzinums

Komisijas ieteiktā redakcija 3.lasījumam

 

1

2

 

3

4

5

 

Izdarīt Latvijas Republikas valsts robežas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 23.nr.; 1995, 24.nr.; 1997, 2.nr.; 1998, 22.nr.; 1999, 24.nr.; 2000, 13.nr.; 2001, 7., 21.nr.; 2004, 2., 8.nr.) šādu grozījumu:

 

 

 

 

Izdarīt Latvijas Republikas valsts robežas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 23.nr.; 1995, 24.nr.; 1997, 2.nr.; 1998, 22.nr.; 1999, 24.nr.; 2000, 13.nr.; 2001, 7., 21.nr.; 2004, 2., 8.nr.) šādu grozījumu:

 

36.pants. Robežsardzes un Jūras spēku finansēšana

(1) Robežsardze tiek finansēta no Iekšlietu ministrijas un Jūras spēki - no Aizsardzības ministrijas pamatbudžeta, kuru veido:

 

1) dotācija no vispārējiem ieņēmumiem valsts budžetā;

 

2) pašu ieņēmumi, kā arī 80 procenti no ieņēmumiem, kas gūti, realizējot konfiscētās preces un citus priekšmetus, ko likumā noteiktajā kārtībā aizturējusi un izņēmusi Robežsardze un Jūras spēki.

 

(2) Šo līdzekļu izlietošanas kārtību budžeta likuma piešķirtās apropriācijas ietvaros nosaka ar finansu ministru saskaņots un atbilstīgi iekšlietu ministra vai aizsardzības ministra apstiprināts nolikums, paredzot attiecīgā personālsastāva materiālajai stimulēšanai izlietot 25 procentus.

Izteikt 36.pantu šādā redakcijā:

"36.pants. Robežsardzes finansēšana

 

(1) Robežsardze tiek finansēta no Iekšlietu ministrijai šim mērķim piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem, kurus veido:

1) dotācija no vispārējiem ieņēmumiem valsts budžetā;

2) pašu ieņēmumi, kā arī 80 procenti no ieņēmumiem, kas gūti, realizējot konfiscētās preces un citus priekšmetus, ko likumā noteiktajā kārtībā aizturējusi un izņēmusi Robežsardze.

 

(2) Šo līdzekļu izlietošanas kārtību valsts budžeta likumā piešķirtās apropriācijas ietvaros nosaka ar finanšu ministru saskaņots un iekšlietu ministra apstiprināts nolikums. Nolikumā paredz, ka personālsastāva materiālajai stimulēšanai izlietojami 25 procenti attiecīgo līdzekļu."

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.Saeimas deputāte I.Druviete:

 

likumprojektā izslēgt vārdus: “kā arī 80 procenti no ieņēmumiem, kas gūti, realizējot konfiscētās preces un citus priekšmetus, ko likumā noteiktajā kārtībā aizturējusi un izņēmusi Robežsardze”.

 

Iekšlietu ministrijas parlamentārais sekretārs D.Turlais:

 

izteikt 36.pantu šādā redakcijā:

“36.pants.Robežsardzes finansēšana

Robežsardze tiek finansēta no valsts budžeta līdzekļiem, kurus veido:

1) dotācija no vispārējiem ieņēmumiem;

2) ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi, kā arī 80 procenti no ieņēmumiem, kas gūti, realizējot konfiscētās preces un citus priekšmetus, ko likumā noteiktajā kārtībā aizturējusi un izņēmusi Robežsardze;

3) ārvalstu finanšu palīdzība;

4) ziedojumi un dāvinājumi.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

noraidīt

 

 

 

 

 

 

pieņemt

 

 

 

 

 

 

 

 

Izteikt 36.pantu šādā redakcijā:

“36.pants. Robežsardzes finansēšana

Robežsardze tiek finansēta no valsts budžeta līdzekļiem, kurus veido:

1) dotācija no vispārējiem ieņēmumiem;

2) ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi, kā arī 80 procenti no ieņēmumiem, kas gūti, realizējot konfiscētās preces un citus priekšmetus, ko likumā noteiktajā kārtībā aizturējusi un izņēmusi Robežsardze;

3) ārvalstu finanšu palīdzība;

4) ziedojumi un dāvinājumi.”