Saeimas Prezidijam

Saeimas Prezidijam

 

 

 

 

 

Saeimas Juridiskā komisija, izskatījusi Ministru kabineta iesniegto likumprojektu “Grozījumi Civillikumā”( reģ.nr.840 ), nolēma atbalstīt minētā likumprojekta virzīšanu izskatīšanai Saeimā pirmajā lasījumā.

 

 

 

 

 

Juridiskās komisijas priekšsēdētājs M.Segliņš

 

 

 

 

 

 

 

Likumprojekts

Grozījumi Civillikumā

Izdarīt Civillikumā šādus grozījumus:

1. Izslēgt 11.panta otrās daļas otro teikumu.

2. Aizstāt likuma pirmās daļas tekstā vārdu "pārzinis" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "vadītājs" (attiecīgā locījumā).

3. Izteikt pirmās daļas pirmās nodaļas otrās apakšnodaļas II iedaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"II. Iesniegums laulības noslēgšanai. Izsludināšana".

4. Izteikt 41. un 42.pantu šādā redakcijā:

"41. Personas, kuras vēlas noslēgt laulību, iesniedz par to iesniegumu dzimtsarakstu nodaļā, izņemot 51.pantā paredzētos gadījumus.

42. Iesniedzot 41.pantā minēto iesniegumu, personām jāuzrāda dzimšanas apliecība, bet personām, kas agrāk bijušas citā laulībā, jāuzrāda arī viens no šādiem dokumentiem:

1) bijušā laulātā miršanas apliecība;

2) laulības šķiršanas apliecība vai arī izraksts vai izziņa no laulības šķiršanas akta ieraksta;

3) likumīgā spēkā esošs tiesas spriedums, ar kuru laulība šķirta vai atzīta par neesošu, vai arī izraksts vai izziņa no laulības reģistra ar atzīmi par šādu spriedumu.

Tāpat personām līdz laulības noslēgšanai jāiesniedz ārsta apliecinājums par veselības stāvokli un attiecīgos gadījumos vecāku, aizbildņu vai bāriņtiesas rakstiska atļauja.

Par nepatiesu šajā pantā paredzēto ziņu sniegšanu vainīgos var saukt pie kriminālatbildības."

5. 44.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"Izsludināšanu izdara dzimtsarakstu nodaļa, kurā iesniegts iesniegums par vēlēšanos noslēgt laulību.";

aizstāt otrās daļas 1.punktā vārdu "pieteikumu" ar vārdu "iesniegumu".

6. Aizstāt 45.panta pirmajā daļā vārdus "pieteikums par vēlēšanos doties laulībā" ar vārdiem "iesniegums par vēlēšanos noslēgt laulību".

7. Aizstāt 47.pantā vārdus "pieteikta vēlēšanās doties laulībā" ar vārdiem "iesniegts iesniegums par vēlēšanos noslēgt laulību".

8. Aizstāt 50.pantā vārdus "laulības pieteikumu " ar vārdiem "iesniegumu par vēlēšanos noslēgt laulību".

9. Papildināt 55.pantu aiz vārda "līgavainis" ar vārdiem "vai līgava".

10. Izteikt 56.panta otrās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Dzimtsarakstu nodaļā laulā atklāti nodaļas telpās vai citās piemērotās telpās."

11. Izteikt 86.panta trešo daļu šādā redakcijā:

"Noslēdzot laulību, viens no laulātajiem var savam uzvārdam pievienot otra laulātā uzvārdu, izņemot gadījumus, kad vienam no laulātajiem jau ir dubults uzvārds, vai arī laulātie var iegūt kopēju dubultu uzvārdu, kas veidojas no abu laulāto pirmslaulības uzvārdiem."

12. Aizstāt 155.pantā vārdu "pieteikumu" ar vārdu "iesniegumu".

13. Aizstāt 157.pantā vārdu "pieteikums" ar vārdu "iesniegums".

14. Izslēgt 161.pantu.