13

13.05.2004.

Latvijas Republikas

Saeimas Prezidijam

 

Lūdzam iekļaut Saeimas plenārsēdes darba kārtībā likumprojektu “Grozījumi Krimināllikumā”.

Pielikumā:

1. Likumprojekts,

2. Anotācija likumprojektam.

 

Likumprojekts

Grozījumi Krimināllikumā

Izdarīt Krimināllikumā šādus grozījumus:

1. Papildināt likumu ar jaunu 83¹. pantu šādā redakcijā:

“83¹. pants. Aicinājums izdarīt administratīvi sodāmas darbības

(1) Par publisku aicinājumu izdarīt administratīvi sodāmas darbības, –

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar naudas sodu līdz simt minimālajām mēnešalgām.

(2) Par publisku aicinājumu nepilngadīgajiem izdarīt administratīvi sodāmas darbības, –

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar naudas sodu līdz divsimt minimālajām mēnešalgām”.

2. Papildināt likumu ar jaunu 83². pantu šādā redakcijā:

“83². pants. Aicinājums izdarīt kriminālsodāmas darbības

(1) Par publisku aicinājumu izdarīt kriminālsodāmas darbības, –

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no trim līdz astoņiem gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.

(2) Par publisku aicinājumu nepilngadīgajiem izdarīt kriminālsodāmas darbības, –

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no pieciem līdz desmit gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas”.

 

 

LIKUMPROJEKTA

“Grozījumi Krimināllikumā”

ANOTĀCIJA

 

I. Kādēļ tiesību akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

 

 

 

 

Pašreiz valsts drošības iestādēm, policijai un prokuratūrai nav pietiekams apjoms likumpamatotu līdzekļu, lai varētu novērst un apkarot atklātus aicinājumus veikt administratīvi sodāmus vai kriminālsodāmus pārkāpumus. Rezultātā šādi publiski aicinājumi netiek novērsti un aicinātāji netiek sodīti.

2. Tiesību akta projekta būtība

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Likumprojektam galvenokārt ir preventīva nozīme. Tas paplašina valsts drošības iestāžu iespējas novērst likumpārkāpumus un pirmstiesas izmeklēšanas iestāžu iespējas vākt un nostiprināt pierādījumus par šādiem likumpārkāpumiem.

Likumprojekta abu pantu otrajās daļās ir bargākas sankcijas par nepilngadīgo musināšanu izdarīt administratīvi sodāmas vai kriminālsodāmas darbības.

Sankciju bargums pamatots ar augsto sabiedrisko bīstamību, ko izraisa šādi pārkāpēji.

 

 

 

II. Kāda var būt tiesību akta

ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

 

1. Ietekme attiecībā uz makroekonomisko vidi

Likumprojekts ðo jomu neskar.

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Likumprojekts ðo jomu neskar.

3. Sociālo seku izvērtējums

 

Likumprojekts šo jomu varētu skart gadījumā, ja palielinās aizturēto, apcietināto vai notiesāto skaits. Taču prognozējams, ka normām būs iespaidīga preventīva nozīme.

4. Ietekme uz vidi

Likumprojekts ðo jomu neskar.

 

 

 

III. Kāda var būt tiesību akta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

tūkst. Ls

Rādītāji

Kārtē-

jais

gads

 

Trīs nākamie gadi

 

 

*)

 1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos
 2. Likumprojekts ðo jomu neskar.

 • Izmaiņas budžeta izdevumos
 • Likumprojekts ðo jomu neskar.

 • Finansiālā ietekme
 • Likumprojekts ðo jomu neskar.

 • Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai
 • Likumprojekts ðo jomu neskar.

 • Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins
 • Likumprojekts ðo jomu neskar.

  *) Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

  IV. Kāda var būt tiesību akta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

  Kādi normatīvie akti – likumi un Ministru kabineta noteikumi papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

  Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un satura galvenos punktus, kā arī termiņu, kādā ir paredzēts šos noteikumus izstrādāt.

  Likumprojekts papildina Krimināllikuma X nodaļu “Noziegumi pret valsti”. 83¹. panta un 83². panta redakcija pēc struktūras, formas un būtības iekļaujas X nodaļā aiz 81. panta “Aicinājums vardarbīgi gāzt Latvijas Republikas valsts varu un vardarbīgi grozīt valsts iekārtu”, 82. panta “Aicinājums likvidēt Latvijas Republikas valstisko neatkarību” un 83. panta “Aicinājums graut Latvijas Republikas teritoriālo vienotību”.

  V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst tiesību akts

     

  1. Saistības pret Eiropas Savienību

  Likumprojekts ðo jomu neskar.

     

  2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

  Likumprojekts ðo jomu neskar.

  3. Atbilstības izvērtējuma tabula

  Attiecīgie EK tiesību akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Kopienu tiesas spriedumi, vadlīnijas u.tml.), numurs, pieņemšanas datums, nosaukums, publikācija

  Likumprojekts ðo jomu neskar.

  Latvijas tiesību akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

  ES tiesību akta un attiecīgā panta Nr.

  Atbilstības pakāpe (atbilst/neatbilst)

  Komentāri

  Likumprojekts ðo jomu neskar.

  Likumprojekts ðo jomu neskar.

  Likumprojekts ðo jomu neskar.

  Likumprojekts ðo jomu neskar.

         
         

  VI. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot tiesību akta projektu

  1.Ar kurām nevalstiskajām organizācijām ir notikušas konsultācijas

  Nav notikušas, taču būtu ieteicamas konsultācijas ar kriminologu organizācijām.

  2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

  Kriminologu organizācijas varētu veikt padziļinātu analīzi par šāda likumprojekta pieņemšanas preventīvo nozīmi.

  3.Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

  Nav notikuðas.

  VII. Kā tiks nodrošināta tiesību akta izpilde

  Kā tiks nodrošināta tiesību akta izpilde no valsts puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

  Jaunas institūcijas netiks radītas. Funkcijas tiks pildītas esošo institūciju ietvaros.

  2. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja likums viņu ierobežo

  Atbilstoši likumos un starptautiskajos līgumos noteiktajai kārtībai.