Iesniedz Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Iesniedz Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

 Likumprojekts trešajam lasījumam

 “Grozījumi Administratīvi teritoriālās reformas likumā”    (Reģ. nr. 804)

Likuma spēkā  esošā redakcija

Otrā lasījuma redakcija

(dok.nr.4434)

N.p.k.

Priekšlikumi trešajam lasījumam (24)

Komisijas

atzinums

Komisijas atbalstītā trešā lasījuma  redakcija

 

 

    Izdarīt Administratīvi teritoriālās reformas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 23.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

 

Izdarīt Administratīvi teritoriālās reformas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 23.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

1. Aizstāt visā likumā vārdus “apvienošanās (sadarbības)” (attiecīgā locījumā) ar vārdu “apvienošanās” (attiecīgā locījumā).

 

 

 

 

 

1. Aizstāt visā likumā vārdus “apvienošanās (sadarbības)” (attiecīgā locījumā) ar vārdu “apvienošanās” (attiecīgā locījumā).

 

 

 

 

2. Aizstāt visā likumā vārdus “Ministru kabineta pilnvarots ministrs” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs” (attiecīgā locījumā).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Aizstāt visā likumā vārdus “Ministru kabineta pilnvarots ministrs” ar vārdiem “reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs”.

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

Frakcija “Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK

Aizstāt visā likumā vārdus “republikas pilsēta” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “valsts nozīmes pilsēta” (attiecīgā locījumā).

 

 

 

 

 

Noraidīt

 

 

 

 

 

I nodaļa Vispārīgie noteikumi

1.pants. Likumā ir lietoti šādi termini:

1) administratīvā teritorija - Latvijas teritorijas iedalījuma vienība, kurā valsts pārvaldes institūcijas un pašvaldība savas kompetences ietvaros realizē pārvaldi;

2) novads - administratīvā teritorija, kura izveidota, apvienojoties pagastiem, pilsētām vai pagastiem un pilsētām, un kurā ir viena vietējā pašvaldība;

3) apriņķis - administratīvā teritorija, kas sastāv no novadiem, pilsētām un pagastiem, republikas pilsētām, izņemot Rīgu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 1.pantā:

izteikt 3.punktu šādā redakcijā:

            „3) apriņķis - administratīvā teritorija, kas sastāv no novadiem un republikas pilsētām. Apriņķu izveidošanu nosaka īpašs likums;”;

 

 

 

 

 

 

 

            papildināt pantu ar 4.punktu šādā redakcijā:

            „4) republikas pilsēta – apdzīvota vieta ar administratīvo teritoriju, kurā ir viena vietējā pašvaldība, kurā dzīvo ne mazāk kā 35 000 pastāvīgo iedzīvotāju un kurā ir kompakta apbūve un attīstīta infrastruktūra

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

Zaļo un zemnieku savienības frakcija

Izteikt 1.panta 3.punktu šādā redakcijā:

“apriņķis – administratīvā teritorija, kas sastāv no novadiem, pilsētām, pagastiem un republikas pilsētām. Apriņķa pašvaldību izveidošanu nosaka īpašs likums.”

 

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Izteikt likuma 1.panta 3.punktu šādā redakcijā:

“3) apriņķis – administratīvā teritorija, kas sastāv no vietējo pašvaldību administratīvajām teritorijām. Apriņķa pašvaldību izveidošanu nosaka īpašs likums.”

 

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Izslēgt 2.lasījumā pieņemto 1.panta 4.punktu.

 

 

 

Noraidīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Izteikt 1.panta 3.punktu šādā redakcijā:

 “3) apriņķis – administratīvā teritorija, kas sastāv no vietējo pašvaldību administratīvajām teritorijām. Apriņķa pašvaldību izveidošanu nosaka īpašs likums.”

 

 

 

 

2.pants. Administratīvi teritoriālās reformas mērķis ir izveidot ekonomiski attīstīties spējīgas administratīvās teritorijas ar vietējām un reģionālajām pašvaldībām, kas nodrošinātu kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem.

 

 

 

 

4. Izslēgt 2.pantā vārdus „un reģionālajām”.

 

 

 

 

4. Izslēgt 2.pantā vārdus „un reģionālajām”.

 

 

 

3. pants. Šis likums nosaka kārtību, kādā tiek veikta pagastu un pilsētu administratīvi teritoriālā  reforma, un to, kādas administratīvās teritorijas izveidojamas, realizējot reformu.

 

 

 

 

5. Aizstāt 3.pantā vārdus “pagastu un pilsētu” ar vārdiem “vietējo pašvaldību”.

 

 

 

 

5. Aizstāt 3.pantā vārdus “pagastu un pilsētu” ar vārdiem “vietējo pašvaldību”.

 

 

4.pants. Apriņķu izveidošanu nosaka atsevišķs likums.

 

 

 

 

 

6. Izslēgt 4.pantu.

 

 

 

 

6. Izslēgt 4.pantu.

 

 

5.pants. (1) Pēc administratīvi teritoriālās reformas Latvijā ir šādas administratīvās teritorijas: apriņķi, novadi, pagasti, pilsētas (arī republikas pilsētas) un galvaspilsēta Rīga.

(2) Pēc administratīvi teritoriālās reformas Latvijā ir šādas pašvaldības:

1) vietējās pašvaldības - novados, pilsētās un pagastos;

2) reģionālās pašvaldības - apriņķos.

(3) Novada, pagasta un pilsētas administratīvo teritoriju, pamatojoties uz attiecīgās pašvaldības lēmumu, nosaka Ministru kabinets.

(4) Apvienošanās rezultātā izveidojusies jaunā pašvaldība pēc saskaņošanas ar Administratīvi teritoriālās reformas padomi ir tiesīga saglabāt pagasta vai pilsētas statusu.

 

 

 

 

 

 

 

7. 5.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

„(1) Pēc administratīvi teritoriālās reformas Latvijā ir šādas administratīvās teritorijas: apriņķi, novadi, republikas pilsētas.”;

   izslēgt otro daļu;

   izslēgt trešo daļu;

   izslēgt ceturto daļu.

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

Zaļo un zemnieku savienības frakcija

Izteikt likuma 5.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Pēc administratīvi teritoriālās  reformas Latvijā ir šādas administratīvās teritorijas: apriņķi, novadi, pilsētas, pagasti un republikas pilsētas.”

 

 

 

 

 

 

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs M.Kučinskis

Papildināt 2.lasījumā pieņemto likuma 5.pantu ar otro un trešo daļu šādā redakcijā:

“(2) Izveidojot novadu, administratīvās teritorijas, kuras apvienotas novadā (pilsētas un pagasti), iegūst novada teritoriālās vienības statusu un saglabā savu nosaukumu.

(3) Pagastu vai pilsētu ar lauku teritoriju var pārveidot par novadu, ja tas atbilst šā likuma 6.1panta pirmajā daļā minētajam projektam.”

 

 

Noraidīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

7. Izteikt 5.pantu šādā redakcijā:

“(1) Pēc administratīvi teritoriālās reformas Latvijā ir šādas administratīvās teritorijas: apriņķi, novadi, republikas pilsētas.

(2) Izveidojot novadu, tajā apvienotās administratīvās teritorijas (pilsētas un pagasti) iegūst novada teritoriālās vienības statusu un saglabā savu nosaukumu.

(3) Pagastu vai pilsētu ar lauku teritoriju var pārveidot par novadu, ja tas atbilst šā likuma 6.1 panta pirmajā daļā minētajam projektam.”

 

II nodaļa. Vietējo pašvaldību administratīvi teritoriālā reforma

6.pants.

(1) Vietējo pašvaldību administratīvi teritoriālā reforma tiek realizēta līdz 2004.gada 30.novembrim.

(2) Vietējo pašvaldību administratīvi teritoriālā reforma tiek veikta divos posmos:

1) pēc vietējo pašvaldību iniciatīvas - līdz 2003.gada 31.decembrim;

2) pēc Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izstrādātiem un šajā likumā noteiktajā kārtībā saskaņotiem projektiem - no 2004.gada 1.janvāra līdz 2004.gada 30.novembrim.

(3) Administratīvi teritoriālās reformas ietvaros tiek realizēti šādi pasākumi:

1) administratīvo teritoriju izpēte;

2) pagastu un pilsētu apvienošanās (sadarbības) projektu sagatavošana;

3) pagastu un pilsētu apvienošanās (sadarbības) projektu realizācija.

(4) Šā panta trešajā daļā minētos pasākumus realizē par valsts piešķirtajiem finansu līdzekļiem.

 

 

 

 

 

8. Izteikt 6.pantu šādā redakcijā:

“6.pants. Vietējo pašvaldību administratīvi teritoriālā reforma tiek realizēta līdz 2009.gada vietējo pašvaldību vēlēšanām.”

 

 

 

 

8. Izteikt 6.pantu šādā redakcijā:

“6.pants. Vietējo pašvaldību administratīvi teritoriālā reforma tiek realizēta līdz 2009.gada vietējo pašvaldību vēlēšanām.”

 

 

 

 

9. Papildināt likumu ar 6.¹ un 6.2pantu šādā redakcijā:

            „6.1pants. (1) Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija konsultējas ar vietējām pašvaldībām un izstrādā vietējo pašvaldību administratīvi teritoriālā iedalījuma projektu (turpmāk – administratīvi teritoriālā iedalījuma projekts), kuru apstiprina Ministru kabinets.

(2) Līdz administratīvi teritoriālā iedalījuma projekta apstiprināšanai novada administratīvo teritoriju nosaka Ministru kabinets, pamatojoties uz vietējo pašvaldību pieņemtajiem lēmumiem un pozitīvu Administratīvi teritoriālās reformas padomes atzinumu.

(3) Pēc administratīvi teritoriālā iedalījuma projekta apstiprināšanas, pamatojoties uz vietējo pašvaldību lēmumiem, Ministru kabinets var noteikt tādas novada administratīvās teritorijas, kur apvienotās vietējās pašvaldības iekļaujas administratīvi teritoriālā iedalījuma projektā noteiktajās attiecīgā novada robežās.

(4) Ministru kabinets, pamatojoties uz administratīvā teritoriālā iedalījuma projektu, izdod noteikumus par vietējo pašvaldību administratīvi teritoriālo iedalījumu (turpmāk – administratīvi teritoriālā iedalījuma noteikumi), kuros nosaka:

1) novadu administratīvās teritorijas, norādot kādi novada pagasti un kādas novada pilsētas veido katra novada administratīvo teritoriju;

2) republikas pilsētu administratīvās teritorijas.

(5) Stājoties spēkā administratīvi teritoriālā iedalījuma noteikumiem, ikgadējā valsts budžeta likumā noteiktā finansējuma apjomā Valsts zemes dienests sagatavo administratīvo teritoriju robežu aprakstus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juridiskais birojs

Aizstāt likumprojekta 8. pantā (likuma 6.1 panta trešā daļa) vārdus “var noteikt” ar vārdiem “nosaka”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

9. Papildināt likumu ar 6.¹ un 6.2 pantu šādā redakcijā:

            „6.1pants. (1) Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija konsultējas ar vietējām pašvaldībām un izstrādā vietējo pašvaldību administratīvi teritoriālā iedalījuma projektu (turpmāk – administratīvi teritoriālā iedalījuma projekts), kuru apstiprina Ministru kabinets.

(2) Līdz administratīvi teritoriālā iedalījuma projekta apstiprināšanai novada administratīvo teritoriju nosaka Ministru kabinets, pamatojoties uz vietējo pašvaldību lēmumiem un pozitīvu Administratīvi teritoriālās reformas padomes atzinumu.

(3) Pēc administratīvi teritoriālā iedalījuma projekta apstiprināšanas, pamatojoties uz vietējo pašvaldību lēmumiem, Ministru kabinets  nosaka tādas novada administratīvās teritorijas, kur apvienotās vietējās pašvaldības iekļaujas administratīvi teritoriālā iedalījuma projektā noteiktajās attiecīgā novada robežās.

(4) Ministru kabinets, pamatojoties uz administratīvā teritoriālā iedalījuma projektu, izdod noteikumus par vietējo pašvaldību administratīvi teritoriālo iedalījumu (turpmāk – administratīvi teritoriālā iedalījuma noteikumi), kuros nosaka:

1) novadu administratīvās teritorijas, norādot, kuri novada pagasti un kuras novada pilsētas veido katra novada administratīvo teritoriju;

2) republikas pilsētu administratīvās teritorijas.

(5) Stājoties spēkā administratīvi teritoriālā iedalījuma noteikumiem,  Valsts zemes dienests ikgadējā valsts budžeta likumā noteiktā finansējuma apjomā sagatavo administratīvo teritoriju robežu aprakstus.

 

 

 

 

6.2pants. Stājoties spēkā administratīvi teritoriālo iedalījumu noteikumiem, vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumu par novada izveidošanu līdz 2009.gada 31.janvārim, saskaņā ar administratīvi teritoriālo iedalījumu noteikumos noteikto novadu teritoriālo dalījumu, kurā iekļauta attiecīgā vietējā pašvaldība, turklāt šajā gadījumā:

1) lēmumus par novada izveidošanu nosūta Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai;

2) novada domes pirmo sēdi saskaņā ar likumu "Par pašvaldībām" sasauc reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs 10 dienu laikā pēc visu attiecīgo vietējo pašvaldību lēmumu saņemšanas Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijā.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2 pants. Stājoties spēkā administratīvi teritoriālā iedalījuma noteikumiem, vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumu par novada izveidošanu līdz 2009.gada 31.janvārim saskaņā ar administratīvi teritoriālā iedalījuma noteikumos noteikto novadu teritoriālo dalījumu,    turklāt šajā gadījumā:

1) lēmumu par novada izveidošanu nosūta Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai;

2) novada domes pirmo sēdi saskaņā ar likumu "Par pašvaldībām" sasauc reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs 10 dienu laikā pēc tam, kad  Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija ir saņēmusi visu attiecīgo vietējo pašvaldību lēmumus.”

 

 

7.pants. Administratīvo teritoriju izpēte saskaņā ar Administratīvi teritoriālās reformas padomes apstiprināto metodiku ietver šādus uzdevumus:

1) sagatavot pārskatu par sociālekonomisko situāciju attiecīgajās administratīvajās teritorijās;

2) noskaidrot iedzīvotāju attieksmi pret administratīvi teritoriālo reformu;

3) formulēt novadu veidošanas kritērijus;

4) formulēt darba uzdevumus pagastu un pilsētu apvienošanās (sadarbības) projektiem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Izslēgt 7.pantu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Izslēgt 7.pantu.

 

 

 

8.pants. Pagastu un pilsētu apvienošanās (sadarbības) projektu sagatavošana saskaņā ar Administratīvi teritoriālās reformas padomes apstiprināto metodiku ietver šādus uzdevumus:

1) izvērtēt pašvaldību darbības efektivitāti un sagatavot priekšlikumus pašvaldību reformēšanai;

2) sagatavot pamatojumu novada izveidošanai;

3) sagatavot jaunizveidojamās pašvaldības struktūras projektus un sadarbības līgumus;

4) organizēt pašvaldību apvienošanās (sadarbības) projektu publisku apspriešanu.

 

 

 

11. Izteikt 8.pantu šādā redakcijā:

            „8.pants. (1) Administratīvi teritoriālās reformas ietvaros vietējās pašvaldības Ministru kabineta noteiktajā kārtībā sagatavo apvienošanās projektu.

(2) Vietējo pašvaldību apvienošanās projektu sagatavošana saskaņā ar Administratīvi teritoriālās reformas padomes apstiprināto metodiku ietver šādus uzdevumus:

1) sagatavot novada attīstības stratēģiju;

2) sagatavot veidojamās novada pašvaldības administratīvās struktūras projektu;

3) organizēt pašvaldību apvienošanās projektu publisku apspriešanu.

(3) Administratīvi teritoriālās reformas ietvaros par valsts piešķirtajiem finanšu līdzekļiem notiek vietējo pašvaldību apvienošanās projektu sagatavošana, ievērojot publiskās apspriešanas rezultātus.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juridiskais birojs

Aizstāt likumprojekta 11. pantā (likuma 8. panta trešā daļa) vārdu “ievērojot” ar vārdu “izvērtējot”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

11. Izteikt 8.pantu šādā redakcijā:

            „8.pants. (1) Administratīvi teritoriālās reformas ietvaros vietējās pašvaldības Ministru kabineta noteiktajā kārtībā sagatavo apvienošanās projektu.

(2) Vietējo pašvaldību apvienošanās projekta sagatavošana saskaņā ar Administratīvi teritoriālās reformas padomes apstiprināto metodiku ietver šādus uzdevumus:

1) sagatavot novada attīstības stratēģiju;

2) sagatavot veidojamās novada pašvaldības administratīvās struktūras projektu;

3) organizēt pašvaldību apvienošanās projekta publisku apspriešanu.

(3) Administratīvi teritoriālās reformas ietvaros par valsts piešķirtajiem finanšu līdzekļiem notiek vietējo pašvaldību apvienošanās projektu sagatavošana, izvērtējot publiskās apspriešanas rezultātus.”

 

 

 

 

 

9.pants.

      (1) Pašvaldībām, kas šajā likumā noteiktajā kārtībā veic reformu, tiek piešķirta vienreizēja dotācija no valsts budžeta viena procenta līdz piecu procentu apmērā no apvienojušos pašvaldību gada budžetu kopapjoma. Dotāciju piešķiršanas kārtību un nosacījumus reglamentē Ministru kabinets.

 

(2) Uz pašvaldībām, kuras saskaņā ar likumu "Par pašvaldībām" ir noslēgušas sadarbības līgumu kopēju uzdevumu veikšanai, šā panta pirmās daļas noteikumi ir attiecināmi, ja:

1) līgums noslēgts, pamatojoties uz sadarbības projektu, kas sagatavots atbilstoši Administratīvi teritoriālās reformas padomes apstiprinātajai metodikai;

2) par attiecīgo sadarbības projektu ir pozitīvs Administratīvi teritoriālās reformu padomes atzinums.

 

 

 

 

 

12. Izteikt 9.pantu šādā redakcijā:

            „9.pants. Novadam, kas izveidojies vietējām pašvaldībām apvienojoties šā likuma 61.panta otrajā un trešajā daļā minētajā gadījumā, tiek piešķirta vienreizēja dotācija no valsts budžeta viena procenta līdz piecu procentu apmērā no apvienojušos pašvaldību gada budžetu kopapjoma. Dotācijas piešķiršanas kārtību nosaka Ministru kabinets.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

Juridiskais birojs

Izteikt likumprojekta 12. pantu (likuma 9. pants) šādā redakcijā:

“9. pants. (1) Novadam, kas izveidots vietējām pašvaldībām apvienojoties šā likuma 6.1 panta otrajā un trešajā daļā paredzētajā kārtībā, no valsts budžeta tiek piešķirta vienreizēja dotācija.

(2) Šā panta pirmajā daļā minētās dotācijas apmērus, piešķiršanas kārtību un nosacījumus nosaka Ministru kabinets.”

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Izteikt likumprojekta 12.pantu šādā redakcijā:

“12. Izteikt 9.pantu šādā redakcijā:

„9.pants. (1) Novadam, kas izveidojies, vietējām pašvaldībām apvienojoties šā likuma 61.panta otrajā un trešajā daļā minētajā gadījumā, tiek piešķirta vienreizēja dotācija no valsts budžeta viena procenta līdz piecu procentu apmērā no apvienojušos pašvaldību gada budžetu kopapjoma.

 (2) Ja pēc novada pašvaldības izveidošanas tās budžeta ieņēmumi ir mazāki nekā novadu veidojošo pašvaldību budžetu summa novada izveidošanas gadā, novada pašvaldībai turpmākos piecus gadus Ministru kabineta noteiktajā kārtībā no valsts budžeta piešķir dotāciju šīs starpības izlīdzināšanai.

(3) Šā panta pirmajā daļā minētās dotācijas apmērus, piešķiršanas kārtību un nosacījumus reglamentē Ministru kabinets.”

 

 

Daļēji atbalstīt, skat.

10.priekšl.

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

12. Izteikt 9.pantu šādā redakcijā:

„9.pants. (1) Novadam, kas izveidojies, vietējām pašvaldībām apvienojoties šā likuma 61. panta otrajā un trešajā daļā minētajā gadījumā, tiek piešķirta vienreizēja dotācija no valsts budžeta 1 - 5 procentu apmērā no apvienojušos pašvaldību gada budžetu kopapjoma.

 (2) Ja pēc novada pašvaldības izveidošanas tās budžeta ieņēmumi ir mazāki nekā novadu veidojošo pašvaldību budžetu summa novada izveidošanas gadā, novada pašvaldībai turpmākos piecus gadus Ministru kabineta noteiktajā kārtībā no valsts budžeta piešķir dotāciju šīs starpības izlīdzināšanai.

(3) Šā panta pirmajā daļā minētās dotācijas apmērus, piešķiršanas kārtību un nosacījumus reglamentē Ministru kabinets.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 13. Papildināt likumu ar 9¹.pantu šādā redakcijā:

“9.1pants. (1) Līdz 2009.gada 31.janvārim izveidotajām novadu pašvaldībām attiecīgi par katru novadā ietilpstošo pilsētas un pagasta teritoriālo vienību piešķir finanšu līdzekļus no valsts budžeta pašvaldības infrastruktūras attīstībai:

1) 100 000  latu apmērā, ja novada teritorija atbilst šā likuma 10.pantā noteiktajiem kritērijiem;

2) 50 000 latu apmērā, ja novada teritorija neatbilst šā likuma 10.pantā noteiktajiem kritērijiem.

(2) Kārtību finanšu līdzekļu piešķiršanai un šā likuma 10.pantā noteikto kritēriju piemērošanai nosaka Ministru kabinets.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

 

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs M.Kučinskis

Izteikt 9¹.pantu šādā redakcijā:

            „(1) Novada pašvaldībai, kura izveidota līdz 2009.gada 31.janvārim, vietējām pašvaldībām apvienojoties saskaņā ar šajā likumā minēto administratīvi teritoriālā iedalījuma projektu vai administratīvi teritoriālā iedalījuma noteikumiem, piešķir vienreizējus finanšu līdzekļus no valsts budžeta novada infrastruktūras attīstībai 100 000 latu apmērā par katru novadā ietilpstošo teritoriālo vienību (pilsētu un pagastu).

            (2) Novada pašvaldībai, kura izveidota, vietējām pašvaldībām apvienojoties līdz šajā likumā minētā administratīvi teritoriālā iedalījuma projekta apstiprināšanai vai saskaņā ar šā likuma 61. panta trešo daļu, piešķir vienreizējus finanšu līdzekļus no valsts budžeta novada infrastruktūras attīstībai 50 000 latu apmērā par katru novadā ietilpstošo teritoriālo vienību (pilsētu un pagastu).

            (3) Ja novada pašvaldībai par attiecīgajām teritoriālajām vienībām ir piešķirti finanšu līdzekļi saskaņā ar šā panta otro daļu, tad saskaņā ar šā panta pirmo daļu piešķiramo finanšu līdzekļu apjomu samazina par jau izmaksāto summu.

            (4) Šā panta pirmajā un otrajā daļā noteikto finanšu līdzekļu piešķiršanas un izmantošanas kārtību nosaka Ministru kabinets.”

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

13. Papildināt likumu ar 9¹.pantu šādā redakcijā:

 

„9.1pants. (1) Novada pašvaldībai, kura izveidota līdz 2009.gada 31.janvārim, vietējām pašvaldībām apvienojoties saskaņā ar šajā likumā minēto administratīvi teritoriālā iedalījuma projektu vai administratīvi teritoriālā iedalījuma noteikumiem, piešķir vienreizējus finanšu līdzekļus no valsts budžeta novada infrastruktūras attīstībai 100 000 latu apmērā par katru novadā ietilpstošo teritoriālo vienību (pilsētu un pagastu).

            (2) Novada pašvaldībai, kura izveidota, vietējām pašvaldībām apvienojoties līdz šajā likumā minētā administratīvi teritoriālā iedalījuma projekta apstiprināšanai vai saskaņā ar šā likuma 61 .panta trešo daļu, piešķir vienreizējus finanšu līdzekļus no valsts budžeta novada infrastruktūras attīstībai 50 000 latu apmērā par katru novadā ietilpstošo teritoriālo vienību (pilsētu un pagastu).

            (3) Ja novada pašvaldībai par attiecīgajām teritoriālajām vienībām ir piešķirti finanšu līdzekļi saskaņā ar šā panta otro daļu, tad saskaņā ar šā panta pirmo daļu piešķiramo finanšu līdzekļu apjomu samazina par jau izmaksāto summu.

            (4) Šā panta pirmajā un otrajā daļā noteikto finanšu līdzekļu piešķiršanas un izmantošanas kārtību nosaka Ministru kabinets.”

 

10.pants. (1) Pilsētu un pagastu administratīvi teritoriālās reformas nepieciešamības vērtēšanas kritēriji ir šādi:

1) pašvaldības teritorijas ilglaicīga attīstība;

2) finansu ieņēmumu bāze;

3) pašvaldības funkciju veikšanai nepieciešamā infrastruktūra;

4) iedzīvotāju skaits;

5) pašvaldību ekonomiskā, ģeogrāfiskā un vēsturiskā vienotība;

6) pašvaldības pakalpojumu sasniedzamība;

7) citi nosacījumi pēc rajona padomes priekšlikuma.

(2) Šā panta pirmajā daļā minēto kritēriju lietošanas metodiku nosaka Administratīvi teritoriālās reformas padome.

14. Izteikt 10.pantu šādā redakcijā:

            „10.pants. Izstrādājot administratīvi teritoriālā iedalījuma projektu ņem vērā šādus vērtēšanas kritērijus:

1) ir nodrošināta novada teritorijas ilglaicīga un līdzsvarota attīstība;

2) ir novada pašvaldības funkciju veikšanai nepieciešamā infrastruktūra;

3) novada teritorijas lielums;

4) pastāvīgo iedzīvotāju skaits novada teritorijā;

5) pastāvīgo iedzīvotāju blīvums novada teritorijā;

6) novada pašvaldības sniegto pakalpojumu sasniedzamība;

7) novadu veidojošo vietējo pašvaldību ekonomiskā, ģeogrāfiskā un vēsturiskā vienotība;

8) ir nodrošināta optimāla novada pašvaldības teritorijas izveidošana, ņemot vērā blakusesošo novadu pašvaldību intereses.”

 

 

 

 

14. Izteikt 10.pantu šādā redakcijā:

            „10.pants. Izstrādājot administratīvi teritoriālā iedalījuma projektu, ņem vērā šādus vērtēšanas kritērijus:

1) ir nodrošināta novada teritorijas ilglaicīga un līdzsvarota attīstība;

2) ir novada pašvaldības funkciju veikšanai nepieciešamā infrastruktūra;

3) novada teritorijas lielums;

4) pastāvīgo iedzīvotāju skaits novada teritorijā;

5) pastāvīgo iedzīvotāju blīvums novada teritorijā;

6) novada pašvaldības sniegto pakalpojumu sasniedzamība;

7) novadu veidojošo vietējo pašvaldību ekonomiskā, ģeogrāfiskā un vēsturiskā vienotība;

8) ir nodrošināta optimāla novada pašvaldības teritorijas izveidošana, ņemot vērā blakusesošo novadu pašvaldību intereses.”

 

11.pants. Pēc divu vai vairāku administratīvo teritoriju apvienošanās līdz kārtējām pašvaldību vēlēšanām pagasta padomes vai pilsētas domes sastāvā ir visi attiecīgajā administratīvajā teritorijā ievēlētie deputāti. Novada lēmējinstitūcija ir dome.

 

15. Aizstāt 11.pantā vārdus „pagasta padomes vai pilsētas” ar vārdu „novada”.

 

 

 

 

 

15. Aizstāt 11.pantā vārdus „pagasta padomes vai pilsētas” ar vārdu „novada”.

 

 

 

12.pants. (1) Apvienotās administratīvās teritorijas domes (padomes) pirmo sēdi sasauc saskaņā ar likumu "Par pašvaldībām" Ministru kabineta pilnvarotais ministrs 10 dienu laikā pēc tam, kad stājušies spēkā Ministru kabineta noteikumi par attiecīgās administratīvās teritorijas izveidošanu. Ar šīs domes (padomes) pirmo sēdi izbeidzas attiecīgajā administratīvajā teritorijā esošo domju (padomju) pilnvaras.

(2) Līdz apvienotās administratīvās teritorijas domes (padomes) priekšsēdētāja ievēlēšanai pirmo domes (padomes) sēdi vada un lēmumu par domes (padomes) priekšsēdētāja ievēlēšanu paraksta saskaņā ar likumu "Par pašvaldībām" Ministru kabineta pilnvarots ministrs vai viņa pilnvarota amatpersona.

(3) Apvienotās administratīvās teritorijas domes (padomes) priekšsēdētāju ievēlē no attiecīgajā administratīvajā teritorijā esošo domju (padomju) deputātiem likumā "Par pašvaldībām" noteiktajā kārtībā.

 

 

 

 

16. Izteikt 12.pantu šādā redakcijā:

            „12.pants. Šā likuma 6.1panta otrajā un trešajā daļā minētajos gadījumos novada domes pirmo sēdi saskaņā ar likumu "Par pašvaldībām" sasauc reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs 10 dienu laikā pēc tam, kad stājušies spēkā Ministru kabineta noteikumi par attiecīgās administratīvās teritorijas izveidošanu.”

 

 

 

 

 

 

 

16. Izteikt 12.pantu šādā redakcijā:

            „12.pants. Šā likuma 6.1 panta otrajā un trešajā daļā minētajos gadījumos novada domes pirmo sēdi saskaņā ar likumu "Par pašvaldībām" sasauc reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs 10 dienu laikā pēc tam, kad stājušies spēkā Ministru kabineta noteikumi par attiecīgās administratīvās teritorijas izveidošanu.”

 

 

 

17. Papildināt likumu ar 12.1pantu šādā redakcijā:

            „12.1pants. Ja izveidotā novada domes pirmā sēde notiek līdz 2009.gada vietējo pašvaldību vēlēšanām, tad ar izveidotās novada domes pirmo sēdi izbeidzas visu pirms tam novada teritorijā bijušo vietējo pašvaldību domju (padomju) pilnvaras, un šajā gadījumā:

1) līdz novada domes priekšsēdētāja ievēlēšanai pirmo domes sēdi vada un lēmumu par domes priekšsēdētāja ievēlēšanu saskaņā ar likumu "Par pašvaldībām" paraksta reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs vai viņa pilnvarota amatpersona;

2) novada domes priekšsēdētāju ievēlē no attiecīgajā administratīvajā teritorijā esošajiem deputātiem likumā "Par pašvaldībām" noteiktajā kārtībā.”

 

 

12.

 

Juridiskais birojs

Aizstāt likumprojekta 17. pantā (likuma 12.1 pants) vārdu “vēlēšanām” ar vārdiem “vēlēšanu dienai”.

 

 

 

Atbalstīt

17. Papildināt likumu ar 12.1 pantu šādā redakcijā:

            „12.1 pants. Ja izveidotā novada domes pirmā sēde notiek līdz 2009.gada vietējo pašvaldību vēlēšanu dienai, tad ar tā domes pirmo sēdi izbeidzas visu pirms tam novada teritorijā bijušo vietējo pašvaldību domju (padomju) pilnvaras, un šajā gadījumā:

1) līdz novada domes priekšsēdētāja ievēlēšanai pirmo domes sēdi vada un lēmumu par domes priekšsēdētāja ievēlēšanu saskaņā ar likumu "Par pašvaldībām" paraksta reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs vai viņa pilnvarota amatpersona;

2) novada domes priekšsēdētāju ievēlē no attiecīgajā administratīvajā teritorijā esošajiem deputātiem likumā "Par pašvaldībām" noteiktajā kārtībā.”

 

13.pants. Veicot administratīvi teritoriālo reformu, vietējās pašvaldības nodrošina attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotājus ar informāciju par reformas uzdevumiem un realizācijas gaitu.

18. Izteikt 13.pantu šādā redakcijā:

“13.pants.Veicot administratīvi teritoriālo reformu, attiecīgās vietējās pašvaldības noskaidro iedzīvotāju viedokli par novada izveidošanu un informē viņus par reformas uzdevumiem un realizācijas gaitu.”

 

 

 

18. Izteikt 13.pantu šādā redakcijā:

“13.pants. Veicot administratīvi teritoriālo reformu, attiecīgās vietējās pašvaldības noskaidro iedzīvotāju viedokli par novada izveidošanu un informē viņus par reformas uzdevumiem un realizācijas gaitu.”

 

III nodaļa. Valsts reģionālā administratīvi teritoriālā
iedalījuma izveidošana

 

19. Izslēgt III nodaļu.

 

 

 

 

19. Izslēgt III nodaļu.

 

14.pants. Valsts iedalījums apriņķos tiek veidots, lai nodrošinātu:

1) reģionālo pašvaldību funkciju izpildi;

2) valsts pārvaldes reģionālo funkciju izpildi;

3) reģionālo plānošanu un attīstību;

4) reģionālo pašvaldību un valsts pārvaldes institūciju sadarbību un darbības koordināciju.

 

 

 

 

 

 

15.pants. Nosakot funkciju sadali starp valsts pārvaldes institūcijām, apriņķa pašvaldībām, kā arī vietējām pašvaldībām, tiek ievērots subsidiaritātes princips, kas noteic, ka augstāka līmeņa iestādēm uzdod tikai to funkciju pildīšanu, kuras nav lietderīgi vai nav iespējams pildīt zemāka līmeņa iestādēm.

 

 

 

 

 

 

16.pants. Ministru kabinets līdz 2000.gada 31.decembrim sagatavo priekšlikumus par valsts teritorijas iedalījumu apriņķos un par valsts pārvaldes reģionālajām un apriņķu pašvaldību funkcijām un nodod tos apspriešanai pašvaldībām.

 

 

 

 

 

 

 

 

IV nodaļa. Administratīvi teritoriālās reformas koordinācija

17.pants.

       (1) Administratīvi teritoriālās reformas koordinācijai Ministru kabinets izveido Administratīvi teritoriālās reformas padomi. Padomes sastāvā vienādā skaitā ietilpst Latvijas Pašvaldību savienības un valsts pārvaldes institūciju pilnvaroti pārstāvji. Padomes darbu vada Ministru kabineta pilnvarots ministrs.

(2) Administratīvi teritoriālās reformas padome:

1) dod atzinumus par:

a) administratīvo teritoriju izpēti un apvienošanās (sadarbības) projektiem,

b) normatīvo aktu projektiem administratīvi teritoriālās reformas jautājumos;

2) apstiprina administratīvo teritoriju izpētes un apvienošanās (sadarbības) projektu sagatavošanas metodiku;

3) sagatavo priekšlikumus administratīvo teritoriju izpētei un apvienošanās (sadarbības) projektiem.

 

(3) Administratīvi teritoriālās reformas padomes darbu nodrošina Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Pašvaldību lietu pārvalde.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. 17.pantā:

papildināt otrās daļas 1.punktu ar „c” apakšpunktu šādā redakcijā:

„c) administratīvi teritoriālā iedalījuma projektu;”;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aizstāt trešajā daļā vārdus “Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Pašvaldību lietu pārvalde” ar vārdiem “Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. 17.pantā:

papildināt otrās daļas 1.punktu ar „c” apakšpunktu šādā redakcijā:

„c) administratīvi teritoriālā iedalījuma projektu;”;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aizstāt trešajā daļā vārdus “Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Pašvaldību lietu pārvalde” ar vārdiem “Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija”.

 

 

18.pants.

      Administratīvi teritoriālās reformas nodrošināšanai savā rajonā attiecīgā rajona padome:

1) veic pasākumus, kas nodrošina administratīvo teritoriju izpēti un apvienošanās (sadarbības) projektu sagatavošanu;

2) dod atzinumus par administratīvo teritoriju izpēti un apvienošanās (sadarbības) projektiem;

3) nodrošina pašvaldību, valsts iestāžu un iedzīvotāju informēšanu par administratīvi teritoriālo reformu.

 

 

 

 

 

 

 

 

21. Izslēgt 18.pantu.

 

 

 

 

 

 

 

21. Izslēgt 18.pantu.

 

 

Pārejas noteikumi

1. Uz novadiem, kas izveidojušies administratīvo teritoriju apvienošanās rezultātā, attiecināmi visi noteikumi, ko likums "Par pašvaldībām" paredz vietējām pašvaldībām, ja tie nav pretrunā ar šo likumu.

2. Administratīvi teritoriālās reformas laikā veidojot novadus, grozot pilsētu un pagastu administratīvās teritorijas, par nepieciešamajiem rajonu un republikas pilsētu robežu grozījumiem lemj Ministru kabinets pēc attiecīgo pašvaldību atzinumu saņemšanas.

 

22. Pārejas noteikumos:

izteikt 2.punktu šādā redakcijā:

            „2. Administratīvi teritoriālās reformas laikā veidojot novadus, grozot pilsētu un pagastu administratīvās teritorijas, Ministru kabinets pēc attiecīgo pašvaldību lēmumu saņemšanas var lemt:

1) par nepieciešamajiem rajonu robežu grozījumiem;

2) par republikas pilsētas statusa piešķiršanu tām rajona pilsētām, kuras atbilst šā likuma 1.panta 4.punktā noteiktajām prasībām.”;

 

 

 

13.

 

 

 

 

 

14.

 

Juridiskais birojs

Aizstāt likumprojekta 22. pantā (pārejas noteikumu 2. punkts) vārdus “var lemt” ar vārdu “lemj”.

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Izteikt pārejas noteikumu 2.punktu šādā redakcijā:

„2. Administratīvi teritoriālās reformas laikā veidojot novadus, grozot pilsētu un pagastu administratīvās teritorijas, Ministru kabinets lemj:

1) pēc attiecīgās pašvaldības lēmuma saņemšanas - par republikas pilsētas statusa piešķiršanu;

2)  pēc konsultācijām ar attiecīgajām pašvaldībām - par rajonu robežu grozīšanu.”

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

22. Pārejas noteikumos:

izteikt 2.punktu šādā redakcijā:

            „2. Administratīvi teritoriālās reformas laikā veidojot novadus, grozot pilsētu un pagastu administratīvās teritorijas, Ministru kabinets lemj:

1) pēc attiecīgās pašvaldības lēmuma saņemšanas - par republikas pilsētas statusa piešķiršanu;

2)  pēc konsultācijām ar attiecīgajām pašvaldībām - par rajonu robežu grozīšanu.”;

 

 

 

papildināt pārejas noteikumus ar 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10.,11., 12., 13. un 14. punktu šādā redakcijā:

            „3. Ministru kabinets par novadu var pārveidot pagastu vai pilsētu ar lauku teritoriju, ja tas atbilst administratīvi teritoriālā iedalījuma projektam.

 

 

 

 

 

 

15.

 

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Izslēgt 2.lasījumā pieņemto pārejas noteikumu 3.punktu.

 

 

 

Atbalstīt, mainīt turpmāko punktu numerāc.

 

 

 

papildināt pārejas noteikumus ar 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., un 11.punktu šādā redakcijā:

 

 

 

 

 

 

4. Līdz vietējo pašvaldību administratīvi teritoriālās reformas realizācijai apriņķa administratīvajā teritorijā ietilpst visas vietējo pašvaldību administratīvās teritorijas, kuras nav izveidojušās par novadiem vai kurām nav noteikts republikas pilsētas statuss.

 

 

 

 

16.

 

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Izslēgt 2.lasījumā pieņemto pārejas noteikumu 4.punktu.

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

5.Ministru kabinets:

1) līdz 2005.gada 31.decembrim nosaka finansējuma piešķiršanas kārtību un nosacījumus šā likuma 9.¹pantā minētās Valsts atbalsta programmas novadu infrastruktūras attīstībai realizācijai;

2) līdz 2006.gada 1.jūlijam apstiprina šā likuma 6.1panta pirmajā daļā paredzēto administratīvi teritoriālā iedalījuma projektu;

3) līdz 2008.gada 1.janvārim izdod šā likuma 6.1panta ceturtajā daļā paredzētos administratīvi teritoriālā iedalījuma noteikumus;

 

4) līdz 2008.gada 1.janvārim izstrādā un iesniedz Saeimai likumprojektus par nepieciešamajiem grozījumiem citos likumos.

 

 

 

17.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.

 

 

 

 

19.

 

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Izteikt likumprojekta 22. pantā pārejas noteikumu 5. punkta 1. apakšpunktu šādā redakcijā:

“1) līdz 2005. gada 31. decembrim izdod šā likuma 9. panta otrajā un trešajā daļā, kā arī 9.¹ panta ceturtajā daļā paredzētos noteikumus”.

 

 

Juridiskais birojs

 Izslēgt likumprojekta 22. pantā pārejas noteikumu 5. punkta 4. apakšpunktu .

 

Juridiskais birojs

Papildināt likumprojekta 22. pantā pārejas noteikumu 5. punktu ar jaunu 5. apakšpunktu šādā redakcijā:

“5) līdz 2006. gada 1. maijam sagatavo priekšlikumus par valsts administratīvi teritoriālo iedalījumu apriņķos.”.

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

Atbalstīt

3. Ministru kabinets:

1) līdz 2005. gada 31. decembrim izdod šā likuma 9. panta otrajā un trešajā daļā, kā arī 9.¹ panta ceturtajā daļā paredzētos noteikumus;

2) līdz 2006.gada 1.jūlijam apstiprina šā likuma 6.1 panta pirmajā daļā paredzēto administratīvi teritoriālā iedalījuma projektu;

3) līdz 2008.gada 1.janvārim izdod šā likuma 6.1 panta ceturtajā daļā paredzētos administratīvi teritoriālā iedalījuma noteikumus;

4) līdz 2006. gada 1. maijam sagatavo priekšlikumus par valsts administratīvi teritoriālo iedalījumu apriņķos.

 

 

 

 

 

 

 

20.

 

Juridiskais birojs

Papildināt pārejas noteikumus (likumprojekta 22. pants) ar jaunu 5. punktu šādā redakcijā:

“5. Līdz šā likuma 9. panta trešajā daļā minēto Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne vēlāk kā līdz 2005. gada 31. decembrim, piemērojami Ministru kabineta 1999. gada 30. augusta noteikumi Nr. 305 “Noteikumi par vienreizējas dotācijas piešķiršanu pašvaldībām, kuras veic administratīvi teritoriālo reformu”.

 

 

Atbalstīt, izteikt kā pārejas noteikumu 4.punktu

 

4. Līdz šā likuma 9. panta trešajā daļā minēto Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne vēlāk kā līdz 2005. gada 31. decembrim piemērojami Ministru kabineta 1999. gada 30. augusta noteikumi Nr. 305 “Noteikumi par vienreizējas dotācijas piešķiršanu pašvaldībām, kuras veic administratīvi teritoriālo reformu”.

 

 

 

6. Stājoties spēkā šā likumā 6.1panta ceturtajā daļā paredzētajiem administratīvi teritoriālo iedalījumu noteikumiem, vietējā pašvaldība turpina pildīt savas funkcijas un uzdevumus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā līdz 2009.gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētās attiecīgās novada domes pirmajai sēdei. Šajā punktā noteiktais gadījums nav attiecināms uz tām novadu pašvaldībām, kuras izveidotas šā likuma 6.2pantā noteiktajā kārtībā.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Stājoties spēkā šā likumā 6.1 panta ceturtajā daļā paredzētajiem administratīvi teritoriālā iedalījuma noteikumiem, vietējā pašvaldība turpina pildīt savas funkcijas un uzdevumus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā līdz 2009.gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētās attiecīgās novada domes pirmajai sēdei. Šajā punktā noteiktais gadījums nav attiecināms uz tām novadu pašvaldībām, kuras izveidotas šā likuma 6.2 pantā noteiktajā kārtībā.

 

 

7. Centrālā vēlēšanu komisija izsludina 2009.gada vietējo pašvaldību vēlēšanas tajās administratīvajās teritorijās, kuras noteiktas administratīvi teritoriālā iedalījuma noteikumos.

 

 

 

6. Centrālā vēlēšanu komisija izsludina 2009.gada vietējo pašvaldību vēlēšanas tajās administratīvajās teritorijās, kuras noteiktas administratīvi teritoriālā iedalījuma noteikumos.

 

 

 

8. Lai nodrošinātu 2009.gada pašvaldību vēlēšanas, tajos novados, kuros nav pabeigts novadu pašvaldību izveidošanas process saskaņā ar administratīvi teritoriālā iedalījuma noteikumos noteiktajām administratīvajām teritorijām, pēc 2008.gada 1.septembra divu mēnešu laikā vietējo pašvaldību domes (padomes) izveido visu attiecīgo vietējo pašvaldību deputātu kopsapulci, kura ievēlē novada pašvaldību vēlēšanu komisiju. Šajā gadījumā:

1) novadu vēlēšanu komisija tiek izveidota un darbojas saskaņā ar likumu „Par pilsētu, rajonu, novadu un pagastu vēlēšanu komisijām un iecirkņu komisijām” ciktāl tas nav pretrunā ar šo likumu;

2) komisijas pirmo sēdi sasauc Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs vai viņa pilnvarota persona;

3) novadu vēlēšanu komisijas darbu no saviem budžetiem finansē visas attiecīgo vietējo pašvaldību domes (padomes) proporcionāli balsstiesīgo iedzīvotāju skaitam tajās.

 

 

 

 

7. Lai nodrošinātu 2009.gada pašvaldību vēlēšanas, tajos novados, kuros nav pabeigts novadu pašvaldību izveidošanas process saskaņā ar administratīvi teritoriālā iedalījuma noteikumos noteiktajām administratīvajām teritorijām, pēc 2008.gada 1.septembra vietējo pašvaldību domes (padomes) divu mēnešu laikā izveido visu attiecīgo vietējo pašvaldību deputātu kopsapulci, kas ievēlē novada vēlēšanu komisiju. Šajā gadījumā:

1) novada vēlēšanu komisija tiek izveidota un darbojas saskaņā ar likumu „Par pilsētu, rajonu, novadu un pagastu vēlēšanu komisijām un iecirkņu komisijām”, ciktāl tas nav pretrunā ar šo likumu;

2) komisijas pirmo sēdi sasauc Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs vai viņa pilnvarota persona;

3) novada vēlēšanu komisijas darbu no saviem budžetiem finansē visas attiecīgo vietējo pašvaldību domes (padomes) proporcionāli balsstiesīgo iedzīvotāju skaitam tajās.

 

 

 

 

9. Ja deputātu kopsapulce no 2008.gada 1.septembra divu mēnešu laikā neizveido novada pašvaldību vēlēšanu komisiju, to saskaņā ar Centrālās velēšanu komisijas likumu ieceļ Centrālā vēlēšanu komisija.

 

 

21.

 

Juridiskais birojs

Aizstāt likumprojekta 22. pantā (pārejas noteikumu 9. punkts) vārdus “Centrālās velēšanu komisijas likumu” ar vārdiem “likumu “Par Centrālo vēlēšanu komisiju””.

 

 

 

Atbalstīt

8. Ja deputātu kopsapulce divu mēnešu laikā pēc  2008.gada 1.septembra neizveido novada  vēlēšanu komisiju, to saskaņā ar likumu “Par Centrālo velēšanu komisiju” ieceļ Centrālā vēlēšanu komisija.

 

 

 

10. Pēc 2009.gada pašvaldību vēlēšanām, ne vēlāk kā pēc 10 dienām, novada domes pirmo sēdi sasauc novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs. Ar jaunievēlētās domes pirmo sēdi izbeidzas visu pirms tam novada teritorijā bijušo vietējo pašvaldību domju (padomju) pilnvaras.

 

 

22.

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Izteikt 2.lasījumā pieņemto pārejas noteikumu 10.punktu šādā redakcijā:

“9. Ar jaunievēlētās novada domes pirmo sēdi izbeidzas visu pirms tam novada teritorijā bijušo vietējo pašvaldību domju (padomju) pilnvaras.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

9. Ar jaunievēlētās novada domes pirmo sēdi izbeidzas visu pirms tam novada teritorijā bijušo vietējo pašvaldību domju (padomju) pilnvaras.

 

 

 

11. Pēc 2009.gada pašvaldību vēlēšanām un līdz jaunās novada domes ievēlēšanai visu pirms tam novada teritorijā bijušo vietējo pašvaldību institūciju darba nepārtrauktību atbilstoši to apstiprinātajiem nolikumiem nodrošina tie  izpilddirektori, kuri veica izpilddirektora pienākumus attiecīgajā teritorijā pirms 2009.gada pašvaldību vēlēšanām.

 

 

23.

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Izteikt 2.lasījumā pieņemto pārejas noteikumu 11.punktu šādā redakcijā:

“10. Novada teritorijā bijušo vietējo pašvaldību institūciju darba nepārtrauktību atbilstoši to apstiprinātajiem nolikumiem nodrošina tie  izpilddirektori, kuri veica izpilddirektora pienākumus attiecīgajā teritorijā 2009.gada pašvaldību vēlēšanu dienā.”

 

 

Atbalstīt

10. Novada teritorijā bijušo vietējo pašvaldību institūciju darba nepārtrauktību atbilstoši to apstiprinātajiem nolikumiem nodrošina tie  izpilddirektori, kuri veica izpilddirektora pienākumus attiecīgajā teritorijā 2009.gada pašvaldību vēlēšanu dienā.

 

 

12. Novada pašvaldība ir attiecīgajā novadā iekļauto vietējo pašvaldību tiesību un saistību pārņēmēja.

 

 

 

 

 

11. Novada pašvaldība ir attiecīgajā novadā iekļauto vietējo pašvaldību tiesību un saistību pārņēmēja.

 

 

13. Novada pašvaldības gada budžeta ieņēmumi pirmos piecus gadus nedrīkst būt mazāki par to novadu izveidojušo vietējo pašvaldību budžetu summu, kāda bija novada izveidošanas gadā. Novada pašvaldībai nepieciešamā finanšu summa šīs normas realizācijai tiek nodrošināta, piešķirot dotāciju no valsts budžeta.

 

24.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valsts pārvaldes un pašvaldību komisija

Izslēgt 2.lasījumā pieņemtos pārejas noteikumu 13. un 14.punktu.

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Ministru kabinets līdz 2006.gada 1.maijam sagatavo priekšlikumus par valsts administratīvi teritoriālo iedalījumu apriņķos.”