Saeimas Prezidijam

Saeimas Prezidijam

 

 

 

Juridiskā komisija savā š.g. 22. septembra sēdē izskatīja likumprojektu “Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā” (reģ.nr.803) un nolēma atbalstīt tā virzīšanu izskatīšanai Saeimā pirmajā lasījumā.

 

Komisijas priekšsēdētājs M.Segliņš

 

 

 

 

 

Likumprojekts

Grozījumi Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā

Izdarīt Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā šādus grozījumus:

1. Izteikt 105.1, 105.2 un 105.3 pantu šādā redakcijā:

"105.1 pants. Ciltsdarba noteikumu pārkāpšana

Par pārraudzības, mākslīgās apsēklošanas, embriju transplantācijas darba procesos noteikto tehnoloģiju neievērošanu, nesertificēta vaislas materiāla izmantošanu un ciltsdarba noteikumu pārkāpšanu –

uzliek naudas sodu līdz simt piecdesmit latiem.

105.2 pants. Ciltsdarba pakalpojumu sniegšanas noteikumu pārkāpšana

Par ciltsdarba pakalpojumu sniegšanu bez sertifikāta vai kvalifikāciju apliecinoša dokumenta, kā arī par nekvalitatīvu un nolaidīgu pakalpojumu sniegšanu –

uzliek naudas sodu līdz simt piecdesmit latiem.

105.3 pants. Vaislas materiāla pirkšanas un pārdošanas noteikumu pārkāpšana

Par šķirnes dzīvnieku, spermas, olšūnu un embriju pirkšanas un pārdošanas noteikumu pārkāpšanu –

uzliek naudas sodu līdz simt piecdesmit latiem."

2. Izslēgt 105.4 pantu.

3. Izteikt 105.5 pantu šādā redakcijā:

"105.5 pants. Dzīvnieku, ganāmpulku un novietņu reģistrēšanas un dzīvnieku apzīmēšanas, pārraudzības, mākslīgās apsēklošanas noteikumu pārkāpšana

Par dzīvnieku, ganāmpulku un novietņu reģistrēšanas un dzīvnieku apzīmēšanas, pārraudzības, mākslīgās apsēklošanas noteikumu pārkāpšanu –

uzliek naudas sodu līdz simt piecdesmit latiem."

 

4. Papildināt kodeksu ar 105.6, 105.7, 105.8, 105.9, 105.10 un 105.11 pantu šādā redakcijā:

105.6 pants. Piena ražotāja atbildība par piena pārdošanu neapstiprinātam piena pircējam

Ja piena ražotājs pārdod pienu piena pircējam, kurš nav apstiprināts atbilstoši normatīvajiem aktiem par darījumu veikšanu ar piena ražošanas kvotām, –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz piecdesmit latiem, juridiskajām personām – līdz piecsimt latiem.

Par tādu pašu pārkāpumu, ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz simt latiem, juridiskajām personām līdz tūkstoš latiem.

105.7 pants. Piena iepirkšana no piena ražotāja, kam nav piena piegādes kvotas

Par piena iepirkšanu no piena ražotāja, kam nav piena piegādes kvotas, –

uzliek naudas sodu līdz piecsimt latiem.

Par tādu pašu pārkāpumu, ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, –

uzliek naudas sodu līdz tūkstoš latiem.

105.8 pants. Neapstiprināta piena pircēja atbildība par piena iepirkšanu

Ja piena pircējs, kurš nav apstiprināts atbilstoši normatīvajiem aktiem par darījumu veikšanu ar piena ražošanas kvotām, iepērk pienu –

uzliek naudas sodu līdz piecsimt latiem.

Par tādu pašu pārkāpumu, ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, –

uzliek naudas sodu līdz tūkstoš latiem.

105.9 pants. Piena uzskaites dokumentu neuzrādīšana vai dokumentu satura neatbilstība patiesībai

Par piena uzskaites dokumentu neuzrādīšanu vai dokumentu satura neatbilstību patiesībai –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz piecdesmit latiem, juridiskajām personām – līdz piecsimt latiem.

Par tādu pašu pārkāpumu, ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz simt latiem, juridiskajām personām – līdz tūkstoš latiem.

105.10 pants. Par piena kvotu administrēšanas noteikumu pārkāpšanu un informācijas sniegšanas noteikumu pārkāpšanu

Par piena kvotu administrēšanas noteikumu pārkāpšanu un informācijas sniegšanas pienākumu neievērošanu, kā arī nepilnīgu vai nepatiesu ziņu sniegšanu attiecīgai valsts institūcijai –

uzliek naudas sodu līdz piecsimt latiem.

Par tādu pašu pārkāpumu, ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, –

uzliek naudas sodu līdz tūkstoš latiem.

105.11 pants. Piena vai piena produktu pārvadāšanas, pārstrādāšanas, uzglabāšanas un realizēšanas dokumentu noformēšanas prasību pārkāpšana

Par piena vai piena produktu pārvadāšanas, pārstrādāšanas, uzglabāšanas un realizēšanas dokumentu noformēšanas prasību pārkāpšanu –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz piecdesmit latiem, juridiskajām personām – līdz piecsimt latiem.

Par tādu pašu pārkāpumu, ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz simt latiem, juridiskajām personām – līdz tūkstoš latiem."

5. Izteikt 107.pantu šādā redakcijā:

"107.pants. Dzīvnieku slēpšana, dzīvnieku, ganāmpulku un novietņu neidentificēšana un izvairīšanās no to uzskaites

Par dzīvnieku slēpšanu, dzīvnieku, ganāmpulku un novietņu neidentificēšanu vai izvairīšanos no to uzskaites pašvaldībā –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no piecdesmit līdz simt piecdesmit latiem, juridiskajām personām – no piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem.

Par tādiem pašiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no simt piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem, juridiskajām personām – no divsimt piecdesmit līdz piecsimt latiem."

6. Izteikt 230.3 pantu šādā redakcijā:

"230.3 pants. Ciltsdarba valsts inspekcija

Ciltsdarba valsts inspekcija izskata šā kodeksa 105.1 – 105.11 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.

Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus Ciltsdarba valsts inspekcijas vārdā ir tiesīgi:

1) Ciltsdarba valsts inspekcijas priekšnieks un daļas vadītājs – naudas sodu līdz tūkstoš latiem;

2) Ciltsdarba valsts inspekcijas inspektori – naudas sodu līdz piecdesmit latiem."