Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

vides un reģionālās politikas komisija

Likumprojekts otrajam lasījumam

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta

«Elektronisko sakaru likums» (reģ. nr. 774)

(Satversmes 81.panta kārtībā izdotie noteikumi nr. 304) otrajam lasījumam

Pirmā lasījuma redakcija

( dok. nr. 2517)

Nr.

p.k.

Iesniegtie priekšlikumi

Komisijas slēdziens

Redakcija, kādā atbildīgā komisija ierosina pieņemt likumprojektu otrajā lasījumā

1

2

3

4

5

Izdoti LR Satversmes 81.panta kārtībā

Noteikumi nr.304

Elektronisko sakaru likums

     

Elektronisko sakaru likums

I nodaļa

Vispārīgie noteikumi

1.pants. Noteikumos lietotie termini

Noteikumos ir lietoti šādi termini:

1.

(Juridiskais birojs)

Aizstāt 1.panta nosaukumā un ievaddaļā vārdu “noteikumos” ar vārdu “likumā”.

 

Atbalstīt.

I nodaļa

Vispārīgie noteikumi

1.pants. Likumā lietotie termini

Likumā ir lietoti šādi termini:

 

2.

(Atbildīgā komisija)

Izteikt 1.panta 25.punktu kā 1.punktu, attiecīgi mainot turpmāko punktu numerāciju, šādā redakcijā:

„1) abonentlīnija – fiziska līnija, kas savieno publiskā telefona tīkla pieslēguma punktu abonenta telpās ar centrāles krosu vai ekvivalentu iekārtu;”

 

 

 

 

Atbalstīt.

 

 

1) abonentlīnija – fiziska līnija, kas savieno publiskā telefona tīkla pieslēguma punktu abonenta telpās ar centrāles krosu vai ekvivalentu iekārtu;

1) abonents – fiziska vai juridiska persona, kura ir noslēgusi līgumu ar elektronisko sakaru pakalpojumu sniedzēju par konkrētu elektronisko sakaru pakalpojumu saņemšanu;

 

 

 

 

 

2) abonents – fiziska vai juridiska persona, kura ir noslēgusi līgumu ar elektronisko sakaru pakalpojumu sniedzēju par konkrētu elektronisko sakaru pakalpojumu saņemšanu;

2) abonentu saraksts – strukturēti sakārtots personas datu apkopojums, kurā, izmantojot noteiktas pazīmes, iespējams atrast informāciju par attiecīgā elektronisko sakaru komersanta abonentu;

     

3) abonentu saraksts – strukturēti sakārtots personas datu apkopojums, kurā, izmantojot noteiktas pazīmes, iespējams atrast informāciju par attiecīgā elektronisko sakaru komersanta abonentu;

3) abonentu sarakstu izdevējs – fiziska vai juridiska persona, kas veic darbības, lai izdotu abonentu sarakstu;

     

4) abonentu sarakstu izdevējs – fiziska vai juridiska persona, kas veic darbības, lai izdotu abonentu sarakstu;

4) atrašanās vietas dati – dati, kas tiek apstrādāti elektronisko sakaru tīklā un norāda uz elektronisko sakaru pakalpojumu lietotāja galiekārtas ģeogrāfisko atrašanās vietu (adrese, ģeogrāfiskās koordinātas);

     

5) atrašanās vietas dati – dati, kas tiek apstrādāti elektronisko sakaru tīklā un norāda uz elektronisko sakaru pakalpojumu lietotāja galiekārtas ģeogrāfisko atrašanās vietu (adrese, ģeogrāfiskās koordinātas);

5) balss telefonijas pakalpojums – publiski pieejams elektronisko sakaru pakalpojums, lai pārraidītu runas signālu starp elektronisko sakaru tīkliem vai elektronisko sakaru tīklu noteiktiem pieslēgumu punktiem pieslēgtām elektronisko sakaru galiekārtām reālā laika mērogā;

3.

(Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs K.Leiškalns)

Izteikt 5.punktu šādā redakcijā:

„5) balss telefonijas pakalpojums - publisks elektronisko sakaru pakalpojums, kas nodrošina runas signālu pārraidi starp elektronisko sakaru tīkla vai tīklu noteiktiem pieslēgumu punktiem pieslēgtām elektronisko sakaru galiekārtām reālā laikā;”

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt.

6) balss telefonijas pakalpojums - publisks elektronisko sakaru pakalpojums, kas nodrošina runas signālu pārraidi starp elektronisko sakaru tīkla vai tīklu noteiktiem pieslēgumu punktiem pieslēgtām elektronisko sakaru galiekārtām reālā laikā;

6) būtiska ietekme tirgū – tāds komersanta stāvoklis tirgū, kas līdzvērtīgs dominējošam stāvoklim un ļauj tam individuāli vai kopā ar citiem komersantiem rīkoties neatkarīgi no konkurentiem un galalietotājiem;

4.

(Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs K.Leiškalns)

Izteikt 6.punktu šādā redakcijā:

„6) būtiska ietekme tirgū - tāds elektronisko sakaru komersanta stāvoklis tirgū, kas līdzvērtīgs dominējošam stāvoklim.”

 

 

 

 

Atbalstīt.

7) būtiska ietekme tirgū - tāds elektronisko sakaru komersanta stāvoklis tirgū, kas līdzvērtīgs dominējošam stāvoklim;

7) elektroniskais pasts – publisko elektronisko sakaru tīklā nosūtīts teksta, balss, skaņas vai attēla ziņojums, kas ir nosūtīts pa publisko elektronisko sakaru tīklu un ko līdz saņemšanas brīdim var glabāt elektronisko sakaru tīklā vai saņēmēja galiekārtā;

     

8) elektroniskais pasts – publisko elektronisko sakaru tīklā nosūtīts teksta, balss, skaņas vai attēla ziņojums, kas ir nosūtīts pa publisko elektronisko sakaru tīklu un ko līdz saņemšanas brīdim var glabāt elektronisko sakaru tīklā vai saņēmēja galiekārtā;

8) elektronisko sakaru komersants – komersants, kurš nodrošina elektronisko sakaru tīklu vai sniedz elektronisko sakaru pakalpojumu;

     

9) elektronisko sakaru komersants – komersants, kurš nodrošina elektronisko sakaru tīklu vai sniedz elektronisko sakaru pakalpojumu;

9) elektronisko sakaru pakalpojums – pakalpojums, kuru nodrošina par atlīdzību un kas pilnīgi vai galvenokārt sastāv no signālu pārraidīšanas elektronisko sakaru tīklos;

     

10) elektronisko sakaru pakalpojums – pakalpojums, kuru nodrošina par atlīdzību un kas pilnīgi vai galvenokārt sastāv no signālu pārraidīšanas elektronisko sakaru tīklos;

10) elektronisko sakaru pakalpojumu sniedzējs – komersants, kurš sniedz publiski pieejamus elektronisko sakaru pakalpojumus, izmantojot publisko elektronisko sakaru tīklu;

     

11) elektronisko sakaru pakalpojumu sniedzējs – komersants, kurš sniedz publiski pieejamus elektronisko sakaru pakalpojumus, izmantojot publisko elektronisko sakaru tīklu;

11) elektronisko sakaru tīkls – pārraides sistēmas, komutācijas un maršrutēšanas iekārtas un citi resursi, kas neatkarīgi no pārraidītās informācijas veida ļauj pārraidīt signālus, izmantojot vadus, radioviļņus, optiskos vai citus elektromagnētiskos līdzekļus šādos tīklos:

     

12) elektronisko sakaru tīkls – pārraides sistēmas, komutācijas un maršrutēšanas iekārtas un citi resursi, kas neatkarīgi no pārraidītās informācijas veida ļauj pārraidīt signālus, izmantojot vadus, radioviļņus, optiskos vai citus elektromagnētiskos līdzekļus šādos tīklos:

a) satelītu tīklos, fiksētos (kanālu un pakešu tīklos, ieskaitot internetu) un satelītu mobilos elektronisko sakaru tīklos,

     

a) satelītu tīklos, fiksētos (kanālu un pakešu tīklos, ieskaitot internetu) un satelītu mobilos elektronisko sakaru tīklos,

b) tīklos, kurus izmanto radio un televīzijas signāla izplatīšanai,

     

b) tīklos, kurus izmanto radio un televīzijas signāla izplatīšanai,

c) kabeļtelevīzijas un kabeļradio tīklos, elektrības kabeļu sistēmās, ciktāl tās ir izmantotas, lai pārraidītu signālus;

     

c) kabeļtelevīzijas un kabeļradio tīklos, elektrības kabeļu sistēmās, ciktāl tās ir izmantotas, lai pārraidītu signālus;

12) elektronisko sakaru tīkla nodrošināšana – publiski pieejama elektronisko sakaru tīkla izveide, ierīkošana, attīstīšana, ekspluatācija, kontrole un pieejas sniegšana tam;

5.

(Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs K.Leiškalns)

Izteikt 12.punktu šādā redakcijā:

„12) elektronisko sakaru tīkla nodrošināšana - publiskā elektronisko sakaru tīkla izveide, ierīkošana, attīstīšana, ekspluatācija, kontrole un pieejas sniegšana tam;”

 

 

 

 

 

Atbalstīt.

 

 

 

13) elektronisko sakaru tīkla nodrošināšana - publiskā elektronisko sakaru tīkla izveide, ierīkošana, attīstīšana, ekspluatācija, kontrole un pieejas sniegšana tam;

13) galiekārtas – iekārtas (piemēram, telefona aparāti, faksi, modemi, datu pārraides iekārtas, privātās automātiskās telefonu centrāles, privātie tīkli, taksofoni), kas paredzētas tiešai vai netiešai pieslēgšanai publiskā elektronisko sakaru tīkla pieslēguma punktiem;

6.

(Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs K.Leiškalns)

Izteikt 13.punktu šādā redakcijā:

„13) galiekārtas - iekārtas (piemēram, tālruņa aparāti, faksi, modemi, datu pārraides iekārtas, privātās automātiskās telefonu centrāles, privātie tīkli, taksofoni), kas paredzētas tiešai vai netiešai pieslēgšanai publiskā elektronisko sakaru tīkla pieslēguma punktiem;”

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt.

 

 

 

14) galiekārtas - iekārtas (piemēram, tālruņa aparāti, faksi, modemi, datu pārraides iekārtas, privātās automātiskās telefonu centrāles, privātie tīkli, taksofoni), kas paredzētas tiešai vai netiešai pieslēgšanai publiskā elektronisko sakaru tīkla pieslēguma punktiem;

14) galalietotājs – lietotājs, kurš nav elektronisko sakaru komersants;

     

15) galalietotājs – lietotājs, kurš nav elektronisko sakaru komersants;

15) ģeogrāfiskais numurs – nacionālā numerācijas plāna numurs, kurā daļa no ciparu struktūras satur sevī ģeogrāfisku informāciju, kas tiek izmantota izsaukuma maršrutēšanai uz fizisku pieslēguma punktu;

     

16) ģeogrāfiskais numurs – nacionālā numerācijas plāna numurs, kurā daļa no ciparu struktūras satur sevī ģeogrāfisku informāciju, kas tiek izmantota izsaukuma maršrutēšanai uz fizisku pieslēguma punktu;

16) ierobežotie resursi – radiofrekvenču spektrs, numerācija un interneta domēna vārdi;

7.

 

 

8.

(deputāts P.Kalniņš)

Izslēgt 1.panta 16.punktā vārdus “un interneta domēna vārdi”.

(Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs K.Leiškalns)

Izteikt 16.punktu šādā redakcijā:

„16) ierobežotie resursi - radiofrekvenču spektrs, numerācija un augstākā līmeņa domēna vārdi (.lv);”

Neatbalstīt.

 

 

 

 

 

Atbalstīt.

 

 

 

 

 

 

 

17) ierobežotie resursi - radiofrekvenču spektrs, numerācija un augstākā līmeņa domēna vārdi (.lv);

17) izsaucamā numura identifikācija – pievienotās vērtības pakalpojums, saskaņā ar kuru numurs, kuru izsauc vai mēģina izsaukt, tiek attēlots cita lietotāja vai abonenta galiekārtā vai taksofonā pirms izsaukuma nodibināšanas;

9.

(Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs K.Leiškalns)

Izteikt 17.punktu šādā redakcijā:

„17) izsauktā numura uzrādīšana - papildvērtības pakalpojums, saskaņā ar kuru numurs, kuru izsauc, tiek attēlots izsaucēja, lietotāja vai abonenta galiekārtā vai taksofonā pirms savienojuma nodibināšanas vai savienojuma laikā

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt.

 

 

 

18) izsauktā numura uzrādīšana - papildvērtības pakalpojums, saskaņā ar kuru numurs, kuru izsauc, tiek attēlots izsaucēja, lietotāja vai abonenta galiekārtā vai taksofonā pirms savienojuma nodibināšanas vai savienojuma laikā;

18) izsaucošā numura identifikācija – pievienotās vērtības pakalpojums, saskaņā ar kuru lietotāja, abonenta vai taksofona numurs, no kura notiek izsaukuma mēģinājums vai izsaukums, tiek attēlots cita lietotāja vai abonenta galiekārtā vai taksofonā pirms vai pēc savienojuma uzstādīšanas;

10.

(Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs K.Leiškalns)

Izteikt 18.punktu šādā redakcijā:

„18) izsaucošā numura uzrādīšana – papildvērtības pakalpojums, saskaņā ar kuru lietotāja, abonenta vai taksofona numurs, no kura notiek izsaukuma mēģinājums vai izsaukums, tiek attēlots cita lietotāja vai abonenta galiekārtā vai taksofonā pirms vai pēc savienojuma uzstādīšanas;”

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt.

 

 

 

19) izsaucošā numura uzrādīšana – papildvērtības pakalpojums, saskaņā ar kuru lietotāja, abonenta vai taksofona numurs, no kura notiek izsaukuma mēģinājums vai izsaukums, tiek attēlots cita lietotāja vai abonenta galiekārtā vai taksofonā pirms vai pēc savienojuma uzstādīšanas;

19) izsaukums – savienojums vai savienojuma mēģinājums, kas veikts, izmantojot elektronisko sakaru pakalpojumu, kas atļauj divpusēju saziņu reālā laikā;

     

20) izsaukums – savienojums vai savienojuma mēģinājums, kas veikts, izmantojot elektronisko sakaru pakalpojumu, kas atļauj divpusēju saziņu reālā laikā;

20) kabeļtelevīzijas tīkls – elektronisko sakaru tīkls, kas paredzēts galvenokārt radio vai televīzijas pārraižu pārsūtīšanai vai izplatīšanai sabiedrībai;

     

21) kabeļtelevīzijas tīkls – elektronisko sakaru tīkls, kas paredzēts galvenokārt radio vai televīzijas pārraižu pārsūtīšanai vai izplatīšanai sabiedrībai;

21) kaitīgie radiotraucējumi – traucējumi, kas apdraud vai kā citādi nopietni bojā, traucē vai vairākkārt pārtrauc:

     

22) kaitīgie radiotraucējumi – traucējumi, kas apdraud vai kā citādi nopietni bojā, traucē vai vairākkārt pārtrauc:

a) radionavigācijas sakarus,

     

a) radionavigācijas sakarus,

b) radiosakarus, kas tiek izmantoti personas vai īpašuma aizsardzībai (drošības radiosakari),

     

b) radiosakarus, kas tiek izmantoti personas vai īpašuma aizsardzībai (drošības radiosakari),

c) citus attiecīgajiem normatīvajiem aktiem atbilstošus radiosakarus, tajā skaitā citu valstu radiosakarus;

     

c) citus attiecīgajiem normatīvajiem aktiem atbilstošus radiosakarus, tajā skaitā citu valstu radiosakarus;

22) lietotājs – fiziska vai juridiska persona, kas pieprasa vai izmanto publiski pieejamus elektronisko sakaru pakalpojumus;

     

23) lietotājs – fiziska vai juridiska persona, kas pieprasa vai izmanto publiski pieejamus elektronisko sakaru pakalpojumus;

23) lietojumprogrammu saskarne – programmatūras saskarne, ar kuru raidorganizācijas vai elektronisko sakaru pakalpojumu sniedzēji padara pieejamus ciparu televīzijas vai ciparu radio pakalpojumus papildinošās ciparu televīzijas ierīcēs;

     

24) lietojumprogrammu saskarne – programmatūras saskarne, ar kuru raidorganizācijas vai elektronisko sakaru pakalpojumu sniedzēji padara pieejamus ciparu televīzijas vai ciparu radio pakalpojumus papildinošās ciparu televīzijas ierīcēs;

24) lietošanas tiesības – elektronisko sakaru komersantam piešķirtas tiesības lietot ierobežotos resursus;

11.

(Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs K.Leiškalns)

Izteikt 24.punktu šādā redakcijā:

„24) lietošanas tiesības – tiesības lietot ierobežotos resursus;”

 

&nb sp;

Atbalstīt.

 

 

 

25) lietošanas tiesības – tiesības lietot ierobežotos resursus;

25) lokālā cilpa – fiziska līnija, kas savieno publiskā fiksētā telefonu tīkla pieslēguma punktu abonenta telpās ar telefona centrāles krosu vai tam ekvivalentu iekārtu;

12.

(Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs K.Leiškalns)

Izteikt 25.punktu šādā redakcijā:

„25) abonentlīnija – fiziska metālisku vadu vītā pāra līnija, kas savieno publiskā telefona tīkla pieslēguma punktu abonenta telpās ar centrāles krosu vai ekvivalentu iekārtu;”

 

 

Daļēji atbalstīts. Iestrādāts 2.priekšlik. (1.lpp.)

 

 

 

 

 

 

 

 

26) nacionālais numerācijas plāns – plāns, kurš nosaka publisko telefonu tīklu, lietotāju, elektronisko sakaru pakalpojumu numuru struktūru un formātu to identifikācijai un maršrutēšanai, kā arī numuru sastādīšanas procedūras;

13.

(Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs K.Leiškalns)

Izteikt 26.punktu šādā redakcijā:

„26) nacionālais numerācijas plāns - plāns, kurš nosaka publiskā telefona tīkla, lietotāja numuru, elektronisko sakaru pakalpojuma numura struktūru un formātu tā identifikācijai un maršrutēšanai, kā arī numura sastādīšanas procedūras;”

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt.

 

 

 

26) nacionālais numerācijas plāns - plāns, kurš nosaka publiskā telefona tīkla, lietotāja numuru, elektronisko sakaru pakalpojuma numura struktūru un formātu tā identifikācijai un maršrutēšanai, kā arī numura sastādīšanas procedūras;

27) nacionālais radiofrekvenču plāns – saskaņā ar starptautiskiem līgumiem, konvencijām un standartiem izstrādāts plāns optimālam radiofrekvenču sadalījumam Latvijas Republikas teritorijā;

     

27) nacionālais radiofrekvenču plāns – saskaņā ar starptautiskiem līgumiem, konvencijām un standartiem izstrādāts plāns optimālam radiofrekvenču sadalījumam Latvijas Republikas teritorijā;

28) neģeogrāfiskais numurs – nacionālā numerācijas plāna numurs, kas nesatur sevī ģeogrāfisku informāciju un tiek piešķirts elektronisko sakaru pakalpojumu numerācijai;

     

28) neģeogrāfiskais numurs – nacionālā numerācijas plāna numurs, kas nesatur sevī ģeogrāfisku informāciju un tiek piešķirts elektronisko sakaru pakalpojumu numerācijai;

29) nomātā līnija – publiskajā elektronisko sakaru tīklā izdalīts vai izveidots pastāvīgs sakaru kanāls signālu pārraidei starp diviem abonenta norādītajiem pieslēguma punktiem, neizmantojot komutācijas un maršrutēšanas iekārtas;

     

29) nomātā līnija – publiskajā elektronisko sakaru tīklā izdalīts vai izveidots pastāvīgs sakaru kanāls signālu pārraidei starp diviem abonenta norādītajiem pieslēguma punktiem, neizmantojot komutācijas un maršrutēšanas iekārtas;

30) noslodzes dati – jebkura informācija vai dati, kas tiek apstrādāti, lai pārraidītu informāciju pa elektronisko sakaru tīklu vai sagatavotu rēķinus un uzskaitītu maksājumus;

     

30) noslodzes dati – jebkura informācija vai dati, kas tiek apstrādāti, lai pārraidītu informāciju pa elektronisko sakaru tīklu vai sagatavotu rēķinus un uzskaitītu maksājumus;

31) numurs – unikāla decimālu skaitļu virkne, kas raksturo pieslēguma punktu un kas satur informāciju izsaukumu maršrutēšanai uz šo pieslēguma punktu atbilstoši nacionālajam numerācijas plānam;

     

31) numurs – unikāla decimālu skaitļu virkne, kas raksturo pieslēguma punktu un kas satur informāciju izsaukumu maršrutēšanai uz šo pieslēguma punktu atbilstoši nacionālajam numerācijas plānam;

32) numura pārvietošana – tehniskas un programmatūriskas darbības, ko veic publiskā telefona tīkla operators, lai abonentam saglabātu tam lietošanā nodoto pieslēguma punkta numuru;

     

32) numura pārvietošana – tehniskas un programmatūriskas darbības, ko veic publiskā telefona tīkla operators, lai abonentam saglabātu tam lietošanā nodoto pieslēguma punkta numuru;

33) numura saglabāšanas pakalpojums – pakalpojums, kurš dod iespēju abonentam neatkarīgi no elektronisko sakaru komersanta saglabāt tam lietošanā nodoto pieslēguma punkta numuru ģeogrāfiskās numerācijas noteiktajā lietošanas teritorijā vai jebkurā citā vietā, ja pieslēguma punkta numurs nav saistīts ar ģeogrāfisko numerāciju;

     

33) numura saglabāšanas pakalpojums – pakalpojums, kurš dod iespēju abonentam neatkarīgi no elektronisko sakaru komersanta saglabāt tam lietošanā nodoto pieslēguma punkta numuru ģeogrāfiskās numerācijas noteiktajā lietošanas teritorijā vai jebkurā citā vietā, ja pieslēguma punkta numurs nav saistīts ar ģeogrāfisko numerāciju;

34) operatīvie dienesti – ugunsdzēsības un glābšanas, policijas, medicīniskās palīdzības un gāzes avārijas dienests;

14.

(Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs K.Leiškalns)

Izslēgt 34.punktu.

Atbalstīt, attiecīgi mainot turpmāko punktu numerāciju.

 

35) operators – komersants, kas nodrošina elektronisko sakaru tīklu vai saistītās iekārtas;

     

34) operators – komersants, kas nodrošina elektronisko sakaru tīklu vai saistītās iekārtas;

36) operatora iepriekšējas izvēles pakalpojums – komersanta ar numerācijas izmantošanu saistīts pakalpojums, kas nodrošina abonentiem piekļuvi jebkura cita ar šī komersanta tīklu savienota elektronisko sakaru tīkla komercpakalpojumiem pēc iepriekšējas izvēles, ar iespēju atcelt jebkuru iepriekšēju izvēli katram atsevišķam izsaukumam, sastādot operatora izvēles kodu;

     

35) operatora iepriekšējas izvēles pakalpojums – komersanta ar numerācijas izmantošanu saistīts pakalpojums, kas nodrošina abonentiem piekļuvi jebkura cita ar šī komersanta tīklu savienota elektronisko sakaru tīkla komercpakalpojumiem pēc iepriekšējas izvēles, ar iespēju atcelt jebkuru iepriekšēju izvēli katram atsevišķam izsaukumam, sastādot operatora izvēles kodu;

37) operatora izvēles pakalpojums – komersanta ar numerācijas izmantošanu saistīts pakalpojums, kas nodrošina abonentiem piekļuvi jebkura cita ar šī komersanta tīklu savienota elektronisko sakaru tīkla komercpakalpojumiem katram atsevišķam izsaukumam, sastādot operatora izvēles kodu;

     

36) operatora izvēles pakalpojums – komersanta ar numerācijas izmantošanu saistīts pakalpojums, kas nodrošina abonentiem piekļuvi jebkura cita ar šī komersanta tīklu savienota elektronisko sakaru tīkla komercpakalpojumiem katram atsevišķam izsaukumam, sastādot operatora izvēles kodu;

38) papildinošās ciparu televīzijas ierīces – pārveidotājierīču un dekodētājierīču bloki, kas paredzēti pievienošanai televizoriem vai integrētiem ciparu televizoriem un kas var saņemt ciparu interaktīvās televīzijas pakalpojumus;

     

37) papildinošās ciparu televīzijas ierīces – pārveidotājierīču un dekodētājierīču bloki, kas paredzēti pievienošanai televizoriem vai integrētiem ciparu televizoriem un kas var saņemt ciparu interaktīvās televīzijas pakalpojumus;

39) pārtveršanas punkts – publiskā elektronisko sakaru tīkla pieslēguma punkts, kas nodrošina speciālu iekārtu tehnisku pieslēgšanu, lai likumos noteiktajos gadījumos varētu iegūt operatīvo informāciju no elektronisko sakaru tīkliem;

     

38) pārtveršanas punkts – publiskā elektronisko sakaru tīkla pieslēguma punkts, kas nodrošina speciālu iekārtu tehnisku pieslēgšanu, lai likumos noteiktajos gadījumos varētu iegūt operatīvo informāciju no elektronisko sakaru tīkliem;

40) piekļuve – iekārtu vai pakalpojumu ekskluzīvas vai neekskluzīvas pieejas sniegšana citam komersantam ar konkrētiem nosacījumiem elektronisko sakaru pakalpojumu nodrošināšanai. Piekļuve ietver piekļuvi tīkla elementiem un ar tiem saistītām iekārtām ar vadu vai bezvadu savienojumiem, it īpaši piekļuvi lokālajai cilpai, kā arī iekārtām un pakalpojumiem, kas nepieciešami, lai nodrošinātu pakalpojumus lokālajā cilpā, piekļuvi fiziskai infrastruktūrai (ieskaitot ēkas, kabeļu līnijas, kabeļu kanalizāciju un antenu mastus), piekļuvi atbilstošām programmatūras sistēmām (ieskaitot operacionālās atbalstsistēmas), piekļuvi numura translācijai vai sistēmām, kas piedāvā līdzīgas iespējas, piekļuvi elektronisko sakaru tīkliem (īpaši viesabonēšanai), piekļuvi ierobežotas piekļuves sistēmām ciparu televīzijas pakalpojumiem un piekļuvi virtuālo tīklu pakalpojumiem;

15.

(Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs K.Leiškalns)

Precizēt 40.punkta redakciju atbilstoši 25.punkta redakcijai un izteikt šādā redakcijā::

„40) piekļuve – iekārtu vai pakalpojumu ekskluzīvas vai neekskluzīvas pieejas sniegšana citam komersantam ar konkrētiem nosacījumiem elektronisko sakaru pakalpojumu nodrošināšanai. Piekļuve ietver piekļuvi tīkla elementiem un ar tiem saistītām iekārtām ar vadu vai bezvadu savienojumiem, it īpaši piekļuvi abonentlīnijai, kā arī iekārtām un pakalpojumiem, kas nepieciešami, lai nodrošinātu pakalpojumus abonentlīnijā, piekļuvi fiziskai infrastruktūrai (ieskaitot ēkas, kabeļu līnijas, kabeļu kanalizāciju un antenu mastus), piekļuvi atbilstošām programmatūras sistēmām (ieskaitot operacionālās atbalstsistēmas), piekļuvi numura translācijai vai sistēmām, kas piedāvā līdzīgas iespējas, piekļuvi elektronisko sakaru tīkliem (īpaši viesabonēšanai), piekļuvi ierobežotas piekļuves sistēmām ciparu televīzijas pakalpojumiem un piekļuvi virtuālo tīklu pakalpojumiem;”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt.

 

 

 

 

 

39) piekļuve – iekārtu vai pakalpojumu ekskluzīvas vai neekskluzīvas pieejas sniegšana citam komersantam ar konkrētiem nosacījumiem elektronisko sakaru pakalpojumu nodrošināšanai. Piekļuve ietver piekļuvi tīkla elementiem un ar tiem saistītām iekārtām ar vadu vai bezvadu savienojumiem, it īpaši piekļuvi abonentlīnijai, kā arī iekārtām un pakalpojumiem, kas nepieciešami, lai nodrošinātu pakalpojumus abonentlīnijā, piekļuvi fiziskai infrastruktūrai (ieskaitot ēkas, kabeļu līnijas, kabeļu kanalizāciju un antenu mastus), piekļuvi atbilstošām programmatūras sistēmām (ieskaitot operacionālās atbalstsistēmas), piekļuvi numura translācijai vai sistēmām, kas piedāvā līdzīgas iespējas, piekļuvi elektronisko sakaru tīkliem (īpaši viesabonēšanai), piekļuvi ierobežotas piekļuves sistēmām ciparu televīzijas pakalpojumiem un piekļuvi virtuālo tīklu pakalpojumiem;

41) pievienotās vērtības pakalpojums – pakalpojums, kura sniegšanai nepieciešama tādu noslodzes datu vai atrašanās vietas datu apstrāde, kas pārsniedz datu apstrādes apjomu, kāds ir nepieciešams elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanai, maksājumu uzskaitei un noslodzes un atrašanās vietas datu nodošanai Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai vai operatīvās darbības subjektiem;

16.

(Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs K.Leiškalns)

Izteikt 41.punktu šādā redakcijā:

„41) papildvērtības pakalpojums - pakalpojums, kura sniegšanai nepieciešama tādu noslodzes datu vai atrašanās vietas datu apstrāde, kas pārsniedz datu apstrādes apjomu, kāds ir nepieciešams elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanai, maksājumu uzskaitei

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt.

 

 

 

40) papildvērtības pakalpojums - pakalpojums, kura sniegšanai nepieciešama tādu noslodzes datu vai atrašanās vietas datu apstrāde, kas pārsniedz datu apstrādes apjomu, kāds ir nepieciešams elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanai, maksājumu uzskaitei;

42) pieslēguma punkts – punkts, kurā lietotājam tiek nodrošināta piekļuve publiskajam elektronisko sakaru tīklam;

     

41) pieslēguma punkts – punkts, kurā lietotājam tiek nodrošināta piekļuve publiskajam elektronisko sakaru tīklam;

43) publiskais telefona tīkls – elektronisko sakaru tīkls, kuru izmanto telefona pakalpojumu sniegšanai un kas nodrošina balss pakalpojumu, kā arī citu pakalpojumu pārraidi (tajā skaitā faksu ziņojumu un datu pārraidi) starp publiskā elektronisko sakaru tīkla pieslēguma punktiem;

17.

(Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs K.Leiškalns)

Izteikt 43.punktu šādā redakcijā:

„43) publiskais telefona tīkls - elektronisko sakaru tīkls, kuru izmanto telefona pakalpojumu sniegšanai un kas nodrošina balss pakalpojumu, kā arī citu pakalpojumu sniegšanai (tajā skaitā faksu ziņojumu un datu pārraidi) starp publiskā elektronisko sakaru tīkla pieslēguma punktiem;”

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt.

 

 

 

42) publiskais telefona tīkls - elektronisko sakaru tīkls, kuru izmanto telefona pakalpojumu sniegšanai un kas nodrošina balss pakalpojumu, kā arī citu pakalpojumu sniegšanai (tajā skaitā faksu ziņojumu un datu pārraidi) starp publiskā elektronisko sakaru tīkla pieslēguma punktiem;

44) radioiekārta – radiostacija vai jebkura cita iekārta, kuras darbības pamatā ir radioviļņu ģenerēšana un raidīšana, kas var ietekmēt radiostaciju darbību;

     

43) radioiekārta – radiostacija vai jebkura cita iekārta, kuras darbības pamatā ir radioviļņu ģenerēšana un raidīšana, kas var ietekmēt radiostaciju darbību;

45) radiofrekvenču piešķīrums – radioiekārtas darbības nodrošināšanai individuāli noteikta radiofrekvence vai radiofrekvenču kanāls, kā arī izmantošanas nosacījumi un izmantošanas tehniskie parametri;

18.

(Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs K.Leiškalns)

Izteikt 45.punktu šādā redakcijā:

„45) radiofrekvences piešķīrums - radioiekārtas darbības nodrošināšanai individuāli noteikta radiofrekvence vai radiofrekvenču kanāls, kā arī izmantošanas nosacījumi un izmantošanas tehniskie parametri;”

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt.

 

 

 

44) radiofrekvences piešķīrums - radioiekārtas darbības nodrošināšanai individuāli noteikta radiofrekvence vai radiofrekvenču kanāls, kā arī izmantošanas nosacījumi un izmantošanas tehniskie parametri;

46) radiostacija – viens vai vairāki raidītāji un uztvērēji vai to kombinācija, kā arī papildierīces, kas attiecīgajā vietā nepieciešamas radiosakaru uzturēšanai;

     

45) radiostacija – viens vai vairāki raidītāji un uztvērēji vai to kombinācija, kā arī papildierīces, kas attiecīgajā vietā nepieciešamas radiosakaru uzturēšanai;

47) saistītās iekārtas – iekārtas vai aprīkojums, kas saistīts ar elektronisko sakaru tīklu vai elektronisko sakaru pakalpojumu, kurš ļauj vai atbalsta pakalpojumu nodrošināšanu caur minēto elektronisko sakaru tīklu vai elektronisko sakaru pakalpojumu (tajā skaitā arī ierobežotas piekļuves sistēmas un elektroniskos programmu ceļvežus);

     

46) saistītās iekārtas – iekārtas vai aprīkojums, kas saistīts ar elektronisko sakaru tīklu vai elektronisko sakaru pakalpojumu, kurš ļauj vai atbalsta pakalpojumu nodrošināšanu caur minēto elektronisko sakaru tīklu vai elektronisko sakaru pakalpojumu (tajā skaitā arī ierobežotas piekļuves sistēmas un elektroniskos programmu ceļvežus);

48) starpsavienojums – viena un tā paša vai dažādu elektronisko sakaru komersanta publisko elektronisko sakaru tīklu fizisks un loģisks savienojums, kas ļauj viena elektronisko sakaru komersanta lietotājiem sazināties ar tā paša vai cita elektronisko sakaru komersanta lietotājiem vai piekļūt pakalpojumiem, ko sniedz cits komersants. Pakalpojumus var sniegt iesaistītās puses vai citas puses, kam ir piekļuve tīklam. Starpsavienojums ir īpašs, starp publisko tīklu operatoriem ieviests piekļuves veids;

     

47) starpsavienojums – viena un tā paša vai dažādu elektronisko sakaru komersanta publisko elektronisko sakaru tīklu fizisks un loģisks savienojums, kas ļauj viena elektronisko sakaru komersanta lietotājiem sazināties ar tā paša vai cita elektronisko sakaru komersanta lietotājiem vai piekļūt pakalpojumiem, ko sniedz cits komersants. Pakalpojumus var sniegt iesaistītās puses vai citas puses, kam ir piekļuve tīklam. Starpsavienojums ir īpašs, starp publisko tīklu operatoriem ieviests piekļuves veids;

49) universālais pakalpojums – minimālais elektronisko sakaru pakalpojumu apjoms ar noteiktu kvalitāti, kas par pieņemamu cenu pieejams visiem esošajiem un potenciālajiem elektronisko sakaru pakalpojumu lietotājiem neatkarīgi no to ģeogrāfiskās atrašanās vietas;

     

48) universālais pakalpojums – minimālais elektronisko sakaru pakalpojumu apjoms ar noteiktu kvalitāti, kas par pieņemamu cenu pieejams visiem esošajiem un potenciālajiem elektronisko sakaru pakalpojumu lietotājiem neatkarīgi no to ģeogrāfiskās atrašanās vietas;

50) vienlīdzīgas attieksmes pienākums – elektronisko sakaru komersanta pienākums attiecībās ar citiem elektronisko sakaru komersantiem līdzīgos apstākļos piemērot līdzvērtīgus nosacījumus (tajā skaitā elektronisko sakaru pakalpojumu tarifus un citus elektronisko sakaru pakalpojumu noteikumus);

19.

(Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs K.Leiškalns)

Izslēgt 50.punktu.

Atbalstīt, attiecīgi mainot turpmākā punkta numerāciju.

 

51) vispārējā atļauja – normatīvajos aktos noteiktas tiesības un prasības elektronisko sakaru komersantiem, kuras var ietvert specifiskus nozares noteikumus un kuras var attiecināt uz visiem vai konkrētiem elektronisko sakaru tīklu vai pakalpojumu veidiem.

     

49) vispārējā atļauja – normatīvajos aktos noteiktas tiesības un prasības elektronisko sakaru komersantiem, kuras var ietvert specifiskus nozares noteikumus un kuras var attiecināt uz visiem vai konkrētiem elektronisko sakaru tīklu vai pakalpojumu veidiem.

 

       

2.pants. Noteikumu mērķis

Noteikumu mērķis ir:

20.

(Juridiskais birojs)

Aizstāt 2.panta nosaukumā un ievaddaļā vārdu “noteikumu” ar vārdu “likuma”.

 

Atbalstīt.

2.pants. Likuma mērķis

Likuma mērķis ir:

1) veicināt elektronisko sakaru tīklu nodrošināšanu un elektronisko sakaru pakalpojumu attīstību;

     

1) veicināt elektronisko sakaru tīklu nodrošināšanu un elektronisko sakaru pakalpojumu attīstību;

2) veicināt konkurences attīstību elektronisko sakaru tīklu nodrošināšanā un elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanā;

     

2) veicināt konkurences attīstību elektronisko sakaru tīklu nodrošināšanā un elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanā;

3) veicināt vienkāršota un caurskatāma elektronisko sakaru komersantu vispārējo atļauju reģistrācijas režīma ieviešanu;

     

3) veicināt vienkāršota un caurskatāma elektronisko sakaru komersantu vispārējo atļauju reģistrācijas režīma ieviešanu;

4) nodrošināt no elektronisko sakaru tehnoloģijas neatkarīgu elektronisko sakaru tīklu un elektronisko sakaru pakalpojumu regulēšanu;

     

4) nodrošināt no elektronisko sakaru tehnoloģijas neatkarīgu elektronisko sakaru tīklu un elektronisko sakaru pakalpojumu regulēšanu;

5) nodrošināt ierobežoto resursu racionālu izmantošanu elektronisko sakaru nozarē;

     

5) nodrošināt ierobežoto resursu racionālu izmantošanu elektronisko sakaru nozarē;

6) nodrošināt valsts, elektronisko sakaru pakalpojumu lietotāju un elektronisko sakaru komersantu interešu aizsardzību;

     

6) nodrošināt valsts, elektronisko sakaru pakalpojumu lietotāju un elektronisko sakaru komersantu interešu aizsardzību;

7) veicināt elektronisko sakaru universālā pakalpojuma pieejamību;

21.

(Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs K.Leiškalns)

Izslēgt 2.panta 7.punktā vārdus “elektronisko sakaru”, precizējot to atbilstoši 1.panta 49.punktam.

 

 

 

Atbalstīt.

7) veicināt universālā pakalpojuma pieejamību;

8) veicināt elektronisko sakaru tīklu un elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanas integritāti, savietojamību un nepārtrauktību;

22.

(Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs K.Leiškalns)

Izteikt 8.punktu šādā redakcijā:

„8) nodrošināt elektronisko sakaru tīklu integritāti un savietojamību, elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanas nepārtrauktību

 

 

 

 

Atbalstīt.

 

 

 

8) nodrošināt elektronisko sakaru tīklu integritāti un savietojamību, elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanas nepārtrauktību;

9) nodrošināt lietotāju datu aizsardzību.

     

9) nodrošināt lietotāju datu aizsardzību.

         

3.pants. Noteikumu piemērošanas joma

(1) Noteikumi nosaka lietotāju, elektronisko sakaru komersantu, privāto elektronisko sakaru tīklu īpašnieku un valsts pārvaldes iestāžu kompetenci, tiesības un pienākumus, kas saistīti ar elektronisko sakaru nozares regulēšanu, elektronisko sakaru tīklu nodrošināšanu, elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanu, kā arī ierobežoto resursu lietošanu un pārvaldīšanu.

23.

(Juridiskais birojs)

Aizstāt 3.panta nosaukumā un tekstā vārdu “noteikumi” (attiecīgā locījumā) ar vārdu “likums” (attiecīgā locījumā).

 

 

Atbalstīt.

3.pants. Likuma piemērošanas joma

(1) Likums nosaka lietotāju, elektronisko sakaru komersantu, privāto elektronisko sakaru tīklu īpašnieku un valsts pārvaldes iestāžu kompetenci, tiesības un pienākumus, kas saistīti ar elektronisko sakaru nozares regulēšanu, elektronisko sakaru tīklu nodrošināšanu, elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanu, kā arī ierobežoto resursu lietošanu un pārvaldīšanu.

(2) Noteikumi attiecas arī uz radio vai televīzijas programmu izplatīšanai nepieciešamajiem elektronisko sakaru tīkliem. Latvijas Republikas jurisdikcijā esošo raidorganizāciju veidošanas, reģistrācijas, darbības un uzraudzības kārtību nosaka Radio un televīzijas likums.

     

(2) Likums attiecas arī uz radio vai televīzijas programmu izplatīšanai nepieciešamajiem elektronisko sakaru tīkliem. Latvijas Republikas jurisdikcijā esošo raidorganizāciju veidošanas, reģistrācijas, darbības un uzraudzības kārtību nosaka Radio un televīzijas likums.

(3) Noteikumi neattiecas uz informācijas sabiedrības pakalpojuma sniegšanu un tās informācijas saturu, kuru pārraida vai saņem elektronisko sakaru tīklos, izmantojot publiski pieejamus elektronisko sakaru pakalpojumus.

     

(3) Likums neattiecas uz informācijas sabiedrības pakalpojuma sniegšanu un tās informācijas saturu, kuru pārraida vai saņem elektronisko sakaru tīklos, izmantojot publiski pieejamus elektronisko sakaru pakalpojumus.

         

II nodaļa

Valsts pārvalde elektronisko sakaru nozarē

4.pants. Elektronisko sakaru nozari regulējošās institūcijas

(1) Vispārējo valsts pārvaldi elektronisko sakaru nozarē atbilstoši kompetencei veic Satiksmes ministrija.

(2) Tehnisko pārvadi elektronisko sakaru nozarē atbilstoši kompetencei veic Elektronisko sakaru aģentūra.

 

 

 

(3) Elektronisko sakaru nozari atbilstoši šajos noteikumos un likumā "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" noteiktajai kompetencei regulē Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk – Komisija).

(4) Datu aizsardzību elektronisko sakaru nozarē atbilstoši kompetencei uzrauga Datu valsts inspekcija.

 

 

 

 

 

 

24.

 

 

25.

 

 

26.

 

 

 

 

 

(deputāts M.Pietkevičs)

Izslēgt 4.panta otro daļu.

 

(deputāts P.Kalniņš)

Aizstāt 4.panta 2.daļā vārdu “pārvadi” ar vārdu “pārvaldi”.

(deputāts P.Kalniņš)

Aizstāt 4.panta 2.daļā un visā likumprojekta tekstā vārdus “Elektronisko sakaru aģentūra” ar vārdiem “Elektronisko sakaru tehniskā direkcija”.

 

 

 

 

Atbalstīts. Iestrādāts atbild. komis. 28.pr-lik.

Daļēji atbalstīts. Iestrādāts atbild. komis. 28.pr-lik.

 

 

Neatbalstīt.

II nodaļa

Valsts pārvalde elektronisko sakaru nozarē

 

27.

(Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs K.Leiškalns)

Izteikt 4.panta nosaukumu un 4.pantu šādā redakcijā:

„4.pants. Elektronisko sakaru nozari uzraugošās institūcijas

(1) Vispārējo valsts pārvaldi elektronisko sakaru nozarē atbilstoši kompetencei veic Satiksmes ministrija.

(2) Radiofrekvenču un numerācijas resursu pārvaldi un elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitātes mērījumus elektronisko sakaru nozarē atbilstoši kompetencei veic Elektronisko sakaru aģentūra.

(3) Elektronisko sakaru nozari atbilstoši šajā likumā un likumā "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" noteiktajai kompetencei uzrauga un regulē Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk - Komisija).

(4) Personas datu aizsardzību elektronisko sakaru nozarē atbilstoši kompetencei uzrauga Datu valsts inspekcija.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daļēji atbalstīts. Iestrādāts atbildīgās komisijas

28.pr-lik.

 
 

28.

(Atbildīgā komisija)

Izteikt 4.pantu šādā redakcijā:

„4.pants. Elektronisko sakaru nozari uzraugošās institūcijas

(1) Vispārējo valsts pārvaldi elektronisko sakaru nozarē atbilstoši kompetencei veic Satiksmes ministrija.

(2) Radiofrekvenču resursu pārvaldi elektronisko sakaru nozarē atbilstoši kompetencei veic Elektronisko sakaru aģentūra.

(3) Elektronisko sakaru nozari atbilstoši šajā likumā un likumā "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" noteiktajai kompetencei uzrauga un regulē Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk - Komisija).

(4) Personas datu aizsardzību elektronisko sakaru nozarē atbilstoši kompetencei uzrauga Datu valsts inspekcija.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt.

4.pants. Elektronisko sakaru nozari uzraugošās institūcijas

(1) Vispārējo valsts pārvaldi elektronisko sakaru nozarē atbilstoši kompetencei veic Satiksmes ministrija.

(2) Radiofrekvenču resursu pārvaldi elektronisko sakaru nozarē atbilstoši kompetencei veic Elektronisko sakaru aģentūra.

(3) Elektronisko sakaru nozari atbilstoši šajā likumā un likumā "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" noteiktajai kompetencei uzrauga un regulē Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk - Komisija).

(4) Personas datu aizsardzību elektronisko sakaru nozarē atbilstoši kompetencei uzrauga Datu valsts inspekcija.

         
 

29.

(Tieslietu ministrijas parlamentārais sekretārs M.Pietkevičs)

Papildināt likumprojektu ar jaunu pantu šādā redakcijā:

“Lai izpildītu šā likuma 4.panta ceturtajā daļā noteikto pienākumu, Datu valsts inspekcijas direktoram un viņa pilnvarotajiem Datu valsts inspekcijas darbiniekiem ir šādas tiesības:

1) bez maksas pieprasīt un saņemt no elektronisko sakaru komersanta vai valsts pārvaldes iestādes Datu valsts inspekcijas funkciju izpildei nepieciešamo informāciju;

2) apmeklēt telpas, ēkas un attiecīgās iekārtas, kuras izmanto elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanai vai publisko elektronisko sakaru tīklu ekspluatācijai, lai pārbaudītu šajā likumā noteikto datu aizsardzības prasību ievērošanu;

3) savas kompetences ietvaros izskatīt sūdzības, veikt pārbaudi un pieņemt lēmumus attiecībā uz elektronisko sakaru komersanta darbības atbilstību šā likuma prasībām;

4) likumā noteiktajā kārtībā sastādīt protokolu par administratīvo pārkāpumu un uzlikt administratīvo sodu par datu aizsardzības pārkāpumiem.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīt.

 
         

5.pants. Satiksmes ministrijas tiesības

Satiksmes ministrijai ir šādas tiesības:

1) Ministru kabineta noteiktajā kārtībā pieprasīt un saņemt no elektronisko sakaru komersanta vai valsts pārvaldes iestādes Satiksmes ministrijas funkciju izpildei nepieciešamo informāciju;

30.

(Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs K.Leiškalns)

Izteikt 5.panta 1.punktu šādā redakcijā:

“1) pieprasīt un saņemt no elektronisko sakaru komersanta vai valsts pārvaldes iestādes Satiksmes ministrijas funkciju izpildei nepieciešamo informāciju;”

 

 

 

 

 

Atbalstīt.

5.pants. Satiksmes ministrijas tiesības

Satiksmes ministrijai ir šādas tiesības:

 

 

1) pieprasīt un saņemt no elektronisko sakaru komersanta vai valsts pārvaldes iestādes Satiksmes ministrijas funkciju izpildei nepieciešamo informāciju;

2) Ministru kabineta noteiktajā kārtībā Satiksmes ministrijas funkciju izpildei pilnvarotajiem ministrijas pārstāvjiem ir tiesības piekļūt telpām, ēkām un attiecīgajām iekārtām, kuras izmanto elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanai vai publisko elektronisko sakaru tīklu ekspluatācijai.

31.

(deputāts M.Pietkevičs)

Izslēgt 5.panta 2.punktu.

 

Neatbalstīt.

2) Ministru kabineta noteiktajā kārtībā Satiksmes ministrijas funkciju izpildei pilnvarotajiem ministrijas pārstāvjiem ir tiesības piekļūt telpām, ēkām un attiecīgajām iekārtām, kuras izmanto elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanai vai publisko elektronisko sakaru tīklu ekspluatācijai.

         

6.pants. Elektronisko sakaru aģentūras kompetence

Elektronisko sakaru aģentūra, kas darbojas saskaņā ar Publisko aģentūru likumu:

1) tehniski pārvalda ierobežotos resursus;

2) veic elektronisko sakaru tīklu un elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitātes mērījumus;

3) izdod administratīvos aktus.

32.

 

 

33.

(deputāts M.Pietkevičs)

Izslēgt 6.pantu.

 

(deputāts P.Kalniņš)

Izteikt 6.pantu šādā redakcijā:

“6.pants. Elektronisko sakaru tehniskās direkcijas kompetence

(1) Elektronisko sakaru tehniskā direkcija:

1) pārvalda numerācijas resursu datu bāzi;

2) pārvalda radiofrekvenču spektru, lai nodrošinātu tā racionālu un efektīvu izmantošanu;

3) sniedz elektromagnētiskās saderības nodrošināšanas pakalpojumus;

4) plāno radiofrekvenču spektra tehnisko izmantošanu un nosaka radiofrekvenču piešķīrumu radioiekārtas darbībai;

5) piešķir radioiekārtai pazīšanas (izsaukuma) signālus;

Neatbalstīt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīt.

 
   

6) Latvijas Republikā spēkā esošajos starptautiskajos līgumos un konvencijās noteiktajā kārtībā koordinē un reģistrē radiofrekvenču piešķīrumu;

7) sadarbojas ar citu valstu Sakaru administrācijām un piedalās sakaru nozares starptautisko institūciju un organizāciju darbā, lai veicinātu ierobežoto resursu efektīvu izmantošanu;

8) veic radiofrekvenču spektra radiomonitoringu un radioiekārtu parametru mērījumus;

9) pārbauda pieteikumus par kaitīgiem radiotraucējumiem radio un televīzijas programmu uztveršanā un radiosakaru darbībā, noskaidro šo traucējumu avotus un pieņem lēmumu par traucējumu novēršanu;

10) veic elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitātes mērījumus.

   
   

(2) Izpildot šā panta pirmajā daļā noteiktās funkcijas, Elektronisko sakaru tehniskā direkcija patstāvīgi pieņem lēmumus un izdod administratīvos aktus.

(3) Elektronisko sakaru tehniskās direkcijas izdotos administratīvos aktus var apstrīdēt Satiksmes ministrijā. Elektronisko sakaru tehniskās direkcijas izdota administratīvā akta apstrīdēšana neaptur šāda akta darbību.”

   
 

34.

(Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs K.Leiškalns)

Izteikt 6.pantu šādā redakcijā:

„(1) Elektronisko sakaru aģentūra, kas darbojas saskaņā ar Publisko aģentūru likumu:

1) pārvalda numerācijas resursu datu bāzi;

2) pārvalda radiofrekvenču spektru, lai nodrošinātu tā racionālu un efektīvu izmantošanu;

3) sniedz elektromagnētiskās saderības nodrošināšanas pakalpojumus;

4) plāno radiofrekvenču spektra tehnisko izmantošanu un nosaka radiofrekvenču piešķīrumu radioiekārtas darbībai;

5) piešķir radioiekārtai pazīšanas (izsaukuma) signālus;

 

 

 

 

 

 

Daļēji atbalstīts. Iestrādāts atbild. komis. 35.pr-lik.

 
   

6) Latvijas Republikā spēkā esošajos starptautiskajos līgumos un konvencijās noteiktajā kārtībā koordinē un reģistrē radiofrekvenču piešķīrumu;

7) sadarbojas ar citu valstu Sakaru administrācijām un piedalās sakaru nozares starptautisko institūciju un organizāciju darbā, lai veicinātu ierobežoto resursu efektīvu izmantošanu;

8) veic radiofrekvenču spektra radiomonitoringu un radioiekārtu parametru mērījumus;

9) pārbauda pieteikumus par kaitīgiem radiotraucējumiem radio un televīzijas programmu uztveršanā un radiosakaru darbībā, noskaidro šo traucējumu avotus un pieņem lēmumu par traucējumu novēršanu;

10) veic elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitātes mērījumus.

   
   

(2) Izpildot šā panta pirmajā daļā noteiktās funkcijas, Elektronisko sakaru aģentūra patstāvīgi pieņem lēmumus un izdod administratīvos aktus.

(3) Elektronisko sakaru aģentūras izdotos administratīvos aktus var apstrīdēt Satiksmes ministrijā. Elektronisko sakaru aģentūras izdota administratīvā akta apstrīdēšana neaptur šāda akta darbību, ja vien pārsūdzības institūcija nepieņem lēmumu par šī akta darbības apturēšanu uz sūdzības izskatīšanas laiku.

(4) Elektronisko sakaru aģentūras darbība tiek finansēta no valsts budžetā ieskaitītajiem maksājumiem par radiofrekvenču spektra un numerācijas resursu lietošanu saskaņā ar XX.pantu un elektromagnētiskās saderības nodrošināšanas pakalpojumiem saskaņā ar Ministru kabineta noteikto metodiku.”

   
 

35.

(Atbildīgā komisija)

Izteikt 6.pantu šādā redakcijā:

„6.pants. Elektronisko sakaru aģentūras kompetence

(1) Elektronisko sakaru aģentūra, kas darbojas saskaņā ar Publisko aģentūru likumu:

1) pārvalda radiofrekvenču spektru, lai nodrošinātu tā racionālu un efektīvu izmantošanu;

2) sniedz elektromagnētiskās saderības nodrošināšanas pakalpojumus;

3) plāno radiofrekvenču spektra tehnisko izmantošanu un nosaka radiofrekvenču piešķīrumu radioiekārtas darbībai;

4) piešķir radioiekārtai pazīšanas (izsaukuma) signālus;

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt.

 

 

 

 

6.pants. Elektronisko sakaru aģentūras kompetence

(1) Elektronisko sakaru aģentūra, kas darbojas saskaņā ar Publisko aģentūru likumu:

1) pārvalda radiofrekvenču spektru, lai nodrošinātu tā racionālu un efektīvu izmantošanu;

2) sniedz elektromagnētiskās saderības nodrošināšanas pakalpojumus;

3) plāno radiofrekvenču spektra tehnisko izmantošanu un nosaka radiofrekvenču piešķīrumu radioiekārtas darbībai;

4) piešķir radioiekārtai pazīšanas (izsaukuma) signālus;

   

5) Latvijas Republikā spēkā esošajos starptautiskajos līgumos un konvencijās not eiktajā kārtībā koordinē un reģistrē radiofrekvenču piešķīrumu;

6) sadarbojas ar citu valstu Sakaru administrācijām un piedalās sakaru nozares starptautisko institūciju un organizāciju darbā, lai veicinātu ierobežoto resursu efektīvu izmantošanu;

7) veic radiofrekvenču spektra radiomonitoringu un radioiekārtu parametru mērījumus;

8) pārbauda pieteikumus par kaitīgiem radiotraucējumiem radio un televīzijas programmu uztveršanā un radiosakaru darbībā, noskaidro šo traucējumu avotus un pieņem lēmumu par traucējumu novēršanu.

 

5) Latvijas Republikā spēkā esošajos starptautiskajos līgumos un konvencijās noteiktajā kārtībā koordinē un reģistrē radiofrekvenču piešķīrumu;

6) sadarbojas ar citu valstu Sakaru administrācijām un piedalās sakaru nozares starptautisko institūciju un organizāciju darbā, lai veicinātu ierobežoto resursu efektīvu izmantošanu;

7) veic radiofrekvenču spektra radiomonitoringu un radioiekārtu parametru mērījumus;

8) pārbauda pieteikumus par kaitīgiem radiotraucējumiem radio un televīzijas programmu uztveršanā un radiosakaru darbībā, noskaidro šo traucējumu avotus un pieņem lēmumu par traucējumu novēršanu.

   

(2) Izpildot šā panta pirmajā daļā noteiktās funkcijas, Elektronisko sakaru aģentūra patstāvīgi pieņem lēmumus un izdod administratīvos aktus.

(3) Elektronisko sakaru aģentūras izdotos administratīvos aktus var apstrīdēt Satiksmes ministrijā. Elektronisko sakaru aģentūras izdota administratīvā akta apstrīdēšana neaptur šāda akta darbību, ja vien pārsūdzības institūcija nepieņem lēmumu par šī akta darbības apturēšanu uz sūdzības izskatīšanas laiku.

(4) Elektronisko sakaru aģentūras darbība tiek finansēta no valsts budžetā ieskaitītajiem maksājumiem par radiofrekvenču spektra un numerācijas resursu lietošanu saskaņā ar 58.pantu un elektromagnētiskās saderības nodrošināšanas pakalpojumiem saskaņā ar Ministru kabineta noteikto metodiku.”

 

(2) Izpildot šā panta pirmajā daļā noteiktās funkcijas, Elektronisko sakaru aģentūra patstāvīgi pieņem lēmumus un izdod administratīvos aktus.

(3) Elektronisko sakaru aģentūras izdotos administratīvos aktus var apstrīdēt Satiksmes ministrijā. Elektronisko sakaru aģentūras izdota administratīvā akta apstrīdēšana neaptur šāda akta darbību, ja vien pārsūdzības institūcija nepieņem lēmumu par šī akta darbības apturēšanu uz sūdzības izskatīšanas laiku.

(4) Elektronisko sakaru aģentūras darbība tiek finansēta no valsts budžetā ieskaitītajiem maksājumiem par radiofrekvenču spektra un numerācijas resursu lietošanu saskaņā ar 58.pantu un elektromagnētiskās saderības nodrošināšanas pakalpojumiem saskaņā ar Ministru kabineta noteikto metodiku.

         

7.pants. Elektronisko sakaru aģentūras tiesības Elektronisko sakaru aģentūrai ir šādas tiesības:

36.

(deputāts M.Pietkevičs)

Izslēgt 7.pantu.

Neatbalstīt.

7.pants. Elektronisko sakaru aģentūras tiesības Elektronisko sakaru aģentūrai ir šādas tiesības:

1) Ministru kabineta noteiktajā kārtībā pieprasīt un saņemt no elektronisko sakaru komersanta vai valsts pārvaldes iestādes Elektronisko sakaru aģentūras funkciju izpildei nepieciešamo informāciju;

     

1) Ministru kabineta noteiktajā kārtībā pieprasīt un saņemt no elektronisko sakaru komersanta vai valsts pārvaldes iestādes Elektronisko sakaru aģentūras funkciju izpildei nepieciešamo informāciju;

2) Ministru kabineta noteiktajā kārtībā piekļūt radioiekārtām un iekārtām, kuras izmanto elektroniskajiem sakariem, kā arī pieprasīt uzrādīt vispārējās atļaujas, radiofrekvenču piešķīruma lietošanas atļaujas, atbilstības apliecinājumus vai citus ar elektronisko sakaru izmantošanu saistītos dokumentus;

37.

(Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs K.Leiškalns)

Izteikt 7.panta 2.punktu šādā redakcijā:

„2) Ministru kabineta noteiktajā kārtībā piekļūt radioiekārtām un iekārtām, kuras izmanto elektronisko sakaru tīklu nodrošināšanai vai elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanai, kā arī pieprasīt uzrādīt radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļaujas, atbilstības apliecinājumus vai citus ar elektronisko sakaru izmantošanu saistītos dokumentus;”

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt.

 

 

 

 

2) Ministru kabineta noteiktajā kārtībā piekļūt radioiekārtām un iekārtām, kuras izmanto elektronisko sakaru tīklu nodrošināšanai vai elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanai, kā arī pieprasīt uzrādīt radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļaujas, atbilstības apliecinājumus vai citus ar elektronisko sakaru izmantošanu saistītos dokumentus;

3) ierobežot radioiekārtu lietošanu, lai nodrošinātu normatīvo aktu prasību izpildi un novērstu kaitīgos radiotraucējumus vai šādu radiotraucējumu rašanos.

38.

 

 

 

 

 

39.

(deputāts P.Kalniņš)

Papildināt 7.panta 3.punktu pirms vārdiem “ierobežot radioiekārtu” ar vārdiem “aizliegt vai” un izslēgt vārdu “un” pirms vārda “novērstu”.

(Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs K.Leiškalns)

Izteikt 7.panta 3.punktu šādā redakcijā:

„3) pārtraukt radioiekārtu lietošanu, lai novērstu kaitīgos radiotraucējumus vai šādu radiotraucējumu rašanos.”

Daļēji atbalstīts. Ietverts 39.pr-lik.

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) pārtraukt radioiekārtu lietošanu, lai novērstu kaitīgos radiotraucējumus vai šādu radiotraucējumu rašanos.

         

8.pants. Komisijas kompetence

(1) Komisija papildus šajos noteikumos un likumā "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" noteiktajai kompetencei elektronisko sakaru nozarē:

40.

(Atbildīgā komisija)

Izteikt 8.panta pirmās daļas ievaddaļu šādā redakcijā:

„(1) Komisija papildus šajā likumā un likumā "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" noteiktajai kompetencei elektronisko sakaru nozarē:”

 

 

 

Atbalstīt.

8.pants. Komisijas kompetence

 

(1) Komisija papildus šajā likumā un likumā "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" noteiktajai kompetencei elektronisko sakaru nozarē:

1) veicina elektronisko sakaru tirgus attīstību, caurskatāmi sadarbojoties ar citām valsts iestādēm, citu valstu regulatoriem un Eiropas Savienības institūcijām;

     

1) veicina elektronisko sakaru tirgus attīstību, caurskatāmi sadarbojoties ar citām valsts iestādēm, citu valstu regulatoriem un Eiropas Savienības institūcijām;

2) nosaka elektronisko sakaru pakalpojumu lietotājiem piedāvājamo nomāto līniju minimālo pakalpojumu kopu;

     

2) nosaka elektronisko sakaru pakalpojumu lietotājiem piedāvājamo nomāto līniju minimālo pakalpojumu kopu;

3) nosaka strīdu izšķiršanas kārtību un saskaņā ar to izšķir strīdus starp elektronisko sakaru komersantiem starpsavienojumu, piekļuves, iekārtu kopīgas izmantošanas un nomāto līniju jautājumos, kā arī strīdus starp elektronisko sakaru komersantiem un elektronisko sakaru pakalpojumu lietotājiem, ja strīds saistīts ar elektronisko sakaru pakalpojumu lietotāju pretenzijām. Komisijas pilns lēmuma teksts tiek nosūtīts strīdā iesaistītajām pusēm;

     

3) nosaka strīdu izšķiršanas kārtību un saskaņā ar to izšķir strīdus starp elektronisko sakaru komersantiem starpsavienojumu, piekļuves, iekārtu kopīgas izmantošanas un nomāto līniju jautājumos, kā arī strīdus starp elektronisko sakaru komersantiem un elektronisko sakaru pakalpojumu lietotājiem, ja strīds saistīts ar elektronisko sakaru pakalpojumu lietotāju pretenzijām. Komisijas pilns lēmuma teksts tiek nosūtīts strīdā iesaistītajām pusēm;

4) veicina konkurenci elektronisko sakaru jomā tā, lai līdzīgos apstākļos pastāvētu vienlīdzīga attieksme pret elektronisko sakaru komersantiem, kas nodrošina elektronisko sakaru tīklus un elektronisko sakaru pakalpojumus;

41.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42.

(Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs K.Leiškalns)

Izteikt 8.panta pirmās daļas 4.punktu šādā redakcijā:

4) veicina konkurenci elektronisko sakaru jomā tā, lai līdzīgos apstākļos pastāvētu vienlīdzīga attieksme pret elektronisko sakaru komersantiem; „

(Atbildīgā komisija)

Izteikt 8.panta pirmās daļas 4.punktu šādā redakcijā:

“4) veicina konkurenci elektronisko sakaru jomā;”

 

Daļēji atbalstīts. Iestrādāts atbildīgās komisijas priekšlik.

 

 

 

 

Atbalstīt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) veicina konkurenci elektronisko sakaru jomā;

5) atbilstoši kompetencei uzrauga normatīvo aktu ievērošanu elektronisko sakaru nozarē;

43.

(Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs K.Leiškalns)

Izteikt 8.panta pirmās daļas 5.punktu šādā redakcijā:

„5)  uzrauga elektronisko sakaru nozares normatīvo aktu ievērošanu;”

 

 

 

 

Atbalstīt.

 

 

 

 

5) uzrauga elektronisko sakaru nozares normatīvo aktu ievērošanu;

6) nodrošina darbības atklātumu, publiskojot savas darbības gada pārskatus, kā arī apkopo un publisko informāciju par elektronisko sakaru nozari atbilstoši kompetencei;

     

6) nodrošina darbības atklātumu, publiskojot savas darbības gada pārskatus, kā arī apkopo un publisko informāciju par elektronisko sakaru nozari atbilstoši kompetencei;

7) nosaka kārtību, kādā tiek reģistrēti augstākā līmeņa domēna vārdi (.lv);

     

7) nosaka kārtību, kādā tiek reģistrēti augstākā līmeņa domēna vārdi (.lv);

8) nosaka un publicē kārtību un termiņus lokālo cilpu atsaistīšanai;

44.

(Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs K.Leiškalns)

Izteikt 8.panta pirmās daļas 8.punktu šādā redakcijā:

„8) nosaka un publicē laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” nosacījumus un prasības, kuras iekļaujamas abonentlīniju atsaistīšanas pamatpiedāvājumā

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt.

 

 

 

 

8) nosaka un publicē laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” nosacījumus un prasības, kuras iekļaujamas abonentlīniju atsaistīšanas pamatpiedāvājumā;

9) nosaka un publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" procedūru un kritērijus to elektronisko sakaru komersantu noteikšanai, kuriem ir būtiska ietekme konkrētajā tirgū, kā arī nosaka un publicē speciālās prasības šo komersantu darbībai.

     

9) nosaka un publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" procedūru un kritērijus to elektronisko sakaru komersantu noteikšanai, kuriem ir būtiska ietekme konkrētajā tirgū, kā arī nosaka un publicē speciālās prasības šo komersantu darbībai;

 

45.

(Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs K.Leiškalns)

Papildināt 8. panta pirmo daļu ar 10.punktu šādā redakcijā:

„10) nosaka un publicē laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” kārtību publiskām konsultācijām ar tirgus dalībniekiem.”

 

 

 

 

Atbalstīt.

 

 

 

 

10) nosaka un publicē laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” kārtību publiskām konsultācijām ar tirgus dalībniekiem.

 

46.

(deputāts M.Pietkevičs)

Papildināt 8. panta pirmo daļu ar 10.-15.punktu šādā redakcijā:

„10)nodrošina un kontrolē radioiekārtu elektromagnētisko saderību un veic to tehniskās ekspertīzes to uzstādīšanas vietās;

11)plāno radiofrekvenču spektra tehnisko izmantošanu un radioiekārtu darba frekvences;

12)veic tehnisko koordināciju ar ārvalstu sakaru administrācijām radiofrekvenču izmantošanai un reģistrē starptautiski noteiktā kārtībā Latvijas radiostacijas darba frekvences;

13)veic nepārtrauktu radiofrekvenču spektra izmantošanas uzraudzību;

14)izskata traucējumu pieteikumus radio un televīzijas raidījumu uztveršanā, radiosakaru darbībā, ar saviem tehniskajiem līdzekļiem noskaidrojot traucējumu avotus;

15)veic galiekārtu un radioiekārtu līdzekļu atbilstības novērtēšanu.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīt.

 

(2) Atbilstoši šajos noteikumos noteiktajai kompetencei Komisija patstāvīgi pieņem lēmumus un izdod administratīvos aktus, kas ir saistoši konkrētiem elektronisko sakaru komersantiem un lietotājiem.

47.

(Juridiskais birojs)

Aizstāt 8.panta otrajā daļā vārdus “šajos noteikumos” ar vārdiem “šajā likumā”.

 

Atbalstīt.

(2) Atbilstoši šajā likumā noteiktajai kompetencei Komisija patstāvīgi pieņem lēmumus un izdod administratīvos aktus, kas ir saistoši konkrētiem elektronisko sakaru komersantiem un lietotājiem.

         

9.pants. Komisijas tiesības

Komisijai ir šādas tiesības:

     

9.pants. Komisijas tiesības

Komisijai ir šādas tiesības:

1) pieprasīt un Komisijas noteiktajā termiņā saņemt no elektronisko sakaru komersantiem informāciju, kas nepieciešama Komisijas funkciju izpildei (arī tādu informāciju, kas ietver komercnoslēpumu), kā arī attiecīgo personu rakstiskus vai mutiskus paskaidrojumus;

     

1) pieprasīt un Komisijas noteiktajā termiņā saņemt no elektronisko sakaru komersantiem informāciju, kas nepieciešama Komisijas funkciju izpildei (arī tādu informāciju, kas ietver komercnoslēpumu), kā arī attiecīgo personu rakstiskus vai mutiskus paskaidrojumus;

2) Komisijas funkciju izpildei un pārbaužu veikšanai, iepriekš par to brīdinot, apmeklēt telpas un ēkas un piekļūt iekārtām, kuras izmanto elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanai vai publisko elektronisko sakaru tīklu ekspluatācijai, kā arī pieprasīt uzrādīt atļaujas, sertifikātus vai citus dokumentus, kuri apliecina īpašuma tiesības vai tiesības izmantot šos objektus vai iekārtas;

48.

(Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs K.Leiškalns)

Izteikt 9.panta 2.punktu šādā redakcijā:

„2) Komisijas funkciju izpildei un pārbaužu veikšanai, iepriekš par to brīdinot, apmeklēt telpas un ēkas un piekļūt iekārtām, kuras izmanto elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanai vai publisko elektronisko sakaru tīklu nodrošināšanai, kā arī pieprasīt uzrādīt atļaujas, sertifikātus vai citus dokumentus, kuri apliecina īpašuma tiesības vai tiesības izmantot šos objektus vai iekārtas. Šajā punktā minētās tiesības Komisija var deleģēt citām fiziskām vai juridiskām personām, tās atbilstoši pilnvarojot;”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt.

 

 

 

 

2) Komisijas funkciju izpildei un pārbaužu veikšanai, iepriekš par to brīdinot, apmeklēt telpas un ēkas un piekļūt iekārtām, kuras izmanto elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanai vai publisko elektronisko sakaru tīklu nodrošināšanai, kā arī pieprasīt uzrādīt atļaujas, sertifikātus vai citus dokumentus, kuri apliecina īpašuma tiesības vai tiesības izmantot šos objektus vai iekārtas. Šajā punktā minētās tiesības Komisija var deleģēt citām fiziskām vai juridiskām personām, tās atbilstoši pilnvarojot;

3) lai nodrošinātu efektīvu konkurenci elektronisko sakaru nozarē, pēc savas ierosmes vai, ja to pamatoti lūdz kāda no pusēm, noskaidrot, kādi jautājumi un nosacījumi iekļaujami piekļuves, starpsavienojumu, iekārtu kopīgas izmantošanas, nomāto līniju vai lokālo cilpu atsaistīšanas līgumos, kā arī kas jāievēro vienai vai vairākām līguma pusēm, lai grozītu vai svītrotu nosacījumus vai noteiktā veidā vienotos par nosacījumiem;

49.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50.

(Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs K.Leiškalns)

Izteikt 9.panta 3.punktu šādā redakcijā:

„3) lai nodrošinātu efektīvu konkurenci elektronisko sakaru nozarē, pēc savas ierosmes vai, ja to pamatoti lūdz kāda no pusēm, noskaidrot nosacījumus, kuri iekļaujami piekļuves, starpsavienojumu, iekārtu kopīgas izmantošanas vai piekļuves tīkla līniju atsaistīšanas līgumos, kā arī noteiktu, kas jāievēro vienai vai abām līguma pusēm, lai grozītu vai vienotos par līguma nosacījumiem;”

(Atbildīgā komisija)

Izteikt 9.panta 3.punktu šādā redakcijā:

„3) lai nodrošinātu efektīvu konkurenci elektronisko sakaru nozarē, pēc savas ierosmes vai, ja to pamatoti lūdz kāda no pusēm, noskaidrot nosacījumus, kuri iekļaujami piekļuves, starpsavienojumu, iekārtu kopīgas izmantošanas vai abonentlīniju atsaistīšanas līgumos, kā arī noteikt, kas jāievēro vienai vai vairākām līguma pusēm, lai grozītu vai izslēgtu līguma nosacījumus vai vienotos par līguma nosacījumiem;”

 

 

 

 

 

 

 

 

Daļēji atbalstīts. Iestrādāts atbildīgās komisijas priekšlik.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) lai nodrošinātu efektīvu konkurenci elektronisko sakaru nozarē, pēc savas ierosmes vai, ja to pamatoti lūdz kāda no pusēm, noskaidrot nosacījumus, kuri iekļaujami piekļuves, starpsavienojumu, iekārtu kopīgas izmantošanas vai abonentlīniju atsaistīšanas līgumos, kā arī noteikt, kas jāievēro vienai vai vairākām līguma pusēm, lai grozītu vai izslēgtu līguma nosacījumus vai vienotos par līguma nosacījumiem;

4) pieprasīt attiecīgu grozījumu izdarīšanu jau noslēgtajos starpsavienojumu, piekļuves vai iekārtu kopīgas izman tošanas līgumos, ja tas nepieciešams, lai nodrošinātu efektīvu konkurenci vai maksimālu ekonomisko efektivitāti, vai elektronisko sakaru tīklu vai elektronisko sakaru pakalpojumu savstarpēju savietojamību;

51.

(Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs K.Leiškalns)

Izteikt 9.panta 4.punktu šādā redakcijā:

„4) pieprasīt attiecīgu grozījumu izdarīšanu jau noslēgtajos starpsavienojumu, piekļuves vai iekārtu kopīgas izmantošanas līgumos, ja tas nepieciešams, lai nodrošinātu efektīvu konkurenci vai ekonomisko efektivitāti, vai elektronisko sakaru tīklu vai elektronisko sakaru pakalpojumu savstarpēju savietojamību;”

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt.

 

 

 

 

4) pieprasīt attiecīgu grozījumu izdarīšanu jau noslēgtajos starpsavienojumu, piekļuves vai iekārtu kopīgas izmantošanas līgumos, ja tas nepieciešams, lai nodrošinātu efektīvu konkurenci vai ekonomisko efektivitāti, vai elektronisko sakaru tīklu vai elektronisko sakaru pakalpojumu savstarpēju savietojamību;

5) pēc savas ierosmes vai, ja to pamatoti lūdz kāda no pusēm, noteikt termiņu, kādā jābeidz sarunas par piekļuves, starpsavienojumu, iekārtu kopējas izmantošanas, nomāto līniju vai lokālo cilpu atsaistīšanas līgumu noslēgšanu (minētais termiņš nedrīkst būt ilgāks par trim mēnešiem no lēmuma spēkā stāšanās brīža). Komisija veic pasākumus, lai panāktu līguma noslēgšanu saskaņā ar komisijas noteikto kārtību, ja noteiktajā termiņā vienošanās netiek panākta;

52.

(Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs K.Leiškalns)

Izteikt 9.panta 5.punktu šādā redakcijā:

„5) pēc savas ierosmes vai, ja to pamatoti lūdz kāda no pusēm, noteikt termiņu, kādā jābeidz sarunas par piekļuves, starpsavienojumu, iekārtu kopējas izmantošanas vai piekļuves tīkla līniju atsaistīšanas līgumu noslēgšanu. Komisijas noteiktais termiņš nedrīkst būt ilgāks par trim mēnešiem no lēmuma spēkā stāšanās brīža. Izņēmuma gadījumos Komisijai ir tiesības šo termiņu pagarināt. Ja Komisijas noteiktajā termiņā vienošanās netiek panākta, tad Komisija veic pasākumus, lai panāktu līguma noslēgšanu saskaņā ar Komisijas noteikto kārtību;”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daļēji atbalstīts. Iestrādāts atbildīgās komisijas 53.priekšlik.

 

 

 

 

 

 

 
 

53.

(Atbildīgā komisija)

Izteikt 9.panta 5.punktu šādā redakcijā:

„5) pēc savas ierosmes vai, ja to pamatoti lūdz kāda no pusēm, noteikt termiņu, kādā jābeidz sarunas par piekļuves, starpsavienojumu, iekārtu kopējas izmantošanas, nomāto līniju vai piekļuves tīkla līniju atsaistīšanas līgumu noslēgšanu. Komisijas noteiktais termiņš nedrīkst būt ilgāks par trim mēnešiem no lēmuma spēkā stāšanās brīža. Izņēmuma gadījumos Komisijai ir tiesības šo termiņu pagarināt. Ja Komisijas noteiktajā termiņā vienošanās netiek panākta, tad Komisija veic pasākumus, lai panāktu līguma noslēgšanu saskaņā ar Komisijas noteikto kārtību;”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt.

 

 

5) pēc savas ierosmes vai, ja to pamatoti lūdz kāda no pusēm, noteikt termiņu, kādā jābeidz sarunas par piekļuves, starpsavienojumu, iekārtu kopējas izmantošanas, nomāto līniju vai piekļuves tīkla līniju atsaistīšanas līgumu noslēgšanu. Komisijas noteiktais termiņš nedrīkst būt ilgāks par trim mēnešiem no lēmuma spēkā stāšanās brīža. Izņēmuma gadījumos Komisijai ir tiesības šo termiņu pagarināt. Ja Komisijas noteiktajā termiņā vienošanās netiek panākta, tad Komisija veic pasākumus, lai panāktu līguma noslēgšanu saskaņā ar Komisijas noteikto kārtību;

6) Komisijas priekšsēdētājs vai viņa pilnvarota amatpersona ir tiesīga sastādīt elektronisko sakaru komersantam administratīvo pārkāpumu protokolu, kas tiek izskatīts likumā noteiktajā kārtībā.

     

6) Komisijas priekšsēdētājs vai viņa pilnvarota amatpersona ir tiesīga sastādīt elektronisko sakaru komersantam administratīvo pārkāpumu protokolu, kas tiek izskatīts likumā noteiktajā kārtībā.

 

54.

(deputāts M.Pietkevičs)

Papildināt 9.pantu ar 7.punktu šādā redakcijā:

„7) ierobežot radioiekārtu lietošanu, lai nodrošinātu normatīvo aktu prasību izpildi un novērstu kaitīgos radiotraucējumus vai šādu traucējumu rašanos”.

 

 

 

 

Neatbalstīt.

 
         

10.pants. Komisijas lēmumu pārsūdzība

(1) Komisijas pieņemtos lēmumus un izdotos administratīvos aktus var pārsūdzēt tiesā.

     

10.pants. Komisijas lēmumu pārsūdzība

(1) Komisijas pieņemtos lēmumus un izdotos administratīvos aktus var pārsūdzēt tiesā.

(2) Pieteikuma iesniegšana tiesā par administratīvā akta atcelšanu, atzīšanu par spēku zaudējušu vai spēkā neesošu neaptur Komisijas izdota administratīvā akta darbību.

55.

(Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs K.Leiškalns)

Izteikt 10.panta otro daļu šādā redakcijā:

„(2) Pieteikuma iesniegšana tiesā par administratīvā akta atcelšanu, atzīšanu par spēku zaudējušu vai spēkā neesošu neaptur Komisijas izdota administratīvā akta darbību, ja vien pārsūdzības institūcija nepieņem lēmumu par šī akta darbības apturēšanu uz sūdzības izskatīšanas laiku.”

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīt.

(2) Pieteikuma iesniegšana tiesā par administratīvā akta atcelšanu, atzīšanu par spēku zaudējušu vai spēkā neesošu neaptur Komisijas izdota administratīvā akta darbību.

         

11.pants. Elektronisko sakaru komersanta darbības apturēšana

(1) Komersanta darbību elektronisko sakaru nozarē Komisija var apturēt saskaņā ar likumu "Par uzņēmumu, iestāžu un organizāciju darbības apturēšanas kārtību".

56.

(Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs K.Leiškalns)

Izteikt 11.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Komersanta darbību elektronisko sakaru nozarē Komisija var apturēt saskaņā ar likumu "Par uzņēmumu, iestāžu un organizāciju darbības apturēšanas kārtību" un Komisijas noteikumiem par vispārējās atļaujas noteikumu pārkāpumu novēršanu un elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanas pārtraukšanu.”

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt.

11.pants. Elektronisko sakaru komersanta darbības apturēšana

 

 

(1) Komersanta darbību elektronisko sakaru nozarē Komisija var apturēt saskaņā ar likumu "Par uzņēmumu, iestāžu un organizāciju darbības apturēšanas kārtību" un Komisijas noteikumiem par vispārējās atļaujas noteikumu pārkāpumu novēršanu un elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanas pārtraukšanu.

(2) Komisija nodrošina lēmuma izpildi par komersanta darbības apturēšanu elektronisko sakaru nozarē, noplombējot iekārtas vai ierīces un aizzīmogojot telpas, kuras komersants izmanto darbībai elektronisko sakaru nozarē.

     

(2) Komisija nodrošina lēmuma izpildi par komersanta darbības apturēšanu elektronisko sakaru nozarē, noplombējot iekārtas vai ierīces un aizzīmogojot telpas, kuras komersants izmanto darbībai elektronisko sakaru nozarē.

 

       

12.pants. Valsts nodeva par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu

Elektronisko sakaru komersants maksā valsts nodevu par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu saskaņā ar likumu "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem".

57.

 

 

 

 

58.

(deputāts M.Pietkevičs)

Izteikt 12.panta virsrakstu šādā redakcijā:

„12.pants. Ar regulēšanu saistītie maksājumi”.

(Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs K.Leiškalns)

Izteikt 12.panta tekstu šādā redakcijā:

„Elektronisko sakaru komersants maksā valsts nodevu par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu saskaņā ar likumu "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem". Valsts nodevas apmēram jābūt ierobežotam tā, lai kopējā iekasētā nodevu summa segtu tikai Komisijas atbilstošās administratīvās izmaksas, kas radīsies vispārējo atļauju nosacījumu izpildes uzraudzībā, ierobežoto resursu izmantošanas tiesību komercdarbībai piešķiršanā un uzraudzībā, kā arī izmaksas starptautiskai sadarbībai, normatīvo aktu harmonizācijai, standartizācijai, tirgus analīzei, sekundāro normatīvo aktu sagatavošanai un ieviešanai.”

 

 

Neatbalstīt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīt.

12.pants. Valsts nodeva par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu

Elektronisko sakaru komersants maksā valsts nodevu par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu saskaņā ar likumu "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem".

 

59.

(deputāts M.Pietkevičs)

Papildināt 12.pantu ar otro un trešo daļu šādā redakcijā:

„(2) Elektronisko sakaru komersanti veic maksājumus par ierobežoto resursu izmantošanu un to izmantošanas uzraudzību Ministru kabineta noteiktajā apmērā un kārtībā.

(3) Šī panta otrajā daļā noteiktie maksājumi iemaksājami valsts budžetā un kas ieskaitāmi Komisijas kontā Valsts kasē, un izmantojami vienīgi ierobežoto resursu izmantošanas uzraudzības nodrošināšanai.”

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīt.

 
         

13.pants. Standartizācija

(1) Standartizācija elektronisko sakaru nozarē notiek saskaņā ar Standartizācijas likumu.

     

13.pants. Standartizācija

(1) Standartizācija elektronisko sakaru nozarē notiek saskaņā ar Standartizācijas likumu.

(2) Obligāti piemērojamo standartu ievērošanas uzraudzību elektronisko sakaru nozarē nodrošina Satiksmes ministrija.

     

(2) Obligāti piemērojamo standartu ievērošanas uzraudzību elektronisko sakaru nozarē nodrošina Satiksmes ministrija.

         

III nodaļa

Elektronisko sakaru tīkli

14.pants. Elektronisko sakaru tīklu veidi

(1) Elektronisko sakaru tīkli ir publiski vai privāti.

     

III nodaļa

Elektronisko sakaru tīkli

14.pants. Elektronisko sakaru tīklu veidi

(1) Elektronisko sakaru tīkli ir publiski vai privāti.

(2) Publiskais elektronisko sakaru tīkls ir elektronisko sakaru tīkls, ko izmanto elektronisko sakaru pakalpojumu nodrošināšanai.

     

(2) Publiskais elektronisko sakaru tīkls ir elektronisko sakaru tīkls, ko izmanto elektronisko sakaru pakalpojumu nodrošināšanai.

(3) Privātais elektronisko sakaru tīkls ir elektronisko sakaru tīkls, kas izveidots un tiek ekspluatēts tikai tā īpašnieka vajadzību nodrošināšanai.

     

(3) Privātais elektronisko sakaru tīkls ir elektronisko sakaru tīkls, kas izveidots un tiek ekspluatēts tikai tā īpašnieka vajadzību nodrošināšanai.

         

15.pants. Elektronisko sakaru tīklu nepārtrauktība un publisko elektronisko sakaru pakalpojumu pieejamība Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā tiek nodrošināta elektronisko sakaru tīklu nepārtrauktība un publisko elektronisko sakaru pakalpojumu pieejamība noteiktā atrašanās vietā katastrofāla elektronisko sakaru tīkla bojājuma vai nepārvaramas varas gadījumā.

60.

(Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs K.Leiškalns)

Izteikt 15.panta tekstu šādā redakcijā:

„Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā elektronisko sakaru komersanti nodrošina elektronisko sakaru tīklu nepārtrauktu darbību un publisko elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanu nepārvaramas varas gadījumos vai gadījumos, ja radušies būtiski elektronisko sakaru tīklu bojājumi.”

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt.

15.pants. Elektronisko sakaru tīklu nepārtrauktība un publisko elektronisko sakaru pakalpojumu pieejamība

 

Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā elektronisko sakaru komersanti nodrošina elektronisko sakaru tīklu nepārtrauktu darbību un publisko elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanu nepārvaramas varas gadījumos vai gadījumos, ja radušies būtiski elektronisko sakaru tīklu bojājumi.

         

16.pants. Elektronisko sakaru tīklu ierīkošana, būvniecība un aizsardzība

(1) Ministru kabinets nosaka elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas un būvēšanas kārtību.

     

16.pants. Elektronisko sakaru tīklu ierīkošana, būvniecība un aizsardzība

(1) Ministru kabinets nosaka elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas un būvēšanas kārtību.

(2) Publisko elektronisko sakaru tīklu komersantiem ir tiesības ierīkot elektronisko sakaru tīklus valsts, pašvaldību un privātā īpašuma robežās, iepriekš saskaņojot projektu ar nekustamā īpašuma īpašniekiem vai valdītājiem.

61.

(Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs K.Leiškalns)

Izteikt 16.panta otro daļu šādā redakcijā:

„(2) Publisko elektronisko sakaru tīklu komersantiem ir tiesības ierīkot elektronisko sakaru tīklus un izbūvēt tīklu infrastruktūras būves (kabeļu kanalizāciju, kabeļu akas, stabus, mastus, torņus, konteinerus) valsts, pašvaldību un privātā īpašuma robežās, iepriekš saskaņojot projektu ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai valdītāju.”

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt.

 

 

 

 

(2) Publisko elektronisko sakaru tīklu komersantiem ir tiesības ierīkot elektronisko sakaru tīklus un izbūvēt tīklu infrastruktūras būves (kabeļu kanalizāciju, kabeļu akas, stabus, mastus, torņus, konteinerus) valsts, pašvaldību un privātā īpašuma robežās, iepriekš saskaņojot projektu ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai valdītāju.

(3) Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanu īpaši aizsargājamās dabas teritorijās saskaņo ar īpaši aizsargājamās dabas teritorijas administrāciju vai ar reģionālo vides pārvaldi.

     

(3) Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanu īpaši aizsargājamās dabas teritorijās saskaņo ar īpaši aizsargājamās dabas teritorijas administrāciju vai ar reģionālo vides pārvaldi.

(4) Lai nodrošinātu elektronisko sakaru tīklu aizsardzību, tiek izveidotas aizsardzības zonas (aizsargjoslas, stigas), kuru platuma ierobežojumus un izmantošanas kārtību nosaka Aizsargjoslu likums.

     

(4) Lai nodrošinātu elektronisko sakaru tīklu aizsardzību, tiek izveidotas aizsardzības zonas (aizsargjoslas, stigas), kuru platuma ierobežojumus un izmantošanas kārtību nosaka Aizsargjoslu likums.

(5) Publiskā elektronisko sakaru tīkla operators savā elektronisko sakaru tīkla aizsargjoslā drīkst veikt visus ekspluatācijai nepieciešamos darbus, par to iepriekš rakstiski brīdinot zemes īpašnieku vai valdītāju.

     

(5) Publiskā elektronisko sakaru tīkla operators savā elektronisko sakaru tīkla aizsargjoslā drīkst veikt visus ekspluatācijai nepieciešamos darbus, par to iepriekš rakstiski brīdinot zemes īpašnieku vai valdītāju.

         

17.pants. Nekustamā īpašuma sakārtošana pēc elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas, ekspluatācijas vai attīstības darbu pabeigšanas

 

62.

(Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs K.Leiškalns)

Izteikt 17.panta nosaukumu šādā redakcijā:

„17.pants. Nekustamā īpašuma sakārtošana pēc elektronisko sakaru tīklu nodrošināšanas darbu pabeigšanas”.

 

 

 

 

 

Atbalstīt.

 

 

 

 

17.pants. Nekustamā īpašuma sakārtošana pēc elektronisko sakaru tīklu nodrošināšanas darbu pabeigšanas

(1) Pēc elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas, ekspluatācijas vai attīstības darbu pabeigšanas elektronisko sakaru komersantam ir pienākums sakārtot attiecīgo nekustamo īpašumu, kuru viņš ir sabojājis vai kā citādi patvaļīgi pārveidojis.

63.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs K.Leiškalns)

Izteikt 17.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

„(1) Pēc elektronisko sakaru tīklu nodrošināšanas darbu pabeigšanas elektronisko sakaru komersantam ir pienākums sakārtot attiecīgo nekustamo īpašumu, kuru viņš ir sabojājis vai kā citādi patvaļīgi pārveidojis.”

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt.

 

 

 

 

(1) Pēc elektronisko sakaru tīklu nodrošināšanas darbu pabeigšanas elektronisko sakaru komersantam ir pienākums sakārtot attiecīgo nekustamo īpašumu, kuru viņš ir sabojājis vai kā citādi patvaļīgi pārveidojis.

(2) Ja mēneša laikā pēc darbu pabeigšanas vai citā termiņā pēc vienošanās ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai valdītāju elektronisko sakaru komersants nesakārto attiecīgo īpašumu, to ir tiesīgs sakārtot pats īpašnieks vai valdītājs, piedzenot no elektronisko sakaru komersanta ar īpašuma sakārtošanu saistītos izdevumus un zaudējumus.

     

(2) Ja mēneša laikā pēc darbu pabeigšanas vai citā termiņā pēc vienošanās ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai valdītāju elektronisko sakaru komersants nesakārto attiecīgo īpašumu, to ir tiesīgs sakārtot pats īpašnieks vai valdītājs, piedzenot no elektronisko sakaru komersanta ar īpašuma sakārtošanu saistītos izdevumus un zaudējumus.

         

18.pants. Elektronisko sakaru komersanta servitūta tiesības

(1) Publiskā elektronisko sakaru tīkla operatoram ir nekustamā īpašuma servitūta tiesības ierīkot, attīstīt un ekspluatēt publisko elektronisko sakaru tīklu, tajā skaitā izmantot namīpašuma kāpņu telpas, fasādi, bēniņus, jumtu un pagrabu koplietojuma telpas un sniegt elektronisko sakaru pakalpojumus.

64.

(Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs K.Leiškalns)

Izteikt 18.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

„(1) Publiskā elektronisko sakaru tīkla operatoram ir nekustamā īpašuma servitūta tiesības publisko elektronisko sakaru tīklu nodrošināšanai un elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanai.”

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt.

18.pants. Elektronisko sakaru komersanta servitūta tiesības

 

 

(1) Publiskā elektronisko sakaru tīkla operatoram ir nekustamā īpašuma servitūta tiesības publisko elektronisko sakaru tīklu nodrošināšanai un elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanai.

(2) Servitūts ierīkojams, savstarpēji vienojoties ar īpašnieku. Ja puses nevar vienoties, servitūtu nodibina ar tiesas spriedumu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

65.

(Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs K.Leiškalns)

Izteikt 18.panta otro daļu šādā redakcijā:

„(2) Servitūta tiesības realizē, savstarpēji vienojoties ar nekustamā īpašuma īpašnieku. Ja puses nevar vienoties, servitūtu nodibina ar tiesas spriedumu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.”

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt.

 

 

 

 

(2) Servitūta tiesības realizē, savstarpēji vienojoties ar nekustamā īpašuma īpašnieku. Ja puses nevar vienoties, servitūtu nodibina ar tiesas spriedumu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

(3) Elektronisko sakaru tīklu pēc nekustamā īpašuma īpašnieka vai valdītāja prasības pārvieto par attiecīgā nekustamā īpašuma īpašnieka vai valdītāja līdzekļiem.

     

(3) Elektronisko sakaru tīklu pēc nekustamā īpašuma īpašnieka vai valdītāja prasības pārvieto par attiecīgā nekustamā īpašuma īpašnieka vai valdītāja līdzekļiem.

(4) Ja elektronisko sakaru tīkls ir izvietots citu sakaru aizsargjoslās, to pārvietošanas noteikumus nosaka Ministru kabinets.

66.

(Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs K.Leiškalns)

Izslēgt 18.panta ceturto daļu.

Atbalstīt, mainot turpmākās daļas numerāciju.

 

(5) Publiskā elektronisko sakaru tīkla līnijas, kabeļus un publiskā elektronisko sakaru tīkla pieslēguma punktus ierīko, kā arī iekārtas uzstāda, ievērojot likumu "Par kultūras pieminekļu aizsardzību".

     

(4) Publiskā elektronisko sakaru tīkla līnijas, kabeļus un publiskā elektronisko sakaru tīkla pieslēguma punktus ierīko, kā arī iekārtas uzstāda, ievērojot likumu "Par kultūras pieminekļu aizsardzību".

         

IV nodaļa

Elektronisko sakaru komersanti, abonenti un elektronisko sakaru pakalpojumu lietotāji

19.pants. Elektronisko sakaru komersanta pienākumi (1) Elektronisko sakaru komersantam ir šādi pienākumi:

     

IV nodaļa

Elektronisko sakaru komersanti, abonenti un elektronisko sakaru pakalpojumu lietotāji

19.pants. Elektronisko sakaru komersanta pienākumi

(1) Elektronisko sakaru komersantam ir šādi pienākumi:

1) ievērot un izpildīt vispārējās atļaujas nosacījumus;

     

1) ievērot un izpildīt vispārējās atļaujas nosacījumus;

2) nodrošināt publisko elektronisko sakaru tīkla darbību un elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanu atbilstoši normatīvajiem aktiem;

67.

(Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs K.Leiškalns)

Izslēgt 19.panta pirmās daļas 2.punktu.

Atbalstīt, mainot turpmāko punktu numerāciju.

 

3) nodrošināt, lai piedāvāto elektronisko sakaru pakalpojumu apraksts un lietošanas noteikumi būtu publiski pieejami Komisijas noteiktajā kārtībā;

68.

(Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs K.Leiškalns)

Izteikt 19.panta pirmās daļas 3.punktu šādā redakcijā:

„3) nodrošināt, lai piedāvāto elektronisko sakaru pakalpojumu apraksti un lietošanas noteikumi būtu publiski pieejami Komisijas noteiktajā kārtībā;”

 

 

 

 

 

Atbalstīt.

 

 

 

 

2) nodrošināt, lai piedāvāto elektronisko sakaru pakalpojumu apraksti un lietošanas noteikumi būtu publiski pieejami Komisijas noteiktajā kārtībā;

4) noslēgt rakstisku elektronisko sakaru pakalpojumu līgumu ar katru abonentu;

     

3) noslēgt rakstisku elektronisko sakaru pakalpojumu līgumu ar katru abonentu;

5) nodrošināt elektronisko sakaru pakalpojumu lietotājam sniegto elektronisko sakaru pakalpojumu tarifu atklātību un publisko pieejamību;

69.

(Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs K.Leiškalns)

Izslēgt 19.panta pirmās daļas 5.punktu.

Atbalstīt, mainot turpmāko punktu numerāciju.

 

6) nodrošināt elektronisko sakaru pakalpojumu lietotāju datu aizsardzību saskaņā ar normatīvajiem aktiem;

70.

(Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs K.Leiškalns)

Izteikt 19.panta pirmās daļas 6.punktu šādā redakcijā:

„6) nodrošināt elektronisko sakaru pakalpojumu lietotāju personu datu aizsardzību saskaņā ar normatīvajiem aktiem;”

 

 

 

 

Atbalstīt.

4) nodrošināt elektronisko sakaru pakalpojumu lietotāju personu datu aizsardzību saskaņā ar normatīvajiem aktiem;

7) saskaņā ar Satversmes aizsardzības biroja direktora rakstisku pieprasījumu ierīkot pārtveršanas punktu (punktus), kas pēc operatīvās darbības subjekta vadītāja rakstiska pieprasījuma jānodod tā lietošanā operatīvās darbības pasākumu veikšanai un kriminālprocesuālo darbību nodrošināšanai;

     

5) saskaņā ar Satversmes aizsardzības biroja direktora rakstisku pieprasījumu ierīkot pārtveršanas punktu (punktus), kas pēc operatīvās darbības subjekta vadītāja rakstiska pieprasījuma jānodod tā lietošanā operatīvās darbības pasākumu veikšanai un kriminālprocesuālo darbību nodrošināšanai;

8) maršrutēt izsaukumu;

71.

(Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs K.Leiškalns)

Izslēgt 19.panta pirmās daļas 8.punktu.

Atbalstīt, mainot turpmāko punktu numerāciju.

 

9) noteikt un publiskot publiskā telefona tīkla pieslēguma punktu parametrus;

     

6) noteikt un publiskot publiskā telefona tīkla pieslēguma punktu parametrus;

10) veikt sarunas par piekļuvi vai starpsavienojumiem;

72.

(Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs K.Leiškalns)

Izteikt 19.panta pirmās daļas 10.punktu šādā redakcijā:

„10) veikt sarunas par piekļuvi vai starpsavienojumiem ar visiem elektronisko sakaru komersantiem, kas to pieprasa;”

 

 

 

 

Atbalstīt.

7) veikt sarunas par piekļuvi vai starpsavienojumiem ar visiem elektronisko sakaru komersantiem, kas to pieprasa;

11) kabeļtelevīzijas tīkla izmantošanai un pakalpojumu sniegšanai izveidot atsevišķu elektronisko sakaru komersantu, ja tam ir būtiska ietekme elektronisko sakaru tīkla vai telefonijas pakalpojuma tirgū, ja to kontrolē valsts vai pašvaldība vai tas gūst labumu no īpašu tiesību izmantošanas un ja tas izmanto tīklu, kurš ir izveidots tajā pašā ģeogrāfiskajā teritorijā, balstoties uz īpašām tiesībām;

73.

(Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs K.Leiškalns)

Izteikt 19.panta pirmās daļas 11.punktu šādā redakcijā:

„11) kabeļtelevīzijas tīkla nodrošināšanai un pakalpojumu sniegšanai izveidot atsevišķu elektronisko sakaru komersantu, ja tam ir būtiska ietekme elektronisko sakaru tīkla vai telefonijas pakalpojuma tirgū, vai ja to kontrolē valsts vai pašvaldība, vai ja tas nodrošina tīklu, kurš tika izveidots un ekspluatēts tajā pašā ģeogrāfiskajā teritorijā, balstoties uz īpašām tiesībām

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt.

8) kabeļtelevīzijas tīkla nodrošināšanai un pakalpojumu sniegšanai izveidot atsevišķu elektronisko sakaru komersantu, ja tam ir būtiska ietekme elektronisko sakaru tīkla vai telefonijas pakalpojuma tirgū, vai ja to kontrolē valsts vai pašvaldība, vai ja tas nodrošina tīklu, kurš tika izveidots un ekspluatēts tajā pašā ģeogrāfiskajā teritorijā, balstoties uz īpašām tiesībām;

12) publiskā telefonu tīkla operatoriem ir pienākums nodrošināt lietotājiem operatīvo dienestu un numura "112" bezmaksas izsaukumu;

74.

(Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs K.Leiškalns)

Izteikt 19.panta pirmās daļas 12.punktu šādā redakcijā:

„12) sniedzot balss telefonijas pakalpojumus nodrošināt lietotājiem ugunsdzēsības un glābšanas, policijas, medicīniskās palīdzības un gāzes avārijas dienestu un numura „112” bezmaksas izsaukšanu

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt.

9) sniedzot balss telefonijas pakalpojumus nodrošināt lietotājiem ugunsdzēsības un glābšanas, policijas, medicīniskās palīdzības un gāzes avārijas dienestu un numura „112” bezmaksas izsaukšanu;

13) elektronisko sakaru komersantam, kas nodrošina publiski pieejamus balss telefonijas pakalpojumus noteiktā atrašanās vietā, ir pienākums nodrošināt šā panta 12.punktā minētajiem dienestiem nepārtrauktu piekļuvi tā rīcībā esošajam elektronisko sakaru tīklam;

75.

(Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs K.Leiškalns)

Izteikt 19.panta pirmās daļas 13.punktu šādā redakcijā:

„13) sniedzot balss telefonijas pakalpojumus nodrošināt šā panta pirmās daļas 12.punktā minētajiem dienestiem nepārtrauktu elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanu, ja dienesti to pieprasa;”

 

 

 

 

 

Atbalstīt, redakc. precizējot.

10) sniedzot balss telefonijas pakalpojumus nodrošināt šā panta pirmās daļas 9.punktā minētajiem dienestiem nepārtrauktu elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanu, ja dienesti to pieprasa;

14) publiskā telefonu tīkla operatoriem ir pienākums nodrošināt lietotājiem starptautiskos telefonu izsaukumus, izmantojot tikai prefiksu "00", un iespējas veikt izsaukumus uz Eiropas telefonu numerācijas apgabala numuriem;

     

11) publiskā telefonu tīkla operatoriem ir pienākums nodrošināt lietotājiem starptautiskos telefonu izsaukumus, izmantojot tikai prefiksu "00", un iespējas veikt izsaukumus uz Eiropas telefonu numerācijas apgabala numuriem;

15) nodrošināt noslodzes datu glabāšanu trīs gadus.

     

12) nodrošināt noslodzes datu glabāšanu trīs gadus.

 

76.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

77.

(deputāts P.Kalniņš)

Papildināt 19.panta pirmo daļu ar jaunu 16.punktu šādā redakcijā:

“16) elektronisko sakaru komersantam, kas nodrošina publiski pieejamus balss telefonijas pakalpojumus, tehnisko iespēju robežās jānodrošina izsaucēja atrašanās vietas noteikšana pēc izsaucēja numura un šo datu nodošana operatīvajiem dienestiem Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.”

(Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs K.Leiškalns)

Papildināt 19.panta pirmo daļu ar 16.punktu šādā redakcijā:

“16) elektronisko sakaru komersantam, kas nodrošina publiski pieejamus balss telefonijas pakalpojumus, tehnisko iespēju robežās nodrošina izsaucēja atrašanās vietas noteikšanu pēc izsaucēja numura un šo datu nodošanu šā panta pirmās daļas 12.punktā minētajiem dienestiem Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;”

 

 

 

 

 

Neatbalstīt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt, redakc. precizējot.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13) elektronisko sakaru komersantam, kas nodrošina publiski pieejamus balss telefonijas pakalpojumus, tehnisko iespēju robežās nodrošina izsaucēja atrašanās vietas noteikšanu pēc izsaucēja numura un šo datu nodošanu šā panta pirmās daļas 9.punktā minētajiem dienestiem Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;

 

78.

(Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs K.Leiškalns)

Papildināt 19.pantu ar 17.punktu šādā redakcijā:

“17) ievērot un izpildīt ierobežoto resursu lietošanas tiesību nosacījumus.”

 

 

 

 

Atbalstīt.

14) ievērot un izpildīt ierobežoto resursu lietošanas tiesību nosacījumus.

         

20.pants. Elektronisko sakaru komersanta tiesības Elektronisko sakaru komersantam ir šādas tiesības:

     

20.pants. Elektronisko sakaru komersanta tiesības

Elektronisko sakaru komersantam ir šādas tiesības:

1) ierīkot, izveidot, attīstīt un ekspluatēt publisko elektronisko sakaru tīklu vai sniegt elektronisko sakaru pakalpojumu;

79.

(Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs K.Leiškalns)

Izteikt 20.panta 1.punktu šādā redakcijā:

„1) nodrošināt elektronisko sakaru tīklu vai sniegt elektronisko sakaru pakalpojumu;”

 

 

 

 

Atbalstīt.

1) nodrošināt elektronisko sakaru tīklu vai sniegt elektronisko sakaru pakalpojumu;

2) noteikt elektronisko sakaru pakalpojumu tarifus saskaņā ar normatīvajiem aktiem;

80.

(Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs K.Leiškalns)

Izteikt 20.panta 2.punktu šādā redakcijā:

„2) noteikt elektronisko sakaru pakalpojumu tarifus, ievērojot šā likuma prasības;”

 

 

 

 

Neatbalstīt.

2) noteikt elektronisko sakaru pakalpojumu tarifus saskaņā ar normatīvajiem aktiem;

3) noteikt kārtību, kādā veicami maksājumi par sniegtajiem elektronisko sakaru pakalpojumiem;

     

3) noteikt kārtību, kādā veicami maksājumi par sniegtajiem elektronisko sakaru pakalpojumiem;

4) pārtraukt vai izbeigt elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanu, ja abonents nepilda elektronisko sakaru pakalpojumu līgumā noteiktās saistības.

     

4) pārtraukt vai izbeigt elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanu, ja abonents nepilda elektronisko sakaru pakalpojumu līgumā noteiktās saistības.

         

21.pants. Elektronisko sakaru komersantu savstarpējās attiecības

Elektronisko sakaru komersantu savstarpējās tiesības, pienākumus un atbildību nosaka līgums.

     

21.pants. Elektronisko sakaru komersantu savstarpējās attiecības

Elektronisko sakaru komersantu savstarpējās tiesības, pienākumus un atbildību nosaka līgums.

         

22.pants. Elektronisko sakaru komersanta un abonenta savstarpējās attiecības

(1) Elektronisko sakaru komersants un abonents slēdz elektronisko sakaru pakalpojumu līgumu, kas nosaka līdzēju savstarpējās attiecības.

     

22.pants. Elektronisko sakaru komersanta un abonenta savstarpējās attiecības

(1) Elektronisko sakaru komersants un abonents slēdz elektronisko sakaru pakalpojumu līgumu, kas nosaka līdzēju savstarpējās attiecības.

(2) Elektronisko sakaru pakalpojumu līgumu noslēdz rakstiski.

     

(2) Elektronisko sakaru pakalpojumu līgumu noslēdz rakstiski.

(3) Elektronisko sakaru pakalpojumu līgumā ietver vismaz šādu informāciju:

     

(3) Elektronisko sakaru pakalpojumu līgumā ietver vismaz šādu informāciju:

1) elektronisko sakaru pakalpojumu apraksts;

     

1) elektronisko sakaru pakalpojumu apraksts;

2) abonenta izvēlēto elektronisko sakaru pakalpojumu veidi, elektronisko sakaru pakalpojumu piegādes termiņi, abonenta numurs vai adrese, publiskā elektronisko sakaru tīkla pieslēguma punkta un elektronisko sakaru pakalpojumu saņemšanas vieta, ja šāda informācija ir iespējama;

81.

(Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs K.Leiškalns)

Izteikt 22.panta trešās daļas 2.punktu šādā redakcijā:

„2) abonentam sniegtā elektronisko sakaru pakalpojuma veidi, elektronisko sakaru pakalpojuma piegādes termiņi, abonenta numurs vai adrese, publiskā elektronisko sakaru tīkla pieslēguma punkta un elektronisko sakaru pakalpojuma saņemšanas vieta, ja šāda informācija ir iespējama;”

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt.

2) abonentam sniegtā elektronisko sakaru pakalpojuma veidi, elektronisko sakaru pakalpojuma piegādes termiņi, abonenta numurs vai adrese, publiskā elektronisko sakaru tīkla pieslēguma punkta un elektronisko sakaru pakalpojuma saņemšanas vieta, ja šāda informācija ir iespējama;

3) elektronisko sakaru pakalpojumu samaksas kārtība un rēķina piegādes adrese;

     

3) elektronisko sakaru pakalpojumu samaksas kārtība un rēķina piegādes adrese;

4) abonentam sniegto elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitātes nosacījumi;

     

4) abonentam sniegto elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitātes nosacījumi;

5) elektronisko sakaru pakalpojumu lietošanas noteikumi;

82.

(Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs K.Leiškalns)

Izteikt 22.panta trešās daļas 5.punktu šādā redakcijā:

„5) elektronisko sakaru komersanta elektronisko sakaru pakalpojuma lietošanas noteikumi;”

 

 

 

 

Atbalstīt.

5) elektronisko sakaru komersanta elektronisko sakaru pakalpojuma lietošanas noteikumi;

6) kompensācijas un atlīdzības noteikumi, kas piemērojami, ja līgumā iekļautie pakalpojuma kvalitātes nosacījumi nav ievēroti;

     

6) kompensācijas un atlīdzības noteikumi, kas piemērojami, ja līgumā iekļautie pakalpojuma kvalitātes nosacījumi nav ievēroti;

7) strīdu risināšanas un klienta pretenziju iesniegšanas kārtība;

83.

(Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs K.Leiškalns)

Izteikt 22.panta trešās daļas 7.punktu šādā redakcijā:

„7) strīdu risināšanas un abonenta pretenziju iesniegšanas kārtība;”

 

 

 

Atbalstīt.

7) strīdu risināšanas un abonenta pretenziju iesniegšanas kārtība;

8) informācija par atļauju apstrādāt abonenta datus, lai tos publicētu un izmantotu komerciālos nolūkos;

     

8) informācija par atļauju apstrādāt abonenta datus, lai tos publicētu un izmantotu komerciālos nolūkos;

9) elektronisko sakaru pakalpojumu līguma izbeigšanas vai elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanas pārtraukšanas nosacījumi.

84.

(Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs K.Leiškalns)

Izteikt 22.panta trešās daļas 9.punktu šādā redakcijā:

„9) elektronisko sakaru pakalpojuma sniegšanas pārtraukšanas un elektronisko sakaru pakalpojuma līguma izbeigšanas nosacījumi.”

 

 

 

 

Atbalstīt.

9) elektronisko sakaru pakalpojuma sniegšanas pārtraukšanas un elektronisko sakaru pakalpojuma līguma izbeigšanas nosacījumi.

         

23.pants. Elektronisko sakaru pakalpojumu lietotāju un abonentu tiesības

(1) Elektronisko sakaru pakalpojumu lietotājiem un abonentiem ir vienlīdzīgas tiesības saņemt elektronisko sakaru pakalpojumus.

85.

 

 

 

 

 

 

 

 

86.

(Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs K.Leiškalns)

Izteikt 23.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

„(1) Elektronisko sakaru pakalpojuma lietotājam ir tiesības saņemt elektronisko sakaru pakalpojumus.”

(Atbildīgā komisija)

Izteikt 23.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

„(1) Elektronisko sakaru pakalpojuma lietotājiem ir vienlīdzīgas tiesības saņemt elektronisko sakaru pakalpojumus.”

 

Daļēji atbalstīts. Iestrādāts atbildīgās komisijas

pr-lik.

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt.

23.pants. Elektronisko sakaru pakalpojumu lietotāju un abonentu tiesības

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Elektronisko sakaru pakalpojuma lietotājiem ir vienlīdzīgas tiesības saņemt elektronisko sakaru pakalpojumus.

(2) Lietotājiem un abonentiem ir tiesības izvēlēties vairākus elektronisko sakaru komersantus vienlaicīgi.

     

(2) Lietotājiem un abonentiem ir tiesības izvēlēties vairākus elektronisko sakaru komersantus vienlaicīgi.

(3) Abonentam ir tiesības izbeigt līgumu bez līgumsoda piemērošanas, ja abonents, saņemot paziņojumu par līguma nosacījumu izmaiņām, nepiekrīt piedāvātajām līguma nosacījumu izmaiņām. Abonentu par līguma nosacījumu izmaiņām un tiesībām izbeigt līgumu bez līgumsoda piemērošanas informē ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms līguma nosacījumu izmaiņu spēkā stāšanās brīža.

87.

(Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs K.Leiškalns)

Izteikt 23.panta trešo daļu šādā redakcijā:

„(3)Abonentam ir tiesības izbeigt līgumu bez līgumsoda piemērošanas, ja abonents, saņemot elektronisko sakaru komersanta paziņojumu par līguma nosacījumu izmaiņām, nepiekrīt piedāvātajām līguma nosacījumu izmaiņām. Elektronisko sakaru komersants informē abonentu par līguma nosacījumu izmaiņām un tiesībām izbeigt līgumu bez līgumsoda piemērošanas ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms līguma nosacījumu izmaiņu spēkā stāšanās brīža.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt.

(3)Abonentam ir tiesības izbeigt līgumu bez līgumsoda piemērošanas, ja abonents, saņemot elektronisko sakaru komersanta paziņojumu par līguma nosacījumu izmaiņām, nepiekrīt piedāvātajām līguma nosacījumu izmaiņām. Elektronisko sakaru komersants informē abonentu par līguma nosacījumu izmaiņām un tiesībām izbeigt līgumu bez līgumsoda piemērošanas ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms līguma nosacījumu izmaiņu spēkā stāšanās brīža.

         

24.pants. Lietotāju pienākumi

Lietotāja pienākumus nosaka elektronisko sakaru pakalpojumu lietošanas noteikumi.

     

24.pants. Lietotāju pienākumi

Lietotāja pienākumus nosaka elektronisko sakaru pakalpojumu lietošanas noteikumi.

         

V nodaļa

Privātais elektronisko sakaru tīkls

25.pants. Privāto elektronisko sakaru tīklu lietošana (1) Fiziskai vai juridiskai personai ir tiesības izveidot un lietot privātos elektronisko sakaru tīklus savām vajadzībām.

88.

(Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs K.Leiškalns)

Izteikt 25.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

„(1) Fiziskai vai juridiskai personai ir tiesības izveidot un lietot privātos elektronisko sakaru tīklus.”

 

 

 

 

Atbalstīt.

V nodaļa

Privātais elektronisko sakaru tīkls

25.pants. Privāto elektronisko sakaru tīklu lietošana

(1) Fiziskai vai juridiskai personai ir tiesības izveidot un lietot privātos elektronisko sakaru tīklus.

(2) Elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšana privātajā elektroniskajā sakaru tīklā ir aizliegta.

     

(2) Elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšana privātajā elektroniskajā sakaru tīklā ir aizliegta.

         

26.pants. Privāto elektronisko sakaru tīklu īpašnieku pienākums

Privāto elektronisko sakaru tīklu īpašniekam ir pienākums nodrošināt elektronisko sakaru tīklu savietojamību, ja privātais elektronisko sakaru tīkls ir pieslēgts publiskajam elektronisko sakaru tīklam.

     

26.pants. Privāto elektronisko sakaru tīklu īpašnieku pienākums

Privāto elektronisko sakaru tīklu īpašniekam ir pienākums nodrošināt elektronisko sakaru tīklu savietojamību, ja privātais elektronisko sakaru tīkls ir pieslēgts publiskajam elektronisko sakaru tīklam.

         

27.pants. Privāto elektronisko sakaru tīklu īpašnieku tiesības

Privāto elektronisko sakaru tīklu īpašniekam ir šādas tiesības:

1) pieslēgt privāto elektronisko sakaru tīklu publiskajam elektronisko sakaru tīklam kā publiskā elektronisko sakaru tīkla galiekārtu;

2) pretendēt uz radiofrekvenču spektra lietošanas tiesībām šajos noteikumos un citos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

89.

(Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs K.Leiškalns)

Izteikt 27.panta tekstu šādā redakcijā:

„Privātā elektronisko sakaru tīkla īpašniekam ir tiesības pieslēgt privāto elektronisko sakaru tīklu publiskajam elektronisko sakaru tīklam kā publiskā elektronisko sakaru tīkla galiekārtu.”

 

 

 

 

 

Atbalstīt.

27.pants. Privāto elektronisko sakaru tīklu īpašnieku tiesības

Privātā elektronisko sakaru tīkla īpašniekam ir tiesības pieslēgt privāto elektronisko sakaru tīklu publiskajam elektronisko sakaru tīklam kā publiskā elektronisko sakaru tīkla galiekārtu.

         

28.pants. Privāto elektronisko sakaru tīklu pieslēgšana publiskajiem elektronisko sakaru tīkliem

(1) Privāto elektronisko sakaru tīkla īpašnieks pieslēdz privāto elektronisko sakaru tīklu publiskajiem elektronisko sakaru tīkliem Komisijas noteiktā kārtībā.

90.

(Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs K.Leiškalns)

Izteikt 28.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

„(1)Privātā elektronisko sakaru tīkla pieslēgšanas noteikumus publiskajam elektronisko sakaru tīklam nosaka Komisija.”

 

 

 

 

Atbalstīt.

28.pants. Privāto elektronisko sakaru tīklu pieslēgšana publiskajiem elektronisko sakaru tīkliem

(1)Privātā elektronisko sakaru tīkla pieslēgšanas noteikumus publiskajam elektronisko sakaru tīklam nosaka Komisija.

(2) Privātā elektronisko sakaru tīkla īpašnieks un publiskā elektronisko sakaru tīkla komersants slēdz elektronisko sakaru pakalpojumu līgumu, kas nosaka līdzēju savstarpējās attiecības. Līguma komerciālie noteikumi par privāto elektronisko sakaru tīklu pieslēgšanu nedrīkst būt diskriminējoši salīdzinājumā ar elektronisko sakaru pakalpojumiem, ko publiskais elektronisko sakaru komersants sniedz citiem lietotājiem līdzīgos apstākļos.

     

(2) Privātā elektronisko sakaru tīkla īpašnieks un publiskā elektronisko sakaru tīkla komersants slēdz elektronisko sakaru pakalpojumu līgumu, kas nosaka līdzēju savstarpējās attiecības. Līguma komerciālie noteikumi par privāto elektronisko sakaru tīklu pieslēgšanu nedrīkst būt diskriminējoši salīdzinājumā ar elektronisko sakaru pakalpojumiem, ko publiskais elektronisko sakaru komersants sniedz citiem lietotājiem līdzīgos apstākļos.

         

VI nodaļa

Elektronisko sakaru komersants ar būtisku ietekmi tirgū

29.pants. Elektronisko sakaru komersants ar būtisku ietekmi tirgū

(1) Komisija nosaka elektronisko sakaru komersantus, kuriem ir būtiska ietekme konkrētajā tirgū.

91.

(Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs K.Leiškalns)

Izteikt 29.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

„(1)Komisija, pēc elektronisko sakaru pakalpojumu tirgus definēšanas un tirgus analīzes, var noteikt elektronisko sakaru komersantus, kuriem ir būtiska ietekme konkrētā tirgū. Komisija savu lēmumu pārskata ik reizi, kad tiek veikta elektronisko sakaru pakalpojumu tirgus definēšana un tirgus analīze.”

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt.

VI nodaļa

Elektronisko sakaru komersants ar būtisku ietekmi tirgū

29.pants. Elektronisko sakaru komersants ar būtisku ietekmi tirgū

(1)Komisija, pēc elektronisko sakaru pakalpojumu tirgus definēšanas un tirgus analīzes, var noteikt elektronisko sakaru komersantus, kuriem ir būtiska ietekme konkrētā tirgū. Komisija savu lēmumu pārskata ik reizi, kad tiek veikta elektronisko sakaru pakalpojumu tirgus definēšana un tirgus analīze.

(2) Komisija, izvērtējot, vai vienam vai vairākiem elektronisko sakaru komersantiem kopā ir būtiska ietekme tirgū, ievēro vadlīnijas par tirgus analīzi un būtiskas ietekmes tirgū novērtējumu, ko izstrādājusi Eiropas Komisija. Vienam vai vairākiem elektronisko sakaru komersantiem var būt būtiska ietekme tirgū, ja, nepastāvot strukturālām vai citām saiknēm starp tiem, tie darbojas tirgū, kura struktūra ir uzskatāma par tādu, kas veicina saskaņotu rīcību.

92.

(Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs K.Leiškalns)

Izteikt 29.panta otro daļu šādā redakcijā:

„(2)Izvērtējot, vai vienam vai vairākiem elektronisko sakaru komersantiem kopā ir būtiska ietekme tirgū, Komisija ievēro vadlīnijas par tirgus analīzi un būtiskas ietekmes tirgū novērtējumu, ko izstrādājusi Eiropas Komisija. Viena vai vairāku elektronisko sakaru komersantu ietekme tirgū vērtējama kā dominējoša, ja nepastāvot strukturālām vai citām saiknēm starp tiem, to darbība konkrētajā tirgū liecina par saskaņotu rīcību.”

 

 

 

 

 

Daļēji atbalstīts. Iestrādāts atbildīgās komisijas

93.pr-lik.

 

 

 

 

 

 

 

 
 

93.

(Atbildīgā komisija)

Izteikt 29.panta otro daļu šādā redakcijā:

„(2)Izvērtējot, vai vienam vai vairākiem elektronisko sakaru komersantiem kopā ir būtiska ietekme tirgū, Komisija ievēro vadlīnijas par tirgus analīzi un būtiskas ietekmes tirgū novērtējumu, ko izstrādājusi Eiropas Komisija. Viena vai vairāku elektronisko sakaru komersantu ietekme tirgū vērtējama kā ar būtisku ietekmi, ja nepastāvot strukturālām vai citām saiknēm starp tiem, to darbība konkrētajā tirgū liecina par saskaņotu rīcību.”

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt.

(2)Izvērtējot, vai vienam vai vairākiem elektronisko sakaru komersantiem kopā ir būtiska ietekme tirgū, Komisija ievēro vadlīnijas par tirgus analīzi un būtiskas ietekmes tirgū novērtējumu, ko izstrādājusi Eiropas Komisija. Viena vai vairāku elektronisko sakaru komersantu ietekme tirgū vērtējama kā ar būtisku ietekmi, ja nepastāvot strukturālām vai citām saiknēm starp tiem, to darbība konkrētajā tirgū liecina par saskaņotu rīcību.

(3) Ja elektronisko sakaru komersantam ir būtiska ietekme atsevišķā tirgū, tam ir būtiska ietekme arī saistītā tirgū, ja saikne starp šiem diviem tirgiem ļauj viena tirgus ietekmi pārnest uz otru tirgu, tādējādi nostiprinot komersanta ietekmi tirgū.

94.

(Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs K.Leiškalns)

Izteikt 29.panta trešo daļu šādā redakcijā:

„(3) Ja elektronisko sakaru komersantam ir būtiska ietekme atsevišķā tirgū, tad tam var būt būtiska ietekme arī cieši saistītā tirgū, ja saikne starp šiem diviem tirgiem ļauj viena tirgus ietekmi pārnest uz otru (saistīto) tirgu, tādējādi nostiprinot elektronisko sakaru komersanta ietekmi tirgū.”

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt.

(3) Ja elektronisko sakaru komersantam ir būtiska ietekme atsevišķā tirgū, tad tam var būt būtiska ietekme arī cieši saistītā tirgū, ja saikne starp šiem diviem tirgiem ļauj viena tirgus ietekmi pārnest uz otru (saistīto) tirgu, tādējādi nostiprinot elektronisko sakaru komersanta ietekmi tirgū.

         

30.pants. Tirgus definēšanas kārtība

(1) Komisija sadarbībā ar Konkurences padomi nosaka valsts apstākļiem atbilstošus konkrētos tirgus, ievērojot Eiropas Komisijas rekomendāciju par konkrētajiem preču un pakalpojumu tirgiem (īpaši ģeogrāfiskos tirgus valsts teritorijā).

95.

(Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs K.Leiškalns)

Izteikt 30.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

„(1) Komisija sadarbībā ar Konkurences padomi, ievērojot elektronisko sakaru pakalpojumu ģeogrāfisko dalījumu un citus valstij īpašos apstākļus, kā arī Eiropas Komisijas rekomendāciju par konkrētajiem preču un pakalpojumu tirgiem elektronisko sakaru nozarē, nosaka analizējamos elektronisko sakaru pakalpojumu tirgus.”

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt.

30.pants. Tirgus definēšanas kārtība

(1) Komisija sadarbībā ar Konkurences padomi, ievērojot elektronisko sakaru pakalpojumu ģeogrāfisko dalījumu un citus valstij īpašos apstākļus, kā arī Eiropas Komisijas rekomendāciju par konkrētajiem preču un pakalpojumu tirgiem elektronisko sakaru nozarē, nosaka analizējamos elektronisko sakaru pakalpojumu tirgus.

(2) Nosakot konkrētos tirgus, Komisija konsultējas ar ieinteresētajiem komersantiem saskaņā ar Komisijas noteiktu konsultāciju kārtību. Nosakot atšķirīgus tirgus nekā Eiropas Komisijas rekomendācijā nosauktie, Komisija saskaņo tos ar citu valstu regulatoriem un Eiropas Komisiju atbilstoši Eiropas Komisijas noteiktajai kārtībai.

96.

(Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs K.Leiškalns)

Izteikt 30.panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Nosakot konkrētos elektronisko sakaru pakalpojumu tirgus, Komisija konsultējas ar ieinteresētajiem elektronisko sakaru komersantiem saskaņā ar Komisijas noteiktu konsultāciju kārtību. Nosakot atšķirīgus tirgus nekā Eiropas Komisijas rekomendācijā minētie. Komisija, pirms atbilstoša lēmuma pieņemšanas, konsultējas ar citu Eiropas dalībvalstu regulatoriem un saskaņo lēmuma projektu ar Eiropas Komisiju.”

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt.

(2) Nosakot konkrētos elektronisko sakaru pakalpojumu tirgus, Komisija konsultējas ar ieinteresētajiem elektronisko sakaru komersantiem saskaņā ar Komisijas noteiktu konsultāciju kārtību. Nosakot atšķirīgus tirgus nekā Eiropas Komisijas rekomendācijā minētie, Komisija, pirms atbilstoša lēmuma pieņemšanas, konsultējas ar citu Eiropas dalībvalstu regulatoriem un saskaņo lēmuma projektu ar Eiropas Komisiju.

         

31.pants. Tirgus analīzes kārtība

(1) Komisija veic konkrēta tirgus analīzi saskaņā ar Eiropas Komisijas tirgus analīzes vadlīnijām. Analīze tiek veikta sadarbībā ar Konkurences padomi. Komisija nosaka tirgus analīzei nepieciešamās informācijas apjomu un iesniegšanas kārtību.

97.

(Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs K.Leiškalns)

Izteikt 31.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

„(1) Komisija veic konkrēto elektronisko sakaru pakalpojumu tirgu analīzi saskaņā ar Eiropas Komisijas tirgus analīzes vadlīnijām. Analīze tiek veikta sadarbībā ar Konkurences padomi. Komisija nosaka tirgus analīzei nepieciešamās informācijas apjomu un iesniegšanas kārtību.”

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt.

31.pants. Tirgus analīzes kārtība

(1) Komisija veic konkrēto elektronisko sakaru pakalpojumu tirgu analīzi saskaņā ar Eiropas Komisijas tirgus analīzes vadlīnijām. Analīze tiek veikta sadarbībā ar Konkurences padomi. Komisija nosaka tirgus analīzei nepieciešamās informācijas apjomu un iesniegšanas kārtību.

(2) Ņemot vērā šā panta pirmajā daļā minētās tirgus analīzes rezultātus, Komisija nosaka, vai konkrētajā tirgū pastāv efektīva konkurence. Ja tirgus analīzes rezultātā konstatētas problēmas, Komisija pieņem lēmumus par adekvātu un samērīgu speciālu prasību piemērošanu, saglabāšanu, grozīšanu vai atsaukšanu elektronisko sakaru komersantiem saskaņā ar Komisijas noteikto kārtību.

98.

(Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs K.Leiškalns)

Izteikt 31.panta otro daļu šādā redakcijā:

„(2) Ņemot vērā šā panta pirmajā daļā minētās elektronisko sakaru pakalpojumu tirgus analīzes rezultātus, Komisija nosaka, vai konkrētajā tirgū pastāv efektīva konkurence. Ja tirgus analīzes rezultātā konstatē, ka tirgū nepastāv efektīva konkurence, Komisija pieņem lēmumus par analīzes rezultātā konstatētajām problēmām adekvātu un samērīgu speciālu prasību piemērošanu, saglabāšanu, grozīšanu vai atsaukšanu elektronisko sakaru komersantiem saskaņā ar Komisijas noteikto kārtību.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt.

(2) Ņemot vērā šā panta pirmajā daļā minētās elektronisko sakaru pakalpojumu tirgus analīzes rezultātus, Komisija nosaka, vai konkrētajā tirgū pastāv efektīva konkurence. Ja tirgus analīzes rezultātā konstatē, ka tirgū nepastāv efektīva konkurence, Komisija pieņem lēmumus par analīzes rezultātā konstatētajām problēmām adekvātu un samērīgu speciālu prasību piemērošanu, saglabāšanu, grozīšanu vai atsaukšanu elektronisko sakaru komersantiem saskaņā ar Komisijas noteikto kārtību.

(3) Ja Komisija konstatē, ka tirgū pastāv efektīva konkurence, tā nepiemēro vai atsauc speciālās prasības, kas minētas šā panta otrajā daļā.

99.

(Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs K.Leiškalns)

Izteikt 31.panta trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Ja Komisija konstatē, ka tirgū pastāv efektīva konkurence, tā nepiemēro vai atsauc speciālās prasības komersantiem ar būtisku ietekmi tirgū.”

 

 

 

 

Atbalstīt.

(3) Ja Komisija konstatē, ka tirgū pastāv efektīva konkurence, tā nepiemēro vai atsauc speciālās prasības komersantiem ar būtisku ietekmi tirgū.

(4) Ja Komisija konstatē, ka tirgū nepastāv efektīva konkurence, tā nosaka elektronisko sakaru komersantus, kuriem ir būtiska ietekme konkrētajā tirgū saskaņā ar šo noteikumu 29.pantu.

   

Redakc. precizēta.

(4) Ja Komisija konstatē, ka tirgū nepastāv efektīva konkurence, tā nosaka elektronisko sakaru komersantus, kuriem ir būtiska ietekme konkrētajā tirgū saskaņā ar šā likuma 29.pantu.

         

VII nodaļa

Vispārējā atļauja

32.pants. Elektronisko sakaru tīkla vai elektronisko sakaru pakalpojumu nodrošināšanas tiesības (1) Elektronisko sakaru komersantam ir tiesības nodrošināt elektronisko sakaru tīklu vai elektronisko sakaru pakalpojumu, ja tas ir reģistrējis vispārējo atļauju šajos noteikumos noteiktajā kārtībā.

(2) Vispārējo atļauju reģistrē Komisija.

(3) Komisija nosaka un vismaz vienu reizi gadā aktualizē to elektronisko sakaru pakalpojumu sarakstu, uz kuriem attiecas vispārējo atļauju reģistrēšanas prasības.

100

(Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs K.Leiškalns)

Izteikt 32.pantu šādā redakcijā:

„(1) Komisija nosaka un publicē laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” to elektronisko sakaru tīklu un pakalpojumu sarakstu, kuru nodrošināšanas uzsākšanai elektronisko sakaru komersantiem nepieciešams nosūtīt Komisijai reģistrēšanās paziņojumu. Komisija vienu reizi gadā pārskata iepriekš minēto lēmumu.

(2) Elektronisko sakaru komersantam ir tiesības uzsākt šā panta pirmajā daļā minētajā sarakstā iekļauto elektronisko sakaru tīklu nodrošināšanu vai pakalpojumu sniegšanu, ja tas ir nosūtījis reģistrācijas paziņojumu Komisijai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

(3) Komisija veido elektronisko sakaru komersantu sarakstu un nodrošina tā publisku pieejamību.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt.

VII nodaļa

Vispārējā atļauja

32.pants. Elektronisko sakaru tīkla vai elektronisko sakaru pakalpojumu nodrošināšanas tiesības

(1) Komisija nosaka un publicē laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” to elektronisko sakaru tīklu un pakalpojumu sarakstu, kuru nodrošināšanas uzsākšanai elektronisko sakaru komersantiem nepieciešams nosūtīt Komisijai reģistrēšanās paziņojumu. Komisija vienu reizi gadā pārskata iepriekš minēto lēmumu.

(2) Elektronisko sakaru komersantam ir tiesības uzsākt šā panta pirmajā daļā minētajā sarakstā iekļauto elektronisko sakaru tīklu nodrošināšanu vai pakalpojumu sniegšanu, ja tas ir nosūtījis reģistrācijas paziņojumu Komisijai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

(3) Komisija veido elektronisko sakaru komersantu sarakstu un nodrošina tā publisku pieejamību.

         

33.pants. Vispārējās atļaujas reģistrēšana

(1) Komisija izdod un publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" noteikumus vispārējās atļaujas reģistrēšanai, vispārējās atļaujas noteikumu pārkāpumu novēršanai un elektronisko sakaru pakalpojumu pārtraukšanai.

101

(Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs K.Leiškalns)

Izteikt 33.panta nosaukumu un pirmo daļu šādā redakcijā:

„33.pants. Elektronisko sakaru komersantu reģistrēšana un vispārējās atļaujas noteikumu grozīšana

(1) Komisija izdod un publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" noteikumus reģistrācijas paziņojumu nosūtīšanai, vispārējās atļaujas noteikumu pārkāpumu novēršanai, elektronisko sakaru tīklu nodrošināšanas vai pakalpojumu sniegšanas pārtraukšanai pārkāpumu gadījumos un elektronisko sakaru komersantu darbības apturēšanai.”

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt.

33.pants. Elektronisko sakaru komersantu reģistrēšana un vispārējās atļaujas noteikumu grozīšana

(1) Komisija izdod un publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" noteikumus reģistrācijas paziņojumu nosūtīšanai, vispārējās atļaujas noteikumu pārkāpumu novēršanai, elektronisko sakaru tīklu nodrošināšanas vai pakalpojumu sniegšanas pārtraukšanai pārkāpumu gadījumos un elektronisko sakaru komersantu darbības apturēšanai.

(2) Komisija vispārējās atļaujas noteikumus var grozīt tikai pamatoti un samērīgā veidā. Komisija publiski paziņo par nolūku izdarīt minētos grozījumus un nosaka pietiekamu laikposmu, kas nav īsāks par četrām nedēļām (izņemot ārkārtas gadījumus), lai ieinteresētās personas (ieskaitot lietotājus) varētu izteikt savus viedokļus par piedāvātajiem grozījumiem.

102

(Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs K.Leiškalns)

Izteikt 33.panta otro daļu šādā redakcijā:

„(2) Vispārējās atļaujas noteikumus var grozīt tikai pamatoti un samērīgā veidā, publiski paziņojot par nolūku izdarīt minētos grozījumus un nosakot pietiekamu laikposmu, kas nav īsāks par četrām nedēļām (izņemot ārkārtas gadījumus), lai ieinteresētās personas (ieskaitot lietotājus) varētu izteikt savus viedokļus par piedāvātajiem grozījumiem.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt.

(2) Vispārējās atļaujas noteikumus var grozīt tikai pamatoti un samērīgā veidā, publiski paziņojot par nolūku izdarīt minētos grozījumus un nosakot pietiekamu laikposmu, kas nav īsāks par četrām nedēļām (izņemot ārkārtas gadījumus), lai ieinteresētās personas (ieskaitot lietotājus) varētu izteikt savus viedokļus par piedāvātajiem grozījumiem.

         

34.pants. Vispārējās atļaujas noteikumi

(1) Komisija nosaka un publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" vispārējās atļaujas noteikumus, kas ir saistoši elektronisko sakaru komersantam.

103

(Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs K.Leiškalns)

Izteikt 34.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

„(1) Komisija nosaka un publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" vispārējās atļaujas nosacījumus

 

 

 

 

Atbalstīt.

34.pants. Vispārējās atļaujas noteikumi

(1) Komisija nosaka un publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" vispārējās atļaujas nosacījumus.

(2) Vispārējās atļaujas noteikumos iekļauj šādus nosacījumus:

       

1) ieguldījumi universālā pakalpojuma finansēšanā;

       

2) informācija par kārtību, kādā samaksājama valsts nodeva par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu;

       

3) elektronisko sakaru pakalpojumu savietojamība un elektronisko sakaru tīklu starpsavienojumi;

       

4) nacionālā numerācijas plāna numuru pieejamība galalietotājiem;

       

5) vides, pilsētu un lauku teritoriālās plānošanas prasības;

       

6) piekļuves nosacījumi privātiem un publiskiem zemes īpašumiem;

       

7) kopējas infrastruktūras izmantošanas nosacījumi (tai skaitā tehniskās un finanšu garantijas infrastruktūras darbu pienācīgai veikšanai);

       

8) obligāti translējamo radio vai televīzijas programmu signālu pārraides nosacījumi;

       

9) lietotāju datu aizsardzība elektronisko sakaru nozarē;

       

10) elektronisko sakaru lietotāja tiesību aizsardzības prasības;

       

11) nevēlama satura informācijas pārraidīšanas ierobežojumi;

       

12) informācija, kas iesniedzama, lai uzraudzītu atļaujas nosacījumu izpildi;

       

13) operatīvās darbības subjektu tiesības;

       

14) nosacījumi sistēmu izmantošanai ārkārtas situācijās elektroniskiem sakariem starp operatīvajiem dienestiem un valsts pārvaldes iestādēm, kā arī iedzīvotāju informēšanai;

       

15) elektronisko sakaru tīklu elektromagnētiskā starojuma ierobežošanas pasākumi;

       

16) speciālas prasības elektronisko sakaru komersantam ar būtisku ietekmi tirgū;

       

17) publisko elektronisko sakaru tīklu integritātes prasības un prasības novērst elektromagnētiskos traucējumus starp elektronisko sakaru tīkliem;

       

18) publisko elektronisko sakaru tīklu a izsardzība pret neautorizētu piekļuvi;

       

19) radiofrekvenču spektra nosacījumi, ja šim nolūkam nav piešķirtas lietošanas tiesības;

104

(deputāts P.Kalniņš)

Izteikt 34.panta otrās daļas 19.punktu šādā redakcijā:

“19) radiofrekvenču spektra izmantošanas nosacījumi”.

Daļēji atbalstīts. Ietverts 105.pr-lik.

 

20) pasākumi, kas nodrošina atbilstību standartiem vai specifikācijām.

       
 

105

(Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs K.Leiškalns)

Izteikt 34.panta otro daļu šādā redakcijā:

„(2) Vispārējās atļaujas noteikumos var iekļaut šādus nosacījumus:

1) ieguldījumi universālā pakalpojuma finansēšanā;

2) informācija par valsts nodevu;

3) elektronisko sakaru pakalpojumu savietojamība un elektronisko sakaru tīklu starpsavienojumi;

4)lietotāju izsaukumu maršrutēšana atbilstoši nacionālajam numerācijas plānam un Eiropas numerācijas telpas numuriem;

5) vides, pilsētu un lauku teritoriālās plānošanas prasības;

6) piekļuves nosacījumi privātiem un publiskiem zemes īpašumiem;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt.

(2) Vispārējās atļaujas noteikumos var iekļaut šādus nosacījumus:

1) ieguldījumi universālā pakalpojuma finansēšanā;

2) informācija par valsts nodevu;

3) elektronisko sakaru pakalpojumu savietojamība un elektronisko sakaru tīklu starpsavienojumi;

4)lietotāju izsaukumu maršrutēšana atbilstoši nacionālajam numerācijas plānam un Eiropas numerācijas telpas numuriem;

5) vides, pilsētu un lauku teritoriālās plānošanas prasības;

6) piekļuves nosacījumi privātiem un publiskiem zemes īpašumiem;

   

7) infrastruktūras kopējas izmantošanas nosacījumi (tai skaitā tehniskos nosacījumus un finanšu garantijas);

8)obligāti translējamās radio vai televīzijas programmas;

9)personas datu aizsardzība elektronisko sakaru nozarē;

10) specifiskas patērētāju tiesību aizsardzības prasības elektronisko sakaru nozarē;

11)nelikumīga satura informācijas pārraidīšanas ierobežojumi;

12)informācija, kas iekļaujama reģistrēšanas paziņojumā un kas iesniedzama Komisijai, lai uzraudzītu vispārējās atļaujas nosacījumu izpildi;

13) nosacījumi sistēmu izmantošanai ārkārtas situācijās elektroniskiem sakariem starp ugunsdzēsības un glābšanas, policijas, medicīniskās palīdzības, gāzes avārijas dienestiem un „112” dienestam un valsts pārvaldes iestādēm, kā arī iedzīvotāju informēšanai ārkārtas situācijās;

 

7) infrastruktūras kopējas izmantošanas nosacījumi (tai skaitā tehniskos nosacījumus un finanšu garantijas);

8)obligāti translējamās radio vai televīzijas programmas;

9)personas datu aizsardzība elektronisko sakaru nozarē;

10) specifiskas patērētāju tiesību aizsardzības prasības elektronisko sakaru nozarē;

11)nelikumīga satura informācijas pārraidīšanas ierobežojumi;

12)informācija, kas iekļaujama reģistrēšanas paziņojumā un kas iesniedzama Komisijai, lai uzraudzītu vispārējās atļaujas nosacījumu izpildi;

13) nosacījumi sistēmu izmantošanai ārkārtas situācijās elektroniskiem sakariem starp ugunsdzēsības un glābšanas, policijas, medicīniskās palīdzības, gāzes avārijas dienestiem un „112” dienestam un valsts pārvaldes iestādēm, kā arī iedzīvotāju informēšanai ārkārtas situācijās;

   

14) nosacījumi elektronisko sakaru tīklu elektromagnētiskā starojuma ietekmes ierobežošanai;

15) piekļuves nosacījumi elektronisko sakaru komersantiem un speciālo piekļuves prasību noteikšanas kārtība un kritēriji komersantiem ar būtisku ietekmi tirgū;

16)elektronisko sakaru tīklu savienošanas tehniskie noteikumi un elektromagnētisko traucējumu novēršanas prasības elektroniskos sakaru tīklos;

17) publisko elektronisko sakaru tīklu aizsardzība pret neautorizētu piekļuvi;

18) komercdarbībai koplietojamo radiofrekvenču spektra lietošanas nosacījumi;

19) prasības nodrošināt atbilstību Eiropas Kopienas oficiālajā žurnālā publicētajiem standartiem vai specifikācijām.”

 

14) nosacījumi elektronisko sakaru tīklu elektromagnētiskā starojuma ietekmes ierobežošanai;

15) piekļuves nosacījumi elektronisko sakaru komersantiem un speciālo piekļuves prasību noteikšanas kārtība un kritēriji komersantiem ar būtisku ietekmi tirgū;

16)elektronisko sakaru tīklu savienošanas tehniskie noteikumi un elektromagnētisko traucējumu novēršanas prasības elektroniskos sakaru tīklos;

17) publisko elektronisko sakaru tīklu aizsardzība pret neautorizētu piekļuvi;

18) komercdarbībai koplietojamo radiofrekvenču spektra lietošanas nosacījumi;

19) prasības nodrošināt atbilstību Eiropas Kopienas oficiālajā žurnālā publicētajiem standartiem vai specifikācijām.

         

35.pants. Komisijai iesniedzamā informācija

(1) Lai uzraudzītu vispārējo atļauju noteikumu ievērošanu, Komisija apstiprina un publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" noteikumus, kuros noteikti Komisijai regulāri iesniedzamās informācijas veidi, apjoms un informācijas iesniegšanas termiņi.

     

35.pants. Komisijai iesniedzamā informācija

(1) Lai uzraudzītu vispārējo atļauju noteikumu ievērošanu, Komisija apstiprina un publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" noteikumus, kuros noteikti Komisijai regulāri iesniedzamās informācijas veidi, apjoms un informācijas iesniegšanas termiņi.

(2) Komisija var pieprasīt, lai elektronisko sakaru komersants sniedz informāciju par lietošanas tiesību izmantošanu vai speciālām prasībām piekļuves nodrošināšanai un universālā pakalpojuma sniegšanas saistībām, kas netiek ietvertas vispārējās atļaujas noteikumos.

     

(2) Komisija var pieprasīt, lai elektronisko sakaru komersants sniedz informāciju par lietošanas tiesību izmantošanu vai speciālām prasībām piekļuves nodrošināšanai un universālā pakalpojuma sniegšanas saistībām, kas netiek ietvertas vispārējās atļaujas noteikumos.

(3) Papildus informācijai, kas saskaņā ar šo un citiem normatīvajiem aktiem iesniedzama Komisijā neatkarīgi no vispārējās atļaujas noteikumiem, Komisijai ir tiesības pieprasīt no elektronisko sakaru komersanta par vispārējā atļaujā iekļautajiem šā panta otrajā daļā minētajiem noteikumiem tikai tādu informāciju, kas nepieciešama šādiem mērķiem:

     

(3) Papildus informācijai, kas saskaņā ar šo un citiem normatīvajiem aktiem iesniedzama Komisijā neatkarīgi no vispārējās atļaujas noteikumiem, Komisijai ir tiesības pieprasīt no elektronisko sakaru komersanta par vispārējā atļaujā iekļautajiem šā panta otrajā daļā minētajiem noteikumiem tikai tādu informāciju, kas nepieciešama šādiem mērķiem:

1) sistemātiskai vai atsevišķai pārbaudei par universālā pakalpojuma iemaksām, administratīviem maksājumiem, kā arī šā panta otrajā daļā minēto saistību ievērošanas kontrolei;

106

(Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs K.Leiškalns)

Izteikt 35.panta trešās daļas 1.punktu šādā redakcijā

1)regulārai vai atsevišķai pārbaudei par ieguldījumiem universālā pakalpojuma finansēšanā, valsts nodevas maksājumiem par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu, lietošanas tiesību maksām, kā ari speciālo prasību piekļuves un universālā pakalpojuma sniegšanas saistību nodrošināšanu;

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt.

1)regulārai vai atsevišķai pārbaudei par ieguldījumiem universālā pakalpojuma finansēšanā, valsts nodevas maksājumiem par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu, lietošanas tiesību maksām, kā arī speciālo prasību piekļuves un universālā pakalpojuma sniegšanas saistību nodrošināšanu;

2) atsevišķai pārbaudei par to nosacījumu izpildi, kas paredzēti vispārējās atļaujās un lietošanas tiesībās, ja ir saņemta sūdzība vai ja komisijai ir citi iemesli uzskatīt, ka nosacījumi nav izpildīti, vai ja Komisija veic pētījumu pēc pašas iniciatīvas;

107

(Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs K.Leiškalns)

Izteikt 35.panta trešās daļas 2.punktu šādā redakcijā:

“2)atsevišķai vispārējo atļauju un lietošanas tiesību nosacījumu izpildes pārbaudei, ja ir saņemta sūdzība vai ja komisijai ir citi iemesli uzskatīt, ka nosacījumi nav izpildīti;”

 

 

 

 

Atbalstīt.

2)atsevišķai vispārējo atļauju un lietošanas tiesību nosacījumu izpildes pārbaudei, ja ir saņemta sūdzība vai ja komisijai ir citi iemesli uzskatīt, ka nosacījumi nav izpildīti;

3) resursu izmantošanas tiesību piešķiršanas procedūrām un izmantošanas tiesību pieprasījumu izvērtēšanai;

108

(Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs K.Leiškalns)

Izteikt 35.panta trešās daļas 3.punktu šādā redakcijā

3) lietošanas tiesību pieprasījumu izvērtēšanai, atbilstoši lietošanas tiesību piešķiršanas kārtībai;

 

 

 

 

Atbalstīt.

3) lietošanas tiesību pieprasījumu izvērtēšanai, atbilstoši lietošanas tiesību piešķiršanas kārtībai;

4) lai patērētāju interesēs publicētu salīdzināmus pārskatus par pakalpojumu kvalitāti un cenām;

109

(Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs K.Leiškalns)

Izteikt 35.panta trešās daļas 3.punktu šādā redakcijā:

“4) lai izstrādātu salīdzināmus pārskatus par pakalpojumu kvalitāti un cenām;”

 

 

 

 

Atbalstīt.

4) lai izstrādātu salīdzināmus pārskatus par pakalpojumu kvalitāti un cenām;

5) statistikas datu apkopošanai;

     

5) statistikas datu apkopošanai;

6) lai noteiktu piekļuvi tirgus analīzei.

110

(Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs K.Leiškalns)

Izteikt 35.panta trešās daļas 6.punktu šādā redakcijā

6) elektronisko sakaru tirgu analīzei.”

 

 

 

Atbalstīt.

6) elektronisko sakaru tirgu analīzei.

(4) Ja Komisija pieprasa elektronisko sakaru komersantiem iesniegt šā panta trešajā daļā minēto informāciju, tai jāinformē komersanti par nolūku, kuram informācija tiks izmantota. Šā panta trešajā daļā minēto informāciju no elektronisko sakaru komersantiem nedrīkst pieprasīt pirms elektronisko sakaru komersanta vispārējās atļaujas reģistrēšanas vai noteikt to kā nosacījumu, lai piekļūtu tirgum.

111

(Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs K.Leiškalns)

Izteikt 35.panta ceturto daļu šādā redakcijā:

(4) Ja Komisija pieprasa elektronisko sakaru komersantiem iesniegt šā panta otrajā daļā minēto informāciju, tai jāinformē komersanti par nolūku, kuram informācija tiks izmantota. Šā panta trešajā daļā minēto informāciju no elektronisko sakaru komersantiem nedrīkst pieprasīt pirms elektronisko sakaru komersanta vispārējās atļaujas reģistrēšanas vai noteikt to kā nosacījumu, lai piekļūtu tirgum.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt.

(4) Ja Komisija pieprasa elektronisko sakaru komersantiem iesniegt šā panta otrajā daļā minēto informāciju, tai jāinformē komersanti par nolūku, kuram informācija tiks izmantota. Šā panta trešajā daļā minēto informāciju no elektronisko sakaru komersantiem nedrīkst pieprasīt pirms elektronisko sakaru komersanta vispārējās atļaujas reģistrēšanas vai noteikt to kā nosacījumu, lai piekļūtu tirgum.

 

112

(Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs K.Leiškalns)

Papildināt 35.pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

(5) Pēc pamatota pieprasījuma saņemšanas, Komisija nodrošina informācijas pieejamību Eiropas Komisijai, citām valsts pārvaldes iestādēm Latvijas Republikā un citu Eiropas Savienības dalībvalstu regulatoriem to funkciju veikšanai.

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt.

(5) Pēc pamatota pieprasījuma saņemšanas, Komisija nodrošina informācijas pieejamību Eiropas Komisijai, citām valsts pārvaldes iestādēm Latvijas Republikā un citu Eiropas Savienības dalībvalstu regulatoriem to funkciju veikšanai.

         

VIII nodaļa

Piekļuve un starpsavienojumi

36.pants. Komisijas tiesības un pienākumi attiecībā uz piekļuvi un starpsavienojumu

(1) Lai nodrošinātu, ka viena publiskā elektronisko sakaru tīkla lietotāji var sazināties ar otra publiskā elektronisko sakaru tīkla lietotājiem, Komisijai saskaņā ar šo noteikumu IX nodaļu ir tiesības godīgi, samērīgi un ar vienlīdzīgu attieksmi noteikt elektronisko sakaru komersantiem, kuriem ir būtiska ietekme tirgū, piekļuves vai starpsavienojumu saistības, kā arī noteikt šādus pienākumus elektronisko sakaru komersantiem, kas kontrolē lietotāju piekļuvi, ja šādas saistības jau netiek piemērotas.

113

(Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs K.Leiškalns)

Izteikt 36.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

„(1)Lai nodrošinātu, ka viena publiskā elektronisko sakaru tīkla lietotāji var sazināties ar cita publiskā elektronisko sakaru tīkla lietotājiem, Komisijai ir tiesības godīgi, samērīgi un ar vienlīdzīgu attieksmi noteikt elektronisko sakaru komersantiem, kas kontrolē piekļuvi lietotājiem, saistības starpsavienojumu un piekļuves jomā. Pirms minēto saistību uzlikšanas Komisija konsultējas ar tirgus dalībniekiem.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt.

VIII nodaļa

Piekļuve un starpsavienojumi

36.pants. Komisijas tiesības un pienākumi attiecībā uz piekļuvi un starpsavienojumu

(1)Lai nodrošinātu, ka viena publiskā elektronisko sakaru tīkla lietotāji var sazināties ar cita publiskā elektronisko sakaru tīkla lietotājiem, Komisijai ir tiesības godīgi, samērīgi un ar vienlīdzīgu attieksmi noteikt elektronisko sakaru komersantiem, kas kontrolē piekļuvi lietotājiem, saistības starpsavienojumu un piekļuves jomā. Pirms minēto saistību uzlikšanas Komisija konsultējas ar tirgus dalībniekiem.

(2) Lai nodrošinātu lietotāju pieeju ciparu radio un ciparu televīzijas pārraides pakalpojumiem, Komisijai saskaņā ar šo noteikumu IX nodaļu ir tiesības godīgi, samērīgi un ar vienlīdzīgu attieksmi noteikt, ka publisko elektronisko sakaru tīklu operatoriem ir pienākums nodrošināt piekļuvi lietojumprogrammu saskarnēm un elektroniskajiem programmu ceļvežiem.

     

(2) Lai nodrošinātu lietotāju pieeju ciparu radio un ciparu televīzijas pārraides pakalpojumiem, Komisijai saskaņā ar šo noteikumu IX nodaļu ir tiesības godīgi, samērīgi un ar vienlīdzīgu attieksmi noteikt, ka publisko elektronisko sakaru tīklu operatoriem ir pienākums nodrošināt piekļuvi lietojumprogrammu saskarnēm un elektroniskajiem programmu ceļvežiem.

(3) Uzliekot publisko elektronisko sakaru tīkla operatoram pienākumus nodrošināt piekļuvi saskaņā ar šiem noteikumiem, Komisija var noteikt tehniskos un darbības nosacījumus, kas šādas piekļuves elektronisko sakaru pakalpojumu sniedzējam jāievēro kvalitatīvas elektronisko sakaru tīkla darbības nodrošināšanai.

114

(Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs K.Leiškalns)

Izteikt 36.panta trešo daļu šādā redakcijā:

„(3) Lai nodrošinātu kvalitatīvu elektronisko sakaru tīkla darbību, Komisija var noteikt elektronisko sakaru tīkla tehniskos un darbības noteikumus, kas saistoši operatoriem, kuriem ir pienākumu nodrošināt piekļuvi.”

 

 

 

 

 

Atbalstīt.

(3) Lai nodrošinātu kvalitatīvu elektronisko sakaru tīkla darbību, Komisija var noteikt elektronisko sakaru tīkla tehniskos un darbības noteikumus, kas saistoši operatoriem, kuriem ir pienākums nodrošināt piekļuvi.

(4) Tehniskie un darbības nosacījumi, kurus Komisija nosaka publisko elektronisko sakaru tīklu operatoram, ir objektīvi, caurskatāmi, samērīgi un vienlīdzīgi. Šie tehniskie un darbības nosacījumi ir pamatoti ar risināmās problēmas raksturu, ņemot vērā regulēšanas mērķus. Komisija šos tehniskos un darbības nosacījumus uzliek tikai pēc konsultācijām ar tirgus dalībniekiem.

115

(Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs K.Leiškalns)

Izteikt 36.panta ceturto daļu šādā redakcijā:

„(4) Elektronisko sakaru tīkla tehniskie un darbības noteikumi tiek noteikti ievērojot objektivitātes, caurskatāmības, samērības un vienlīdzības principus, atbilstoši risināmās problēmas būtībai un ievērojot regulēšanas mērķus. Pirms elektronisko sakaru tīkla tehnisko un darbības noteikumu pieņemšanas Komisija konsultējas ar tirgus dalībniekiem.”

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt.

(4) Elektronisko sakaru tīkla tehniskie un darbības noteikumi tiek noteikti ievērojot objektivitātes, caurskatāmības, samērības un vienlīdzības principus, atbilstoši risināmās problēmas būtībai un ievērojot regulēšanas mērķus. Pirms elektronisko sakaru tīkla tehnisko un darbības noteikumu pieņemšanas Komisija konsultējas ar tirgus dalībniekiem.

         

37.pants. Publisko elektronisko sakaru tīkla operatora tiesības un pienākumi attiecībā uz piekļuvi un starpsavienojumu

(1) Lai nodrošinātu elektronisko sakaru pakalpojumu savietojamību, publisko elektronisko sakaru tīklu operatoram ir tiesības un, ja to pieprasa citi elektronisko sakaru komersanti, arī pienākums vest sarunas par publisko elektronisko sakaru tīklu piekļuvi vai starpsavienojumu un slēgt piekļuves vai starpsavienojuma līgumu.

116

(Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs K.Leiškalns)

Izteikt 37.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

„(1) Lai nodrošinātu elektronisko sakaru pakalpojumu savietojamību, publisko elektronisko sakaru tīklu operatoram ir tiesības un, ja to pieprasa citi elektronisko sakaru komersanti, arī pienākums sarunu ceļā panākt vienošanos par publisko elektronisko sakaru tīklu piekļuvi vai starpsavienojumu un noslēgt piekļuves vai starpsavienojuma līgumu.”

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt.

37.pants. Publisko elektronisko sakaru tīkla operatora tiesības un pienākumi attiecībā uz piekļuvi un starpsavienojumu

(1) Lai nodrošinātu elektronisko sakaru pakalpojumu savietojamību, publisko elektronisko sakaru tīklu operatoram ir tiesības un, ja to pieprasa citi elektronisko sakaru komersanti, arī pienākums sarunu ceļā panākt vienošanos par publisko elektronisko sakaru tīklu piekļuvi vai starpsavienojumu un noslēgt piekļuves vai starpsavienojuma līgumu.

(2) Piekļuves un starpsavienojumu noteikumi, ko publisko elektronisko sakaru tīklu operators piedāvā citiem elektronisko sakaru komersantiem, atbilst saistībām, ko tam uzlikusi Komisija saskaņā ar šiem noteikumiem.

   

 

Redakc. precizēta.

(2) Piekļuves un starpsavienojumu noteikumi, ko publisko elektronisko sakaru tīklu operators piedāvā citiem elektronisko sakaru komersantiem, atbilst saistībām, ko tam uzlikusi Komisija saskaņā ar šo likumu.

(3) Informāciju, ko publisko elektronisko sakaru tīkla operators saņēmis pirms sarunām, sarunu procesa laikā vai pēc sarunu procesa par starpsavienojuma ierīkošanu, var izmantot tikai tam nolūkam, kuram šī informācija ir sniegta, ievērojot saņemtās informācijas konfidencialitāti. Saņemto informāciju aizliegts nodot citām personām (struktūrvienībām, meitas uzņēmumiem vai partneriem), kurā šāda informācija sniegtu konkurences priekšrocības.

     

(3) Informāciju, ko publisko elektronisko sakaru tīkla operators saņēmis pirms sarunām, sarunu procesa laikā vai pēc sarunu procesa par starpsavienojuma ierīkošanu, var izmantot tikai tam nolūkam, kuram šī informācija ir sniegta, ievērojot saņemtās informācijas konfidencialitāti. Saņemto informāciju aizliegts nodot citām personām (struktūrvienībām, meitas uzņēmumiem vai partneriem), kurā šāda informācija sniegtu konkurences priekšrocības.

(4) Divi elektronisko sakaru komersanti slēdz publisko elektronisko sakaru tīklu piekļuves vai starpsavienojumu līgumu, kurā tiek iekļauti visi tehniskie, komerciālie un citi piekļuves vai starpsavienojuma noteikumi. Piekļuves vai starpsavienojumu līgumu noformē trijos eksemplāros. Desmit dienu laikā pēc līguma noslēgšanas vienu līguma eksemplāru iesniedz Komisijā.

     

(4) Divi elektronisko sakaru komersanti slēdz publisko elektronisko sakaru tīklu piekļuves vai starpsavienojumu līgumu, kurā tiek iekļauti visi tehniskie, komerciālie un citi piekļuves vai starpsavienojuma noteikumi. Piekļuves vai starpsavienojumu līgumu noformē trijos eksemplāros. Desmit dienu laikā pēc līguma noslēgšanas vienu līguma eksemplāru iesniedz Komisijā.

         

IX nodaļa

Piekļuves un starpsavienojumu saistības komersantam ar būtisku ietekmi tirgū

117

 

 

 

 

 

 

 

 

 

118

(Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs K.Leiškalns)

Izteikt nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

„IX nodaļa

Saistības elektronisko sakaru komersantam ar būtisku ietekmi tirgū piekļuves vai starpsavienojumu tirgū”

(Atbildīgā komisija)

Izteikt nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

„IX nodaļa

Saistības elektronisko sakaru komersantam ar būtisku ietekmi tirgū piekļuves vai starpsavienojumu jomā”

 

 

 

Daļēji atbalstīts. Iestrādāts atbildīgās komisijas

pr-lik.

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX nodaļa

Saistības elektronisko sakaru komersantam ar būtisku ietekmi tirgū piekļuves vai starpsavienojumu jomā

 

119

(Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs K.Leiškalns)

Papildināt nodaļu ar jaunu pantu šādā redakcijā:

„XX.pants. Elektronisko sakaru komersanta ar būtisku ietekmi piekļuves vai starpsavienojumu tirgū saistības

(1) Elektronisko sakaru komersantam ar būtisku ietekmi piekļuves vai starpsavienojumu tirgū Komisija var uzlikt caurredzamības, vienlīdzīgas attieksmes, atdalītas finansu uzskaites, tarifu regulēšanas un izmaksu aprēķināšanas saistības un saistības piekļuvei elektronisko sakaru tīklam.

(2) Komisija nodrošina, ka uzliekot elektronisko sakaru komersantam ar būtisku ietekmi piekļuves vai starpsavienojumu tirgū šajā pantā minētās saistības, tiek ievēroti objektivitātes, caurredzamības, samērības un vienlīdzības principi, atbilstoši risināmās problēmas būtībai un ievērojot regulēšanas mērķus. Pirms lēmuma pieņemšanas par saistību uzlikšanu, Komisija konsultējas ar tirgus dalībniekiem.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daļēji atbalstīts. Iestrādāts atbildīgās komisijas

120.pr-lik.

 
 

120

(Atbildīgā komisija)

Papildināt nodaļu ar jaunu 38.pantu šādā redakcijā:

„38.pants. Elektronisko sakaru komersanta ar būtisku ietekmi piekļuves vai starpsavienojumu jomā saistības

(1) Elektronisko sakaru komersantam ar būtisku ietekmi piekļuves vai starpsavienojumu jomā Komisija var uzlikt caurredzamības, vienlīdzīgas attieksmes, atdalītas finansu uzskaites, tarifu regulēšanas un izmaksu aprēķināšanas saistības un saistības piekļuvei elektronisko sakaru tīklam.

(2) Komisija nodrošina, ka uzliekot elektronisko sakaru komersantam ar būtisku ietekmi piekļuves vai starpsavienojumu jomā šajā pantā minētās saistības, tiek ievēroti objektivitātes, caurredzamības, samērības un vienlīdzības principi, atbilstoši risināmās problēmas būtībai un ievērojot regulēšanas mērķus. Pirms lēmuma pieņemšanas par saistību uzlikšanu, Komisija konsultējas ar tirgus dalībniekiem.”

Attiecīgi mainīt turpmāko pantu numerāciju.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt.

38.pants. Elektronisko sakaru komersanta ar būtisku ietekmi piekļuves vai starpsavienojumu jomā saistības

(1) Elektronisko sakaru komersantam ar būtisku ietekmi piekļuves vai starpsavienojumu jomā Komisija var uzlikt caurredzamības, vienlīdzīgas attieksmes, atdalītas finansu uzskaites, tarifu regulēšanas un izmaksu aprēķināšanas saistības un saistības piekļuvei elektronisko sakaru tīklam.

(2) Komisija nodrošina, ka uzliekot elektronisko sakaru komersantam ar būtisku ietekmi piekļuves vai starpsavienojumu jomā šajā pantā minētās saistības, tiek ievēroti objektivitātes, caurredzamības, samērības un vienlīdzības principi, atbilstoši risināmās problēmas būtībai un ievērojot regulēšanas mērķus. Pirms lēmuma pieņemšanas par saistību uzlikšanu, Komisija konsultējas ar tirgus dalībniekiem.

38.pants. Caurskatāmības saistības

(1) Ņemot vērā tirgus analīzes rezultātus, Komisija nosaka, groza vai atceļ caurskatāmības saistības piekļuves vai starpsavienojumu jomā elektronisko sakaru komersantam ar būtisku ietekmi tirgū. Komisija noteiktā kārtībā publisko uzskaites informāciju, tehniskās prasības, elektronisko sakaru tīkla parametrus, noteikumus un nosacījumus piekļuves vai starpsavienojumu ierīkošanai un piekļuves vai starpsavienojumu pakalpojumu tarifus, kā arī piekļuves un starpsavienojumu pakalpojumu un lokālās cilpas atsaistīšanas pamatpiedāvājumu.

121

(Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs K.Leiškalns)

Izteikt 38.panta nosaukumu un 38.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

„38.pants. Caurredzamības saistības

(1) Ņemot vērā tirgus analīzes rezultātus, Komisija var noteikt, grozīt vai atcelt caurredzamības saistības piekļuves vai starpsavienojumu jomā elektronisko sakaru komersantam ar būtisku ietekmi piekļuves vai starpsavienojumu tirgū. Caurredzamības saistības var ietvert noteiktas informācijas (uzskaites, tehniskās, tīkla raksturparametru, cenu un tarifu, piekļuves un starpsavienojumu nodrošināšanas un izmantošanas nosacījumus) publiskošanas un pamatpiedāvājumu publicēšanas saistības un prasības publicējamiem pamatpiedāvājumiem.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt.

39.pants. Caurredzamības saistības

(1) Ņemot vērā tirgus analīzes rezultātus, Komisija var noteikt, grozīt vai atcelt caurredzamības saistības piekļuves vai starpsavienojumu jomā elektronisko sakaru komersantam ar būtisku ietekmi piekļuves vai starpsavienojumu tirgū. Caurredzamības saistības var ietvert noteiktas informācijas (uzskaites, tehniskās, tīkla raksturparametru, cenu un tarifu, piekļuves un starpsavienojumu nodrošināšanas un izmantošanas nosacījumus) publiskošanas un pamatpiedāvājumu publicēšanas saistības un prasības publicējamiem pamatpiedāvājumiem.

(2) Ja elektronisko sakaru komersantam ar būtisku ietekmi tirgū Komisija ir noteikusi arī vienlīdzīgas attieksmes pienākumu, informācijai pamatpiedāvājumā ir jābūt izklāstītai tā, lai nodrošinātu, ka elektronisko sakaru komersantiem nav jāmaksā par iekārtām vai aprīkojumu, kas nav nepieciešamas pieprasītajam pakalpojumam.

122

(Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs K.Leiškalns)

Izteikt 38.panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Ja elektronisko sakaru komersantam ar būtisku ietekmi tirgū ir noteikts vienlīdzīgas attieksmes pienākums, tad Komisija var prasīt, lai elektronisko sakaru komersants publicē pamatpiedāvājumus un tajā iekļautā informācijai būtu detalizēti atdalīta un nodrošinātu, ka elektronisko sakaru komersantiem nav jāmaksā par iekārtām vai aprīkojumu, kas nav nepieciešamas pieprasītajam pakalpojumam.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt.

(2) Ja elektronisko sakaru komersantam ar būtisku ietekmi tirgū ir noteikts vienlīdzīgas attieksmes pienākums, tad Komisija var prasīt, lai elektronisko sakaru komersants publicē pamatpiedāvājumus un tajā iekļautā informācija būtu detalizēti atdalīta un nodrošinātu, ka elektronisko sakaru komersantiem nav jāmaksā par iekārtām vai aprīkojumu, kas nav nepieciešamas pieprasītajam pakalpojumam.

(3) Elektronisko sakaru komersants ar būtisku ietekmi tirgū izstrādā piekļuves un starpsavienojumu pamatpiedāvājumu saskaņā ar Komisijas noteikto kārtību un iesniedz Komisijā apstiprināšanai.

123

(Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs K.Leiškalns)

Izteikt 38.panta trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Elektronisko sakaru komersants ar būtisku ietekmi tirgū izstrādā piekļuves vai starpsavienojumu pamatpiedāvājumu saskaņā ar Komisijas noteikto kārtību un nodrošina to publisku pieejamību.”

 

 

 

 

 

Atbalstīt.

(3) Elektronisko sakaru komersants ar būtisku ietekmi tirgū izstrādā piekļuves vai starpsavienojumu pamatpiedāvājumu saskaņā ar Komisijas noteikto kārtību un nodrošina to publisku pieejamību.

(4) Komisijai, izskatot iesniegto starpsavienojuma pamatpiedāvājumu, ir tiesības:

1) noteikt izmaiņas pamatpiedāvājumā, ko iesniedzis elektronisko sakaru komersants ar būtisku ietekmi tirgū;

2) noteikt elektronisko sakaru komersantam ar būtisku ietekmi tirgū:

a) pamatpiedāvājumā ietveramo informāciju,

b) apstiprināšanai iesniedzamo informāciju,

c) nepieciešamo informācijas detalizācijas līmeni,

d) informācijas publicēšanas veidu.

124

(Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs K.Leiškalns)

Izteikt 38.panta ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4)Komisijai, izskatot iesniegto starpsavienojuma pamatpiedāvājumu ir tiesības:

1) noteikt un publicēt laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” pamatpiedāvājumā ietveramo informāciju un nepieciešamo informācijas detalizācijas līmeni;

2) pamatpiedāvājuma publicēšanas veidu.

3) noteikt izmaiņas publicētā pamatpiedāvājumā, ja to nosacījumi neatbilst Komisijas noteiktajām prasībām.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt.

(4)Komisijai, izskatot iesniegto starpsavienojuma pamatpiedāvājumu, ir tiesības:

1) noteikt un publicēt laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” pamatpiedāvājumā ietveramo informāciju un nepieciešamo informācijas detalizācijas līmeni;

2) pamatpiedāvājuma publicēšanas veidu.

3) noteikt izmaiņas publicētā pamatpiedāvājumā, ja to nosacījumi neatbilst Komisijas noteiktajām prasībām.

         

39.pants. Vienlīdzīgas attieksmes pienākums

Ņemot vērā tirgus analīzes rezultātus, Komisija nosaka, groza vai atceļ elektronisko sakaru komersantam ar būtisku ietekmi tirgū šādus vienlīdzīgas attieksmes pienākumus piekļuves un starpsavienojumu jomā:

1) piemērot līdzvērtīgus nosacījumus līdzvērtīgos apstākļos citiem elektronisko sakaru komersantiem, kas nodrošina līdzvērtīgus elektronisko sakaru pakalpojumus;

2) sniegt elektronisko sakaru komersantiem elektronisko sakaru pakalpojumus un informāciju saskaņā ar tiem pašiem nosacījumiem un tādā pašā kvalitātē, kāda ir šī elektronisko sakaru komersanta paša sniegtajiem elektronisko sakaru pakalpojumiem vai elektronisko sakaru pakalpojumiem, ko tas sniedz saistītajiem uzņēmumiem vai partneriem.

125

(Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs K.Leiškalns)

Izteikt 39.panta tekstu šādā redakcijā:

“Ņemot vērā tirgus analīzes rezultātus, Komisija elektronisko sakaru komersantam ar būtisku ietekmi piekļuves vai starpsavienojumu tirgū var noteikt, grozīt vai atcelt šādus vienlīdzīgas attieksmes pienākumus piekļuves vai starpsavienojumu jomā:

1) piemērot līdzvērtīgus nosacījumus līdzvērtīgos apstākļos citiem elektronisko sakaru komersantiem, kas nodrošina līdzvērtīgus elektronisko sakaru pakalpojumus;

2) sniegt elektronisko sakaru komersantiem elektronisko sakaru pakalpojumus un informāciju saskaņā ar tiem pašiem nosacījumiem un tādā pašā kvalitātē, kāda ir šī elektronisko sakaru komersanta paša sniegtajiem elektronisko sakaru pakalpojumiem vai elektronisko sakaru pakalpojumiem, ko tas sniedz saistītajiem uzņēmumiem vai partneriem.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daļēji atbalstīts.

Iestrādāts atbildīgās komisijas

126.pr-lik.

 
 

126

(Atbildīgā komisija)

Izteikt 39.pantu kā 40.pantu šādā redakcijā:

“40.pants. Vienlīdzīgas attieksmes pienākums

Ņemot vērā tirgus analīzes rezultātus, Komisija elektronisko sakaru komersantam ar būtisku ietekmi var noteikt, grozīt vai atcelt šādus vienlīdzīgas attieksmes pienākumus piekļuves vai starpsavienojumu jomā:

1) piemērot līdzvērtīgus nosacījumus līdzvērtīgos apstākļos citiem elektronisko sakaru komersantiem, kas nodrošina līdzvērtīgus elektronisko sakaru pakalpojumus;

2) sniegt elektronisko sakaru komersantiem elektronisko sakaru pakalpojumus un informāciju saskaņā ar tiem pašiem nosacījumiem un tādā pašā kvalitātē, kāda ir šī elektronisko sakaru komersanta paša sniegtajiem elektronisko sakaru pakalpojumiem vai elektronisko sakaru pakalpojumiem, ko tas sniedz saistītajiem uzņēmumiem vai partneriem.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt.

40.pants. Vienlīdzīgas attieksmes pienākums

Ņemot vērā tirgus analīzes rezultātus, Komisija elektronisko sakaru komersantam ar būtisku ietekmi var noteikt, grozīt vai atcelt šādus vienlīdzīgas attieksmes pienākumus piekļuves vai starpsavienojumu jomā:

1) piemērot līdzvērtīgus nosacījumus līdzvērtīgos apstākļos citiem elektronisko sakaru komersantiem, kas nodrošina līdzvērtīgus elektronisko sakaru pakalpojumus;

2) sniegt elektronisko sakaru komersantiem elektronisko sakaru pakalpojumus un informāciju saskaņā ar tiem pašiem nosacījumiem un tādā pašā kvalitātē, kāda ir šī elektronisko sakaru komersanta paša sniegtajiem elektronisko sakaru pakalpojumiem vai elektronisko sakaru pakalpojumiem, ko tas sniedz saistītajiem uzņēmumiem vai partneriem.

         

40.pants. Pienākums veikt atsevišķu uzskaiti

Ņemot vērā tirgus analīzes rezultātus, Komisija nosaka elektronisko sakaru komersantam ar būtisku ietekmi tirgū šādus pienākumus:

1) veikt atsevišķu darbības uzskaiti piekļuves un starpsavienojumu jomā;

2) izmantot atsevišķu uzskaites metodoloģiju piekļuves un starpsavienojumu jomā.

127

(Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs K.Leiškalns)

Izteikt 40.panta tekstu šādā redakcijā:

“Ņemot vērā tirgus analīzes rezultātus, Komisija nosaka, groza vai atceļ elektronisko sakaru komersantam ar būtisku ietekmi tirgū pienākumu veikt atsevišķu darbības uzskaiti piekļuves un starpsavienojumu jomā.”

 

 

 

 

 

Atbalstīt.

41.pants. Pienākums veikt atsevišķu uzskaiti

Ņemot vērā tirgus analīzes rezultātus, Komisija nosaka, groza vai atceļ elektronisko sakaru komersantam ar būtisku ietekmi tirgū pienākumu veikt atsevišķu darbības uzskaiti piekļuves un starpsavienojumu jomā.

         

41.pants. Tarifu regulēšana un izmaksu aprēķināšanas saistības

(1) Lai nodrošinātu specifiskus piekļuves vai starpsavienojumu veidus, ja nepastāv efektīva konkurence, Komisija uzliek elektronisko sakaru komersantam ar būtisku ietekmi tirgū tarifu regulēšanas un izmaksu aprēķināšanas saistības (tajā skaitā saistības tarifu tuvināšanai izmaksām un saistības piemērot Komisijas apstiprināto izmaksu aprēķināšanas un attiecināšanas metodiku). Uzliekot šādas saistības, Komisija ņem vērā investīcijas, ko veicis elektronisko sakaru komersants ar būtisku ietekmi tirgū, un ļauj tam gūt samērīgu peļņu no attiecīgā ieguldītā kapitāla atbilstoši iesaistītajiem riskiem.

128

(Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs K.Leiškalns)

Izteikt 41.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

„(1) Lai nodrošinātu specifiskus piekļuves vai starpsavienojumu veidus, ja nepastāv efektīva konkurence, Komisija, ņemot vērā tirgus analīzes rezultātus, nosaka, groza vai atceļ elektronisko sakaru komersantam ar būtisku ietekmi tirgū starpsavienojumu vai piekļuves tarifu regulēšanas un izmaksu aprēķināšanas saistības (tajā skaitā saistības tarifu tuvināšanai izmaksām un prasības izmaksu aprēķināšanas un attiecināšanas sistēmai). Uzliekot šādas saistības, Komisija ņem vērā investīcijas, ko veicis elektronisko sakaru komersants ar būtisku ietekmi tirgū, un ļauj tam gūt samērīgu peļņu no attiecīgā ieguldītā kapitāla atbilstoši iesaistītajiem riskiem.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt.

42.pants. Tarifu regulēšana un izmaksu aprēķināšanas saistības

(1) Lai nodrošinātu specifiskus piekļuves vai starpsavienojumu veidus, ja nepastāv efektīva konkurence, Komisija, ņemot vērā tirgus analīzes rezultātus, nosaka, groza vai atceļ elektronisko sakaru komersantam ar būtisku ietekmi tirgū starpsavienojumu vai piekļuves tarifu regulēšanas un izmaksu aprēķināšanas saistības (tajā skaitā saistības tarifu tuvināšanai izmaksām un prasības izmaksu aprēķināšanas un attiecināšanas sistēmai). Uzliekot šādas saistības, Komisija ņem vērā investīcijas, ko veicis elektronisko sakaru komersants ar būtisku ietekmi tirgū, un ļauj tam gūt samērīgu peļņu no attiecīgā ieguldītā kapitāla atbilstoši iesaistītajiem riskiem.

(2) Komisija nodrošina, lai izmaksu segšanas mehānisms vai apstiprinātā tarifu aprēķināšanas metodika veicinātu efektivitāti un ilgtspējīgu konkurenci un palielinātu labumu lietotājiem. Komisija var izmantot arī tarifus, kas ir pieejami salīdzināmos konkrētos tirgos.

     

(2) Komisija nodrošina, lai izmaksu segšanas mehānisms vai apstiprinātā tarifu aprēķināšanas metodika veicinātu efektivitāti un ilgtspējīgu konkurenci un palielinātu labumu lietotājiem. Komisija var izmantot arī tarifus, kas ir pieejami salīdzināmos konkrētos tirgos.

(3) Ja elektronisko sakaru komersantam ir pienākums tuvināt savus tarifus izmaksām, attiecīgajam elektronisko sakaru komersantam jāpierāda Komisijai, ka tarifi veidojas no pamatotām izmaksām, ieskaitot peļņu par veiktajām investīcijām. Lai aprēķinātu pakalpojumu sniegšanas izmaksas, Komisija var izmantot izmaksu aprēķināšanas metodes neatkarīgi no tām, kuras izmanto komersants. Komisija var pieprasīt elektronisko sakaru komersantam sniegt savu tarifu un izmaksu pamatojumu. Ja Komisija konstatē, ka tarifā iekļautās izmaksas nav pamatotas vai tarifi nav tuvināti izmaksām, Komisija ir tiesīga apturēt šo tarifu piemērošanu un noteikt tarifu augšējo robežu vai arī uzdot elektronisko sakaru komersantam koriģēt tarifus.

129

(Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs K.Leiškalns)

Izteikt 41.panta trešo daļu šādā redakcijā:

„(3) Ja elektronisko sakaru komersantam ir pienākums tuvināt savus tarifus izmaksām, attiecīgajam elektronisko sakaru komersantam jāpierāda Komisijai, ka tarifi veidojas no pamatotām izmaksām, ieskaitot peļņu par veiktajām investīcijām. Lai aprēķinātu pakalpojumu sniegšanas izmaksas, Komisija var izmantot izmaksu aprēķināšanas metodes neatkarīgi no tām, kuras izmanto komersants. Komisija var pieprasīt elektronisko sakaru komersantam sniegt savu tarifu un izmaksu pamatojumu. Ja Komisija konstatē, ka tarifā iekļautās izmaksas nav pamatotas vai tarifi nav tuvināti izmaksām, Komisija ir tiesīga uzdot elektronisko sakaru komersantam pārtraukt tarifu piemērošanu vai koriģēt tarifus.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīt.

(3) Ja elektronisko sakaru komersantam ir pienākums tuvināt savus tarifus izmaksām, attiecīgajam elektronisko sakaru komersantam jāpierāda Komisijai, ka tarifi veidojas no pamatotām izmaksām, ieskaitot peļņu par veiktajām investīcijām. Lai aprēķinātu pakalpojumu sniegšanas izmaksas, Komisija var izmantot izmaksu aprēķināšanas metodes neatkarīgi no tām, kuras izmanto komersants. Komisija var pieprasīt elektronisko sakaru komersantam sniegt savu tarifu un izmaksu pamatojumu. Ja Komisija konstatē, ka tarifā iekļautās izmaksas nav pamatotas vai tarifi nav tuvināti izmaksām, Komisija ir tiesīga apturēt šo tarifu piemērošanu un noteikt tarifu augšējo robežu vai arī uzdot elektronisko sakaru komersantam koriģēt tarifus.

(4) Elektronisko sakaru komersants ar būtisku ietekmi tirgū, kuram ir noteiktas tarifu regulēšanas un izmaksu aprēķināšanas saistības, publisko izmaksu aprēķināšanas sistēmas aprakstu, parādot galvenās kategorijas un sagrupējot izmaksas, kā arī publisko noteikumus, kurus izmanto izmaksu attiecināšanai. Atbilstību izmaksu aprēķināšanas sistēmai pārbauda zvērināts revidents vai zvērinātu revidentu komercsabiedrība. Zvērināta revidenta ziņojumu par atbilstību noteiktajai izmaksu aprēķināšanas un attiecināšanas metodikai komersants publicē katru gadu.

130

(Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs K.Leiškalns)

Izteikt 41.panta ceturto daļu šādā redakcijā:

„(4) Elektronisko sakaru komersants ar būtisku ietekmi tirgū, kuram ir noteiktas prasības izmaksu aprēķināšanas un attiecināšanas sistēmai, publisko izmaksu aprēķināšanas un attiecināšanas sistēmas aprakstu, parādot galvenās izmaksu sagrupēšanas kategorijas, kā arī izmaksu attiecināšanai noteikumus. Atbilstību izmaksu aprēķināšanas sistēmai pārbauda zvērināts revidents vai zvērinātu revidentu komercsabiedrība. Zvērināta revidenta ziņojumu par atbilstību noteiktajai izmaksu aprēķināšanas un attiecināšanas sistēmai komersants publicē katru gadu.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt.

(4) Elektronisko sakaru komersants ar būtisku ietekmi tirgū, kuram ir noteiktas prasības izmaksu aprēķināšanas un attiecināšanas sistēmai, publisko izmaksu aprēķināšanas un attiecināšanas sistēmas aprakstu, parādot galvenās izmaksu sagrupēšanas kategorijas, kā arī izmaksu attiecināšanas noteikumus. Atbilstību izmaksu aprēķināšanas sistēmai pārbauda zvērināts revidents vai zvērinātu revidentu komercsabiedrība. Zvērināta revidenta ziņojumu par atbilstību noteiktajai izmaksu aprēķināšanas un attiecināšanas sistēmai komersants publicē katru gadu.

         

42.pants. Publiskā telefona tīkla operatora izvēle un operatora iepriekšēja izvēle

(1) Publiskā telefona tīkla operators, kam ir būtiska ietekme konkrētajā tirgū, savam abonentam nodrošina publiskā telefona tīkla operatora izvēles pakalpojumu vai publiskā telefona tīkla operatora iepriekšējas izvēles pakalpojumu.

131

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

132

(Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs K.Leiškalns)

Izteikt 42.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

„(1) Publiskā telefona tīkla operators, kam ir būtiska ietekme publiskā telefona tīkla nodrošināšanas tirgū, nodrošina tīkla abonentiem publiskā telefona tīkla operatora izvēles pakalpojumu vai publiskā telefona tīkla operatora iepriekšējas izvēles pakalpojumu.”

(Atbildīgā komisija)

Izteikt 42.panta pirmo daļu kā 43.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

„(1) Publiskā telefona tīkla operators, kam ir būtiska ietekme publiskā telefona tīkla nodrošināšanas jomā, nodrošina tīkla abonentiem publiskā telefona tīkla operatora izvēles pakalpojumu vai publiskā telefona tīkla operatora iepriekšējas izvēles pakalpojumu.”

 

 

 

 

 

Daļēji atbalstīts.

Iestrādāts atbildīgās komisijas

pr-lik.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt.

43.pants. Publiskā telefona tīkla operatora izvēle un operatora iepriekšēja izvēle

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Publiskā telefona tīkla operators, kam ir būtiska ietekme publiskā telefona tīkla nodrošināšanas jomā, nodrošina tīkla abonentiem publiskā telefona tīkla operatora izvēles pakalpojumu vai publiskā telefona tīkla operatora iepriekšējas izvēles pakalpojumu.

(2) Komisija nosaka, ka publisko elektronisko sakaru tīkla operatoram, kam ir būtiska ietekme konkrētajā tirgū, ir saistības sniegt abonentiem piekļuvi jebkura savstarpēji savienota publiski pieejama elektronisko sakaru tīkla pakalpojumam:

133

(Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs K.Leiškalns)

Izslēgt 42.panta otro daļu, attiecīgi mainot turpmāko daļu numerāciju.

 

 

Atbalstīt.

 

1) katram atsevišķam zvanam sastādot publiskā telefona tīkla operatora izvēles kodu;

       

2) ar iepriekšēju operatora izvēli un iespēju atcelt jebkuru iepriekšēju izvēli, katram atsevišķam zvanam sastādot publiskā telefona tīkla operatora izvēles kodu.

       

(3) Lietotāju prasības operatora izvēles un operatora iepriekšējas izvēles pakalpojumu ieviešanai citos tīklos vai citā veidā, nekā paredzēts šā panta otrajā daļā, izpilda saskaņā ar šo noteikumu 43.pantu.

   

Redakc. precizēta.

(2) Lietotāju prasības operatora izvēles un operatora iepriekšējas izvēles pakalpojumu ieviešanai citos tīklos vai citā veidā, nekā paredzēts šā panta pirmajā daļā, izpilda saskaņā ar šo noteikumu 44.pantu.

(4) Komisija nosaka publiskā telefona tīkla operatora izvēles pakalpojumu vai publiskā telefona tīkla operatora iepriekšējas izvēles pakalpojumu ieviešanas noteikumus un termiņus.

     

(3) Komisija nosaka publiskā telefona tīkla operatora izvēles pakalpojumu vai publiskā telefona tīkla operatora iepriekšējas izvēles pakalpojumu ieviešanas noteikumus un termiņus.

         

43.pants. Piekļuve elektronisko sakaru tīkla iekārtām un to izmantošana

(1) Ja piekļuves atteikums vai nepamatoti piekļuves noteikumi var kavēt ilglaicīga un konkurētspējīga mazumtirdzniecības tirgus izveidi vai ja tas nav elektronisko sakaru lietotāju interesēs, Komisija nosaka saistības publisko elektronisko sakaru tīkla operatoram ar būtisku ietekmi tirgū:

134

(Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs K.Leiškalns)

Izteikt 43.panta tekstu šādā redakcijā:

„Ja tirgus analīzes rezultātā secina, ka piekļuves atteikums vai nepamatoti piekļuves noteikumi var kavēt ilglaicīga un konkurētspējīga mazumtirdzniecības tirgus izveidi vai ja tas nav elektronisko sakaru lietotāju interesēs, Komisijai ir tiesības noteikt, grozīt vai atcelt sekojoša veida saistības publisko elektronisko sakaru tīkla operatoram ar būtisku ietekmi tirgū:

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt, izsakot to kā 44.panta pirmo daļu.

44.pants. Piekļuve elektronisko sakaru tīkla iekārtām un to izmantošana

(1) Ja tirgus analīzes rezultātā secina, ka piekļuves atteikums vai nepamatoti piekļuves noteikumi var kavēt ilglaicīga un konkurētspējīga mazumtirdzniecības tirgus izveidi vai ja tas nav elektronisko sakaru lietotāju interesēs, Komisijai ir tiesības noteikt, grozīt vai atcelt sekojoša veida saistības publisko elektronisko sakaru tīkla operatoram ar būtisku ietekmi tirgū:

1) piešķirt trešajām personām piekļuvi noteiktiem elektronisko sakaru tīkla elementiem vai iekārtām, ieskaitot atsaistītu piekļuvi lokālajai cilpai;

 

1) nodrošināt trešajām personām piekļuvi noteiktiem elektronisko sakaru tīkla elementiem vai iekārtām, ieskaitot atsaistītu piekļuvi abonentlīnijām;

 

1) nodrošināt trešajām personām piekļuvi noteiktiem elektronisko sakaru tīkla elementiem vai iekārtām, ieskaitot atsaistītu piekļuvi abonentlīnijām;

2) veikt pārrunas ar elektronisko sakaru komersantiem, kas pieprasa piekļuvi;

 

2) veikt sarunas ar elektronisko sakaru komersantiem, kas pieprasa piekļuvi;

 

2) veikt sarunas ar elektronisko sakaru komersantiem, kas pieprasa piekļuvi;

3) neatsaukt piekļuvi noteiktiem elektronisko sakaru tīkla elementiem vai iekārtām, kam tā jau iepriekš piešķirta;

 

3) nepārtraukt piekļuves nodrošināšanu tiem noteiktiem elektronisko sakaru tīkla elementiem vai iekārtām, kam tā jau nodrošināta iepriekš;

 

3) nepārtraukt piekļuves nodrošināšanu tiem noteiktiem elektronisko sakaru tīkla elementiem vai iekārtām, kam tā jau nodrošināta iepriekš;

4) nodrošināt vairumtirdzniecības pakalpojumus trešajām personām mazumtirdzniecības pakalpojumu sniegšanai;

 

4) nodrošināt noteiktus vairumtirdzniecības pakalpojumus trešajām personām elektronisko sakaru mazumtirdzniecības pakalpojumu sniegšanai;

 

4) nodrošināt noteiktus vairumtirdzniecības pakalpojumus trešajām personām elektronisko sakaru mazumtirdzniecības pakalpojumu sniegšanai;

5) piešķirt piekļuvi tehniskajām saskarnēm vai citām galvenajām tehnoloģijām, kas ir nepieciešamas elektronisko sakaru pakalpojumu savietojamībai vai virtuālā tīkla pakalpojumiem;

 

5) nodrošināt piekļuvi tehniskajām saskarnēm vai būtiskām tehnoloģijām, kas ir nepieciešamas elektronisko sakaru pakalpojumu savietojamībai vai virtuālā tīkla pakalpojumiem;

 

5) nodrošināt piekļuvi tehniskajām saskarnēm vai būtiskām tehnoloģijām, kas ir nepieciešamas elektronisko sakaru pakalpojumu savietojamībai vai virtuālā tīkla pakalpojumiem;

6) izvietot līdzās noteiktus elektronisko sakaru tīkla elementus vai citas iekārtu kopīgas izmantošanas ietaises (ieskaitot kabeļu kanalizāciju, ēku vai antenu mastu un torņu kopīgu izmantošanu);

 

6) nodrošināt iespēju izvietot telpās noteiktus elektronisko sakaru tīkla elementus vai cita veida infrastruktūras objektu kopīgu izmantošanu (ieskaitot kabeļu kanalizāciju, ēku vai antenu mastu un torņu kopīgu izmantošanu);

 

6) nodrošināt iespēju izvietot telpās noteiktus elektronisko sakaru tīkla elementus vai cita veida infrastruktūras objektu kopīgu izmantošanu (ieskaitot kabeļu kanalizāciju, ēku vai antenu mastu un torņu kopīgu izmantošanu);

7) sniegt elektronisko sakaru pakalpojumus, kas nepieciešami, lai elektronisko sakaru lietotājiem nodrošinātu pilnīgu elektronisko sakaru pakalpojumu savietojamību (ieskaitot iekārtas intelektuālā tīkla pakalpojumiem vai viesabonēšanai mobilajos elektronisko sakaru tīklos);

 

7) nodrošināt noteiktus elektronisko sakaru pakalpojumus, kas nepieciešami, lai elektronisko sakaru lietotājiem nodrošinātu pilnīgu elektronisko sakaru pakalpojumu savietojamību (ieskaitot tādus pakalpojumus, kas nepieciešami intelektuālā tīkla pakalpojumiem vai viesabonēšanai mobilajos elektronisko sakaru tīklos);

 

7) nodrošināt noteiktus elektronisko sakaru pakalpojumus, kas nepieciešami, lai elektronisko sakaru lietotājiem nodrošinātu pilnīgu elektronisko sakaru pakalpojumu savietojamību (ieskaitot tādus pakalpojumus, kas nepieciešami intelektuālā tīkla pakalpojumiem vai viesabonēšanai mobilajos elektronisko sakaru tīklos);

8) nodrošināt piekļuvi atbalstsistēmām vai līdzīgām programmatūras sistēmām, kas nepieciešamas, lai nodrošinātu konkurenci elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanā;

 

8) nodrošināt piekļuvi darbības atbalstsistēmām vai līdzīgām programmatūras sistēmām, kas nepieciešamas, lai nodrošinātu godīgu konkurenci elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanā;

 

8) nodrošināt piekļuvi darbības atbalstsistēmām vai līdzīgām programmatūras sistēmām, kas nepieciešamas, lai nodrošinātu godīgu konkurenci elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanā;

9) savstarpēji savienot elektronisko sakaru tīklus vai elektronisko sakaru tīklu elementus vai iekārtas.

 

9) savstarpēji savienot elektronisko sakaru tīklus vai elektronisko sakaru tīklu elementus vai iekārtas.”

 

9) savstarpēji savienot elektronisko sakaru tīklus vai elektronisko sakaru tīklu elementus vai iekārtas.

(2) Komisija apstiprina piekļuves, starpsavienojumu, saistīto iekārtu kopīgas izmantošanas un nomāto līniju un lokālo cilpu atsaistīšanas pamatpiedāvājumus.

135

 

 

 

136

(Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs K.Leiškalns)

Izslēgt 43. panta otro daļu.

(Atbildīgā komisija)

Aizstāt 43. panta otrajā daļā vārdus “lokālo cilpu” ar vārdu “abonentlīniju”.

 

 

Neatbalstīt.

 

 

Atbalstīt.

 

 

 

 

(2) Komisija apstiprina piekļuves, starpsavienojumu, saistīto iekārtu kopīgas izmantošanas un nomāto līniju un abonentlīniju atsaistīšanas pamatpiedāvājumus.

         

44.pants. Informācijas par piekļuvi un starpsavienojumiem publicēšana

(1) Komisija mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" informāciju par noteiktajiem elektronisko sakaru pakalpojumiem un ģeogrāfiskajiem tirgiem, kā arī par īpašajiem pienākumiem un saistībām, kas uzlikti elektronisko sakaru komersantiem piekļuves un starpsavienojumu jomā.

137

(Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs K.Leiškalns)

Izteikt 44.panta nosaukumu un pirmo daļu šādā redakcijā:

„44.pants. Informācijas par saistībām piekļuves vai starpsavienojumu jomā publicēšana

„(1) Komisija mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" informāciju par tirgus analīzes rezultātiem, kā arī par īpašajiem pienākumiem un saistībām, kas uzlikti elektronisko sakaru komersantiem piekļuves vai starpsavienojumu jomā.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt.

45.pants. Informācijas par saistībām piekļuves vai starpsavienojumu jomā publicēšana

(1) Komisija mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" informāciju par tirgus analīzes rezultātiem, kā arī par īpašajiem pienākumiem un saistībām, kas uzlikti elektronisko sakaru komersantiem piekļuves vai starpsavienojumu jomā.

(2) Komisija nosūta Eiropas Komisijai publicēto informāciju par tirgiem un publisko elektronisko sakaru tīkla operatoram uzliktajiem pienākumiem un saistībām.

138

(Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs K.Leiškalns)

Izteikt 44.panta otro daļu šādā redakcijā:

„(2) Komisija nosūta Eiropas Komisijai publicēto informāciju par tirgus analīzes rezultātiem un par īpašajiem pienākumiem un saistībām publisko elektronisko sakaru tīkla operatoriem.”

 

 

 

Daļēji atbalstīts. Iestrādāts atbildīgās komisijas

pr-lik.

 
 

139

(Atbildīgā komisija)

Izteikt 44.panta otro daļu kā 45.panta otro daļu šādā redakcijā:

„(2) Komisija nosūta Eiropas Komisijai publicēto informāciju par tirgus analīzes rezultātiem un par īpašajiem pienākumiem un saistībām publisko elektronisko sakaru tīkla operatoriem Eiropas Komisijas noteiktā kārtībā.”

 

 

 

 

 

Atbalstīt.

(2) Komisija nosūta Eiropas Komisijai publicēto informāciju par tirgus analīzes rezultātiem un par īpašajiem pienākumiem un saistībām publisko elektronisko sakaru tīkla operatoriem Eiropas Komisijas noteiktā kārtībā.

(3) Komisija mēneša laikā no apstiprināšanas brīža publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" informāciju par vietu un laiku, kur ir pieejama informācija par piekļuves un starpsavienojumu pamatpiedāvājumiem. Elektronisko sakaru komersantiem ir pienākums publicēt Komisijas apstiprinātos piekļuves un starpsavienojumu pamatpiedāvājumus ne vēlāk kā 20 dienu laikā pēc to apstiprināšanas, informējot par to Komisiju ne vēlāk kā trīs dienu laikā pēc pamatpiedāvājumu publicēšanas.

140

(Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs K.Leiškalns)

Izteikt 44.panta trešo daļu šādā redakcijā:

„(3) Mēneša laikā no brīža, kad komersants ir publicējis pamatpiedāvājumu, Komisija publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" informāciju par vietu un laiku, kur ir pieejama informācija par piekļuves vai starpsavienojumu pamatpiedāvājumiem. Elektronisko sakaru komersantiem ir pienākums informēt Komisiju par pamatpiedāvājumu publicēšanu ne vēlāk kā trīs dienu laikā pēc pamatpiedāvājumu publicēšanas.”

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīt.

(3) Komisija mēneša laikā no apstiprināšanas brīža publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" informāciju par vietu un laiku, kur ir pieejama informācija par piekļuves un starpsavienojumu pamatpiedāvājumiem. Elektronisko sakaru komersantiem ir pienākums publicēt Komisijas apstiprinātos piekļuves un starpsavienojumu pamatpiedāvājumus ne vēlāk kā 20 dienu laikā pēc to apstiprināšanas, informējot par to Komisiju ne vēlāk kā trīs dienu laikā pēc pamatpiedāvājumu publicēšanas.

(4) Komisija savā interneta mājas lapā uztur un regulāri atjauno informāciju par noslēgtajiem piekļuves un starpsavienojumu līgumiem. Komisija nosaka, kuras piekļuves un starpsavienojumu līgumu daļas nav publicējamas, lai netiktu izpausta informācija, kas ietver pušu komercnoslēpumus.

     

(4) Komisija savā interneta mājas lapā uztur un regulāri atjauno informāciju par noslēgtajiem piekļuves un starpsavienojumu līgumiem. Komisija nosaka, kuras piekļuves un starpsavienojumu līgumu daļas nav publicējamas, lai netiktu izpausta informācija, kas ietver pušu komercnoslēpumus.

(5) Katru gadu līdz 1.februārim Komisija publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" ziņojumu par izmaksu aprēķināšanas metodikas ievērošanu.

     

(5) Katru gadu līdz 1.februārim Komisija publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" ziņojumu par izmaksu aprēķināšanas metodikas ievērošanu.

         

X nodaļa

Elektronisko sakaru tīklu galiekārtu un radioiekārtu atbilstības novērtēšana, atbilstības deklarēšana, kā arī izplatīšana

141

 

 

 

 

 

 

 

 

142

(deputāts P.Kalniņš)

Izteikt X nodaļas nosaukumu šādā redakcijā :

„X nodaļa

Elektronisko sakaru tīklu galiekārtu un radioiekārtu atbilstības novērtēšana un deklarēšana, izplatīšana un lietošana”.

(Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs K.Leiškalns)

Izteikt X nodaļas nosaukumu šādā redakcijā :

„X nodaļa

Elektronisko sakaru tīklu galiekārtu vai radioiekārtu atbilstības novērtēšana un deklarēšana, izplatīšana un lietošana”.

 

 

 

Daļēji atbalstīts. Ietverts 142.pr-lik.

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X nodaļa

Elektronisko sakaru tīklu galiekārtu vai radioiekārtu atbilstības novērtēšana un deklarēšana, izplatīšana un lietošana

45.pants. Elektronisko sakaru tīklu galiekārtu un radioiekārtu atbilstības novērtēšana vai deklarēšana, kā arī izplatīšana

(1) Galiekārtu un radioiekārtu atbilstības novērtēšanas vai deklarēšanas kārtību, kā arī būtiskās prasības galiekārtām un radioiekārtām nosaka likums "Par atbilstības novērtēšanu".

(2) Izplatīt tirgū un pieslēgt pie publisko elektronisko sakaru tīklu pieslēguma punktiem drīkst tikai tās galiekārtas, kuras atbilst būtiskajām prasībām un kuru atbilstība šīm prasībām ir novērtēta vai deklarēta.

(3) Izplatīt tirgū un lietot drīkst tikai tādas radioiekārtas, kuras atbilst būtiskajām prasībām un nacionālajam radiofrekvenču plānam un kuru atbilstība šīm prasībām ir novērtēta vai deklarēta.

(4) Ja radioiekārtas darbībai izmanto radiofrekvenču joslas, kuras nav saskaņotas Eiropas Savienībā, izgatavotājam, tā pilnvarotajam pārstāvim vai personai, kas ir atbildīga par radioiekārtas izplatīšanu Latvijas tirgū, vismaz četras nedēļas pirms radioiekārtas izplatīšanas sākuma par to jāpaziņo Elektronisko sakaru aģentūrai.

143

 

 

 

144

(deputāts M.Pietkevičs)

Aizstāt 45.panta ceturtajā daļā vārdus “Elektronisko sakaru aģentūrai” ar vārdu “Komisijai”.

(deputāts P.Kalniņš)

Izteikt 45.pantu šādā redakcijā:

„45.pants. Elektronisko sakaru tīklu galiekārtu un radioiekārtu atbilstības novērtēšana un deklarēšana, izplatīšana un lietošana

(1) Galiekārtu un radioiekārtu atbilstības novērtēšanas un deklarēšanas kārtību, kā arī būtiskās prasības galiekārtām un radioiekārtām nosaka likums “Par atbilstības novērtēšanu”.

[(2) daļas teksts nav piedāvāts]

(3) Ja radioiekārtas darbībai izmanto radiofrekvenču joslas, kuras nav saskaņotas Eiropas Savienībā, izgatavotājam, tā pilnvarotajam pārstāvim vai personai, kas ir atbildīga par radioiekārtas izplatīšanu Latvijas tirgū, vismaz četras nedēļas pirms radioiekārtas izplatīšanas sākuma par to jāpaziņo Elektronisko sakaru tehniskajai direkcijai.”

 

Neatbalstīt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daļēji atbalstīts. Ietverts 145.pr-lik.

46.pants. Elektronisko sakaru tīklu galiekārtu un radioiekārtu atbilstības novērtēšana vai deklarēšana, kā arī izplatīšana

 

145

(Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs K.Leiškalns)

Izteikt 45.panta tekstu šādā redakcijā:

„(1) Galiekārtu vai radioiekārtu atbilstības novērtēšanas un deklarēšanas kārtību, kā arī būtiskās prasības galiekārtām un radioiekārtām nosaka likums “Par atbilstības novērtēšanu”.

(2) Galiekārtu vai radioiekārtu izplatīšanas un lietošanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

(3) Ja radioiekārtas darbībai izmanto radiofrekvenču joslas, kuras nav saskaņotas Eiropas Savienībā, izgatavotājam, tā pilnvarotajam pārstāvim vai personai, kas ir atbildīga par radioiekārtas izplatīšanu Latvijas tirgū, vismaz četras nedēļas pirms radioiekārtas izplatīšanas sākuma par to jāpaziņo Elektronisko sakaru aģentūrai.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt.

(1) Galiekārtu vai radioiekārtu atbilstības novērtēšanas un deklarēšanas kārtību, kā arī būtiskās prasības galiekārtām un radioiekārtām nosaka likums “Par atbilstības novērtēšanu”.

(2) Galiekārtu vai radioiekārtu izplatīšanas un lietošanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

(3) Ja radioiekārtas darbībai izmanto radiofrekvenču joslas, kuras nav saskaņotas Eiropas Savienībā, izgatavotājam, tā pilnvarotajam pārstāvim vai personai, kas ir atbildīga par radioiekārtas izplatīšanu Latvijas tirgū, vismaz četras nedēļas pirms radioiekārtas izplatīšanas sākuma par to jāpaziņo Elektronisko sakaru aģentūrai.

         

XI nodaļa

Ierobežotie resursi

146

(Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs K.Leiškalns)

Izteikt XI nodaļas nosaukumu šādā redakcijā :

„XI nodaļa

Radiofrekvenču spektrs un numerācija”

 

 

 

 

 

Atbalstīt.

 

 

 

 

XI nodaļa

Radiofrekvenču spektrs un numerācija

46.pants. Ierobežoto resursu lietošanas tiesības

(1) Fiziskas vai juridiskas personas var pieprasīt radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības, un elektronisko sakaru komersanti var pieprasīt numerācijas lietošanas tiesības. Fiziskas un juridiskas personas iesniedz pieteikumu Komisijai tās noteiktajā kārtībā.

(2) Ministru kabinets nosaka komercdarbībai lietojamo ierobežoto resursu sarakstu un kārtību, kādā Komisija piešķir elektronisko sakaru komersantiem ierobežoto resursu lietošanas tiesības komercdarbībai.

(3) Pēc šā panta otrajā daļā minēto tiesību saņemšanas radioiekārtu darbībai ir jāsaņem radiofrekvenču piešķīruma lietošanas atļauja šo noteikumu 49.pantā noteiktajā kārtībā.

(4) Komisija uzrauga komercdarbībai piešķirto radiofrekvenču resursu lietošanas tiesību tālāku nodošanu Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

147

(deputāts M.Pietkevičs)

Izteikt 46.panta tekstu šādā redakcijā:

„(1) Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā Komisija piešķir elektronisko sakaru komersantiem ierobežoto resursu lietošanas tiesības un radiofrekvenču spektra lietošanas kārtību.

(2) Elektronisko sakaru komersanti var pieprasīt radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības un numerācijas lietošanas tiesības iesniedzot pieteikumu Komisijā tās noteiktajā kārtībā.

(3) Pēc šā panta pirmajā daļā minēto tiesību saņemšanas radioiekārtu darbībai ir jāsaņem radiofrekvenču piešķīruma lietošanas atļauja šī likuma 49.pantā noteiktajā kārtībā.

(4) Komisija uzrauga piešķirtā radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību tālāku nodošanu Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

148

(deputāts P.Kalniņš)

Izteikt 46.pantu šādā redakcijā:

“46. pants. Ierobežoto resursu lietošanas tiesības

(1) Ierobežoto resursu izmantošanai tiek piešķirtas ierobežoto resursu lietošanas tiesības.

(2) Radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības, kas nav nepieciešamas komercdarbībai tiek piešķirtas šā likuma 49. pantā noteiktajā kārtībā.

(3) Ministru kabinets nosaka radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību piešķiršanu komercdarbībai elektronisko sakaru nozarē. Šajos gadījumos Komisija caurskatāmā veidā rīko konkursu vai izsoli saskaņā ar Komisijas apstiprinātu nolikumu un piešķir radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības konkursa vai izsoles uzvarētājam.

(5) Konkursa vai izsoles uzvarētājam radioiekārtu darbībai ir jāsaņem radiofrekvenču piešķīruma lietošanas atļauja šā likuma 49. pantā noteiktajā kārtībā.

(6) Komisija uzrauga konkursa vai izsoles uzvarētājam piešķirto radiofrekvenču spektra resursu lietošanas tiesību tālāku nodošanu Ministru kabineta noteiktā kārtībā.

 

 

Daļēji atbalstīts. Ietverts 149.pr-lik.

 
   

(7) Elektronisko sakaru komersants pieprasa numerācijas resursu lietošanas tiesības Komisijas noteiktā kārtībā.

(8) Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā Komisija piešķir elektronisko sakaru komersantam numerācijas resursu lietošanas tiesības komercdarbībai.

(9) Ierobežoto resursu lietošanas tiesības tiek piešķirtas par maksu.

(10) Valsts nodevas apmēru par ierobežoto resursu lietošanas tiesībām nosaka Ministru kabinets. No valsts nodevas maksājumiem tiek nodrošināts finansējums:

1)elektronisko sakaru nozares politikas īstenošanai;

2)universālā pakalpojuma mehānismam (fondam);

3) Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansējumam elektronisko sakaru infrastruktūras attīstībai.

(11) Piešķirot ierobežoto resursu lietošanas tiesības izsolē, iegūtais maksājums sedz valsts nodevas apmēru atbilstošā laika posmā.

(12) Elektronisko sakaru tehniskās direkcijas darbība tiek finansēta no maksājumiem par ierobežoto resursu lietošanas pārvaldības un elektromagnētiskās saderības nodrošināšanas pakalpojumiem. Elektronisko sakaru tehniskā direkcija aprēķina un saņem maksu par ierobežoto resursu lietošanas pārvaldības un elektromagnētiskās saderības nodrošināšanas pakalpojumiem saskaņā ar Ministru kabineta noteikto metodiku.”

   
 

149

(Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs K.Leiškalns)

Izteikt 46.pantu šādā redakcijā:

„46.pants. Radiofrekvenču spektra vai numerācijas lietošanas tiesības 

(1) Radiofrekvenču spektra vai numerācijas lietošanai tiek piešķirtas ierobežoto radiofrekvenču spektra vai numerācijas lietošanas tiesības.

(2) Fiziska vai juridiska persona var pieprasīt radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības, bet elektronisko sakaru komersants var pieprasīt arī numerācijas lietošanas tiesības.

(3) Komercdarbībai izmantojamo radiofrekvenču spektra vai numerācijas resursu lietošanas tiesību pieprasījumu iesniedz Komisijai tās noteiktā kārtībā.

(4) Radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības, kas netiek izmantotas komercdarbībai, tiek piešķirtas šā likuma 49.pantā noteiktā kārtībā.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt, redakc. precizējot

47.pants. Radiofrekvenču spektra vai numerācijas lietošanas tiesības 

(1) Radiofrekvenču spektra vai numerācijas lietošanai tiek piešķirtas ierobežoto radiofrekvenču spektra vai numerācijas lietošanas tiesības.

(2) Fiziska vai juridiska persona var pieprasīt radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības, bet elektronisko sakaru komersants var pieprasīt arī numerācijas lietošanas tiesības.

(3) Komercdarbībai izmantojamo radiofrekvenču spektra vai numerācijas resursu lietošanas tiesību pieprasījumu iesniedz Komisijai tās noteiktā kārtībā.

(4) Radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības, kas netiek izmantotas komercdarbībai, tiek piešķirtas šā likuma 50.pantā noteiktā kārtībā.

   

(5) Ministru kabinets nosaka radiofrekvenču spektra joslas, kuru efektīvai izmantošanai nepieciešams ierobežot radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību piešķiršanu komercdarbībai elektronisko sakaru nozarē. Šajos gadījumos Komisija caurskatāmā veidā rīko konkursu vai izsoli saskaņā ar Komisijas apstiprinātu nolikumu un piešķir radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības konkursa vai izsoles uzvarētājam.

(6) Konkursa vai izsoles uzvarētājam radioiekārtu darbībai ir jāsaņem radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļauja šā likuma 49.pantā noteiktajā kārtībā.

(7) Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā Komisija piešķir elektronisko sakaru komersantam numerācijas resursu lietošanas tiesības komercdarbībai.

 

(5) Ministru kabinets nosaka radiofrekvenču spektra joslas, kuru efektīvai izmantošanai nepieciešams ierobežot radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību piešķiršanu komercdarbībai elektronisko sakaru nozarē. Šajos gadījumos Komisija caurskatāmā veidā rīko konkursu vai izsoli saskaņā ar Komisijas apstiprinātu nolikumu un piešķir radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības konkursa vai izsoles uzvarētājam.

(6) Konkursa vai izsoles uzvarētājam radioiekārtu darbībai ir jāsaņem radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļauja šā likuma 50.pantā noteiktajā kārtībā.

(7) Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā Komisija piešķir elektronisko sakaru komersantam numerācijas resursu lietošanas tiesības komercdarbībai.

   

(8) Ja komersantam komercdarbībai ir piešķirtas radiofrekvenču lietošanas tiesības, tad Komisija var noteikt šādus specifiskus lietošanas tiesību nosacījumus:

1) Pakalpojumi, tīkli vai tehnoloģijas , kuru sniegšanai, nodrošināšanai vai izmantošanai piešķirtas radiofrekvenču lietošanas tiesības;

2)prasības radiofrekvenču efektīvai izmantošanai un pārklājuma nodrošināšanai;

3) tehniskās prasības iespējamo kaitīgo radiotraucējumu ietekmes novēršanai;

4)radiofrekvenču lietošanas tiesību darbības termiņš;

5)komercdarbībai piešķirto radiofrekvenču resursu lietošanas tiesību tālākas nodošanas kārtību;

6) informācija par radiofrekvenču spektra lietošanas maksu;

7) saistības, kuras elektronisko sakaru komersants uzņēmies saņemot radiofrekvenču lietošanas tiesības konkursu rezultātā;

8) prasības starptautisko radiofrekvenču lietošanas nolīgumu ievērošanai.

 

(8) Ja komersantam komercdarbībai ir piešķirtas radiofrekvenču lietošanas tiesības, tad Komisija var noteikt šādus specifiskus lietošanas tiesību nosacījumus:

1) pakalpojumi, tīkli vai tehnoloģijas , kuru sniegšanai, nodrošināšanai vai izmantošanai piešķirtas radiofrekvenču lietošanas tiesības;

2)prasības radiofrekvenču efektīvai izmantošanai un pārklājuma nodrošināšanai;

3) tehniskās prasības iespējamo kaitīgo radiotraucējumu ietekmes novēršanai;

4)radiofrekvenču lietošanas tiesību darbības termiņš;

5)komercdarbībai piešķirto radiofrekvenču resursu lietošanas tiesību tālākas nodošanas kārtību;

6) informācija par radiofrekvenču spektra lietošanas maksu;

7) saistības, kuras elektronisko sakaru komersants uzņēmies saņemot radiofrekvenču lietošanas tiesības konkursu rezultātā;

8) prasības starptautisko radiofrekvenču lietošanas nolīgumu ievērošanai.

   

(9) Ja komersantam ir piešķirtas numerācijas resursu lietošanas tiesības, tad Komisija var noteikt šādus specifiskus lietošanas tiesību nosacījumus:

1) Pakalpojums, kura sniegšanai piešķirtas numerācijas resursu lietošanas tiesības;

2)prasības numerācijas resursu efektīvai izmantošanai;

3) numuru saglabāšanas pakalpojuma nodrošināšanas nosacījumi;

4) prasības nodrošināt publiski pieejamu abonentu sarakstu;

5) numerācijas resursu lietošanas tiesību darbības maksimālais termiņš;

6)piešķirto numerācijas resursu lietošanas tiesību tālākas nodošanas kārtību;

7) informācija par numerācijas resursu lietošanas maksu;

8) saistības, kuras elektronisko sakaru komersants uzņēmies saņemot numerācijas resursu lietošanas tiesības konkursu rezultātā;

9) prasības starptautisko numerācijas resursu lietošanas nolīgumu ievērošanai.”

 

(9) Ja komersantam ir piešķirtas numerācijas resursu lietošanas tiesības, tad Komisija var noteikt šādus specifiskus lietošanas tiesību nosacījumus:

1) pakalpojums, kura sniegšanai piešķirtas numerācijas resursu lietošanas tiesības;

2)prasības numerācijas resursu efektīvai izmantošanai;

3) numuru saglabāšanas pakalpojuma nodrošināšanas nosacījumi;

4) prasības nodrošināt publiski pieejamu abonentu sarakstu;

5) numerācijas resursu lietošanas tiesību darbības maksimālais termiņš;

6)piešķirto numerācijas resursu lietošanas tiesību tālākas nodošanas kārtību;

7) informācija par numerācijas resursu lietošanas maksu;

8) saistības, kuras elektronisko sakaru komersants uzņēmies saņemot numerācijas resursu lietošanas tiesības konkursu rezultātā;

9) prasības starptautisko numerācijas resursu lietošanas nolīgumu ievērošanai.

         

47.pants. Ierobežoto resursu datu bāzes

(1) Elektronisko sakaru aģentūra nodrošina ierobežoto resursu datu bāzu izveidošanu un uzturēšanu.

(2) Elektronisko sakaru aģentūra tehnisko iespēju robežās nodrošina izsaucēja atrašanās vietas noteikšanu pēc izsaucēja numura un šo datu nodošanu operatīvajiem dienestiem Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

(3) Elektronisko sakaru aģentūra nodrošina Komisijai pieeju komercdarbībai paredzēto ierobežoto resursu datu bāzēm.

150

 

 

 

 

151

(deputāts M.Pietkevičs)

Aizstāt 47.panta pirmajā un otrajā daļā vārdus „Elektronisko sakaru aģentūra” ar vārdu „Komisija”.

Izslēgt 47.panta trešo daļu.

(deputāts P.Kalniņš)

Izteikt 47.pantu šādā redakcijā:

„47.pants. Ierobežoto resursu datu bāzes

(1) Elektronisko sakaru tehniskā direkcija veido un uztur ierobežoto resursu datu bāzes.

(2) Elektronisko sakaru tehniskā direkcija nodrošina Komisijai pieeju komercdarbībai paredzēto ierobežoto resursu datu bāzēm Komisijas funkciju izpildei nepieciešamā apjomā.

(3) Komisija sedz Elektronisko sakaru tehniskās direkcijas izdevumus šā panta otrajā daļā noteiktās pieejas nodrošināšanai nepieciešamo tehnisko risinājumu izstrādi un ieviešanu.”

 

Neatbalstīt.

 

 

 

 

 

 

 

 

Daļēji atbalstīts. Ietverts 152.pr-lik.

 

 

 

 

 

 

 

48.pants. Ierobežoto resursu datu bāzes

 

152

(Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs K.Leiškalns)

Izteikt 47.panta tekstu šādā redakcijā:

„(1) Elektronisko sakaru aģentūra veido un uztur radiofrekvenču un numerācijas resursu datu bāzes.

(2) Elektronisko sakaru aģentūra Ministru kabineta noteiktā kārtībā nodrošina informācijas nodošanu ugunsdzēsības un glābšanas, policijas, medicīniskās palīdzības, gāzes avārijas dienestiem vai „112” dienestam par izsaucēja atrašanās vietu.

(3) Elektronisko sakaru aģentūra nodrošina Komisijai pieeju komercdarbībai paredzēto radiofrekvenču un numerācijas resursu datu bāzēm Komisijas funkciju izpildei nepieciešamā apjomā.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt.

(1) Elektronisko sakaru aģentūra veido un uztur radiofrekvenču un numerācijas resursu datu bāzes.

(2) Elektronisko sakaru aģentūra Ministru kabineta noteiktā kārtībā nodrošina informācijas nodošanu ugunsdzēsības un glābšanas, policijas, medicīniskās palīdzības, gāzes avārijas dienestiem vai „112” dienestam par izsaucēja atrašanās vietu.

(3) Elektronisko sakaru aģentūra nodrošina Komisijai pieeju komercdarbībai paredzēto radiofrekvenču un numerācijas resursu datu bāzēm Komisijas funkciju izpildei nepieciešamā apjomā.

         

48.pants. Nacionālais radiofrekvenču plāns

(1) Ministru kabinets nosaka radiofrekvenču spektra joslu sadalījumu radiosakaru veidiem un iedalījumu radiosakaru sistēmām, kā arī radiofrekvenču joslu izmantošanas vispārīgos nosacījumus (ieskaitot radio saskarnes un to parametrus un radiofrekvenču diapazonus, kas ir paredzēti komercdarbībai).

(2) Radiofrekvenču joslas var izmantot tikai saskaņā ar šī panta pirmajā daļā noteiktajiem radiosakaru veidiem un radiosakaru sistēmām.

153

(deputāts P.Kalniņš)

Izteikt 48.pantu šādā redakcijā:

“48.pants. Nacionālais radiofrekvenču plāns

Ministru kabinets Nacionālajā radiofrekvenču plānā nosaka radiofrekvenču spektra joslu sadalījumu radiosakaru veidiem un iedalījumu radiosakaru sistēmām, kā arī radiofrekvenču joslu izmantošanas vispārīgos nosacījumus, ieskaitot radio saskarnes un to parametrus un radiofrekvenču diapazonus, kas ir paredzēti tikai komercdarbībai.”

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīt.

49.pants. Nacionālais radiofrekvenču plāns

(1) Ministru kabinets nosaka radiofrekvenču spektra joslu sadalījumu radiosakaru veidiem un iedalījumu radiosakaru sistēmām, kā arī radiofrekvenču joslu izmantošanas vispārīgos nosacījumus (ieskaitot radio saskarnes un to parametrus un radiofrekvenču diapazonus, kas ir paredzēti komercdarbībai).

(2) Radiofrekvenču joslas var izmantot tikai saskaņā ar šī panta pirmajā daļā noteiktajiem radiosakaru veidiem un radiosakaru sistēmām.

         

49.pants. Radiofrekvenču piešķīrumu lietošanas atļaujas

Radiofrekvenču spektru radioiekārtu darbībai atļauts izmantot pēc radiofrekvenču piešķīruma lietošanas atļaujas saņemšanas Elektronisko sakaru aģentūrā vai saskaņā ar koplietojamo radiofrekvenču piešķīruma lietošanas atļauju Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

154

 

 

155

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(deputāts M.Pietkevičs)

Aizstāt 49.pantā vārdus „Elektronisko sakaru aģentūrā” ar vārdu „Komisijā”.

(deputāts P.Kalniņš)

Izteikt 49.panta tekstu šādā redakcijā:

“Radiofrekvenču spektru radioiekārtu darbībai atļauts izmantot Ministru kabineta noteiktā kārtībā pēc radiofrekvenču piešķīruma lietošanas atļaujas saņemšanas Elektronisko sakaru tehniskā direkcijā vai saskaņā ar koplietojamo radiofrekvenču piešķīruma lietošanas atļauju.”

 

Neatbalstīt.

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīt.

50.pants. Radiofrekvenču piešķīrumu lietošanas atļaujas

Radiofrekvenču spektru radioiekārtu darbībai atļauts izmantot pēc radiofrekvenču piešķīruma lietošanas atļaujas saņemšanas Elektronisko sakaru aģentūrā vai saskaņā ar koplietojamo radiofrekvenču piešķīruma lietošanas atļauju Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

         

50.pants. Radiofrekvenču joslas atbrīvošana (1) Radiofrekvenču joslu atbrīvošanas termiņi radiosakaru veidiem vai radiosakaru sistēmām, kuru ieviešana ir paredzēta starptautiskajos līgumos, tiek norādīti nacionālajā radiofrekvenču plānā ne vēlāk kā divus gadus pirms paredzētās radiofrekvenču joslas atbrīvošanas. Izdevumi vai elektronisko sakaru komersanta vai privātā elektronisko sakaru tīkla īpašnieka zaudējumi, ko radījusi radiofrekvenču joslas atbrīvošana, netiek segti.

     

51.pants. Radiofrekvenču joslas atbrīvošana (1) Radiofrekvenču joslu atbrīvošanas termiņi radiosakaru veidiem vai radiosakaru sistēmām, kuru ieviešana ir paredzēta starptautiskajos līgumos, tiek norādīti nacionālajā radiofrekvenču plānā ne vēlāk kā divus gadus pirms paredzētās radiofrekvenču joslas atbrīvošanas. Izdevumi vai elektronisko sakaru komersanta vai privātā elektronisko sakaru tīkla īpašnieka zaudējumi, ko radījusi radiofrekvenču joslas atbrīvošana, netiek segti.

(2) Ja radioiekārtu darbībai nepieciešama individuāli noteikta radiofrekvenču josla, kuru normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā jau izmanto citas personas radioiekārta, ieinteresētā persona pēc pušu vienošanās sedz visus iespējamos radiofrekvenču spektra atbrīvošanas izdevumus vai zaudējumus vai arī puses vienojas par attiecīgās frekvenču joslas koplietošanu.

     

(2) Ja radioiekārtu darbībai nepieciešama individuāli noteikta radiofrekvenču josla, kuru normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā jau izmanto citas personas radioiekārta, ieinteresētā persona pēc pušu vienošanās sedz visus iespējamos radiofrekvenču spektra atbrīvošanas izdevumus vai zaudējumus vai arī puses vienojas par attiecīgās frekvenču joslas koplietošanu.

         

51.pants. Kaitīgie radiotraucējumi

(1) Radioiekārtas uzstāda un izmanto tā, lai neradītu kaitīgos radiotraucējumus. Jūras un gaisa kuģniecības ārkārtas situāciju, avārijas un briesmu signālu radiofrekvenču izmantošana atļauta tikai šādu ārkārtas situāciju gadījum os.

156

(deputāts M.Pietkevičs)

Aizstāt 51.panta pirmajā (?) un otrajā daļā vārdus „Elektronisko sakaru aģentūra” ar vārdu „Komisija”.

 

Neatbalstīt.

52.pants. Kaitīgie radiotraucējumi

(1) Radioiekārtas uzstāda un izmanto tā, lai neradītu kaitīgos radiotraucējumus. Jūras un gaisa kuģniecības ārkārtas situāciju, avārijas un briesmu signālu radiofrekvenču izmantošana atļauta tikai šādu ārkārtas situāciju gadījumos.

(2) Elektronisko sakaru aģentūra izskata pieteikumus par kaitīgiem radiotraucējumiem radio un televīzijas programmu uztveršanā un radiosakaru darbībā, noskaidro šo radiotraucējumu avotus un pieņem lēmumu to novēršanai.

     

(2) Elektronisko sakaru aģentūra izskata pieteikumus par kaitīgiem radiotraucējumiem radio un televīzijas programmu uztveršanā un radiosakaru darbībā, noskaidro šo radiotraucējumu avotus un pieņem lēmumu to novēršanai.

(3) Elektronisko sakaru aģentūra aizliedz vai ierobežo radioiekārtas lietošanu, lai novērstu kaitīgos radiotraucējumus vai šādu radiotraucējumu rašanos.

     

(3) Elektronisko sakaru aģentūra aizliedz vai ierobežo radioiekārtas lietošanu, lai novērstu kaitīgos radiotraucējumus vai šādu radiotraucējumu rašanos.

         

52.pants. Radioamatieru radiostaciju ierīkošana Radioamatieru radiostaciju ierīko, uzstāda un lieto Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

     

53.pants. Radioamatieru radiostaciju ierīkošana

Radioamatieru radiostaciju ierīko, uzstāda un lieto Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

         

53.pants. Radiofrekvenču spektra lietošana valsts aizsardzībai un drošībai

Radiofrekvenču lietošanu joslās, kas nacionālajā radiofrekvenču plānā iedalītas tikai valsts aizsardzības un drošības vajadzībām paredzēto radiosakaru sistēmu darbībai atbilstoši nacionālajā radiofrekvenču plānā noteiktajam radiosakaru veidam, pārvalda attiecīgais radiofrekvenču lietotājs. Kārtību, kādā notiek radiofrekvenču lietošanas pārvalde joslās, kas nacionālajā radiofrekvenču plānā iedalītas gan valsts aizsardzības un drošības, gan tautsaimniecības radiosakaru sistēmu darbībai, nosaka Ministru kabinets.

     

54.pants. Radiofrekvenču spektra lietošana valsts aizsardzībai un drošībai

Radiofrekvenču lietošanu joslās, kas nacionālajā radiofrekvenču plānā iedalītas tikai valsts aizsardzības un drošības vajadzībām paredzēto radiosakaru sistēmu darbībai atbilstoši nacionālajā radiofrekvenču plānā noteiktajam radiosakaru veidam, pārvalda attiecīgais radiofrekvenču lietotājs. Kārtību, kādā notiek radiofrekvenču lietošanas pārvalde joslās, kas nacionālajā radiofrekvenču plānā iedalītas gan valsts aizsardzības un drošības, gan tautsaimniecības radiosakaru sistēmu darbībai, nosaka Ministru kabinets.

         

54.pants. Nacionālie numerācijas resursi

(1) Komisija piešķir, rezervē, anulē vai izņem no apgrozības numerācijas resursus.

157

(Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs K.Leiškalns)

Izteikt 54.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

„(1) Komisija piešķir un anulē lietošanas tiesības un rezervē vai izņem no apgrozības numerācijas resursus.”

 

 

 

 

Atbalstīt.

55.pants. Nacionālie numerācijas resursi

(1) Komisija piešķir un anulē lietošanas tiesības un rezervē vai izņem no apgrozības numerācijas resursus.

(2) Kārtību, kādā piešķir, lieto, rezervē vai anulē numerācijas resursus, atsakās no tiem vai izņem tos no apgrozības, nosaka Ministru kabinets.

     

(2) Kārtību, kādā piešķir, lieto, rezervē vai anulē numerācijas resursus, atsakās no tiem vai izņem tos no apgrozības, nosaka Ministru kabinets.

(3) Ja esošie numerācijas resursi ir nepietiekami, Komisija pieņem lēmumu par pāreju uz slēgto astoņciparu numerācijas shēmu saskaņā ar Komisijas apstiprinātu pārejas plānu, kas iepriekš saskaņots ar tirgus dalībniekiem.

158

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

159

(Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs K.Leiškalns)

Izteikt 54.panta trešo daļu šādā redakcijā:

„(3)Ja esošie numerācijas resursi ir nepietiekami, Komisija, lai radītu brīvus numerācijas resursus, pieņem lēmumu par grozījumiem Nacionālajā numerācijas plānā, kas iepriekš saskaņots ar tirgus dalībniekiem.”

(deputāts M.Pietkevičs)

Izteikt 54.panta trešo daļu šādā redakcijā:

„(3) Ja esošie numerācijas resursi ir nepietiekami, Ministru kabinets nosaka kārtību un termiņu pārejai uz slēgto astoņciparu numerācijas shēmu.”

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīt.

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) Ja esošie numerācijas resursi ir nepietiekami, Ministru kabinets nosaka kārtību un termiņu pārejai uz slēgto astoņciparu numerācijas shēmu.

(4) Ja pārejai uz slēgto astoņciparu numerācijas shēmu ir nepieciešami papildu finanšu līdzekļi, par šo pāreju lemj Ministru kabinets.

160

 

 

 

 

 

 

 

 

161

(Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs K.Leiškalns)

Izteikt 54.panta ceturto daļu šādā redakcijā:

„(4)Numerācijas resursus var izmantot tikai saskaņā ar Nacionālā numerācijas plāna nosacījumiem.”

(deputāts M.Pietkevičs)

Izteikt 54.panta ceturto daļu šādā redakcijā:

„(4) Saskaņā ar Ministru kabineta noteikto kārtību un termiņiem, Komisija pēc konsultācijām ar tirgus dalībniekiem apstiprina pārejas plānu uz slēgto astoņciparu numerācijas shēmu.”.

 

 

 

 

 

Neatbalstīt.

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) Saskaņā ar Ministru kabineta noteikto kārtību un termiņiem, Komisija pēc konsultācijām ar tirgus dalībniekiem apstiprina pārejas plānu uz slēgto astoņciparu numerācijas shēmu.

(5) Komisija nosaka un publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" kārtību, kādā nodrošina ar numerācijas izmantošanu saistītos pakalpojumus, kā arī nosaka šo pakalpojumu ieviešanas termiņus.

     

(5) Komisija nosaka un publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" kārtību, kādā nodrošina ar numerācijas izmantošanu saistītos pakalpojumus, kā arī nosaka šo pakalpojumu ieviešanas termiņus.

         

55.pants. Nacionālais numerācijas plāns

(1) Nacionālo numerācijas plānu apstiprina Komisija. Komisija nodrošina nacionālā numerācijas plāna pārskatīšanu ne retāk kā reizi gadā.

     

56.pants. Nacionālais numerācijas plāns

(1) Nacionālo numerācijas plānu apstiprina Komisija. Komisija nodrošina nacionālā numerācijas plāna pārskatīšanu ne retāk kā reizi gadā.

(2) Nacionālo numerācijas plānu Komisija publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

     

(2) Nacionālo numerācijas plānu Komisija publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

         

56.pants. Numura pārvietošana

162

(Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs K.Leiškalns)

Izteikt 56.panta nosaukumu šādā redakcijā:

„56.pants. Numura saglabāšanas pakalpojums”.

 

 

 

 

Atbalstīt.

 

 

 

 

57.pants. Numura saglabāšanas pakalpojums

(1) Ja abonents pieprasa saglabāt publiskā telefona tīkla numuru, mainot publiskā telefona tīkla operatoru, abonentam tiek nodrošināta iespēja saglabāt tā lietošanā nodoto publiskā telefona tīkla numuru nacionālajā numerācijas plānā ģeogrāfiskās numerācijas noteiktajā teritorijā vai jebkurā citā vietā, ja abonenta numurs nav saistīts ar ģeogrāfisko numerāciju.

     

(1) Ja abonents pieprasa saglabāt publiskā telefona tīkla numuru, mainot publiskā telefona tīkla operatoru, abonentam tiek nodrošināta iespēja saglabāt tā lietošanā nodoto publiskā telefona tīkla numuru nacionālajā numerācijas plānā ģeogrāfiskās numerācijas noteiktajā teritorijā vai jebkurā citā vietā, ja abonenta numurs nav saistīts ar ģeogrāfisko numerāciju.

(2) Publisko telefona tīkla operators nodrošina abonentam numura pārvietošanas iespēju.

     

(2) Publisko telefona tīkla operators nodrošina abonentam numura pārvietošanas iespēju.

(3) Komisija nosaka numura saglabāšanas pakalpojuma ieviešanas noteikumus un pieņem lēmumu par pakalpojuma ieviešanas termiņiem.

     

(3) Komisija nosaka numura saglabāšanas pakalpojuma ieviešanas noteikumus un pieņem lēmumu par pakalpojuma ieviešanas termiņiem.

 

163

(Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs K.Leiškalns)

Papildināt 56.pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

„(4) 56.panta pirmā, otrā un trešā daļa neattiecas uz analogajām telefona centrālēm.”

Neatbalstīt šeit, bet preciz. red. atbalstīt pārejas noteikumos (skat. 214.pr-lik.)

 
         
 

164

(Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs K.Leiškalns)

Papildināt XI nodaļu ar jaunu pantu šādā redakcijā:

XX.pants Valsts nodeva par radiofrekvenču spektra vai numerācijas resursu lietošanu

(1) Par radiofrekvenču spektra vai numerācijas resursu lietošanu ir maksājama valsts nodeva, kuras likmes, maksāšanas kārtību un atvieglojumus nosaka Ministru kabinets.

(2) Valsts nodevu ieskaita valsts budžetā un no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem tiek nodrošināts finansējums:

1) elektronisko sakaru nozares politikas īstenošanai;

2) universālā pakalpojuma finansēšanas nodrošināšanai;

3) Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansēto projektu un pasākumu finansēšanai elektronisko sakaru infrastruktūras attīstības jomā.

(3) Piešķirot radiofrekvenču spektra vai numerācijas resursu lietošanas tiesības izsolē, iegūtais maksājums sedz valsts nodevas apmēru atbilstošā laika posmā.”

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt. Izteikt kā 58.pantu, attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju.

58.pants Valsts nodeva par radiofrekvenču spektra vai numerācijas resursu lietošanu

(1) Par radiofrekvenču spektra vai numerācijas resursu lietošanu ir maksājama valsts nodeva, kuras likmes, maksāšanas kārtību un atvieglojumus nosaka Ministru kabinets.

(2) Valsts nodevu ieskaita valsts budžetā un no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem tiek nodrošināts finansējums:

1) elektronisko sakaru nozares politikas īstenošanai;

2) universālā pakalpojuma finansēšanas nodrošināšanai;

3) Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansēto projektu un pasākumu finansēšanai elektronisko sakaru infrastruktūras attīstības jomā.

(3) Piešķirot radiofrekvenču spektra vai numerācijas resursu lietošanas tiesības izsolē, iegūtais maksājums sedz valsts nodevas apmēru atbilstošā laika posmā.

         

XII nodaļa

Elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitāte

57.pants. Elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitātes uzraudzība

(1) Elektronisko sakaru komersantu sniegto publisko elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitātes prasības un mērījumu metodiku nosaka Komisija.

165

 

 

166

(deputāts P.Kalniņš)

Izslēgt 57.panta pirmajā un otrajā daļā vārdu “publisko”.

(Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs K.Leiškalns)

Izteikt 57.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Elektronisko sakaru komersantu sniegto publisko elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitātes prasības un mērījumu metodiku, un kvalitātes atskaišu iesniegšanas kārtību nosaka Komisija. Elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitātes prasību izpildi uzrauga Komisija.”

Neatbalstīt.

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt.

XII nodaļa

Elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitāte

59.pants. Elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitātes uzraudzība

(1) Elektronisko sakaru komersantu sniegto publisko elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitātes prasības un mērījumu metodiku, un kvalitātes atskaišu iesniegšanas kārtību nosaka Komisija. Elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitātes prasību izpildi uzrauga Komisija.

(2) Elektronisko sakaru komersantu sniegto publisko elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitātes mērījumus veic Elektronisko sakaru aģentūra saskaņā ar šā panta pirmajā daļā noteikto metodiku.

167

 

 

(deputāts M.Pietkevičs)

Aizstāt 57.panta otrajā daļā vārdus „Elektronisko sakaru aģentūra” ar vārdu „Komisija”.

Neatbalstīt.

(2) Elektronisko sakaru komersantu sniegto publisko elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitātes mērījumus veic Elektronisko sakaru aģentūra saskaņā ar šā panta pirmajā daļā noteikto metodiku.

(3) Elektronisko sakaru aģentūra reizi mēnesī iesniedz Komisijā informāciju par elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitātes mērījumu rezultātiem saskaņā ar Komisijas apstiprinātu mērījumu veikšanas plānu.

168

 

169

 

 

 

 

 

 

(deputāts M.Pietkevičs)

Izslēgt 57.panta trešo daļu.

(deputāts P.Kalniņš)

Izteikt 57.panta trešo daļu šādā redakcijā:

„(3) Elektronisko sakaru tehniskā direkcija reizi mēnesī sniedz Komisijai informāciju par elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitātes mērījumu rezultātiem.”

Atbalstīt, attiecīgi mainot turpmākās daļas numerāciju.

 

Neatbalstīt.

 

(4) Komisija izstrādā un publisko kvalitātes pārskatu par iepriekšējo kalendāra gadu.

     

(3) Komisija izstrādā un publisko kvalitātes pārskatu par iepriekšējo kalendāra gadu.

 

170

(deputāts P.Kalniņš)

Papildināt 57.pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

“(5) Elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitātes pārbaudes nodrošina no vispārējās valsts budžeta dotācijas.”

 

 

 

Neatbalstīt.

 
         

XIII nodaļa

Elektronisko sakaru pakalpojumu tarifi

 

 

58.pants. Tarifu publiska pieejamība un regulēšana

171

(Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs K.Leiškalns)

Izteikt 58.panta nosaukumu šādā redakcijā:

„58.pants. Galalietotāju tarifu publiska pieejamība un regulēšana”.

 

 

 

 

Neatbalstīt.

XIII nodaļa

Elektronisko sakaru pakalpojumu tarifi

 

 

60.pants. Tarifu publiska pieejamība un regulēšana

(1) Elektronisko sakaru komersants nodrošina elektronisko sakaru lietotājiem sniegto elektronisko sakaru pakalpojumu tarifu, tarifu plānu un tarifu atlaižu atklātību un publisko pieejamību.

     

(1) Elektronisko sakaru komersants nodrošina elektronisko sakaru lietotājiem sniegto elektronisko sakaru pakalpojumu tarifu, tarifu plānu un tarifu atlaižu atklātību un publisko pieejamību.

(2) Komersantam ar būtisku ietekmi tirgū Komisija var piemērot tarifu regulēšanu (tai skaitā noteikt tarifu aprēķināšanas metodiku, apstiprināt tarifus, uzlikt saistības tarifu tuvināšanai izmaksām vai salīdzināmo pakalpojumu tarifiem, piemērot elektronisko sakaru pakalpojumu izmaksu attiecināšanas un aprēķināšanas metodiku un citus tarifu regulēšanas pasākumus).

172

(Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs K.Leiškalns)

Izteikt 58.panta otro daļu šādā redakcijā:

„(2)Komersantam ar būtisku ietekmi tirgū Komisija var piemērot galalietotāju tarifu regulēšanu (tai skaitā noteikt tarifu aprēķināšanas metodiku, apstiprināt tarifus, uzlikt saistības tarifu tuvināšanai izmaksām vai tarifiem salīdzināmos pakalpojumu tirgos, piemērot elektronisko sakaru pakalpojumu izmaksu attiecināšanas un aprēķināšanas metodiku un citus tarifu regulēšanas pasākumus).”

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīt.

(2) Komersantam ar būtisku ietekmi tirgū Komisija var piemērot tarifu regulēšanu (tai skaitā noteikt tarifu aprēķināšanas metodiku, apstiprināt tarifus, uzlikt saistības tarifu tuvināšanai izmaksām vai salīdzināmo pakalpojumu tarifiem, piemērot elektronisko sakaru pakalpojumu izmaksu attiecināšanas un aprēķināšanas metodiku un citus tarifu regulēšanas pasākumus).

(3) Komisija katru gadu publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" paziņo jumu par elektronisko sakaru komersantu, kuram ir pienākums piemērot izmaksu aprēķināšanas un attiecināšanas metodiku, kā arī saskaņot izmaksu sistēmu ar šo metodiku.

     

(3) Komisija katru gadu publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" paziņojumu par elektronisko sakaru komersantu, kuram ir pienākums piemērot izmaksu aprēķināšanas un attiecināšanas metodiku, kā arī saskaņot izmaksu sistēmu ar šo metodiku.

(4) Ja elektronisko sakaru komersantam ir pienākums tuvināt tarifus izmaksām, tad tam jāpierāda Komisijai, ka tarifi veidojas no pamatotām izmaksām, ieskaitot samērīgu peļņu par veiktajām investīcijām. Komisija var pieprasīt elektronisko sakaru komersantam, kam ir būtiska ietekme tirgū, sniegt savu tarifu un izmaksu pilnīgu pamatojumu. Ja Komisija konstatē, ka tarifā iekļautās izmaksas nav pilnībā pamatotas vai tarifi nav tuvināti izmaksām, Komisija ir tiesīga apturēt šo tarifu piemērošanu un noteikt tarifu augšējo robežu vai arī uzdot elektronisko sakaru komersantam koriģēt tarifus. Noteiktās saistības ir spēkā tikai laikposmā, kurā elektronisko sakaru komersantam ir būtiska ietekme konkrētajā tirgū.

     

(4) Ja elektronisko sakaru komersantam ir pienākums tuvināt tarifus izmaksām, tad tam jāpierāda Komisijai, ka tarifi veidojas no pamatotām izmaksām, ieskaitot samērīgu peļņu par veiktajām investīcijām. Komisija var pieprasīt elektronisko sakaru komersantam, kam ir būtiska ietekme tirgū, sniegt savu tarifu un izmaksu pilnīgu pamatojumu. Ja Komisija konstatē, ka tarifā iekļautās izmaksas nav pilnībā pamatotas vai tarifi nav tuvināti izmaksām, Komisija ir tiesīga apturēt šo tarifu piemērošanu un noteikt tarifu augšējo robežu vai arī uzdot elektronisko sakaru komersantam koriģēt tarifus. Noteiktās saistības ir spēkā tikai laikposmā, kurā elektronisko sakaru komersantam ir būtiska ietekme konkrētajā tirgū.

         

59.pants. Elektronisko sakaru pakalpojumu atlaides

(1) Elektronisko sakaru komersantam ir tiesības ieviest elektronisko sakaru lietotājiem sniegto elektronisko sakaru pakalpojumu tarifu plānus un noteikt elektronisko sakaru lietotājiem sniegto elektronisko sakaru pakalpojumu tarifu atlaides, izņemot gadījumus, kad Komisija šādas atlaides ir atzinusi par nevienlīdzīgām.

173

(Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs K.Leiškalns)

Izteikt 59.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

„(1)Elektronisko sakaru komersantam ir tiesības ieviest elektronisko sakaru galalietotājiem sniegto elektronisko sakaru pakalpojumu tarifu plānus un noteikt elektronisko sakaru galalietotājiem sniegto elektronisko sakaru pakalpojumu tarifu atlaides, izņemot gadījumus, kad Komisija šādas atlaides ir atzinusi par nevienlīdzīgām.”

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt.

61.pants. Elektronisko sakaru pakalpojumu atlaides

(1)Elektronisko sakaru komersantam ir tiesības ieviest elektronisko sakaru galalietotājiem sniegto elektronisko sakaru pakalpojumu tarifu plānus un noteikt elektronisko sakaru galalietotājiem sniegto elektronisko sakaru pakalpojumu tarifu atlaides, izņemot gadījumus, kad Komisija šādas atlaides ir atzinusi par nevienlīdzīgām.

(2) Elektronisko sakaru komersantam, kuram ir būtiska ietekme starpsavienojumu pakalpojumu tirgū, ir aizliegta starpsavienojumu pakalpojumiem piedāvāto atlaižu vai atlaižu apmēra noteikšana atkarībā no sniegto pakalpojumu apjoma. Komisija var atļaut šādu atlaižu vai atlaižu apmēra noteikšanu, ja elektronisko sakaru komersants pierāda Komisijai, ka tas neradīs nevienlīdzību pret citiem elektronisko sakaru komersantiem.

     

(2) Elektronisko sakaru komersantam, kuram ir būtiska ietekme starpsavienojumu pakalpojumu tirgū, ir aizliegta starpsavienojumu pakalpojumiem piedāvāto atlaižu vai atlaižu apmēra noteikšana atkarībā no sniegto pakalpojumu apjoma. Komisija var atļaut šādu atlaižu vai atlaižu apmēra noteikšanu, ja elektronisko sakaru komersants pierāda Komisijai, ka tas neradīs nevienlīdzību pret citiem elektronisko sakaru komersantiem.

         

XIV nodaļa

Universālais pakalpojums

60.pants. Universālā pakalpojuma noteikšana (1) Komisija nosaka un regulāri pārskata universālā pakalpojuma sarakstu, universālā pakalpojuma apjomu, ģeogrāfisko teritoriju, elektronisko sakaru pakalpojumu lietotāju loku. Komisija var izstrādāt arī pieņemamas cenas noteikšanas principus.

174

(Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs K.Leiškalns)

Izteikt 60.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

„(1)Komisija nosaka un regulāri pārskata universālajā pakalpojumā ietilpstošo pakalpojumu sarakstu, universālā pakalpojuma apjomu, ģeogrāfisko teritoriju, elektronisko sakaru pakalpojumu galalietotāju loku. Komisija var izstrādāt arī pieņemamas cenas noteikšanas principus.”

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt.

XIV nodaļa

Universālais pakalpojums

62.pants. Universālā pakalpojuma noteikšana

(1)Komisija nosaka un regulāri pārskata universālajā pakalpojumā ietilpstošo pakalpojumu sarakstu, universālā pakalpojuma apjomu, ģeogrāfisko teritoriju, elektronisko sakaru pakalpojumu galalietotāju loku. Komisija var izstrādāt arī pieņemamas cenas noteikšanas principus.

(2) Komisija nodrošina šā panta pirmajā daļā minētās informācijas publikāciju laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

     

(2) Komisija nodrošina šā panta pirmajā daļā minētās informācijas publikāciju laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

         

61.pants. Universālā pakalpojuma saistības

(1) Lai Latvijas Republikas teritorijā nodrošinātu universālā pakalpojuma sniegšanu, Komisija elektronisko sakaru komersantam nosaka universālā pakalpojuma sniegšanas saistības.

     

63.pants. Universālā pakalpojuma saistības

(1) Lai Latvijas Republikas teritorijā nodrošinātu universālā pakalpojuma sniegšanu, Komisija elektronisko sakaru komersantam nosaka universālā pakalpojuma sniegšanas saistības.

(2) Komisija nosaka universālā pakalpojuma saistības, nodrošinot, ka universālo pakalpojumu sniedz ekonomiski izdevīgākajā veidā, un paredzot galalietotājiem iespēju saņemt universālā pakalpojuma saistībās ietvertos pakalpojumus.

     

(2) Komisija nosaka universālā pakalpojuma saistības, nodrošinot, ka universālo pakalpojumu sniedz ekonomiski izdevīgākajā veidā, un paredzot galalietotājiem iespēju saņemt universālā pakalpojuma saistībās ietvertos pakalpojumus.

(3) Elektronisko sakaru komersants, sniedzot universālo pakalpojumu, nodrošina tādus nosacījumus, lai galalietotājiem nebūtu jāmaksā par elektronisko sakaru pakalpojumiem, kas nav nepieciešami pieprasīto pakalpojumu sniegšanai.

     

(3) Elektronisko sakaru komersants, sniedzot universālo pakalpojumu, nodrošina tādus nosacījumus, lai galalietotājiem nebūtu jāmaksā par elektronisko sakaru pakalpojumiem, kas nav nepieciešami pieprasīto pakalpojumu sniegšanai.

(4) Komisija, izmantojot efektīvu, objektīvu, caurskatāmu un vienlīdzīgu saistību noteikšanas kārtību, nosaka vienu vai vairākus elektronisko sakaru komersantus, kuriem ir pienākums sniegt universālo pakalpojumu.

     

(4) Komisija, izmantojot efektīvu, objektīvu, caurskatāmu un vienlīdzīgu saistību noteikšanas kārtību, nosaka vienu vai vairākus elektronisko sakaru komersantus, kuriem ir pienākums sniegt universālo pakalpojumu.

(5) Komisija uzrauga universālā pakalpojuma saistību izpildi.

     

(5) Komisija uzrauga universālā pakalpojuma saistību izpildi.

(6) Komisijai ir tiesības noteikt rēķina detalizācijas prasības elektronisko sakaru komersantam, kuram ir noteiktas universālā pakalpojuma saistības, lai galalietotājiem nodrošinātu iespēju pārraudzīt un kontrolēt izdevumus, kā arī izvairīties no nepamatotas pakalpojumu pārtraukšanas.

     

(6) Komisijai ir tiesības noteikt rēķina detalizācijas prasības elektronisko sakaru komersantam, kuram ir noteiktas universālā pakalpojuma saistības, lai galalietotājiem nodrošinātu iespēju pārraudzīt un kontrolēt izdevumus, kā arī izvairīties no nepamatotas pakalpojumu pārtraukšanas.

         

62.pants. Universālā pakalpojuma izmaksu noteikšana un zaudējumu kompensēšana

(1) Universālā pakalpojuma saistību izmaksu, kompensācijas apmēru un izmaksu kārtību nosaka Komisija. Kompensācijas mehānisms ir caurskatāms un rada pēc iespējas mazāku tirgus kropļojumu, ievērojot vienlīdzīgas attieksmes un samērīguma principu.

175

(Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs K.Leiškalns)

Izteikt 62.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

„(1)Universālā pakalpojuma saistību izmaksu kompensācijas apmēru un izmaksu kārtību nosaka Komisija. Kompensācijas mehānisms ir caurskatāms un rada pēc iespējas mazāku tirgus kropļojumu, ievērojot vienlīdzīgas attieksmes un samērīguma principu.”

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt.

64.pants. Universālā pakalpojuma izmaksu noteikšana un zaudējumu kompensēšana

(1)Universālā pakalpojuma saistību izmaksu kompensācijas apmēru un izmaksu kārtību nosaka Komisija. Kompensācijas mehānisms ir caurskatāms un rada pēc iespējas mazāku tirgus kropļojumu, ievērojot vienlīdzīgas attieksmes un samērīguma principu.

(2) Elektronisko sakaru komersants, kuram ir universālā pakalpojuma saistības, aprēķina universālā pakalpojuma saistību izmaksas saskaņā ar Komisijas noteikto universālā pakalpojuma saistību izmaksu aprēķināšanas un noteikšanas metodiku.

     

(2) Elektronisko sakaru komersants, kuram ir universālā pakalpojuma saistības, aprēķina universālā pakalpojuma saistību izmaksas saskaņā ar Komisijas noteikto universālā pakalpojuma saistību izmaksu aprēķināšanas un noteikšanas metodiku.

(3) Komisija apstiprina universālā pakalpojuma saistību izmaksu aprēķināšanas metodiku un elektronisko sakaru komersanta aprēķinātās universālā pakalpojuma saistību izmaksas.

176

Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs K.Leiškalns)

Izteikt 62.panta trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Komisija apstiprina universālā pakalpojuma saistību izmaksu aprēķināšanas un noteikšanas metodiku un elektronisko sakaru komersanta aprēķinātās universālā pakalpojuma saistību izmaksas. Elektronisko sakaru komersants, kurš sniedz universālo pakalpojumu, nodrošina, ka universālā pakalpojuma saistību izmaksu aprēķinu pārbauda zvērināts revidents vai zvērināta revidenta komercsabiedrība.”

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt.

(3) Komisija apstiprina universālā pakalpojuma saistību izmaksu aprēķināšanas un noteikšanas metodiku un elektronisko sakaru komersanta aprēķinātās universālā pakalpojuma saistību izmaksas. Elektronisko sakaru komersants, kurš sniedz universālo pakalpojumu, nodrošina, ka universālā pakalpojuma saistību izmaksu aprēķinu pārbauda zvērināts revidents vai zvērināta revidenta komercsabiedrība.

(4) Izmaksas, kas izriet no universālā pakalpojuma saistību izpildes, kompensē saskaņā ar noteikto kompensēšanas mehānismu, ja universālā pakalpojuma sniedzējs pierāda, ka ir pakļauts netaisnīgam apgrūtinājumam un saistību izpilde rada zaudējumus.

     

(4) Izmaksas, kas izriet no universālā pakalpojuma saistību izpildes, kompensē saskaņā ar noteikto kompensēšanas mehānismu, ja universālā pakalpojuma sniedzējs pierāda, ka ir pakļauts netaisnīgam apgrūtinājumam un saistību izpilde rada zaudējumus.

(5) Zaudējumus, kas izriet no universālā pakalpojuma saistību izpildes, nekompensē, ja universālā pakalpojuma saistības rada arī papildu ieguvumu un tas pārsniedz netaisnīga apgrūtinājuma radītos zaudējumus.

     

(5) Zaudējumus, kas izriet no universālā pakalpojuma saistību izpildes, nekompensē, ja universālā pakalpojuma saistības rada arī papildu ieguvumu un tas pārsniedz netaisnīga apgrūtinājuma radītos zaudējumus.

(6) Komisija katru gadu publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" ziņojumu, kurā informē par noteiktajām universālā pakalpojuma saistību izmaksām.

     

(6) Komisija katru gadu publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" ziņojumu, kurā informē par noteiktajām universālā pakalpojuma saistību izmaksām.

         

 

 

 

63.pants. Universālā pakalpojuma finansēšanas mehānisms

(1) Lai kompensētu universālā pakalpojuma saistību izmaksas, var izveidot universālā pakalpojuma fondu vai citu finansēšanas mehānismu.

(2) Universālā pakalpojuma finansēšanas mehānismu un kārtību, kādā attiecīgajā fondā tiek veiktas iemaksas, nosaka Ministru kabinets. Veiktās iemaksas izmantojamas tikai universālā pakalpojuma finansēšanai.

(3) Universālā pakalpojuma finansēšanas mehānisma pārvaldīšanu nodrošina Komisija.

177

(Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs K.Leiškalns)

Izteikt 63.pant šādā redakcijā:

„63.pants. Universālā pakalpojuma finansēšanas un kompensēšanas mehānisms

(1)Lai kompensētu universālā pakalpojuma saistību izmaksas, var izveidot universālā pakalpojuma fondu vai citu finansēšanas un kompensēšanas mehānismu.

(2)Universālā pakalpojuma finansēšanas un kompensēšanas mehānismu un kārtību, kādā attiecīgajā fondā tiek veiktas iemaksas, nosaka Ministru kabinets. Veiktās iemaksas izmantojamas tikai universālā pakalpojuma finansēšanai.

(3)Universālā pakalpojuma finansēšanas un kompensēšanas mehānisma pārvaldīšanu nodrošina Komisija.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt.

65.pants. Universālā pakalpojuma finansēšanas un kompensēšanas mehānisms

(1)Lai kompensētu universālā pakalpojuma saistību izmaksas, var izveidot universālā pakalpojuma fondu vai citu finansēšanas un kompensēšanas mehānismu.

(2)Universālā pakalpojuma finansēšanas un kompensēšanas mehānismu un kārtību, kādā attiecīgajā fondā tiek veiktas iemaksas, nosaka Ministru kabinets. Veiktās iemaksas izmantojamas tikai universālā pakalpojuma finansēšanai.

(3)Universālā pakalpojuma finansēšanas un kompensēšanas mehānisma pārvaldīšanu nodrošina Komisija.

         

XV nodaļa

Ciparu televīzijas un ciparu radio pakalpojuma pieejamība

64.pants. Ciparu televīzijas un ciparu radio pakalpojumu pieejamība

(1) Elektronisko sakaru komersantam, kas piedāvā ciparu televīzijas un ciparu radio izplatīšanas pakalpojumus, jānodrošina, ka viņa piedāvātie pakalpojumi neierobežo abonenta tiesības uz brīvu pakalpojuma piegādātāja izvēli, kā arī ir savietojami ar citu elektronisko sakaru komersantu pakalpojumiem.

     

XV nodaļa

Ciparu televīzijas un ciparu radio pakalpojuma pieejamība

66.pants. Ciparu televīzijas un ciparu radio pakalpojumu pieejamība

(1) Elektronisko sakaru komersantam, kas piedāvā ciparu televīzijas un ciparu radio izplatīšanas pakalpojumus, jānodrošina, ka viņa piedāvātie pakalpojumi neierobežo abonenta tiesības uz brīvu pakalpojuma piegādātāja izvēli, kā arī ir savietojami ar citu elektronisko sakaru komersantu pakalpojumiem.

(2) Ciparu televīzijas un ciparu radio signālu pārraides sistēmas veido saskaņā ar Eiropas Kopienas noteiktajiem elektronisko sakaru nozares standartiem.

     

(2) Ciparu televīzijas un ciparu radio signālu pārraides sistēmas veido saskaņā ar Eiropas Kopienas noteiktajiem elektronisko sakaru nozares standartiem.

         

XVI nodaļa

Datu aizsardzība elektronisko sakaru nozarē

178

(Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs K.Leiškalns)

Izteikt XVI nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

„XVI nodaļa

Personu datu aizsardzība elektronisko sakaru nozarē”.

 

 

 

 

 

Neatbalstīt.

XVI nodaļa

Datu aizsardzība elektronisko sakaru nozarē

         

65.pants. Datu neizpaušana

(1) Elektronisko sakaru komersantam ir pienākums neizpaust ziņas par elektronisko sakaru pakalpojumu lietotājiem vai abonentiem, kā arī informāciju par to saņemtajiem elektronisko sakaru pakalpojumiem vai pievienotās vērtības pakalpojumiem, izņemot normatīvajos aktos noteiktos gadījumus.

179

(Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs K.Leiškalns)

Izteikt 65.panta nosaukumu un pirmo daļu šādā redakcijā:

„65.pants. Personu datu neizpaušana

(1)Elektronisko sakaru komersantam ir pienākums neizpaust ziņas par lietotājiem vai abonentiem, kā arī informāciju par to saņemtajiem elektronisko sakaru pakalpojumiem vai papildvērtības pakalpojumiem, izņemot likumos noteiktos gadījumus.”

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīt.

67.pants. Datu neizpaušana

(1) Elektronisko sakaru komersantam ir pienākums neizpaust ziņas par elektronisko sakaru pakalpojumu lietotājiem vai abonentiem, kā arī informāciju par to saņemtajiem elektronisko sakaru pakalpojumiem vai papildvērtības pakalpojumiem, izņemot normatīvajos aktos noteiktos gadījumus.

(2) Elektronisko sakaru komersantam ir aizliegts bez elektronisko sakaru pakalpojumu lietotāju vai abonentu rakstiskas piekrišanas izpaust informāciju, kuru pārraida vai kura ir pārraidīta, sniedzot elektronisko sakaru pakalpojumu lietotājam vai abonentam elektronisko sakaru pakalpojumus, izņemot normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

180

(Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs K.Leiškalns)

Izteikt 65. panta otro daļu šādā redakcijā:

„(2)Elektronisko sakaru komersantam ir aizliegts bez lietotāju vai abonentu rakstiskas piekrišanas izpaust informāciju, kuru pārraida vai kura ir pārraidīta, sniedzot lietotājam vai abonentam elektronisko sakaru pakalpojumus, izņemot likumos noteiktajos gadījumos.”

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīt.

(2) Elektronisko sakaru komersantam ir aizliegts bez elektronisko sakaru pakalpojumu lietotāju vai abonentu rakstiskas piekrišanas izpaust informāciju, kuru pārraida vai kura ir pārraidīta, sniedzot elektronisko sakaru pakalpojumu lietotājam vai abonentam elektronisko sakaru pakalpojumus, izņemot normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

(3) Šā panta pirmajā un otrajā daļā minēto informāciju, pamatojoties uz rakstisku pieprasījumu, sniedz šādām institūcijām tādā apjomā, kas nepieciešams attiecīgo funkciju veikšanai:

181

 

(Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs K.Leiškalns)

Izslēgt 65.panta trešo daļu.

 

 

Atbalstīt.

 

1) tiesai, prokuratūrai un izziņas iestādei, ja ziņas nepieciešamas krimināllietā;

       

2) Komisijai, ja tas nepieciešams strīdu vai starpsavienojuma jautājumu izskatīšanai, izņemot informāciju, kura ir pārraidīta, sniedzot elektronisko sakaru pakalpojumus šo pakalpojumu lietotājam vai abonentam;

       

3) operatīvās darbības subjektiem šajos noteikumos noteiktajā kārtībā;

182

(Tieslietu ministrijas parlamentārais sekretārs M.Pietkevičs)

Izteikt 65.panta trešās daļas 3.punktu šādā redakcijā:

“3) operatīvās darbības subjektiem šajā likumā noteiktajā kārtībā;”

 

 

 

 

Neatbalstīt.

 

4) Datu valsts inspekcijai, ja tas nepieciešams sūdzību izskatīšanai, izņemot informāciju, kura ir pārraidīta, sniedzot elektronisko sakaru pakalpojumus šo pakalpojumu lietotājam vai abonentam.

       
         

66.pants. Pieslēgšana elektronisko sakaru tīkliem (1) Pieslēgties elektronisko sakaru tīkliem, lai iegūtu operatīvo informāciju, drīkst tikai šajos noteikumos noteiktas personas šajos noteikumos noteiktajos gadījumos un kārtībā.

183

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

184

(Tieslietu ministrijas parlamentārais sekretārs M.Pietkevičs)

Izteikt 66.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Pieslēgties elektronisko sakaru tīkliem, lai iegūtu operatīvo informāciju, drīkst tikai šajā likumā noteiktas personas šajā likumā noteiktajos gadījumos un kārtībā.”

(Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs K.Leiškalns)

Izteikt 66. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

„(1)Pieslēgties elektronisko sakaru tīkliem, lai iegūtu operatīvo informāciju, drīkst tikai operatīvās darbības subjekti likumos noteiktajos gadījumos un kārtībā.”

 

 

 

 

 

Neatbalstīt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt.

 

 

 

68.pants. Pieslēgšana elektronisko sakaru tīkliem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)Pieslēgties elektronisko sakaru tīkliem, lai iegūtu operatīvo informāciju, drīkst tikai operatīvās darbības subjekti likumos noteiktajos gadījumos un kārtībā.

(2) Elektronisko sakaru komersants Ministru kabineta noteiktajā kārtībā aprīko elektronisko sakaru tīklu ar pārtveršanas punktu, kas nodrošina operatīvās informācijas iegūšanu no tehniskajiem līdzekļiem un operatīvu sarunu noklausīšanos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

185

 

 

 

 

 

 

 

 

186

(Tieslietu ministrijas parlamentārais sekretārs M.Pietkevičs)

Aizstāt 66.panta otrajā daļā vārdus “operatīvu sarunu noklausīšanos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos” ar vārdiem “operatīvu sarunu noklausīšanos likumā noteiktajos gadījumos”.

(Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs K.Leiškalns)

Izteikt 66. panta otro daļu šādā redakcijā:

„(2) Ministru kabinets nosaka kārtību kādā elektronisko sakaru komersants aprīko elektronisko sakaru tīklu ar iekārtām, kas nodrošina operatīvās informācijas iegūšanu no tehniskajiem līdzekļiem un operatīvu sarunu noklausīšanos likumos noteiktajos gadījumos.”

 

 

 

Atbalstīt.

Ietverts 186.pr-lik.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) Ministru kabinets nosaka kārtību kādā elektronisko sakaru komersants aprīko elektronisko sakaru tīklu ar iekārtām, kas nodrošina operatīvās informācijas iegūšanu no tehniskajiem līdzekļiem un operatīvu sarunu noklausīšanos likumos noteiktajos gadījumos.

(3) Elektronisko sakaru komersantam nav tiesību sniegt informāciju par faktu, ka noslodzes un atrašanās vietas dati nodoti operatīvās darbības subjektiem.

187

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

188

(Tieslietu ministrijas parlamentārais sekretārs M.Pietkevičs)

Izteikt 66.panta trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Elektronisko sakaru komersantam nav tiesību sniegt informāciju lietotājam vai abonentam par faktu, ka noslodzes vai atrašanās vietas dati nodoti operatīvās darbības subjektam.”

(Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs K.Leiškalns)

Izteikt 66. panta trešo daļu šādā redakcijā:

„(3) Elektronisko sakaru komersantam nav tiesību izpaust informāciju par faktu, ka noslodzes un atrašanās vietas dati nodoti operatīvās darbības subjektiem, un abonentiem, pret kuriem vērsti šajā pantā minētie pasākumi, to mērķis, pamatojums, apjoms.”

 

 

 

 

 

Daļēji atbalstīts. Ietverts 188.pr-lik.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) Elektronisko sakaru komersantam nav tiesību izpaust informāciju par faktu, ka noslodzes un atrašanās vietas dati nodoti operatīvās darbības subjektiem, un abonentiem, pret kuriem vērsti šajā pantā minētie pasākumi, to mērķis, pamatojums, apjoms.

         

67.pants. Noslodzes datu apstrāde

(1) Noslodzes dati ir izdzēšami vai padarāmi anonīmi tiklīdz to apstrāde vairs nav nepieciešama sakaru pārraidei, maksas uzskaitei par sniegtajiem elektronisko sakaru pakalpojumiem vai starpsavienojumu nodrošināšanai, izņemot šo noteikumu 19.panta 15.punktā un šajā pantā noteiktos gadījumus.

189

(Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs K.Leiškalns)

Izteikt 67. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

„(1)Noslodzes dati ir izdzēšami vai padarāmi anonīmi tiklīdz to apstrāde vairs nav nepieciešama sakaru pārraidei, maksas uzskaitei par sniegtajiem elektronisko sakaru pakalpojumiem, pretenziju izskatīšanai, maksājuma piedziņai vai starpsavienojumu nodrošināšanai, izņemot šā likuma 19.panta 15.punktā un šajā pantā noteiktos gadījumus.”

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt, redakc. precizējot.

69.pants. Noslodzes datu apstrāde

(1)Noslodzes dati ir izdzēšami vai padarāmi anonīmi tiklīdz to apstrāde vairs nav nepieciešama sakaru pārraidei, maksas uzskaitei par sniegtajiem elektronisko sakaru pakalpojumiem, pretenziju izskatīšanai, maksājuma piedziņai vai starpsavienojumu nodrošināšanai, izņemot šā likuma 19.panta 12.punktā un šajā pantā noteiktos gadījumus.

(2) Noslodzes datus apstrādā laikposmā, kurā elektronisko sakaru pakalpojumu lietotājs vai abonents var apstrīdēt rēķinu un veikt maksājumus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

190

(Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs K.Leiškalns)

Izteikt 67. panta otro daļu šādā redakcijā:

„(2)Noslodzes datus apstrādā laikposmā, kurā lietotājs vai abonents var apstrīdēt rēķinu un veikt maksājumus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Atsevišķos gadījumos noslodzes datu apstrāde un uzglabāšana ir atļauta, kamēr tiek izskatīta un atrisināta norēķinu pretenzija, kā arī līdz laikam, kad tiek piedzīts neveiktais maksājums.”

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt.

(2)Noslodzes datus apstrādā laikposmā, kurā lietotājs vai abonents var apstrīdēt rēķinu un veikt maksājumus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Atsevišķos gadījumos noslodzes datu apstrāde un uzglabāšana ir atļauta, kamēr tiek izskatīta un atrisināta norēķinu pretenzija, kā arī līdz laikam, kad tiek piedzīts neveiktais maksājums.

(3) Elektronisko sakaru komersants ir tiesīgs apstrādāt noslodzes datus bez iepriekšējas saskaņošanas ar abonentu vai elektronisko sakaru pakalpojumu lietotāju tikai maksas uzskaitei par sniegtajiem elektronisko sakaru pakalpojumiem vai starpsavienojumu nodrošināšanai, izņemot šo noteikumu 65.pantā paredzētos gadījumos.

191

(Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs K.Leiškalns)

Izteikt 67. panta trešo daļu šādā redakcijā:

„(3)Elektronisko sakaru komersants ir tiesīgs apstrādāt noslodzes datus bez iepriekšējas saskaņošanas ar abonentu vai lietotāju tikai maksas uzskaitei par sniegtajiem elektronisko sakaru pakalpojumiem, maksājumu piedziņai, pretenziju izskatīšanai vai starpsavienojumu nodrošināšanai, izņemot šā panta 7.daļā un šā likuma 65.pantā paredzētos gadījumos.”

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt, redakc. precizējot.

(3)Elektronisko sakaru komersants ir tiesīgs apstrādāt noslodzes datus bez iepriekšējas saskaņošanas ar abonentu vai lietotāju tikai maksas uzskaitei par sniegtajiem elektronisko sakaru pakalpojumiem, maksājumu piedziņai, pretenziju izskatīšanai vai starpsavienojumu nodrošināšanai, izņemot šā panta septītajā daļā un šā likuma 67.pantā paredzētos gadījumos.

(4) Noslodzes datu apstrāde ir atļauta elektronisko sakaru pakalpojumu izplatīšanai un pievienotās vērtības pakalpojumu sniegšanai, ja abonents vai elektronisko sakaru pakalpojumu lietotājs, uz kuru šie dati attiecas, ir devis rakstisku piekrišanu saskaņā ar noslēgto elektronisko sakaru pakalpojumu līgumu. Abonentam vai elektronisko sakaru pakalpojumu lietotājam ir tiesības jebkurā laikā atsaukt piekrišanu noslodzes datu apstrādei.

192

(Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs K.Leiškalns)

Izteikt 67. panta ceturto daļu šādā redakcijā:

„(4)Noslodzes datu apstrāde ir atļauta elektronisko sakaru pakalpojumu izplatīšanai un papildvērtības pakalpojumu sniegšanai, ja abonents vai lietotājs, uz kuru šie dati attiecas, ir devis rakstisku piekrišanu saskaņā ar noslēgto elektronisko sakaru pakalpojumu līgumu. Abonentam vai lietotājam ir tiesības jebkurā laikā atsaukt piekrišanu minētajai noslodzes datu apstrādei.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt.

(4)Noslodzes datu apstrāde ir atļauta elektronisko sakaru pakalpojumu izplatīšanai un papildvērtības pakalpojumu sniegšanai, ja abonents vai lietotājs, uz kuru šie dati attiecas, ir devis rakstisku piekrišanu saskaņā ar noslēgto elektronisko sakaru pakalpojumu līgumu. Abonentam vai lietotājam ir tiesības jebkurā laikā atsaukt piekrišanu minētajai noslodzes datu apstrādei.

(5) Noslodzes datu apstrādi var veikt tikai elektronisko sakaru komersanta pilnvarota persona.

     

(5) Noslodzes datu apstrādi var veikt tikai elektronisko sakaru komersanta pilnvarota persona.

(6) Abonentam vai elektronisko sakaru pakalpojumu lietotājam nav tiesību piekļūt noslodzes datiem un izdarīt tajos labojumus.

193

(Tieslietu ministrijas parlamentārais sekretārs M.Pietkevičs)

Izteikt 67.panta sesto daļu šādā redakcijā:

“(6) Abonentam vai elektronisko sakaru pakalpojumu lietotājam nav tiesību piekļūt noslodzes datiem un izdarīt tajos labojumus, izņemot tiesības piekļūt personas datiem citos likumos noteiktajā kārtībā.”

 

 

 

 

 

Neatbalstīt.

(6) Abonentam vai elektronisko sakaru pakalpojumu lietotājam nav tiesību piekļūt noslodzes datiem un izdarīt tajos labojumus.

 

194

(Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs K.Leiškalns)

Papildināt 67.pantu ar septīto daļu šādā redakcijā:

„(7)Strīdu vai starpsavienojumu jautājumu izskatīšanai Komisijai ir tiesības no elektronisko sakaru komersantiem pieprasīt un saņemt informāciju par noslodzes datiem.”

 

 

 

 

Atbalstīt.

(7)Strīdu vai starpsavienojumu jautājumu izskatīšanai Komisijai ir tiesības no elektronisko sakaru komersantiem pieprasīt un saņemt informāciju par noslodzes datiem.

         

68.pants. Atrašanās vietas datu apstrāde

(1) Atrašanās vietas datu apstrāde, ņemot vērā šajā pantā noteiktos izņēmumus, ir atļauta tikai elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanas nodrošināšanai.

     

70.pants. Atrašanās vietas datu apstrāde

(1) Atrašanās vietas datu apstrāde, ņemot vērā šajā pantā noteiktos izņēmumus, ir atļauta tikai elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanas nodrošināšanai.

(2) Atrašanās vietas datu apstrāde citam mērķim bez abonenta vai elektronisko sakaru pakalpojumu lietotāja piekrišanas ir atļauta tikai tādā gadījumā, ja abonentu vai elektronisko sakaru pakalpojumu lietotāju nav iespējams identificēt, izmantojot šos atrašanās vietas datus.

195

Tieslietu ministrijas parlamentārais sekretārs M.Pietkevičs)

Izslēgt 68.panta otro daļu.

 

 

Neatbalstīt.

(2) Atrašanās vietas datu apstrāde citam mērķim bez abonenta vai elektronisko sakaru pakalpojumu lietotāja piekrišanas ir atļauta tikai tādā gadījumā, ja abonentu vai elektronisko sakaru pakalpojumu lietotāju nav iespējams identificēt, izmantojot šos atrašanās vietas datus.

(3) Atrašanās vietas datu apstrāde citam mērķim ir atļauta ar abonenta vai elektronisko sakaru pakalpojumu lietotāja rakstisku piekrišanu laikposmā, kas nepieciešams, lai sniegtu pievienotās vērtības pakalpojumus.

196

(Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs K.Leiškalns)

Izteikt 68. panta trešo daļu šādā redakcijā:

„(3)Atrašanās vietas datu apstrāde citam mērķim ir atļauta ar abonenta vai lietotāja rakstisku piekrišanu laikposmā, kas nepieciešams, lai sniegtu papildvērtības pakalpojumus.”

 

 

 

 

Atbalstīt.

(3)Atrašanās vietas datu apstrāde citam mērķim ir atļauta ar abonenta vai lietotāja rakstisku piekrišanu laikposmā, kas nepieciešams, lai sniegtu papildvērtības pakalpojumus.

(4) Pirms saņemta piekrišana par atrašanās vietas datu apstrādi citam mērķim, elektronisko sakaru komersantam ir pienākums informēt abonentu vai elektronisko sakaru pakalpojumu lietotāju par apstrādājamo datu veidu, mērķi un termiņu, kā arī par to, vai atrašanās vietas dati tiks nodoti trešajām personām pievienotās vērtības pakalpojumu sniegšanai.

197

(Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs K.Leiškalns)

Izteikt 68. panta ceturto daļu šādā redakcijā:

„(4)Pirms saņemta piekrišana par atrašanās vietas datu apstrādi citam mērķim, elektronisko sakaru komersantam ir pienākums informēt abonentu vai lietotāju par apstrādājamo datu veidu, mērķi un termiņu, kā arī par to, vai atrašanās vietas dati tiks nodoti trešajām personām papildvērtības pakalpojumu sniegšanai.”

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt.

(4)Pirms saņemta piekrišana par atrašanās vietas datu apstrādi citam mērķim, elektronisko sakaru komersantam ir pienākums informēt abonentu vai lietotāju par apstrādājamo datu veidu, mērķi un termiņu, kā arī par to, vai atrašanās vietas dati tiks nodoti trešajām personām papildvērtības pakalpojumu sniegšanai.

(5) Abonentam vai elektronisko sakaru pakalpojumu lietotājam ir tiesības jebkurā laikā atsaukt piekrišanu atrašanās vietas datu apstrādei citam mērķim, par to paziņojot elektronisko sakaru komersantam.

     

(5) Abonentam vai elektronisko sakaru pakalpojumu lietotājam ir tiesības jebkurā laikā atsaukt piekrišanu atrašanās vietas datu apstrādei citam mērķim, par to paziņojot elektronisko sakaru komersantam.

(6) Abonentam vai elektronisko sakaru pakalpojumu lietotājam, kas ir piekritis atrašanās vietas datu apstrādei citam mērķim, ir tiesības bez maksas pieprasīt, lai atrašanās vietas datu apstrāde uz noteiktu laiku tiktu pārtraukta, par to paziņojot elektronisko sakaru pakalpojumu sniedzējam.

     

(6) Abonentam vai elektronisko sakaru pakalpojumu lietotājam, kas ir piekritis atrašanās vietas datu apstrādei citam mērķim, ir tiesības bez maksas pieprasīt, lai atrašanās vietas datu apstrāde uz noteiktu laiku tiktu pārtraukta, par to paziņojot elektronisko sakaru pakalpojumu sniedzējam.

(7) Elektronisko sakaru komersants drīkst apstrādāt atrašanās vietas datus bez abonenta vai elektronisko sakaru pakalpojumu lietotāja piekrišanas, ja atrašanās vietas datu apstrāde ir nepieciešama operatīvā dienesta pienākumu veikšanai.

     

(7) Elektronisko sakaru komersants drīkst apstrādāt atrašanās vietas datus bez abonenta vai elektronisko sakaru pakalpojumu lietotāja piekrišanas, ja atrašanās vietas datu apstrāde ir nepieciešama operatīvā dienesta pienākumu veikšanai.

         

69.pants. Izsaucošā un izsaucamā numura identifikācijas ierobežojumi

(1) Izsaucošā numura lietotājam ir tiesības bez maksas atteikties no izsaucošā numura identifikācijas uz katru izsaukumu.

198

(Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs K.Leiškalns)

Izteikt 69. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

„(1) Izsaucošā numura lietotājam ir tiesības bez maksas aizliegt izsaucošā numura identifikāciju katram izsaukumam atsevišķi.”

 

 

 

 

Atbalstīt.

71.pants. Izsaucošā un izsaucamā numura identifikācijas ierobežojumi

(1) Izsaucošā numura lietotājam ir tiesības bez maksas aizliegt izsaucošā numura identifikāciju katram izsaukumam atsevišķi.

(2) Izsaucošā numura abonentam ir tiesības vienu reizi gadā bez maksas atteikties no izsaucošā numura identifikācijas.

199

(Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs K.Leiškalns)

Izteikt 69. panta otro daļu šādā redakcijā:

„(2) Izsaucošā numura abonentam ir tiesības vienu reizi gadā bez maksas aizliegt izsaucošā numura identifikāciju pastāvīgi visiem izsaukumiem.”

 

 

 

 

Atbalstīt.

(2) Izsaucošā numura abonentam ir tiesības vienu reizi gadā bez maksas aizliegt izsaucošā numura identifikāciju pastāvīgi visiem izsaukumiem.

(3) Izsaucamajam abonentam ir tiesības bez maksas atteikties no ienākošo izsaukumu izsaucošā numura identifikācijas.

     

(3) Izsaucamajam abonentam ir tiesības bez maksas atteikties no ienākošo izsaukumu izsaucošā numura identifikācijas.

(4) Izsaucamā numura abonentam ir tiesības bez maksas un automātiski noraidīt tos izsaukumus, kuru lietotāji vai abonenti ir izvēlējušies atteikties no izsaucošā numura identifikācijas.

200

(Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs K.Leiškalns)

Izteikt 69. panta ceturto daļu šādā redakcijā:

„(4) Izsaucamā numura abonentam ir tiesības bez maksas un automātiski noraidīt tos izsaukumus, kuru lietotāji vai abonenti ir izvēlējušies aizliegt izsaucošā numura identifikāciju.”

 

 

 

 

Atbalstīt.

(4) Izsaucamā numura abonentam ir tiesības bez maksas un automātiski noraidīt tos izsaukumus, kuru lietotāji vai abonenti ir izvēlējušies aizliegt izsaucošā numura identifikāciju.

(5) Izsaucamā numura abonentam ir tiesības bez maksas atteikties no izsaucamā numura identifikācijas izsaucošā numura lietotājam.

201

(Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs K.Leiškalns)

Izteikt 69. panta piekto daļu šādā redakcijā:

„(5) Izsauktā numura abonentam ir tiesības bez maksas aizliegt izsauktā numura identifikāciju izsaucošā numura lietotājam.”

 

 

 

 

Atbalstīt.

(5) Izsauktā numura abonentam ir tiesības bez maksas aizliegt izsauktā numura identifikāciju izsaucošā numura lietotājam.

(6) Elektronisko sakaru pakalpojumu sniedzējs informē abonentus un lietotājus, kādos gadījumos tiek veikta izsaucošā vai izsaucamā numura identifikācija, un sniedz lietotājam un abonentam informāciju par šajā pantā paredzētajām tiesībām.

     

(6) Elektronisko sakaru pakalpojumu sniedzējs informē abonentus un lietotājus, kādos gadījumos tiek veikta izsaucošā vai izsaucamā numura identifikācija, un sniedz lietotājam un abonentam informāciju par šajā pantā paredzētajām tiesībām.

(7) Elektronisko sakaru pakalpojumu sniedzējs vai publiskā elektronisko sakaru tīkla operators nodrošina šajā pantā paredzētās tiesības un pakalpojumus.

202

(Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs K.Leiškalns)

Izteikt 69. panta septīto daļu šādā redakcijā:

„(7) Elektronisko sakaru pakalpojumu sniedzējs vai publiskā elektronisko sakaru tīkla operators nodrošina šajā, 70. un 71.pantā paredzētās tiesības un pakalpojumus.”

 

 

 

 

 

Atbalstīt, redakcionāli precizējot.

(7) Elektronisko sakaru pakalpojumu sniedzējs vai publiskā elektronisko sakaru tīkla operators nodrošina šajā, 72. un 73.pantā paredzētās tiesības un pakalpojumus.

(8) Elektronisko sakaru pakalpojumu sniedzējam vai publiskā elektronisko sakaru tīkla operatoram nav pienākums ievērot šajā pantā paredzētās tiesības, ja izsaucamā numura abonents ir glābšanas dienesti.

     

(8) Elektronisko sakaru pakalpojumu sniedzējam vai publiskā elektronisko sakaru tīkla operatoram nav pienākums ievērot šajā pantā paredzētās tiesības, ja izsaucamā numura abonents ir glābšanas dienesti.

(9) Pirmajā, otrajā, trešajā, ceturtajā, piektajā, sestajā, septītajā un astotajā daļā noteiktās tiesības vai saistības neattiecas uz analogajām telefona centrālēm.

     

(9) Pirmajā, otrajā, trešajā, ceturtajā, piektajā, sestajā, septītajā un astotajā daļā noteiktās tiesības vai saistības neattiecas uz analogajām telefona centrālēm.

         

70.pants. Izsaukuma pāradresācija

 

 

 

(1) Abonentam ir tiesības bez maksas pārtraukt trešo personu izsaukumu pāradresāciju uz abonenta galiekārtu.

(2) Kārtību, kādā tiek nodrošināts izsaukuma pāradresācijas pakalpojums, nosaka Ministru kabinets.

203

(Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs K.Leiškalns)

Izteikt 70. panta tekstu šādā redakcijā:

„Abonentam ir tiesības bez maksas aizliegt trešo personu izsaukumu pāradresāciju uz abonenta galiekārtu.”

 

 

 

 

Atbalstīt.

72.pants. Izsaukuma pāradresācija

Abonentam ir tiesības bez maksas aizliegt trešo personu izsaukumu pāradresāciju uz abonenta galiekārtu.

         

71.pants. Publiski pieejams abonentu saraksts

 

 

 

(1) Abonenta personas datus publiski pieejamā abonentu sarakstā drīkst iekļaut tikai tad, ja abonents ir devis rakstisku piekrišanu elektronisko sakaru komersantam saskaņā ar šo noteikumu ceturto daļu.

(2) Pirms datu iekļaušanas publiski pieejamā abonentu sarakstā abonentu informē par abonentu saraksta izdevēja nosaukumu, publiski pieejamā abonentu saraksta izveidošanas mērķi un tā izmantošanas veidiem.

(3) Abonentam saskaņā ar elektronisko sakaru komersanta sniegto informāciju ir tiesības noteikt, kādus personas datus drīkst iekļaut publiski pieejamā abonentu sarakstā.

(4) Abonents ir tiesīgs pārbaudīt, atsaukt vai grozīt publiski pieejamā abonentu sarakstā iekļautos attiecīgā abonenta personas datus.

204

(Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs K.Leiškalns)

Izteikt 71. panta tekstu šādā redakcijā:

„(1) Abonenta personas datus publiski pieejamā abonentu sarakstā drīkst iekļaut tikai tad, ja abonents ir devis rakstisku piekrišanu elektronisko sakaru komersantam saskaņā ar šo pantu.

(2)Pirms datu iekļaušanas publiski pieejamā abonentu sarakstā abonentu bez maksas informē par abonentu saraksta izdevēja nosaukumu, publiski pieejamā abonentu saraksta izveidošanas mērķi un tā izmantošanas veidiem.

(3)Abonentam saskaņā ar elektronisko sakaru komersanta sniegto informāciju ir tiesības bez maksas noteikt, kādus personas datus drīkst iekļaut publiski pieejamā abonentu sarakstā.

(4)Abonents ir tiesīgs bez maksas pārbaudīt, atsaukt vai grozīt publiski pieejamā abonentu sarakstā iekļautos attiecīgā abonenta personas datus.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt.

73.pants. Publiski pieejams abonentu saraksts

(1) Abonenta personas datus publiski pieejamā abonentu sarakstā drīkst iekļaut tikai tad, ja abonents ir devis rakstisku piekrišanu elektronisko sakaru komersantam saskaņā ar šo pantu.

(2)Pirms datu iekļaušanas publiski pieejamā abonentu sarakstā abonentu bez maksas informē par abonentu saraksta izdevēja nosaukumu, publiski pieejamā abonentu saraksta izveidošanas mērķi un tā izmantošanas veidiem.

(3)Abonentam saskaņā ar elektronisko sakaru komersanta sniegto informāciju ir tiesības bez maksas noteikt, kādus personas datus drīkst iekļaut publiski pieejamā abonentu sarakstā.

(4)Abonents ir tiesīgs bez maksas pārbaudīt, atsaukt vai grozīt publiski pieejamā abonentu sarakstā iekļautos attiecīgā abonenta personas datus.

         

72.pants. Rēķins abonentam

(1) Abonentam ir tiesības saņemt rēķinus bez elektronisko sakaru pakalpojumu izmantošanas detalizētas uzskaites.

     

74.pants. Rēķins abonentam

(1) Abonentam ir tiesības saņemt rēķinus bez elektronisko sakaru pakalpojumu izmantošanas detalizētas uzskaites.

 

 

 

 

(2) Komisija nosaka prasības detalizēto rēķinu pamatlīmenim, saskaņā ar kuru elektronisko sakaru komersants bez maksas nodrošina iespēju abonentiem:

1) pārbaudīt un kontrolēt maksājumus par publiskā telefonu tīkla izmantošanu noteiktā atrašanās vietā vai par citu saistītu elektronisko sakaru pakalpojumu izmantošanu;

2) pārraudzīt publiskā telefonu tīkla izmantošanu un ar to saistītos izdevumus, tādējādi kontrolējot savus rēķinus.

205

(Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs K.Leiškalns)

Izteikt 72. panta otro daļu šādā redakcijā:

„(2) Komisija var noteikt prasības rēķina detalizācijas pamatlīmenim, saskaņā ar kuru elektronisko sakaru komersants bez maksas nodrošina iespēju abonentiem:

1) pārbaudīt un kontrolēt maksājumus par publiskā telefonu tīkla izmantošanu noteiktā atrašanās vietā vai par citu saistītu elektronisko sakaru pakalpojumu izmantošanu;

2) pārraudzīt publiskā telefonu tīkla izmantošanu un ar to saistītos izdevumus, tādējādi kontrolējot savus rēķinus.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt.

(2) Komisija var noteikt prasības rēķina detalizācijas pamatlīmenim, saskaņā ar kuru elektronisko sakaru komersants bez maksas nodrošina iespēju abonentiem:

1) pārbaudīt un kontrolēt maksājumus par publiskā telefonu tīkla izmantošanu noteiktā atrašanās vietā vai par citu saistītu elektronisko sakaru pakalpojumu izmantošanu;

2) pārraudzīt publiskā telefonu tīkla izmantošanu un ar to saistītos izdevumus, tādējādi kontrolējot savus rēķinus.

(3) Attiecīgos gadījumos par pieņemamiem tarifiem abonentiem var piedāvāt rēķinu papildu detalizācijas līmeņus.

206

(Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs K.Leiškalns)

Izslēgt 72.panta trešo daļu.

 

 

Atbalstīt.

 
         

Informatīvā atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām Šajos noteikumos ir iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Savienības direktīvām:

   

Redakc. precizēts.

Informatīvā atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Šajā likumā ir iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Savienības direktīvām:

1) Eiropas Parlamenta un Padomes 2002.gada 7.marta Direktīva 2002/21/EK par kopējiem reglamentējošiem noteikumiem attiecībā uz elektronisko komunikāciju tīkliem un pakalpojumiem (pamatdirektīva) //OJL 108, 24.04.2002.;

207

(Juridiskais birojs)

Aizstāt visās informatīvajās atsaucēs uz Eiropas Savienības direktīvām saīsinājumu “//OJL” ar vārdiem “publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī L”.

 

 

Atbalstīt.

1) Eiropas Parlamenta un Padomes 2002.gada 7.marta Direktīva 2002/21/EK par kopējiem reglamentējošiem noteikumiem attiecībā uz elektronisko komunikāciju tīkliem un pakalpojumiem (pamatdirektīva), publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī L 108, 24.04.2002.;

2) Eiropas Parlamenta un Padomes 2002.gada 7.marta Direktīva 2002/20/EK par elektronisko komunikāciju tīklu un pakalpojumu atļaušanu (atļauju izsniegšanas direktīva) //OJL 108, 24.04.2002.;

     

2) Eiropas Parlamenta un Padomes 2002.gada 7.marta Direktīva 2002/20/EK par elektronisko komunikāciju tīklu un pakalpojumu atļaušanu (atļauju izsniegšanas direktīva), publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī L 108, 24.04.2002.;

3) Eiropas Parlamenta un Padomes 2002.gada 7.marta Direktīva 2002/19/EK par piekļuvi elektronisko komunikāciju tīkliem un ar tiem saistītām iekārtām un to savstarpēju savienojumu (piekļuves direktīva) //OJL 108, 24.04.2002.;

     

3) Eiropas Parlamenta un Padomes 2002.gada 7.marta Direktīva 2002/19/EK par piekļuvi elektronisko komunikāciju tīkliem un ar tiem saistītām iekārtām un to savstarpēju savienojumu (piekļuves direktīva), publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī L 108, 24.04.2002.;

4) Eiropas Parlamenta un Padomes 2002.gada 7.marta Direktīva 2002/22/EK par universālo pakalpojumu un lietotāju tiesībām attiecībā uz elektronisko komunikāciju tīkliem un pakalpojumiem (universālā pakalpojuma direktīva) //OJL 108., 24.04.2002.;

     

4) Eiropas Parlamenta un Padomes 2002.gada 7.marta Direktīva 2002/22/EK par universālo pakalpojumu un lietotāju tiesībām attiecībā uz elektronisko komunikāciju tīkliem un pakalpojumiem (universālā pakalpojuma direktīva), publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī L 108., 24.04.2002.;

5) Eiropas Parlamenta un Padomes 2002.gada 12.jūlija Direktīva 2002/58/EK par personas datu apstrādi un privātās dzīves aizsardzību elektronisko komunikāciju nozarē (direktīva par privāto dzīvi un elektronisko komunikāciju) //OJL 201, 31.07.2002.;

     

5) Eiropas Parlamenta un Padomes 2002.gada 12.jūlija Direktīva 2002/58/EK par personas datu apstrādi un privātās dzīves aizsardzību elektronisko komunikāciju nozarē (direktīva par privāto dzīvi un elektronisko komunikāciju), publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī L 201, 31.07.2002.;

6) Eiropas Kopienas Komisijas 2002.gada 16.septembra Direktīva 2002/77/EK par konkurenci elektronisko komunikāciju tīklu un pakalpojumu tirgū //OJL 249, 17.09.2002.;

     

6) Eiropas Kopienas Komisijas 2002.gada 16.septembra Direktīva 2002/77/EK par konkurenci elektronisko komunikāciju tīklu un pakalpojumu tirgū, publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī L 249, 17.09.2002.;

7) Eiropas Parlamenta un Padomes 2002.gada 7.marta lēmums Nr. 676/2002/EK par regulējošiem noteikumiem attiecībā uz radiofrekvenču spektra politiku Eiropas Kopienā //OJL 108, 24.04.2002.;

     

7) Eiropas Parlamenta un Padomes 2002.gada 7.marta lēmums Nr. 676/2002/EK par regulējošiem noteikumiem attiecībā uz radiofrekvenču spektra politiku Eiropas Kopienā, publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī L 108, 24.04.2002.;

8) Eiropas Parlamenta un Padomes 1999.gada 9.marta Direktīva 1999/5/EK par radioiekārtām un telekomunikāciju termināla iekārtām un to atbilstības savstarpējo atzīšanu //OJL 091, 07.04.1999.

     

8) Eiropas Parlamenta un Padomes 1999.gada 9.marta Direktīva 1999/5/EK par radioiekārtām un telekomunikāciju termināla iekārtām un to atbilstības savstarpējo atzīšanu, publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī L 091, 07.04.1999.

         

Pārejas noteikumi

1. Noteikumi stājas spēkā ar 2004.gada 1.maiju.

208

(Juridiskais birojs)

Izslēgt pārejas noteikumu 1.punktu.

Atbalstīt, attiecīgi mainot turpmāko punktu numerāciju.

Pārejas noteikumi

2. Šo noteikumu 47.pants stājas spēkā ar 2005.gada 1.janvāri.

209

 

 

 

 

 

(deputāts M.Pietkevičs)

Izteikt Pārejas noteikumu 2.punktu šādā redakcijā:

„2. Šī likuma 8.panta pirmās daļas 13. – 18.punkts, 9.panta 7.punkts, 45.panta ceturtā daļa, 47.pants, 49.pants, 51.pants stājas spēkā 2006.gada 1.janvārī. Līdz 2006.gada 1.janvārim minētās funkcijas veic bezpeļņas organizācija valsts akciju sabiedrība „Latvijas valsts elektrosakaru inspekcija”.”

 

 

 

 

Neatbalstīt.

Redakcionāli precizēts 2.punkts.

 

 

 

 

 

 

 

1. Šā likuma 48.pants stājas spēkā ar 2005.gada 1.janvāri.

3. Ministru kabinets sešu mēnešu laikā no šo noteikumu spēkā stāšanās dienas izdod šajos noteikumos paredzētos noteikumus. Līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai tiek piemēroti šādi saskaņā ar likumu "Par telekomunikācijām" izdotie Ministru kabineta noteikumi, ciktāl tie nav pretrunā ar šiem noteikumiem:

210

(Juridiskais birojs)

Aizstāt pārejas noteikumu 3. punkta ievaddaļā un 4., 5. un 9.punktā vārdus “šo noteikumu” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “šā likuma” (attiecīgā locījumā).

 

 

Atbalstīt.

2. Ministru kabinets sešu mēnešu laikā no šā likuma spēkā stāšanās dienas izdod šajā likumā paredzētos noteikumus. Līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai tiek piemēroti šādi saskaņā ar likumu "Par telekomunikācijām" izdotie Ministru kabineta noteikumi, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu:

3.1. Ministru kabineta 2002.gada 4.novembra noteikumi Nr.496 "Telekomunikāciju tīklu ierīkošanas un būvniecības noteikumi";

     

2.1. Ministru kabineta 2002.gada 4.novembra noteikumi Nr.496 "Telekomunikāciju tīklu ierīkošanas un būvniecības noteikumi";

3.2. Ministru kabineta 2003.gada 21.janvāra noteikumi Nr.44 "Radiofrekvenču spektra lietošanas atļauju izsniegšanas kārtība";

     

2.2. Ministru kabineta 2003.gada 21.janvāra noteikumi Nr.44 "Radiofrekvenču spektra lietošanas atļauju izsniegšanas kārtība";

3.3. Ministru kabineta 2003.gada 28.janvāra noteikumi Nr.53 "Kārtība, kādā telekomunikāciju uzņēmumi aprīko publiskos telekomunikāciju tīklus ar iekārtām, kas nodrošina operatīvās informācijas iegūšanu no tehniskajiem līdzekļiem un operatīvu sarunu noklausīšanos";

     

2.3. Ministru kabineta 2003.gada 28.janvāra noteikumi Nr.53 "Kārtība, kādā telekomunikāciju uzņēmumi aprīko publiskos telekomunikāciju tīklus ar iekārtām, kas nodrošina operatīvās informācijas iegūšanu no tehniskajiem līdzekļiem un operatīvu sarunu noklausīšanos";

3.4. Ministru kabineta 2003.gada 13.maija noteikumi Nr.251 "Telekomunikāciju tīklu infrastruktūras aizsardzības kārtība";

     

2.4. Ministru kabineta 2003.gada 13.maija noteikumi Nr.251 "Telekomunikāciju tīklu infrastruktūras aizsardzības kārtība";

3.5. Ministru kabineta 2003.gada 19.augusta noteikumi Nr.465 "Ekspluatācijas aizsargjoslu gar telekomunikāciju tīklu līnijām noteikšanas metodika";

     

2.5. Ministru kabineta 2003.gada 19.augusta noteikumi Nr.465 "Ekspluatācijas aizsargjoslu gar telekomunikāciju tīklu līnijām noteikšanas metodika";

3.6. Ministru kabineta 2003.gada 2.septembra noteikumi Nr.497 "Noteikumi par radiokomunikāciju līdzekļu un telekomunikāciju gala iekārtu izplatīšanas, projektēšanas, būves, uzstādīšanas un ekspluatācijas kārtību, kā arī par to izmantošanas ierobežojumiem un aizliegumiem".

     

2.6. Ministru kabineta 2003.gada 2.septembra noteikumi Nr.497 "No teikumi par radiokomunikāciju līdzekļu un telekomunikāciju gala iekārtu izplatīšanas, projektēšanas, būves, uzstādīšanas un ekspluatācijas kārtību, kā arī par to izmantošanas ierobežojumiem un aizliegumiem".

4. Sešu mēnešu laikā no šo noteikumu spēkā stāšanās dienas Komisija nodrošina visu šajos noteikumos paredzēto noteikumu, kārtību, procedūru un metodiku izstrādāšanu. Līdz šo noteikumu, kārtību, procedūru un metodiku spēkā stāšanās dienai tiek piemēroti saskaņā ar likumu "Par telekomunikācijām" izdotie noteikumi, kārtības, procedūras un metodikas, ciktāl tie nav pretrunā ar šiem noteikumiem.

     

3. Sešu mēnešu laikā no šā likuma spēkā stāšanās dienas Komisija nodrošina visu šajā likumā paredzēto noteikumu, kārtību, procedūru un metodiku izstrādāšanu. Līdz šo noteikumu, kārtību, procedūru un metodiku spēkā stāšanās dienai tiek piemēroti saskaņā ar likumu "Par telekomunikācijām" izdotie noteikumi, kārtības, procedūras un metodikas, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.

5. Deviņu mēnešu laikā no šo noteikumu spēkā stāšanās dienas Komisija pārreģistrē individuālās licences par vispārējām atļaujām un reģistrē vispārējās atļaujas (atbilstoši šo noteikumu nosacījumiem) visiem tiem elektronisko sakaru komersantiem, kuri sniedz elektronisko sakaru pakalpojumus šo noteikumu spēkā stāšanās dienā. Izsniegtās individuālās licences ir spēkā līdz vispārējās atļaujas reģistrācijas brīdim. Ierobežoto nacionālo resursu lietošanas tiesības paliek spēkā līdz noteiktā termiņa beigām.

211

(Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs K.Leiškalns)

Izteikt „Pārejas noteikumu” 5.punktu šādā redakcijā:

„5. Sešu mēnešu laikā no šā likuma spēkā stāšanās dienas Komisija izveido komersantu reģistru un reģistrē komersantus, kuriem reģistrēšanas brīdī ir izsniegtas spēkā esošas individuālās licences vai reģistrētas vispārējās atļaujas vai kuri sniedz elektronisko sakaru pakalpojumus. Izsniegtās individuālās licences un vispārējās atļaujas ir spēkā līdz komersanta reģistrācijas brīdim. Ierobežoto nacionālo resursu lietošanas tiesības paliek spēkā līdz noteiktā termiņa beigām.”

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt.

4. Sešu mēnešu laikā no šā likuma spēkā stāšanās dienas Komisija izveido komersantu reģistru un reģistrē komersantus, kuriem reģistrēšanas brīdī ir izsniegtas spēkā esošas individuālās licences vai reģistrētas vispārējās atļaujas vai kuri sniedz elektronisko sakaru pakalpojumus. Izsniegtās individuālās licences un vispārējās atļaujas ir spēkā līdz komersanta reģistrācijas brīdim. Ierobežoto nacionālo resursu lietošanas tiesības paliek spēkā līdz noteiktā termiņa beigām.

6. Mobilo elektronisko sakaru tīkla operatori līdz 2005.gada 31.decembrim nodrošina vietējās viesabonēšanas iespēju, paredzot pāreju uz automātisku vietējās viesabonēšanas iespēju līdz 2006.gada 31.decembrim.

     

5. Mobilo elektronisko sakaru tīkla operatori līdz 2005.gada 31.decembrim nodrošina vietējās viesabonēšanas iespēju, paredzot pāreju uz automātisku vietējās viesabonēšanas iespēju līdz 2006.gada 31.decembrim.

7. Līdz analogās televīzijas un radio apraides tīkla izslēgšanai radiofrekvenču spektru lietošanas tiesības piešķir saskaņā ar Radio un televīzijas likumu.

212

(deputāts M.Pietkevičs)

Izteikt pārejas noteikumu 7.punktu šādā redakcijā;

„7.Līdz 2006.gada 1.janvārim radiofrekvenču spektru lietošanas tiesības piešķir saskaņā ar Radio un televīzijas likumu.”

 

 

Neatbalstīt.

6. Līdz analogās televīzijas un radio apraides tīkla izslēgšanai radiofrekvenču spektru lietošanas tiesības piešķir saskaņā ar Radio un televīzijas likumu.

8. Līdz Elektronisko sakaru aģentūras izveidošanas dienai šajos noteikumos noteiktās Elektronisko sakaru aģentūras funkcijas veic bezpeļņas organizācija valsts akciju sabiedrība "Latvijas valsts elektrosakaru inspekcija". Pildot šajos noteikumos noteiktās Elektronisko sakaru aģentūras funkcijas, bezpeļņas organizācija valsts akciju sabiedrība "Latvijas valsts elektrosakaru inspekcija" ir Satiksmes ministrijas funkcionālā un institucionālā padotībā.

       

9. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē likums "Par telekomunikācijām" (Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2001, 23.nr.).

   

Redakc. precizēts.

8. Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē likums "Par telekomunikācijām" (Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2001, 23.nr.).

 

213

(Juridiskais birojs)

Papildināt likuma pārejas noteikumus ar jaunu punktu šādā redakcijā:

“Ar šā likuma spēkā stāšanās dienu spēku zaudē Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi nr.304 “Elektronisko sakaru likums” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru kabineta Ziņotājs 2004, 14. nr.).”

 

 

 

 

 

Atbalstīt.

9. Ar šā likuma spēkā stāšanās dienu spēku zaudē Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi nr.304 “Elektronisko sakaru likums” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru kabineta Ziņotājs 2004, 14. nr.).

 

214

(Atbildīgā komisija)

Papildināt Pārejas noteikumus ar punktu šādā redakcijā:

“10. 57.pants neattiecas uz analogajām telefona centrālēm.”

 

Atbalstīt.

(skat. 163.pr-lik.)

10. 57.pants neattiecas uz analogajām telefona centrālēm.

 

215

(deputāts M.Pietkevičs)

Papildināt Pārejas noteikumus ar punktu šādā redakcijā:

„Satiksmes ministrija līdz 2006.gada 1.janvārim nodrošina bezpeļņas organizācijas valsts akciju sabiedrības „Latvijas valsts elektrosakaru inspekcija” tiesību, funkciju un finansējuma nodošanu Komisijai.”

 

 

 

 

Neatbalstīt.

 
 

216

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

217

(Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs K.Leiškalns)

Papildināt Pārejas noteikumus ar punktu šādā redakcijā:

„Speciālās prasības, kas noteiktas elektronisko sakaru komersantiem ar būtisku ietekmi tirgū pirms šī likuma spēkā stāšanās dienas paliek spēkā līdz Komisija nosaka speciālās prasības atbilstoši šī likuma nosacījumiem.”

(Atbildīgā komisija)

Papildināt Pārejas noteikumus ar punktu šādā redakcijā:

„11. Tie elektronisko sakaru komersanti, kurus Komisija pirms šā likuma spēkā stāšanās dienas ir noteikusi par telekomunikāciju uzņēmumiem ar būtisku ietekmi tirgū ir uzskatāmi par elektronisko sakaru komersantiem ar būtisku ietekmi tirgū šā likuma izpratnē līdz brīdim, kad Komisija nosaka elektronisko sakaru komersantus ar būtisku ietekmi tirgū šajā likumā paredzētajā kārtībā.”

 

 

Daļēji atbalstīts. Iestrādāts atbildīgās komisijas

pr-lik.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Tie elektronisko sakaru komersanti, kurus Komisija pirms šā likuma spēkā stāšanās dienas ir noteikusi par telekomunikāciju uzņēmumiem ar būtisku ietekmi tirgū ir uzskatāmi par elektronisko sakaru komersantiem ar būtisku ietekmi tirgū šā likuma izpratnē līdz brīdim, kad Komisija nosaka elektronisko sakaru komersantus ar būtisku ietekmi tirgū šajā likumā paredzētajā kārtībā.