Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

 

 

Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

vides un reģionālās politikas komisija                                                                                                                                                                Likumprojekts trešajam lasījumam

                                                                                                                                                                                                           

 

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta “Grozījumi Pārtikas aprites uzraudzības likumā” trešajam lasījumam

 ( reģ. nr773)

 

Redakcija pirms Satversmes 81. panta kārtībā pieņemto MK noteik. nr.303 stāšanās spēkā

Otrā lasījuma redakcija

(dok.nr. 2963)

Pr. nr.

Iesniegtie priekšlikumi

Komisijas slēdziens

Komisijas atbalstītā redakcija

1

2

3

4

5

6

 

Grozījumi Pārtikas aprites uzraudzības likumā

 

 

 

Grozījumi Pārtikas aprites uzraudzības likumā

 

Izdarīt Pārtikas aprites uzraudzības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 7.nr.; 2002, 2., 20.nr.; 2003, 24.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

Izdarīt Pārtikas aprites uzraudzības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 7.nr.; 2002, 2., 20.nr.; 2003, 24.nr.) šādus grozījumus:

1.pants. Likumā ir lietoti šādi termini:

-----------------------------------

1. 1.pantā:

 

 

 

 

1. 1.pantā:

 

6) pārtikas aprite — visas darbības ar pārtiku no tās ieguves līdz patēriņam [ieguve (izņemot augu valsts izcelsmes produktus), apstrāde, pārstrāde, ražošana, iesaiņošana, uzglabāšana, izplatīšana, transportēšana, pārvietošana pāri valsts robežai, vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība, sabiedriskā ēdināšana];

---------------------------------

izteikt 6.punktu šādā redakcijā:

"6) pārtikas aprite – visas darbības ar pārtiku no tās ieguves līdz patēriņam (primārā ražošana, ieguve, pirmapstrāde, apstrāde, pārstrāde, ražošana, iepakošana, uzglabāšana, izplatīšana, transportēšana, pārvietošana pāri valsts robežai, vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība, sabiedriskā ēdināšana);";

 

 

 

 

 

izteikt 6.punktu šādā redakcijā:

"6) pārtikas aprite – visas darbības ar pārtiku no tās ieguves līdz patēriņam (primārā ražošana, ieguve, pirmapstrāde, apstrāde, pārstrāde, ražošana, iepakošana, uzglabāšana, izplatīšana, transportēšana, pārvietošana pāri valsts robežai, vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība, sabiedriskā ēdināšana);";

 

8) pārtikas piedeva - viela, kuru neatkarīgi no tās uzturvērtības parasti nelieto uzturā atsevišķi kā pārtiku vai kā raksturīgu uztura sastāvdaļu, bet apzināti pievieno pārtikai apstrādes, pārstrādes, ražošanas, iesaiņošanas, uzglabāšanas vai transportēšanas procesā, un tad minētā viela vai tās blakusprodukti kļūst par pārtikas produktu sastāvdaļu;

 

 

 

 

 

 

11) piesārņojums - jebkura ķīmiska vai bioloģiska viela, fiziski piemaisījumi (izņemot svešķermeņus - tādus kā kukaiņu daļas, dzīvnieku mati u.c. -, pārtikas piedevas un apstrādes palīglīdzekļus), kuri nokļuvuši pārtikā ražošanas gaitā vai citos pārtikas aprites posmos veikto darbību, arī augkopībā un lopkopībā veikto darbību, un vides piesārņojuma vai augsnes apstrādes rezultātā un kuru klātbūtne pārtikā var nodarīt kaitējumu cilvēka veselībai, padarīt pārtiku nederīgu cilvēka patēriņam vai citādi izmainīt pārtikas dabu vai sastāvu;

 

izslēgt 11.punktā vārdus "(izņemot svešķermeņus – tādus kā kukaiņu daļas, dzīvnieku mati u.c. –, pārtikas piedevas un apstrādes palīglīdzekļus)";

 

 

 

 

izslēgt 11.punktā vārdus "(izņemot svešķermeņus – tādus kā kukaiņu daļas, dzīvnieku mati u.c. –, pārtikas piedevas un apstrādes palīglīdzekļus)";

 

 

papildināt pantu ar 15., 16., 17.un 18. punktu šādā redakcijā:

"15) trešās valstis – valstis, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis un Eiropas Ekonomikas zonas valstis;

 

 

 

 

 

 

papildināt pantu ar 15., 16., 17.,18., 19., 20. un 21. punktu šādā redakcijā:

"15) trešās valstis – valstis, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis un Eiropas Ekonomikas zonas valstis;

 

 

 

 

 

 

16) primārā ražošana – primāro produktu audzēšana vai ražošana, ražas novākšana, dzīvnieku audzēšana pirms nokaušanas, slaukšana, medības, zveja un savvaļas produktu vākðana;

 

 

 

 

16) primārā ražošana – primāro produktu audzēšana vai ražošana, ražas novākšana, dzīvnieku audzēšana pirms nokaušanas, slaukšana, medības, zveja un savvaļas produktu vākšana;

 

 

 

 

17) augu valsts izcelsmes produktu pirmapstrāde – produktu sagatavošana līdz realizācijai (transportēšana līdz pirmapstrādes vietai, tīrīšana, kaltēšana, šķirošana, fasēšana, uzglabāšana, transportēšana līdz realizācijas vietai), nemainot produktu fizisko struktūru;

 

 

 

 

 

 

 

 

17) augu valsts izcelsmes produktu pirmapstrāde – produktu sagatavošana līdz realizācijai (transportēšana līdz pirmapstrādes vietai, tīrīšana, kaltēšana, šķirošana, fasēšana, uzglabāšana, transportēšana līdz realizācijas vietai), nemainot produktu fizisko struktūru;

 

 

 

 

 

 

18) pārtikas preču marķējums - informācija ( vārds, teksts, norāde, preču zīme, firmas zīme, attēls vai simbols), kas attiecas uz pārtikas preci un ir norādīta uz iepakojuma, pavaddokumentos,  uz etiķetes vai uzlīmes, vai aptveres.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18) pārtikas preču marķējums - informācija ( vārds, teksts, norāde, preču zīme, firmas zīme, attēls vai simbols), kas attiecas uz pārtikas preci un ir norādīta uz iepakojuma, pavaddokumentos,  uz etiķetes vai uzlīmes, vai aptveres;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija

Papildināt   1. pantu ar 19. punktu šādā redakcijā:

“19) vietējais tirgus – Latvijā ražotu produktu pārdošana patērēšanai Latvijā;”

Atbalstīt

19) vietējais tirgus – Latvijā ražotu produktu pārdošana patērēšanai Latvijā;

 

 

2

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija

Papildināt   1. pantu ar 20.. punktu šādā redakcijā:

20) tiešā tirdzniecība -  savu ražojumu  pārdošana:

a) tieši patērētājam bez tirgotāja starpniecības, tai skaitā uzņēmumiem izmantošanai sabiedriskajā ēdināšanā;

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

20) tiešā tirdzniecība -  savu ražojumu  pārdošana:

            a) tieši patērētājam bez tirgotāja starpniecības, arī uzņēmumiem izmantošanai sabiedriskajā ēdināšanā;

 

 

 

b) fasētu un marķētu produktu pārdošana, ja produkta pamatražošanas ciklu, ieskaitot fasēšanu un marķēšanu, veicis viens ražotājs.”

 

 

 

b) fasētu un marķētu produktu pārdošana, ja produkta pamatražošanas ciklu, ieskaitot fasēšanu un marķēšanu, veicis viens ražotājs;

 

 

 

3

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija

Papildināt   1. pantu ar 21. punktu šādā redakcijā:

21) Pārtikas ražošana mājas apstākļos – izplatīšanai vietējā tirgū un tiešajā tirdzniecībā paredzētu pārtikas produktu ražošana, pārstrāde, apstrāde telpās vai teritorijā, kas tiek izmantota arī ražotāja un viņa ģimenes sadzīves vajadzībām.”

 

 

Atbalstīt

21) pārtikas ražošana mājas apstākļos – izplatīšanai vietējā tirgū un tiešajā tirdzniecībā paredzētu pārtikas produktu ražošana, pārstrāde, apstrāde telpās vai teritorijā, kas tiek izmantota arī ražotāja un viņa ģimenes sadzīves vajadzībām.”

4.pants. (1) Latvijā atļauta tikai kvalitātes un obligātajām nekaitīguma prasībām atbilstošas pārtikas aprite.

2. 4.pantā:

 

 

 

 

2. 4.pantā:

 

(2Obligātās nekaitīguma prasības, kuru ievērošana nodrošina pārtikas produkta, pārtikas aprites vai ar  to saistītā pakalpojuma nekaitīgumu cilvēka veselībai, dzīvībai vai videi, apstiprina Ministru kabinets, taču pieļaujamais piesārņojuma līmenis nedrīkst būt augstāks par attiecīgo Latvijā ražotās produkcijas piesārņojuma līmeni.

 

 

 

 

 

 

 

(3) Pārtikai, kas paredzēta atsevišķām patērētāju grupām, Ministru kabinets var noteikt īpašas prasības.

 

 

 

 

 

(4) Atsevišķām pārtikas produktu grupām Ministru kabinets nosaka kvalitātes un klasifikācijas prasības un kārtību, kādā novērtējama attiecīgo produktu atbilstība šīm prasībām.

 

 

 

 

 

 

 

4

Dep. A.Kāposts

Papildināt 4. pantu ar ceturto prim daļu šādā redakcijā:

“(4.prim) Kārtību pārtikas produktu realizācijai vietējā tirgū un tiešā tirdzniecībā nosaka Ministru kabinets.”

 

 

Daļēji atbalstīt.

Iestrādāts  5.

priekšlikumā

 

(5) Ja ražotās pārtikas piesārņojuma līmenis ir zemāks par Eiropas Savienības valstīs pieļaujamo, obligātajās nekaitīguma prasībās nosakāms zemākais piesārņojuma līmenis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(6) Prasības attiecībā uz mājas apstākļos ražotas pārtikas ražošanu un izplatīšanu nosaka Ministru kabinets.

 

5

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija

 

Izteikt 4. panta sesto daļu šādā redakcijā:

“(6) Prasības pārtikas ražošanai, pārstrādei vai apstrādei ražotāja dzīvesvietā (mājas apstākļos ražota pārtika) un tās izplatīšanai vietējā tirgū vai tiešā tirdzniecībā, kā arī higiēnas prasības pārtikas  ražošanai, pārstrādei vai apstrādei nosaka Ministru kabinets.”

 

Atbalstīt

izteikt sesto daļu šādā redakcijā:

“(6) Prasības pārtikas ražošanai, pārstrādei vai apstrādei ražotāja dzīvesvietā (mājas apstākļos ražota pārtika) un tās izplatīšanai vietējā tirgū vai tiešā tirdzniecībā, kā arī higiēnas prasības pārtikas  ražošanai, pārstrādei vai apstrādei nosaka Ministru kabinets.”;

 

(7) Pārtikas apritei nepieciešamos pavaddokumentus nosaka Ministru kabinets.

 

6

Zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāre D.Lucaua

Izslēgt 4. panta septīto daļu.

 

Atbalstīt

izslēgt septīto daļu;

 

(8) Pārtiku, kura satur ģenētiski modificētus organismus vai ir ražota no tiem, Latvijā drīkst izplatīt tikai pēc attiecīgas atļaujas saņemšanas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

 

 

 

 

 

 

(9) Pārtikai, kura satur ģenētiski modificētus organismus vai ir ražota no tiem, marķējumā Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un gadījumos norāda informāciju par tās ģenētiski modificētajām sastāvdaļām vai to, ka šī pārtika ražota no ģenētiski modificētiem organismiem.

 

 

 

 

 

 

(10) Ministru kabinets nosaka vispārīgās prasības diētiskajai pārtikai.

 

 

izteikt desmito daļu šādā redakcijā:

"(10) Ministru kabinets nosaka vispārīgās prasības diētiskās pārtikas nekaitīgumam un kvalitātei, kā arī kārtību, kādā novērtē diētiskās pārtikas atbilstību noteiktajām prasībām.";

 

 

 

 

izteikt desmito daļu šādā redakcijā:

"(10) Ministru kabinets nosaka vispārīgās prasības diētiskās pārtikas nekaitīgumam un kvalitātei, kā arī kārtību, kādā novērtē diētiskās pārtikas atbilstību noteiktajām prasībām.";

 

 

papildināt.pantu ar 10.1 daļu šādā redakcijā:

10.1 Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā Latvijas Pārtikas centrs reģistrē uztura bagātinātājus un diētisko pārtiku, izsniedz atļaujas ģenētiski modificētō organismu ierobežotai izmantošanai un izplatīšanai tirgū un dabīgā minerālūdens izplatīšanai, izvērtē mātes piena aizstājēju reklāmas atbilstību normatīvajos aktos noteikajām prasībām, kā arī izveido un uztur attiecīgos reģistrus un datu bāzes.”

7

LR veselības ministrs R.Muciņš

Izteikt 4. panta  desmito prim daļu šādā redakcijā:

“(10.1) Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā Latvijas Pārtikas centrs reģistrē uztura bagātinātājus un diētisko pārtiku, izveido un uztur attiecīgos reģistrus un datu bāzes, izsniedz atļaujas ģenētiski modificētu organismu ierobežotai izmantošanai un izplatīšanai tirgū un dabīgā minerālūdens izplatīšanai, kā arī izvērtē mātes piena aizstājēju reklāmas atbilstību normatīvajos aktos noteikajām prasībām.”

 

Atbalstīt

papildināt pantu ar   desmito prim daļu šādā redakcijā:

“(10.1 )Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā Latvijas Pārtikas centrs reģistrē uztura bagātinātājus un diētisko pārtiku, izveido un uztur attiecīgos reģistrus un datu bāzes, izsniedz atļaujas ģenētiski modificēto organismu ierobežotai izmantošanai un izplatīšanai tirgū un dabīgā minerālūdens izplatīšanai, kā arī izvērtē mātes piena aizstājēju reklāmas atbilstību normatīvajos aktos noteikajām prasībām.”

 

(11) Ātrās reaģēšanas sistēmas darbību, kas ir pārtikas apritē iesaistīto personu un kompetento institūciju saskaņota un organizēta informācijas apmaiņa un rīcība, gadījumos, kad pastāv tiešs vai netiešs pārtikas radīts risks cilvēku veselībai un dzīvībai, nosaka Ministru kabinets.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.pants. (1) Uzņēmumi, kuru darbība ir saistīta ar gaļas ieguvi, pārtikas apstrādi, pārstrādi, ražošanu, saldēšanu, uzglabāšanu un iesaiņošanu, var iesaistīties pārtikas apritē, ja to darbība ar katru pārtikas grupu minētajos pārtikas aprites posmos un vietās ir atzīta un tiem piešķirts atzīšanas numurs.

 

3. Papildināt 5.panta pirmo daļu pēc vārda "iesaiņošanu" ar vārdiem "(izņemot pārtikas ražošanu mājas apstākļos)".

 

 

 

 

3. Papildināt 5.panta pirmo daļu pēc vārda "iesaiņošanu" ar vārdiem "(izņemot pārtikas ražošanu mājas apstākļos)".

 

7.pants. (1) Pārtikas uzņēmums savā darbībā ir atbildīgs par pārtikas kvalitāti un nekaitīgumu, kā arī par izplatāmās pārtikas atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām un uzņēmuma deklarētajām prasībām.

 

 

 

 

 

(2) Persona, kura veic saimniecisko darbību un iesaistījusies kādā no pārtikas aprites posmiem, ir atbildīga par to, lai tiktu izpildītas visas pārtikas apriti reglamentējošās normatīvo aktu prasības.

 

 

 

 

 

(3) Pārtikas uzņēmums savā darbībā var ievērot labas higiēnas prakses vadlīnijas, kuras izstrādā pārtikas nozaru profesionālās asociācijas un biedrības, konsultējoties ar patērētāju grupu pārstāvjiem un kompetentām valsts institūcijām. Labas higiēnas prakses vadlīnijas saskaņo ar Pārtikas un veterināro dienestu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Papildināt 7.pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Šā panta trešajā daļā minētās labas higiēnas prakses vadlīnijas neattiecas uz primāro ražošanu un augu valsts izcelsmes produktu pirmapstrādi."

 

 

 

4. Papildināt 7.pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Šā panta trešajā daļā minētās labas higiēnas prakses vadlīnijas neattiecas uz primāro ražošanu un augu valsts izcelsmes produktu pirmapstrādi."

 

8.pants. (1) Pārtikas uzņēmuma pienākums ir veikt paškontroli, novērst jebkuru darbību vai procesu, kas nelabvēlīgi ietekmē pārtikas nekaitīgumu, un nodrošināt attiecīgās pārtikas aprites drošības procedūras vai kontroles pasākumus, to ieviešanu pārtikas saglabāšanā un pārbaudē.

 

 

 

 

 

(2) Pārtikas apritei jānotiek atbilstoši Ministru kabineta noteiktajām pārtikas higiēnas prasībām.

 

 

 

 

 

(3) Pārtikas apritē iesaistītajām personām jāievēro normatīvajos aktos noteiktās personāla higiēnas prasības.

 

 

 

 

 

(4) Pārtikas uzņēmuma pienākums ir nodrošināt pārtikas izsekojamību (iespēju visos pārtikas aprites posmos izsekot un atrast jebkuru pārtiku vai vielu, ko paredzēts vai ko varētu pievienot pārtikai) un reģistrēt pārtikas piegādātājus, pārtiku, pārtikas izejvielas un citas vielas, ko paredzēts tajā iekļaut, kā arī uzņēmumus (uzņēmējsabiedrības), kuriem uzņēmums piegādājis pārtiku. Reģistrētā informācija pēc pieprasījuma iesniedzama Pārtikas un veterinārajam dienestam.

 

 

 

 

 

 

(5) Pārtikas uzņēmuma vadītājs ir atbildīgs par savā uzņēmumā pārtikas apritē nodarbināto fizisko personu profesionālo kvalifikāciju. Šīm personām izvirzāmās prasības reglamentē Ministru kabineta noteikumi.

 

8

Zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāre D.Lucaua

Izteikt 8. panta  piekto daļu šādā redakcijā:

“(5) Pārtikas uzņēmuma vadītājs ir atbildīgs par savā uzņēmumā pārtikas apritē nodarbināto personu profesionālo kvalifikāciju. Šīm personām izvirzāmās prasības un profesionālās kvalifikācijas iegūšanas kārtību  un uzraudzību reglamentē Ministru kabineta noteikumi.”

Atbalstīt

5. 8. pantā:

izteikt piekto daļu šādā redakcijā:

“(5) Pārtikas uzņēmuma vadītājs ir atbildīgs par savā uzņēmumā pārtikas apritē nodarbināto personu profesionālo kvalifikāciju. Šīm personām izvirzāmās prasības un profesionālās kvalifikācijas iegūšanas kārtību  un uzraudzību reglamentē Ministru kabineta noteikumi.”;

(7) Pārtikas uzņēmumiem ir jāievēro dokumentēts pasākumu komplekss, kas nodrošina higiēnas un ražošanas atbilstību ražotāja noteiktajām kvalitātes prasībām.

 

 

 

 

 

 

 

5. Papildināt 8.pantu ar astoto un devīto daļu šādā redakcijā:

"(8) Pārtikas uzņēmums sniedz nepieciešamo atbalstu un nodrošina, lai Pārtikas un veterinārais dienests varētu veikt tā kontroli normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

 

 

 

papildināt pantu ar astoto un devīto daļu šādā redakcijā:

"(8) Pārtikas uzņēmums sniedz nepieciešamo atbalstu un nodrošina, lai Pārtikas un veterinārais dienests varētu veikt tā kontroli normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

 

 

 

(9) Pārtikas uzņēmumam ir tiesības pieprasīt, lai Pārtikas un veterinārā dienesta inspektors paņem paralēlu paraugu šā likuma 23.panta 2. un 4.punktā minētajiem objektiem šī parauga neatkarīgas testēšanas veikšanai."

 

 

 

 

(9) Pārtikas uzņēmumam ir tiesības pieprasīt, lai Pārtikas un veterinārā dienesta inspektors paņem paralēlu paraugu šā likuma 23.panta 2. un 4.punktā minētajiem objektiem šā parauga neatkarīgas testēšanas veikšanai."

 

19.pants. (1) Veselības ministrija veido un koordinē uztura politiku, kā arī atbild par pārtikas nekaitīguma vispārīgo prasību izstrādāšanu un atbilstošo normatīvo aktu projektu iesniegšanu Ministru kabinetam.

 

 

 

 

 

(2) Veselības ministrs uztura politikas izstrādāšanai un koordinēšanai izveido konsultatīvu uztura padomi.

 

 

 

 

 

(3) Veselības ministrs apstiprina ieteicamās Latvijas iedzīvotāju uzturnormas un veselīga uztura ieteikumus.

 

 

 

 

 

 

(4) Veselības ministrijas Valsts sanitārā inspekcija kontrolē pa ūdensapgādes sistēmām iedzīvotājiem piegādātā dzeramā ūdens atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

 

9

LR veselības ministrs R.Muciņš

Izteikt 19. panta  ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Veselības ministrijas Valsts sanitārā inspekcija kontrolē dzeramā ūdens nekaitīguma nodrošināšanas prasību izpildi publiskajos dzeramā ūdens apgādes objektos no ūdens ņemšanas vietas līdz patērētājam .”

Atbalstīt

6. Izteikt 19. panta  ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Veselības ministrijas Valsts sanitārā inspekcija kontrolē dzeramā ūdens nekaitīguma nodrošināšanas prasību izpildi publiskajos dzeramā ūdens apgādes objektos no ūdens ņemšanas vietas līdz patērētājam .”

(5) Dzeramā ūdens monitoringa un kontroles kārtību nosaka Ministru kabinets.

 

 

 

 

 

 

 

(6) Veselības ministrs Ministru kabineta noteiktajā kārtībā uz laiku var noteikt dzeramajam ūdenim, kas konkrētā ģeogrāfiskajā teritorijā tiek piegādāts iedzīvotājiem pa ūdensapgādes sistēmām, pazeminātas nekaitīguma vai kvalitātes prasības, ja tās nerada draudus patērētāju veselībai un citādā veidā nav iespējams nodrošināt dzeramā ūdens piegādi.

 

 

 

 

 

20.pants. Latvijas Pārtikas centrs ir Veselības ministrijas pārraudzībā esoša institūcija. Tas darbojas saskaņā ar Ministru kabineta apstiprinātu nolikumu. Latvijas Pārtikas centra galvenie uzdevumi ir šādi:

 

6. 20. pantā:

aizstāt pirmajā teikumā vārdu “pārraudzībā”ar vārdu “padotībā”;

10

LR veselības ministrs R.Muciņš

Izteikt 20. panta pirmo teikumu šādā redakcijā:

“Latvijas Pārtikas centrs ir Veselības ministrijas padotībā esoša institūcija.”

 

 

 

 

  ;

Atbalstīt

7. 20. pantā:

izteikt pirmo teikumu šādā redakcijā:

“Latvijas Pārtikas centrs ir Veselības ministrijas padotībā esoša institūcija.”;

 

 

papildināt.pantu ar 9., 10. un 11.punktu šādā redakcijā:

"9) Ministru kabineta noteiktajos gadījumos izvērtēt diētiskās pārtikas un uztura bagātinātāju atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, kā arī mātes piena aizstājēju reklāmas atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;

 

 

 

 

papildināt pantu ar 9., 10. un 11.punktu šādā redakcijā:

"9) Ministru kabineta noteiktajos gadījumos izvērtēt diētiskās pārtikas un uztura bagātinātāju atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, kā arī mātes piena aizstājēju reklāmas atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;

 

10) izveidot, aktualizēt un uzturēt 4. panta 10.1 daļā minētos reģistrus un datu bāzes;

 

 

 

 

10) izveidot, aktualizēt un uzturēt 4. panta 10.1 daļā minētos reģistrus un datu bāzes;

 

11) nodrošināt Ģenētiski modificēto organismu un jaunās pārtikas uzraudzības padomes darbu.";

 

 

 

 

 

11) nodrošināt Ģenētiski modificēto organismu un jaunās pārtikas uzraudzības padomes darbu.";

     uzskatīt līdzšinējo panta tekstu par pirmo daļu;

 

 

 

 

papildināt pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā tiek segtas izmaksas, un izmaksu apjomu par Latvijas Pārtikas centra veikto dokumentu ekspertīzi uztura bagātinātāju reģistrēšanai, diētiskās pārtikas atbilstības normatīvo aktu prasībām izvērtēšanu, mātes piena aizstājēju reklāmas atbilstības normatīvo aktu prasībām izvērtēšanu, dokumentu ekspertīzi ģenētiski modificēto organismu ierobežotas izmantošanas un izplatīšanas tirgū atļauju izsniegšanai, atļauju izsniegšanu dabīgā minerālūdens izplatīšanai.”

 

11

 

LR Veselības ministrijas parlamentārāsekretāre R.Brīvmane

Izteikt 20. panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā tiek segtas izmaksas, un izmaksu apjomu par Latvijas Pārtikas centra veikto dokumentu ekspertīzi uztura bagātinātāju reģistrēšanai, diētiskās pārtikas atbilstības normatīvo aktu prasībām izvērtēšanu, mātes piena aizstājēju reklāmas atbilstības normatīvo aktu prasībām izvērtēšanu, dokumentu ekspertīzi ģenētiski modificētu organismu ierobežotas izmantošanas , izplatīšanas tirgū atļauju izsniegšanai, ģenētiski modificētas pārtikas un dzīvnieku barības, jaunās pārtikas izplatīšanas tirgū atļauju izsniegšanai, atļauju izsniegšanu dabīgā minerālūdens izplatīšanai.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt daļēji.

Ietverts 12.

priekšlik.

     

 

 

12

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija

Izteikt 20. panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā tiek segtas izmaksas, un izmaksu apjomu par Latvijas Pārtikas centra veikto dokumentu ekspertīzi uztura bagātinātāju reģistrēšanai,par diētiskās pārtikas atbilstības normatīvo aktu prasībām izvērtēšanu, par mātes piena aizstājēju reklāmas atbilstības normatīvo aktu prasībām izvērtēšanu, par dokumentu ekspertīzi ģenētiski modificēto organismu ierobežotas izmantošanas, izplatīšanas tirgū atļauju izsniegšanai, par  jaunās pārtikas izplatīšanas tirgū atļauju izsniegšanai, par atļauju izsniegšanu dabīgā minerālūdens izplatīšanai.”

Atbalstīt

 

papildināt pantu ar  otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā tiek segtas izmaksas, un izmaksu apjomu par Latvijas Pārtikas centra veikto dokumentu ekspertīzi uztura bagātinātāju reģistrēšanai,par diētiskās pārtikas atbilstības normatīvo aktu prasībām izvērtēšanu, par mātes piena aizstājēju reklāmas atbilstības normatīvo aktu prasībām izvērtēšanu, par dokumentu ekspertīzi ģenētiski modificēto organismu ierobežotas izmantošanas, izplatīšanas tirgū atļauju izsniegšanai, par  jaunās pārtikas izplatīšanas tirgū atļauju izsniegšanai, par atļauju izsniegšanu dabīgā minerālūdens izplatīšanai.”

21.pants. (1) Pārtikas aprites valsts uzraudzību un kontroli veic Zemkopības ministrijas pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde — Pārtikas un veterinārais dienests.

 

 

 

 

 

 

(2) Pārtikas un veterinārā dienesta funkcijas ir:

 

 

 

 

 

3) laboratoriskā izmeklēšana (tajā skaitā references funkcijas noteiktās jomās saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kārtību). Obligāti veicama vispusīga laboratoriskā pārbaude importētai pārtikai, kuras cena ir zemāka par attiecīgā ražotāja attiecīgās produkcijas vairumcenu savā valstī.;

7. 21.pantā:

izslēgt otrās daļas 3.punkta otro teikumu;

 

 

 

 

8. 21.pantā:

izslēgt otrās daļas 3.punkta otro teikumu;

 

 

papildināt panta otro daļu ar 13.punktu šādā redakcijā:

“13)     uzraudzīt un kontrolēt Eiropas Savienības tiesību aktos noteikto prasību ievērošanu pārtikas aprites jomā, kā arī sniegt nepieciešamo informāciju Eiropas Savienības institūcijām.”

 

 

 

papildināt panta otro daļu ar 13.punktu šādā redakcijā:

“13)     uzraudzīt un kontrolēt Eiropas Savienības tiesību aktos noteikto prasību ievērošanu pārtikas aprites jomā, kā arī sniegt nepieciešamo informāciju Eiropas Savienības institūcijām.”

21.1 pants.

(6) Sanitārā robežinspekcija normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā veic valsts uzraudzības un kontroles funkcijas Ministru kabineta noteiktajos valsts robežas kontroles punktos, kā arī brīvajās zonās, brīvajās noliktavās un muitas noliktavās attiecībā uz pārtikas ievešanu valstī, veterinārajai uzraudzībai pakļauto produktu, kā arī citu preču un produktu ievešanu, izvešanu un pārvadāšanu tranzītā.

8. Aizstāt 21.1 panta sestajā daļā vārdu “valstī” ar vārdiem “no trešajām valstīm”.

 

 

 

 

9. Aizstāt 21.1 panta sestajā daļā vārdu “valstī” ar vārdiem “no trešajām valstīm”.

 

22.pants. (1) (Izslēgta ar 13.12.2001. likumu).

(2) Pārtikas un veterinārā dienesta amatpersonām savas kompetences ietvaros, uzrādot dienesta apliecību, ir tiesības:

 

9. 22.pantā:

izteikt otrās daļas ievaddaļu šādā redakcijā:

"(2) Veicot plānveida vai ārpuskārtas kontroli, Pārtikas un veterinārā dienesta amatpersonām savas kompetences ietvaros, uzrādot dienesta apliecību, ir tiesības:";

 

 

 

10. 22.pantā:

izteikt otrās daļas ievaddaļu šādā redakcijā:

"(2) Veicot plānveida vai ārpuskārtas kontroli, Pārtikas un veterinārā dienesta amatpersonām savas kompetences ietvaros, uzrādot dienesta apliecību, ir tiesības:";

1) bez iepriekšēja brīdinājuma apmeklēt jebkuru pārtikas uzņēmumu, pieprasīt dokumentus un informāciju, iepazīties ar materiāliem, ņemt dokumentu kopijas un izrakstus no dokumentiem, kā arī veikt nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu pārtikas aprites valsts uzraudzību un kontroli;

 

 

 

 

 

2) saskaņā ar normatīvajiem aktiem ņemt paraugus un nosūtīt tos pārbaudei uz attiecīgu akreditētu laboratoriju. Ja ir konstatēta neatbilstība normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, pārtikas uzņēmums sedz visus pārbaudes izdevumus;

 

izteikt otrās daļas 2.punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:

"saskaņā ar normatīvajiem aktiem ņemt šā likuma 23.panta 2. un 4.punktā minēto objektu paraugus un nosūtīt tos pārbaudei uz attiecīgi akreditētu vai pilnvarotu laboratoriju.";

 

 

 

 

izteikt otrās daļas 2.punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:

"saskaņā ar normatīvajiem aktiem ņemt šā likuma 23.panta 2. un 4.punktā minēto objektu paraugus un nosūtīt tos pārbaudei uz attiecīgi akreditētu vai pilnvarotu laboratoriju.";

 

3) uzraudzīt un kontrolēt personāla obligāto veselības pārbaužu periodiskumu un apjomu un to, kā personāls ievēro higiēnas prasības, mērinstrumentu uzrādīto lielumu nolasīšanu pārtikas uzņēmumā, kā arī šā likuma 23.pantā minētos objektus;

 

 

 

 

 

 

 

papildināt otro daļu ar 3.1 un 3.2  punktu šādā redakcijā:

"3.1) veikt pārrunas ar pārtikas uzņēmuma vadītāju vai pārtikas uzņēmumā nodarbinātajām fiziskajām personām par jautājumiem, kas skar pārtikas aprites posmu, kurā attiecīgā persona ir iesaistīta;

 

 

 

papildināt otro daļu ar 3.1 un 3.2  punktu šādā redakcijā:

"3.1) veikt pārrunas ar pārtikas uzņēmuma vadītāju vai pārtikas uzņēmumā nodarbinātajām fiziskajām personām par jautājumiem, kas skar pārtikas aprites posmu, kurā attiecīgā persona ir iesaistīta;

 

3.2) nolasīt pārtikas uzņēmuma mērinstrumentu rādījumus, kā arī, izmantojot kontroles aprīkojumu, veikt mērījumus;".

 

 

 

3.2) nolasīt pārtikas uzņēmuma mērinstrumentu rādījumus, kā arī, izmantojot kontroles aprīkojumu, veikt mērījumus;".

23.pants. Valsts uzraudzībai un kontrolei tiek pakļauti:

1) pārtikas uzņēmumu telpas, teritorija, transportlīdzekļu, mašīnu un iekārtu stāvoklis un izmantošana;

 

10. Izteikt 23.pantu šādā redakcijā:

"23.pants. Valsts uzraudzībai un kontrolei tiek pakļautas:

1) pārtikas uzņēmumu telpas, teritorija, pārtikas apritē iesaistīto transportlīdzekļu, mašīnu un iekārtu stāvoklis un to izmantošana;

 

 

 

 

11. Izteikt 23.pantu šādā redakcijā:

"23.pants. Valsts uzraudzībai un kontrolei tiek pakļautas:

1) pārtikas uzņēmumu telpas, teritorija, pārtikas apritē iesaistīto transportlīdzekļu, mašīnu un iekārtu stāvoklis un to izmantošana;

 

2) izejmateriāli, sastāvdaļas, tehnoloģiskie līdzekļi un citi produkti, kurus izmanto pārtikas produktu sagatavošanā un ražošanā; pusfabrikāti un gatavie produkti, kā arī materiāli un priekšmeti, kas nonāk saskarē ar pārtiku;

 

2) izejmateriāli, sastāvdaļas, tehnoloģiskie palīglīdzekļi, dzeramais ūdens un citi produkti, kurus izmanto pārtikas produktu sagatavošanā un ražošanā; pusfabrikāti un gatavie produkti, kā arī materiāli un priekšmeti, kas nonāk saskarē ar pārtiku;

 

 

 

 

2) izejmateriāli, sastāvdaļas, tehnoloģiskie palīglīdzekļi, dzeramais ūdens un citi produkti, kurus izmanto pārtikas produktu sagatavošanā un ražošanā; pusfabrikāti un gatavie produkti, kā arī materiāli un priekšmeti, kas nonāk saskarē ar pārtiku;

 

3) pārtikas apritē izmantojamo ķīmisko vielu glabāšana, lietošana un to iespējamās atliekas pārtikā;

4) pārtikas uzņēmuma iekšējā kvalitātes kontroles un uzraudzības sistēma;

5) pārtikas produktu marķēšana un reklamēšana.

 

3) pārtikas produktu apstrādes metodes;

4) tīrīšanas un dezinfekcijas līdzekļi;

5) tīrīšanas un dezinfekcijas procesi;

6) pārtikas uzņēmumu pārtikas nekaitīguma un kvalitātes nodrošināšanas sistēmas;

7) pārtikas produktu marķēšana un ar marķējumu saistītā reklamēšana."

 

 

 

 

 

 

 

3) pārtikas produktu apstrādes metodes;

4) tīrīšanas un dezinfekcijas līdzekļi;

5) tīrīšanas un dezinfekcijas procesi;

6) pārtikas uzņēmumu pārtikas nekaitīguma un kvalitātes nodrošināšanas sistēmas;

7) pārtikas produktu marķēšana un ar marķējumu saistītā reklamēšana."

 

 

Pārejas noteikumi

 

 

 

 

 

1.       Pārtikas uzņēmumu atzīšanu pilnvarotā kompetentā institūcijā un reģistrāciju speciālajā pārtikas uzņēmumu reģistrā uzsākt pēc Ministru kabineta noteikumu pieņemšanas par pārtikas uzņēmumu atzīšanas un reģistrācijas kārtību šajos noteikumos paredzētajā termiņā.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē likums "Par pārtikas aprites kārtību un uzraudzību" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 14.nr.; 1997, 3.nr.).

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Ministru kabinets:

 

 

 

 

 

1) līdz 2003.gada 31.decembrim izdod noteikumus, kas reglamentē prasības pārtikas ievešanai valstī, izvešanai no tās un tranzīta pārvadājumiem, kontroles kārtību uz valsts robežas kontroles punktos, brīvajās zonās, brīvajās noliktavās un muitas noliktavās un kontrolei pakļauto preču sarakstu;

 

 

 

 

 

 

2) līdz 2003.gada 31.decembrim izdod noteikumus, kas reglamentē prasības iekārtojumam kontroles punktos, kuros veic pārtikas sanitāro robežkontroli, un kontroles punktu atzīšanas kārtību;

 

 

 

 

 

 

 

 

3) līdz 2003.gada 31.decembrim izdod noteikumus, kas reglamentē kārtību, kādā maksā par šajā likumā noteiktajām valsts uzraudzības un kontroles darbībām, un Pārtikas un veterinārā dienesta sniegto maksas pakalpojumu veidus;

 

 

 

 

 

 

5) līdz 2004.gada 1.jūlijam izdod noteikumus, kas reglamentē prasības references laboratorijām un references laboratoriju pilnvarošanas kārtību;

 

11.Parejas noteikumos:

izslēgt  3. punkta 5. apakšpunktu;

13

Zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāre D.Lucaua

Izteikt pārejas noteikumu 3. punkta 5. apakšpunktu šādā redakcijā:

“5) līdz 2005.gada 1.jūlijam izdod noteikumus, kas reglamentē prasības references laboratorijām un references laboratoriju pilnvarošanas kārtību;”

 

 

 

 

Atbalstīt

12.Parejas noteikumu 3. punktā:

izteikt 5. apakšpunktu šādā redakcijā:

“5) līdz 2005.gada 1.jūlijam izdod noteikumus, kas reglamentē prasības references laboratorijām un references laboratoriju pilnvarošanas kārtību;”

 

8) līdz 2004.gada 1.janvārim izdod noteikumus, kas reglamentē prasības attiecībā uz mājas apstākļos ražotas pārtikas ražošanu un izplatīšanu;

 

 

14

Zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāre D.Lucaua

Izteikt 3. punkta 8. apakšpunktu šādā redakcijā:

“8) līdz 2005. gada 31. martam izdod noteikumus, kas reglamentē prasības pārtikas ražošanai, pārstrādei vai apstrādei mājas apstākļos, kā arī šīs pārtikas izplatīšanai un higiēnas prasībām ražošanas telpās.”

 

Atbalstīt daļēji. Ietverts 15..

priekšlik.

 

 

 

15

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija

Izteikt 3. punkta 8. apakšpunktu šādā redakcijā:

“8) līdz 2005. gada 31. martam izdod noteikumus, kas reglamentē prasības pārtikas ražošanai, pārstrādei vai apstrādei mājas apstākļos.

 

Atbalstīt

izteikt 8. apakšpunktu šādā redakcijā:

“8) līdz 2005. gada 31. martam izdod noteikumus, kas reglamentē prasības pārtikas ražošanai, pārstrādei vai apstrādei mājas apstākļos;”;

 

9) līdz 2004.gada 1.maijam izdod noteikumus, kas reglamentē pārtikas apritei nepieciešamos pavaddokumentus;

 

 

 

izslēgt  3. punkta 9. apakšpunktu;

 

 

 

izslēgt  9. apakšpunktu;

11) līdz 2004.gada 1.maijam izdod noteikumus, kas reglamentē ātrās reaģēšanas sistēmas darbību;

 

 

 

 

 

12) līdz 2004.gada 1.martam izdod noteikumus, kas reglamentē prasības attiecībā uz pārtikas apritē nodarbināto personu profesionālo kvalifikāciju;

izteikt 3. punkta 12. apakšpunktu šādā redakcijā:

“12) līdz 2004.gada 1.augustam izdod noteikumus, kas reglamentē prasības attiecībā uz pārtikas apritē nodarbināto personu profesionālo kvalifikāciju”;

16

Zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāre D.Lucaua

Izteikt 3. punkta 12. apakšpunktu šādā redakcijā:

“12) Līdz 2005. gada 1. janvārim izdod noteikumus, kas reglamentē prasības pārtikas apritē nodarbināto personu profesionālajai kvalifikācijai un profesionālās kvalifikācijas iegūšanas kārtībai un uzraudzībai.”

Atbalstīt

Redakcionāli  precizēts

izteikt 12. apakšpunktu šādā redakcijā:

“12) Līdz 2005. gada 1. janvārim izdod noteikumus, kas reglamentē prasības pārtikas apritē nodarbināto personu profesionālajai kvalifikācijai un nosaka  profesionālās kvalifikācijas iegūšanas kārtību un uzraudzību.”

13) līdz 2004.gada 1.martam izdod noteikumus, kas reglamentē kārtību, kādā izplata jodēto sāli, un nosaka gadījumus, kad šo sāli izmanto pārtikas ražošanā.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Līdz attiecīgo Ministru kabineta noteikumu izdošanai ir spēkā Ministru kabineta 2001.gada 6.marta noteikumi nr.106 “Pārtikas uzņēmumu atzīšanas un reģistrācijas kārtība”, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu, bet ne ilgāk kā līdz 2002.gada 31.martam.

 

 

 

 

 

 

6. Šā likuma 21.panta otrās daļas 2.punkts un 21.1 panta piektā daļa attiecībā uz valsts uzraudzību un kontroli brīvajās noliktavās stājas spēkā 2002.gada 1.jūlijā.

 

 

 

 

 

 

7. Atzīšana, kas pārtikas uzņēmumiem veikta saskaņā ar Ministru kabineta 2001.gada 6.marta noteikumiem nr.106 “Pārtikas uzņēmumu atzīšanas un reģistrācijas kārtība”, uzskatāma par spēkā esošu.

 

 

 

 

 

 

8. Pārtikas uzņēmumiem (izņemot tos, kuriem ir piešķirts atzīšanas numurs saskaņā ar Ministru kabineta 2001.gada 6.marta noteikumiem nr.106 “Pārtikas uzņēmumu atzīšanas un reģistrācijas kārtība”), kuri iesaistījušies pārtikas apritē līdz šā likuma 5.panta ceturtajā daļā minēto Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai, aizliegts piedalīties pārtikas apritē, ja tie nav pieteikušies Pārtikas un veterinārajā dienestā līdz 2003.gada 1.janvārim. Ja pārtikas uzņēmumi, kuru darbības veids minēts šā likuma 5.panta pirmajā daļā, ir valsts uzraudzībā un kontrolē un atbilst normatīvo aktu prasībām, Pārtikas un veterinārais dienests tiem piešķir atzīšanas numuru. Pārtikas uzņēmumus, kuru darbības veids nav minēts šā likuma 5.panta pirmajā daļā, reģistrē Pārtikas un veterinārais dienests, piešķirot tiem reģistrācijas numuru.

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Pārtikas uzņēmumi, kuri vēlas iesaistīties pārtikas apritē līdz šā likuma 5.panta ceturtajā daļā minēto Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai, darbību drīkst uzsākt tikai pēc tam, kad saņemta Pārtikas un veterinārā dienesta atļauja.

 

 

 

 

 

10. Pārtikas uzņēmumi, kuri nav iesaistījušies pārtikas apritē līdz šā likuma 5.panta ceturtajā daļā minēto Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai, darbību drīkst uzsākt tikai pēc pārtikas uzņēmuma atzīšanas vai reģistrācijas numura saņemšanas Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Papildināt likumu ar informatīvu atsauci uz Eiropas Savienības direktīvu šādā redakcijā:

"Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

 

 

 

 

 

 

 

13.Papildināt likumu ar informatīvu atsauci uz Eiropas Savienības direktīvu šādā redakcijā:

"Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

 

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no Padomes 1989.gada 14.jūnija direktīvas 89/397/EEK par pārtikas produktu oficiālo kontroli, un Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 20. marta direktīvas 2000/13/EK par dalībvalstu likumu tuvināšanu attiecībā uz pārtikas produktu etiķetēm, pasniegšanas veidu un reklāmu.”

 

 

 

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no Padomes 1989.gada 14.jūnija direktīvas 89/397/EEK par pārtikas produktu oficiālo kontroli, un Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 20. marta direktīvas 2000/13/EK par dalībvalstu likumu tuvināšanu attiecībā uz pārtikas produktu etiķetēm, pasniegšanas veidu un reklāmu.”

 

 

Pārejas noteikums

 Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi Nr.303 “Grozījumi Pārtikas aprites uzraudzības likumā”(Latvijas Vēstnesis, 2004, 16.nr.).

 

 

 

 

Pārejas noteikums

 Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi Nr.303 “Grozījumi Pārtikas aprites uzraudzības likumā”(Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2004, 14.nr.).