Likumprojekts pirms otrā lasījuma

Likumprojekts trešajam lasījumam

Juridiskā komisija

 

Likumprojektā iekļauti likumprojekti ar:

reģ.nr.803; reģ.nr. 955;  reģ.nr.999; reģ.nr.1053;

 reģ.nr.1064; reģ.nr.1093

Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā

(reģ.nr.742)

 

Attiecīgo pantu spēkā esošā redakcija

Otrajā lasījumā pieņemtais likumprojekts

Nr.

Priekšlikumi

Atbildīgās komisijas atzinums

Ieteiktā likumprojekta redakcija pieņemšanai trešajā lasījumā

 

Izdarīt Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā šādus grozījumus:

 

 

 

Izdarīt Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā šādus grozījumus:

1.pants. Administratīvo pārkāpumu likumdošanas uzdevumi

Administratīvo pārkāpumu likumdošanas uzdevums ir aizsargāt sabiedrisko iekārtu, īpašumu, pilsoņu sociāli ekonomiskās, politiskās un personiskās tiesības un brīvības, kā arī uzņēmumu, iestāžu un organizāciju tiesības un likumīgās intereses, noteikto pārvaldes kārtību, valsts un sabiedrisko kārtību, nostiprināt likumību, novērst tiesību pārkāpumus, audzināt pilsoņus likumu precīzas un stingras ievērošanas garā, ieaudzināt viņos cieņas pilnu attieksmi pret citu pilsoņu tiesībām, godu un pašcieņu, pret sadzīves noteikumiem, apzinīgu attieksmi pret saviem pienākumiem un atbildību sabiedrības priekšā.

Šā uzdevuma realizēšanai administratīvo pārkāpumu kodekss nosaka, kāda darbība vai bezdarbība atzīstama par administratīvo pārkāpumu, kādu administratīvo sodu, kāda institūcija (amatpersona) un kādā kārtībā var uzlikt personai, kas izdarījusi administratīvo pārkāpumu.

1. Aizstāt 1.panta pirmajā daļā  vārdu “uzņēmumu” ar vārdu “komersantu”.

 

 

 

1. Aizstāt 1.panta pirmajā daļā  vārdu “uzņēmumu” ar vārdu “komersantu”.

14.pants. Amatpersonu atbildība

Amatpersonas ir saucamas pie administratīvās atbildības par administratīvajiem pārkāpumiem, kas saistīti ar pastāvošo noteikumu neievērošanu pārvaldes kārtības, valsts un sabiedriskās kārtības, vides un iedzīvotāju veselības aizsardzības sfērā, kā arī ar citu noteikumu neievērošanu, kuru izpildes nodrošināšana ietilpst viņu dienesta pienākumos.

Personas, kuras veic uzņēmējdarbību, par administratīvajiem pārkāpumiem atbild tāpat kā amatpersonas.

2. Aizstāt 14.panta otrajā daļā vārdu “uzņēmējdarbību” ar vārdu “komercdarbību”.

1.

Juridiskā komisija

Izteikt likumprojekta 2. pantu šādā redakcijā:

“2. Izslēgt 14. panta otro daļu.”

Atbalstīts

2. Izslēgt 14. panta otro daļu.


 

14.1 pants. Juridisko personu atbildība

Šajā likumā īpaši paredzētajos gadījumos par administratīvajiem pārkāpumiem pie atbildības ir saucamas juridiskās personas.

3. Papildināt 14.1 pantu ar teikumu šādā redakcijā:

“Personas, kuras veic komercdarbību, bet nav juridiskās personas, par administratīvajiem pārkāpumiem atbild tāpat kā juridiskās personas.”

 

 

 

3. Pap ildināt 14.1 pantu ar teikumu šādā redakcijā:

“Personas, kuras veic komercdarbību, bet nav juridiskās personas, par administratīvajiem pārkāpumiem atbild tāpat kā juridiskās personas.”

23.pants. Administratīvo sodu veidi

Par administratīvo pārkāpumu izdarīšanu var piemērot šādus administratīvos sodus:

1) brīdinājumu;

2) naudas sodu;

3) (izslēgts ar 1997.gada 28.maija likumu);

4) administratīvā pārkāpuma priekšmeta vai izdarīšanas rīka konfiskāciju;

5) personai piešķirto speciālo tiesību atņemšanu;

51) aizliegumu noteiktu laiku iegūt transportlīdzekļu vadīšanas tiesības;

6) tiesību atņemšanu ieņemt noteiktus amatus vai tiesību atņemšanu uz zināma veida vai visu veidu uzņēmējdarbību;

7) (izslēgts ar 1997.gada 28.maija likumu);

8) administratīvo arestu.

Šā panta pirmās daļas 4.-6. un 8.punktā minētos administratīvos sodus var noteikt tikai ar likumu.

4. Aizstāt 23.panta pirmās daļās 6.punktā vārdu “uzņēmējdarbību” ar vārdu “komercdarbību”.

 

 

 

4. Aizstāt 23.panta pirmās daļas 6.punktā vārdu “uzņēmējdarbību” ar vārdu “komercdarbību”.


 

24.pants. Administratīvie pamatsodi un papildsodi

Administratīvā pārkāpuma priekšmeta un izdarīšanas rīka konfiskāciju, personai piešķirto speciālo tiesību atņemšanu, kā arī tiesību atņemšanu ieņemt noteiktus amatus vai tiesību atņemšanu veikt zināma veida vai visu veidu uzņēmējdarbību var piemērot gan kā pamatsodu, gan kā papildsodu. Aizliegumu noteiktu laiku iegūt transportlīdzekļu vadīšanas tiesības var piemērot tikai kā papildsodu. Citus šā kodeksa 23.panta pirmajā daļā minētos administratīvos sodus var piemērot tikai kā pamatsodus.

Par vienu administratīvo pārkāpumu var uzlikt pamatsodu vai arī pamatsodu un papildsodu.

5. Aizstāt 24.panta pirmajā daļā vārdu “uzņēmējdarbību” ar vārdu “komercdarbību”.

 

 

 

5. Aizstāt 24.panta pirmajā daļā vārdu “uzņēmējdarbību” ar vārdu “komercdarbību”.


 

26.pants. Naudas sods

Maksimālais sods, ko saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem par administratīvajiem pārkāpumiem (izņemot šā kodeksa 61., 82., 82.1, 82.2 un 87.1 pantā paredzētos administratīvos pārkāpumus) uzliek fiziskajām personām, ir piecsimt latu, bet juridiskajām personām – desmit tūkstoši latu. Minimālais sods, ko uzliek par administratīvajiem pārkāpumiem, ir viens lats.

Rajonu padomes, pilsētu domes un pagastu padomes var apstiprināt saistošos noteikumus, kuros par to pārkāpšanu var noteikt naudas sodus līdz piecdesmit latiem.

Amatpersonām uzliktos naudas sodus aizliegts maksāt no uzņēmumu, iestāžu vai organizāciju līdzekļiem.

Sods par pārkāpumiem, kas uzlikts juridiskajai personai, maksājams no juridiskās personas līdzekļiem.

6. 26. pantā:

 papildināt pirmo daļu pēc skaitļa “61” ar skaitli “62”;

 

aizstāt trešajā daļā vārdu “uzņēmumu” ar vārdu “komersantu”.

 

 

2.

Iekšlietu ministrijas parlamentārais sekretārs D.Turlais

Izteikt 26. panta pirmās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

“Maksimālais sods, ko saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem par administratīvajiem pārkāpumiem (izņemot šā kodeksa 61., 62., 82., 82.1, 82.2, 87.1  un 114.2 pantā paredzētos administratīvos pārkāpumus) uzliek fiziskajām personām, ir piecsimt latu, bet juridiskajām personām (izņemot šā kodeksa 114.2 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu)  – desmit tūkstoši latu.”

Atbalstīts

6. 26. pantā:

 izteikt pirmās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

“Maksimālais sods, ko saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem par administratīvajiem pārkāpumiem (izņemot šā kodeksa 61., 62., 82., 82.1, 82.2, 87.1  un 114.2 pantā paredzētos administratīvos pārkāpumus) uzliek fiziskajām personām, ir piecsimt latu, bet juridiskajām personām (izņemot šā kodeksa 114.2 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu)  – desmit tūkstoši latu.”;

 

aizstāt trešajā daļā vārdu “uzņēmumu” ar vārdu “komersantu”.

28.pants. Administratīvā pārkāpuma priekšmeta vai izdarīšanas rīka konfiskācija

Administratīvā pārkāpuma priekšmeta vai izdarīšanas rīka konfiskācija nozīmē tā piespiedu bezatlīdzības nodošanu valsts īpašumā. Konfiscēt var tikai pārkāpēja personiskajā īpašumā esošus priekšmetus, bet lietās par pārkāpumiem tirdzniecībā, uzņēmējdarbībā, muitas jomā vai par pārkāpumiem saistībā ar precēm, kuras apliekamas ar akcīzes nodokli, – arī citu personu īpašumā esošus priekšmetus.

Konfiskācijas piemērošanas kārtību un nekonfiscējamo priekšmetu sarakstu nosaka šis kodekss un citi normatīvie akti.

7. Aizstāt 28.panta pirmajā daļā vārdu “uzņēmējdarbībā” ar vārdu “komercdarbībā”.

 

 

 

7. Aizstāt 28.panta pirmajā daļā vārdu “uzņēmējdarbībā” ar vārdu “komercdarbībā”.

29.1 pants. Tiesību atņemšana ieņemt noteiktus amatus vai tiesību atņemšana uz zināma veida vai visu veidu uzņēmējdarbību

Tiesības ieņemt noteiktus amatus vai tiesības uz zināma veida vai visu veidu uzņēmējdarbību atņem uz laiku no viena gada līdz trim gadiem. Šo sodu piemēro rajona (pilsētas) tiesa (tiesnesis).

8. Aizstāt 29.1 panta nosaukumā un tekstā vārdu “uzņēmējdarbību” ar vārdu “komercdarbību”.

 

 

 

8. Aizstāt 29.1 panta nosaukumā un tekstā vārdu “uzņēmējdarbību” ar vārdu “komercdarbību”.

36.pants. Administratīvā soda termiņu aprēķināšana

Administratīvā aresta termiņš tiek aprēķināts diennaktīs, bet termiņš, uz kuru tiek atņemtas speciālās tiesības, tiesības ieņemt noteiktus amatus un veikt zināma veida vai visu veidu uzņēmējdarbību, – gados un mēnešos.

9. Aizstāt 36. pantā vārdu “uzņēmējdarbību” ar vārdu “komercdarbību”.

 

 

 

9. Aizstāt 36. pantā vārdu “uzņēmējdarbību” ar vārdu “komercdarbību”.


 

37.pants. Administratīvā soda uzlikšanas termiņi

Administratīvo sodu var uzlikt ne vēlāk kā četru mēnešu laikā no pārkāpuma izdarīšanas dienas, bet, ja pārkāpums ir ilgstošs, – četru mēnešu laikā no tā atklāšanas dienas.

Ja saņemts atteikums ierosināt krimināllietu vai krimināllieta izbeigta, bet pārkāpēja rīcībai ir administratīvā pārkāpuma pazīmes, administratīvo sodu var uzlikt ne vēlāk kā mēneša laikā no dienas, kad pieņemts lēmums par atteikumu ierosināt krimināllietu vai par tās izbeigšanu.

Šajā pantā minētie termiņi neattiecas uz gadījumiem, kad piemēro konfiskāciju muitas noteikumu pārkāpumu lietās, pamatojoties uz Latvijas Republikas muitas kodeksu.

Administratīvo sodu par šā kodeksa divpadsmitajā "c" nodaļā paredzētajiem administratīvajiem pārkāpumiem var uzlikt ne vēlāk kā četru mēnešu laikā no pārkāpuma atklāšanas dienas, bet ne vēlāk kā gada laikā no pārkāpuma izdarīšanas dienas.

10. Izslēgt 37.panta trešajā daļā vārdus "pamatojoties uz Latvijas Republikas muitas kodeksu".

 

 

 

10. Izslēgt 37.panta trešajā daļā vārdus "pamatojoties uz Latvijas Republikas muitas kodeksu".


 

41.3 pants. Darbinieku informēšanas un konsultēšanās noteikumu pārkāpšana Eiropas Kopienas komercsabiedrībās un Eiropas Kopienas komercsabiedrību grupās

Par tādas konfidenciālas informācijas atklāšanu trešajām personām, kura iegūta, darbojoties Eiropas Darbinieku padomē, speciālajā sarunu grupā vai citas darbinieku informēšanas un konsultēšanās kārtības ietvaros, –

uzliek naudas sodu no simt līdz divsimt piecdesmit latiem.

Par informācijas nesniegšanu darbiniekiem vai viņu pārstāvjiem par darbinieku skaitu Eiropas Kopienas komercsabiedrībā vai Eiropas Kopienas komercsabiedrību grupā –

uzliek naudas sodu darba devējam līdz piectūkstoš latiem.

Par Eiropas Darbinieku padomes vai speciālās sarunu grupas izveidošanas vai darbības izdevumu nesegšanu Eiropas Kopienas komercsabiedrībā vai Eiropas Kopienas komercsabiedrību grupā –

uzliek naudas sodu darba devējam līdz piectūkstoš latiem.

Par ziņojuma nesniegšanu vismaz reizi gadā Eiropas Darbinieku padomei par Eiropas Kopienas komercsabiedrības vai Eiropas Kopienas komercsabiedrību grupas komercdarbības attīstību un perspektīvām –

uzliek naudas sodu darba devējam līdz piectūkstoš latiem.

Par Eiropas Darbinieku padomes komitejas vai, ja tādas nav, Eiropas Darbinieku padome s neinformēšanu par īpašiem apstākļiem, kas būtiski skar darbinieku intereses Eiropas Kopienas komercsabiedrībā vai Eiropas Kopienas komercsabiedrību grupā, –

uzliek naudas sodu darba devējam līdz piectūkstoš latiem.

 

 

3.

Juridiskā komisija

Izteikt 41.3 pantu šādā redakcijā:

“41.3 pants. Darbinieku informēšanas un konsultēšanās noteikumu pārkāpšana Eiropas Kopienas komercsabiedrībās, Eiropas Kopienas komercsabiedrību grupās un darbinieku iesaistīšanas noteikumu pārkāpšana Eiropas komercsabiedrībās

Par tādas konfidenciālas informācijas atklāšanu trešajām personām, kura iegūta, darbojoties Eiropas Darbinieku padomē, speciālajā sarunu grupā vai  citas darbinieku informēšanas un konsultēšanās kārtības ietvaros vai Eiropas komercsabiedrības dibināšanas gadījumā par tādas komercnoslēpumu saturošas informācijas atklāšanu trešajām personām, kura iegūta, darbojoties speciālajā sarunu grupā, pārstāvniecības komitejā, vai citas darbinieku informēšanas, konsultēšanās un līdzdalības kārtības ietvaros –

uzliek naudas sodu no simt līdz divsimt piecdesmit latiem.

Par informācijas nesniegšanu darbiniekiem vai viņu pārstāvjiem par darbinieku skaitu Eiropas Kopienas komercsabiedrībā vai Eiropas Kopienas komercsabiedrību grupā vai par informācijas nesniegšanu darbiniekiem vai viņu pārstāvjiem par Eiropas komercsabiedrības dibinātājām komercsabiedrībām un atkarīgajām komercsabiedrībām un šajās komercsabiedrībās nodarbināto darbinieku skaitu un dibinātājās komercsabiedrībās pastāvošiem pasākumiem darbinieku iesaistīšanas lēmumu pieņemšanas jomā –

uzliek naudas sodu darba devējam līdz piectūkstoš latiem.

Par Eiropas Darbinieku padomes vai speciālās sarunu grupas izveidošanas vai darbības izdevumu nesegšanu Eiropas Kopienas komercsabiedrībā vai Eiropas Kopienas komercsabiedrību grupā vai par speciālās sarunu grupas vai pārstāvniecības komitejas izveidošanas vai darbības izdevumu nesegšanu Eiropas komercsabiedrībā  –

uzliek naudas sodu darba devējam līdz piectūkstoš latiem.

Par ziņojuma nesniegšanu vismaz reizi gadā Eiropas Darbinieku padomei par Eiropas Kopienas komercsabiedrības vai Eiropas Kopienas komercsabiedrību grupas komercdarbības attīstību un perspektīvām vai par pārskata nesniegšanu vismaz reizi gadā pārstāvniecības komitejai par Eiropas komercsabiedrības komercdarbību un turpmāko attīstību –

uzliek naudas sodu darba devējam līdz piectūkstoš latiem.

Par Eiropas Darbinieku padomes komitejas vai, ja tādas nav, Eiropas Darbinieku padomes neinformēšanu par īpašiem apstākļiem, kas būtiski skar darbinieku intereses Eiropas Kopienas komercsabiedrībā vai Eiropas Kopienas komercsabiedrību grupā vai par pārstāvniecības komitejas neinformēšanu par īpašiem apstākļiem, kas būtiski skar darbinieku intereses Eiropas komercsabiedrībā–

uzliek naudas sodu darba devējam līdz piectūkstoš latiem.”

Atbalstīts

11. Izteikt 41.3 pantu šādā redakcijā:

“41.3 pants. Darbinieku informēšanas un konsultēšanās noteikumu pārkāpšana Eiropas Kopienas komercsabiedrībās, Eiropas Kopienas komercsabiedrību grupās un darbinieku iesaistīšanas noteikumu pārkāpšana Eiropas komercsabiedrībās

Par tādas konfidenciālas informācijas atklāšanu trešajām personām, kura iegūta, darbojoties Eiropas Darbinieku padomē, speciālajā sarunu grupā vai  citas darbinieku informēšanas un konsultēšanās kārtības ietvaros, vai Eiropas komercsabiedrības dibināšanas gadījumā par tādas komercnoslēpumu saturošas informācijas atklāšanu trešajām personām, kura iegūta, darbojoties speciālajā sarunu grupā, pārstāvniecības komitejā vai citas darbinieku informēšanas, konsultēšanās un līdzdalības kārtības ietvaros, –

uzliek naudas sodu no simt līdz divsimt piecdesmit latiem.

Par informācijas nesniegšanu darbiniekiem vai viņu pārstāvjiem par darbinieku skaitu Eiropas Kopienas komercsabiedrībā vai Eiropas Kopienas komercsabiedrību grupā vai par informācijas nesniegšanu darbiniekiem vai viņu pārstāvjiem par Eiropas komercsabiedrības dibinātājām komercsabiedrībām un atkarīgajām komercsabiedrībām, un šajās komercsabiedrībās nodarbināto darbinieku skaitu, un dibinātājās komercsabiedrībās pastāvošiem pasākumiem darbinieku iesaistīšanas lēmumu pieņemšanas jomā –

uzliek naudas sodu darba devējam līdz piectūkstoš latiem.

Par Eiropas Darbinieku padomes vai speciālās sarunu grupas izveidošanas vai darbības izdevumu nesegšanu Eiropas Kopienas komercsabiedrībā vai Eiropas Kopienas komercsabiedrību grupā vai par speciālās sarunu grupas vai pārstāvniecības komitejas izveidošanas vai darbības izdevumu nesegšanu Eiropas

komercsabiedrībā  –

uzliek naudas sodu darba devējam līdz piectūkstoš latiem.

Par ziņojuma nesniegšanu vismaz reizi gadā Eiropas Darbinieku padomei par Eiropas Kopienas komercsabiedrības vai Eiropas Kopienas komercsabiedrību grupas komercdarbības attīstību un perspektīvām vai par pārskata nesniegšanu vismaz reizi gadā pārstāvniecības komitejai par Eiropas komercsabiedrības komercdarbību un turpmāko attīstību –

uzliek naudas sodu darba devējam līdz piectūkstoš latiem.

Par Eiropas Darbinieku padomes komitejas vai, ja tādas nav, Eiropas Darbinieku padomes neinformēšanu par īpašiem apstākļiem, kas būtiski skar darbinieku intereses Eiropas Kopienas komercsabiedrībā vai Eiropas Kopienas komercsabiedrību grupā, vai par pārstāvniecības komitejas neinformēšanu par īpašiem apstākļiem, kas būtiski skar darbinieku intereses Eiropas komercsabiedrībā, –

uzliek naudas sodu darba devējam līdz piectūkstoš latiem.”


 

 

 

4.

Tieslietu ministre S.Āboltiņa

Papildināt kodeksu ar 41.4 pantu šādā redakcijā:

“41.4 pants. Darbinieku iesaistīšanās lēmumu pieņemšanā noteikumu pārkāpšana Eiropas komercsabiedrībās

Par tādas komercnoslēpumu saturošas informācijas atklāšanu trešajām personām, kura iegūta, darbojoties speciālajā sarunu grupā, pārstāvniecības komitejā, vai citas darbinieku informēšanas, konsultēšanās un līdzdalības kārtības ietvaros, –

uzliek naudas sodu no simt līdz divsimt piecdesmit latiem.

Par informācijas nesniegšanu darbiniekiem vai viņu pārstāvjiem par Eiropas komercsabiedrības dibinātajām komercsabiedrībām un atkarīgajām komercsabiedrībām un šajās komercsabiedrībās nodarbināto darbinieku skaitu un dibinātajās komercsabiedrībās pastāvošiem pasākumiem darbinieku iesaistīšanas lēmumu pieņemšanas jomā –

uzliek naudas sodu darba devējam no piecsimt līdz piectūkstoš latiem.

Par speciālās sarunu grupas vai pārstāvniecības komitejas izveidošanas vai darbības izdevumu nesegšanu Eiropas komercsabiedrībā –

uzliek naudas sodu darba devējam no tūkstoš līdz piectūkstoš latiem.

Par pārskata nesniegšanu vismaz reizi gadā pārstāvniecības komitejai par Eiropas komercsabiedrības komercdarbību un turpmāko attīstību –

uzliek naudas sodu darba devējam no tūkstoš līdz piectūkstoš latiem.

Par pārstāvniecības komitejas neinformēšanu par īpašiem apstākļiem, kas būtiski skar darbinieku intereses Eiropas komercsabiedrībā, –

uzliek naudas sodu darba devējam no tūkstoš līdz piectūkstoš latiem.”

Daļēji atbalstīts. Iekļauts Juridiskās priekšlikumā Nr. 3

 


 

42.1 pants. Smēķēšana neatļautās vietās

Par smēķēšanu neatļautās vietās –

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz pieciem latiem.

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Deputāte A.Rugāte

Izteikt 42.1 pantu šādā redakcijā:

“42.1 pants. Smēķēšanas aizliegumu, kas noteikti likumā “Par tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežojumiem” neievērošana

Par smēķēšanu neatļautās vietās –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz desmit latiem.

Par smēķēšanas ierobežojumu neievērošanu –

uzliek naudas sodu juridiskajām personām no simt piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem.”

 

Juridiskā komisija

Izteikt 42.1 pantu šādā redakcijā:

“42.1 pants. Smēķēšanas ierobežojumu neievērošana

Par smēķēšanu neatļautās vietās –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz desmit latiem.

Par likuma prasībām neatbilstošu telpu (vietu) ierādīšanu smēķēšanai –

uzliek naudas sodu juridiskajām personām no simt piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem.”

Daļēji atbalstīts.

Iestrādāts Juridiskās komisijas priekšlikumā nr. 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

12. Izteikt 42.1 pantu šādā redakcijā:

“42.1 pants. Smēķēšanas ierobežojumu neievērošana

Par smēķēšanu neatļautās vietās –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz desmit latiem.

Par likuma prasībām neatbilstošu telpu (vietu) ierādīšanu smēķēšanai –

uzliek naudas sodu juridiskajām personām no simt piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem.”

62.pants. Virszemes un pazemes ūdeņu aizsardzības vai lietošanas noteikumu vai prasību pārkāpšana

Par virszemes un pazemes ūdeņu aizsardzības vai lietošanas noteikumu vai prasību pārkāpšanu –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no divdesmit līdz piecsimt latiem, bet juridiskajām personām – no piecdesmit līdz tūkstoš latiem.

Par virszemes vai pazemes ūdens resursu lietošanu bez nepieciešamās ūdens resursu lietošanas atļaujas vai par atļaujas nosacījumu pārkāpšanu -

uzliek naudas sodu fiziskajām vai juridiskajām personām no divdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem.

11. Izteikt 62.panta pirmās daļas sankciju šādā redakcijā:

 "uzliek naudas sodu fiziskajām personām no četrdesmit līdz tūkstoš latiem, bet juridiskajām personām – no simt līdz divtūkstoš latiem."

 

 

 

13. Izteikt 62.panta pirmās daļas sankciju šādā redakcijā:

 "uzliek naudas sodu fiziskajām personām no četrdesmit līdz tūkstoš latiem, bet juridiskajām personām – no simt līdz divtūkstoš latiem."


 

88.5 pants. Darbības ar bīstamām vielām, pārkāpjot noteikumus par rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtību un riska samazināšanas pasākumiem

Par pieteikuma par bīstamām vielām neiesniegšanu, par drošības pārskata, rūpnieciskās avārijas novēršanas programmas neiesniegšanu Ietekmes uz vidi novērtējuma valsts birojam vai objekta avārijgatavības plāna neiesniegšanu Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam, par informācijas par drošības un aizsardzības pasākumiem un rīcību rūpnieciskās avārijas gadījumā nesniegšanu sabiedrībai –

uzliek naudas sodu juridiskajām personām no piecdesmit līdz divsimt latiem.

Par drošības pārskatā, rūpnieciskās avārijas novēršanas programmā vai objekta avārijgatavības plānā norādīto datu vai informācijas neatbilstību, par drošības sistēmas darbības neatbilstību (kā arī ja objektā nav nepieciešamā personāla un materiāltehnisko līdzekļu rūpnieciskās avārijas seku likvidēšanai un tās ietekmes uz cilvēkiem un vidi samazināšanai objekta teritorijā un ārpus objekta teritorijas), par patvaļīgu atkāpšanos no drošības pārskatā vai rūpnieciskās avārijas novēršanas programmā paredzētā, ja šī atkāpšanās var izraisīt rūpniecisko avāriju, –

uzliek naudas sodu juridiskajām personām no tūkstoš līdz piectūkstoš latiem.

Par pasākumu neveikšanu, lai novērstu (nepieļautu) rūpniecisko avāriju, par pasākumu neveikšanu, lai rūpnieciskās avārijas gadījumā ierobežotu vai samazinātu tās sekas, par rūpnieciskās avārijas seku likvidēšanas pasākumu neveikšanu pēc rūpnieciskās avārijas –

uzliek naudas sodu juridiskajām personām no tūkstoš līdz piectūkstoš latiem.

12. Aizstāt 88.5 panta pirmajā daļā vārdus "Ietekmes uz vidi novērtējuma valsts birojam" ar vārdiem "Vides pārraudzības valsts birojam".

 

 

 

14. Aizstāt 88.5 panta pirmajā daļā vārdus "Ietekmes uz vidi novērtējuma valsts birojam" ar vārdiem "Vides pārraudzības valsts birojam".

95.pants. Gāzes un elektroenerģijas izmantošanas noteikumu un normu pārkāpumi

Par gāzes pievadīšanu gāzes izmantošanas iekārtām bez valsts gāzes uzraudzības iestāžu atļaujas, piešķirto gāzes fondu pārsniegšanu vai noteiktā gāzes patērēšanas režīma neievērošanu, tās patērēšanu gāzes izmantošanas iekārtās bez apstiprinātām gāzes patēriņa īpatnējām normām vai šo īpatnējo normu

pārsniegšanu –

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu uzņēmumu, apvienību, iestāžu un organizāciju vadītājiem, vadītāju vietniekiem, galvenajiem enerģētiķiem (galvenajiem mehāniķiem), cehu un dienestu priekšniekiem līdz simt divdesmit pieciem latiem.

Par noteiktā energopatēriņa režīma neievērošanu, patērētāju pieslēgšanu pie elektriskā tīkla bez enerģijas uzskaites aparātiem, neverificētu, bojātu vai pārveidotu enerģijas uzskaites aparātu uzstādīšanu vai patvaļīgu enerģijas uzskaites aparātu shēmas sagrozīšanu –

uzliek naudas sodu amatpersonām līdz simt divdesmit pieciem latiem.

13. Aizstāt 95.panta pirmās daļas sankcijā vārdus “uzņēmumu, apvienību, iestāžu un organizāciju vadītājiem” ar vārdiem “komersantiem, iestāžu un organizāciju vadītājiem”.

 

 

 

15. Aizstāt 95.panta pirmās daļas sankcijā vārdus “uzņēmumu, apvienību, iestāžu un organizāciju vadītājiem” ar vārdiem “komersantiem, iestāžu un organizāciju vadītājiem”.

97.pants. Rezerves kurināmā saimniecības nesagatavotība darbam

Par gāzes lietotājam uzņēmumam, apvienībai, iestādei un organizācijai paredzētās rezerves kurināmā saimniecības nesagatavotību darbam vai gāzes izmantošanas iekārtu nesagatavotību darbam ar noteiktā veida rezerves kurināmo –

uzliek naudas sodu līdz simt latiem.

14. Aizstāt 97.pantā vārdu “uzņēmumam” ar vārdu “komersantam”.

7.

Juridiskais birojs

Aizstāt likumprojekta 14. pantā vārdu “uzņēmumam”  ar vārdiem “uzņēmumam, apvienībai”.

Atbalstīts

16. Aizstāt 97.pantā vārdus “uzņēmumam, apvienībai” ar vārdu “komersantam”.


 

99.pants. Metroloģisko prasību neievērošana

Par neatbilstošu fizikālo lielumu mērvienību un to apzīmējumu lietošanu; par tādu mērīšanas līdzekļu lietošanu, kuri noteiktā kārtībā nav iekļauti Valsts mērīšanas līdzekļu reģistrā; par neverificētu vai bojātu mērīšanas līdzekļu lietošanu, kuri iekļauti valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu sarakstā; par valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu ekspluatācijas noteikumu neievērošanu un ar tiem saistīto mērīšanas procesu nepareizu izpildi; par izplatīšanai sagatavoto fasēto preču daudzuma neatbilstību normatīvo dokumentu

prasībām –

izsaka brīdinājumu vai uzliek personām, kuru pienākums ir metroloģisko prasību ievērošana, naudas sodu līdz divsimt latiem.

 

8.

Likumprojekts ar reģ.nr.1064, kas iekļauts kā priekšlikums

Izteikt 99. panta sankciju šādā redakcijā:

“izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz divisimt latiem un juridiskajām personām – no piecdesmit līdz tūkstoš latiem.”

Atbalstīts

17. Izteikt 99. panta sankciju šādā redakcijā:

“izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz divsimt latiem, bet juridiskajām personām – no piecdesmit līdz tūkstoš latiem.”


 

 

 

9.

Zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāre D.Lucaua

Papildināt kodeksu ar 103.7 pantu šādā redakcijā:

“103.7 pants. Mēslošanas līdzekļu aprites noteikumu pārkāpšana

Par mēslošanas līdzekļu aprites prasību pārkāpšanu, –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no pieciem līdz divsimt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām – no desmit līdz tūkstoš latiem.

Par šā panta pirmajā daļā paredzētajiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas,–

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no piecdesmit līdz piecsimt latiem, konfiscējot mēslošanas līdzekļus vai bez to konfiskācijas, bet juridiskajām personām – no divsimt līdz divtūkstoš latiem, konfiscējot mēslošanas līdzekļus vai bez to konfiskācijas.

Par mēslošanas līdzekļu apriti regulējošajos normatīvajos aktos paredzētās informācijas nesniegšanu vai nepatiesas informācijas sniegšanu,–

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no pieciem līdz divsimt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām – no piecdesmit līdz tūkstoš latiem.

Par šā panta trešajā daļā paredzētajiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas,–

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no piecdesmit līdz piecsimt latiem, bet juridiskajām personām – no divsimt līdz divtūkstoš latiem.

Par Eiropas Savienības un Latvijas normatīvajos aktos noteikto prasību pārkāpšanu attiecībā uz amonija nitrāta ar augstu slāpekļa saturu detonācijas testa veikšanu un testu rezultātu iesniegšanu noteiktajai institūcijai,–

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no simt līdz piecsimt latiem, bet juridiskajām personām – no piecsimt līdz desmittūkstoš latiem.”

Atbalstīts

18. Papildināt kodeksu ar 103.7 pantu šādā redakcijā:

“103.7 pants. Mēslošanas līdzekļu aprites noteikumu pārkāpšana

Par mēslošanas līdzekļu aprites prasību pārkāpšanu –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no pieciem līdz divsimt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām – no desmit līdz tūkstoš latiem.

Par šā panta pirmajā daļā paredzētajiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas,–

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no piecdesmit līdz piecsimt latiem, bet juridiskajām personām – no divsimt līdz divtūkstoš latiem, konfiscējot mēslošanas līdzekļus vai bez to konfiskācijas.

Par mēslošanas līdzekļu apriti regulējošajos normatīvajos aktos paredzētās informācijas nesniegšanu vai nepatiesas informācijas

sniegšanu –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no pieciem līdz divsimt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām – no piecdesmit līdz tūkstoš latiem.

Par šā panta trešajā daļā paredzētajiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no piecdesmit līdz piecsimt latiem, bet juridiskajām personām – no divsimt līdz divtūkstoš latiem.

Par Eiropas Savienības un Latvijas normatīvajos aktos noteikto prasību pārkāpšanu attiecībā uz amonija nitrāta ar augstu slāpekļa saturu detonācijas testa veikšanu un testa rezultātu iesniegšanu noteiktajai institūcijai –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no simt līdz piecsimt latiem, bet juridiskajām personām – no piecsimt līdz desmittūkstoš latiem.”


 

105.1 pants. Ciltsdarba noteikumu pārkāpšana

Par pārraudzības darba vai ciltsdokumentu noformēšanas noteikumu pārkāpšanu, ciltsdarba tehnoloģijas neievērošanu vai mazvērtīga vaislas materiāla

izmantošanu –

uzliek naudas sodu personām līdz piecdesmit latiem un amatpersonām – līdz simt latiem.

(1992.gada 11.jūlija likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 1995.gada 19.jūlija likumu)

15. Izteikt 105.1, 105.2 un 105.3 pantu šādā redakcijā:

"105.1 pants. Ciltsdarba noteikumu pārkāpšana

Par pārraudzības, mākslīgās apsēklošanas, embriju transplantācijas darba procesos noteikto tehnoloģiju neievērošanu, nesertificēta vaislas materiāla izmantošanu un citu ciltsdarba noteikumu pārkāpšanu –

uzliek naudas sodu līdz simt piecdesmit latiem.

10.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

Zemkopības ministrijas pārlamentārā sekretāre D.Lucaua

Izteikt 105.1 pantu šādā redakcijā:

''105.1 pants. Ciltsdarba noteikumu pārkāpšana

Par mākslīgās apsēklošanas un embriju transplantācijas darba procesos noteikto tehnoloģiju neievērošanu, nesertificēta vaislas materiāla izmantošanu, ciltsdokumentu noformēšanas, lecināšanas, mākslīgās apsēklošanas, pārraudzības noteikumu pārkāpšanu –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz divdesmit latiem vai juridiskajām personām – līdz septiņdesmit pieciem latiem.

Par tādu pašu pārkāpumu, ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz piecdesmit latiem,  juridiskajām personām -  līdz simts piecdesmit latiem.”

 

 

 

 

 

Juridiskā komisija

Izteikt 105.1 pantu šādā redakcijā:

“105.1 pants. Ciltsdarba noteikumu pārkāpšana

Par embriju transplantācijas procesos noteikto tehnoloģiju neievērošanu, nesertificēta vaislas materiāla izmantošanu, mākslīgās apsēklošanas, pārraudzības vai citu ciltsdarba noteikumu pārkāpšanu –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz divdesmit latiem vai juridiskajām personām – līdz septiņdesmit pieciem latiem.

Par tādu pašu pārkāpumu, ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz piecdesmit latiem,  juridiskajām personām -  līdz simts piecdesmit latiem.”

Daļēji atbalstīts. Iestrādāts Juridiskās komisijas priekšlikumā nr. 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

19. Izteikt 105.1, 105.2 un 105.3 pantu šādā redakcijā:

''105.1 pants. Ciltsdarba noteikumu pārkāpšana

Par embriju transplantācijas procesos noteikto tehnoloģiju neievērošanu, nesertificēta vaislas materiāla izmantošanu, mākslīgās apsēklošanas, pārraudzības vai citu ciltsdarba noteikumu pārkāpšanu –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz divdesmit latiem, bet juridiskajām personām – līdz septiņdesmit pieciem latiem.

Par tādu pašu pārkāpumu, ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz piecdesmit latiem,  bet juridiskajām personām –  līdz simt piecdesmit latiem.


 

105.2 pants. Ciltsdarba pakalpojumu sniegšanas noteikumu pārkāpšana

Par ciltsdarba pakalpojumu sniegšanu bez sertifikāta, kā arī par nekvalitatīvu un nolaidīgu pakalpojumu sniegšanu –

uzliek naudas sodu līdz piecdesmit latiem.

(2000.gada 23.marta likuma redakcijā)

105.2 pants. Ciltsdarba pakalpojumu sniegšanas noteikumu pārkāpšana

Par ciltsdarba pakalpojumu sniegšanu bez sertifikāta vai kvalifikāciju apliecinoša dokumenta, kā arī par nekvalitatīvu un nolaidīgu pakalpojumu sniegšanu –

uzliek naudas sodu līdz simt piecdesmit latiem.

12.

Zemkopības ministrijas pārlamentārā sekretāre D.Lucaua

Izteikt 105.2 pantu šādā redakcijā:

“105.2 pants. Ciltsdarba pakalpojumu sniegšanas noteikumu pārkāpšana

Par ciltsdarba pakalpojumu sniegšanu bez kvalifikāciju apliecinoša dokumenta, kā arī par nekvalitatīvu un nolaidīgu pakalpojumu sniegšanu –

uzliek naudas sodu –  līdz piecdesmit latiem.”

Atbalstīts

105.2 pants. Ciltsdarba pakalpojumu sniegšanas noteikumu pārkāpšana

Par ciltsdarba pakalpojumu sniegšanu bez kvalifikāciju apliecinoša dokumenta, kā arī par nekvalitatīvu un nolaidīgu pakalpojumu sniegšanu –

uzliek naudas sodu līdz piecdesmit latiem.


 

105.3 pants. Bioproduktu pārdošanas noteikumu pārkāpšana

Par bioproduktu (spermas) pārdošanu personām, kuras nav saņēmušas sertifikātu vai kvalifikāciju apliecinošu dokumentu, –

uzliek naudas sodu līdz simt latiem.

(2000.gada 23.marta likuma redakcijā)

105.3 pants. Vaislas materiāla pirkšanas un pārdošanas noteikumu pārkāpšana

Par šķirnes dzīvnieku, šo dzīvnieku spermas, olšūnu un embriju pirkšanas un pārdošanas noteikumu pārkāpšanu –

uzliek naudas sodu līdz simt piecdesmit latiem."

13.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

Zemkopības ministrijas pārlamentārā sekretāre D.Lucaua

Izteikt 105.3 pantu šādā redakcijā:

“105.3 pants. Vaislas materiāla pirkšanas un pārdošanas noteikumu pārkāpšana

Par šķirnes dzīvnieku, spermas, olšūnu un embriju pirkšanas un pārdošanas noteikumu pārkāpšanu –

uzliek naudas sodu -  līdz piecdesmit latiem.”

 

Juridiskais birojs

Aizstāt 105.3 panta dispozīcijā vārdus “un pārdošanas”  ar vārdiem “vai pārdošanas”.

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

105.3 pants. Vaislas materiāla pirkšanas un pārdošanas noteikumu pārkāpšana

Par šķirnes dzīvnieku, spermas, olšūnu un embriju pirkšanas vai pārdošanas noteikumu

pārkāpšanu –

uzliek naudas sodu līdz piecdesmit latiem.”

105.4 pants. Nekvalitatīva vaislas materiāla ievešana valstī un izmantošana

Par nekvalitatīva vaislas materiāla ievešanu valstī un izmantošanu –

uzliek naudas sodu līdz simt piecdesmit latiem.

(2000.gada 23.marta likuma redakcijā)

16. Izslēgt 105.4 pantu.

 

 

 

20. Izslēgt 105.4 pantu.


 

105.5 pants. Dzīvnieku un ganāmpulku reģistrēšanas un apzīmēšanas noteikumu pārkāpšana

Par dzīvnieku un ganāmpulku reģistrēšanas un apzīmēšanas noteikumu pārkāpšanu –

uzliek naudas sodu līdz septiņdesmit pieciem latiem.

(2000.gada 23.marta likuma redakcijā)

17. Izteikt 105.5 pantu šādā redakcijā:

“105.5 pants. Dzīvnieku, ganāmpulku un novietņu reģistrēšanas un dzīvnieku apzīmēšanas, pārraudzības, mākslīgās apsēklošanas noteikumu pārkāpšana

Par dzīvnieku, ganāmpulku un novietņu reģistrēšanas un dzīvnieku apzīmēšanas, pārraudzības, mākslīgās apsēklošanas noteikumu pārkāpšanu –

uzliek naudas sodu līdz simt piecdesmit latiem, kautuvēm – līdz piecsimt latiem."

15.

Zemkopības ministrijas pārlamentārā sekretāre D.Lucaua

Izteikt 105.5 pantu šādā redakcijā:

''105.5 pants. Dzīvnieku, ganāmpulku un novietņu reģistrēšanas un dzīvnieku apzīmēšanas noteikumu pārkāpšana

Par dzīvnieku, ganāmpulku un novietņu reģistrēšanas un dzīvnieku apzīmēšanas noteikumu pārkāpšanu, kā arī informācijas nesniegšanu normatīvajos aktos noteiktā kārtībā par dzīvnieku dzimšanu, pārvietošanu, nobeigšanos vai nokautajiem dzīvniekiem -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz septiņdesmit pieciem latiem vai juridiskajām personām – līdz divsimt piecdesmit latiem.

Par tādu pašu pārkāpumu, ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz simtu piecdesmit latiem vai juridiskajām personām – līdz piecsimti  latiem.”

Atbalstīts

21. Izteikt 105.5 pantu šādā redakcijā:

''105.5 pants. Dzīvnieku, ganāmpulku un novietņu reģistrēšanas un dzīvnieku apzīmēšanas noteikumu pārkāpšana

Par dzīvnieku, ganāmpulku un novietņu reģistrēšanas un dzīvnieku apzīmēšanas noteikumu pārkāpšanu, kā arī informācijas nesniegšanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā par dzīvnieku dzimšanu, pārvietošanu, nobeigšanos vai nokautajiem dzīvniekiem -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz septiņdesmit pieciem latiem, bet juridiskajām personām – līdz divsimt piecdesmit latiem.

Par tādu pašu pārkāpumu, ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz simtpiecdesmit latiem, bet juridiskajām personām – līdz piecsimt  latiem.”


 

 

18. Papildināt kodeksu ar 105.6, 105.7, 105.8, 105.9, 105.10 un 105.11 pantu šādā redakcijā:

“105.6 pants. Piena ražotāja atbildība par piena pārdošanu neapstiprinātam piena pircējam

Ja piena ražotājs pārdod pienu piena pircējam, kurš nav apstiprināts atbilstoši normatīvajiem aktiem par darījumu veikšanu ar piena ražošanas kvotām, –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām – līdz piecsimt latiem.

Par tādu pašu pārkāpumu, ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz simt latiem, bet juridiskajām personām – līdz tūkstoš latiem.

16.

Zemkopības ministrijas pārlamentārā sekretāre D.Lucaua

Izteikt 105.6 pantu šādā redakcijā:

 “105.6 pants. Piena pirkšanas un pārdošanas noteikumu pārkāpšana

Par piena pārdošanu vai pirkšanu pārkāpjot normatīvo aktu prasības par darījumiem ar piena kvotām –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz piecdesmit latiem, juridiskajām personām – līdz divsimt piecdesmit latiem.

Par tādu pašu pārkāpumu, ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz simts latiem, juridiskajām personām - līdz pieci simti latiem.”

Atbalstīts

22. Papildināt kodeksu ar 105.6, 105.7 un 105.8 pantu šādā redakcijā:

“105.6 pants. Piena pirkšanas un pārdošanas noteikumu pārkāpšana

Par piena pārdošanu vai pirkšanu, pārkāpjot normatīvajos aktos darījumiem ar piena kvotām noteiktās prasības, –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz piecdesmit latiem, juridiskajām personām – līdz divsimt piecdesmit latiem.

Par tādu pašu pārkāpumu, ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz simt latiem, bet juridiskajām personām - līdz

piecsimt latiem.


 

 

105.7 pants. Piena iepirkšana no piena ražotāja, kuram nav piena piegādes kvotas

Par piena iepirkšanu no piena ražotāja, kuram nav piena piegādes kvotas, –

uzliek naudas sodu līdz piecsimt latiem.

Par tādu pašu pārkāpumu, ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, –

uzliek naudas sodu līdz tūkstoš latiem.

17.

Juridiskā komisija

Izslēgt 105.7 pantu un mainīt turpmāko pantu numerāciju.

Atbalstīts

 

 

105.8 pants. Neapstiprināta piena pircēja atbildība par piena iepirkšanu

Ja piena pircējs, kurš nav apstiprināts atbilstoši normatīvajiem aktiem par darījumu veikšanu ar piena ražošanas kvotām, iepērk pienu, –

uzliek naudas sodu līdz piecsimt latiem.

Par tādu pašu pārkāpumu, ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, –

uzliek naudas sodu līdz tūkstoš latiem.

18.

Juridiskā komisija

Izslēgt 105.8 pantu un mainīt turpmāko pantu numerāciju.

Atbalstīts

 

 

105.9 pants. Piena uzskaites dokumentu neuzrādīšana vai šo dokumentu satura neatbilstība patiesībai

Par piena uzskaites dokumentu neuzrādīšanu vai šo dokumentu satura neatbilstību patiesībai –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām – līdz piecsimt latiem.

Par tādu pašu pārkāpumu, ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz simt latiem, bet juridiskajām personām – līdz tūkstoš latiem.

19.

Juridiskais birojs

Aizstāt 105.9 pantā vārdus “šo dokumentu satura neatbilstība patiesībai” attiecīgā locījumā  ar vārdiem “nepatiesu ziņu norādīšana šajos dokumentos”.

Atbalstīts

105.7 pants. Piena uzskaites dokumentu neuzrādīšana vai nepatiesu ziņu norādīšana šajos dokumentos

Par piena uzskaites dokumentu neuzrādīšanu vai nepatiesu ziņu norādīšanu šajos dokumentos –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām – līdz piecsimt latiem.

Par tādu pašu pārkāpumu, ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz simt latiem, bet juridiskajām personām – līdz tūkstoš latiem.


 

 

105.10 pants. Piena kvotu administrēšanas noteikumu pārkāpšana un informācijas sniegšanas noteikumu pārkāpšana

Par piena kvotu administrēšanas noteikumu pārkāpšanu un informācijas sniegšanas pienākumu neievērošanu, kā arī nepilnīgu vai nepatiesu ziņu sniegšanu attiecīgajai valsts institūcijai –

uzliek naudas sodu līdz piecsimt latiem.

Par tādu pašu pārkāpumu, ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, –

uzliek naudas sodu līdz tūkstoš latiem.

20.

Zemkopības ministrijas pārlamentārā sekretāre D.Lucaua

Izteikt 105.10 pantu šādā redakcijā:

“105.10 pants. Piena kvotu administrēšanas, piena vai piena produktu pārvadāšanas, pārstrādāšanas, uzglabāšanas, realizēšanas un informācijas sniegšanas noteikumu pārkāpšana

Par piena kvotu administrēšanas, piena vai piena produktu pārvadāšanas, pārstrādāšanas, uzglabāšanas, realizēšanas un informācijas sniegšanas noteikumu pārkāpšanu –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz simts latiem, juridiskajām personām – līdz divsimt piecdesmit latiem.

Par tādu pašu pārkāpumu, ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz divsimt latiem, juridiskajām personām – līdz piecsimt latiem.” 

Atbalstīts

105.8 pants. Piena kvotu administrēšanas, piena vai piena produktu pārvadāšanas, pārstrādāšanas, uzglabāšanas, realizēšanas un informācijas sniegšanas noteikumu pārkāpšana

Par piena kvotu administrēšanas, piena vai piena produktu pārvadāšanas, pārstrādāšanas, uzglabāšanas, realizēšanas un informācijas sniegšanas noteikumu pārkāpšanu –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz simt latiem, bet juridiskajām personām – līdz divsimt piecdesmit latiem.

Par tādu pašu pārkāpumu, ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz divsimt latiem, bet juridiskajām personām – līdz piecsimt latiem.” 


 

 

105.11 pants. Piena vai piena produktu pārvadāšanas, pārstrādāšanas, uzglabāšanas un realizēšanas dokumentu noformēšanas prasību pārkāpšana

Par piena vai piena produktu pārvadāšanas, pārstrādāšanas, uzglabāšanas un realizēšanas dokumentu noformēšanas prasību pārkāpšanu –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām – līdz piecsimt latiem.

Par tādu pašu pārkāpumu, ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz simt latiem, bet juridiskajām personām – līdz tūkstoš latiem."

21.

Juridiskā komisija

Izslēgt 105.11 pantu.

Atbalstīts

 


 

107.pants. Dzīvnieku slēpšana, neidentificēšana (nemarķēšana) un izvairīšanās no to uzskaites

Par dzīvnieku slēpšanu no Pārtikas un veterinārā dienesta inspektora, dzīvnieku neidentificēšanu (nemarķēšanu) vai izvairīšanos no to uzskaites pašvaldībā –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no pieciem līdz simt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām – no desmit līdz divsimt piecdesmit latiem.

Par tādiem pašiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no simt piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām – no divsimt piecdesmit līdz piecsimt latiem.

(2003.gada 12.jūnija likuma redakcijā)

19. Izteikt 107.pantu šādā redakcijā:

"107.pants. Dzīvnieku slēpšana, dzīvnieku, ganāmpulku un novietņu neidentificēšana un izvairīšanās no to uzskaites

Par dzīvnieku slēpšanu, dzīvnieku, ganāmpulku un novietņu neidentificēšanu vai izvairīšanos no to uzskaites pašvaldībā –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no piecdesmit līdz simt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām – no piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem.

Par tādiem pašiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda

uzlikšanas, –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no simt piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām – no divsimt piecdesmit līdz piecsimt latiem."

22.

 

 

 

23.

Juridiskais birojs

Izslēgt likumprojekta 19.pantu.

 

Zemkopības ministrijas pārlamentārā sekretāre D.Lucaua

Izslēgt likumprojekta 19.pantu.

Atbalstīts

 

 

 

Atbalstīts

 


 

110.3 pants. Noteikumu neievērošana attiecībā uz drošības konsultantu (padomnieku) norīkošanu uzņēmumos (uzņēmējsabiedrībās), kas nodarbojas ar bīstamo kravu pārvadājumiem pa dzelzceļu, kā arī ar bīstamo kravu iekraušanu un izkraušanu

Par drošības konsultantu (padomnieku) nenorīkošanu uzņēmumos (uzņēmējsabiedrībās), kas nodarbojas ar bīstamo kravu pārvadājumiem pa dzelzceļu, kā arī ar bīstamo kravu iekraušanu un izkraušanu, -

uzliek naudas sodu juridiskajām personām no tūkstoš līdz trīstūkstoš latiem.

20. Aizstāt 110.3 panta nosaukumā un tekstā vārdus “uzņēmumos (uzņēmējsabiedrībās)” ar vārdu “kapitālsabiedrībās”.

 

 

 

23. Aizstāt 110.3 panta nosaukumā un tekstā vārdus “uzņēmumos (uzņēmējsabiedrībās)” ar vārdu “kapitālsabiedrībās”.


 

114.2 pants. Personu pārvadāšana no ārvalstīm uz Latvijas Republiku bez derīgiem ceļošanas dokumentiem

Par vienas personas vai vairāku personu pārvadāšanu no ārvalstīm uz Latvijas Republiku, ja minētajām personām nav Latvijas Republikas valsts robežas šķērsošanai derīgu ceļošanas dokumentu un ja to veicis pārvadātājs ar jūras vai gaisa transportu, –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no simt līdz trīssimt latiem, bet juridiskajām personām – no divsimt piecdesmit līdz piectūkstoš latiem.

Par vienas personas vai vairāku personu pārvadāšanu no ārvalstīm uz Latvijas Republiku noteiktā kārtībā organizētas pasažieru grupas sastāvā, ja minētajām personām nav Latvijas Republikas valsts robežas šķērsošanai derīgu ceļošanas dokumentu un ja to veicis pārvadātājs ar autotransportu, –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no desmit līdz divsimt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām – no piecdesmit līdz divtūkstoš latiem.

 

24.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.

Iekšlietu ministrijas parlamentārais sekretārs D.Turlais

Izteikt 114.2 pantu šādā redakcijā:

“114.2 pants. Personu pārvadāšana no ārvalstīm uz Latvijas Republiku bez derīgiem ceļošanas dokumentiem

Par vienas personas vai vairāku personu, kas ir trešās valsts pilsoņi, pārvadāšanu no trešajām valstīm uz Latvijas Republiku, ja minētajām personām nav Latvijas Republikas valsts robežas šķērsošanai derīgu ceļošanas dokumentu un ja to veicis pārvadātājs ar jūras, gaisa vai sauszemes transportu, –

uzliek naudas sodu fiziskajām vai juridiskajām personām no tūkstoš septiņsimt latiem līdz divtūkstoš astoņsimt latiem par katru pārvadāto personu.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juridiskā komisija

Izteikt 114.2 pantu šādā redakcijā:

“114.2 pants. Personu pārvadāšana uz Latvijas Republiku bez ceļošanas dokumentiem

Par tādu valstu pilsoņu pārvadāšanu, kas nav Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstis, no šīm valstīm uz Latvijas Republiku, ja minētajām personām nav Latvijas Republikas valsts robežas šķērsošanai nepieciešamo ceļošanas dokumentu un ja to veicis pārvadātājs ar jūras, gaisa vai sauszemes

transportu, –

uzliek naudas sodu fiziskajām vai juridiskajām personām no tūkstoš septiņsimt latiem līdz divtūkstoš astoņsimt latiem par katru pārvadāto personu.”

Daļēji atbalstīts.

Iestrādāts Juridiskās komisijas priekšlikumā nr. 25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

24. Izteikt 114.2 pantu šādā redakcijā:

“114.2 pants. Personu pārvadāšana uz Latvijas Republiku bez ceļošanas dokumentiem

Par tādu valstu pilsoņu pārvadāšanu, kuras nav Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstis, no šīm valstīm uz Latvijas Republiku, ja minētajām personām nav Latvijas Republikas valsts robežas šķērsošanai nepieciešamo ceļošanas dokumentu un ja to veicis pārvadātājs ar jūras, gaisa vai sauszemes transportu, –

uzliek naudas sodu fiziskajām vai juridiskajām personām no tūkstoš septiņsimt latiem līdz divtūkstoš astoņsimt latiem par katru pārvadāto personu.”


 

140.pants. Ceļu aizsardzības noteikumu pārkāpšana

Par ceļa zīmju, luksoforu vai citu ceļu satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu patvaļīgu noņemšanu vai uzstādīšanu —

uzliek naudas sodu fiziskajai vai juridiskajai personai no piecdesmit līdz divsimt latiem.

Par ceļu vai to kompleksā ietilpstošo būvju bojāšanu, iznīcināšanu, piegružošanu, piesārņošanu vai aizsprostošanu, kā arī ceļu satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu bojāšanu vai iznīcināšanu —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām — no piecsimt līdz divtūkstoš latiem.

Par ceļu zemes nodalījuma joslas piegružošanu vai piesārņošanu, kā arī materiālu vai priekšmetu novietošanu ceļu zemes nodalījuma joslā bez valsts ceļu dienesta vai autoceļa īpašnieka (pārvaldītāja) atļaujas —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no piecdesmit līdz divsimt latiem, bet juridiskajām personām — no trīssimt līdz divtūkstoš latiem.

Par ceļu satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu, informācijas un reklāmas plakātu uzstādīšanu un tirdzniecības, sabiedriskās ēdināšanas un citu objektu izvietošanu autoceļu zemes nodalījuma joslā vai aizsargjoslā bez valsts ceļu dienesta vai autoceļa īpašnieka (pārvaldītāja) atļaujas —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no piecdesmit līdz divsimt latiem, bet juridiskajām personām — no trīssimt līdz trīstūkstoš latiem.

Par to noteikumu pārkāpšanu, kuri reglamentē autoceļu valsts aizsardzību un kārtību, kādā ieviešami transportlīdzekļu satiksmes aizliegumi un ierobežojumi, pašvaldību, uzņēmumu un māju ceļus pievienojot valsts autoceļiem, —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām — no piecsimt līdz divtūkstoš latiem.

Par būvniecības un derīgo izrakteņu ieguves darbu veikšanu, grunts rakšanas un pārvietošanas darbu (izņemot darbus lauksaimniecības vajadzībām) veikšanu, par koku ciršanu, koku un krūmu stādīšanu aizsargjoslās gar ceļiem bez valsts ceļu dienesta vai ceļa īpašnieka (pārvaldītāja) atļaujas —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām — no piecsimt līdz divtūkstoš latiem.

Par autoceļu vai to kompleksā ietilpstošo būvju neuzturēšanu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, ja tiek apdraudēta satiksmes drošība, —

uzliek naudas sodu ceļa pārvaldītājam — fiziskajai personai — no piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem vai ceļa pārvaldītājam — juridiskajai personai — no piecsimt līdz piectūkstoš latiem.

Par pasākumu neveikšanu, lai aizliegtu vai ierobežotu transportlīdzekļu satiksmi, ja tiek apdraudēta satiksmes drošība, —

uzliek naudas sodu ceļa pārvaldītājam — fiziskajai vai juridiskajai personai — no piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem.

Par to noteikumu pārkāpšanu, kuri reglamentē darba vietu aprīkošanu uz ceļiem, —

uzliek naudas sodu darbu veicējam — fiziskajai vai juridiskajai personai — no piecdesmit līdz divsimt latiem.

21. Aizstāt 140.panta piektajā daļā vārdus “uzņēmumu” ar vārdu “komersantu”.

26.

Juridiskā komisija

Izslēgt likumprojekta 21. pantu.

Atbalstīts

 


 

149.34 pants. Noteikumu neievērošana attiecībā uz drošības konsultantu (padomnieku) norīkošanu uzņēmumos (uzņēmējsabiedrībās), kas nodarbojas ar bīstamo kravu pārvadājumiem pa autoceļiem, kā arī ar bīstamo kravu iekraušanu un izkraušanu

Par drošības konsultantu (padomnieku) nenorīkošanu uzņēmumos (uzņēmējsabiedrībās), kas nodarbojas ar bīstamo kravu pārvadājumiem pa autoceļiem, kā arī ar bīstamo kravu iekraušanu un izkraušanu, -

uzliek naudas sodu juridiskajām personām no tūkstoš līdz trīstūkstoš latiem.

22. Aizstāt 149.34 panta panta nosaukumā un tekstā vārdus “uzņēmumos (uzņēmējsabiedrībās)” ar vārdu “kapitālsabiedrībās”.

27.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.

Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs K.Peters

Izteikt 149.34 pantu šādā redakcijā:

149.34 pants. Noteikumu neievērošana attiecībā uz drošības konsultantu (padomnieku) norīkošanu komersantiem, iestādēm un organizācijām, kas nodarbojas ar bīstamo kravu pārvadājumiem pa autoceļiem, kā arī ar bīstamo kravu iekraušanu un izkraušanu

Par drošības konsultantu (padomnieku) nenorīkošanu komersantiem, iestādēm un organizācijām, kas nodarbojas ar bīstamo kravu pārvadājumiem pa autoceļiem, kā arī ar bīstamo kravu iekraušanu un

izkraušanu, -–

uzliek naudas sodu individuālajiem komersantiem no divsimt piecdesmit līdz tūkstoš latiem, bet komercsabiedrībām, iestādēm un organizācijām no tūkstoš līdz trīstūkstoš latiem.

 

 

 

 

Juridiskā komisija

Izteikt 149.34 pantu šādā redakcijā:

149.34 pants. Noteikumu neievērošana attiecībā uz drošības konsultantu (padomnieku) norīkošanu komersantiem, iestādēm un organizācijām, kas nodarbojas ar bīstamo kravu pārvadājumiem pa autoceļiem, kā arī ar bīstamo kravu iekraušanu un izkraušanu

Par drošības konsultantu (padomnieku) nenorīkošanu komersantiem, iestādēm un organizācijām, kas nodarbojas ar bīstamo kravu pārvadājumiem pa autoceļiem, kā arī ar bīstamo kravu iekraušanu un izkraušanu, -–

uzliek naudas sodu juridiskajām personām no divsimt piecdesmit līdz trīstūkstoš latiem.

Daļēji atbalstīts. Iestrādāts Juridiskās komisijas priekšlikumā Nr. 28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

25. Izteikt 149.34 pantu šādā redakcijā:

149.34 pants. Noteikumu neievērošana attiecībā uz drošības konsultantu (padomnieku) norīkošanu komersantiem, iestādēm un organizācijām, kas nodarbojas ar bīstamo kravu pārvadājumiem pa autoceļiem, kā arī ar bīstamo kravu iekraušanu un izkraušanu

Par drošības konsultantu (padomnieku) nenorīkošanu komersantiem, iestādēm un organizācijām, kas nodarbojas ar bīstamo kravu pārvadājumiem pa autoceļiem, kā arī ar bīstamo kravu iekraušanu un izkraušanu, –

uzliek naudas sodu juridiskajām personām no divsimt piecdesmit līdz trīstūkstoš latiem.”


 

155.1 pants. Preču uzskaites un preču pavadzīmju aprites kārtības neievērošana

Par noteiktās preču saņemšanas (iepirkšanas) dokumentu noformēšanas un preču (pakalpojumu) uzskaites kārtības neievērošanu tirdzniecības vai pakalpojumu sniegšanas

 vietās –

uzliek naudas sodu no simt līdz simt piecdesmit latiem.

Par noteiktās preču pavadzīmju uzskaites, saglabāšanas, noformēšanas vai lietošanas kārtības neievērošanu, kā arī par normatīvajos aktos noteikto preču pavadzīmju aprites kārtību reglamentējošo prasību neievērošanu –

uzliek naudas sodu no simt līdz divsimt latiem.

Par šā panta pirmajā un otrajā daļā paredzētajiem pārkāpumiem, ja tie saistīti ar precēm, kas apliekamas ar akcīzes nodokli, –

uzliek naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem.

Par preču uzglabāšanu (atrašanos) tirdzniecības (realizācijas) vietās un visās to pārvadāšanas stadijās bez preču pavadzīmēm, izņemot normatīvajos aktos tieši paredzētus gadījumus, –

uzliek naudas sodu no simt piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem, konfiscējot šīs preces vai bez konfiskācijas.

23. Izteikt 155.1 pantu šādā redakcijā:

   “155.1 pants. Preču uzskaites, preču pavadzīmju un pavaddokumentu aprites kārtības neievērošana

Par noteiktās preču saņemšanas (iepirkšanas) dokumentu noformēšanas vai preču (pakalpojumu) uzskaites kārtības neievērošanu uzglabāšanas, tirdzniecības vai pakalpojumu sniegšanas

vietās –

uzliek naudas sodu līdz simt piecdesmit latiem.

Par noteiktās preču pavadzīmju vai pavaddokumentu uzskaites, saglabāšanas, noformēšanas vai lietošanas kārtības neievērošanu, kā arī par normatīvajos aktos noteikto preču pavadzīmju vai pavaddokumentu aprites kārtību reglamentējošo prasību neievērošanu –

uzliek naudas sodu līdz divsimt latiem.

Par šā panta pirmajā un otrajā daļā paredzētajiem pārkāpumiem, ja tie saistīti ar precēm, kas apliekamas ar akcīzes nodokli, –

uzliek naudas sodu amatpersonām līdz divsimt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām – līdz trīstūkstoš latiem, konfiscējot šīs preces vai bez konfiskācijas.

Par preču uzglabāšanu vai pārvietošanu bez preču pavadzīmēm vai pavaddokumentiem, izņemot normatīvajos aktos tieši paredzētos gadījumus, –

uzliek naudas sodu amatpersonām līdz trīssimt latiem, bet juridiskajām personām – līdz trīstūkstoš latiem, konfiscējot šīs preces vai bez konfiskācijas.”

 

 

 

26. Izteikt 155.1 pantu šādā redakcijā:

   “155.1 pants. Preču uzskaites, preču pavadzīmju un pavaddokumentu aprites kārtības neievērošana

Par noteiktās preču saņemšanas (iepirkšanas) dokumentu noformēšanas vai preču (pakalpojumu) uzskaites kārtības neievērošanu uzglabāšanas, tirdzniecības vai pakalpojumu sniegšanas vietās –

uzliek naudas sodu līdz simt piecdesmit latiem.

Par noteiktās preču pavadzīmju vai pavaddokumentu uzskaites, saglabāšanas, noformēšanas vai lietošanas kārtības neievērošanu, kā arī par normatīvajos aktos noteikto preču pavadzīmju vai pavaddokumentu aprites kārtību reglamentējošo prasību

neievērošanu –

uzliek naudas sodu līdz divsimt latiem.

Par šā panta pirmajā un otrajā daļā paredzētajiem pārkāpumiem, ja tie saistīti ar precēm, kas apliekamas ar akcīzes nodokli, –

uzliek naudas sodu amatpersonām līdz divsimt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām – līdz trīstūkstoš latiem, konfiscējot šīs preces vai bez konfiskācijas.

Par preču uzglabāšanu vai pārvietošanu bez preču pavadzīmēm vai pavaddokumentiem, izņemot normatīvajos aktos tieši paredzētos gadījumus, –

uzliek naudas sodu amatpersonām līdz trīssimt latiem, bet juridiskajām personām – līdz trīstūkstoš latiem, konfiscējot šīs preces vai bez konfiskācijas.”

155.2 pants. Kases operāciju uzskaites kārtības neievērošana

Par noteiktās kases ieņēmumu un izdevumu reģistrēšanas (uzskaites) kārtības neievērošanu uzņēmumos, veikalos, sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumos un citās tirdzniecības (pakalpojumu sniegšanas) vietās –

uzliek naudas sodu no simt līdz simt piecdesmit latiem.

Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas vietās, kur tirgo ar akcīzes nodokli apliekamās preces, –

uzliek naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem, konfiscējot ar akcīzes nodokli apliekamās preces, kas atrodas tirdzniecības (realizācijas) vietās un ar tām iekšējā saistībā esošajās telpās, vai bez konfiskācijas.

24. Izteikt 155.2 panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“Par noteiktās kases ieņēmumu un izdevumu reģistrēšanas (uzskaites) kārtības neievērošanu –

uzliek naudas sodu no simt līdz simt piecdesmit latiem.”

 

 

 

27. Izteikt 155.2 panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“Par noteiktās kases ieņēmumu un izdevumu reģistrēšanas (uzskaites) kārtības neievērošanu –

uzliek naudas sodu no simt līdz simt piecdesmit latiem.”

155.3 pants. Alkoholisko dzērienu, spirta un tabakas izstrādājumu tirdzniecība neatļautās vietās

Par alkoholisko dzērienu, spirta vai tabakas izstrādājumu tirdzniecību neatļautās vietās –

uzliek naudas sodu no simt līdz divsimt piecdesmit latiem vai piemēro administratīvo arestu uz laiku līdz piecpadsmit diennaktīm, konfiscējot tirdzniecības vietās esošos alkoholiskos dzērienus, spirtu un tabakas izstrādājumus.

25. Izteikt 155.3 pantu šādā redakcijā:

“155.3 pants. Alkoholisko dzērienu un tabakas izstrādājumu tirdzniecība neatļautās vietās

Par alkoholisko dzērienu vai tabakas izstrādājumu tirdzniecību neatļautās vietās

uzliek naudas sodu no simt līdz divsimt piecdesmit latiem vai piemēro administratīvo arestu uz laiku līdz piecpadsmit diennaktīm, konfiscējot tirdzniecības vietās esošos alkoholiskos dzērienus un tabakas izstrādājumus.”

29.

Finanšu ministrs O.Spurdziņš

Izteikt 155.3 panta sankciju šādā redakcijā:

“uzliek naudas sodu no simt līdz piecsimt latiem vai piemēro administratīvo arestu uz laiku līdz piecpadsmit diennaktīm, konfiscējot tirdzniecības vietās esošos alkoholiskos dzērienus un tabakas izstrādājumus.”

Atbalstīts

28. Izteikt 155.3 pantu šādā redakcijā:

“155.3 pants. Alkoholisko dzērienu un tabakas izstrādājumu tirdzniecība neatļautās vietās

Par alkoholisko dzērienu vai tabakas izstrādājumu tirdzniecību neatļautās vietās –

uzliek naudas sodu no simt līdz piecsimt latiem vai piemēro administratīvo arestu uz laiku līdz piecpadsmit diennaktīm, konfiscējot tirdzniecības vietās esošos alkoholiskos dzērienus un tabakas izstrādājumus.”

155.6 pants. Benzīna un dīzeļdegvielas tirdzniecība neatļautās vietās

Par benzīna vai dīzeļdegvielas tirdzniecību neatļautās vietās –

uzliek naudas sodu no simt līdz divsimt piecdesmit latiem vai piemēro administratīvo arestu uz laiku līdz piecpadsmit diennaktīm, konfiscējot tirdzniecības vietās esošo benzīnu un dīzeļdegvielu.

26. Izteikt 155.6 pantu šādā redakcijā:

“155.6 pants. Naftas produktu tirdzniecība neatļautās vietās

Par naftas produktu tirdzniecību neatļautās

vietās –

uzliek naudas sodu no simt līdz divsimt piecdesmit latiem vai piemēro administratīvo arestu uz laiku līdz piecpadsmit diennaktīm, konfiscējot tirdzniecības vietās esošos naftas produktus.”

30.

Finanšu ministrs O.Spurdziņš

Izteikt 155.6 panta sankciju šādā redakcijā:

“uzliek naudas sodu no simt līdz piecsimt latiem vai piemēro administratīvo arestu uz laiku līdz piecpadsmit diennaktīm, konfiscējot tirdzniecības vietās esošos naftas produktus.”

Atbalstīts

29. Izteikt 155.6 pantu šādā redakcijā:

“155.6 pants. Naftas produktu tirdzniecība neatļautās vietās

Par naftas produktu tirdzniecību neatļautās vietās –

uzliek naudas sodu no simt līdz piecsimt latiem vai piemēro administratīvo arestu uz laiku līdz piecpadsmit diennaktīm, konfiscējot tirdzniecības vietās esošos naftas produktus.”

156.pants. Darījumu apliecinoša dokumenta neizsniegšana

Par darījumu apliecinoša dokumenta neizsniegšanu klientiem, pārdodot preces vai sniedzot pakalpojumus, –

uzliek naudas sodu no pieciem līdz piecdesmit latiem.

Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas vietās, kur tirgo ar akcīzes nodokli apliekamās preces, –

uzliek naudas sodu no divsimt līdz divsimt piecdesmit latiem, konfiscējot ar akcīzes nodokli apliekamās preces, kas atrodas tirdzniecības (realizācijas) vietās un ar tām iekšējā saistībā esošajās telpās, vai bez konfiskācijas.

27. Izteikt 156. panta otrās daļas sankciju šādā redakcijā:

“uzliek naudas sodu no divsimt līdz trīssimt latiem, konfiscējot ar akcīzes nodokli apliekamās preces, kas atrodas tirdzniecības (realizācijas) vietās un ar tām iekšējā saistībā esošajās telpās, vai bez konfiskācijas.”

31.

Finanšu ministrs O.Spurdziņš

Izteikt 156. panta otrās daļas sankciju šādā redakcijā:

“uzliek naudas sodu no piecdesmit līdz trīssimt latiem, konfiscējot ar akcīzes nodokli apliekamās preces, kas atrodas tirdzniecības (realizācijas) vietās un ar tām iekšējā saistībā esošajās telpās, vai bez konfiskācijas.”

Atbalstīts

30. Izteikt 156. panta otrās daļas sankciju šādā redakcijā:

“uzliek naudas sodu no piecdesmit līdz trīssimt latiem, konfiscējot ar akcīzes nodokli apliekamās preces, kas atrodas tirdzniecības (realizācijas) vietās un ar tām iekšējā saistībā esošajās telpās, vai bez konfiskācijas.”


 

156.1 pants. Kases aparātu lietošanas noteikumu neievērošana

Par kases aparātu bojāšanu, bojātu kases aparātu izmantošanu, patvarīgu darba programmas maiņu vai citām darbībām, kas ir pretrunā ar kases aparātu lietošanas noteikumiem, –

uzliek naudas sodu no simt līdz simt piecdesmit latiem.

Par tām pašām darbībām, ja tās izdarītas vietās, kur tirgo ar akcīzes nodokli apliekamās preces, –

uzliek naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem, konfiscējot ar akcīzes nodokli apliekamās preces, kas atrodas tirdzniecības (realizācijas) vietās un ar tām iekšējā saistībā esošajās telpās, vai bez konfiskācijas.

28. Izteikt 156.1 pantu šādā redakcijā:

“156.1 pants. Nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas noteikumu neievērošana

Par nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu bojāšanu, par bojātu šo ierīču un iekārtu izmantošanu, patvarīgu darba programmas maiņu vai citām darbībām, kas ir pretrunā ar nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas noteikumiem, –

uzliek naudas sodu līdz simt piecdesmit latiem.

Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas vietās, kur tirgo ar akcīzes nodokli apliekamās preces, –

uzliek naudas sodu amatpersonām no simt piecdesmit līdz trīssimt latiem, bet juridiskajām personām – no tūkstoš līdz trīstūkstoš latiem, konfiscējot ar akcīzes nodokli apliekamās preces, kas atrodas tirdzniecības (realizācijas) vietās un ar tām iekšējā saistībā esošajās telpās, vai bez konfiskācijas.”

32.

Finanšu ministrs O.Spurdziņš

Izteikt 156.1 panta otrās daļas sankciju šādā redakcijā:

“uzliek naudas sodu amatpersonām no simt piecdesmit līdz trīssimt latiem, bet juridiskajām personām – no trīssimt līdz trīstūkstoš latiem, konfiscējot ar akcīzes nodokli apliekamās preces, kas atrodas tirdzniecības (realizācijas) vietās un ar tām iekšējā saistībā esošajās telpās, vai bez konfiskācijas.”

Atbalstīts

31. Izteikt 156.1, 156.2 , 156.3  pantu šādā redakcijā:

“156.1 pants. Nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas noteikumu neievērošana

Par nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu bojāšanu, par bojātu šo ierīču un iekārtu izmantošanu, patvarīgu darba programmas maiņu vai citām darbībām, kas ir pretrunā ar nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas noteikumiem, –

uzliek naudas sodu līdz simt piecdesmit latiem.

Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas vietās, kur tirgo ar akcīzes nodokli apliekamās preces, –

uzliek naudas sodu amatpersonām no simt piecdesmit līdz trīssimt latiem, bet juridiskajām

personām – no trīssimt līdz trīstūkstoš latiem, konfiscējot ar akcīzes nodokli apliekamās preces, kas atrodas tirdzniecības (realizācijas) vietās un ar tām iekšējā saistībā esošajās telpās, vai bez konfiskācijas.

156.2 pants. Noteikumiem atbilstošu kases aparātu neuzstādīšana un neizmantošana

Par noteikumiem atbilstošu kases aparātu neuzstādīšanu un neizmantošanu kases un norēķinu operāciju veikšanai tirdzniecības, sabiedriskās ēdināšanas un sadzīves pakalpojumu uzņēmumos un citās tirdzniecības un pakalpojumu sniegšanas vietās, kur to nepieciešamību nosaka likumi vai attiecīgi lēmumi, –

uzliek naudas sodu no simt līdz simt piecdesmit latiem.

Par noteikumiem atbilstošu kases aparātu neuzstādīšanu un neizmantošanu kases un norēķinu operāciju veikšanai valūtas maiņas punktos –

uzliek naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem.

Par šā panta pirmajā daļā paredzētajām darbībām, ja tās izdarītas vietās, kur tirgo ar akcīzes nodokli apliekamās preces, –

uzliek naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem, konfiscējot ar akcīzes nodokli apliekamās preces, kas atrodas tirdzniecības (realizācijas) vietās un ar tām iekšējā saistībā esošajās telpās, vai bez konfiskācijas.

29. Izteikt 156.2 panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“Par noteikumiem atbilstošu nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu neuzstādīšanu un neizmantošanu kases un norēķinu operāciju veikšanai vietās, kur to nepieciešamību nosaka normatīvie akti, –

uzliek naudas sodu no simt līdz simt piecdesmit latiem.”

33.

Finanšu ministrs O.Spurdziņš

Izteikt 156.2 pantu šādā redakcijā:

„156.2 pants. Nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu neuzstādīšana un neizmantošana

Par noteikumiem atbilstošu nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu neuzstādīšanu un neizmantošanu kases un norēķinu operāciju veikšanai vietās, kur to nepieciešamību nosaka normatīvie akti, –

 uzliek naudas sodu no simt līdz simt piecdesmit latiem.

Par noteikumiem atbilstošu nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu neuzstādīšanu un neizmantošanu kases un norēķinu operāciju veikšanai valūtas maiņas punktos –

uzliek naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem.

Par šā panta pirmajā daļā paredzētajām darbībām, ja tās izdarītas vietās, kur tirgo ar akcīzes nodokli apliekamās preces, –

uzliek naudas sodu amatpersonām no simt piecdesmit līdz trīssimt latiem, bet juridiskajām personām – no trīssimt līdz trīstūkstoš latiem, konfiscējot ar akcīzes nodokli apliekamās preces, kas atrodas tirdzniecības (realizācijas) vietās un ar tām iekšējā saistībā esošajās telpās, vai bez konfiskācijas.”

Atbalstīts

156.2 pants. Nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu neuzstādīšana un neizmantošana

Par noteikumiem atbilstošu nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu neuzstādīšanu un neizmantošanu kases un norēķinu operāciju veikšanai vietās, kur to nepieciešamību nosaka normatīvie akti, –

 uzliek naudas sodu no simt līdz simt piecdesmit latiem.

Par noteikumiem atbilstošu nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu neuzstādīšanu un neizmantošanu kases un norēķinu operāciju veikšanai valūtas maiņas punktos –

uzliek naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem.

Par šā panta pirmajā daļā paredzētajām darbībām, ja tās izdarītas vietās, kur tirgo ar akcīzes nodokli apliekamās preces, –

uzliek naudas sodu amatpersonām no simt piecdesmit līdz trīssimt latiem, bet juridiskajām personām – no trīssimt līdz trīstūkstoš latiem, konfiscējot ar akcīzes nodokli apliekamās preces, kas atrodas tirdzniecības (realizācijas) vietās un ar tām iekšējā saistībā esošajās telpās, vai bez konfiskācijas.

156.3 pants. Noteiktās norēķinu kārtības neievērošana

Par bezskaidras naudas norēķinu kārtības neievērošanu, ja tā noteikta ar likumu vai Ministru kabineta noteikumiem, –

uzliek naudas sodu no simt piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem.

30. Izteikt 156.3 pantu šādā redakcijā:

“156.3 pants. Noteiktās norēķinu kārtības neievērošana

Par normatīvajos aktos noteiktās norēķinu kārtības neievērošanu, –

uzliek naudas sodu amatpersonām no piecdesmit  līdz simt latiem, bet juridiskajām personām – no piecsimt līdz tūkstoš latiem.

Par šā panta pirmajā daļā paredzētajiem pārkāpumiem, ja tie saistīti ar precēm, kas apliekamas ar akcīzes nodokli, –

uzliek naudas sodu amatpersonām no simt līdz trīssimt latiem, bet juridiskajām personām – no tūkstoš līdz trīstūkstoš latiem, konfiscējot šīs preces vai bez konfiskācijas.”

34.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35.

Finanšu ministrs O.Spurdziņš

Izteikt 156.3 panta pirmās daļas sankciju šādā redakcijā:

„uzliek naudas sodu amatpersonām no piecdesmit līdz divsimt latiem, bet juridiskajām personām – no divsimt līdz tūkstoš latiem.”

 

Finanšu ministrs O.Spurdziņš

Izteikt 156.3 panta otrās daļas sankciju šādā redakcijā:

„uzliek naudas sodu amatpersonām no simt līdz trīssimt latiem, bet juridiskajām personām – no trīssimt līdz trīstūkstoš latiem, konfiscējot šīs preces vai bez konfiskācijas.”

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

156.3 pants. Noteiktās norēķinu kārtības neievērošana

Par normatīvajos aktos noteiktās norēķinu kārtības neievērošanu –

uzliek naudas sodu amatpersonām no piecdesmit līdz divsimt latiem, bet juridiskajām personām – no divsimt līdz tūkstoš latiem.

Par šā panta pirmajā daļā paredzētajiem pārkāpumiem, ja tie saistīti ar precēm, kas apliekamas ar akcīzes nodokli, –

uzliek naudas sodu amatpersonām no simt līdz trīssimt latiem, bet juridiskajām personām – no trīssimt līdz trīstūkstoš latiem, konfiscējot šīs preces vai bez konfiskācijas.”


 

156.4 pants. Patvaļīga tirdzniecības vai maksas pakalpojumu atsākšana

Par patvaļīgu tirdzniecības vai maksas pakalpojumu atsākšanu uzņēmumos, kuru darbu likumā paredzētajos gadījumos pārtraukušas tam pilnvarotas institūcijas, –

uzliek naudas sodu no piecdesmit līdz divsimt latiem.

Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, –

uzliek naudas sodu no divsimt līdz divsimt piecdesmit latiem, atņemot tiesības ieņemt noteiktus amatus vai atņemot tiesības uz zināma veida uzņēmējdarbību vai bez tā.

31. 156.4 pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

“Par patvaļīgu tirdzniecības vai maksas pakalpojumu atsākšanu tirdzniecības un pakalpojumu sniegšanas vietās, kuru darbību normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos apturējušas tam pilnvarotas institūcijas, –

uzliek naudas sodu no piecdesmit līdz divsimt latiem.”;

 

aizstāt otrajā daļā vārdu “uzņēmējdarbību” ar vārdu “komercdarbību”.

 

 

 

32. 156.4 pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

“Par patvaļīgu tirdzniecības vai maksas pakalpojumu atsākšanu tirdzniecības un pakalpojumu sniegšanas vietās, kuru darbību normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos apturējušas tam pilnvarotas institūcijas, –

uzliek naudas sodu no piecdesmit līdz divsimt latiem.”;

 

aizstāt otrajā daļā vārdu “uzņēmējdarbību” ar vārdu “komercdarbību”.


 

158.3 pants. Informācijas nesniegšana, nepatiesas informācijas sniegšana Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai un tās likumīgo lēmumu nepildīšana

Par valsts regulējamo sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju rīcībā esošās informācijas nesniegšanu Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai pēc tās pieprasījuma noteiktā termiņā, kā arī par nepatiesas informācijas sniegšanu Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai vai Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas likumīgo lēmumu nepildīšanu –

uzliek naudas sodu uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) vai kapitālsabiedrību vadītājiem vai atbildīgajām amatpersonām līdz trīssimt latiem, bet juridiskajām personām – no piecdesmit līdz desmittūkstoš latiem.

32. Izteikt 158.3 panta sankciju šādā redakcijā:

“uzliek naudas sodu komersantam no piecdesmit līdz desmittūkstoš latiem.”

36.

Juridiskais birojs

Izteikt likumprojekta 32.pantu šādā redakcijā:

“Izteikt 158.3 panta sankciju šādā redakcijā:

“uzliek naudas sodu amatpersonām līdz trīssimt latiem, bet juridiskajām personām – no piecdesmit līdz desmittūkstoš latiem.””

Atbalstīts

33. Izteikt 158.3 panta sankciju šādā redakcijā:

“uzliek naudas sodu amatpersonām līdz trīssimt latiem, bet juridiskajām personām – no piecdesmit līdz desmittūkstoš latiem.”


 

159.pants. Izvairīšanās no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas

Par izvairīšanos no nodokļu vai tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas, kā arī par ienākumu, peļņas vai citu ar nodokli apliekamo objektu slēpšanu (samazināšanu) –

uzliek naudas sodu līdz simt piecdesmit latiem.

(1993.gada 20.aprīļa likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 1995.gada 19.jūlija likumu)

33. Izteikt 159. panta sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu fiziskajām personām no simt līdz divsimt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām – no piecsimt līdz tūkstoš piecsimt latiem."

 

 

 

34. Izteikt 159. panta sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu fiziskajām personām no simt līdz divsimt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām – no piecsimt līdz tūkstoš piecsimt latiem."

159.4 pants. Noteiktās kārtības pārkāpšana iezīmēto (marķēto) naftas produktu izmantošanā

Par iezīmēto (marķēto) naftas produktu izmantošanu par degvielu mehāniskajos transportlīdzekļos vai izmantošanu citādi, nevis par kurināmo –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām, pie kurām atrasti minētie naftas produkti, līdz divsimt piecdesmit latiem, konfiscējot atrastos naftas produktus vai bez konfiskācijas, bet juridiskajām personām, pie kurām atrasti minētie naftas produkti, – no tūkstoš līdz divtūkstoš latiem, konfiscējot atrastos naftas produktus vai bez konfiskācijas.

Par tādiem pašiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā, –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām, pie kurām atrasti minētie naftas produkti, līdz divsimt piecdesmit latiem, konfiscējot atrastos naftas produktus, kā arī transportlīdzekli, kurā tie izmantoti, vai bez konfiskācijas, bet juridiskajām personām, pie kurām atrasti minētie naftas produkti, – no divtūkstoš līdz četrtūkstoš latiem, konfiscējot atrastos naftas produktus, kā arī transportlīdzekli, kurā tie izmantoti, vai bez konfiskācijas.

34. Izteikt 159.4 pantu šādā redakcijā:

“159.4 pants. Naftas produktu iezīmēšanas (marķēšanas) un iezīmēto (marķēto) naftas produktu aprites noteikumu pārkāpšana

Par naftas produktu iezīmēšanas (marķēšanas) vai iezīmēto (marķēto) naftas produktu aprites noteikumu pārkāpšanu –

uzliek naudas sodu fizisk ajām personām no piecdesmit līdz piecsimt latiem, bet juridiskajām personām – no divsimt piecdesmit līdz piectūkstoš latiem, konfiscējot attiecīgos naftas produktus un transportlīdzekļus, kuru degvielas tvertnēs tiek konstatēti attiecīgie naftas produkti vai bez konfiskācijas.”

 

 

 

35. Izteikt 159.4 pantu šādā redakcijā:

“159.4 pants. Naftas produktu iezīmēšanas (marķēšanas) un iezīmēto (marķēto) naftas produktu aprites noteikumu pārkāpšana

Par naftas produktu iezīmēšanas (marķēšanas) vai iezīmēto (marķēto) naftas produktu aprites noteikumu pārkāpšanu –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no piecdesmit līdz piecsimt latiem, bet juridiskajām personām – no divsimt piecdesmit līdz piectūkstoš latiem, konfiscējot attiecīgos naftas produktus un transportlīdzekļus, kuru degvielas tvertnēs tiek konstatēti attiecīgie naftas produkti, vai bez konfiskācijas.”

159.5 pants. Iezīmēto (marķēto) naftas produktu iezīmēšanas (marķēšanas) vielu slēpšana, likvidēšana vai citāda neitralizēšana (iznīcināšana)

Par iezīmēto (marķēto) naftas produktu iezīmēšanas (marķēšanas) vielu slēpšanu, likvidēšanu vai citādu neitralizēšanu (iznīcināšanu) nolūkā iezīmētos (marķētos) naftas produktus izmantot vai nodot citām personām citādai izmantošanai, nevis par kurināmo –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām, pie kurām atrasti minētie naftas produkti, līdz divsimt piecdesmit latiem, konfiscējot atrastos naftas produktus vai bez konfiskācijas, bet juridiskajām personām, pie kurām atrasti minētie naftas produkti, – līdz divtūkstoš latiem, konfiscējot atrastos naftas produktus vai bez konfiskācijas.

Par tādiem pašiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā, –

uzliek naudas sodu juridiskajām personām, pie kurām atrasti minētie naftas produkti, līdz četrtūkstoš latiem, konfiscējot atrastos naftas produktus vai bez konfiskācijas.

35. Izslēgt 159.5 pantu.

 

 

 

36. Izslēgt 159.5 pantu.

159.6 pants. Iezīmēto (marķēto) naftas produktu glabāšana neatļautās tvertnēs

Par iezīmēto (marķēto) naftas produktu glabāšanu tvertnēs, kuras nav savienotas ar attiecīgo katlumāju, krāsni, citu iekārtu vai ierīci, kurā naftas produktus izmanto par kurināmo, –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām, pie kurām atrasti minētie naftas produkti, līdz divsimt piecdesmit latiem, konfiscējot atrastos naftas produktus vai bez konfiskācijas, bet juridiskajām personām, pie kurām atrasti minētie naftas produkti, – līdz divtūkstoš latiem, konfiscējot atrastos naftas produktus vai bez konfiskācijas.

Par tādiem pašiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā, –

uzliek naudas sodu juridiskajām personām, pie kurām atrasti minētie naftas produkti, – līdz četrtūkstoš latiem, konfiscējot atrastos naftas produktus vai bez konfiskācijas.

36. Izslēgt 159.6 pantu.

 

 

 

37. Izslēgt 159.6 pantu.

160.1 pants. Atteikšanās pieņemt oficiālajā apgrozībā esošās naudaszīmes

Par atteikšanos pieņemt oficiālajā apgrozībā esošās naudaszīmes kā likumīgus maksāšanas līdzekļus maksājumiem valsts budžetā un pašvaldību budžetos, samaksai par precēm un pakalpojumiem, izņemot gadījumus, kad likumi un citi normatīvie akti nosaka citus maksāšanas līdzekļus, –

uzliek naudas sodu līdz piecdesmit latiem.

Par tām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, –

uzliek naudas sodu līdz simt latiem, atņemot tiesības ieņemt noteiktus amatus vai atņemot tiesības uz zināma veida uzņēmējdarbību vai bez tā.

37. Aizstāt 160.1 pantā vārdu “uzņēmējdarbību” ar vārdu “komercdarbību”.

 

 

 

38. Aizstāt 160.1 pantā vārdu “uzņēmējdarbību” ar vārdu “komercdarbību”.


 

165.2 pants. Nodokļu maksātāju reģistrēšanas kārtības neievērošana

Par savlaicīgu nereģistrēšanos nodokļu maksātāju reģistrā, par ziņu nesniegšanu, par nepareizu ziņu sniegšanu, kā arī par neizstāšanos no nodokļu maksātāju reģistra normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos –

uzliek naudas sodu no simt piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem.

38. Aizstāt 165.2 pantā vārdus "Par savlaicīgu nereģistrēšanos nodokļu maksātāju reģistrā" ar vārdiem "Par nereģistrēšanos nodokļu maksātāju reģistrā normatīvajos aktos, kas reglamentē minēto reģistrēšanās kārtību, noteiktajos termiņos".

 

 

 

39. Aizstāt 165.2 pantā vārdus "Par savlaicīgu nereģistrēšanos nodokļu maksātāju reģistrā" ar vārdiem "Par nereģistrēšanos nodokļu maksātāju reģistrā minēto reģistrēšanās kārtību reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktajos termiņos".

 

 

 

 

Divpadsmitā "a" nodaļa
Administratīvie pārkāpumi uzņēmējdarbībā

(1991.gada 12.marta likuma redakcijā)

39. Aizstāt divpadsmitās “a” nodaļas nosaukumā vārdu “uzņēmējdarbībā” ar vārdu “komercdarbībā”.

 

 

 

40. Aizstāt divpadsmitās “a” nodaļas nosaukumā vārdu “uzņēmējdarbībā” ar vārdu “komercdarbībā”.

166.2 pants. Uzņēmējdarbība bez reģistrēšanas vai bez speciālas atļaujas (licences) vai uzņēmējdarbības veikšana, pārkāpjot speciālajā atļaujā (licencē) minētos nosacījumus

Par uzņēmējdarbības uzsākšanu bez reģistrēšanas vai bez speciālas atļaujas (licences), ja tās nepieciešamību nosaka likums vai Ministru kabineta noteikumi, par uzņēmējdarbības veikšanu, pārkāpjot speciālajā atļaujā (licencē) minētos nosacījumus, vai par uzņēmējdarbības turpināšanu pēc speciālās atļaujas (licences) atņemšanas, anulēšanas vai tās termiņa izbeigšanās vai uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) izslēgšanas no Uzņēmumu reģistra, kā arī par uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) darbības turpināšanu pēc rīkojuma par tā darbības apturēšanu –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no divsimt līdz piecsimt latiem, bet juridiskajām personām – no piecsimt līdz trīstūkstoš latiem, konfiscējot administratīvā pārkāpuma priekšmetus un izdarīšanas rīkus.

 

40. Izteikt 166.2 pantu šādā redakcijā:

"166.2 pants. Komercdarbība bez reģistrēšanas vai bez speciālas atļaujas (licences), izziņas vai atļaujas vai komercdarbības veikšana, pārkāpjot speciālajā atļaujā (licencē), izziņā vai atļaujā minētos nosacījumus

Par komercdarbības uzsākšanu bez reģistrēšanas vai bez speciālas atļaujas (licences), izziņas vai atļaujas, ja tās nepieciešamību nosaka likums vai Ministru kabineta noteikumi, par komercdarbības veikšanu, pārkāpjot speciālajā atļaujā (licencē), izziņā vai atļaujā minētos nosacījumus, vai par komercdarbības turpināšanu pēc speciālās atļaujas (licences), izziņas vai atļaujas atņemšanas, anulēšanas vai tās termiņa izbeigšanās vai komersanta izslēgšanas no Uzņēmumu reģistra, kā arī par komersanta darbības turpināšanu pēc rīkojuma par tā darbības apturēšanu –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no divsimt līdz piecsimt latiem, bet juridiskajām personām – no piecsimt līdz trīstūkstoš latiem, konfiscējot ar administratīvā pārkāpuma izdarīšanu saistītos rīkus un priekšmetus vai bez konfiskācijas."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37.

 

  ;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juridiskais birojs

Aizstāt 166.2 panta sankcijā vārdus “ar administratīvā pārkāpuma izdarīšanu saistītos rīkus un priekšmetus”  ar vārdiem “administratīvā pārkāpuma priekšmetus un izdarīšanas rīkus”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

41. Izteikt 166.2 un 166.3  pantu šādā redakcijā:

"166.2 pants. Komercdarbība bez reģistrēšanas vai bez speciālas atļaujas (licences), izziņas vai atļaujas vai komercdarbības veikšana, pārkāpjot speciālajā atļaujā (licencē), izziņā vai atļaujā minētos nosacījumus

Par komercdarbības uzsākšanu bez reģistrēšanas vai bez speciālas atļaujas (licences), izziņas vai atļaujas, ja tās nepieciešamību nosaka likums vai Ministru kabineta noteikumi, par komercdarbības veikšanu, pārkāpjot speciālajā atļaujā (licencē), izziņā vai atļaujā minētos nosacījumus, vai par komercdarbības turpināšanu pēc speciālās atļaujas (licences), izziņas vai atļaujas atņemšanas, anulēšanas vai tās termiņa izbeigšanās vai komersanta izslēgšanas no Uzņēmumu reģistra, kā arī par komersanta darbības turpināšanu pēc rīkojuma par tā darbības apturēšanu –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no divsimt līdz piecsimt latiem, bet juridiskajām personām – no piecsimt līdz trīstūkstoš latiem, konfiscējot administratīvā pārkāpuma priekšmetus un izdarīšanas rīkus vai bez konfiskācijas.

166.3 pants. Ziņu nesniegšana Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistram vai to slēpšana no Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra

Par reģistrējamo grozījumu nepieteikšanu reģistrācijai Uzņēmumu reģistrā, par nepareizu ziņu sniegšanu Uzņēmumu reģistram vai iesniedzamo ziņu slēpšanu no Uzņēmumu reģistra, kā arī par dokumentu, parakstu paraugu neiesniegšanu Uzņēmumu reģistram vai Uzņēmumu reģistra amatpersonas likumīgo rīkojumu nepildīšanu –

uzliek naudas sodu no simt līdz divsimt latiem.

Par uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) darbības izbeigšanas nepieteikšanu reģistrācijai Uzņēmumu reģistrā un likvidācijas ziņojuma neiesniegšanu laikrakstam "Latvijas Vēstnesis" –

uzliek naudas sodu no divsimt līdz divsimt piecdesmit latiem, atņemot tiesības uz visu veidu uzņēmējdarbību.

41. Izteikt 166.3 pantu šādā redakcijā:

“166.3 pants. Ziņu vai dokumentu iesniegšanas Uzņēmumu reģistram noteikumu pārkāpšana

Par normatīvajos aktos noteikto ziņu vai dokumentu neiesniegšanu Uzņēmumu reģistram normatīvajos aktos noteiktajā termiņā vai Uzņēmumu reģistra amatpersonu likumīgo lēmumu neizpildīšanu noteiktajā termiņā vai nepilnīgu izpildīšanu – izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu no divdesmit līdz simt latiem.

Par tādiem pašiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, vai par nepatiesu ziņu sniegšanu Uzņēmumu reģistram –

uzliek naudas sodu no simt līdz divsimt latiem.”

 

 

 

166.3 pants. Ziņu vai dokumentu iesniegšanas Uzņēmumu reģistram noteikumu pārkāpšana

Par normatīvajos aktos noteikto ziņu vai dokumentu neiesniegšanu Uzņēmumu reģistram normatīvajos aktos noteiktajā termiņā vai Uzņēmumu reģistra amatpersonu likumīgo lēmumu neizpildīšanu noteiktajā termiņā vai nepilnīgu izpildīšanu –

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu no divdesmit līdz simt latiem.

Par tādiem pašiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, vai par nepatiesu ziņu sniegšanu Uzņēmumu reģistram –

uzliek naudas sodu no simt līdz divsimt latiem.”

166.4 pants. Uzņēmējdarbības līdztiesības garantiju pārkāpšana

Par uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) reģistrācijai nepieciešamo dokumentu neizsniegšanu, kā arī par uzņēmējdarbības nepamatotu ierobežošanu vai kavēšanu, ja to izdarījusi amatpersona, –

uzliek naudas sodu līdz simt latiem.

Par nepamatotu atteikšanos reģistrēt uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību), ja to izdarījusi amatpersona, kuras pienākumos ietilpst uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) reģistrēšana, –

uzliek naudas sodu līdz simt piecdesmit latiem, atņemot tiesības ieņemt noteiktus amatus vai bez tā.

42. Izslēgt 166.4 pantu.

 

 

 

42. Izslēgt 166.4 pantu.


 

166.6 pants. Grāmatvedības un statistiskās informācijas noteikumu neievērošana

Par uzņēmumam, uzņēmējsabiedrībai, iestādei vai organizācijai likumos noteikto grāmatvedības kārtošanas nosacījumu, gada pārskatu un statistikas pārskatu sastādīšanas kārtības neievērošanu (izņemot apdrošināšanas sabiedrības), gada pārskatu, statistikas pārskatu un statistiskās informācijas savlaicīgu neiesniegšanu vai nepilnīgu iesniegšanu attiecīgajām valsts institūcijām –

uzliek naudas sodu no simt līdz simt piecdesmit latiem.

Par izvairīšanos iesniegt šā panta pirmajā daļā norādīto informāciju vai dokumentus –

uzliek naudas sodu no simt piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem.

43. Izteikt 166.6 pantu šādā redakcijā:

"166.6 pants. Grāmatvedības, pārskatu iesniegšanas un statistiskās informācijas noteikumu neievērošana

Par normatīvajos aktos noteikto grāmatvedības kārtošanas nosacījumu neievērošanu, gada pārskatu, konkrēto nodokļu likumos paredzēto pārskatu, statistikas pārskatu vai statistiskās informācijas neiesniegšanu attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktajos termiņos vai nepilnīgu iesniegšanu attiecīgajām valsts

institūcijām –

uzliek naudas sodu no simt līdz simt piecdesmit latiem.

Par izvairīšanos iesniegt šā panta pirmajā daļā norādīto informāciju vai dokumentus –

uzliek naudas sodu no simt piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem."

 

 

 

43. Izteikt 166.6 pantu šādā redakcijā:

"166.6 pants. Grāmatvedības, pārskatu iesniegšanas un statistiskās informācijas noteikumu neievērošana

Par normatīvajos aktos noteikto grāmatvedības kārtošanas nosacījumu neievērošanu, gada pārskatu, konkrēto nodokļu likumos paredzēto pārskatu, statistikas pārskatu vai statistiskās informācijas neiesniegšanu attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktajos termiņos vai nepilnīgu iesniegšanu attiecīgajām valsts

institūcijām –

uzliek naudas sodu no simt līdz simt piecdesmit latiem.

Par izvairīšanos iesniegt šā panta pirmajā daļā norādīto informāciju vai dokumentus –

uzliek naudas sodu no simt piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem."


 

166.9 pants. Noteiktām prasībām neatbilstošu preču un pakalpojumu realizācija

Par normatīvajos aktos noteiktajām kvalitātes prasībām neatbilstošu preču vai pakalpojumu piedāvāšanu vai pārdošanu –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz divsimt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām – līdz tūkstoš latiem.

Par normatīvajos aktos noteiktajām prasībām neatbilstošas kvalitātes degvielas realizāciju –

uzliek naudas sodu amatpersonām no simt līdz divsimt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām – līdz divtūkstoš latiem, konfiscējot degvielu, kuras kvalitāte neatbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, vai bez konfiskācijas.

Par normatīvajos aktos noteiktajām drošuma prasībām neatbilstošu preču vai pakalpojumu piedāvāšanu vai pārdošanu –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz divsimt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām – līdz trīstūkstoš latiem, konfiscējot šīs preces vai bez konfiskācijas.

44. Izteikt 166.9 panta otro daļu šādā redakcijā:

“Par normatīvajos aktos noteiktajām prasībām neatbilstošas kvalitātes naftas produktu, to aizstājējproduktu un komponentu, alkoholisko dzērienu vai tabakas izstrādājumu piedāvāšanu vai pārdošanu –

uzliek naudas sodu amatpersonām no simt līdz divsimt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām – no piecsimt līdz divtūkstoš latiem, konfiscējot naftas produktus, to aizstājējproduktus un komponentus, alkoholiskos dzērienus vai tabakas izstrādājumus, kuru kvalitāte neatbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, vai bez konfiskācijas.”

38.

Finanšu ministrs O.Spurdziņš

Izteikt 166.9 panta otrās daļas sankciju šādā redakcijā:

„uzliek naudas sodu amatpersonām no simt līdz trīssimt latiem, bet juridiskajām personām – no trīssimt līdz trīstūkstoš latiem, konfiscējot naftas produktus, to aizstājējproduktus un komponentus, alkoholiskos dzērienus vai tabakas izstrādājumus, kuru kvalitāte neatbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, vai bez konfiskācijas.”

Atbalstīts

44. Izteikt 166.9 panta otro daļu šādā redakcijā:

“Par normatīvajos aktos noteiktajām prasībām neatbilstošas kvalitātes naftas produktu, to aizstājējproduktu un komponentu, alkoholisko dzērienu vai tabakas izstrādājumu piedāvāšanu vai pārdošanu –

uzliek naudas sodu amatpersonām no simt līdz trīssimt latiem, bet juridiskajām personām – no trīssimt līdz trīstūkstoš latiem, konfiscējot naftas produktus, to aizstājējproduktus un komponentus, alkoholiskos dzērienus vai tabakas izstrādājumus, kuru kvalitāte neatbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, vai bez konfiskācijas.”


 

166.15 pants. Atbilstības novērtēšanai pakļauto preču nenodrošināšana ar atbilstības apliecinājumiem vai apstiprinājumiem un to realizēšana bez atbilstības apliecinājumiem vai apstiprinājumiem

Par atbilstības novērtēšanai pakļauto preču nenodrošināšanu ar atbilstības apliecinājumiem vai apstiprinājumiem un to realizēšanu bez atbilstības apliecinājumiem vai apstiprinājumiem, izņemot ārstniecības līdzekļu realizēšanu, –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz divsimt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām – līdz trīstūkstoš latiem, konfiscējot šīs preces vai bez konfiskācijas.

Par alkoholisko dzērienu uzglabāšanu bez to kvalitāti apliecinošiem dokumentiem vai bez norādes uz tiem un atbilstoša marķējuma tirdzniecības (realizācijas) vietās un ar tām iekšējā saistībā esošajās telpās, kā arī par normatīvo aktu prasībām neatbilstoši marķētu alkoholisko dzērienu realizāciju vai nodošanu realizācijai –

uzliek naudas sodu no simt līdz divsimt piecdesmit latiem, konfiscējot šos alkoholiskos dzērienus vai bez konfiskācijas.

Par tabakas izstrādājumu nenodrošināšanu ar atbilstības sertifikātu vai tabakas izstrādājumu realizēšanu bez atbilstības sertifikāta vai bez norādes uz to –

uzliek naudas sodu no simt līdz simt piecdesmit latiem, konfiscējot tabakas izstrādājumus, kuriem nav izsniegts atbilstības sertifikāts, vai bez konfiskācijas.

45. Izteikt 166.15 pantu šādā redakcijā:

„166.15 pants. Atbilstības novērtēšanai pakļauto preču nenodrošināšana ar atbilstības apliecinājumiem vai apstiprinājumiem un to piedāvāšana un realizēšana bez atbilstības apliecinājumiem vai apstiprinājumiem

Par atbilstības novērtēšanai pakļauto preču nenodrošināšanu ar atbilstības apliecinājumiem vai apstiprinājumiem un to piedāvāšanu vai realizēšanu bez atbilstības apliecinājumiem vai apstiprinājumiem, izņemot ārstniecības līdzekļu realizēšanu, –

uzliek naudas sodu amatpersonām līdz divsimt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām – līdz trīstūkstoš latiem, konfiscējot šīs preces vai bez konfiskācijas.

Par alkoholisko dzērienu uzglabāšanu bez atbilstoša akcīzes nodokļa marķējuma tirdzniecības (realizācijas) vietās un ar tām iekšējā saistībā esošajās telpās, kā arī par normatīvo aktu prasībām neatbilstoši ar akcīzes nodokļa markām marķētu alkoholisko dzērienu piedāvāšanu vai realizāciju, vai nodošanu realizācijai –

uzliek naudas sodu amatpersonām no simt līdz trīssimt latiem, bet juridiskajām personām – no piecsimt līdz trīstūkstoš latiem, konfiscējot šos alkoholiskos dzērienus vai bez konfiskācijas.

Par tabakas izstrādājumu nenodrošināšanu ar testēšanas pārskatu vai tabakas izstrādājumu piedāvāšanu vai realizēšanu bez testēšanas pārskata –

uzliek naudas sodu amatpersonām no simt līdz trīssimt latiem, bet juridiskajām personām – no piecsimt līdz trīstūkstoš latiem, konfiscējot tabakas izstrādājumus, kuriem nav izsniegts testēšanas pārskats, vai bez konfiskācijas.

Par naftas produktu, to aizstājējproduktu un komponentu nenodrošināšanu ar atbilstības sertifikātu, atbilstības apliecinājumu, testēšanas pārskatu vai citu normatīvajos aktos noteiktu dokumentu, kas apliecina šo produktu atbilstību normatīvo aktu prasībām, vai naftas produktu, to aizstājējproduktu un komponentu piedāvāšanu vai realizēšanu bez tiem –

uzliek naudas sodu amatpersonām no simt līdz piecsimt latiem, bet juridiskajām personām – no piecsimt līdz piectūkstoš latiem, konfiscējot naftas produktus, to aizstājējproduktus un komponentus, kuriem nav atbilstības sertifikāta, atbilstības apliecinājuma, testēšanas pārskata vai cita normatīvajos aktos noteikta kvalitāti apliecinoša dokumenta, vai bez konfiskācijas.”

39.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41.

Finanšu ministrs O.Spurdziņš

Izteikt 166.15 panta otro daļu šādā redakcijā:

„Par alkoholisko dzērienu, kuri nav marķēti ar akcīzes nodokļa markām piedāvāšanu vai realizāciju –

uzliek naudas sodu fiziskām personām no simt piecdesmit līdz trīssimt latiem, bet juridiskajām personām – no piecsimt līdz piectūkstoš latiem, konfiscējot šos alkoholiskos dzērienus vai bez konfiskācijas.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finanšu ministrs O.Spurdziņš

Izteikt 166.15 panta trešās daļas sankciju šādā redakcijā:

„uzliek naudas sodu amatpersonām no simt līdz piecsimt latiem, bet juridiskajām personām – no piecsimt līdz piectūkstoš latiem, konfiscējot tabakas izstrādājumus, kuriem nav izsniegts testēšanas pārskats, vai bez konfiskācijas.”

 

 

Juridiskais birojs

Aizstāt 166.15 panta pēdējās daļas sankcijā vārdu “kvalitāti”  ar vārdu “atbilstību”.

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

45. Izteikt 166.15 pantu šādā redakcijā:

„166.15 pants. Atbilstības novērtēšanai pakļauto preču nenodrošināšana ar atbilstības apliecinājumiem vai apstiprinājumiem un to piedāvāšana un realizēšana bez atbilstības apliecinājumiem vai apstiprinājumiem

Par atbilstības novērtēšanai pakļauto preču nenodrošināšanu ar atbilstības apliecinājumiem vai apstiprinājumiem un to piedāvāšanu vai realizēšanu bez atbilstības apliecinājumiem vai apstiprinājumiem, izņemot ārstniecības līdzekļu realizēšanu, –

uzliek naudas sodu amatpersonām līdz divsimt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām – līdz trīstūkstoš latiem, konfiscējot šīs preces vai bez konfiskācijas.

Par tādu alkoholisko dzērienu, piedāvāšanu vai realizāciju, kuri nav marķēti ar akcīzes nodokļa markām –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no simt piecdesmit līdz trīssimt latiem, bet juridiskajām personām – no piecsimt līdz piectūkstoš latiem, konfiscējot šos alkoholiskos dzērienus vai bez konfiskācijas.

Par tabakas izstrādājumu nenodrošināšanu ar testēšanas pārskatu vai tabakas izstrādājumu piedāvāšanu vai realizēšanu bez testēšanas pārskata –

uzliek naudas sodu amatpersonām no simt līdz piecsimt latiem, bet juridiskajām personām – no piecsimt līdz piectūkstoš latiem, konfiscējot tabakas izstrādājumus, kuriem nav izsniegts testēšanas pārskats, vai bez konfiskācijas.

Par naftas produktu, to aizstājējproduktu un komponentu nenodrošināšanu ar atbilstības sertifikātu, atbilstības apliecinājumu, testēšanas pārskatu vai citu normatīvajos aktos noteiktu dokumentu, kas apliecina šo produktu atbilstību normatīvo aktu prasībām, vai naftas produktu, to aizstājējproduktu un komponentu piedāvāšanu vai realizēšanu bez tiem –

uzliek naudas sodu amatpersonām no simt līdz piecsimt latiem, bet juridiskajām personām – no piecsimt līdz piectūkstoš latiem, konfiscējot naftas produktus, to aizstājējproduktus un komponentus, kuriem nav atbilstības sertifikāta, atbilstības apliecinājuma, testēšanas pārskata vai cita normatīvajos aktos noteikta atbilstību apliecinoša dokumenta, vai bez konfiskācijas.”

166.20 pants. Tabakas izstrādājumu uzglabāšanas un realizācijas noteikumu pārkāpšana

Par nemarķētu vai normatīvo aktu prasībām neatbilstoši marķētu tabakas izstrādājumu uzglabāšanu, realizāciju vai nodošanu realizācijai, izņemot normatīvajos aktos paredzētos gadījumus, –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no simt piecdesmit līdz divsimt latiem, konfiscējot šos tabakas izstrādājumus vai bez konfiskācijas, bet juridiskajām personām – līdz tūkstoš latiem, konfiscējot šos tabakas izstrādājumus vai bez konfiskācijas.

Par tabakas izstrādājumu realizāciju, neievērojot nosacījumu par to realizācijas cenu, –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no simt piecdesmit līdz divsimt latiem, konfiscējot šos tabakas izstrādājumus vai bez konfiskācijas, bet juridiskajām personām – līdz tūkstoš latiem, konfiscējot šos tabakas izstrādājumus vai bez konfiskācijas.

Par šā panta pirmajā un otrajā daļā paredzētajām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no divsimt līdz divsimt piecdesmit latiem, konfiscējot tabakas izstrādājumus vai bez konfiskācijas, bet juridiskajām personām – līdz divtūkstoš latiem, konfiscējot tabakas izstrādājumus vai bez konfiskācijas.

Par tādu tabakas izstrādājumu uzglabāšanu vai realizāciju, kuri nav slēgtā iepakojumā, izņemot normatīvajos aktos paredzētos gadījumus, kā arī par tādu tabakas izstrādājumu uzglabāšanu vai realizāciju, kuru daudzums cigarešu paciņā atšķiras no daudzuma, kāds norādīts uz akcīzes nodokļa markas, –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no simt piecdesmit līdz divsimt latiem, konfiscējot šos tabakas izstrādājumus, bet juridiskajām personām – līdz tūkstoš latiem, konfiscējot šos tabakas izstrādājumus.

Par šā panta ceturtajā daļā paredzētajām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no divsimt līdz divsimt piecdesmit latiem, konfiscējot tabakas izstrādājumus, bet juridiskajām personām – līdz divtūkstoš latiem, konfiscējot tabakas izstrādājumus.

46. Izteikt 166.20 pantu šādā redakcijā:

“166.20 pants. Tabakas izstrādājumu uzglabāšanas un realizācijas noteikumu pārkāpšana

Par tabakas izstrādājumu, kuri nav marķēti ar akcīzes nodokļa markām, vai normatīvo aktu prasībām neatbilstoši ar akcīzes nodokļa markām marķētu tabakas izstrādājumu uzglabāšanu, realizāciju vai nodošanu realizācijai, izņemot normatīvajos aktos paredzētos gadījumus, –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no simt piecdesmit līdz divsimt latiem, bet juridiskajām personām – no divsimt piecdesmit līdz tūkstoš latiem, konfiscējot šos tabakas izstrādājumus vai bez konfiskācijas.

Par tabakas izstrādājumu realizāciju, neievērojot noteikumu par to realizācijas cenu, –

uzliek naudas sodu amatpersonām no simt piecdesmit līdz divsimt latiem, bet juridiskajām personām – no piecsimt līdz tūkstoš latiem, konfiscējot šos tabakas izstrādājumus vai bez konfiskācijas.

Par šā panta pirmajā un otrajā daļā paredzētajām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām un amatpersonām no divsimt līdz divsimt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām – no piecsimt līdz divtūkstoš latiem, konfiscējot šos tabakas izstrādājumus vai bez konfiskācijas.

Par tādu tabakas izstrādājumu uzglabāšanu vai realizāciju, kuri nav slēgtā iepakojumā, izņemot normatīvajos aktos paredzētos gadījumus, kā arī par tādu tabakas izstrādājumu uzglabāšanu vai realizāciju, kuru daudzums cigarešu paciņā atšķiras no daudzuma, kāds norādīts uz akcīzes nodokļa markas, –

uzliek naudas sodu amatpersonām no simt piecdesmit līdz divsimt latiem, bet juridiskajām personām – no divsimt piecdesmit līdz tūkstoš latiem, konfiscējot šos tabakas izstrādājumus.

Par šā panta ceturtajā daļā paredzētajām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, –

uzliek naudas sodu amatpersonām no divsimt līdz divsimt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām – no piecsimt līdz divtūkstoš latiem, konfiscējot tabakas izstrādājumus.”

42.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43.

Finanšu ministrs O.Spurdziņš

Izteikt 166.20 pantu šādā redakcijā:

“166.20 pants. Tabakas izstrādājumu realizācijas noteikumu pārkāpšana

Par tabakas izstrādājumu, kuri nav marķēti ar akcīzes nodokļa markām, piedāvāšanu vai realizāciju, izņemot normatīvajos aktos paredzētos gadījumus, –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no simt piecdesmit līdz trīssimt latiem, bet juridiskajām personām – no piecsimt līdz divtūkstoš latiem, konfiscējot šos tabakas izstrādājumus vai bez konfiskācijas.

Par tabakas izstrādājumu realizāciju, neievērojot noteikumu par to realizācijas cenu, –

uzliek naudas sodu amatpersonām no simt piecdesmit līdz divsimt latiem, bet juridiskajām personām – no divsimt līdz tūkstoš latiem, konfiscējot šos tabakas izstrādājumus vai bez konfiskācijas.

Par šā panta pirmajā un otrajā daļā paredzētajām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām un amatpersonām no divsimt līdz piecsimt latiem, bet juridiskajām personām – no tūkstoš līdz piectūkstoš latiem, konfiscējot šos tabakas izstrādājumus vai bez konfiskācijas.

Par tādu tabakas izstrādājumu uzglabāšanu vai realizāciju, kuri nav slēgtā iepakojumā, izņemot normatīvajos aktos paredzētos gadījumus, kā arī par tādu tabakas izstrādājumu uzglabāšanu vai realizāciju, kuru daudzums cigarešu paciņā atšķiras no daudzuma, kāds norādīts uz akcīzes nodokļa markas, –

uzliek naudas sodu amatpersonām no simt piecdesmit līdz divsimt latiem, bet juridiskajām personām – no divsimt piecdesmit līdz tūkstoš latiem, konfiscējot šos tabakas izstrādājumus.

Par šā panta ceturtajā daļā paredzētajām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, –

uzliek naudas sodu amatpersonām no divsimt līdz divsimt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām – no piecsimt līdz divtūkstoš latiem, konfiscējot tabakas izstrādājumus.”

 

Juridiskā komisija

Izslēgt Finanšu ministra O.Spurdziņa priekšlikuma ceturtajā daļā vārdus “uzglabāšanu vai”.

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

46. Izteikt 166.20 pantu šādā redakcijā:

“166.20 pants. Tabakas izstrādājumu realizācijas noteikumu pārkāpšana

Par tādu tabakas izstrādājumu,  piedāvāšanu vai realizāciju, kuri nav marķēti ar akcīzes nodokļa markām, izņemot normatīvajos aktos paredzētos gadījumus, –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no simt piecdesmit līdz trīssimt latiem, bet juridiskajām personām – no piecsimt līdz divtūkstoš latiem, konfiscējot šos tabakas izstrādājumus vai bez konfiskācijas.

Par tabakas izstrādājumu realizāciju, neievērojot noteikumu par to realizācijas cenu, –

uzliek naudas sodu amatpersonām no simt piecdesmit līdz divsimt latiem, bet juridiskajām personām – no divsimt līdz tūkstoš latiem, konfiscējot šos tabakas izstrādājumus vai bez konfiskācijas.

Par šā panta pirmajā un otrajā daļā paredzētajām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām un amatpersonām no divsimt līdz piecsimt latiem, bet juridiskajām personām – no tūkstoš līdz piectūkstoš latiem, konfiscējot šos tabakas izstrādājumus vai bez konfiskācijas.

Par tādu tabakas izstrādājumu realizāciju, kuri nav slēgtā iepakojumā, izņemot normatīvajos aktos paredzētos gadījumus, kā arī par tādu tabakas izstrādājumu realizāciju, kuru daudzums cigarešu paciņā atšķiras no daudzuma, kāds norādīts uz akcīzes nodokļa markas, –

uzliek naudas sodu amatpersonām no simt piecdesmit līdz divsimt latiem, bet juridiskajām personām – no divsimt piecdesmit līdz tūkstoš latiem, konfiscējot šos tabakas izstrādājumus.

Par šā panta ceturtajā daļā paredzētajām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, –

uzliek naudas sodu amatpersonām no divsimt līdz divsimt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām – no piecsimt līdz divtūkstoš latiem, konfiscējot tabakas izstrādājumus.”

166.26 pants. Negodīga konkurence

Par negodīgu konkurenci, izmantojot arī maldinošu reklāmu, –

uzliek naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem.

47.Izslēgt 166.26 pantu.

 

 

 

47. Izslēgt 166.26 pantu.


 

166.30 pants. Valsts amatpersonai noteikto ierobežojumu un aizliegumu pārkāpšana

Par likumā noteikto uzņēmējdarbības (komercdarbības), valsts amatpersonas amata savienošanas, pārstāvības, ienākumu gūšanas ierobežojumu vai tādu ierobežojumu pārkāpšanu, kuri noteikti attiecībā uz rīcību ar valsts vai pašvaldības mantu, kā arī par valsts amatpersonas funkciju veikšanu interešu konflikta situācijā –

uzliek naudas sodu valsts amatpersonai no piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem, atņemot tiesības ieņemt valsts amatpersonas amatus vai bez tā.

48. Aizstāt 166.30 pantā vārdus “uzņēmējdarbības (komercdarbības)” ar vārdu “komercdarbības”.

 

 

 

48. Aizstāt 166.30 pantā vārdus “uzņēmējdarbības (komercdarbības)” ar vārdu “komercdarbības”.


 

169.3 pants. Ar akcīzes nodokli apliekamo preču uzglabāšanas un pārvadāšanas noteikumu pārkāpšana

Par ar akcīzes nodokli apliekamo preču uzglabāšanas vai pārvadāšanas noteikumu pārkāpšanu –

uzliek naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem, konfiscējot nelikumīgi uzglabātās vai pārvadātās preces un to pārvadāšanai izmantotos transportlīdzekļus vai bez konfiskācijas.

49. Izteikt 169.3 pantu šādā redakcijā:

“169.3 pants. Ar akcīzes nodokli apliekamo preču (to skaitā preču, kurām piemērojams akcīzes nodokļa atbrīvojums vai atvieglojums) aprites noteikumu pārkāpšana

Par ar akcīzes nodokli apliekamo preču (to skaitā preču, kurām piemērojams akcīzes nodokļa atbrīvojums vai atvieglojums) iegādes, realizācijas, uzglabāšanas vai pārvietošanas (pārvadāšanas) noteikumu pārkāpšanu, kā arī par citiem šo preču aprites noteikumu pārkāpumiem –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no piecdesmit līdz piecsimt latiem, bet juridiskajām personām – no divsimt piecdesmit līdz piectūkstoš latiem, konfiscējot šīs preces un to pārvietošanai (pārvadāšanai) izmantotos transportlīdzekļus vai bez konfiskācijas.”

44.

 

 

 

45.

Juridiskais birojs

Izslēgt 169.3 panta nosaukumā tekstu iekavās.

 

Finanšu ministrs O.Spurdziņš

Izteikt 169.3 panta sankciju šādā redakcijā:

“uzliek naudas sodu fiziskajām personām no piecdesmit līdz piecsimt latiem, bet juridiskajām personām – no piecdesmit līdz piectūkstoš latiem, konfiscējot šīs preces un to pārvietošanai (pārvadāšanai) izmantotos transportlīdzekļus vai bez konfiskācijas.”

 

Atbalstīts

 

 

 

Atbalstīts

49. Izteikt 169.3 pantu šādā redakcijā:

“169.3 pants. Ar akcīzes nodokli apliekamo preču aprites noteikumu pārkāpšana

Par ar akcīzes nodokli apliekamo preču (to skaitā preču, kurām piemērojams akcīzes nodokļa atbrīvojums vai atvieglojums) iegādes, realizācijas, uzglabāšanas vai pārvietošanas (pārvadāšanas) noteikumu pārkāpšanu, kā arī par citiem šo preču aprites noteikumu pārkāpumiem –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no piecdesmit līdz piecsimt latiem, bet juridiskajām personām – no piecdesmit līdz piectūkstoš latiem, konfiscējot šīs preces un to pārvietošanai (pārvadāšanai) izmantotos transportlīdzekļus vai bez konfiskācijas.”


 

 

 

46.

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija

Papildināt kodeksu ar 171.1 pantu šādā redakcijā:

“171.1 pants. Alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošu vielu lietošana un smēķēšana, ko izdarījis nepilngadīgais

Par alkoholisko dzērienu, vai citu apreibinošu vielu lietošanu un smēķēšanu, ja to izdarījusi nepilngadīga persona, –

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz piecdesmit latiem.

Par tām pašām darbībām, ja to izdarījusi persona, kura gada laikā jau administratīvi sodīta par šā panta pirmajā daļā paredzēto pārkāpumu, –

uzliek naudas sodu no divdesmit līdz simt latiem.”

Neatbalstīts

 


 

172.pants. Nepilngadīgā iesaistīšana alkoholisko dzērienu lietošanā vai nepilngadīgā novešana līdz dzēruma stāvoklim

Par nepilngadīgā iesaistīšanu alkoholisko dzērienu lietošanā -

uzliek naudas sodu no desmit līdz piecdesmit latiem.

Par nepilngadīgā novešanu līdz dzēruma stāvoklim -

uzliek naudas sodu no divdesmit pieciem līdz simt latiem.

 

47.

 

 

 

 

 

 

 

48.

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija

Papildināt 172. panta nosaukumu un pirmo daļu pirms vārdiem “dzērienu lietošanā” ar vārdu “smēķēšanā”.

 

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija

Papildināt 172. pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

“Par alkoholisko dzērienu vai tabakas izstrādājumu nodošanu nepilngadīgā rīcībā, kā rezultātā šīs vielas kļuvušas nepilngadīgajam brīvi pieejamas lietošanai, –

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz piecdesmit latiem.”

Neatbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

50. Papildināt 172. pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

“Par alkoholisko dzērienu vai tabakas izstrādājumu nodošanu nepilngadīgā rīcībā, tā ka šīs vielas kļuvušas nepilngadīgajam brīvi pieejamas lietošanai, –

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz piecdesmit latiem.”


 

174.3 pants. Sapulču, gājienu un piketu, kā arī publisko izklaides un svētku pasākumu organizēšanas un norises kārtības pārkāpšana

Par sapulču, gājienu un piketu, kā arī publisko izklaides un svētku pasākumu noteiktās organizēšanas un norises kārtības pārkāpšanu –

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz simt latiem, vai piemēro administratīvo arestu uz laiku līdz piecpadsmit diennaktīm.

Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, –

uzliek naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem vai piemēro administratīvo arestu līdz piecpadsmit diennaktīm.

(1998.gada 14.oktobra likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar

50. 174.3 pantā:

 izteikt pirmās daļas sankciju šādā redakcijā:

“uzliek naudas sodu fiziskajām personām no simt līdz divsimt piecdesmit latiem vai piemēro administratīvo arestu uz laiku līdz piecpadsmit diennaktīm, bet juridiskajām personām – no piecsimt līdz divtūkstoš latiem.”;

 

izteikt otrās daļas sankciju šādā redakcijā:

“uzliek naudas sodu fiziskajām personām no divsimt piecdesmit līdz piecsimt latiem vai piemēro administratīvo arestu uz laiku līdz piecpadsmit diennaktīm, bet juridiskajām personām – no divtūkstoš līdz piectūkstoš latiem.”;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

papildināt pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

“Par nepilngadīgo (vecumā līdz sešpadsmit gadiem) iesaistīšanu nesankcionētu sapulču, gājienu un piketu norisē vai organizēšanā, –

uzliek naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem.”

49.

 

 

 

50.

 

 

 

51.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53.

Deputāts V.Agešins

Izslēgt likumprojekta 50. pantu (grozījumi likuma 174.3 pantā).

 

Deputāts V.Buzajevs

Izslēgt likumprojekta 50. pantu (par grozījumiem kodeksa 174.3 pantā).

 

Juridiskā komisija

Izteikt 174.3 panta pirmās daļas sankciju šādā redakcijā:

“izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz divsimt piecdesmit latiem, vai piemēro administratīvo arestu uz laiku līdz piecpadsmit diennaktīm, bet juridiskajām personām uzliek naudas sodu līdz divtūkstoš latiem.”

 

Juridiskā komisija

Izteikt 174.3 panta otrās daļas sankciju šādā redakcijā:

“uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz piecsimt latiem vai piemēro administratīvo arestu uz laiku līdz piecpadsmit diennaktīm, bet juridiskajām personām uzliek naudas sodu līdz piectūkstoš latiem

 

 

 

 

Juridiskais birojs

Aizstāt 174.3 panta trešajā daļā vārdus “(vecumā līdz sešpadsmit gadiem)” ar vārdiem “kas nav sasnieguši 16 gadu vecumu”.

Neatbalstīts

 

 

 

Neatbalstīts

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

51. 174.3 pantā:

 izteikt pirmās daļas sankciju šādā redakcijā:

“izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz divsimt piecdesmit latiem, vai piemēro administratīvo arestu uz laiku līdz piecpadsmit diennaktīm, bet juridiskajām personām uzliek naudas sodu līdz divtūkstoš latiem.”;

 

izteikt otrās daļas sankciju šādā redakcijā:

“uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz piecsimt latiem vai piemēro administratīvo arestu uz laiku līdz piecpadsmit diennaktīm, bet juridiskajām personām uzliek naudas sodu līdz piectūkstoš latiem.”;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

papildināt pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

“Par nepilngadīgo, kas nav sasnieguši 16 gadu vecumu, iesaistīšanu nesankcionētu sapulču, gājienu un piketu norisē vai organizēšanā –

uzliek naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem.”

 

51. Papildināt kodeksu ar 174.5 pantu šādā redakcijā:

“174.5 pants. Sapulču, gājienu un piketu, kā arī publisko izklaides un svētku pasākumu laikā publiski izteikts aicinājums izdarīt administratīvu pārkāpumu

Par sapulču, gājienu un piketu, kā arī publisko izklaides un svētku pasākumu laikā publiski izteiktu aicinājumu izdarīt administratīvu pārkāpumu  –

uzliek naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem.

Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, –

uzliek naudas sodu no divsimt piecdesmit līdz piecsimt latiem vai piemēro administratīvo arestu līdz piecpadsmit diennaktīm.”

54.

 

 

 

 

 

55.

 

 

 

 

 

56.

Deputāts V.Agešins

Izslēgt likumprojekta 51. pantu (kodeksa papildinājums ar 174.5 pantu).

 

Deputāts V.Buzajevs

Izslēgt likumprojekta 51. pantu (par kodeksa papildināšanu ar 174.5 pantā).

 

Juridiskā komisija

Izteikt 174.5 panta nosaukumu un pirmās daļas dispozīciju šādā redakcijā:

“174.5 pants. Publiski aicinājumi izdarīt likumpārkāpumus

Par sapulces, gājiena vai piketa, kā arī publiska izklaides vai svētku pasākuma laikā publiski izteiktu aicinājumu izdarīt likumpārkāpumu-“.

Neatbalstīts

 

 

 

 

 

Neatbalstīts

 

 

 

 

 

Atbalstīts

52. Papildināt kodeksu ar 174.5 pantu šādā redakcijā:

“174.5 pants. Publiski aicinājumi izdarīt likumpārkāpumus

Par sapulces, gājiena vai piketa, kā arī publiska izklaides vai svētku pasākuma laikā publiski izteiktu aicinājumu izdarīt likumpārkāpumu –

uzliek naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem.

Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, –

uzliek naudas sodu no divsimt piecdesmit līdz piecsimt latiem vai piemēro administratīvo arestu līdz piecpadsmit diennaktīm.”


 

 

52. Papildināt kodeksu ar 175.5 un 175.pantu šādā redakcijā:

"175.5 pants. Informācijas nesniegšana vai nepatiesas informācijas sniegšana Konkurences padomei

Par personu vai to apvienību rīcībā esošās informācijas nesniegšanu Konkurences padomei pēc tās pieprasījuma noteiktā termiņā un apjomā, kā arī par nepatiesas informācijas sniegšanu –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz piecsimt latiem, bet juridiskajām personām – no piecdesmit līdz desmittūkstoš latiem.

 

 

 

53. Papildināt kodeksu ar 175.5 un 175.pantu šādā redakcijā:

"175.5 pants. Informācijas nesniegšana vai nepatiesas informācijas sniegšana Konkurences padomei

Par personu vai to apvienību rīcībā esošās informācijas nesniegšanu Konkurences padomei pēc tās pieprasījuma noteiktā termiņā un apjomā, kā arī par nepatiesas informācijas sniegšanu –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz piecsimt latiem, bet juridiskajām personām – no piecdesmit līdz desmittūkstoš latiem.

 

175.6 pants. Konkurences padomes lēmumu un amatpersonu likumīgo prasību nepildīšana

Par Konkurences padomes lēmumu vai amatpersonu likumīgo prasību

nepildīšanu –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz piecsimt latiem, bet juridiskajām personām – no piecdesmit līdz desmittūkstoš latiem."

 

 

 

175.6 pants. Konkurences padomes lēmumu un amatpersonu likumīgo prasību nepildīšana

Par Konkurences padomes lēmumu vai amatpersonu likumīgo prasību nepildīšanu –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz piecsimt latiem, bet juridiskajām personām – no piecdesmit līdz desmittūkstoš latiem."


 

176.pants. Patvarība

Par patvarību, tas ir, kādas darbības izdarīšanu patvaļīgi, apejot likumā noteikto kārtību, ja šīs darbības tiesiskumu apstrīd cita persona, valsts vai sabiedriskais uzņēmums, iestāde vai organizācija, ja šī patvarība nav saistīta ar ievērojama zaudējuma nodarīšanu, –

uzliek naudas sodu līdz divdesmit pieciem latiem.

53. Izslēgt 176.pantā vārdus “ja šīs darbības tiesiskumu apstrīd cita persona, valsts vai sabiedriskais uzņēmums, iestāde vai organizācija”.

57.

Juridiskā komisija

Izteikt 176.pantu šādā redakcijā:

“176.pants. Patvarība

Par patvarību, tas ir, kādas darbības izdarīšanu patvaļīgi, apejot likumā noteikto kārtību, ja šī patvarība nav saistīta ar ievērojama zaudējuma nodarīšanu, –

uzliek naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem.”

Atbalstīts

54. Izteikt 176.pantu šādā redakcijā:

“176.pants. Patvarība

Par patvarību, tas ir, kādas darbības izdarīšanu patvaļīgi, apejot likumā noteikto kārtību, ja šī patvarība nav saistīta ar ievērojama zaudējuma nodarīšanu, –

uzliek naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem.”

176.1 pants. Sabiedrisko organizāciju darbības uzsākšanas un izbeigšanas noteikumu pārkāpšana

Par sabiedriskās organizācijas vai sabiedrisko organizāciju apvienības publiskās darbības uzsākšanu pirms sabiedriskās organizācijas vai sabiedrisko organizāciju apvienības reģistrācijas, kā arī par sabiedriskās organizācijas vai sabiedrisko organizāciju apvienības darbības turpināšanu pēc sabiedriskās organizācijas vai sabiedrisko organizāciju apvienības reģistrācijas

anulēšanas –

uzliek naudas sodu sabiedriskās organizācijas vai sabiedrisko organizāciju apvienības vadītājiem vai pilnvarotajiem vadības locekļiem līdz divsimt piecdesmit latiem.

54. Izteikt 176.1 panta sankciju šādā redakcijā:

“uzliek naudas sodu no divsimt piecdesmit līdz piecsimt latiem vai piemēro administratīvo arestu līdz piecpadsmit diennaktīm, konfiscējot sabiedriskās organizācijas vai sabiedrisko organizāciju apvienības darbības nodrošināšanai izmantoto īpašumu un aparatūru, kā arī sabiedriskās organizācijas vai sabiedrisko organizāciju apvienības atribūtiku, uzskates un informatīvos materiālus un literatūru.”

58.

 

 

 

 

59.

Deputāts V.Buzajevs

Izslēgt likumprojekta 54. pantu (par grozījumiem kodeksa 176.1 pantā).

 

Juridiskais birojs

Aizstāt likumprojekta 54.pantā vārdus “sabiedriskās organizācijas vai sabiedrisko organizāciju apvienības da rbības nodrošināšanai izmantoto īpašumu un aparatūru, kā arī sabiedriskās organizācijas vai sabiedrisko organizāciju apvienības atribūtiku, uzskates un informatīvos materiālus un literatūru”  ar vārdiem “administratīvā pārkāpuma priekšmetus un izdarīšanas rīkus”.

Neatbalstīts

 

 

 

 

Atbalstīts

55. Izteikt 176.1 panta sankciju šādā redakcijā:

“uzliek naudas sodu no divsimt piecdesmit līdz piecsimt latiem vai piemēro administratīvo arestu līdz piecpadsmit diennaktīm, konfiscējot administratīvā pārkāpuma priekšmetus un izdarīšanas rīkus.”

179.1 pants. Stratēģiskas nozīmes preču ražošanas, glabāšanas un lietošanas noteikumu pārkāpšana

Par stratēģiskas nozīmes preču (izņemot jonizējošā starojuma avotus) ražošanas, glabāšanas un lietošanas noteikumu pārkāpšanu uzņēmējdarbībā –

uzliek naudas sodu juridiskajām personām no divsimt līdz piectūkstoš latiem, konfiscējot attiecīgās preces vai bez konfiskācijas.

55. Aizstāt 179.1 pantā vārdu “uzņēmējdarbībā” ar vārdu “komercdarbībā”.

 

 

 

56. Aizstāt 179.1 pantā vārdu “uzņēmējdarbībā” ar vārdu “komercdarbībā”.

181.pants. Ieroču, munīcijas, speciālo līdzekļu un pirotehnisko izstrādājumu aprites kārtības pārkāpšana

Par šaujamieroča, munīcijas vai lielas enerģijas pneimatiskā ieroča iegādāšanās, reģistrācijas, glabāšanas, pārvadāšanas, pārsūtīšanas, nēsāšanas, ievešanas Latvijas Republikā vai izvešanas no Latvijas Republikas kārtības pārkāpšanu, ko izdarījusi fiziskā persona, kurai ir attiecīga

atļauja, —

uzliek naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem vai atņem šaujamieroča un lielas enerģijas pneimatiskā ieroča iegādāšanās, glabāšanas un nēsāšanas tiesības uz laiku no viena gada līdz trim gadiem.

Par šaujamieroča, munīcijas vai lielas enerģijas pneimatiskā ieroča iegādāšanās, reģistrācijas, glabāšanas, pārvadāšanas, pārsūtīšanas, nēsāšanas, ievešanas Latvijas Republikā, izvešanas no Latvijas Republikas vai izmantošanas kārtības pārkāpšanu, ko izdarījusi juridiskā persona, kurai ir attiecīga atļauja, —

uzliek naudas sodu no piecdesmit līdz trīssimt piecdesmit latiem vai atņem šaujamieroča un lielas enerģijas pneimatiskā ieroča iegādāšanās un glabāšanas tiesības uz laiku no viena gada līdz trim gadiem.

Par gāzes pistoles (revolvera) glabāšanas vai nēsāšanas kārtības pārkāpšanu —

uzliek naudas sodu līdz simt latiem.

Par aukstā ieroča nēsāšanas vai mazas enerģijas pneimatiskā ieroča vai aukstā ieroča (loka, arbaleta, metamā naža, cirvja vai cita aukstā ieroča) izmantošanas kārtības pārkāpšanu —

uzliek naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem.

Par pirotehniskā izstrādājuma izmantošanas kārtības pārkāpšanu —

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz simt piecdesmit latiem.

Par šaujamieroča pielietošanas vai izmantošanas nosacījumu vai kārtības pārkāpšanu vai lielas enerģijas pneimatiskā ieroča izmantošanas kārtības pārkāpšanu, ko izdarījusi fiziskā persona, kurai ir attiecīga atļauja, vai gāzes pistoles (revolvera) pielietošanas nosacījumu vai kārtības pārkāpšanu —

uzliek naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem vai atņem šaujamieroča vai lielas enerģijas pneimatiskā ieroča iegādāšanās, glabāšanas un nēsāšanas tiesības uz laiku no viena gada līdz trim gadiem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juridiskais birojs

Papildināt 181.panta piekto daļu pēc vārda “kārtības” ar vārdiem “vai izmantošanas ierobežojumu”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

57. Papildināt 181.panta piekto daļu pēc vārda “kārtības” ar vārdiem “vai izmantošanas ierobežojumu”.

183.1 pants. Iekšējās drošības dienesta reģistrācijas kārtības un darbības noteikumu pārkāpšana

Par iekšējās drošības dienesta nereģistrēšanu –

uzliek naudas sodu iestāžu, uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) un organizāciju vadītājiem no piecdesmit līdz simt latiem.

Par iekšējās drošības dienesta darbības noteikumu pārkāpšanu –

uzliek naudas sodu iestāžu, uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) un organizāciju vadītājiem no piecdesmit līdz simt latiem.

56. Aizstāt 183.1 pantā vārdus “iestāžu, uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) un organizāciju vadītājiem” ar vārdiem “komersantiem, iestāžu un organizāciju vadītājiem”.

61.

Juridiskais birojs

Aizstāt likumprojekta 56.pantā vārdus “komersantiem, iestāžu un organizāciju vadītājiem”  ar vārdu “amatpersonām”.

Atbalstīts

58. Aizstāt 183.1 pantā vārdus “iestāžu, uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) un organizāciju vadītājiem” ar vārdu “amatpersonām”.


 

201.2 pants. Masu informācijas līdzekļu brīvības principa pārkāpšana

Par atteikšanos politisku iemeslu dēļ pieņemt un pildīt izdevumu tiražēšanas pasūtījumus to uzņēmumu, iestāžu vai organizāciju amatpersonām, kuru saimnieciskā darbība saistīta ar periodisko izdevumu pavairošanu, –

uzliek naudas sodu līdz simt latiem.

Par nelikumīgu atteikšanos atļaut lietot frekvenci vai kanālu radio vai televīzijas masu informācijas līdzekļiem programmu izplatīšanai –

uzliek naudas sodu līdz simt latiem.

57. Aizstāt 201.2 panta pirmajā daļā vārdus “uzņēmumu, iestāžu vai organizāciju amatpersonām, kuru saimnieciskā darbība saistīta ar periodisko izdevumu pavairošanu” ar vārdiem “iestāžu vai organizāciju amatpersonām, kā arī komersantiem, kuru saimnieciskā darbība saistīta ar periodisko izdevumu pavairošanu”.

62.

Juridiskais birojs

Izteikt likumprojekta 57.pantu šādā redakcijā:

“Izteikt 201.2 panta pirmo daļu šādā redakcijā:

 “Par atteikšanos politisku iemeslu dēļ pieņemt un pildīt izdevumu tiražēšanas pasūtījumus-

  uzliek naudas sodu amatpersonām līdz simt latiem.””

Atbalstīts

59. Izteikt 201.2 panta pirmo daļu šādā redakcijā:

 “Par atteikšanos politisku iemeslu dēļ pieņemt un pildīt izdevumu tiražēšanas pasūtījumus-

  uzliek naudas sodu amatpersonām līdz simt latiem.”

201.10 pants. Muitas procedūru izpildes noteikumu pārkāpšana

(1) Par muitas procedūru izpildes noteikumu pārkāpšanu, izņemot gadījumus, kad pārkāpums izdarīts tehniskas kļūdas vai nejaušības dēļ un tā rezultātā nevar rasties muitas parāds, –

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz simt latiem, bet juridiskajām personām – līdz piecsimt latiem, konfiscējot preces vai bez konfiskācijas.

(2) Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz divsimt latiem, bet juridiskajām personām – līdz tūkstoš latiem, konfiscējot preces vai bez konfiskācijas.

(3) Par stratēģiskas nozīmes preču importa, eksporta un tranzīta noteikumu pārkāpšanu –

uzliek naudas sodu juridiskajām personām no piectūkstoš līdz desmittūkstoš latiem, konfiscējot attiecīgās preces.

(2001.gada 14.jūnija likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 2003.gada 8.maija likumu)

58. Izteikt 201.10 pantu šādā redakcijā:

< p class=MsoNormal style='text-indent:12.6pt'>“201.10 pants. Muitas režīmu izpildes noteikumu pārkāpšana

 Par muitas režīmu izpildes noteikumu pārkāpšanu, izņemot gadījumus, kad pārkāpums izdarīts tehniskas kļūdas vai nejaušības dēļ un tā rezultātā nevar rasties muitas parāds, –

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz simt latiem, bet juridiskajām personām – līdz piecsimt latiem, konfiscējot preces vai bez konfiskācijas.

Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz divsimt latiem, bet juridiskajām personām – līdz tūkstoš latiem, konfiscējot preces vai bez konfiskācijas.

Par muitas režīma piemērošanu kontrafaktām un pirātiskām precēm vai šo preču pagaidu uzglabāšanu –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām – no piecsimt līdz piectūkstoš latiem, konfiscējot šīs preces.

Par stratēģiskas nozīmes preču importa, eksporta un tranzīta noteikumu

pārkāpšanu –

uzliek naudas sodu juridiskajām personām no piectūkstoš līdz desmittūkstoš latiem, konfiscējot attiecīgās preces.”

 

 

 

60. Izteikt 201.10, 201.11 , 201.12 , 201.13 , 201.14  un 201.15  pantu šādā redakcijā:

“201.10 pants. Muitas režīmu izpildes noteikumu pārkāpšana

 Par muitas režīmu izpildes noteikumu pārkāpšanu, izņemot gadījumus, kad pārkāpums izdarīts tehniskas kļūdas vai nejaušības dēļ un tā rezultātā nevar rasties muitas parāds, –

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz simt latiem, bet juridiskajām personām – līdz piecsimt latiem, konfiscējot preces vai bez konfiskācijas.

Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz divsimt latiem, bet juridiskajām personām – līdz tūkstoš latiem, konfiscējot preces vai bez konfiskācijas.

Par muitas režīma piemērošanu kontrafaktām un pirātiskām precēm vai šo preču pagaidu uzglabāšanu –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām – no piecsimt līdz piectūkstoš latiem, konfiscējot šīs preces.

Par stratēģiskas nozīmes preču importa, eksporta un tranzīta noteikumu

pārkāpšanu –

uzliek naudas sodu juridiskajām personām no piectūkstoš līdz desmittūkstoš latiem, konfiscējot attiecīgās preces.


 

201.11 pants. Preču izvešana no muitas kontroles zonas bez muitas iestādes atļaujas

Par preču izvešanu no muitas kontroles zonas bez muitas iestādes atļaujas –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz divsimt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām – līdz diviem tūkstošiem piecsimt latiem, konfiscējot preces vai bez konfiskācijas.

59. Izteikt 201.11 pantu šādā redakcijā:

“201.11 pants. Preču un citu vērtību izvešana no muitas kontroles zonas bez muitas iestādes atļaujas

Par preču vai citu vērtību izvešanu no muitas kontroles zonas bez muitas iestādes

atļaujas –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz divsimt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām – līdz diviem tūkstošiem piecsimt latiem, konfiscējot preces vai bez konfiskācijas.”

 

 

 

201.11 pants. Preču un citu vērtību izvešana no muitas kontroles zonas bez muitas iestādes atļaujas

Par preču vai citu vērtību izvešanu no muitas kontroles zonas bez muitas iestādes atļaujas –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz divsimt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām – līdz divtūkstoš piecsimt latiem, konfiscējot preces vai bez konfiskācijas.

201.12 pants. Preču pārvietošana pāri Latvijas Republikas muitas robežai, tās noslēpjot no muitas kontroles

Par preču pārvietošanu pāri Latvijas Republikas muitas robežai, ja tās noslēpj no muitas kontroles, tas ir, izmantojot slēptuves vai citus paņēmienus, kuri apgrūtina preču atklāšanu, vai tām piešķir citu preču izskatu, –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz divsimt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām – līdz pieciem tūkstošiem latu, konfiscējot noslēptās preces.

Par muitas procedūras piemērošanu kontrafaktām un pirātiskām precēm vai šo preču pagaidu uzglabāšanu –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām – no piecsimt līdz piectūkstoš latiem, konfiscējot šīs preces.

60. Izteikt 201.12 pantu šādā redakcijā:

“201.12 pants. Kontrabanda

Par muitošanai pakļauto preču vai citu vērtību ievešanu Latvijas Republikas muitas teritorijā vai izvešanu no tās, apejot muitas kontroli vai noslēpjot šīs preces vai citas vērtības no šādas kontroles, vai nedeklarējot, vai izmantojot viltotus muitas vai citus dokumentus, vai citādā nelikumīgā veidā

(kontrabanda), –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām – no piecsimt līdz piectūkstoš latiem, konfiscējot šīs preces vai citas vērtības.”

 

 

 

201.12 pants. Kontrabanda

Par muitošanai pakļauto preču vai citu vērtību ievešanu Latvijas Republikas muitas teritorijā vai izvešanu no tās, apejot muitas kontroli vai noslēpjot šīs preces vai citas vērtības no šādas kontroles, vai nedeklarējot, vai izmantojot viltotus muitas vai citus dokumentus, vai citādā nelikumīgā veidā

(kontrabanda), –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām – no piecsimt līdz piectūkstoš latiem, konfiscējot šīs preces vai citas vērtības.

201.13 pants. Viltotu, nelikumīgā ceļā iegūtu vai nepatiesu informāciju saturošu dokumentu iesniegšana muitas iestādē

Par viltotu, nelikumīgā ceļā iegūtu vai jebkāda veida nepatiesu informāciju saturošu dokumentu iesniegšanu muitas iestādē –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz divsimt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām – līdz sešiem tūkstošiem latu, konfiscējot attiecīgās preces vai bez konfiskācijas.

61. Izteikt 201.13 pantu šādā redakcijā:

“201.13 pants. Nepatiesu informāciju saturošu dokumentu iesniegšana muitas iestādei

Par jebkāda veida nepatiesu informāciju saturošu dokumentu iesniegšanu muitas iestādē –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz divsimt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām – līdz seštūkstoš latiem, konfiscējot attiecīgās preces vai bez konfiskācijas.”

 

 

 

201.13 pants. Nepatiesu informāciju saturošu dokumentu iesniegšana muitas iestādei

Par jebkāda veida nepatiesu informāciju saturošu dokumentu iesniegšanu muitas iestādei –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz divsimt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām – līdz seštūkstoš latiem, konfiscējot attiecīgās preces vai bez konfiskācijas.

201.14 pants. Preču nedeklarēšana vai deklarēšana ar neīstu nosaukumu

(1) Par tādu preču nedeklarēšanu, kuras ir paredzēts pakļaut muitas procedūrai, tas ir, par precīzu ziņu neiesniegšanu par precēm pēc noteiktas formas, kā arī par to deklarēšanu ar neīstu nosaukumu, izņemot gadījumus, kad pārkāpums izdarīts tehniskas kļūdas vai nejaušības dēļ un tā rezultātā nevar rasties muitas parāds, –

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz septiņdesmit pieciem latiem, bet juridiskajām personām – līdz tūkstoš latiem, konfiscējot attiecīgās preces vai bez konfiskācijas.

(2) Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz simt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām – līdz divtūkstoš latiem, konfiscējot attiecīgās preces vai bez konfiskācijas.

62. Izteikt 201.14 pantu šādā redakcijā:

“201.14 pants. Preču deklarēšana ar neīstu nosaukumu vai neatbilstošu kodu

Par preču deklarēšanu ar neīstu nosaukumu vai tām neatbilstošu Eiropas Savienības kombinētās nomenklatūras kodu, izņemot gadījumus, kad pārkāpums izdarīts tehniskas kļūdas vai nejaušības dēļ un tā rezultātā nevar rasties muitas parāds, –

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz septiņdesmit pieciem latiem, bet juridiskajām personām – līdz tūkstoš latiem, konfiscējot attiecīgās preces vai bez konfiskācijas.

 Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz simt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām – līdz divtūkstoš latiem, konfiscējot attiecīgas preces vai bez konfiskācijas.”

 

 

 

201.14 pants. Preču deklarēšana ar neīstu nosaukumu vai neatbilstošu kodu

Par preču deklarēšanu ar neīstu nosaukumu vai tām neatbilstošu Eiropas Savienības kombinētās nomenklatūras kodu, izņemot gadījumus, kad pārkāpums izdarīts tehniskas kļūdas vai nejaušības dēļ un tā rezultātā nevar rasties muitas parāds, –

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz septiņdesmit pieciem latiem, bet juridiskajām personām – līdz tūkstoš latiem, konfiscējot attiecīgās preces vai bez konfiskācijas.

 Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz simt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām – līdz divtūkstoš latiem, konfiscējot attiecīgas preces vai bez konfiskācijas.

201.15 pants. Preču uzglabāšana vai pārvadāšana bez dokumentiem, kuri apliecina preču legālu pārvietošanu pāri muitas robežai

Par tādu preču uzglabāšanu, pārvadāšanu, pārsūtīšanu vai realizēšanu, kas Latvijas Republikā ievestas bez dokumentiem, kuri apliecina preču legālu pārvietošanu pāri muitas robežai, vai bez to īpašumtiesības vai valdījumu apliecinošiem dokumentiem, –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz simt latiem, bet juridiskajām personām – līdz tūkstoš latiem, konfiscējot preces vai bez konfiskācijas.

(1998.gada 17.jūnija likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 2001.gada 14.jūnija likumu)

63. Izteikt 201.15 pantu šādā redakcijā:

“201.15 pants. Neatļautas darbības ar muitošanai pakļautajām precēm un citām vērtībām

 Par muitošanai pakļauto preču vai citu vērtību glabāšanu, pārvadāšanu, pārsūtīšanu vai realizēšanu Latvijas Republikas muitas teritorijā bez muitas iestāžu atļaujas –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz simt latiem, bet juridiskajām personām – līdz tūkstoš latiem, konfiscējot preces vai bez konfiskācijas.

 Par muitas nodrošinājumu noņemšanu, mainīšanu vai iznīcināšanu bez muitas iestāžu atļaujas –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz simt latiem, bet juridiskajām personām – līdz tūkstoš latiem, konfiscējot preces vai bez konfiskācijas.”

 

 

 

201.15 pants. Neatļautas darbības ar muitošanai pakļautajām precēm un citām vērtībām

 Par muitošanai pakļauto preču vai citu vērtību glabāšanu, pārvadāšanu, pārsūtīšanu vai realizēšanu Latvijas Republikas muitas teritorijā bez muitas iestāžu atļaujas –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz simt latiem, bet juridiskajām personām – līdz tūkstoš latiem, konfiscējot preces vai bez konfiskācijas.

 Par muitas nodrošinājumu noņemšanu, mainīšanu vai iznīcināšanu bez muitas iestāžu atļaujas –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz simt latiem, bet juridiskajām personām – līdz tūkstoš latiem, konfiscējot preces vai bez konfiskācijas.”

201.16 pants. Tādu preču izmantošana citiem mērķiem bez muitas iestādes atļaujas, kurām piešķirti muitas maksājumu atvieglojumi

Par preču izmantošanu bez muitas iestādes atļaujas citiem mērķiem, nevis tiem, kuriem piešķirti muitas maksājumu atvieglojumi, –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz simt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām – līdz trim tūkstošiem latu.

(1998.gada 17.jūnija likuma redakcijā)

64. Aizstāt 201.16 panta nosaukumā un tekstā vārdus "muitas maksājumu" ar vārdiem "muitas nodokļu un citu muitas maksājumu".

 

 

 

61. Aizstāt 201.16 panta nosaukumā un tekstā vārdus "muitas maksājumu" ar vārdiem "muitas nodokļu un citu muitas maksājumu".

201.17 pants. Darbības, kuru rezultātā nav samaksāti pilnā apjomā muitas maksājumi

Par muitas maksājumu nemaksāšanu noteiktajos termiņos, kā arī citām darbībām, kuru rezultātā nav samaksāti pilnā apjomā muitas maksājumi, –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz simt latiem, bet juridiskajām personām – līdz tūkstoš latiem.

(1998.gada 17.jūnija likuma redakcijā)

 

65. Izteikt 201.17 pantu šādā redakcijā:

"201.17 pants. Darbības, kuru rezultātā nav samaksāti pilnā apjomā muitas nodokļi un citi muitas maksājumi

Par muitas nodokļu un citu muitas maksājumu nemaksāšanu noteiktajos termiņos, kā arī citām darbībām, kuru rezultātā nav samaksāti pilnā apjomā muitas nodokļi un citi muitas

maksājumi, –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz simt latiem, bet juridiskajām personām – līdz tūkstoš latiem.”

63

Juridiskais birojs

Aizstāt 201.17 panta tekstā vārdu “un”  ar vārdu “vai”.

 

Atbalstīts

62. Izteikt 201.17 pantu šādā redakcijā:

"201.17 pants. Darbības, kuru rezultātā nav samaksāti pilnā apjomā muitas nodokļi un citi muitas maksājumi

Par muitas nodokļu un citu muitas maksājumu nemaksāšanu noteiktajos termiņos, kā arī citām darbībām, kuru rezultātā nav samaksāti pilnā apjomā muitas nodokļi vai citi muitas

maksājumi, –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz simt latiem, bet juridiskajām personām – līdz tūkstoš latiem.”

201.28 pants. Valsts valodas lietošanas nenodrošināšana lietvedībā

Par valsts valodas lietošanas nenodrošināšanu lietvedībā un dokumentos, ja normatīvais akts paredz valsts valodas lietošanu, –

uzliek naudas sodu iestāžu, uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) un organizāciju vadītājiem vai atbildīgajām amatpersonām, kā arī pašnodarbinātajām personām no piecdesmit līdz simt latiem.

Par tādiem pašiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, –

uzliek naudas sodu no simt līdz simt piecdesmit latiem.

66. Aizstāt 201.28 panta pirmās daļas sankcijā vārdus “iestāžu, uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) un organizāciju vadītājiem vai atbildīgajām amatpersonām, kā arī pašnodarbinātajām personām” ar vārdiem “iestāžu un organizāciju vadītājiem vai atbildīgajām amatpersonām, komersantiem, kā arī pašnodarbinātajām personām”.

64.

Juridiskais birojs

Izteikt likumprojekta 66.pantu šādā redakcijā:

“Izteikt 201.28 panta pirmās daļas sankciju šādā redakcijā:

 “uzliek naudas sodu no piecdesmit līdz simt latiem.””

Atbalstīts

63. Izteikt 201.28 panta pirmās daļas sankciju šādā redakcijā:

 “uzliek naudas sodu no piecdesmit līdz simt latiem.”

201.29 pants. Ārstniecības, veselības aprūpes, sabiedriskās drošības un citu sabiedrisku pakalpojumu sniegšanas līgumu neslēgšana valsts valodā vai tulkojuma valsts valodā nepievienošana svešvalodā noslēgtam līgumam

Par fizisko un juridisko personu ārstniecības, veselības aprūpes, sabiedriskās drošības un citu sabiedrisku pakalpojumu sniegšanas līgumu neslēgšanu valsts valodā vai par tulkojuma valsts valodā nepievienošanu svešvalodā noslēgtam līgumam –

uzliek naudas sodu iestāžu, uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) un organizāciju vadītājiem vai atbildīgajām amatpersonām, kā arī pašnodarbinātajām personām no piecdesmit līdz simt latiem.

Par tādiem pašiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, –

uzliek naudas sodu no simt līdz simt piecdesmit latiem.

67. Aizstāt 201.29 panta pirmās daļas sankcijā vārdus “iestāžu, uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) un organizāciju vadītājiem vai atbildīgajām amatpersonām, kā arī pašnodarbinātajām personām” ar vārdiem “iestāžu un organizāciju vadītājiem vai atbildīgajām amatpersonām, komersantiem, kā arī pašnodarbinātajām personām”.

65.

Juridiskais birojs

Izteikt likumprojekta 67.pantu šādā redakcijā:

“Izteikt 201.29 panta pirmās daļas sankciju šādā redakcijā:

 “uzliek naudas sodu no piecdesmit līdz simt latiem.””

Atbalstīts

64. Izteikt 201.29 panta pirmās daļas sankciju šādā redakcijā:

 “uzliek naudas sodu no piecdesmit līdz simt latiem.”

201.30 pants. Valsts valodā noformētu dokumentu nepieņemšana vai neizskatīšana

Par valsts valodā noformētu dokumentu nepieņemšanu vai neizskatīšanu, ja dokumenti atbilst iestādes, uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) vai organizācijas kompetencei, –

uzliek naudas sodu iestāžu, uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) un organizāciju atbildīgajām amatpersonām, kā arī pašnodarbinātajām personām no divdesmit pieciem līdz piecdesmit latiem.

Par tādiem pašiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, –

uzliek naudas sodu no piecdesmit līdz simt latiem.

68. Aizstāt 201.30panta pirmajā daļā vārdus “iestādes, uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) vai organizācijas” ar vārdiem “iestādes, organizācijas vai komersanta” un vārdus “iestāžu, uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) un organizāciju atbildīgajām amatpersonām, kā arī pašnodarbinātajām

personām” – ar vārdiem “iestāžu un organizāciju atbildīgajām amatpersonām, komersantiem, kā arī pašnodarbinātajām personām”.

66.

Juridiskais birojs

Izteikt likumprojekta 68.pantu šādā redakcijā:

“Izteikt 201.30 panta pirmo daļu šādā redakcijā:

 “Par valsts valodā noformētu dokumentu nepieņemšanu  vai neizskatīšanu, ja dokumenti atbilst iestādes, organizācijas vai komersanta kompetencei,-

 uzliek naudas sodu no divdesmit pieciem līdz piecdesmit latiem.””

Atbalstīts

65. Izteikt 201.30 panta pirmo daļu šādā redakcijā:

 “Par valsts valodā noformētu dokumentu nepieņemšanu  vai neizskatīšanu, ja dokumenti atbilst iestādes, organizācijas vai komersanta kompetencei,-

 uzliek naudas sodu no divdesmit pieciem līdz piecdesmit latiem.”


 

201.33 pants. Nosaukumu neveidošana un nelietošana valsts valodā

Par iestāžu, sabiedrisko organizāciju, uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) nosaukumu, kā arī pasākumu nosaukumu neveidošanu vai nelietošanu valsts valodā, ja normatīvais akts paredz nosaukuma veidošanu un lietošanu valsts valodā, –

uzliek naudas sodu atbildīgajām personām no divdesmit pieciem līdz simt latiem.

69. Aizstāt 201.33pantā vārdus “uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību)” ar vārdu “komersantu”.

 

 

 

66. Aizstāt 201.33 pantā vārdus “uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību)” ar vārdu “komersantu”.

201.34 pants. Zīmogu, spiedogu un veidlapu tekstu neatveidošana valsts valodā

Par zīmogu, spiedogu vai veidlapu tekstu neatveidošanu valsts valodā, ja normatīvais akts paredz šos tekstus atveidot valsts valodā, –

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu iestāžu, uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) un organizāciju vadītājiem vai atbildīgajām amatpersonām, kā arī pašnodarbinātajām personām no divdesmit pieciem līdz piecdesmit latiem.

Par tādiem pašiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, –

uzliek naudas sodu no piecdesmit līdz simt latiem.

70. Aizstāt 201.34 panta pirmās daļas sankcijā vārdus “iestāžu, uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) un organizāciju vadītājiem vai atbildīgajām amatpersonām, kā arī pašnodarbinātajām personām” ar vārdiem “iestāžu vai organizāciju vadītājiem vai atbildīgajām amatpersonām, komersantiem, kā arī pašnodarbinātajām personām”.

67.

Juridiskais birojs

Izteikt likumprojekta 70.pantu šādā redakcijā:

“Izteikt 201.34 panta pirmās daļas sankciju šādā redakcijā:

 “izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu no divdesmit pieciem līdz piecdesmit latiem.””

Atbalstīts

67. Izteikt 201.34 panta pirmās daļas sankciju šādā redakcijā:

 “izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu no divdesmit pieciem līdz piecdesmit latiem.”

 

 

68.

Izglītības un zinātnes ministrijas parlamentārais sekretārs D.Šēnbergs

Papildināt kodeksu ar 201.59 pantu šādā redakcijā:

“201.59 pants. Studiju līguma noteikumu pārkāpšana

Par studiju līgumā obligāti ietveramo noteikumu neiekļaušanu līgumā vai studiju līgumā iekļauto noteikumu pārkāpšanu –

uzliek naudas sodu izglītības iestādes vadītājam no piecdesmit līdz simt latiem.

Par tādiem pašiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, -

uzliek naudas sodu izglītības iestādes vadītājam no simt līdz divsimt latiem.”

Neatbalstīts

 


 

204.5 pants. Izložu un azartspēļu organizēšanas un rīkošanas kārtības pārkāpšana

Par izložu vai azartspēļu organizēšanas un rīkošanas kārtības pārkāpšanu –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz divsimt latiem, juridiskajām personām – līdz piecsimt latiem.

Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz divsimt piecdesmit latiem, juridiskajām personām – līdz tūkstoš latiem, konfiscējot administratīvā pārkāpuma priekšmetus un izdarīšanas rīkus vai bez konfiskācijas vai atņemot tiesības veikt zināma veida uzņēmējdarbību vai bez tā.

71. Aizstāt 204.5 panta otrās daļas sankcijā vārdu “uzņēmējdarbību” ar vārdu “komercdarbību”.

 

 

 

68. Aizstāt 204.5 panta otrās daļas sankcijā vārdu “uzņēmējdarbību” ar vārdu “komercdarbību”.


 

210.pants. Pašvaldību administratīvās komisijas

Pašvaldību administratīvās komisijas izskata šā kodeksa 44., 53.1 (par pārkāpumiem, ko izdarījusi persona), 89., 93., 94.pantā, 95.panta pirmajā daļā, 96.-98., 98.1, 98.2, 100., 102.1, 103., 103.2, 103.6, 106.-108.pantā, 111.panta trešajā, ceturtajā, piektajā, sestajā, septītajā un astotajā daļā (par pārkāpumu izdarīšanu Nacionālo bruņoto spēku lidlaukos, kurus neizmanto civilā aviācija, vai šādu lidlauku tuvumā), 134., 135., 136., 137., 137.1, 138. (par pārkāpumiem autotransportā), 140., 144., 148., 149., 149.1, 150., 152., 155.pantā, izņemot tā trešo un ceturto daļu, 155.5 pantā, 156.panta pirmajā daļā, 156.4 panta pirmajā daļā (izņemot lietas par pārkāpumiem tajos gadījumos, kad kontroli veikušas un administratīvo pārkāpumu protokolu sastādījušas tādas institūcijas amatpersonas, kas pilnvarotas izskatīt attiecīgā administratīvā pārkāpuma lietu), 167.1, 172., 172.1, 172.2, 172.4 pantā, 173.pantā, 174.3 panta pirmajā daļā, 176., 185.-190., 190.2, 190.3, 190.10, 190.11, 190.12 , 194.3, 197. (izņemot lietas par gadījumiem, kad zīmogus vai plombas uzlikusi valsts iestādes amatpersona) un 202.-204.pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.

Pašvaldību administratīvās komisijas izskata arī administratīvo pārkāpumu lietas par pašvaldību saistošo noteikumu pārkāpumiem.

Pašvaldību administratīvās komisijas izskata materiālus vai administratīvo pārkāpumu lietas un izlemj jautājumus par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu nepilngadīgajiem.

Pašvaldības var izveidot administratīvās komisijas bērnu lietu apakškomisiju.

Bērnu lietu apakškomisija izskata bērnu izdarītos administratīvos pārkāpumus un šā kodeksa 172.2, 172.4 un 173.pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.

 

69

 

 

 

 

 

70

 

 

 

 

71

Juridiskā komisija

Papildināt 210. panta pirmo daļu pēc vārdiem “(par pārkāpumiem, ko izdarījusi persona)” ar skaitļiem 51.– 54., 57., 58., 66., 69., 75., 76.,”.

 

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija

Papildināt 210. pantu pēc skaitļa “167.1” ar skaitli “171.1”.

 

Juridiskais birojs

Aizstāt 210.panta pirmajā daļā skaitli un vārdus “174.3 panta pirmajā daļā”  ar skaitli un vārdiem “174.3 panta pirmajā un trešajā daļā”.

Atbalstīts

 

 

 

 

 

Neatbalstīts

 

 

 

 

Atbalstīts

69. Papildināt 210. panta pirmo daļu pēc vārdiem “(par pārkāpumiem, ko izdarījusi persona)” ar skaitļiem 51.– 54., 57., 58., 66., 69., 75., 76.,” un aizstāt skaitli un vārdus “174.3 panta pirmajā daļā”  ar skaitli un vārdiem “174.3 panta pirmajā un trešajā daļā”.


 

213.pants. Rajonu (pilsētu) tiesu tiesneši

Rajonu (pilsētu) tiesu tiesneši izskata šā kodeksa 46., 53.1 pantā (ja pārkāpumu izdarījusi amatpersona), 116.panta otrajā daļā, 137.1 panta trešajā daļā, 139.1 panta otrajā daļā, 150.1 pantā, 155.3 pantā, 155.4 panta otrajā daļā, 155.6 panta otrajā daļā, 155.8 pantā, 156.4 panta otrajā daļā, 158., 158.1 pantā, 160.1 panta otrajā daļā, 165.4, 165.5, 166.2-166.4, 166.7, 166.8, 166.17, 166.21-166.25, 166.28-166.30, 167., 170.1 pantā, 171.panta otrajā daļā, 173.2, 174.3, 175., 175.1-175.4, 176.1, 177., 178., 187.1, 190.5, 190.6 pantā, 190.9 panta pirmajā daļā, 190.10, 194.1, 200.-200.2, 201.1-201.9, 201.39-201.48, 204.1, 204.2, 204.4 pantā un 204.5 panta otrajā daļā, 204.12 panta otrajā daļā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.

 

72

 

 

 

 

73

 

 

 

74

Juridiskais birojs

Aizstāt 213.pantā skaitļus “166.2 – 166.4”  ar skaitļiem “166.2, 166.3”.

 

Juridiskā komisija

Papildināt 213. pantu pēc skaitļa “174. ar skaitli “174.5”.

 

Likumprojekts ar reģ.nr.1093, kas iekļauts kā priekšlikums

Izslēgt 213. pantā skaitli “204.4”.

Atbalstīts

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

Atbalstīts

70. 213.pantā:

 aizstāt skaitļus “166.2 – 166.4”  ar skaitļiem “166.2, 166.3”;

papildināt pantu pēc skaitļa “174. ar skaitli “174.5”;

 

 izslēgt skaitli “204.4”.


 

214.pants. Valsts policijas iestādes

Valsts policijas iestādes izskata šā kodeksa 42.1, 46., 109.—114., 118., 134.—136.pantā, 137.panta ceturtajā daļā, 138., 139.pantā, 139.1panta pirmajā daļā, 149.4—149.33 pantā, 155.panta pirmajā daļā, 159.4—159.pantā, 166.20 panta pirmajā daļā, 167., 170.1 pantā, 171.panta pirmajā daļā, 173.panta otrajā daļā, 174.4, 179.1, 181., 183., 183.1, 202.1 un 204.6 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.

Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus valsts policijas iestāžu vārdā ir tiesīgi:

1) attiecīgo policijas nodaļu (pārvalžu) priekšnieki un viņu vietnieki, Ceļu policijas priekšnieki un viņu vietnieki, policijas iecirkņu priekšnieki un viņu vietnieki — par visiem administratīvajiem pārkāpumiem, kas paredzēti šā panta pirmajā daļā. Dežūrdaļas maiņas vecākais šo amatpersonu prombūtnē ir tiesīgs izskatīt lietas par visiem administratīvajiem pārkāpumiem, kas paredzēti šā panta pirmajā daļā, un valsts policijas iestāžu vārdā uzlikt par tiem administratīvos sodus ārvalstu pilsoņiem, ja viņi ir pakļauti Latvijas Republikas administratīvajai jurisdikcijai, un bezvalstniekiem, kuru pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijas Republika;

2) policijas iecirkņu vecākie inspektori un inspektori — par administratīvajiem pārkāpumiem, kas paredzēti šā kodeksa 149.4—149.33 pantā (izņemot gadījumus, kad šo pārkāpumu rezultātā izraisīts ceļu satiksmes negadījums), ja par administratīvo pārkāpumu var izteikt brīdinājumu vai sankcijā paredzētais maksimālais naudas sods nepārsniedz četrdesmit latus, un par administratīvajiem pārkāpumiem, kas paredzēti šā kodeksa 136., 170.1 pantā un 171.panta pirmajā daļā;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Ceļu policijas apakšvienību komandieri un viņu vietnieki, Ceļu policijas galvenie speciālisti, Ceļu policijas inspektori — par administratīvajiem pārkāpumiem, kas paredzēti šā kodeksa 149.4—149.33 pantā, ja par administratīvo pārkāpumu var izteikt brīdinājumu vai sankcijā paredzētais maksimālais naudas sods nepārsniedz četrdesmit latus, izņemot gadījumus, kad šo pārkāpumu rezultātā izraisīts ceļu satiksmes negadījums.

 

75

 

 

 

 

 

76

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

77

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

78

Likumprojekts ar reģ.nr.1093, kas iekļauts kā priekšlikums

Papildināt 214. panta pirmo daļu pēc skaitļa “202.1” ar skaitli “204.4”.

 

Iekšlietu ministrijas parlamentārais sekretārs D.Turlais

Izteikt 214. panta otrās daļas 1. punktu šādā redakcijā:

“1) Valsts policijas priekšnieks un viņa vietnieki, attiecīgo policijas pārvalžu (biroju, nodaļu) priekšnieki un viņu vietnieki, Ceļu policijas priekšnieki un viņu vietnieki, policijas iecirkņu priekšnieki un viņu vietnieki – par visiem administratīvajiem pārkāpumiem, kas paredzēti šā panta pirmajā daļā. Operatīvās vadības struktūrvienības (dežūrdaļas) maiņas vecākais šo amatpersonu prombūtnē ir tiesīgs izskatīt lietas par visiem administratīvajiem pārkāpumiem, kas paredzēti šā panta pirmajā daļā, un valsts policijas iestāžu vārdā uzlikt par tiem administratīvos sodus ārvalstu pilsoņiem, ja viņi ir pakļauti Latvijas Republikas administratīvajai jurisdikcijai, un bezvalstniekiem, kuru pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijas Republika;”.

 

Iekšlietu ministrijas parlamentārais sekretārs D.Turlais

Izteikt 214. panta otrās daļas 2. punktu šādā redakcijā:

“2) policijas iecirkņu vecākie inspektori, inspektori un jaunākie inspektori — par administratīvajiem pārkāpumiem, kas paredzēti šā kodeksa 149.4—149.33 pantā (izņemot gadījumus, kad šo pārkāpumu rezultātā izraisīts ceļu satiksmes negadījums), ja par administratīvo pārkāpumu var izteikt brīdinājumu vai sankcijā paredzētais maksimālais naudas sods nepārsniedz četrdesmit latus, un par administratīvajiem pārkāpumiem, kas paredzēti šā kodeksa 136., 170.1 pantā un 171.panta pirmajā daļā;”.

 

 

 

 

 

 

Iekšlietu ministrijas parlamentārais sekretārs D.Turlais

Izteikt 214. panta otrās daļas 3. punktu šādā redakcijā:

“3) Valsts policijas apakšvienību komandieri, viņu vietnieki, inspektori, kārtībnieki, Valsts policijas struktūrvienību vecākie inspektori un inspektori — par administratīvajiem pārkāpumiem, kas paredzēti šā kodeksa 149.4—149.33 pantā, ja par administratīvo pārkāpumu var izteikt brīdinājumu vai sankcijā paredzētais maksimālais naudas sods nepārsniedz četrdesmit latus, izņemot gadījumus, kad šo pārkāpumu rezultātā izraisīts ceļu satiksmes negadījums.”

Atbalstīts

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

71. 214. pantā:

 papildināt pirmo daļu pēc skaitļa “202.1” ar skaitli “204.4”;

 

izteikt otrās daļas 1., 2. un 3. punktu šādā redakcijā:

“1) Valsts policijas priekšnieks un viņa vietnieki, attiecīgo policijas pārvalžu (biroju, nodaļu) priekšnieki un viņu vietnieki, Ceļu policijas priekšnieki un viņu vietnieki, policijas iecirkņu priekšnieki un viņu vietnieki – par visiem administratīvajiem pārkāpumiem, kas paredzēti šā panta pirmajā daļā. Operatīvās vadības struktūrvienības (dežūrdaļas) maiņas vecākais šo amatpersonu prombūtnē ir tiesīgs izskatīt lietas par visiem administratīvajiem pārkāpumiem, kas paredzēti šā panta pirmajā daļā, un Valsts policijas iestāžu vārdā uzlikt par tiem administratīvos sodus ārvalstu pilsoņiem, ja viņi ir pakļauti Latvijas Republikas administratīvajai jurisdikcijai, un bezvalstniekiem, kuru pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijas Republika;

 

2) policijas iecirkņu vecākie inspektori, inspektori un jaunākie inspektori — par administratīvajiem pārkāpumiem, kas paredzēti šā kodeksa 149.4—149.33 pantā (izņemot gadījumus, kad šo pārkāpumu rezultātā izraisīts ceļu satiksmes negadījums), ja par administratīvo pārkāpumu var izteikt brīdinājumu vai sankcijā paredzētais maksimālais naudas sods nepārsniedz četrdesmit latus, un par administratīvajiem pārkāpumiem, kas paredzēti šā kodeksa 136., 170.1 pantā un 171.panta pirmajā daļā;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Valsts policijas apakšvienību komandieri, viņu vietnieki, inspektori, kārtībnieki, Valsts policijas struktūrvienību vecākie inspektori un inspektori — par administratīvajiem pārkāpumiem, kas paredzēti šā kodeksa 149.4—149.33 pantā, ja par administratīvo pārkāpumu var izteikt brīdinājumu vai sankcijā paredzētais maksimālais naudas sods nepārsniedz četrdesmit latus, izņemot gadījumus, kad šo pārkāpumu rezultātā izraisīts ceļu satiksmes negadījums.”

 


 

214.1 pants. Pašvaldības policija

Pašvaldības policijas iestādes izskata šā kodeksa 42.1 pantā, 137.1 panta pirmajā un otrajā daļā, 155.4 panta pirmajā daļā, 166.20 panta pirmajā daļā, 170.1 pantā, 171.panta pirmajā daļā, 172., 186.pantā, 201.35 panta trešajā un ceturtajā daļā un 204.6 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.

Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus pašvaldības policijas iestāžu vārdā ir tiesīgi pašvaldības policijas pārvalžu un nodaļu priekšnieki un viņu vietnieki – par visiem administratīvajiem pārkāpumiem, kas paredzēti šā panta pirmajā daļā.

 

79

Juridiskais birojs

Papildināt 214.1 panta pirmo daļu pēc skaitļa “172.”  ar vārdiem un skaitli “pantā, 181.panta piektajā daļā.”

Atbalstīts

72. Papildināt 214.1 panta pirmo daļu pēc skaitļa “172.”  ar vārdiem un skaitli “pantā, 181.panta piektajā daļā”.


 

215.1 pants. Valsts ieņēmumu dienests

Valsts ieņēmumu dienests izskata šā kodeksa 149.33 panta divdesmitajā daļā, 155.panta trešajā un ceturtajā daļā, 155.1- 155.3, 155.5, 155.6, 156., 156.1-156.3 pantā, 156.4 panta pirmajā daļā, 159., 159.4-159.6 pantā, 160.1 panta pirmajā daļā, 165.2, 166., 166.2, 166.pantā, 166.9 panta otrajā daļā, 166.12 panta trešajā daļā, 166.14 panta otrajā daļā, 166.15 panta otrajā un trešajā daļā, 166.20 pantā, 166.27, 166.32, 169.3, 190.7 un 201.10-201.18 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas (izņemot lietas par pārkāpumiem tajos gadījumos, kad kontroli veikušas un administratīvo pārkāpumu protokolu par šajos pantos minētajiem pārkāpumiem sastādījušas citas institūcijas amatpersonas, kas pilnvarotas izskatīt attiecīgā administratīvā pārkāpuma lietas).

Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus Valsts ieņēmumu dienesta vārdā ir tiesīgi:

1) Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektors un viņa vietnieki, Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālo iestāžu direktori un viņu vietnieki, Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektora pilnvaroti struktūrvienību vadītāji un viņu vietnieki – par visiem administratīvajiem pārkāpumiem, kas paredzēti šā panta pirmajā daļā, –

naudas sodu līdz desmittūkstoš latiem un piemērot konfiskāciju;

2) Valsts ieņēmumu dienesta Galvenās muitas pārvaldes direktors un viņa vietnieki, Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālo iestāžu muitu priekšnieki un viņu vietnieki – par administratīvajiem pārkāpumiem, kas paredzēti 190.7 un 201.10-201.18 pantā, –

naudas sodu līdz seštūkstoš latiem un piemērot konfiskāciju;

3) pārējās Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektora vai Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālo iestāžu direktoru pilnvarotas amatpersonas –

naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem.

72. Izteikt 215.1 panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“Valsts ieņēmumu dienests izskata šā kodeksa 149.33 panta divdesmitajā daļā, 155.panta trešajā un ceturtajā daļā, 155.1, 155.2, 155.3, 155.5, 155.6, 155.13, 156., 156.1, 156.2, 156.3 pantā, 156.4 panta pirmajā daļā, 159., 159.4 pantā, 160.1 panta pirmajā daļā, 165.2, 166., 166.2, 166.pantā, 166.9 panta otrajā daļā, 166.12 panta trešajā daļā, 166.14 pantā, 166.15 panta otrajā, trešajā un ceturtajā daļā, 166.20, 166.27, 166.32, 169.3, 190.7 un 201.10-201.18 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas (izņemot lietas par pārkāpumiem tajos gadījumos, kad kontroli veikušas un administratīvo pārkāpumu protokolu par šajos pantos minētajiem pārkāpumiem sastādījušas citas institūcijas amatpersonas, kas pilnvarotas izskatīt attiecīgā administratīvā pārkāpuma lietas).”

 

 

 

73. Izteikt 215.1 panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“Valsts ieņēmumu dienests izskata šā kodeksa 149.33 panta divdesmitajā daļā, 155.panta trešajā un ceturtajā daļā, 155.1, 155.2, 155.3, 155.5, 155.6, 155.13, 156., 156.1, 156.2, 156.3 pantā, 156.4 panta pirmajā daļā, 159., 159.4 pantā, 160.1 panta pirmajā daļā, 165.2, 166., 166.2, 166.pantā, 166.9 panta otrajā daļā, 166.12 panta trešajā daļā, 166.14 pantā, 166.15 panta otrajā, trešajā un ceturtajā daļā, 166.20, 166.27, 166.32, 169.3, 190.7 un 201.10-201.18 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas (izņemot lietas par pārkāpumiem tajos gadījumos, kad kontroli veikušas un administratīvo pārkāpumu protokolu par šajos pantos minētajiem pārkāpumiem sastādījušas citas institūcijas amatpersonas, kas pilnvarotas izskatīt attiecīgā administratīvā pārkāpuma lietas).”


 

215.3 pants. Valsts darba inspekcija

Valsts darba inspekcija izskata šā kodeksa 41., 41.2, 41.3 pantā, 90.panta pirmajā, trešajā un ceturtajā daļā, 91.pantā, 166.9 panta trešajā daļā un 166.15 panta pirmajā daļā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.

Sastādīt administratīvo pārkāpumu protokolu, izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus Valsts darba inspekcijas vārdā ir tiesīgi:

1) Valsts darba inspekcijas direktors un galvenie valsts darba inspektori - izteikt brīdinājumu vai uzlikt naudas sodu līdz piectūkstoš latiem;

2) valsts darba inspektori - izteikt brīdinājumu vai uzlikt naudas sodu līdz tūkstoš latiem.

 

80.

Tieslietu ministre S.Āboltiņa

Papildināt 215.3 panta pirmo daļu pēc skaitļa “41.3”  ar skaitli “41.4”.

Neatbalstīts

 


 

215.8 pants. Konkurences padome

Konkurences padome izskata šā kodeksa 166.26 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.

(1997.gada 2.oktobra likuma redakcijā)

73. Izteikt 215.8 pantu šādā redakcijā:

"215.8 pants. Konkurences padome

Konkurences padome izskata lietas un uzliek administratīvos sodus par pārkāpumiem, kuri paredzēti šā kodeksa 166.13 panta otrajā daļā (izņemot lietas, kur kontroli veikušas un par konkrēto pārkāpumu protokolu sastādījušas citas uzraudzības institūcijas amatpersonas, kuras pilnvarotas izskatīt attiecīgā administratīvā pārkāpuma lietas), kā arī 175.5 un 175.6 pantā.”

 

 

 

74. Izteikt 215.8 pantu šādā redakcijā:

"215.8 pants. Konkurences padome

Konkurences padome izskata lietas un uzliek administratīvos sodus par pārkāpumiem, kuri paredzēti šā kodeksa 166.13 panta otrajā daļā (izņemot lietas, kur kontroli veikušas un par konkrēto pārkāpumu protokolu sastādījušas citas uzraudzības institūcijas amatpersonas, kuras pilnvarotas izskatīt attiecīgā administratīvā pārkāpuma lietas), kā arī 175.5 un 175.6 pantā.”

230.3 pants. Ciltsdarba valsts inspekcija

Ciltsdarba valsts inspekcija izskata šā kodeksa 105.1-105.5 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.

Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus Ciltsdarba valsts inspekcijas vārdā ir tiesīgi:

1) Ciltsdarba valsts inspekcijas priekšnieks un viņa vietnieks – naudas sodu līdz simt piecdesmit latiem;

2) Ciltsdarba valsts inspekcijas inspektori – naudas sodu līdz septiņdesmit pieciem latiem.

(2000.gada 23.marta likuma redakcijā)

74. Izteikt 230.3 pantu šādā redakcijā:

“230.3 pants. Ciltsdarba valsts inspekcija

Ciltsdarba valsts inspekcija izskata šā kodeksa 105.1 – 105.11 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.

Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus Ciltsdarba valsts inspekcijas vārdā ir tiesīgi:

1) Ciltsdarba valsts inspekcijas priekšnieks un daļas vadītājs – naudas sodu līdz tūkstoš latiem;

2) Ciltsdarba valsts inspekcijas inspektori – naudas sodu līdz piecdesmit latiem.”

81.

 

 

 

 

82.

Juridiskā komisija

Aizstāt 230.3 panta pirmajā daļā skaitli “105.11” ar skaitli “105.8”.

 

Juridiskā komisija

Aizstāt 230.3 panta otrās daļas 1. punktā vārdu “tūkstoš” ar vārdu “piecsimt”.

Atbalstīts

 

 

 

 

Atbalstīts

75. Izteikt 230.3 pantu šādā redakcijā:

“230.3 pants. Ciltsdarba valsts inspekcija

Ciltsdarba valsts inspekcija izskata šā kodeksa 105.1 – 105.8 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.

Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus Ciltsdarba valsts inspekcijas vārdā ir tiesīgi:

1) Ciltsdarba valsts inspekcijas priekšnieks un daļas vadītājs – naudas sodu līdz piecsimt latiem;

2) Ciltsdarba valsts inspekcijas inspektori – naudas sodu līdz piecdesmit latiem.”


 

230.5 pants. Valsts augu aizsardzības dienests

Valsts augu aizsardzības dienests izskata šā kodeksa 78.1, 101., 102., 102.1, 102.2, 103. un 103.5 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.

Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus Valsts augu aizsardzības dienesta vārdā ir tiesīgi:

1) Valsts augu aizsardzības dienesta galvenie inspektori – naudas sodu līdz trīstūkstoš latiem;

2) Valsts augu aizsardzības dienesta vecākie inspektori un inspektori – naudas sodu līdz piecsimt latiem.

 

83.

Juridiskā komisija

Aizstāt 230.5 panta pirmajā daļā vārdu un skaitli “un 103.5” ar skaitļiem un vārdu “103.5 un 103.7”. 

Atbalstīts

76. Aizstāt 230.5 panta pirmajā daļā vārdu un skaitli “un 103.5” ar skaitļiem un vārdu “103.5 un 103.7”. 


 

230.6 pants. Meliorācijas sistēmu un būvju valsts kontroles un uzraudzības iestādes

Meliorācijas sistēmu un būvju valsts kontroles un uzraudzības iestādes izskata šā kodeksa 66.pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.

Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus meliorācijas sistēmu un būvju valsts kontroles un uzraudzības iestāžu vārdā ir tiesīgi Meliorācijas pārvaldes (departamenta) vadītājs, meliorācijas sistēmu ekspluatācijas valsts uzņēmumu (iestāžu, organizāciju) vadītāji un viņu vietnieki – naudas sodu līdz simt piecdesmit latiem.

 

84.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85.

Likumprojekts ar reģ.nr.1053, kas iekļauts kā priekšlikums

Izteikt 230.6 pantu šādā redakcijā:

 "230.6 pants. Lauku atbalsta dienests

Lauku atbalsta dienests izskata šā kodeksa 66.1 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.

Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus Lauku atbalsta dienesta vārdā ir tiesīgi:

1) Lauku atbalsta dienesta reģionālo lauksaimniecības pārvalžu vadītāji un viņu vietnieki – naudas sodu no desmit līdz simt piecdesmit latiem;

2) Aiviekstes meliorācijas sistēmu valsts pārvaldes vadītājs – naudas sodu no desmit līdz simt piecdesmit latiem."

 

Juridiskais birojs

Izteikt 230.6 panta otro daļu šādā redakcijā:

“Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus Lauku atbalsta dienesta vārdā ir tiesīgi Lauku atbalsta dienesta reģionālo lauksaimniecības pārvalžu vadītāji, viņu vietnieki un Aiviekstes meliorācijas sistēmu valsts pārvaldes vadītājs.”

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

77. Izteikt 230.6 pantu šādā redakcijā:

 "230.6 pants. Lauku atbalsta dienests

Lauku atbalsta dienests izskata šā kodeksa 66.1 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.

Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus Lauku atbalsta dienesta vārdā ir tiesīgi Lauku atbalsta dienesta reģionālo lauksaimniecības pārvalžu vadītāji, viņu vietnieki un Aiviekstes meliorācijas sistēmu valsts pārvaldes vadītājs.”

231.pants. Vides aizsardzības valsts iestādes

Vides aizsardzības valsts iestādes izskata lietas par administratīvajiem pārkāpumiem, kuri paredzēti šā kodeksa 47., 48., 51.-53., 53.2-69., 71., 72.-88.1, 88.4-88.6, 88.7 pantā.

Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus vides aizsardzības valsts iestāžu vārdā ir tiesīgi:

1) Vides valsts inspekcijas priekšnieks un viņa vietnieki, Jūras vides pārvaldes direktors un viņa vietnieki -

uzlikt naudas sodu līdz maksimālajam šajos pantos paredzētajam naudas sodam, atņemt zvejas tiesības un piemērot konfiskāciju;

2) Vides valsts inspekcijas kontroles daļu vadītāji un viņu vietnieki, sektoru vadītāji, reģionālo vides pārvalžu un īpaši aizsargājamo dabas teritoriju direktori un viņu vietnieki –

uzlikt naudas sodu līdz piecsimt latiem un piemērot konfiskāciju;

3) Vides valsts inspekcijas, reģionālo vides pārvalžu, Jūras vides pārvaldes, īpaši aizsargājamo dabas teritoriju administrāciju vides valsts inspektori –

uzlikt naudas sodu līdz divsimt latiem un piemērot konfiskāciju.

Par pārkāpumiem, kuri paredzēti šā kodeksa 61., 82., 82.1 un 82.2 pantā, ja tos pieļāvuši peldošo līdzekļu kapteiņi vai komandējošā sastāva personas:

1) šā panta otrās daļas 1. un 2.punktā minētās amatpersonas uzliek naudas sodu līdz maksimālajam šajos pantos paredzētajam naudas sodam;

2) šā panta otrās daļas 3.punktā minētās amatpersonas uzliek naudas sodu līdz divtūkstoš latiem.

Naudas sodu līdz divdesmit latiem, ja pārkāpējs neapstrīd viņam uzlikto naudas sodu, šajā pantā minētās amatpersonas var iekasēt pārkāpuma izdarīšanas vietā.

75. Izteikt 231.panta otro daļu šādā redakcijā:

 "Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus vides aizsardzības valsts iestāžu vārdā ir tiesīgi:

1) Valsts vides dienesta priekšnieks un viņa vietnieki –

uzlikt naudas sodu līdz maksimālajam šajos pantos paredzētajam naudas sodam, atņemt zvejas tiesības un piemērot konfiskāciju;

2) Valsts vides dienesta struktūrvienību un to daļu vadītāji, kā arī īpaši aizsargājamo dabas teritoriju pārvaldes institūciju priekšnieki un viņu vietnieki –

uzlikt naudas sodu līdz piecsimt latiem un piemērot konfiskāciju;

3) Valsts vides dienesta un īpaši aizsargājamo dabas teritoriju pārvaldes institūciju vides valsts inspektori –

uzlikt naudas sodu līdz divsimt latiem un piemērot konfiskāciju."

 

 

 

78. Izteikt 231.panta otro daļu šādā redakcijā:

 "Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus vides aizsardzības valsts iestāžu vārdā ir tiesīgi:

1) Valsts vides dienesta priekšnieks un viņa vietnieki –

uzlikt naudas sodu līdz maksimālajam šajos pantos paredzētajam naudas sodam, atņemt zvejas tiesības un piemērot konfiskāciju;

2) Valsts vides dienesta struktūrvienību un to daļu vadītāji, kā arī īpaši aizsargājamo dabas teritoriju pārvaldes institūciju priekšnieki un viņu vietnieki –

uzlikt naudas sodu līdz piecsimt latiem un piemērot konfiskāciju;

3) Valsts vides dienesta un īpaši aizsargājamo dabas teritoriju pārvaldes institūciju vides valsts inspektori –

uzlikt naudas sodu līdz divsimt latiem un piemērot konfiskāciju."


 

236.6 pants. Valsts metroloģiskā inspekcija

Valsts metroloģiskā inspekcija izskata šā kodeksa 99.pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.

Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus Valsts metroloģiskās inspekcijas vārdā ir tiesīgi:

1) Valsts metroloģiskās inspekcijas priekšnieks – izteikt brīdinājumu vai uzlikt naudas sodu līdz divsimt latiem;

2) Valsts metroloģiskās inspekcijas inspektori – izteikt brīdinājumu vai uzlikt naudas sodu līdz simt latiem.

Šajā pantā minētās amatpersonas sastāda protokolus par šā kodeksa 99.pantā minētajiem administratīvajiem pārkāpumiem.

 

86.

 

 

 

 

 

 

 

 

87.

 

 

 

 

 

 

 

 

88.

Likumprojekts ar reģ.nr.1064, kas iekļauts kā priekšlikums

Papildināt 236.6 panta pirmo daļu pēc vārdiem un skaitļa “šā kodeksa 99. pantā” ar vārdiem un skaitli “un 166.15 panta pirmajā daļā”.

 

Likumprojekts ar reģ.nr.1064, kas iekļauts kā priekšlikums

Aizstāt 236.6 panta otrās daļas 1. punktā vārdus “divsimt latiem” ar vārdiem “trīstūkstoš latiem un piemērot konfiskāciju”.

 

Likumprojekts ar reģ.nr.1064, kas iekļauts kā priekšlikums

Papildināt 236.6 panta trešo daļu pēc vārdiem un skaitļa “šā kodeksa 99. pantā” ar vārdiem un skaitli “un 166.15 panta pirmajā daļā”.

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

79. 236.6 pantā:

 papildināt pirmo daļu pēc vārdiem un skaitļa “šā kodeksa 99. pantā” ar vārdiem un skaitli “un 166.15 panta pirmajā daļā”;

 

aizstāt otrās daļas 1. punktā vārdus “divsimt latiem” ar vārdiem “trīstūkstoš latiem un piemērot konfiskāciju”;

 

papildināt trešo daļu pēc vārdiem un skaitļa “šā kodeksa 99. pantā” ar vārdiem un skaitli “un 166.15 panta pirmajā daļā”.


 

236.9 pants. Izglītības valsts inspekcija

Izglītības valsts inspekcija izskata šā kodeksa 201.49, 201.50, 201.51, 201.52, 201.53, 201.54, 201.55, 201.56, 201.57 un 201.58 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.

Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus Izglītības valsts inspekcijas vārdā ir tiesīgi:

1) Izglītības valsts inspekcijas vadītājs – naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem;

2) Izglītības valsts inspekcijas vadītāja vietnieks, reģionālo daļu vadītāji – naudas sodu līdz simt latiem;

3) valsts izglītības inspektori – naudas sodu līdz piecdesmit latiem.

 

89.

Izglītības un zinātnes ministrijas parlamentārais sekretārs D.Šēnbergs

Aizstāt 236.9 panta pirmajā daļā vārdus un skaitli “un 201.58 pantā” ar skaitļiem un vārdiem “201.58 un 201.59 pantā”.

Neatbalstīt

 

249.pants. Protokola nosūtīšana

Protokolu nosūta institūcijai (amatpersonai), kas pilnvarots izskatīt administratīvā pārkāpuma lietu.

Protokols jānosūta ne vēlāk kā trīs darbadienu laikā no tā sastādīšanas brīža.

 

90.

Deputāts V.Buzajevs

Papildināt kodeksa 249. panta pirmo daļu ar jaunu teikumu šādā redakcijā:

“Protokola norakstu nosūta personai, kuru sauc pie administratīvās atbildības, un cietušajam.”

Atbalstīts

80. Papildināt 249. panta pirmo daļu ar teikumu šādā redakcijā:

“Protokola norakstu nosūta personai, kuru sauc pie administratīvās atbildības, un cietušajam.”


 

254.pants. Institūcijas (amatpersonas), kurām ir tiesības izdarīt administratīvo aizturēšanu

Administratīvā kārtā aizturēt personu, kura izdarījusi administratīvo pārkāpumu, drīkst tikai institūcijas (amatpersonas), kuras tam pilnvarotas ar likumu, tas ir:

1) policijas darbinieki (amatpersonas) – ja neatļautās vietās tirgo alkoholiskos dzērienus, spirtu, ja organizē tirdzniecību neatļautās vietās, ja izdarīts sīkais huligānisms, ja notikusi ļaunprātīga nepakļaušanās policijas darbinieka vai zemessarga, kā arī karavīra likumīgajam rīkojumam vai prasībai, ja pārkāpta sapulču, gājienu un piketu organizēšanas vai norises kārtība, ja persona bez dibināta iemesla nav ieradusies pēc izziņas izdarītāja, prokurora, tiesneša vai tiesas aicinājuma, ja lietoti alkoholiski dzērieni sabiedriskās vietās vai ja persona parādījusies sabiedriskā vietā dzēruma stāvoklī, kas aizskar cilvēka cieņu un sabiedrisko tikumību, ja pārkāpti satiksmes noteikumi, medību, zvejas vai zivju krājumu aizsardzības noteikumi, ja pārkāpti citi likumdošanas akti par dzīvnieku aizsardzību un izmantošanu, kā arī citos likumdošanas aktos tieši paredzētajos gadījumos;

2) Valsts robežsardzes amatpersonas – ja izdarīti administratīvie pārkāpumi, kuru izskatīšana ir Valsts robežsardzes kompetencē, kā arī citi administratīvie pārkāpumi, kurus, veicot savus dienesta pienākumus, konstatējuši robežsargi.

3) Valsts ieņēmumu dienesta Muitas pārvaldes direktora pilnvarotas amatpersonas – ja izdarīti muitas noteikumu pārkāpumi;

4) Vides valsts inspekcijas, Jūras vides pārvaldes un reģionālo vides aizsardzības pārvalžu amatpersonas – ja izdarīti pārkāpumi, kas saistīti ar medību, zvejas, makšķerēšanas vai zivju krājumu aizsardzības noteikumu pārkāpšanu, meža ugunsdrošības noteikumu pārkāpšanu vai ļaunprātīgu nepakļaušanos minēto vides aizsardzības valsts iestāžu amatpersonu likumīgam rīkojumam vai prasībai;

5) lidostas aviodrošības dienests – ja izdarīti lidostas drošības noteikumu pārkāpumi;

6) Valsts elektrosakaru inspekcijas amatpersonas – ja tiek ievestas, uzstādītas, būvētas, pārdotas vai lietotas radioviļņus izstarojošas iekārtas bez Valsts elektrosakaru inspekcijas atļaujas, kā arī izdarīti citi radiosakaru noteikumu pārkāpumi.

76. 254.pantā:

 izteikt 3.punktu šādā redakcijā:

"3) Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektora vai viņa vietnieku, Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālo iestāžu direktoru vai viņu vietnieku pilnvarotas amatpersonas – ja izdarīti muitas noteikumu pārkāpumi vai likumpārkāpumi valsts ieņēmumu jomā;";

 

aizstāt 4.punktā vārdus "Vides valsts inspekcijas, Jūras vides pārvaldes, reģionālo vides pārvalžu" ar vārdiem "Valsts vides dienesta".

91.

Juridiskais birojs

Aizstāt likumprojekta 76.pantā vārdu “likumpārkāpumi”  ar vārdu “pārkāpumi”.

Atbalstīts

81. 254.pantā:

 izteikt 3.punktu šādā redakcijā:

"3) Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektora vai viņa vietnieku, Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālo iestāžu direktoru vai viņu vietnieku pilnvarotas amatpersonas – ja izdarīti muitas noteikumu pārkāpumi vai pārkāpumi valsts ieņēmumu jomā;";

 

aizstāt 4.punktā vārdus "Vides valsts inspekcijas, Jūras vides pārvaldes, reģionālo vides pārvalžu" ar vārdiem "Valsts vides dienesta".

256.pants. Personas un mantu apskate

Personas apskati var izdarīt uz to pilnvarotas policijas iestāžu, militarizētās apsardzes, civilās aviācijas, muitas iestāžu un Robežsardzes amatpersonas, bet Latvijas Republikas likumdošanas aktos tieši noteiktajos gadījumos – arī citu uz to pilnvarotu institūciju amatpersonas.

Personas apskati var izdarīt uz to pilnvarota ar aplūkojamo personu viena dzimuma amatpersona divu tā paša dzimuma pieaicināto klātbūtnē.

Mantu apskati var izdarīt tam pilnvarotas policijas, civilās aviācijas, muitas, Valsts robežsardzes, Vides valsts inspekcijas, Jūras vides pārvaldes, reģionālo vides pārvalžu, meža sardzes, valsts medību uzraudzības iestāžu amatpersonas, Vides valsts inspekcijas pilnvarotas personas, kā arī pašvaldību attiecīgi pilnvarotas personas, bet likumdošanas aktos tieši noteiktajos gadījumos - arī citu tam pilnvarotu institūciju amatpersonas.

Mantu, rokas bagāžas, bagāžas, medību un zvejas rīku, iegūtās produkcijas un citu priekšmetu apskate parasti notiek tās personas klātbūtnē, kuras īpašumā vai valdījumā šīs mantas atrodas. Neatliekamos gadījumos šīs mantas un priekšmetus var apskatīt bez īpašnieka (valdītāja) klātbūtnes, piedaloties diviem pieaicinātajiem.

Par personas un mantu apskati sastāda protokolu vai izdara ierakstu protokolā par administratīvo pārkāpumu vai protokolā par administratīvo aizturēšanu.

Personu un mantu apskate muitas iestādēs notiek Latvijas Republikas muitas kodeksā noteiktajā kārtībā.

77. Aizstāt 256.panta trešajā daļā vārdus "Vides valsts inspekcijas, Jūras vides pārvaldes, reģionālo vides pārvalžu" ar vārdiem "Valsts vides dienesta" un vārdus “Vides valsts inspekcijas”  – ar vārdiem “Valsts vides dienesta”.

 

 

 

82. Aizstāt 256.panta trešajā daļā vārdus "Vides valsts inspekcijas, Jūras vides pārvaldes, reģionālo vides pārvalžu" ar vārdiem "Valsts vides dienesta" un vārdus “Vides valsts inspekcijas”  – ar vārdiem “Valsts vides dienesta”.

257.pants. Mantu un dokumentu izņemšana un uzglabāšana

Mantas un dokumentus, kuri ir pārkāpuma priekšmets vai izdarīšanas rīks un kuri atrasti aizturēšanas, personas vai mantu apskates laikā, kā arī pārkāpuma konstatācijas brīdī, izņem šā kodeksa 254. un 256.pantā norādīto institūciju amatpersonas, kā arī Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektora vai Patērētāju tiesību aizsardzības centra direktora pilnvarotas amatpersonas vai Vides valsts inspekcijas priekšnieka pilnvarotas personas. Izņemtās mantas un dokumentus līdz brīdim, kad stājas spēkā lēmums administratīvā pārkāpuma lietā, institūcijas (amatpersonas), kurām ir tiesības izņemt mantas un dokumentus, nodod glabāšanā Ministru kabineta noteiktajā kārtībā. Ja izņemtās mantas ātri bojājas un tās nevar nodot glabāšanā vai arī to ilgstoša glabāšana rada zaudējumus valstij, institūcija (amatpersona), kurai ir tiesības izņemt attiecīgās mantas, tās nodod realizācijai vai iznīcināšanai. Kārtību, kādā institūcija (amatpersona) pieņem lēmumu par mantu nodošanu realizācijai vai iznīcināšanai un kādā veicama šo mantu realizācija vai iznīcināšana, nosaka Ministru kabinets.

Ja muitas noteikumu pārkāpējam Latvijas Republikā nav pastāvīgas dzīvesvietas vai adreses, ir atļauta mantu, valūtas un vērtslietu izņemšana tādos apmēros, kas nodrošinātu naudas soda vai preču un citu priekšmetu vērtības piedziņu.

Par mantu un dokumentu izņemšanu sastāda protokolu vai izdara attiecīgu ierakstu protokolos par administratīvo pārkāpumu, par mantu apskati vai administratīvo aizturēšanu.

(Ceturtā daļa izslēgta ar 2003.gada 16.oktobra likumu).

(Piektā daļa izslēgta ar 2003.gada 16.oktobra likumu).

(Sestā daļa izslēgta ar 2003.gada 16.oktobra likumu).

Ja izdarīti pārkāpumi, kas paredzēti šā kodeksa 181.pantā, policijas darbiniekiem ir tiesības līdz lietas izskatīšanai izņemt šaujamieroci un munīciju, par ko izdara ierakstu protokolā, norādot izņemamā ieroča marku vai modeli, kalibru, sēriju un numuru, munīcijas daudzumu un veidu. Personai, kas izdarījusi pārkāpumu, izpildot dienesta pienākumus, izņemšanu, personas un mantu apskati piemēro tikai neatliekamos gadījumos.

78. Papildināt 257.panta pirmo daļu pēc vārdiem "Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektora" ar vārdiem "Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālās iestādes direktora" un aizstāt vārdus “Vides valsts inspekcijas”  ar vārdiem “Valsts vides dienesta”.

 

 

 

83. Papildināt 257.panta pirmo daļu pēc vārdiem "Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektora" ar vārdiem "Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālās iestādes direktora" un aizstāt vārdus “Vides valsts inspekcijas”  ar vārdiem “Valsts vides dienesta”.

276.pants. Lietā pieņemtā lēmuma paziņošana un lēmuma noraksta izsniegšana

Lēmumu paziņo tūlīt pēc lietas izskatīšanas. Lēmuma norakstu triju dienu laikā izsniedz vai nosūta personai, par kuru tas pieņemts.

Cietušajam lēmuma norakstu izsniedz pēc viņa lūguma.

Lēmuma norakstu izsniedz pret parakstu. Ja lēmuma norakstu nosūta, par to izdara attiecīgu ierakstu lietā.

Lietās par muitas noteikumu pārkāpumiem lēmuma norakstu izsniedz personai, par kuru tas pieņemts, muitas kodeksā noteiktajā kārtībā.

Lietās par administratīvajiem pārkāpumiem, kas paredzēti šā kodeksa 166.2 pantā un 166.4 panta otrajā daļā, attiecībā uz personu, kurai tiek atņemtas tiesības ieņemt noteiktus amatus vai tiesības uz zināma veida uzņēmējdarbību, lēmuma norakstu nosūta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistram.

79. Aizstāt 276.panta piektajā daļā vārdu “uzņēmējdarbību” ar vārdu “komercdarbību”.

92.

Juridiskais birojs

Izteikt likumprojekta 79.pantu šādā redakcijā:

“Izslēgt 276.panta ceturto un piekto daļu.”

Atbalstīts

84. Izslēgt 276.panta ceturto un piekto daļu.

277.pants. Lēmuma par administratīvā soda uzlikšanu paziņošana sabiedrībai

Institūcijai (amatpersonai), kas izskata administratīvo pārkāpumu lietas, ir tiesības, bet šā kodeksa 109.-116., 120.pantā, 134.panta pirmajā daļā, 135.panta pirmajā daļā (izņemot pārkāpumus upju transportā), 136.panta pirmajā, otrajā un trešajā daļā (izņemot pārkāpumus upju transportā), 167.pantā, 171.panta pirmajā un otrajā daļā, 200. un 201.pantā norādītajos gadījumos – pienākums par uzlikto sodu paziņot pārkāpēja darbavietas vai mācību iestādes administrācijai vai sabiedriskajai organizācijai, kā arī pēc pārkāpēja dzīvesvietas.

Ja institūcijas (izņemot vides aizsardzības valsts inspekcijas) vai amatpersonas, kas realizē kontroli pār vides aizsardzību un dabas resursu izmantošanas prasību ievērošanu, izskata šā kodeksa 47., 48. un 51.-88.3 pantā paredzētos pārkāpumus, tām par vainīgajām personām uzliktajiem administratīvajiem sodiem jāziņo reģionālajām vides pārvaldēm.

80. Izteikt 277.panta otro daļu šādā redakcijā:

   “Ja institūcijas (izņemot Valsts vides dienestu) vai amatpersonas, kas kontrolē vides aizsardzību un dabas resursu izmantošanas prasību ievērošanu, izskata tādas šajā kodeksā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas, kuru izskatīšana ir arī Valsts vides dienesta kompetencē, tām par vainīgajām personām uzliktajiem sodiem ir jāpaziņo šim dienestam.”

 

 

 

85. Izteikt 277.panta otro daļu šādā redakcijā:

   “Ja institūcijas (izņemot Valsts vides dienestu) vai amatpersonas, kas kontrolē vides aizsardzību un dabas resursu izmantošanas prasību ievērošanu, izskata tādas šajā kodeksā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas, kuru izskatīšana ir arī Valsts vides dienesta kompetencē, tām par vainīgajām personām uzliktajiem sodiem ir jāpaziņo šim dienestam.”


 

278.pants. Priekšlikumi par administratīvo pārkāpumu izdarīšanas cēloņu un veicinošo apstākļu novēršanu

Institūcija (amatpersona), kas izskata lietu, konstatējot administratīvo pārkāpumu izdarīšanas cēloņus un veicinošos apstākļus, iesniedz attiecīgiem uzņēmumiem, iestādēm, organizācijām un amatpersonām priekšlikumus par nepieciešamību veikt pasākumus šo cēloņu un apstākļu novēršanai. Minētajām organizācijām un personām ir pienākums mēneša laikā no priekšlikuma saņemšanas dienas paziņot par veiktajiem pasākumiem institūcijai (amatpersonai), kas priekšlikumu iesniegusi.

81. Aizstāt 278.pantā vārdu “uzņēmumiem” ar vārdu “komersantiem”.

 

 

 

86. Aizstāt 278.pantā vārdu “uzņēmumiem” ar vārdu “komersantiem”.


 

280.pants. Administratīvā pārkāpuma lietā pieņemtā lēmuma pārsūdzēšanas kārtība

Administratīvā pārkāpuma lietā pieņemto lēmumu var pārsūdzēt (apstrīdēt):

1) pašvaldības administratīvās komisijas lēmumu - administratīvajā rajona tiesā;

2) pilsētas domes, rajona vai pagasta padomes priekšsēdētāja, viņa vietnieka un izpilddirektora lēmumu - administratīvajā rajona tiesā;

3) rajona (pilsētas) tiesas tiesneša lēmumu - Administratīvajā apgabaltiesā;

4) citas institūcijas (amatpersonas) lēmumu var apstrīdēt padotības kārtībā augstākā institūcijā, bet tās lēmumu - pārsūdzēt administratīvajā rajona tiesā. Ja augstākas institūcijas nav vai tā ir Ministru kabinets, lēmumu uzreiz var pārsūdzēt tiesā.

Sūdzību iesniedz institūcijai (amatpersonai), kas pieņēmusi lēmumu lietā par administratīvo pārkāpumu, ja likumdošanā nav noteikts citādi. Iesniegtā sūdzība trīs dienu laikā kopā ar lietu jānosūta institūcijai (amatpersonai), kas pilnvarots saskaņā ar šo pantu sūdzību izskatīt un kam tā adresēta.

No personas, kas pārsūdzējusi lēmumu par administratīvā soda uzlikšanu, valsts nodeva netiek iekasēta.

82. Izteikt 280. panta pirmās daļas 4. punktu šādā redakcijā:

“4) citas institūcijas (amatpersonas) lēmumu var apstrīdēt padotības kārtībā augstākā institūcijā, bet tās lēmumu – pārsūdzēt administratīvajā rajona tiesā. Likumā vai Ministru kabineta noteikumos var būt noteikta cita iestāde, kurā attiecīgo lēmumu var apstrīdēt. Ja nav noteikta cita iestāde vai nav augstākas institūcijas, vai tā ir Ministru kabinets, lēmumu var pārsūdzēt tiesā.”

93.

Juridiskais birojs

Aizstāt likumprojekta 82. pantā vārdus “iestāde vai” ar vārdiem “iestāde un”.

Atbalstīts

87. Izteikt 280. panta pirmās daļas 4. punktu šādā redakcijā:

“4) citas institūcijas (amatpersonas) lēmumu var apstrīdēt padotības kārtībā augstākā institūcijā, bet tās lēmumu – pārsūdzēt administratīvajā rajona tiesā. Likumā vai Ministru kabineta noteikumos var būt noteikta cita iestāde, kurā attiecīgo lēmumu var apstrīdēt. Ja nav noteikta cita iestāde un nav augstākas institūcijas vai tā ir Ministru kabinets, lēmumu var pārsūdzēt tiesā.”

290.pants. Lēmuma par administratīvā soda uzlikšanu obligātums

Lēmums par administratīvā soda uzlikšanu ir obligāti izpildāms valsts un sabiedriskajām institūcijām, uzņēmumiem, iestādēm, organizācijām, amatpersonām un personām.

83. Aizstāt 290.pantā vārdu “uzņēmumiem” ar vārdu “komersantiem”.

 

 

 

88. Aizstāt 290.pantā vārdu “uzņēmumiem” ar vārdu “komersantiem”.

304.pants. Institūcijas un iestādes, kas izpilda lēmumus par konfiskāciju

Lēmumu par administratīvā pārkāpuma priekšmeta vai izdarīšanas rīka konfiskāciju izpilda:

1) tiesu izpildītāji – ja izdarīti pārkāpumi, kas paredzēti šā kodeksa 156.panta otrajā daļā, 173.2 pantā, 204.4, 204.5 pantā, kā arī ja izdarīti pārkāpumi, kas paredzēti šā kodeksa 201.10-201.15 pantā, ja Valsts ieņēmumu dienesta amatpersonas nevar izpildīt lēmumu par konfiskāciju;

2) policijas iestāžu pilnvarotas amatpersonas – ja izdarīti pārkāpumi, kas paredzēti šā kodeksa 149.24 panta septiņpadsmitajā un astoņpadsmitajā daļā, 155.panta septītajā daļā, 155.1 panta ceturtajā daļā, 155.2 panta otrajā daļā, 155.3-155.pantā, 155.pantā, 156.panta otrajā daļā, 156.panta otrajā daļā, 156.2 panta trešajā daļā, 159.4-159.6, 166.panta trešajā daļā, 166.10 pantā, 166.14, 166.15, 166.17 pantā, 166.20, 169.3, 170.1, 178. un 179.1 pantā;

3) Vides valsts inspekcijas, Jūras vides pārvaldes, reģionālo vides pārvalžu, īpaši aizsargājamo dabas teritoriju administrāciju pilnvarotas amatpersonas – ja izdarīti pārkāpumi, kas paredzēti šā kodeksa 78.-80.2 un 88.4 pantā;

4) meža dienesta un Vides valsts inspekcijas pilnvarotas amatpersonas – ja izdarīti pārkāpumi, kas paredzēti šā kodeksa 69. panta otrajā un trešajā daļā;

5) (izslēgts ar 2001.gada 20.decembra likumu);

6) Valsts farmācijas inspekcijas amatpersonas – ja izdarīti pārkāpumi, kas paredzēti šā kodeksa 46.1 pantā;

7) civilās aviācijas institūciju pilnvarotas amatpersonas, ja izdarīti pārkāpumi, kas paredzēti šā kodeksa 112.pantā;

8) Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektora pilnvarotas amatpersonas – ja izdarīti pārkāpumi, kas paredzēti šā kodeksa 42.2, 46.1, 102.2, 108.1, 108.3 pantā, 155.1 panta ceturtajā daļā, 155.2 panta otrajā daļā, 156.panta otrajā daļā, 156.1 panta otrajā daļā, 156.2 panta trešajā daļā, 159.4-159.6, 166.2 pantā, 166.9 panta otrajā un trešajā daļā, 166.10 pantā, 166.14 panta pirmajā un otrajā daļā, 166.15 panta pirmajā, otrajā un trešajā daļā, 166.20, 169.3 un 201.10-201.15 pantā,

9) Satiksmes ministrijas Sakaru departamenta amatpersonas – ja izdarīti pārkāpumi, kas paredzēti šā kodeksa 146.pantā, 146.1 panta otrajā un trešajā daļā, 146.2 panta otrajā daļā;

10) Valsts augu aizsardzības dienesta pilnvarotas amatpersonas – ja izdarīti pārkāpumi, kas paredzēti šā kodeksa 102.pantā un 102.2 pantā;

11) Pārtikas un veterinārā dienesta amatpersonas – ja izdarīti pārkāpumi, kas paredzēti šā kodeksa 103.3, 106., 106.1 un 155.5 pantā;

12) Datu valsts inspekcijas pilnvarotas amatpersonas – ja izdarīti pārkāpumi, kas paredzēti šā kodeksa 204.7 pantā;

13) Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja pilnvarotas amatpersonas – ja izdarīti pārkāpumi, kas paredzēti šā kodeksa 166.31 un 166.34 pantā;

14) Valsts robežsardzes pilnvarotas amatpersonas — ja izdarīts pārkāpums, kas paredzēts šā kodeksa 149.24 panta septiņpadsmitajā daļā.

84. 304.pantā:

aizstāt 3.punktā vārdus "Vides valsts inspekcijas, Jūras vides pārvaldes, reģionālo vides pārvalžu" ar vārdiem "Valsts vides dienesta";

 

papildināt 3. punktu pēc vārda “kodeksa” ar skaitļiem “58., 75.,”;

 

aizstāt 4.punktā vārdus "Vides valsts inspekcijas" ar vārdiem "Valsts vides dienesta".

94.

 

 

 

 

 

95.

 

 

 

 

 

96.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

97.

 

 

 

 

 

 

 

 

98.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

99.

Likumprojekts ar reģ.nr.1093, kas iekļauts kā priekšlikums

Izslēgt 304. panta 1. punktā skaitli “204.4”.

 

Juridiskais birojs

Aizstāt 304. panta 2.punktā skaitļus “159.4 – 159.6” ar skaitli un vārdu “159.4 pantā”.

 

Juridiskā komisija

Papildināt 304. panta 2. punktu pēc skaitļa “169.3” ar skaitli “176.1”.

 

 

 

 

 

 

Likumprojekts ar reģ.nr.1093, kas iekļauts kā priekšlikums

Aizstāt 304. panta 2. punktā skaitļus un vārdus “178. un 179.1 pantā” ar skaitļiem un vārdiem “178., 179.1 un 204.4 pantā”.

 

Finanšu ministrs O.Spurdziņš

Izteikt 304.panta 8.punktu šādā redakcijā:

„8) Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektora pilnvarotas amatpersonas – ja izdarīti pārkāpumi, kas paredzēti šā kodeksa 42.2, 46.1, 102.2, 108.1, 108.3 pantā, 155.1 panta trešajā un ceturtajā daļā, 155.2 panta otrajā daļā, 155.3 pantā, 155.6 pantā, 156.panta otrajā daļā, 156.1 panta otrajā daļā, 156.2 panta trešajā daļā, 156.3 panta otrajā daļā, 159.4, 166.2 pantā, 166.9 panta otrajā un trešajā daļā, 166.10 pantā, 166.14 panta pirmajā un otrajā daļā, 166.15 pantā, 166.20, 169.3 un 201.10-201.15 pantā,”.

 

 

Zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāre D.Lucaua

Aizstāt 304. panta 10. punktā skaitļus un vārdus “102. pantā un 102.2 pantā” ar skaitļiem un vārdiem “102., 102.2 un 103.7 pantā”.

Atbalstīts

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

89. 304. pantā:

izslēgt 1. punktā skaitli “204.4”;

 

 aizstāt 2.punktā skaitļus “159.4 – 159.6” ar skaitli un vārdu “159.4 pantā”;

 

papildināt 2. punktu pēc skaitļa “169.3” ar skaitli “176.1”;

 

 aizstāt 2.punktā skaitļus un vārdus “178. un 179.1 pantā” ar skaitļiem un vārdiem “178., 179.1 un 204.4 pantā”;

 

aizstāt 3.punktā vārdus "Vides valsts inspekcijas, Jūras vides pārvaldes, reģionālo vides pārvalžu" ar vārdiem "Valsts vides dienesta";

 

 

papildināt 3. punktu pēc vārda “kodeksa” ar skaitļiem “58., 75.,”;

 

aizstāt 4.punktā vārdus "Vides valsts inspekcijas" ar vārdiem "Valsts vides dienesta";

 

izteikt 8.punktu šādā redakcijā:

„8) Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektora pilnvarotas amatpersonas – ja izdarīti pārkāpumi, kas paredzēti šā kodeksa 42.2, 46.1, 102.2, 108.1, 108.3 pantā, 155.1 panta trešajā un ceturtajā daļā, 155.2 panta otrajā daļā, 155.3, 155.6 pantā, 156.panta otrajā daļā, 156.1 panta otrajā daļā, 156.2 panta trešajā daļā, 156.3 panta otrajā daļā, 159.4, 166.2 pantā, 166.9 panta otrajā un trešajā daļā, 166.10 pantā, 166.14 panta pirmajā un otrajā daļā, 166.15, 166.20, 169.3 un 201.10 – 201.15 pantā;”;

 

aizstāt 10. punktā skaitļus un vārdus “102. pantā un 102.2 pantā” ar skaitļiem un vārdiem “102., 102.2 un 103.7 pantā”.

Pārejas noteikumi

(2003.gada 11.decembra likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 2004.gada 9.septembra likumu)

 

1. Kodeksa 12.1 pants, 210.panta trešā daļa, 238.1 panta pirmās daļas 4.punkts, 268.panta 6.punkts, 269.panta ceturtā daļa, kā arī ar audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu nepilngadīgajiem saistītie grozījumi 275.pantā un 283.panta pirmajā daļā stājas spēkā vienlaikus ar likumu "Par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem".

 2. Kodeksa 88.6 panta septītā un astotā daļa stājas spēkā 2005.gada 1.janvārī.

85. Papildināt pārejas noteikumus ar 3. punktu šādā redakcijā:

“3. Šā kodeksa noteikumi, kas attiecas uz komersantiem un komercdarbību, attiecināmi arī uz kooperatīvajām sabiedrībām un līdz aroddarbības likuma spēkā stāšanās dienai uz individuālajiem uzņēmumiem, zemnieku un zvejnieku saimniecībām.”

100.

 

 

 

101.

Juridiskā komisija

Izslēgt likumprojekta 85.pantu.

 

Tieslietu ministre S.Āboltiņa

Papildināt likumprojektu ar pārejas noteikumu šādā redakcijā:

“Likuma 11. un 61. pants stājas spēkā līdz ar Eiropas komercsabiedrību likuma spēkā stāšanos.”

 

 

Atbalstīts

 

 

 

Neatbalstīts

 

 

 

102.

Iekšlietu ministrijas parlamentārais sekretārs D.Turlais

Papildināt kodeksu ar informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvu šādā redakcijā:

“Informatīvā atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no Padomes 2001. gada 28. jūnija Direktīvas 2001/51/EK, ar ko papildina 26. pantu Konvencijā, ar kuru īsteno 1985. gada 14. jūnija Šengenas Līgumu”.

Neatbalstīts