Iesniedz Izglītības, kultūras un zinātnes komisija

Iesniedz Izglītības, kultūras un zinātnes komisija Likumprojekts trešajam lasījumam

Zinātniskās darbības likums

(reģ.nr.719)

Otrajā lasījumā pieņemtā redakcija

Pr.

nr.

Priekšlikumi trešajam lasījumam (173)

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā trešā lasījuma redakcija

         

Zinātniskās darbības likums

     

Zinātniskās darbības likums

1.pants. Likumā lietotie termini

     

1.pants. Likumā lietotie termini

Likumā ir lietoti šādi termini:

     

Likumā ir lietoti šādi termini:

1) inovācija — jaunu zinātniskās, tehniskās, sociālās, kultūras vai citas jomas ideju, izstrādņu un tehnoloģiju īstenošana produktā vai pakalpojumā;

     

1) inovācija — jaunu zinātniskās, tehniskās, sociālās, kultūras vai citas jomas ideju, izstrādņu un tehnoloģiju īstenošana produktā vai pakalpojumā;

2) pētniecība — mērķtiecīga darbība ar zinātnes metodēm iegūto faktu, teoriju un dabas likumu izmantošanai jaunu produktu, procesu un metožu radīšanā vai pilnveidošanā;

     

2) pētniecība — mērķtiecīga darbība ar zinātnes metodēm iegūto faktu, teoriju un dabas likumu izmantošanai jaunu produktu, procesu un metožu radīšanā vai pilnveidošanā;

3) tehnoloģiskais un inovāciju centrs — institūcija, kas atbalsta un veicina jaunu, tehnoloģiski orientētu zinātņietilpīgus vai tehnoloģiskus produktus ražojošu uzņēmumu veidošanos un attīstību neatkarīgi no zinātnes vai tehnikas nozares, nodrošina saiti starp pētnieciskajām laboratorijām un ražošanas uzņēmumiem, nodrošina jauniem inovatīviem uzņēmumiem telpas un infrastruktūras pakalpojumus, konsultācijas tehnoloģiskajam biznesam specifiskos jautājumos un palīdz piesaistīt investīcijas, kredītus un dažādu inovāciju fondu līdzekļus;

1

 

 

2

 

 

 

 

 

 

Deputāts K.Šadurskis

Svītrot likumprojekta 1. panta 3. punktu.

 

Juridiskais birojs

Likuma 1. pantā:

- likuma tekstā netiek lietoti 1. panta 3. un 8. punktā termini, tādēļ ierosinām tos izslēgt vai papildināt likumu ar normām, kas regulē jautājumus attiecībā uz minētajiem subjektiem;

 

Atbalstīts

 

 

Atbalstīts,

iekļauts priekšlikumā

Nr.1 un Nr.6

 

 

 

 

 

4) zinātne — intelektuālās darbības sfēra, kurā ar teorētiskām vai eksperimentālām metodēm tiek iegūtas un apkopotas  zināšanas par dabā un sabiedrībā valdošajām likumsakarībām;

3

Deputāts K.Šadurskis

Aizstāt likumprojekta 1. panta 4. punktā vārdu “valdošajām” ar vārdu “esošajām”.

Atbalstīts

3) zinātne — intelektuālās darbības sfēra, kurā ar teorētiskām vai eksperimentālām metodēm tiek iegūtas un apkopotas  zināšanas par dabā un sabiedrībā esošajām likumsakarībām;

5) zinātniskā darbība – radoša darbība, kas ietver zinātni, pētniecību un inovācijas;

     

4) zinātniskā darbība – radoša darbība, kas ietver zinātni, pētniecību un inovācijas;

6) zinātniskie darbinieki — zinātnieki, zinātnes tehniskais personāls un zinātni apkalpojošais personāls, kas nodarbojas ar zinātni un pētniecību vai inovācijām;

4

Atbildīgā komisija

Izslēgt likumprojekta 1. panta 6.punktu;

- attiecīgi mainīt turpmāko punktu numerāciju.

 

Atbalstīts

 

7) zinātnes tehniskais personāls — personas, kurām ir nepieciešamās tehniskās zināšanas un pieredze vienā vai vairākās jomās un kuri zinātnieku vadībā piedalās zinātniskajā darbībā, veicot tehniskos uzdevumus. Zinātnes tehniskajā personālā ietilpst inženieri, tehniķi, laboranti, tehnologi, operatori u.c.;

 

5

Deputāts K.Šadurskis

Svītrot likumprojekta 1. panta 7. un 9. punktā vārdus “u.c.’’.

Atbalstīts

 

redakcionāls labojums

5) zinātnes tehniskais personāls — personas, kurām ir nepieciešamās tehniskās zināšanas un pieredze vienā vai vairākās jomās un kuras zinātnieku vadībā piedalās zinātniskajā darbībā, veicot tehniskos uzdevumus. Zinātnes tehniskajā personālā ietilpst inženieri, tehniķi, laboranti, tehnologi, operatori;

8) zinātnes un tehnoloģiju parks — cilvēkresursu, zināšanu un infrastruktūras komplekss, kurā radīti labvēlīgi apstākļi augstākās izglītības, pētnieciskā darba un zinātņietilpīgu produktu ražošanas savstarpēji papildinošai attīstībai. Tajā ietilpst zinātniskās pētniecības iestādes, universitātes vai to institūti, viens vai vairāki tehnoloģiskie centri, biznesa inkubatori vai industriālā zona un atbilstoši darbības virzienam specializēti konsultāciju biroji vai centri. Zinātnes un tehnoloģiju parka pamatuzdevums ir nodrošināt zinātnes iestrāžu komercializāciju, veidojot tiešu saikni starp pētnieciskajām laboratorijām un tehnoloģiskus produktus ražojošiem uzņēmumiem;

6

Deputāts K.Šadurskis

Svītrot likumprojekta 1. panta 8. punktu.

Atbalstīts

 

9) zinātni apkalpojošais personāls — personas, kas veic palīgfunkcijas zinātniski tehnisko darbu izpildē (plānošanas, ekonomisko, finanšu, zinātniski tehniskās informācijas struktūrvienību darbinieki, speciālo un zinātniski tehnisko bibliotēku darbinieki, patentu dienesta speciālisti, arhivāri, kā arī augstas kvalifikācijas strādnieki, kuri nodrošina zinātniskās aparatūras un ierīču montāžu, regulēšanu, apkopi un remontu, u.c.);

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

Atbildīgā komisija

Izteikt likumprojekta 1. panta 9.punktu kā 6.punktu un aizstāt tajā vārdus “augstas kvalifikācijas” ar vārdu “kvalificēti” un vārdus “zinātniskās aparatūras” ar vārdiem “zinātniskās darbības veikšanai nepieciešamās aparatūras”.

 

 

 

 

 

Atbalstīts

6) zinātni apkalpojošais personāls — personas, kuras veic palīgfunkcijas zinātniski tehnisko darbu izpildē (plānošanas, ekonomisko, finanšu, zinātniski tehniskās informācijas struktūrvienību darbinieki, speciālo un zinātniski tehnisko bibliotēku darbinieki, patentu dienesta speciālisti, arhivāri, kā arī kvalificēti strādnieki, kuri nodrošina zinātniskās darbības veikšanai nepieciešamās aparatūras un ierīču montāžu, regulēšanu, apkopi un remontu);

10) zinātniskās institūcijas — zinātniskie institūti, augstskolas, kā arī citas institūcijas, kuru statūtos vai nolikumā ir paredzēta zinātniskā darbība, piedalīšanās zinātniskās kvalifikācijas iegūšanas un celšanas procesā un kuras ir reģistrētas zinātnisko institūciju reģistrā. Zinātniskajā institūcijā jābūt vismaz piecām personām ar doktora zinātnisko grādu institūcijas darbībai atbilstošajā pētījumu virzienā.

8

 

 

 

 

9

 

 

 

Deputāts K.Šadurskis

Aizstāt likumprojekta 1. panta 10. punktā vārdu “celšanas” ar vārdu “pilnveidošanas”.

 

Juridiskais birojs

Ierosinām likuma 1. pantā:

- 10. punktā papildināt aiz vārda “augstskolas” ar vārdu “komercsabiedrības”, aizstāt vārdus “vai nolikumā“ ar vārdiem “nolikumā vai satversmē”, aizstāt vārdu “celšanas” ar vārdu “pilnveidošanas”.

Atbalstīts

 

 

Atbalstīts

 

 

 

7) zinātniskās institūcijas — zinātniskie institūti, augstskolas, komercsabiedrības, kā arī citas institūcijas, kuru statūtos, nolikumā vai satversmē ir paredzēta zinātniskā darbība, piedalīšanās zinātniskās kvalifikācijas iegūšanas un pilnveidošanas procesā un kuras ir reģistrētas zinātnisko institūciju reģistrā. Zinātniskajā institūcijā jābūt vismaz piecām personām ar doktora zinātnisko grādu institūcijas darbībai atbilstošajā pētījumu virzienā.

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deputāte I.Druviete

Papildināt likumprojekta 1.pantu ar jaunu 11.punktu šādā redakcijā:

“11) universitāte ir (šī likuma izpratnē) kā atvasinātā publiskā persona dibināta augstskola, kura atbilst visiem sekojošiem kritērijiem:

a. īsteno gan bakalaura, gan maģistra, gan arī doktora studiju programmas vismaz piecās no šādām septiņām Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas starptautiskajā izglītības klasifikācijas standartā noteiktajām izglītības tematiskajām jomām: 1. humanitārās zinātnes un māksla; 2. sociālās zinātnes, tiesības un vadība;

3. dabaszinātnes, matemātika un datorzinātnes; 4. inženierzinātnes, rūpniecība un būvniecība; 5. lauksaimniecība, mežsaimniecība un veterinārija; 6. veselība un labklājība; 7. pakalpojums un tūrisms.

b. akadēmiskajos amatos ir ievēlēti vismaz divi simti personu ar doktora zinātnisko grādu, kā arī vismaz pusei no akadēmiskajos amatos ievēlētajiem ir doktora zinātniskais grāds;

d. vismaz četrās no šī punkta a. apakšpunktā minētajām izglītības tematiskajām jomām pastāvīgi publicē zinātnisko rakstu krājumus un žurnālus.”

Neatbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

2. pants. Likuma mērķis

     

2. pants. Likuma mērķis

(1) Šā likuma mērķis ir nostiprināt valsts rūpes par zinātni kā īpaši svarīgu sabiedrības attīstības faktoru.

     

(1) Šā likuma mērķis ir nostiprināt valsts rūpes par zinātni kā īpaši svarīgu sabiedrības attīstības faktoru.

(2) Likums nosaka zinātnes un augstākās izglītības vienotību, zinātnieku tiesības, atbildību, neatkarību un akadēmisko brīvību, profesionālās un sociālās garantijas, valsts institūciju kompetenci un saistības zinātniskās darbības nodrošināšanā.

     

(2) Likums nosaka zinātnes un augstākās izglītības vienotību, zinātnieku tiesības, atbildību, neatkarību un akadēmisko brīvību, profesionālās un sociālās garantijas, valsts institūciju kompetenci un saistības zinātniskās darbības nodrošināšanā.

         

3. pants. Tiesības veikt zinātnisko darbību

     

3. pants. Tiesības veikt zinātnisko darbību

Tiesības veikt zinātnisko darbību ir jebkurai personai neatkarīgi no rases, tautības, dzimuma, valodas, partijas piederības, politiskās un reliģiskās pārliecības, sociālā, mantiskā un dienesta stāvokļa un izcelšanās.

11

Atbildīgā komisija

Izteikt likumprojekta 3. panta tekstu šādā redakcijā:

“Tiesības veikt zinātnisko darbību ir jebkurai personai neatkarīgi no rases, tautības, dzimuma, valodas, vecuma, politiskās un reliģiskās pārliecības, sociālās izcelsmes, mantiskā vai dienesta stāvokļa.”

Atbalstīts

Tiesības veikt zinātnisko darbību ir jebkurai personai neatkarīgi no rases, tautības, dzimuma, valodas, vecuma, politiskās un reliģiskās pārliecības, sociālās izcelsmes, mantiskā vai dienesta stāvokļa.

         

4. pants. Zinātnieka statuss

       

(1) Zinātnieks šā likuma izpratnē ir fiziskā persona, kura veic zinātnisko darbību un kurai ir šajā likumā noteiktajā kārtībā iegūta zinātniskā kvalifikācija.

12

Atbildīgā komisija

Izslēgt likumprojekta 4. panta pirmajā daļā vārdus “šā likuma izpratnē”.

Atbalstīts

 

(2) Zinātnieka statusu nosaka viņa zinātniskā kvalifikācija, personiskie sasniegumi zinātnē un ekspertu vērtējums.

       

(3) Zinātnieka statuss nav atkarīgs no viņa zinātniskās specializācijas, kā arī no zinātniskās darbības motīviem vai darba devēja statusa.

     

 

skat. priekšlikumus Nr.13, Nr.14

4. pants. Zinātniskie darbinieki

Zinātniskie darbinieki ir:

1) zinātnieki;

2) zinātnes tehniskais personāls;

3) zinātni apkalpojošais personāls.

     

 

 

redakcionāls labojums

5. pants. Zinātnieka statuss

(1) Zinātnieks ir fiziskā persona, kura veic zinātnisko darbību un kura šajā likumā noteiktajā kārtībā ieguvusi zinātnisko kvalifikāciju.

(2) Zinātnieka statusu nosaka viņa zinātniskā kvalifikācija, personiskie sasniegumi zinātnē un ekspertu vērtējums.

(3) Zinātnieka statuss nav atkarīgs no viņa zinātniskās specializācijas, kā arī no zinātniskās darbības motīviem vai darba devēja statusa.

5. pants. Zinātniskais personāls

Zinātnisko personālu veido:

1) zinātniskie darbinieki;

2) zinātnes tehniskais personāls;

3) zinātni apkalpojošais personāls.

13

 

 

 

14

Juridiskais birojs

Likuma 5. pantu izteikt kā 4. pantu un 4. pantu kā 5. pantu.

Atbildīgā komisija

Izteikt likumprojekta 5. pantu kā 4.pantu šādā redakcijā:

“4. pants. Zinātniskie darbinieki

Zinātniskie darbinieki ir:

1) zinātnieki;

2) zinātnes tehniskais personāls;

3) zinātni apkalpojošais personāls.”

Atbalstīts

 

 

 

Atbalstīts

 

 
   

 

 

 

 

 

 

   

6. pants. Zinātnieka pienākumi

     

6. pants. Zinātnieka pienākumi

Zinātnieka vispārīgie pienākumi ir šādi:

     

Zinātnieka vispārīgie pienākumi ir šādi:

1) veicot zinātnisko darbību, nodrošināt pētījumu objektivitāti;

15

Atbildīgā komisija

Aizstāt likumprojekta 6. panta 1., 2. un 6. punktā vārdu “pētījumu” ar vārdu “zinātnisko pētījumu”.

Atbalstīts

1) veicot zinātnisko darbību, nodrošināt zinātnisko pētījumu objektivitāti;

2) informēt sabiedrību par savu pētījumu rezultātiem, kā arī savas kompetences ietvaros sniegt konsultācijas un eksperta atzinumus;

     

2) informēt sabiedrību par savu zinātnisko pētījumu rezultātiem, kā arī savas kompetences ietvaros sniegt konsultācijas un eksperta atzinumus;

3) popularizēt zinātnes sasniegumus un atziņas, dot atzinumus par moderno tehnoloģiju un organizatorisko paņēmienu izmantošanas iespējām Latvijas saimnieciskās konkurētspējas celšanai;

16

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

18

 

Deputāts K.Šadurskis

Aizstāt likumprojekta 6. panta 3. punktā vārdu “dot” ar vārdu “sniegt”.

 

 

Deputāts K.Šadurskis

Papildināt likumprojekta 6. panta 3. punktu aiz vārda “Latvijas” ar vārdiem “tautas labklājības un”.

 

 

 

 

Deputāts K.Šadurskis

Aizstāt likumprojekta 6. panta 3. punktā vārdu “celšanai” ar vārdu “attīstībai”.

Atbalstīts

 

 

Atbalstīts

 

redakcionāls labojums

 

Atbalstīts

3) popularizēt zinātnes sasniegumus un atziņas, sniegt atzinumus par moderno tehnoloģiju un organizatorisko paņēmienu izmantošanas iespējām Latvijas tautas labklājības un valsts saimnieciskās konkurētspējas attīstībai;

4) pilnveidot savu zinātnisko kvalifikāciju un piedalīties jaunu zinātnieku sagatavošanā;

     

4) pilnveidot savu zinātnisko kvalifikāciju un piedalīties jaunu zinātnieku sagatavošanā;

5) pārtraukt zinātniskos pētījumus, ja tie, pēc zinātnieka atzinuma, var radīt draudus cilvēcei, sabiedrībai vai dabai, un informēt par to sabiedrību;

 

 

 

 

 

 

5) pārtraukt zinātniskos pētījumus, ja tie, pēc zinātnieka atzinuma, var radīt draudus cilvēcei, sabiedrībai vai dabai, un informēt par to sabiedrību;

6) piedalīties tādu pētījumu uzdevumu formulēšanā, kuru mērķis ir celt Latvijas saimniecisko konkurētspēju un attīstīt nacionālo identitāti;

19

Deputāts K.Šadurskis

Aizstāt likumprojekta 6. panta sestajā punktā vārdu “celt” ar vārdu “attīstīt” un svītrot pantā aiz vārda “un” vārdu “attīstīt”.

Atbalstīts

6) piedalīties tādu zinātnisko pētījumu uzdevumu formulēšanā, kuru mērķis ir attīstīt Latvijas saimniecisko konkurētspēju un nacionālo identitāti;

7) piedalīties izglītības sistēmas modernizēšanā.

20

Deputāts K.Šadurskis

Aizstāt likumprojekta 6. panta 7. punktā vārdu “modernizēšanā” ar vārdiem “zinātniskā attīstībā un pilnveidošanā”.

Atbalstīts

7) piedalīties izglītības sistēmas zinātniskā attīstībā un pilnveidošanā.

         

7. pants. Zinātnieka atbildība

     

7. pants. Zinātnieka atbildība

(1) Zinātnieks atbild par savu zinātnisko pētījumu rezultātu objektivitāti un par saviem secinājumiem, kas izdarīti, pamatojoties uz šiem rezultātiem.

     

(1) Zinātnieks atbild par savu zinātnisko pētījumu rezultātu objektivitāti un par saviem secinājumiem, kas izdarīti, pamatojoties uz šiem rezultātiem.

(2) Zinātnieks atbild par savas kompetences pārsniegšanu, ja tās rezultātā sabiedrībai tiek sniegtas rekomendācijas, kas neizriet no konkrētiem zinātnisko pētījumu rezultātiem.

21

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

23

Deputāts K.Šadurskis

Aizstāt likumprojekta 7. panta otrajā daļā vārdus “tās rezultātā” ar vārdiem “šīs pārsniegšanas dēļ”.

 

 

Deputāts K.Šadurskis

Aizstāt likumprojekta 7. panta otrajā daļā vārdus “tiek sniegtas rekomendācijas” ar vārdiem “kā zinātniski pamatoti ir sniegti ieteikumi”.

 

 

Deputāts K.Šadurskis

Svītrot likumprojekta 7. panta otrajā daļā vārdu “konkrētiem”.

Neatbalstīts

 

 

Neatbalstīts

 

 

 

Neatbalstīts

(2) Zinātnieks atbild par savas kompetences pārsniegšanu, ja tās rezultātā sabiedrībai tiek sniegtas rekomendācijas, kas neizriet no konkrētiem zinātnisko pētījumu rezultātiem.

(3) Zinātnieks atbild par to, lai viņam zinātniskā darba veikšanai nodotie materiāli, finanšu līdzekļi un informācija tiktu izmantota vienīgi izvirzīto mērķu sasniegšanai.

24

Deputāts K.Šadurskis

Izteikt likumprojekta 7. panta trešo daļu šādā redakcijā:

“Zinātnieks atbild par to, lai viņam zinātniskās darbības veikšanai nodotos materiālus, finanšu līdzekļus un informāciju izmantotu vienīgi izvirzīto mērķu sasniegšanai.’’

Atbalstīts

 

 

redakcionāli labojumi

 

 

(3) Zinātnieks atbild par to, lai viņam zinātniskās darbības veikšanai nodotie materiāli, finanšu līdzekļi un informācija tiktu izmantota vienīgi izvirzīto mērķu sasniegšanai.

(4) Zinātnieks neatbild par zinātnisko pētījumu rezultātu tālākas izmantošanas sekām, izņemot gadījumu, kad viņš pats šos pētījumu rezultātus izmantojis vai sagatavojis izmantošanai vai arī kad starp zinātnieku un viņa pētījumu rezultātu izmantotāju pastāv vienošanās par zinātnieka atbildību.

     

(4) Zinātnieks neatbild par zinātnisko pētījumu rezultātu tālākas izmantošanas sekām, izņemot gadījumu, kad viņš pats šos pētījumu rezultātus izmantojis vai sagatavojis izmantošanai vai arī kad starp zinātnieku un viņa pētījumu rezultātu izmantotāju pastāv vienošanās par zinātnieka atbildību.

(5) Zinātnieks atbild par informācijas izpaušanu, ja atbilstoši likumam šī informācija ir valsts noslēpums.

25

Deputāts K.Šadurskis

Svītrot likumprojektā 7. panta piekto daļu.

Atbalstīts

 
         

8. pants. Zinātnieka tiesības

     

8. pants. Zinātnieka tiesības

(1) Zinātniekam ir tiesības:

     

(1) Zinātniekam ir tiesības:

1) brīvi izvēlēties pētījumu virzienu un metodes atbilstoši savām zinātniskajām interesēm, kompetencei un humānisma principiem;

26

Atbildīgā komisija

Aizstāt likumprojekta 8. panta pirmās daļas 1.punktā vārdu “pētījumu” ar vārdu “zinātnisko pētījumu”.

Atbalstīts

1) brīvi izvēlēties zinātnisko pētījumu virzienu un metodes atbilstoši savām zinātniskajām interesēm, kompetencei un humānisma principiem;

2) ar individuālu vai kolektīvu zinātnisko pētījumu projektu piedalīties jebkuros atklātos zinātnisko pētījumu darbu konkursos Latvijā un ārvalstīs;

27

Deputāts K.Šadurskis

Aizstāt likumprojekta 8. panta pirmās daļas 2. punktā vārdus “zinātnisko pētījumu darbu” ar vārdiem “zinātniskās darbības”.

Atbalstīts

2) ar individuālu vai kolektīvu zinātnisko pētījumu projektu piedalīties jebkuros atklātos zinātniskās darbības konkursos Latvijā un ārvalstīs;

3) neatkarīgi no darba tiesiskajām attiecībām saņemt valsts, pašvaldību, citu juridisko un fizisko personu piešķirto finansējumu likumā noteiktajā kārtībā. Attiecībā uz šādi iegūtiem līdzekļiem zinātniekam ir tiesības būt kredīta rīkotājam;

28

 

 

 

 

 

29

 

 

 

30

Deputāts K.Šadurskis

Aizstāt likumprojekta 8. panta pirmās daļas 3. punktā vārdus “pašvaldību” ar “atvasināto publisko personu”.

 

 

Deputāts K.Šadurskis

Svītrot likumprojekta 8. panta pirmās daļas 3. punktā vārdu “citu”.

Atbildīgā komisija

Aizstāt likumprojekta 8. panta pirmās daļas 3. punktā vārdus “pašvaldību, citu juridisko un fizisko personu” ar vārdiem “un citu personu”.

Neatbalstīts

 

 

 

 

 

Neatbalstīts

 

 

 

Atbalstīts

3) neatkarīgi no darba tiesiskajām attiecībām saņemt valsts un citu personu piešķirto finansējumu likumā noteiktajā kārtībā. Attiecībā uz šādi iegūtiem līdzekļiem zinātniekam ir tiesības būt kredīta rīkotājam;

4) piedalīties atklātos konkursos, lai iegūtu līdzekļus savas kvalifikācijas pilnveidošanai; piedalīties dažādos zinātniskos pasākumos Latvijā un ārvalstīs;

31

Deputāts K.Šadurskis

Aizstāt likumprojekta 8. panta pirmās daļas 4. punktā vārdus “dažādos zinātniskos pasākumos” ar vārdiem “zinātniskās darbības norisēs un izpausmēs”.

Atbalstīts

redakcionāls labojums

4) piedalīties atklātos konkursos, lai iegūtu līdzekļus savas kvalifikācijas pilnveidošanai, kā arī zinātniskās darbības norisēs un izpausmēs Latvijā un ārvalstīs;

5) bez cenzūras iesniegt sava zinātniskā darba rezultātus publicēšanai paša izraudzītos zinātniskās preses izdevumos.

32

 

 

33

Deputāts K.Šadurskis

Aizstāt likumprojekta 8. panta pirmās daļas 5. punktā vārdus “sava zinātniskā darba” ar vārdiem “savas zinātniskās darbības”.

Deputāts K.Šadurskis

Svītrot likumprojekta 8. panta pirmās daļas 5. punktā vārdus ‘’zinātniskās preses’’.

Atbalstīts

 

Atbalstīts

5) bez cenzūras iesniegt savas zinātniskās darbības rezultātus publicēšanai paša izraudzītos izdevumos.

(2) Zinātniskajās institūcijās nodarbinātajiem zinātniekiem ar doktora zinātnisko grādu ik gadu pienākas apmaksāts ikgadējais astoņu kalendāra nedēļu atvaļinājums, neskaitot svētku dienas, bet ik pēc sešiem gadiem — apmaksāts 26 kalendāra nedēļu akadēmiskais atvaļinājums, neskaitot svētku dienas, zinātnisku pētījumu veikšanai vai kvalifikācijas pilnveidošanai ārpus savas darbavietas.

     

(2) Zinātniskajās institūcijās nodarbinātajiem zinātniekiem ar doktora zinātnisko grādu ik gadu pienākas apmaksāts ikgadējais astoņu kalendāra nedēļu atvaļinājums, neskaitot svētku dienas, bet ik pēc sešiem gadiem — apmaksāts 26 kalendāra nedēļu akadēmiskais atvaļinājums, neskaitot svētku dienas, zinātnisku pētījumu veikšanai vai kvalifikācijas pilnveidošanai ārpus savas darbavietas.

(3) Zinātniekam ir ekskluzīvas tiesības uz intelektuālo īpašumu, kas radies viņa zinātniskās darbības rezultātā, ja līgumā nav noteikts citādi.

     

(3) Zinātniekam ir ekskluzīvas tiesības uz intelektuālo īpašumu, kas radies viņa zinātniskās darbības rezultātā, ja līgumā nav noteikts citādi.

(4) Ja zinātnieks strādājis uz līguma pamata, viņa tiesības uz zinātniskās darbības rezultātā radīto īpašumu nosaka līgums. Īpašums, kas radies no valsts budžeta finansētas zinātniskās darbības rezultātā, ir valsts īpašums.

     

(4) Ja zinātnieks strādājis uz līguma pamata, viņa tiesības uz zinātniskās darbības rezultātā radīto īpašumu nosaka līgums. Īpašums, kas radies no valsts budžeta finansētas zinātniskās darbības rezultātā, ir valsts īpašums.

 

 

 

       

9. pants. Atklātums informācijā par zinātniskajiem pētījumiem

     

9. pants. Atklātums informācijā par zinātniskajiem pētījumiem

Informācija par zinātniskajiem pētījumiem, kas finansēti no valsts budžeta, ir atklāta. Likumā noteiktajos gadījumos piekļūšanu informācijai, kas attiecas uz zinātniskajiem pētījumiem, var ierobežot.

34

 

Atbildīgā komisija

Papildināt likumprojekta 9. pantā pēc vārda “valsts” ar vārdiem “vai pašvaldības”.

 

 

Atbalstīts

Informācija par zinātniskajiem pētījumiem, kas finansēti no valsts vai pašvaldības budžeta, ir atklāta. Likumā noteiktajos gadījumos piekļūšanu informācijai, kas attiecas uz zinātniskajiem pētījumiem, var ierobežot.

         

10. pants. Promocijas (doktora zinātniskā grāda piešķiršanas) kārtība

35

Juridiskais birojs

Izteikt 10. panta nosaukumu šādā redakcijā:

“10. pants. Doktora zinātniskā grāda piešķiršanas kārtība”

Atbalstīts,

iekļauts atbildīgās komisijas priekšlikumā Nr.47

 

 

(1) Doktora zinātnisko grādu piešķir personai pēc akreditētas doktora studiju programmas pabeigšanas un promocijas darba aizstāvēšanas. Ar promocijas darbu zinātniskā grāda pretendentam jāapliecina, ka viņš ir patstāvīgi veicis oriģinālu pētījumu, prot patstāvīgi plānot zinātnisko pētījumu, apguvis pētījumu veikšanas metodoloģiju un darbam specialitātē nepieciešamās metodes, spēj patstāvīgi analizēt iegūtos rezultātus un izdarīt tiem atbilstošus secinājumus. Ārpus doktora studiju programmas veiktā akadēmiskā darba pielīdzināšana notiek programmā aprakstītajā kārtībā un tiek apstiprināta ar Latvijas Zinātnes padomes lēmumu.

36

 

 

 

 

 

 

 

37

 

 

 

 

Deputāte I.Druviete

Izteikt likumprojekta 10. panta pirmā daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

“Doktora zinātnisko grādu personai piešķir pēc sekmīgas promocijas darba aizstāvēšanas”.

 

 

Deputāte I.Druviete

Papildināt likumprojekta 10. panta pirmo daļu ar jaunu teikumu šādā redakcijā:

“Promocijas darbu ir tiesības aizstāvēt personai, kura sekmīgi pabeigusi akreditētu studiju doktora studiju programmu vai arī sekmīgi nokārtojusi doktora eksāmenus izvēlētajā zinātnes nozarē.”

Atbalstīts,

iekļauts atbildīgās komisijas priekšlikumā Nr.47

 

 

Daļēji atbalstīts,

iekļauts atbildīgās komisijas priekšlikumā Nr.47

 

(2) Promocijas tiesības augstskolām deleģē Ministru kabinets pēc Latvijas Zinātnes padomes priekšlikuma. Promocijas kārtību nosaka Ministru kabinets.

38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39

 

 

 

 

40

 

 

Juridiskais birojs

Ierosinām 10. pantā:

- otrajā daļā aizstāt vārdus “Promocijas tiesības” ar vārdiem “Doktora zinātniskā grāda piešķiršanas (promocijas) tiesības”, vārdus “Promocijas kārtību” ar vārdiem “Doktora zinātniskā grāda piešķiršanas (promocijas) kārtību”;

 

 

Deputāte I.Druviete

Aizstāt likumprojekta 10. panta otrās daļas pirmajā teikumā vārdu “augstskolām” ar vārdu “universitātēm”.

 

Deputāte I.Druviete

Aizstāt likumprojekta 10.panta otrās daļas pirmajā teikumā vārdu “priekšlikuma” ar vārdiem “pozitīva atzinuma saņemšanas”.

Atbalstīts,

iekļauts atbildīgās komisijas priekšlikumā Nr.47

 

 

 

Neatbalstīts

 

 

 

 

Neatbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) Zinātniskā grāda piešķiršanas sistēmu pārrauga Ministru kabineta izveidota Valsts zinātniskās kvalifikācijas komisija. Komisija darbojas Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

41

Juridiskais birojs

Ierosinām 10. pantā:

- trešajā daļā aizstāt vārdus “piešķiršanas sistēmu pārrauga” ar vārdiem “piešķiršanu pārrauga”.

Atbalstīts,

iekļauts atbildīgās komisijas priekšlikumā Nr.47

 
 

42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deputāte I.Druviete

Papildināt likumprojekta 10. pantu ar jaunu piekto daļu šādā redakcijā:

“(5) Pozitīvu vērtējumu par promocijas darbu var sniegt, ja ir sasniegta promocijas darba atbilstība šādiem kritērijiem :

1) galvenajiem rezultātiem jābūt publicētiem (vai pieņemtiem publicēšanai) vismaz trīs publikācijās vispāratzītos recenzējamos zinātniskajos žurnālos (izdevumos), kuri iekļauti Latvijas Zinātnes padomes apstiprinātajā zinātnisko izdevumu sarakstā;

2) promocijas darbam ir starptautiskajiem standartiem atbilstošs zinātniskais un metodiskais risinājums, promocijas darbs ir oriģināls un pabeigts pētījums un tam ir pietiekams apjoms, promocijas darba rezultāti ir atzīstami par nozīmīgu ieguldījumu attiecīgās zinātnes nozares tālākā attīstībā, promocijas darbā nav plaģiāta vai būtisku zinātniskās darbības ētikas pārkāpumu.”

Neatbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deputāts K.Šadurskis

Papildināt likumprojekta 10. pantu ar jauno daļu šādā redakcijā:

“(6) Promocijas kārtības pamatnoteikumi ir šādi:

1) doktora zinātnisko grādu noteiktā zinātnes nozarē piešķir attiecīgajā nozarē izveidotās promocijas padomes;

2) pretendents ne vēlāk kā trīs mēnešus pirms promocijas darba aizstāvēšanas paredzamā laika promocijas padomē iesniedz: promocijas darbu; promocijas darba kopsavilkumu latviešu un vienā no Eiropas Savienības oficiālajām valodām; dokumentus par doktora studiju programmas izpildi vai par eksāmenu nokārtošanu izvēlētajā noza rē; autobiogrāfiju (curriculum vitae), kā arī publicēto darbu sarakstu un šo darbu kopijas;

3) Promocijas padome iesniegto promocijas darbu nosūta izvērtēšanai komisijā. Komisija mēneša laikā izvērtē darbu un, ja vērtējums ir pozitīvs, nosaka neatkarīgu starptautisko ekspertu (pēc padomes starptautisko ekspertu datu bāzes datiem), un paziņo par to promocijas padomei;

4) Pēc pozitīva komisijas vērtējuma saņemšanas promocijas padomes priekšsēdētājs pieaicina trīs recenzentus, no kuriem viens ir šīs padomes eksperts, bet divi - no citām zinātniskajām institūcijām. Par promocijas darba recenzentiem var būt Latvijas vai ārvalstu zinātnieki, kuri ir starptautiska līmeņa eksperti attiecīgajā zinātnes nozarē; promocijas padome nosūta promocijas darbu komisijas noteiktam neatkarīgam starptautiska līmeņa ekspertam atsauksmes saņemšanai; promocijas padome nosaka promocijas sēdes laiku un divas nedēļas iepriekš to izziņo laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un laikrakstā "Zinātnes Vēstnesis".

5) Ja saņemts negatīvs komisijas atzinums, attiecīgās promocijas padomes priekšsēdētājs atdod promocijas darbu pretendentam. Pretendents pēc promocijas darba papildināšanas vai pārstrādāšanas var to atkārtoti iesniegt promocijas padomē tās noteiktajā laikā. Ja par papildināto vai pārstrādāto promocijas darbu saņemts negatīvs komisijas atzinums, promocijas darbu noraida.

6) Promocijas padome pretendentu iepazīstina ar recenzentu rakstveida atsauksmēm ne vēlāk kā divas nedēļas pirms promocijas padomes sēdes.

7) Ja recenzenta atsauksme ir negatīva, pretendents ir tiesīgs atsaukt promocijas darbu no turpmākās promocijas procedūras un to papildināt vai pārstrādāt.

8) Promocijas sēdē pretendents ziņo par promocijas darba rezultātiem, kas tiek apspriesti akadēmiskā diskusijā. Ja promocijas darbs ietver valsts noslēpumu, komisija pieņem lēmumu, ka promocijas sēde ir slēgta.

9) Promocijas padome pieņem lēmumu par doktora zinātniskā grāda piešķiršanu vai atteikumu piešķirt zinātnisko grādu ar klātesošo promocijas padomes locekļu balsu vairākumu, aizklāti balsojot.’’

Neatbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44

Deputāts K.Šadurskis

Papildināt likumprojekta 10. pantu ar jauno daļu šādā redakcijā:

“Promocijas padomes un Valsts zinātniskās kvalifikācijas komisijas izdotos aktus un faktisko rīcību var apstrīdēt Latvijas Zinātnes padomē, savukārt Latvijas Zinātnes padomes lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.’’

Neatbalstīts

 
 

45

Deputāts K.Šadurskis

Papildināt likumprojekta 10. pantu ar jauno daļu šādā redakcijā:

“Promocijas darbam jābūt latviešu valodā.”

Neatbalstīts

 
 

46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47

Deputāts K.Šadurskis

Papildināt likumprojekta 10. pantu ar jaunu daļu šādā redakcijā:

“Promocijas sēde ir atklāta. Promocijas sēde un promocijas darbs notiek latviešu valodā. Ja kāds no sēdes dalībniekiem izmanto citu valodu, tad jānodrošina tulkojums.”

 

 

Atbildīgā komisija

Izteikt likumprojekta 10. pantu kā 11.pantu šādā redakcijā:

“11.pants. Doktora zinātniskā grāda piešķiršanas kārtība

(1) Doktora zinātnisko grādu personai piešķir pēc sekmīgas promocijas darba aizstāvēšanas Promocijas padomē. Doktora zinātniskā grāda piešķiršanas (promocijas) kārtību nosaka Ministru kabinets.

(2) Ar promocijas darbu zinātniskā grāda pretendents apliecina, ka viņš ir patstāvīgi veicis oriģinālu zinātnisku pētījumu, prot patstāvīgi plānot pētījumu, ir apguvis pētījumu veikšanas metodoloģiju un darbam specialitātē nepieciešamās metodes, spēj patstāvīgi analizēt iegūtos rezultātus un izdarīt tiem atbilstošus secinājumus. Promocijas darbu ir tiesības aizstāvēt personai, kura sekmīgi pabeigusi akreditētu doktora studiju programmu vai arī kuras akadēmiskā darbība, kas veikta ārpus šīs programmas, tiek tai pielīdzināta, ievērojot šajā programmā paredzēto kārtību un atbilstoši Ministru kabineta noteiktajiem kritērijiem, turklāt persona ir sekmīgi nokārtojusi eksāmenus izraudzītajā zinātnes nozarē.

(3) Doktora zinātniskā grāda piešķiršanas (promocijas) tiesības augstskolai deleģē Ministru kabinets pēc Latvijas Zinātnes padomes atzinuma. Augstskola var iesniegt Latvijas Zinātnes padomei pieteikumu deleģēt tai tiesības piešķirt doktora zinātnisko grādu, ja tajā tiek īstenota attiecīgā doktorantūras studiju programma.

(4) Zinātniskā grāda piešķiršanu pārrauga Ministru kabineta izveidota Valsts zinātniskās kvalifikācijas komisija. Šī komisija darbojas Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

(5) Zinātniskā grāda iegūšanai nepieciešamie darbi iesniedzami valsts valodā vai svešvalodā ar pievienotu izvērsta kopsavilkuma tulkojumu valsts valodā. Publiskā aizstāvēšana var notikt valsts valodā vai svešvalodā — pēc vienošanās ar autoru un ar attiecīgās zinātnisko grādu piešķiršanas padomes akceptu.”

Neatbalstīts

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

         
     

skat.

priekšlikumu Nr.49

 

 

 

 

redakcionāls labojums

 

 

 

10. pants. Zinātniskā kvalifikācija

(1) Zinātnisko kvalifikāciju apliecina doktora zinātniskais grāds, kuru piešķir Doktora zinātniskā grāda piešķiršanas padome (Promocijas padome). Ārvalstīs iegūta zinātniskā grāda pielīdzināšana notiek saskaņā ar Latvijai saistošiem starptautiskajiem līgumiem.

(2) Persona iegūst zinātnieka statusu, kad attiecībā uz šo personu stājas spēkā lēmums par zinātniskā grāda piešķiršanu vai ārvalstīs iegūtās kvalifikācijas pielīdzināšanu.

(3) Zinātnisko grādu piešķir uz mūžu, un zinātniekam ir tiesības to minēt oficiālā sarakstē.

(4) Habilitētajiem doktoriem ir attiecīgās zinātnes nozares doktora tiesības.

         
     

skat.

priekšlikumu Nr.47

11.pants. Doktora zinātniskā grāda piešķiršanas kārtība

(1) Doktora zinātnisko grādu personai piešķir pēc sekmīgas promocijas darba aizstāvēšanas Promocijas padomē. Doktora zinātniskā grāda piešķiršanas (promocijas) kārtību nosaka Ministru kabinets.

(2) Ar promocijas darbu zinātniskā grāda pretendents apliecina, ka viņš ir patstāvīgi veicis oriģinālu zinātnisku pētījumu, prot patstāvīgi plānot pētījumu, ir apguvis pētījumu veikšanas metodoloģiju un darbam specialitātē nepieciešamās metodes, spēj patstāvīgi analizēt iegūtos rezultātus un izdarīt tiem atbilstošus secinājumus. Promocijas darbu ir tiesības aizstāvēt personai, kura sekmīgi pabeigusi akreditētu doktora studiju programmu vai arī kuras akadēmiskā darbība, kas veikta ārpus šīs programmas, tiek tai pielīdzināta, ievērojot šajā programmā paredzēto kārtību un atbilstoši Ministru kabineta noteiktajiem kritērijiem, turklāt persona ir sekmīgi nokārtojusi eksāmenus izraudzītajā zinātnes nozarē.

(3) Doktora zinātniskā grāda piešķiršanas (promocijas) tiesības augstskolai deleģē Ministru kabinets pēc Latvijas Zinātnes padomes atzinuma. Augstskola var iesniegt Latvijas Zinātnes padomei pieteikumu deleģēt tai tiesības piešķirt doktora zinātnisko grādu, ja tajā tiek īstenota attiecīgā doktorantūras studiju programma.

(4) Zinātniskā grāda piešķiršanu pārrauga Ministru kabineta izveidota Valsts zinātniskās kvalifikācijas komisija. Šī komisija darbojas Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

(5) Zinātniskā grāda iegūšanai nepieciešamie darbi iesniedzami valsts valodā vai svešvalodā ar pievienotu izvērsta kopsavilkuma tulkojumu valsts valodā. Publiskā aizstāvēšana var notikt valsts valodā vai svešvalodā — pēc vienošanās ar autoru un ar attiecīgās zinātnisko grādu piešķiršanas padomes akceptu.

         

11. pants. Zinātniskā kvalifikācija

       

(1) Zinātnisko kvalifikāciju apliecina doktora zinātniskais grāds, kuru piešķir Promocijas padome. Ārvalstīs iegūta zinātniskā grāda pielīdzināšana notiek saskaņā ar starptautiskajiem nolīgumiem, kuriem Latvija ir pievienojusies.

 

 

48

 

 

 

49

 

 

 

 

 

50

Deputāte I.Druviete

Aizstāt likumprojekta 11. panta pirmajā daļā vārdus “Promocijas padome” ar vārdu “universitāte”.

 

Atbildīgā komisija

Izteikt likumprojekta 11. pantu kā 10. pantu un panta pirmajā daļā aizstāt vārdus “Promocijas padome” ar vārdiem “Doktora zinātniskā grāda piešķiršanas padome (Promocijas padome)”.

 

Juridiskais birojs

Ierosinām aizstāt 11. panta pirmajā daļā vārdus “starptautiskajiem nolīgumiem, kuriem Latvija ir pievienojusies” ar vārdiem “Latvijai saistošiem starptautiskajiem līgumiem”.

 

 

Neatbalstīts

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

(2) Persona iegūst zinātnieka statusu ar brīdi, kad attiecībā uz to stājas spēkā lēmums par zinātniskā grāda piešķiršanu vai ārvalstīs iegūtās kvalifikācijas pielīdzināšanu.

51

Deputāts K.Šadurskis

Svītrot likumprojekta 11. panta otrajā daļā vārdu “ar brīdi’’.

Atbalstīts

 

(3) Zinātnisko grādu piešķir uz mūžu, un zinātniekam ir tiesības to minēt oficiālā sarakstē.

       

(4) Habilitētiem doktoriem ir attiecīgās zinātnes nozares doktora tiesības.

52

Deputāts K.Šadurskis

Aizstāt 11. panta ceturtajā daļā vārdu “habilitētiem’’ ar vārdu “habilitētajiem’’.

Atbalstīts

         

12. pants. Goda doktora grāda piešķiršana

Universitātes un akadēmijas par īpašiem nopelniem zinātnē vai mācību darbā var piešķirt Goda doktora (Doctor honoris causa, Dr.h.c.) grādu. Piešķiršanas procedūru un kārtību nosaka šo iestāžu koleģiālo pārvaldes institūciju apstiprināts nolikums.

53

 

 

 

54

Atbildīgā komisija

Aizstāt likumprojekta 12. pantā vārdu “akadēmijas” ar vārdiem “Latvijas Zinātņu akadēmija”.

 

Deputāts K.Šadurskis

Svītrot likumprojekta 12. pantā vārdus “vai mācību darbā’’.

Atbalstīts

 

 

Atbalstīts

12.pants. Goda doktora grāda piešķiršana

(1) Universitātes un Latvijas Zinātņu akadēmija par īpašiem nopelniem zinātnē var piešķirt Goda doktora (Doctor honoris causa, Dr.h.c.) grādu. Piešķiršanas procedūru un kārtību nosaka šo iestāžu koleģiālo pārvaldes institūciju apstiprināts nolikums.

 

 

 

 

55

 

 

 

 

 

56

Deputāts K.Šadurskis

Papildināt likumprojektu 12. pantā ar jaunu otro daļu šādā redakcijā:

“Goda doktora grāds nepiešķir zinātnieka vai personas ar zinātnisko grādu tiesības.’’

 

Atbildīgā komisija

Papildināt likumprojekta 12. pantu ar jaunu daļu šādā redakcijā:

“(2) Goda doktora grāds nerada personai zinātnieka tiesības vai tiesības, kādas ir personai ar zinātnisko grādu.’’

- esošo panta tekstu uzskatīt par pirmo daļu.

Atbalstīts,

redakcionāli precizēts atbildīgās

komisijas

priekšlikumā Nr.56

Atbalstīts

 

 

 

 

 

(2) Goda doktora grāds nerada personai zinātnieka tiesības vai tiesības, kādas ir personai ar zinātnisko grādu.

         

13. pants. Zinātniskās darbības nodrošināšana

(1) Saeima uz desmit gadiem apstiprina valsts zinātnes un tehnoloģijas attīstības stratēģiju un nosaka valsts budžeta līdzekļus zinātniskajai darbībai.

     

13. pants. Zinātniskās darbības nodrošināšana

(1) Saeima uz desmit gadiem apstiprina valsts zinātnes un tehnoloģijas attīstības stratēģiju un nosaka valsts budžeta līdzekļus zinātniskajai darbībai.

(2) Ministru kabinets:

     

(2) Ministru kabinets:

1) nosaka zinātnes un tehnoloģijas attīstības valsts politiku;

57

Atbildīgā komisija

Aizstāt likumprojekta 13. panta otrās daļas 1. punktā vārdus “zinātnes un tehnoloģijas attīstības valsts politiku” ar vārdiem “valsts zinātnes un tehnoloģijas attīstības politiku”.

Atbalstīts

1) nosaka valsts zinātnes un tehnoloģijas attīstības politiku;

2) dibina, reorganizē un likvidē valsts zinātniskās institūcijas;

58

Juridiskais birojs

13. panta otrās daļas 2. punktu izteikt šādā redakcijā:

“2) nosaka šā likuma 18. panta pirmās daļas 2. un 3. punktā paredzētos vērtēšanas kritērijus”.

Atbalstīts

2) nosaka šā likuma 18. panta pirmās daļas 2. un 3. punktā paredzētos vērtēšanas kritērijus;

3) apstiprina valsts pētījumu programmas un nosaka to īstenošanai piešķirto finanšu līdzekļu izlietojuma kontroles kārtību.

59

Atbildīgā komisija

Aizstāt likumprojekta 13. panta otrās daļas 3.punktā vārdus “valsts pētījumu programmas un nosaka” ar vārdiem “prioritāros zinātņu virzienus un valsts pētījumu programmas, kā arī nosaka”.

Atbalstīts

3) apstiprina prioritāros zinātņu virzienus un valsts pētījumu programmas, kā arī nosaka to īstenošanai piešķirto finanšu līdzekļu izlietojuma kontroles kārtību;

 

60

 

 

 

 

 

 

 

61

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62

Deputāts K.Šadurskis

Papildināt likumprojekta 13. panta otro daļu ar jaunu 4. punktu šādā redakcijā:

“4) veic nepieciešamo, lai kopējais valsts un privātpersonu finansējums zinātnei Latvijā sasniegtu vismaz 3 % no iekšzemes kopprodukta.”

 

 

Deputāte I.Druviete

Papildināt likumprojekta 13. panta otro daļu ar jaunu 4. punktu šādā redakcijā:

“zinātnes politiku plāno un īsteno tā, lai valsts konsolidētā budžeta un privātpersonu kopējais finansējums zinātnei Latvijā līdz 2010. gadam sasniegtu vismaz 3 procentus no iekšzemes kopprodukta.”

 

Juridiskais birojs

Ierosinām precizēt 13. pantā:

- papildināt otro daļu ar 4. punktu šādā redakcijā:

“4) veic citas šajā likumā noteiktās darbības.”

 

Neatbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) veic citas šajā likumā noteiktās darbības.

(3) Izglītības un zinātnes ministrija:

1) izstrādā zinātnes attīstības valsts politiku;

63

 

 

 

 

 

 

 

64

Deputāts K.Šadurskis

Aizstāt likumprojekta 13. panta trešās daļas 1. punktā vārdus “zinātnes attīstības valsts politiku” ar vārdiem “valsts zinātnes attīstības politiku”.

 

 

Atbildīgā komisija

Aizstāt likumprojekta 13. panta trešās daļas 1. punktā vārdus “zinātnes attīstības valsts politiku” ar vārdiem “valsts zinātnes un tehnoloģijas attīstības politiku”

un 2.punktā vārdus “zinātnes un tehnoloģijas attīstības valsts politikai un stratēģijai” ar vārdiem “valsts zinātnes un tehnoloģijas attīstības politikai un stratēģijai.”

Atbalstīts,

iekļauts

atbildīgās

komisijas priekšlikumā Nr.64

 

 

 

Atbalstīts

(3) Izglītības un zinātnes ministrija:

1) izstrādā valsts zinātnes un tehnoloģijas attīstības politiku;

2) sagatavo pieprasījumu ikgadējo valsts budžeta līdzekļu piešķiršanai zinātniskās darbības nodrošināšanai atbilstoši zinātnes un tehnoloģijas attīstības valsts politikai un stratēģijai.

     

2) sagatavo pieprasījumu ikgadējo valsts budžeta līdzekļu piešķiršanai zinātniskās darbības nodrošināšanai atbilstoši valsts zinātnes un tehnoloģijas attīstības politikai un stratēģijai;

 

65

Juridiskais birojs

Ierosinām precizēt 13. pantā:

- papildināt trešo daļu ar 3. punktu šādā redakcijā:

“3) veic citas šajā likumā noteiktās darbības.”

Atbalstīts

 

3) veic citas šajā likumā noteiktās darbības.

   

 

 

 

 

   

14. pants. Latvijas Zinātnes padome

Latvijas Zinātnes padome ir koleģiāla zinātnieku institūcija, kas izveidota kā Izglītības un zinātnes ministrijas pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde. Latvijas Zinātnes padomes nolikumu apstiprina Ministru kabinets. Padomes locekļu pilnvaru laiks ir trīs gadi.

66

Atbildīgā komisija

Izteikt likumprojekta 14.pantu šādā redakcijā:

“14.pants. Latvijas Zinātnes padome

(1) Latvijas Zinātnes padome ir koleģiāla zinātnieku institūcija, kas izveidota kā Izglītības un zinātnes ministrijas pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde. Latvijas Zinātnes padomes locekļu pilnvaru laiks ir trīs gadi. Latvijas Zinātnes padomes sastāvu (pēc izglītības un zinātnes ministra ierosinājuma) un nolikumu apstiprina Ministru kabinets.

(2) Latvijas Zinātnes padomes pieņemtos lēmumus var pārsūdzēt tiesā likumā noteiktajā kārtībā.”

Atbalstīts

14.pants. Latvijas Zinātnes padome

(1) Latvijas Zinātnes padome ir koleģiāla zinātnieku institūcija, kas izveidota kā Izglītības un zinātnes ministrijas pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde. Latvijas Zinātnes padomes locekļu pilnvaru laiks ir trīs gadi. Latvijas Zinātnes padomes sastāvu (pēc izglītības un zinātnes ministra ierosinājuma) un nolikumu apstiprina Ministru kabinets.

(2) Latvijas Zinātnes padomes pieņemtos lēmumus var pārsūdzēt tiesā likumā noteiktajā kārtībā.

         

15. pants. Latvijas Zinātnes padomes sastāvs

     

15. pants. Latvijas Zinātnes padomes sastāvs

(1) Latvijas Zinātnes padomē tiek deleģēti pārstāvji no:

     

(1) Latvijas Zinātnes padomē tiek deleģēti pārstāvji no:

1) Izglītības un zinātnes ministrijas — viens;

     

1) Izglītības un zinātnes ministrijas — viens;

2) Latvijas Zinātņu akadēmijas — divi;

67

Atbildīgā komisija

Aizstāt likumprojekta 15.panta pirmās daļas 2. punktā vārdu “divi” ar vārdu “četri”.

Atbalstīts

2) Latvijas Zinātņu akadēmijas —četri;

3) Latvijas Zinātnieku savienības — viens;

     

3) Latvijas Zinātnieku savienības — viens;

4) Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas — viens;

68

Deputāts K.Šadurskis

Svītrot likumprojekta 15. panta pirmās daļas 4. punktu.

Atbalstīts

 

5) Rektoru padomes — viens;

     

4) Rektoru padomes — viens;

6) zinātnes nozaru ekspertu komisijām — pa vienam no katras komisijas.

     

5) zinātnes nozaru ekspertu komisijām — pa vienam no katras komisijas.

(2) Latvijas Zinātnes padome no savu locekļu vidus ievēlē priekšsēdētāju un viņa vietnieku. Latvijas Zinātnes padomes kompetencē esošs jautājums ir izlemts, ja balsošanā piedalījušās ne mazāk kā divas trešdaļas no tās sastāva un “par” balsojusi vairāk nekā puse no klātesošajiem.

     

(2) Latvijas Zinātnes padome no savu locekļu vidus ievēlē priekšsēdētāju un viņa vietnieku. Latvijas Zinātnes padomes kompetencē esošs jautājums ir izlemts, ja balsošanā piedalījušās ne mazāk kā divas trešdaļas no tās sastāva un “par” balsojusi vairāk nekā puse no klātesošajiem.

 

 

         

16. pants. Latvijas Zinātnes padomes kompetence un pienākumi

69

Juridiskais birojs

Ierosinām 16. pantā :

- nosaukumā un panta ievaddaļā izslēgt vārdus “un pienākumi” (attiecīgajā locījumā).

Atbalstīts

16. pants. Latvijas Zinātnes padomes kompetence

Latvijas Zinātnes padomes kompetencē un pienākumos ietilpst:

     

Latvijas Zinātnes padomes kompetencē ietilpst:

1) priekšlikumu sagatavošana zinātnes un tehnoloģijas attīstības valsts politikas izstrādei;

70

Atbildīgā komisija

Aizstāt likumprojekta 16. panta 1. punktā vārdus “zinātnes un tehnoloģijas attīstības valsts politikas” ar vārdiem “valsts zinātnes un tehnoloģijas attīstības politikas”.

Atbalstīts

1) priekšlikumu sagatavošana valsts zinātnes un tehnoloģijas attīstības politikas izstrādei;

2) priekšlikumu izstrāde zinātnes finansēšanai nepieciešamā valsts budžeta projekta sagatavošanai;

     

2) priekšlikumu izstrāde zinātnes finansēšanai nepieciešamā valsts budžeta projekta sagatavošanai;

3) zinātniskās darbības nodrošināšanai piešķirto valsts budžeta līdzekļu sadale un to izmantošanas uzraudzība, kā arī atzinumu sniegšana par piešķirto valsts budžeta līdzekļu izlietojuma zinātnisko lietderību;

71

Atbildīgā komisija

Aizstāt likumprojekta 16.panta 3.punktā vārdus “zinātniskās darbības nodrošināšanai piešķirto valsts budžeta līdzekļu sadale” ar vārdiem “zinātniskajai darbībai piešķirto valsts budžeta līdzekļu sadale Ministru kabineta noteiktajā kārtībā”.

Atbalstīts

3) zinātniskajai darbībai piešķirto valsts budžeta līdzekļu sadale Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un to izmantošanas uzraudzība, kā arī atzinumu sniegšana par piešķirto valsts budžeta līdzekļu izlietojuma zinātnisko lietderību;

 

 

4) konkursa kārtībā pieteikto no valsts budžeta finansēto pētījumu projektu izvērtēšana (ekspertīze) un šā procesa atklātuma nodrošināšana;

72

 

 

 

 

 

 

73

Juridiskais birojs

Ierosinām 16. pantā :

- 4. punktā papildināt aiz vārda “finansēto” ar vārdu “zinātnisko”.

 

 

Atbildīgā komisija

Aizstāt 16.panta 4.punktā vārdus “pētījumu projektu izvērtēšana” ar vārdiem “pētījumu projektu un programmu izvērtēšana”.

Atbalstīts

 

 

 

Atbalstīts

4) konkursa kārtībā pieteikto no valsts budžeta finansēto zinātnisko pētījumu projektu un programmu izvērtēšana (ekspertīze) un šā procesa atklātuma nodrošināšana;

5) valsts finansēto zinātnisko pētījumu rezultātu zinātniska izvērtēšana un apkopošana, rezultātu pieejamības nodrošināšana;

   

redakcionāls labojums

5) no valsts budžeta finansēto zinātnisko pētījumu rezultātu zinātniska izvērtēšana un apkopošana, rezultātu pieejamības nodrošināšana;

6) starptautiskās zinātniskās sadarbības organizēšana un veicināšana;

     

6) starptautiskās zinātniskās sadarbības organizēšana un veicināšana;

7) atzinumu sniegšana par licencēšanai vai akreditēšanai iesniegtajām doktora studiju programmām;

     

7) atzinumu sniegšana par licencēšanai vai akreditēšanai iesniegtajām doktora studiju programmām;

8) Latvijas Zinātnes padomes ekspertu komisiju (turpmāk — ekspertu komisija) izveidošana, to darba kārtības noteikšana un kontrole;

     

8) Latvijas Zinātnes padomes ekspertu komisiju (turpmāk — ekspertu komisija) izveidošana, to darba kārtības noteikšana un kontrole;

9) ar tās darbību saistītās informācijas sagatavošana un publicēšana;

     

9) ar tās darbību saistītās informācijas sagatavošana un publicēšana;

10) zinātniskās pētniecības ētikas kritēriju un diskusiju principu izstrādāšana sadarbībā ar Latvijas Zinātņu akadēmiju.

     

10) zinātniskās pētniecības ētikas kritēriju un diskusiju principu izstrādāšana sadarbībā ar Latvijas Zinātņu akadēmiju.

17. pants. Latvijas Zinātnes padomes tiesības

     

17. pants. Latvijas Zinātnes padomes tiesības

(1) Latvijas Zinātnes padome ir tiesīga:

 

 

 

 

(1) Latvijas Zinātnes padome ir tiesīga:

1) pieprasīt un saņemt zinātnisko projektu pilnvērtīgas ekspertīzes nodrošināšanai nepieciešamo informāciju;

74

 

 

 

 

75

Juridiskais birojs

Ierosinām 17. pantā:

- papildināt pirmās daļas pirmajā punktā aiz vārda “zinātnisko” ar vārdu “pētījumu”.

 

Atbildīgā komisija

Papildināt likumprojekta 17. panta pirmās daļas 1. punktā aiz vārda “projektu” ar vārdiem “un programmu”.

Atbalstīts

 

 

 

 

Atbalstīts

1) pieprasīt un saņemt zinātnisko pētījumu projektu un programmu pilnvērtīgas ekspertīzes nodrošināšanai nepieciešamo informāciju;

2) pieprasīt neatkarīgu ekspertīzi pētījumu programmām un projektiem, kā arī promocijas darbiem, ja tiek saņemtas negatīvas atsauksmes, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ierosināt atbildīgajās institūcijās jautājumu par finansējuma pārtraukšanu, doktora zinātniskā grāda anulēšanu, doktora studiju programmu pirmstermiņa akreditāciju, zinātnisko institūciju reorganizāciju vai izslēgšanu no zinātnisko institūciju reģistra;

76

 

 

 

 

 

 

 

 

77

Juridiskais birojs

Ierosinām 17. pantā:

- papildināt pirmās daļas otrajā punktā aiz vārda “ekspertīzi” ar vārdu “zinātnisko”, kā arī precizēt noteikumu attiecībā par doktora studiju programmu pirmstermiņa akreditāciju.

 

 

 

Atbildīgā komisija

Izslēgt likumprojekta 17. panta pirmās daļas 2. punktā vārdus “doktora studiju programmu pirmstermiņa akreditāciju”.

Atbalstīts (skat. arī priekšlikumu Nr.77)

redakcionāls labojums

 

 

 

Atbalstīts

2) pieprasīt neatkarīgu ekspertīzi zinātnisko pētījumu projektiem un programmām, kā arī promocijas darbiem, ja tiek saņemtas negatīvas atsauksmes; normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ierosināt atbildīgajās institūcijās jautājumu par finansējuma pārtraukšanu, doktora zinātniskā grāda anulēšanu, zinātnisko institūciju reorganizāciju vai izslēgšanu no zinātnisko institūciju reģistra;

3) pieprasīt un saņemt no valsts pārvaldes institūcijām to rīcībā esošo informāciju, kas attiecas uz zinātnisko darbību Latvijas Republikā.

78

Atbildīgā komisija

Aizstāt likumprojekta 17.panta pirmās daļas 3.punktā vārdus “no valsts pārvaldes institūcijām to rīcībā esošo informāciju, kas” ar vārdiem “publisku informāciju, kura”.

Atbalstīts

3) pieprasīt un saņemt publisku informāciju, kura attiecas uz zinātnisko darbību Latvijas Republikā.

(2) Latvijas Zinātnes padome nav tiesīga ierobežot zinātnisko projektu izpildītāju tiesības un finansiālo rīcībspēju, kas izriet no šā likuma 8. pantā noteiktajām tiesībām.

79

Juridiskais birojs

Izteikt 17. panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Latvijas Zinātnes padome nav tiesīga ierobežot zinātniskajos pētījumos iesaistīto zinātnieku šā likuma 8. pantā noteiktās tiesības.”

Atbalstīts

redakcionāls

labojums

 

(2) Latvijas Zinātnes padome nav tiesīga ierobežot zinātniskajos pētījumos iesaistīto zinātnieku tiesības, kas noteiktas šā likuma 8.pantā.

(3) Sava darba nodrošināšanai Latvijas Zinātnes padome var algot darbiniekus.

80

Atbildīgā komisija

Izslēgt likumprojekta 17. panta trešo daļu.

Atbalstīts

 

18. pants. Latvijas Zinātnes padomes ekspertu komisijas

     

18. pants. Latvijas Zinātnes padomes ekspertu komisijas

(1) Latvijas Zinātnes padomes ekspertu komisiju pienākumi ir šādi:

     

(1) Latvijas Zinātnes padomes ekspertu komisiju pienākumi ir šādi:

1) dot atzinumus par Latvijas Zinātnes padomei iesniegtajiem zinātniskās pētniecības projektiem, programmām un to finansēšanu;

81

Atbildīgā komisija

Aizstāt likumprojekta 18.panta pirmās daļas 1.punktā vārdus “zinātniskās pētniecības” ar vārdiem “zinātnisko pētījumu” un vārdu “finansēšanu” ar vārdu “finansējumu”.

Atbalstīts

1) dot atzinumus par Latvijas Zinātnes padomei iesniegtajiem zinātnisko pētījumu projektiem, programmām un to finansējumu;

2) izstrādāt un pilnveidot zinātniskās pētniecības projektu vērtēšanas kritērijus;

82

Atbildīgā komisija

Aizstāt likumprojekta 18.panta pirmās daļas 2.punktā vārdus “zinātniskās pētniecības projektu” ar vārdiem “zinātnisko pētījumu projektu un programmu”.

Atbalstīts

2) izstrādāt un pilnveidot zinātnisko pētījumu projektu un programmu vērtēšanas kritērijus;

3) izstrādāt un pilnveidot valsts zinātnisko institūciju darba efektivitātes vērtēšanas kritērijus;

83

Atbildīgā komisija

Izslēgt likumprojekta 18. panta pirmās daļas 3. punktā vārdu “valsts”.

Atbalstīts

3) izstrādāt un pilnveidot zinātnisko institūciju darba efektivitātes vērtēšanas kritērijus;

4) sagatavot un dot atzinumu par stāvokli attiecīgajā zinātnes nozarē Latvijas Republikā.

     

4) sagatavot un dot atzinumu par stāvokli attiecīgajā zinātnes nozarē Latvijas Republikā.

(2) Ekspertu komisijas ievēlē konkrētajā zinātnes nozarē Latvijas Republikā strādājošie zinātnieki, kuru kvalifikācija apstiprināta atbilstoši šā likuma prasībām.

84

Juridiskais birojs

Likumprojekta 18. pantā:

- otrajā daļā aizstāt vārdu ”apstiprināta” ar vārdu “iegūta”.

Atbalstīts

redakcionāls

labojums

(2) Ekspertu komisijas ievēlē konkrētajā zinātnes nozarē Latvijas Republikā strādājošie zinātnieki, kuru kvalifikācija iegūta atbilstoši šā likuma noteikumiem.

(3) Par ekspertu komisijas locekļiem ievēlē augsti kvalificētus attiecīgās nozares zinātniekus, kuri savā darbībā ievēro zinātniskās pētniecības ētikas kritērijus un diskusiju principus. Zinātnieks vienlaikus var būt tikai vienas ekspertu komisijas loceklis.

85

Atbildīgā komisija

Izslēgt likumprojekta 18. panta trešajā daļā vārdu “augsti”.

Atbalstīts

(3) Par ekspertu komisijas locekļiem ievēlē kvalificētus attiecīgās nozares zinātniekus, kuri savā darbībā ievēro zinātniskās pētniecības ētikas kritērijus un diskusiju principus. Zinātnieks vienlaikus var būt tikai vienas ekspertu komisijas loceklis.

(4) Ievēlētie ekspertu komisiju locekļi paraksta Latvijas Zinātņu akadēmijas izstrādāto “Saistību un atbildības deklarāciju”.

     

(4) Ievēlētie ekspertu komisiju locekļi paraksta Latvijas Zinātņu akadēmijas izstrādāto Saistību un atbildības deklarāciju.

(5) Ekspertu kvalifikācijas kritērijus nosaka un pārējos ar ekspertu komisiju izveidošanu un darbību saistītos jautājumus regulē Ministru kabinets. Latvijas Zinātnes padome ir atbildīga par noteiktās ekspertīzes kārtības ievērošanu.

     

(5) Ekspertu kvalifikācijas kritērijus nosaka un pārējos ar ekspertu komisiju izveidošanu un darbību saistītos jautājumus regulē Ministru kabinets. Latvijas Zinātnes padome ir atbildīga par noteiktās ekspertīzes kārtības ievērošanu.

         

19. pants. Zinātniskā darbība augstskolās

Zinātniskā darbība augstskolās tiek veikta saskaņā ar šo likumu, Augstskolu likumu un attiecīgās augstskolas satversmi.

86

 

 

 

 

 

 

 

 

 

87

 

 

 

 

 

 

 

 

 

88

Deputāts K.Šadurskis

Papildināt likumprojekta 19. pantu ar jaunu daļu kā panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“Augstskolu pienākums ir veikt zinātnisko darbību un izdot zinātnisko rakstu krājumus vai žurnālus.’’, attiecīgi esošo pirmo daļu izsa kot kā otro daļu.

 

 

 

 

Deputāts K.Šadurskis

Papildināt likumprojekta 19. pantu ar jaunu daļu šādā redakcijā:

“Augstskola publicē pārskatu par savu zinātnisko darbību atsevišķa izdevuma formā un internetā ne vēlāk kā četrus mēnešus pēc kārtējā darbības gada beigām.’’

 

Atbildīgā komisija

Papildināt likumprojekta 19. pantu ar jaunu daļu šādā redakcijā:

“(3) Augstskola publicē pārskatu par savu zinātnisko darbību atsevišķa izdevuma formā un internetā ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc kārtējā darbības gada beigām.’’

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

Daļēji atbalstīts,

iekļauts

atbildīgās komisijas priekšlikumā Nr.88

 

 

Atbalstīts

19. pants. Zinātniskā darbība augstskolās

(1) Augstskolu pienākums ir veikt zinātnisko darbību un izdot zinātnisko rakstu krājumus vai žurnālus.

(2) Zinātniskā darbība augstskolās tiek veikta saskaņā ar šo likumu, Augstskolu likumu un attiecīgās augstskolas satversmi.

 

(3) Augstskola publicē pārskatu par savu zinātnisko darbību atsevišķa izdevuma formā un internetā ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc kārtējā darbības gada beigām.

20. pants. Latvijas Zinātņu akadēmija

Latvijas Zinātņu akadēmija ir atvasināta publiska persona, kura sastāv no vēlētiem Latvijas Zinātņu akadēmijas locekļiem un kuru finansē valsts. Latvijas Zinātņu akadēmija darbojas, pamatojoties uz Latvijas Republikas Satversmi, šo likumu un citiem normatīvajiem aktiem, kā arī savu Hartu un Statūtiem. Latvijas Zinātņu akadēmijas Hartu apstiprina Saeima, un tajā norāda Latvijas Zinātņu akadēmijas darbības mērķus, pamatvirzienus, tiesisko

un ekonomisko pamatu, pārvaldes sistēmu, tiesības un pienākumus.

89

Atbildīgā komisija

Izteikt likumprojekta 20.panta tekstu šādā redakcijā:

“Latvijas Zinātņu akadēmija sastāv no vēlētiem Latvijas Zinātņu akadēmijas locekļiem un valsts pārvaldes sistēmā ir atvasināta publisko tiesību persona ar autonomu kompetenci, kuras tiesības un pienākumi noteikti tās Hartā, šajā likumā un citos likumos, kā arī tās statūtos un kuru daļēji finansē no valsts budžeta. Latvijas Zinātņu akadēmijas Hartu apstiprina Saeima, un tajā ir norādīti Latvijas Zinātņu akadēmijas darbības mērķi, pamatvirzieni, tiesiskie un ekonomiskie pamati, pārvaldes sistēma, tiesības un pienākumi.”

Atbalstīts

20.pants. Latvijas Zinātņu akadēmija

Latvijas Zinātņu akadēmija sastāv no vēlētiem Latvijas Zinātņu akadēmijas locekļiem un valsts pārvaldes sistēmā ir atvasināta publisko tiesību persona ar autonomu kompetenci, kuras tiesības un pienākumi noteikti tās Hartā, šajā likumā un citos likumos, kā arī tās statūtos un kuru daļēji finansē no valsts budžeta. Latvijas Zinātņu akadēmijas Hartu apstiprina Saeima, un tajā ir norādīti Latvijas Zinātņu akadēmijas darbības mērķi, pamatvirzieni, tiesiskie un ekonomiskie pamati, pārvaldes sistēma, tiesības un pienākumi.

         

21.pants. Zinātniskais institūts

(1) Zinātnisko institūtu izveido kā valsts vai pašvaldības, kā arī Latvijas Zinātņu akadēmijas, valsts vai pašvaldību augstskolas publisko aģentūru. Zinātniskā institūta — aģentūras tiesisko pamatu, pārvaldi, finansēšanas un uzraudzības kārtību nosaka šis likums un Publisko aģentūru likums, ciktāl tas nav pretrunā ar šo likumu.

90

 

 

 

 

 

 

 

 

91

 

 

 

Juridiskais birojs

Ierosinām likumprojekta 21. pantā:

- pirmās daļas pirmo teikumu izteikt šādā redakcijā:

“Valsts vai pašvaldības, valsts vai pašvaldības augstskolas, kā arī Latvijas Zinātņu akadēmijas dibinātie zinātniskie institūti darbojas kā publiskas aģentūras. “

 

 

Juridiskais birojs

Ierosinām likumprojekta 21. pantā:

- pirmās daļas otrajā teikumā aizstāt vārdus “Zinātniskā institūta – aģentūras” ar vārdu “To”;

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

21.pants. Zinātniskais institūts

(1) Valsts vai pašvaldības, valsts vai pašvaldības augstskolas, kā arī Latvijas Zinātņu akadēmijas dibinātie zinātniskie institūti darbojas kā publiskas aģentūras. To tiesisko pamatu, pārvaldi, finansēšanas un uzraudzības kārtību nosaka šis likums un Publisko aģentūru likums, ciktāl tas nav pretrunā ar šo likumu.

     

skat. priekšlik.

Nr.97

 

redakcionāls labojums

(2) Lēmumu par valsts zinātniskā institūta dibināšanu, reorganizāciju vai likvidēšanu pieņem Ministru kabinets pēc izglītības un zinātnes ministra vai attiecīgās nozares ministra ierosinājuma un Latvijas Zinātnes padomes sniegtā atzinuma. Valsts zinātniskais institūts atrodas attiecīgās nozares ministrijas pārraudzībā un tā nosaukumā ietver vārdu “valsts”.

(2) Zinātniskais institūts veic zinātnisko, kā arī ar zinātniskās kvalifikācijas iegūšanu un celšanu saistītu darbību dibinātāja noteiktā pētījumu nozarē. Līdzekļus starptautisko, valsts, pašvaldību vai augstskolu izsludināto pētījumu

programmu un projektu īstenošanai zinātniskais institūts iegūst konkursa kārtībā. Bāzes finansējumu nodrošina dibinātājs.

 

92

 

 

 

 

93

 

 

 

 

 

 

 

94

 

 

 

 

 

 

 

 

95

Deputāts K.Šadurskis

Aizstāt likumprojekta 21. panta otrajā daļā vārdu “celšanu’’ ar vārdu “pilnveidošanu’’.

 

 

Juridiskais birojs

Ierosinām likumprojekta 21. pantā:

- otrās daļas otro un trešo teikumu ietvert 33. pantā.

 

 

 

 

Juridiskais birojs

Likumprojekta 21. pantā:

- pašreizējo otro daļu izteikt kā trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Zinātniskais institūts veic zinātnisko darbību, kā arī ar zinātniskās kvalifikācijas iegūšanu un pilnveidošanu saistītu darbību dibinātāja noteiktā pētījumu nozarē.”

 

Atbildīgā komisija

Likumprojekta 21. panta otro daļu izteikt kā trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Zinātniskais institūts veic zinātnisko darbību, kā arī ar zinātniskās kvalifikācijas iegūšanu un pilnveidošanu saistītu darbību dibinātāja noteiktajā zinātnisko pētījumu nozarē.”

Atbalstīts,

iekļauts atbildīgās komisijas

priekšlikumā Nr.95

Daļēji atbalstīts,

iekļauts atbildīgās komisijas

priekšlikumā Nr.151

 

 

Atbalstīts,

iekļauts

atbildīgās komisijas

priekšlikumā Nr.95

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) Zinātniskais institūts veic zinātnisko darbību, kā arī ar zinātniskās kvalifikācijas iegūšanu un pilnveidošanu saistītu darbību dibinātāja noteiktajā zinātnisko pētījumu nozarē.

(3) Zinātniskā institūta darbības materiālo pamatu veido tā valdījumā vai lietošanā nodota dibinātāja mantas daļa. Rīcību ar zinātniskajam institūtam nošķirto mantu nosaka Publisko aģentūru likums, citi normatīvie akti un tā nolikums.

96

Atbildīgā komisija

Likumprojekta 21. panta trešo daļu izteikt kā ceturto daļu un tajā izslēgt vārdu “dibinātāja” un aizstāt vārdus “tā nolikums” ar vārdiem “attiecīgā institūta nolikums”.

Atbalstīts

 

 

(4) Zinātniskā institūta darbības materiālo pamatu veido tā valdījumā vai lietošanā nodota mantas daļa. Rīcību ar zinātniskajam institūtam nošķirto mantu nosaka Publisko aģentūru likums, citi normatīvie akti un attiecīgā institūta nolikums.

         

(4) Lēmumu par valsts zinātniskā institūta dibināšanu, reorganizāciju vai likvidēšanu pieņem Ministru kabinets pēc Latvijas Zinātnes padomes sniegtā izvērtējuma.

97

Juridiskais birojs

Ierosinām likumprojekta 21. pantā:

- panta ceturto un piekto daļu izteikt kā otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Lēmumu par valsts zinātniskā institūta dibināšanu, reorganizāciju vai likvidēšanu pieņem Ministru kabinets pēc Izglītības un zinātnes ministra vai attiecīgās nozares ministra ierosinājuma un Latvijas Zinātnes padomes sniegtā izvērtējuma. Valsts zinātniskais institūts atrodas attiecīgās nozares ministrijas pārraudzībā un tā nosaukumā ietver vārdu “valsts”.”

- attiecīgi mainīt turpmāko daļu numerāciju.

 

Atbalstīts

 

(5) Ministru kabineta izveidotais un attiecīgās nozares ministra pārraudzībā esošais zinātniskais institūts savā nosaukumā ietver vārdu “valsts”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

(6) Zinātniskais institūts akadēmisko mērķu sasniegšanā ir brīvs no dibinātāja ietekmes (patstāvīgi veido savas koleģiālās vadības institūcijas).

98

 

 

 

 

 

 

99

Deputāte I.Druviete

Svītrot likumprojekta 21. panta sestajā daļā iekavās esošos vārdus.

 

 

 

 

Atbildīgā komisija

Izteikt likumprojekta 21.panta sesto daļu kā piekto daļu šādā redakcijā:

“(5) Zinātniskais institūts akadēmisko mērķu sasniegšanā ir brīvs no dibinātāja ietekmes. Zinātniskais institūts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un atbilstoši savam nolikumam rīkojas ar tā rīcībā nodoto mantu un finanšu līdzekļiem, izsludina konkursus, slēdz līgumus, nosaka maksu par sniegtajiem pakalpojumiem pētniecības un kvalifikācijas pilnveidošanas jomā.”

Atbalstīts,

iekļauts

atbildīgās komisijas

priekšlikumā Nr.99

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) Zinātniskais institūts akadēmisko mērķu sasniegšanā ir brīvs no dibinātāja ietekmes. Zinātniskais institūts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un atbilstoši savam nolikumam rīkojas ar tā rīcībā nodoto mantu un finanšu līdzekļiem, izsludina konkursus, slēdz līgumus, nosaka maksu par sniegtajiem pakalpojumiem pētniecības un kvalifikācijas pilnveidošanas jomā.

(7) Zinātnisko institūtu var izveidot kā dibinātāja institūcijas struktūrvienību. Šāda zinātniskā institūta tiesisko pamatu, darbību, reorganizāciju, likvidēšanu, pārvaldi, finansēšanas un uzraudzības kārtību nosaka dibinātāja satversme (statūti) un savstarpēji noslēgtie līgumi vai vienošanās dokumenti. Zinātnisko institūtu, kas ir izveidots kā dibinātāja institūcijas struktūrvienība, reģistrē zinātnisko institūciju reģistrā neatkarīgi no tā, vai tur ir reģistrēta dibinātāja institūcija.

100

 

 

 

 

101

Deputāte I.Druviete

Aizstāt likumprojekta 21. panta septītās daļas pirmajā teikumā vārdu “dibinātāja” ar vārdu “universitātes”.

Juridiskais birojs

Ierosinām likumprojekta 21. panta septītās daļas otro teikumu izteikt šādi:

“Šāda zinātniskā institūta tiesisko pamatu, pārvaldi, finansēšanas un uzraudzības kārtību, kā arī citus ar tā darbību saistītus jautājumus nosaka dibinātāja nolikums, statūti vai satversme.”

Neatbalstīts

 

 

 

 

Atbalstīts

 

redakcionāls labojums

(6) Zinātnisko institūtu var izveidot kā dibinātāja institūcijas struktūrvienību. Šāda zinātniskā institūta tiesisko pamatu, pārvaldi, finansēšanas un uzraudzības kārtību, kā arī citus ar tā darbību saistītus jautājumus nosaka dibinātāja nolikums, statūti vai satversme. Zinātnisko institūtu, kas izveidots kā dibinātāja institūcijas struktūrvienība, reģistrē zinātnisko institūciju reģistrā neatkarīgi no tā, vai šajā reģistrā ir reģistrēta dibinātāja institūcija.

         

22.pants. Valsts zinātniskā institūta pārvalde

Valsts zinātnisko institūtu pārvalda zinātnieku koleģiāla institūcija – Zinātniskā padome un tās ievēlēts direktors.

102

Atbildīgā komisija

Aizstāt likumprojekta 22. un 23. pantā vārdus “valsts zinātniskais institūts” (attiecīgā locījumā) ar vārdu “zinātniskais institūts” (attiecīgā locījumā).

Atbalstīts

22.pants. Zinātniskā institūta pārvalde

Zinātnisko institūtu pārvalda zinātnieku koleģiāla institūcija – Zinātniskā padome un tās ievēlēts direktors.

         

23.pants. Valsts zinātniskā institūta Zinātniskā padome

(1) Valsts zinātniskā institūta Zinātnisko padomi ievēlē zinātnieku pilnsapulce uz laiku, kas nepārsniedz piecus gadus.

     

23.pants. Zinātniskā institūta Zinātniskā padome

(1) Zinātniskā institūta Zinātnisko padomi ievēlē zinātnieku pilnsapulce uz laiku, kas nepārsniedz piecus gadus.

(2) Zinātniskās padomes kompetencē ietilpst:

1) valsts zinātniskā institūta zinātniskās darbības galveno virzienu noteikšana;

2) valsts zinātniskā institūta direktora ievēlēšana un zinātniskās darbības vadības amatpersonu apstiprināšana;

3) zinātnieku ievēlēšana akadēmiskajos amatos;

4) jautājuma ierosināšana par pētnieka atcelšanu no amata pirms pilnvaru beigām;

5) pārstāvju ievēlēšana zinātnisko grādu piešķiršanas padomē, budžeta, saimnieciskajā un administratīvajā komisijā.

 

103

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

104

 

Atbildīgā komisija

Papildināt likumprojekta 23.panta otrās daļas 1.punktu ar vārdiem “dibinātāja izraudzītajā zinātnisko pētījumu nozarē”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deputāts K.Šadurskis

Svītrot likumprojekta 23. panta otrās daļas 5. punktā vārdus “zinātnisko grādu piešķiršanas padomē’’.

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

(2) Zinātniskās padomes kompetencē ietilpst:

1) zinātniskā institūta zinātniskās darbības galveno virzienu noteikšana dibinātāja izraudzītajā zinātnisko pētījumu nozarē;

2) zinātniskā institūta direktora ievēlēšana un zinātniskās darbības vadības amatpersonu apstiprināšana;

3) zinātnieku ievēlēšana akadēmiskajos amatos;

4) jautājuma ierosināšana par pētnieka atcelšanu no amata pirms pilnvaru beigām;

5) pārstāvju ievēlēšana budžeta, saimnieciskajā un administratīvajā komisijā.

24.pants. Valsts zinātniskā institūta direktors

105

Atbildīgā komisija

Aizstāt likumprojekta 24.panta nosaukumā, pirmajā, otrajā, trešajā un astotajā daļā vārdus “valsts zinātniskais institūts” (attiecīgā locījumā) ar vārdu “zinātniskais institūts” (attiecīgā locījumā).

Atbalstīts

24.pants. Zinātniskā institūta direktors

(1) Valsts zinātniskā institūta direktors ir augstākā amatpersona, kas īsteno institūta vispārējo administratīvo vadību un bez īpaša pilnvarojuma pārstāv institūtu.

     

(1) Zinātniskā institūta direktors ir augstākā amatpersona, kas īsteno institūta vispārējo administratīvo vadību un bez īpaša pilnvarojuma pārstāv institūtu.

(2) Uz valsts zinātniskā institūta direktora amatu tiek izsludināts atklāts konkurss laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”. Direktoru amatā ievēlē Zinātniskā padome uz laiku, kas nepārsniedz piecus gadus, un ne vairāk kā divas reizes pēc kārtas. Direktoru amatā apstiprina izglītības un zinātnes ministrs vai attiecīgās nozares ministrs.

106

Atbildīgā komisija

Aizstāt likumprojekta 24.panta otrajā daļā vārdus “Direktoru amatā apstiprina” ar vārdiem “Valsts zinātniskā institūta direktoru amatā apstiprina”

Atbalstīts

(2) Uz zinātniskā institūta direktora amatu tiek izsludināts atklāts konkurss laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”. Direktoru amatā ievēlē Zinātniskā padome uz laiku, kas nepārsniedz piecus gadus, un ne vairāk kā divas reizes pēc kārtas. Valsts zinātniskā institūta direktoru amatā apstiprina izglītības un zinātnes ministrs vai attiecīgās nozares ministrs.

(3) Konkursu uz direktora amatu valsts zinātniskais institūts izsludina vismaz divus mēnešus pirms esošā direktora pilnvaru beigām. Līdz jaunievēlētā direktora apstiprināšanai direktora pienākumus pilda līdzšinējais direktors.

 

 

 

redakcionāls labojums

(3) Konkursu uz direktora amatu zinātniskais institūts izsludina vismaz divus mēnešus pirms līdzšinējā direktora pilnvaru beigām. Līdz jaunievēlētā direktora apstiprināšanai direktora pienākumus pilda līdzšinējais direktors.

(4) Dibinot valsts zinātnisko institūtu, izglītības un zinātnes ministrs vai attiecīgās nozares ministrs ieceļ direktora vietas izpildītāju, kas pilda direktora pienākumus līdz Zinātniskās padomes ievēlētā direktora apstiprināšanai.

     

(4) Dibinot valsts zinātnisko institūtu, izglītības un zinātnes ministrs vai attiecīgās nozares ministrs ieceļ direktora vietas izpildītāju, kas pilda direktora pienākumus līdz Zinātniskās padomes ievēlētā direktora apstiprināšanai.

(5) Direktors amata pienākumus sāk pildīt pēc apstiprināšanas amatā. Ja direktors netiek apstiprināts vai ievēlēts, valsts zinātniskais institūts divu mēnešu laikā atkārtoti organizē direktora vēlēšanas. Līdz atkārtoti ievēlēta direktora apstiprināšanai izglītības un zinātnes ministrs vai attiecīgās nozares ministrs ieceļ direktora vietas izpildītāju.

   

 

 

 

redakcionāls labojums

(5) Direktors amata pienākumus sāk pildīt pēc apstiprināšanas amatā. Ja direktors netiek apstiprināts vai ievēlēts, valsts zinātniskais institūts divu mēnešu laikā atkārtoti organizē direktora vēlēšanas. Līdz atkārtoti ievēlē direktora apstiprināšanai izglītības un zinātnes ministrs vai attiecīgās nozares ministrs ieceļ direktora vietas izpildītāju.

(6) Direktoru atceļ no amata izglītības un zinātnes ministrs vai attiecīgās nozares ministrs pēc savas vai valsts zinātniskā institūta Zinātniskās padomes iniciatīvas. Rīkojumam par direktora atcelšanu ministrs pievieno atcelšanas pamatojumu un ieceļ direktora vietas izpildītāju uz laiku līdz jaunievēlētā direktora apstiprināšanai.

107

Atbildīgā komisija

Aizstāt likumprojekta 24.panta sestajā daļā vārdu “Direktoru” ar vārdiem “Valsts zinātniskā institūta direktoru”.

Atbalstīts

(6) Valsts zinātniskā institūta direktoru atceļ no amata izglītības un zinātnes ministrs vai attiecīgās nozares ministrs pēc savas vai zinātniskā institūta Zinātniskās padomes iniciatīvas. Rīkojumam par direktora atcelšanu ministrs pievieno atcelšanas pamatojumu un ieceļ direktora vietas izpildītāju uz laiku līdz jaunievēlētā direktora apstiprināšanai.

(7) Izglītības un zinātnes ministrs vai attiecīgās nozares ministrs ir tiesīgs atcelt direktora pieņemtos prettiesiskos lēmumus.

108

Atbildīgā komisija

Aizstāt likumprojekta 24.panta sestajā daļā vārdu “direktora” ar vārdiem “valsts zinātniskā institūta direktora”.

Atbalstīts

(7) Izglītības un zinātnes ministrs vai attiecīgās nozares ministrs ir tiesīgs atcelt valsts zinātniskā institūta direktora pieņemtos prettiesiskos lēmumus.

(8) Direktora kompetencē ietilpst:

     

(8) Direktora kompetencē ietilpst:

1) valsts zinātniskā institūta administratīvās, organizatoriskās un materiāltehniskās funkcionēšanas nodrošināšana;

 

 

 

 

1) zinātniskā institūta administratīvās, organizatoriskās un materiāltehniskās funkcionēšanas nodrošināšana;

2) valsts zinātniskā institūta naudas līdzekļu un iestādei valdījumā nodotās valsts mantas daļas pārvaldīšana un atbildība par finanšu līdzekļu izmantošanu;

109

 

 

 

 

 

 

 

110

Juridiskais birojs

Ierosinām 24. pantā:

- astotās daļas 2. punktā aizstāt vārdus “naudas līdzekļu un iestādei” ar vārdu “finanšu līdzekļu un tam”, kā arī aizstāt vārdus “finanšu līdzekļu” ar vārdu “to”;

 

Atbildīgā komisija

Papildināt likumprojekta 24.panta astotās daļas 2.punktā aiz vārda “valdījumā” ar vārdiem “vai lietošanā”.

 

Atbalstīts

 

 

 

 

Atbalstīts

2) zinātniskā institūta finanšu līdzekļu un tam valdījumā vai lietošanā nodotās valsts mantas daļas pārvaldīšana un atbildība par to izmantošanu;

3) Zinātniskās padomes lēmumu un deleģēto pilnvaru īstenošana;

111

Juridiskais birojs

Ierosinām 24. pantā:

- astotās daļas trešo punktu izteikt šādā redakcijā:

“3) institūta zinātniskās padomes pieņemto lēmumu īstenošana;”

Atbalstīts

3) institūta zinātniskās padomes pieņemto lēmumu īstenošana;

4) valsts zinātniskā institūta attīstības programmu apstiprināšana.

     

4) zinātniskā institūta attīstības programmu apstiprināšana.

(9) Direktors nav tiesīgs pieņemt lēmumus, kas ietver zinātnisko pētījumu izvērtējumu.

     

(9) Direktors nav tiesīgs pieņemt lēmumus, kas ietver zinātnisko pētījumu izvērtējumu.

   

 

 

 

 

   

25. pants. Zinātniskā darbība komercsabiedrībā

112

Juridiskais birojs

Ierosinām izteikt 25. pantu šādā redakcijā:

“25. pants. Zinātniskā padome komercsabiedrībā

Komercsabiedrībā, kura veic zinātnisko darbību, zinātniskā padome darbojas šā likuma 23. panta otrās daļas 3., 4. un 5. punktā noteiktās kompetences ietvaros.”

Atbalstīts

25. pants. Zinātniskā padome komercsabiedrībā

Komercsabiedrībā, kura veic zinātnisko darbību, zinātniskā padome darbojas šā likuma 23. panta otrās daļas 3., 4. un 5. punktā noteiktās kompetences ietvaros.

(1) Komercsabiedrība, kas veic zinātnisko darbību un nodarbojas ar zinātniski eksperimentālo ražošanu, jaunu produktu un procesu ieviešanu, kuru pamatā ir zinātniskās pētniecības izstrādnes (turpmāk — komercsabiedrība, kura veic zinātnisko darbību), darbojas, ievērojot šo likumu, Komerclikumu un citus normatīvos aktus.

       

(2) Zinātniskā padome komercsabiedrībā, kura veic zinātnisko darbību, darbojas kā konsultatīva institūcija šā likuma 23.panta otrajā daļā noteiktās kompetences ietvaros.

 

   

 

 

       

26. pants. Akadēmiskie amati zinātniskajā institūtā un valsts kapitālsabiedrībā

113

Juridiskais birojs

Ierosinām 26. panta nosaukumu izteikt šādā redakcijā:

“26. pants Akadēmiskie amati zinātniskajā institūtā un komercsabiedrībā “

Atbalstīts

26. pants. Akadēmiskie amati zinātniskajā institūtā un komercsabiedrībā

(1) Zinātniskajā institūtā un valsts kapitālsabiedrībā, kura veic zinātnisko darbību, ir šādi akadēmiskie amati:

1) vadošais pētnieks;

2) pētnieks;

3) asistents.

114

Atbildīgā komisija

Aizstāt likumprojekta 26. panta pirmajā daļā vārdus “valsts kapitālsabiedrībā” ar vārdiem “komercsabiedrībā”.

Atbalstīts

(1) Zinātniskajā institūtā un komercsabiedrībā, kura veic zinātnisko darbību, ir šādi akadēmiskie amati:

1) vadošais pētnieks;

2) pētnieks;

3) asistents.

(2) Personas akadēmiskajos amatos ievēlē atklāta konkursa rezultātā zinātniskā institūta nolikumā vai valsts kapitālsabiedrības statūtos noteiktajā kārtībā. Konkursu izsludina, vismaz mēnesi iepriekš publicējot paziņojumu presē.

 

115

Juridiskais birojs

Ierosinām 26. panta otrajā daļā aizstāt vārdus “valsts kapitālsabiedrības” ar vārdu “komercsabiedrības” un vārdus “paziņojumu presē’ ar vārdiem “paziņojumu “Latvijas Vēstnesī”;

Atbalstīts

 

redakcionāls

labojums

(2) Personas akadēmiskajos amatos ievēlē atklāta konkursa rezultātā zinātniskā institūta nolikumā vai komercsabiedrības statūtos noteiktajā kārtībā. Konkursu izsludina, vismaz mēnesi iepriekš publicējot paziņojumu laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

(3) Vadošā pētnieka amatā var ievēlēt personas ar doktora zinātnisko grādu. Pētnieka amatā var ievēlēt personas ar doktora vai maģistra grādu.

     

(3) Vadošā pētnieka amatā var ievēlēt personas ar doktora zinātnisko grādu. Pētnieka amatā var ievēlēt personas ar doktora vai maģistra grādu.

(4) Akadēmiskajā amatā ievēlētā persona slēdz darba līgumu ar zinātniskā institūta direktoru vai valsts kapitālsabiedrības valdi.

116

 

 

 

 

117

Juridiskais birojs

Izslēgt 26. panta ceturto daļu.

 

 

Atbildīgā komisija

Aizstāt likumprojekta 26. panta ceturtajā daļā vārdus “valsts kapitālsabiedrības” ar vārdiem “komercsabiedrības”.

Neatbalstīts

 

 

Atbalstīts

(4) Akadēmiskajā amatā ievēlētā persona slēdz darba līgumu ar zinātniskā institūta direktoru vai komercsabiedrības valdi.

 

118

Deputāts K.Šadurskis

Papildināt 26. pantu ar jaunu daļu šādā redakcijā:

“Uz akadēmiskajos amatos ievēlētajām personām neattiecas Darba likuma 45.panta pirmajā daļā noteiktais darba līguma termiņa ierobežojums.’’

Atbalstīts

(5) Uz akadēmiskajos amatos ievēlētajām personām neattiecas Darba likuma 45.panta pirmajā daļā noteiktais darba līguma termiņa ierobežojums.

         

27. pants. Zinātnisko institūciju reģistrs

       

(1) Zinātniskā institūcija reģistrējama zinātnisko institūciju reģistrā mēneša laikā no tās dibināšanas dienas. Zinātnisko institūciju reģistru kārto Izglītības un zinātnes ministrija Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

119

 

 

 

 

 

120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

121

Deputāts K.Šadurskis

Svītrot likumprojekta 27. panta pirmajā daļā vārdus “Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.”

 

 

 

Deputāts K.Šadurskis

Papildināt likumprojekta 27. panta pirmo daļu ar teikumu šādā redakcijā:

“Zinātnisko institūciju reģistrs (citur likumā - reģistrs) ir reģistrs, kurā ieraksta ziņas par zinātniskajām institūcijām un glabā normatīvajos aktos noteiktus dokumentus par zinātniskajām institūcijām”.

Deputāts K.Šadurskis

Papildināt likumprojekta 27. panta pirmo daļu ar teikumu šādā redakcijā:

“Reģistru ved Izglītības un zinātnes ministrijas vai tās pakļautībā esošas iestādes tam īpaši pilnvarota amatpersona (turpmāk arī – reģistra amatpersona)”.

Atbalstīts,

iekļauts atbildīgās komisijas priekšlikumā Nr.138

Atbalstīts,

iekļauts atbildīgās komisijas priekšlikumā Nr.138

 

 

 

Atbalstīts,

iekļauts atbildīgās komisijas priekšlikumā Nr.138

 

(2) Lēmums par zinātniskās institūcijas reorganizāciju vai likvidāciju 10 dienu laikā paziņojams Izglītības un zinātnes ministrijai.

       

(3) Ikvienam ir pieejamas zinātnisko institūciju reģistrā iekļautās ziņas.

122

 

 

 

 

 

 

 

 

123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

124

Deputāts K.Šadurskis

Papildināt likumprojekta 27. panta trešo daļu ar teikumu šādā redakcijā:

“Ikvienam ir tiesības iepazīties ar reģistra ierakstiem un reģistram iesniegtajiem dokumentiem.”

 

 

 

Deputāts K.Šadurskis

Papildināt likumprojekta 27. panta trešo daļu ar teikumiem šādā redakcijā:

“Ikvienam pēc attiecīga rakstveida pieprasījuma iesniegšanas ir tiesības bez maksas saņemt izziņu no reģistra ierakstiem, kā arī reģistra lietā esoša dokumenta izrakstu, norakstu vai kopiju. Pēc saņēmēja pieprasījuma izraksta vai kopijas pareizība apliecināma ar reģistra amatpersonas parakstu un zīmogu, norādot tās izsniegšanas datumu.”

 

 

Deputāts K.Šadurskis

Papildināt likumprojekta 27. panta trešo daļu ar teikumu šādā redakcijā:

“Pēc saņēmēja pieprasījuma reģistra amatpersona izsniedz izziņu par to, ka noteikts reģistra ieraksts nav grozīts, vai arī par to, ka reģistrā nav izdarīts noteikts ieraksts.”

Atbalstīts,

iekļauts atbildīgās komisijas priekšlikumā Nr.138

 

 

 

Atbalstīts,

iekļauts atbildīgās komisijas priekšlikumā Nr.138

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts,

iekļauts atbildīgās komisijas priekšlikumā Nr.138

 

(4) Zinātniskās institūcijas reģistrē un izslēdz no reģistra Izglītības un zinātnes ministrijas amatpersona, kura ir atbildīga par reģistra izveidošanu un uzturēšanu (turpmāk — reģistra atbildīgā amatpersona). Zinātniskās institūcijas vadītājs mēneša laikā no tās dibināšanas dienas iesniedz Izglītības un zinātnes ministrijai iesniegumu par zinātniskās institūcijas reģistrēšanu. Iesniegumā iekļauj šādas ziņas:

1) zinātniskās institūcijas nosaukums un juridiskā adrese;

2) zinātniskās institūcijas dibinātājs un juridiskais statuss;

3) lēmums par zinātniskās institūcijas dibināšanu;

4) zinātniskās institūcijas vadītājs;

5) zinātniskās institūcijas adrese, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese;

6) personas ar doktora zinātnisko grādu, kuras darbojas zinātniskajā institūcijā.

Iesniegumam pievieno apstiprinātu institūcijas nolikumu, statūtus vai satversmi, kā arī dokumentus, kuri pamato iesniegumā minētās ziņas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

125

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

126

 

 

 

 

 

127

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

128

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

129

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

 

 

 

 

 

131

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deputāte I.Druviete

Papildināt likumprojekta 27. panta ceturto daļu aiz vārdiem “statūtus vai satversmi” ar vārdiem “lēmumu, ar kuru attiecīgā zinātniskā institūcija dibināta, personāla sarakstu, izziņu par institūcijas struktūru un vadību, īstenoto un īstenošanā esošo projektu sarakstu, to finansējumu iesnieguma iesniegšanas brīdī, iepriekšējā finanšu gada pārskatu (kapitālsabiedrībām), izziņu par institūcijas telpām un unikālām zinātniskām iekārtām”.

 

Juridiskais birojs

Ierosinām 27. pantā:

- ceturtās daļas pēdējo teikumu izteikt kā piekto daļu un attiecīgi mainīt pārējo daļu numerāciju;

 

 

Deputāte I.Druviete

Papildināt likumprojekta 27. panta ceturto daļu ar jaunu teikumu šādā redakcijā:

“Lai zinātnisko institūciju reģistrētu, tai jāatbilst šādiem kritērijiem:

1) zinātniskajā institūtā akadēmiskajos amatos ir ievēlētas vismaz piecas personas ar doktora grādu institūta darbības jomai atbilstošā zinātnes nozarē, vismaz pusei no institūta zinātniskajiem darbiniekiem ir doktora grāds, institūtam lietošanā ir telpas, institūta darbinieki publicē zinātniskos rakstus, institūts iegūst līdzekļus no zinātniskās darbības, institūtam ir starptautiska zinātniska sadarbība;

2) augstskola ir akreditēta un tajā vismaz pusei no vēlētā akadēmiskā personāla ir doktora grāds, augstskola īsteno vismaz vienu akreditētu doktora programmu, augstskola izdod zinātniskos rakstus un visās galvenajās savas darbības jomās veic zinātnisko darbību (īsteno projektus, pasūtījumus), augstskolai ir starptautiska zinātniska sadarbība.

3) komercsabiedrībai, kura veic zinātnisko darbību, statūtos ir norādīta zinātniskā darbība, darbojas šim likuma atbilstošas vadības struktūras, komercsabiedrībā ir uz nenoteiktu laiku nodarbināts personāls ar doktora grādu, komercsabiedrība sagatavo zinātnisku produkciju (tehnoloģijas, patenti vai publikācijas), komercsabiedrība vismaz desmitā daļa no iepriekšējā gada apgrozījuma paredzēta zinātniskajai darbībai.”

 

 

 

Deputāts K.Šadurskis

Papildināt likumprojekta 27. panta ceturto daļu ar teikumu šādā redakcijā:

“Reģistram iesniedzami dokumenti, kas pamato ierakstu izdarīšanu reģistrā vai to grozījumus, kā arī citi likumā noteiktie dokumenti. Reģistram iesniedz attiecīgā dokumenta oriģinālu vai tā attiecīgi apliecinātu kopiju. Ārvalstīs izdotus publiskus dokumentus legalizē starptautiskajos līgumos noteiktajā kārtībā, un tiem pievieno notariāli apliecinātu tulkojumu latviešu valodā.”

 

 

Deputāts K.Šadurskis

Papildināt likumprojekta 27. panta ceturto daļu ar teikumu šādā redakcijā:

”Reģistram iesniedzamie dokumenti, uz kuru pamata izdarīti ieraksti reģistrā vai to grozījumi, ir derīgi, ja tie izsniegti ne agrāk kā mēnesi pirms to iesniegšanas reģistram. Noteikums par dokumentu derīguma termiņu neattiecas uz tiesas nolēmumiem un doktora zinātnisko grādu apliecinošiem dokumentiem.”

 

 

Deputāts K.Šadurskis

Papildināt likumprojekta 27. panta ceturto daļu ar teikumu šādā redakcijā:

“Izglītības un zinātnes ministrijai vai Izglītības Valsts inspekcijai ir tiesības pārbaudīt reģistram sniegto ziņu un dokumentu atbilstību īstenībai.”

Deputāts K.Šadurskis

Papildināt likumprojekta 27. panta ceturto daļu ar teikumu šādā redakcijā:

“Reģistram iesniegtie dokumenti glabājas attiecīgās zinātniskās institūcijas reģistrācijas lietā, ja uz to pamata izdarīts ieraksts reģistrā.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts,

iekļauts atbildīgās komisijas priekšlikumā Nr.138

 

 

 

 

 

 

Daļēji atbalstīts,

iekļauts atbildīgās komisijas priekšlikumā Nr.138

Daļēji atbalstīts,

iekļauts atbildīgās komisijas priekšlikumā Nr.138

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts,

iekļauts atbildīgās komisijas priekšlikumā Nr.138

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts,

iekļauts atbildīgās komisijas priekšlikumā Nr.138

 

 

 

 

 

 

 

Daļēji atbalstīts,

iekļauts atbildīgās komisijas priekšlikumā Nr.138

Atbalstīts,

iekļauts atbildīgās komisijas priekšlikumā Nr.138

 

 

 

 

(5) Reģistra atbildīgā amatpersona pieņem lēmumu par atteikumu reģistrēt zinātnisko institūciju, ja:

1) iesniegums un tam pievienotie dokumenti iesniegti vēlāk nekā mēnesi pēc zinātniskās institūcijas dibināšanas;

2) konstatēts, ka iesniegums, iesniegtie dokumenti un ziņas kopumā vai atsevišķi neatbilst normatīvo aktu prasībām;

3) sniegtas īstenībai neatbilstošas ziņas.

132

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deputāts K.Šadurskis

Papildināt likumprojekta 27. panta piekto daļu pirms esošā teksta ar teikumiem šādā redakcijā:
”Ieraksts reģistrā tiek izdarīts uz iesnieguma vai tiesas nolēmuma pamata. Lēmumu par ieraksta izdarīšanu reģistrā vai atteikumu izdarīt ierakstu reģistra amatpersona pieņem mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas. Lēmumu par ieraksta izdarīšanas atlikšanu reģistra amatpersona pieņem septiņu dienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas. Tādā pašā termiņā reģistra amatpersona izdara ierakstu reģistrā uz tiesas nolēmuma pamata. Ieraksts reģistrā izdarāms tajā pašā dienā, kad pieņemts lēmums par ieraksta izdarīšanu.”

Atbalstīts,

iekļauts atbildīgās komisijas priekšlikumā Nr.138

 

 

 

 

 

 

 

 

 
         

(6) Reģistru un reģistra atbildīgās amatpersonas lēmumus Izglītības un zinātnes ministrija publicē savā mājas lapā internetā. Reģistrā izdarītos grozījumus reģistra atbildīgā amatpersona publicē internetā vienas dienas laikā pēc to veikšanas. Visus reģistra atbildīgās amatpersonas lēmumus un izsniegto reģistrācijas apliecību kopijas publicē internetā piecu dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas vai apliecības izsniegšanas brīža.

       

(7) Reģistrā par katru zinātnisko institūciju norāda šādas ziņas:

1) nosaukums;

2) juridiskā adrese;

3) dibinātājs un vadītājs;

4) juridiskais statuss;

5) lēmums par dibināšanu un tā pieņemšanas datums;

6) reģistrācijas datums;

7) reģistrācijas numurs;

8) tālruņa un faksa numurs;

9) elektroniskā pasta adrese;

10) personas ar doktora zinātnisko grādu, kuras darbojas zinātniskajā institūcijā.

Ja reģistrā norādāmās ziņas mainās, zinātniskās institūcijas vadītājam ir pienākums viena mēneša laikā iesniegt Izglītības un zinātnes ministrijai attiecīgu iesniegumu, pievienojot ziņas pamatojošus dokumentus.

       

(8) Zinātnisko institūciju no reģistra izslēdz, ja saņemts iesniegums par zinātniskās institūcijas likvidēšanu.

133

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deputāts K.Šadurskis

Izteikt likumprojekta 27. panta astoto daļu šādā redakcijā:

“(8) Zinātnisko institūciju no reģistra svītro šādos gadījumos:

1) saņemts dibinātāja iesniegums par zinātniskās institūcijas likvidēšanu;

2) zinātniskajā institūcijā notiek izglītības programmas īstenošana bez licences vai arī tiek izsniegti izglītību vai zinātnisko kvalifikāciju apliecinoši dokumenti, būtiski pārkāpjot normatīvos aktus;

3) Izglītības un zinātnes ministrija vai cita iestāde atbilstoši kompetencei atkārtoti gada laikā konstatējusi būtiskus likumu pārkāpumus zinātniskās institūcijas darbībā, kuri saistīti ar zinātnisko vai izglītojošo darbību;

4) reģistrācijas procesā apzināti ir sniegtas būtiskas nepatiesas ziņas, kas bijušas par pamatu zinātniskās institūcijas reģistrācijai;

5) dibinātājs vai zinātniskā institūcija sešu mēnešu laikā pēc Izglītības un zinātnes ministrijas vai Izglītības valsts inspekcijas rakstveida pieprasījuma nav snieguši nepieciešamo informāciju;

6) reģistrā iekļaujamās ziņas ir mainījušās un zinātniskā institūcija sešu mēnešu laikā par to nav informējusi Izglītības un zinātnes ministriju;

7) pamatojoties uz tiesas nolēmumu”

Atbalstīts,

iekļauts atbildīgās komisijas priekšlikumā Nr.138

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

134

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deputāts K.Šadurskis

Papildināt likumprojekta 27. pantu ar jaunu devīto daļu šādā redakcijā:

“(9) Pēc zinātniskās institūcijas ierakstīšanas reģistrā tai izsniedz reģistrācijas apliecību, ko paraksta un ar zīmogu apliecina reģistra amatpersona.

Reģistrācijas apliecībā norāda zinātniskās institūcijas:

1) nosaukumu;

2) juridisko statusu;

3) dibinātāju;

4) reģistrācijas numuru;

5) reģistrācijas vietu;

6) reģistrācijas datumu.

Daļēji atbalstīts,

iekļauts atbildīgās komisijas priekšlikumā Nr.138

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

135

 

 

 

 

Deputāts K.Šadurskis

Papildināt likumprojekta 27. pantu ar jaunu desmito daļu šādā redakcijā:

“(10) Visus reģistra ierakstus izsludina laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”. Tāpat izsludina ziņas par dibināšanas dokumentiem un to grozījumiem, norādot reģistrācijas datumu un tās reģistra lietas numuru, kurā dokumenti atrodas. Reģistra ierakstus un ziņas publicēšanai laikrakstā iesniedz reģistra amatpersona triju dienu laikā (neieskaitot brīvdienas un svētku dienas) no ieraksta izdarīšanas dienas.

Reģistra ierakstus un ziņas apmaksā valsts.”

Neatbalstīts

 
 

136

Deputāts K.Šadurskis

Papildināt likumprojekta 27. pantu ar jaunu vienpadsmito daļu šādā redakcijā:

“(11) Ieraksti reģistrā ir spēkā attiecībā uz trešajām personām ar to izsludināšanas dienu. Šis noteikums nav piemērojams tiesiskajām darbībām, kas veiktas 15 dienu laikā pēc ieraksta izsludināšanas, ciktāl trešā persona pierāda, ka tā nezināja un nevarēja zināt attiecīgās ziņas. Ja reģistrā ierakstāmās ziņas nav ierakstītas vai arī ir ierakstītas, bet nav izsludinātas, persona, kuras interesēs šīs ziņas bija jāieraksta, nevar tās izmantot pret trešo personu, izņemot gadījumu, kad trešā persona zināja minētās ziņas. Ja reģistrā ierakstāmās ziņas ir ierakstītas vai izsludinātas nepareizi, trešā persona attiecībā uz personu, kuras interesēs šīs ziņas bija jāieraksta, var atsaukties uz izsludinātajām ziņām, izņemot gadījumu, kad trešā persona zināja, ka izsludinātās ziņas neatbilst patiesajam tiesiskajam stāvoklim vai reģistrā ierakstītajām ziņām.

Neatbalstīts

 
 

137

Deputāts K.Šadurskis

Papildināt likumprojekta 27. pantu ar jaunu trīspadsmito daļu šādā redakcijā:

“(13) Par ierakstu izdarīšanu reģistrā maksājama valsts nodeva, kuras apmēru nosaka Ministru kabinets. Minētās valsts nodevas apmērs nedrīkst pārsniegt administratīvos izdevumus, kas saistīti ar ieraksta izdarīšanu reģistrā.”

 

Neatbalstīts

 
 

138

Atbildīgā komisija

Izteikt 27. pantu kā 27., 28., 29., 30., 31. un 32. pantu šādā redakcijā:

“27.pants. Zinātnisko institūciju reģistrs un šā reģistra atklātums

(1) Zinātnisko institūciju reģistrs (turpmāk — reģistrs) ir reģistrs, kurā ieraksta ziņas par zinātniskajām institūcijām un glabā normatīvajos aktos noteiktos dokumentus par zinātniskajām institūcijām. Reģistru kārto Izglītības un zinātnes ministrijas pilnvarota amatpersona, kura ir atbildīga par reģistra izveidošanu un uzturēšanu (turpmāk — reģistra amatpersona).

(2) Ikvienam ir tiesības iepazīties ar reģistrā izdarītajiem ierakstiem un reģistram iesniegtajiem dokumentiem. Ikvienam pēc attiecīga rakstveida pieprasījuma iesniegšanas ir tiesības bez maksas saņemt izziņu par reģistrā izdarītajiem ierakstiem, kā arī reģistra lietā esoša dokumenta izrakstu, norakstu vai kopiju. Pēc saņēmēja pieprasījuma izraksta, noraksta vai kopijas pareizība apliecināma ar reģistra amatpersonas parakstu un zīmogu, norādot tās izsniegšanas datumu.

(3) Pēc saņēmēja pieprasījuma reģistra amatpersona izsniedz izziņu par to, ka attiecīgs ieraksts reģistrā nav grozīts, vai arī par to, ka attiecīgs ieraksts reģistrā nav izdarīts.

28.pants. Reģistrā ierakstāmās ziņas

(1) Reģistrā par zinātnisko institūciju norāda šādas ziņas:

1) zinātniskās institūcijas nosaukums;

2) zinātniskās institūcijas juridiskā adrese;

3) zinātniskās institūcijas dibinātājs un vadītājs;

4) zinātniskās institūcijas juridiskais statuss;

5) datums, kad pieņemts lēmums par zinātniskās institūcijas dibināšanu;

6) zinātniskās institūcijas tālruņa un faksa numurs, elektroniskā pasta adrese;

7) personas ar doktora zinātnisko grādu, kuras darbojas zinātniskajā institūcijā;

8) ziņas par zinātniskās institūcijas telpu nodrošinājumu un svarīgākajām zinātniskajām iekārtām;

9) ne mazāk kā pēdējo piecu gadu laikā īstenoto zinātnisko pētījumu projektu saraksts;

10) īstenošanā esošo zinātnisko pētījumu projektu saraksts, to finansējuma apmērs un finansējuma avots;

11) iepriekšējā finanšu gada pārskats (komercsabiedrībām);

12) citas ziņas, ja to tieši paredz likums.

(2) Lai zinātnisko institūciju reģistrā reģistrētu zinātnisko institūtu, tam jāatbilst šādiem kritērijiem:

1) zinātniskajā institūtā akadēmiskajos amatos ir ievēlētas vismaz piecas personas ar doktora zinātnisko grādu;

2) zinātniskā institūta darbības jomai atbilstošajā zinātnes nozarē vismaz 10 procentiem no institūta zinātniskajiem darbiniekiem ir doktora zinātniskais grāds;

3) zinātniskā institūta valdījumā vai lietošanā ir telpas;

4) zinātniskā institūta zinātnieki publicē zinātniskos rakstus;

5) zinātniskajam institūtam ir starptautiska sadarbība zinātnes jomā.

(3) Lai zinātnisko institūciju reģistrā reģistrētu augstskolu, tai jāatbilst šādiem kritērijiem:

1) augstskola ir akreditēta un tajā vismaz pusei no vēlētā akadēmiskā personāla ir doktora zinātniskais grāds;

2) augstskola īsteno vismaz vienu akreditētu doktora studiju programmu;

3) augstskola izdod zinātniskos rakstus un visās galvenajās savas darbības jomās veic zinātnisko darbību (īsteno projektus, pasūtījumus);

4) augstskolai ir starptautiska sadarbība zinātnes jomā.

(4) Lai zinātnisko institūciju reģistrā reģistrētu komercsabiedrību, tai jāatbilst šādiem kritērijiem:

1) komercsabiedrība atbilstoši tās statūtiem veic zinātnisko darbību;

2) tajā darbojas zinātniskā padome;

3) komercsabiedrībā akadēmiskajos amatos ir ievēlētas vismaz piecas personas ar doktora zinātnisko grādu;

4) komercsabiedrība sagatavo zinātnisku produkciju (tehnoloģijas, patenti vai publikācijas);

5) vismaz desmitā daļa no komercsabiedrības iepriekšējā gada apgrozījuma paredzēta zinātniskajai darbībai.

29.pants. Reģistram iesniedzamie dokumenti un to glabāšana

(1) Zinātniskās institūcijas vadītājs iesniedz Izglītības un zinātnes ministrijai iesniegumu par zinātniskās institūcijas reģistrēšanu. Reģistram iesniedzami arī dokumenti, kas pamato ierakstu izdarīšanu reģistrā vai to grozījumus, kā arī citi likumā noteiktie dokumenti. Reģistram iesniedz attiecīgā dokumenta oriģinālu vai šā dokumenta attiecīgi apliecinātu kopiju. Ārvalstīs izdotus publiskus dokumentus legalizē starptautiskajos līgumos noteiktajā kārtībā, un tiem pievieno notariāli apliecinātu tulkojumu latviešu valodā. Reģistram iesniedzamie dokumenti, uz kuru pamata izdarīti ieraksti reģistrā vai to grozījumi, ir derīgi, ja šie dokumenti izsniegti ne agrāk kā mēnesi pirms to iesniegšanas reģistram. Noteikums par dokumentu derīguma termiņu neattiecas uz tiesas nolēmumiem un doktora zinātnisko grādu apliecinošiem dokumentiem.

(2) Izglītības valsts inspekcijai ir tiesības pārbaudīt reģistram sniegto ziņu un dokumentu atbilstību īstenībai. Reģistram iesniegtie dokumenti glabājas attiecīgās zinātniskās institūcijas reģistrācijas lietā, ja uz to pamata izdarīts ieraksts reģistrā.

(3) Ja reģistrā norādāmās ziņas mainās, zinātniskās institūcijas vadītājam ir pienākums viena mēneša laikā iesniegt reģistram attiecīgu iesniegumu, pievienojot attiecīgās ziņas pamatojošus dokumentus. Lēmums par zinātniskās institūcijas reorganizāciju vai likvidāciju 10 dienu laikā paziņojams reģistram.

 

30.pants. Ieraksta izdarīšana reģistrā

(1) Ieraksts reģistrā tiek izdarīts uz iesnieguma vai tiesas nolēmuma pamata. Lēmumu par ieraksta izdarīšanu reģistrā vai atteikumu izdarīt ierakstu reģistra amatpersona pieņem mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas. Lēmumu par ieraksta izdarīšanas atlikšanu reģistra amatpersona pieņem septiņu dienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas. Tādā pašā termiņā reģistra amatpersona izdara ierakstu reģistrā uz tiesas nolēmuma pamata. Ieraksts reģistrā izdarāms tajā pašā dienā, kad pieņemts lēmums par ieraksta izdarīšanu.

(2) Reģistra amatpersona pieņem lēmumu par atteikumu izdarīt ierakstu vai ieraksta izdarīšanas atlikšanu, ja iesniegums vai tam pievienotie dokumenti neatbilst normatīvo aktu noteikumiem vai konstatēts, ka iesniedzējs sniedzis nepatiesas ziņas. Lēmumam jābūt motivētam. Lēmumā par ieraksta izdarīšanas atlikšanu norādāms termiņš trūkumu novēršanai.

(3) Reģistru un reģistra atbildīgās amatpersonas lēmumus Izglītības un zinātnes ministrija publicē savā mājas lapā internetā. Reģistrā izdarītos grozījumus reģistra amatpersona publicē internetā vienas dienas laikā pēc to veikšanas. Visus reģistra atbildīgās amatpersonas lēmumus publicē internetā piecu dienu laikā pēc to pieņemšanas vai apliecības izsniegšanas dienas.

 

31.pants. Reģistrācijas apliecība

Pēc tam, kad zinātniskā institūcija ierakstīta reģistrā, tai izsniedz reģistrācijas apliecību, ko paraksta un ar zīmogu apliecina reģistra amatpersona. Reģistrācijas apliecībā norāda zinātniskās institūcijas:

1) nosaukumu un juridisko statusu;

2) reģistrācijas numuru;

3) reģistrācijas vietu;

4) reģistrācijas datumu.

32.pants. Zinātnisko institūciju izslēgšana no reģistra

(1) Zinātnisko institūciju no reģistra izslēdz šādos gadījumos:

1) saņemts dibinātāja iesniegums par zinātniskās institūcijas likvidēšanu;

2) zinātniskajā institūcijā bez licences tiek īstenota izglītības programma vai arī tiek izsniegti izglītību vai zinātnisko kvalifikāciju apliecinoši dokumenti, pārkāpjot normatīvos aktus;

3) Izglītības un zinātnes ministrija vai cita iestāde atbilstoši savai kompetencei atkārtoti gada laikā konstatējusi likumu pārkāpumus zinātniskās institūcijas darbībā, kuri saistīti ar zinātnisko vai izglītojošo darbību;

4) reģistrācijas procesā apzināti sniegtas nepatiesas ziņas, kas bijušas par pamatu zinātniskās institūcijas reģistrēšanai;

5) dibinātājs vai zinātniskā institūcija sešu mēnešu laikā pēc Izglītības un zinātnes ministrijas vai Izglītības valsts inspekcijas rakstveida pieprasījuma nav snieguši nepieciešamo informāciju;

6) reģistrā iekļaujamās ziņas ir mainījušās, un zinātniskā institūcija sešu mēnešu laikā par to nav informējusi Izglītības un zinātnes ministriju;

7) pamatojoties uz Latvijas Zinātnes padomes ierosinājumu;

8) pamatojoties uz tiesas nolēmumu.

(2) Latvijas Zinātnes padome var ierosināt izslēgt zinātnisko institūciju no reģistra, ja tā savas kompetences ietvaros konstatējusi zinātniskās institūcijas darbības neatbilstību normatīvajiem aktiem vai citas nepilnības.”

- attiecīgi mainīt turpmāko pantu numerāciju.

Atbalstīts

27.pants. Zinātnisko institūciju reģistrs un šā reģistra atklātums

(1) Zinātnisko institūciju reģistrs (turpmāk — reģistrs) ir reģistrs, kurā ieraksta ziņas par zinātniskajām institūcijām un glabā normatīvajos aktos noteiktos dokumentus par zinātniskajām institūcijām. Reģistru kārto Izglītības un zinātnes ministrijas pilnvarota amatpersona, kura ir atbildīga par reģistra izveidošanu un uzturēšanu (turpmāk — reģistra amatpersona).

(2) Ikvienam ir tiesības iepazīties ar reģistrā izdarītajiem ierakstiem un reģistram iesniegtajiem dokumentiem. Ikvienam pēc attiecīga rakstveida pieprasījuma iesniegšanas ir tiesības bez maksas saņemt izziņu par reģistrā izdarītajiem ierakstiem, kā arī reģistra lietā esoša dokumenta izrakstu, norakstu vai kopiju. Pēc saņēmēja pieprasījuma izraksta, noraksta vai kopijas pareizība apliecināma ar reģistra amatpersonas parakstu un zīmogu, norādot tās izsniegšanas datumu.

(3) Pēc saņēmēja pieprasījuma reģistra amatpersona izsniedz izziņu par to, ka attiecīgs ieraksts reģistrā nav grozīts, vai arī par to, ka attiecīgs ieraksts reģistrā nav izdarīts.

28.pants. Reģistrā ierakstāmās ziņas

(1) Reģistrā par zinātnisko institūciju norāda šādas ziņas:

1) zinātniskās institūcijas nosaukums;

2) zinātniskās institūcijas juridiskā adrese;

3) zinātniskās institūcijas dibinātājs un vadītājs;

4) zinātniskās institūcijas juridiskais statuss;

5) datums, kad pieņemts lēmums par zinātniskās institūcijas dibināšanu;

6) zinātniskās institūcijas tālruņa un faksa numurs, elektroniskā pasta adrese;

7) personas ar doktora zinātnisko grādu, kuras darbojas zinātniskajā institūcijā;

8) ziņas par zinātniskās institūcijas telpu nodrošinājumu un svarīgākajām zinātniskajām iekārtām;

9) ne mazāk kā pēdējo piecu gadu laikā īstenoto zinātnisko pētījumu projektu saraksts;

10) īstenošanā esošo zinātnisko pētījumu projektu saraksts, to finansējuma apmērs un finansējuma avots;

11) iepriekšējā finanšu gada pārskats (komercsabiedrībām);

12) citas ziņas, ja to tieši paredz likums.

(2) Lai zinātnisko institūciju reģistrā reģistrētu zinātnisko institūtu, tam jāatbilst šādiem kritērijiem:

1) zinātniskajā institūtā akadēmiskajos amatos ir ievēlētas vismaz piecas personas ar doktora zinātnisko grādu;

2) zinātniskā institūta darbības jomai atbilstošajā zinātnes nozarē vismaz 10 procentiem no institūta zinātniskajiem darbiniekiem ir doktora zinātniskais grāds;

3) zinātniskā institūta valdījumā vai lietošanā ir telpas;

4) zinātniskā institūta zinātnieki publicē zinātniskos rakstus;

5) zinātniskajam institūtam ir starptautiska sadarbība zinātnes jomā.

(3) Lai zinātnisko institūciju reģistrā reģistrētu augstskolu, tai jāatbilst šādiem kritērijiem:

1) augstskola ir akreditēta un tajā vismaz pusei no vēlētā akadēmiskā personāla ir doktora zinātniskais grāds;

2) augstskola īsteno vismaz vienu akreditētu doktora studiju programmu;

3) augstskola izdod zinātniskos rakstus un visās galvenajās savas darbības jomās veic zinātnisko darbību (īsteno projektus, pasūtījumus);

4) augstskolai ir starptautiska sadarbība zinātnes jomā.

(4) Lai zinātnisko institūciju reģistrā reģistrētu komercsabiedrību, tai jāatbilst šādiem kritērijiem:

1) komercsabiedrība atbilstoši tās statūtiem veic zinātnisko darbību;

2) tajā darbojas zinātniskā padome;

3) komercsabiedrībā akadēmiskajos amatos ir ievēlētas vismaz piecas personas ar doktora zinātnisko grādu;

4) komercsabiedrība sagatavo zinātnisku produkciju (tehnoloģijas, patenti vai publikācijas);

5) vismaz desmitā daļa no komercsabiedrības iepriekšējā gada apgrozījuma paredzēta zinātniskajai darbībai.

29.pants. Reģistram iesniedzamie dokumenti un to glabāšana

(1) Zinātniskās institūcijas vadītājs iesniedz Izglītības un zinātnes ministrijai iesniegumu par zinātniskās institūcijas reģistrēšanu. Reģistram iesniedzami arī dokumenti, kas pamato ierakstu izdarīšanu reģistrā vai to grozījumus, kā arī citi likumā noteiktie dokumenti. Reģistram iesniedz attiecīgā dokumenta oriģinālu vai šā dokumenta attiecīgi apliecinātu kopiju. Ārvalstīs izdotus publiskus dokumentus legalizē starptautiskajos līgumos noteiktajā kārtībā, un tiem pievieno notariāli apliecinātu tulkojumu latviešu valodā. Reģistram iesniedzamie dokumenti, uz kuru pamata izdarīti ieraksti reģistrā vai to grozījumi, ir derīgi, ja šie dokumenti izsniegti ne agrāk kā mēnesi pirms to iesniegšanas reģistram. Noteikums par dokumentu derīguma termiņu neattiecas uz tiesas nolēmumiem un doktora zinātnisko grādu apliecinošiem dokumentiem.

(2) Izglītības valsts inspekcijai ir tiesības pārbaudīt reģistram sniegto ziņu un dokumentu atbilstību īstenībai. Reģistram iesniegtie dokumenti glabājas attiecīgās zinātniskās institūcijas reģistrācijas lietā, ja uz to pamata izdarīts ieraksts reģistrā.

(3) Ja reģistrā norādāmās ziņas mainās, zinātniskās institūcijas vadītājam ir pienākums viena mēneša laikā iesniegt reģistram attiecīgu iesniegumu, pievienojot attiecīgās ziņas pamatojošus dokumentus. Lēmums par zinātniskās institūcijas reorganizāciju vai likvidāciju 10 dienu laikā paziņojams reģistram.

30.pants. Ieraksta izdarīšana reģistrā

(1) Ieraksts reģistrā tiek izdarīts uz iesnieguma vai tiesas nolēmuma pamata. Lēmumu par ieraksta izdarīšanu reģistrā vai atteikumu izdarīt ierakstu reģistra amatpersona pieņem mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas. Lēmumu par ieraksta izdarīšanas atlikšanu reģistra amatpersona pieņem septiņu dienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas. Tādā pašā termiņā reģistra amatpersona izdara ierakstu reģistrā uz tiesas nolēmuma pamata. Ieraksts reģistrā izdarāms tajā pašā dienā, kad pieņemts lēmums par ieraksta izdarīšanu.

(2) Reģistra amatpersona pieņem lēmumu par atteikumu izdarīt ierakstu vai ieraksta izdarīšanas atlikšanu, ja iesniegums vai tam pievienotie dokumenti neatbilst normatīvo aktu noteikumiem vai konstatēts, ka iesniedzējs sniedzis nepatiesas ziņas. Lēmumam jābūt motivētam. Lēmumā par ieraksta izdarīšanas atlikšanu norādāms termiņš trūkumu novēršanai.

(3) Reģistru un reģistra atbildīgās amatpersonas lēmumus Izglītības un zinātnes ministrija publicē savā mājas lapā internetā. Reģistrā izdarītos grozījumus reģistra amatpersona publicē internetā vienas dienas laikā pēc to veikšanas. Visus reģistra atbildīgās amatpersonas lēmumus publicē internetā piecu dienu laikā pēc to pieņemšanas vai apliecības izsniegšanas dienas.

31.pants. Reģistrācijas apliecība

Pēc tam, kad zinātniskā institūcija ierakstīta reģistrā, tai izsniedz reģistrācijas apliecību, ko paraksta un ar zīmogu apliecina reģistra amatpersona. Reģistrācijas apliecībā norāda zinātniskās institūcijas:

1) nosaukumu un juridisko statusu;

2) reģistrācijas numuru;

3) reģistrācijas vietu;

4) reģistrācijas datumu.

32.pants. Zinātnisko institūciju izslēgšana no reģistra

(1) Zinātnisko institūciju no reģistra izslēdz šādos gadījumos:

1) saņemts dibinātāja iesniegums par zinātniskās institūcijas likvidēšanu;

2) zinātniskajā institūcijā bez licences tiek īstenota izglītības programma vai arī tiek izsniegti izglītību vai zinātnisko kvalifikāciju apliecinoši dokumenti, pārkāpjot normatīvos aktus;

3) Izglītības un zinātnes ministrija vai cita iestāde atbilstoši savai kompetencei atkārtoti gada laikā konstatējusi likumu pārkāpumus zinātniskās institūcijas darbībā, kuri saistīti ar zinātnisko vai izglītojošo darbību;

4) reģistrācijas procesā apzināti sniegtas nepatiesas ziņas, kas bijušas par pamatu zinātniskās institūcijas reģistrēšanai;

5) dibinātājs vai zinātniskā institūcija sešu mēnešu laikā pēc Izglītības un zinātnes ministrijas vai Izglītības valsts inspekcijas rakstveida pieprasījuma nav snieguši nepieciešamo informāciju;

6) reģistrā iekļaujamās ziņas ir mainījušās, un zinātniskā institūcija sešu mēnešu laikā par to nav informējusi Izglītības un zinātnes ministriju;

7) pamatojoties uz Latvijas Zinātnes padomes ierosinājumu;

8) pamatojoties uz tiesas nolēmumu.

 

(2) Latvijas Zinātnes padome var ierosināt izslēgt zinātnisko institūciju no reģistra, ja tā savas kompetences ietvaros konstatējusi zinātniskās institūcijas darbības neatbilstību normatīvajiem aktiem vai citas nepilnības.

 

         

28. pants. Valsts zinātniskā institūta un valsts zinātniskās kapitālsabiedrības dibināšana, reorganizācija un likvidācija

139

Juridiskais birojs

Izslēgt 28. pantu.

Atbalstīts

 

Lēmumu par valsts zinātniskā institūta vai valsts zinātniskās kapitālsabiedrības dibināšanu, reorganizāciju vai likvidāciju pieņem Ministru kabinets pēc izglītības un zinātnes ministra vai attiecīgās nozares ministra ierosinājuma.

       

 

 

 

 

140

Juridiskais birojs

Ierosinām 29. pantu izteikt šādā redakcijā:

“29. pants Zinātniskās darbības finansēšana no valsts budžeta līdzekļiem

Valsts budžeta līdzekļus zinātniskajai darbībai var piešķirt vienīgi zinātnisko institūciju reģistrā reģistrētajām institūcijām.”

Daļēji atbalstīts, iekļauts atbildīgās komisijas priekšlikumā Nr.144

29.pants. Zinātnes un pētniecības, un inovāciju finansēšana

 

 

 

   

(1) Valsts budžeta līdzekļus piešķir zinātnisko institūciju reģistrā reģistrētajām institūcijām.

141

 

 

 

Deputāts K.Šadurskis

Papildināt likumprojekta 29. panta pirmo daļu pēc vārda “piešķir” ar vārdu “tikai”.

 

 

 

 

Atbalstīts, iekļauts atbildīgās komisijas priekšlikumā Nr.144

 

 

 

 

 

 

(2) Gadskārtējais finansējuma pieaugums nav mazāks par 0,1 procentu no IKP, līdz valsts piešķirtais finansējums sasniedz 1 procentu no IKP.

142

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

143

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

144

Deputāts K.Šadurskis

Aizstāt likumprojekta 29. panta otrajā daļā “Gadskārtējais finansējuma pieaugums nav mazāks par’’ ar vārdiem “Ministru kabinets, iesniedzot gadskārtējo likumu Par valsts budžetu Saeimā, paredz ikgadēju finansējuma zinātnei pieaugumu ne mazāku par” .

 

 

 

 

Deputāte I.Druviete

Izteikt likumprojekta 29. panta otro daļu šādā redakcijā:

“Ministru kabinets iesniedzot gadskārtējo likumu Par valsts budžetu Saeimai paredz ikgadēju finansējuma pieaugumu zinātnei ne mazāku kā 0,15 procentus no iekšzemes kopprodukta līdz valsts piešķirtais finansējums zinātnei sasniedz vismaz 1,5 procentus no iekšzemes kopprodukta.”

 

Atbildīgā komisija

Izteikt likumprojekta 29. pantu kā 33. pantu šādā redakcijā:

“33.pants. Zinātniskās darbības finansēšana no valsts budžeta līdzekļiem

(1) Valsts budžeta līdzekļus zinātniskajai darbībai var piešķirt tikai zinātnisko institūciju reģistrā reģistrētajām institūcijām.

(2) Ministru kabinets, iesniedzot Saeimai gadskārtējo likumu par valsts budžetu, paredz ikgadēju finansējuma pieaugumu zinātniskajai darbībai ne mazāku par 0,15 procentiem no iekšzemes kopprodukta, līdz valsts piešķirtais finansējums zinātniskajai darbībai sasniedz vismaz vienu procentu no iekšzemes kopprodukta.”

- attiecīgi mainīt turpmāko pantu numerāciju.

Daļēji atbalstīts,

iekļauts atbildīgās komisijas priekšlikumā Nr.144

 

 

 

 

 

Daļēji atbalstīts,

iekļauts

atbildīgās komisijas priekšlikumā Nr.144

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33.pants. Zinātniskās darbības finansēšana no valsts budžeta līdzekļiem

(1) Valsts budžeta līdzekļus zinātniskajai darbībai var piešķirt tikai zinātnisko institūciju reģistrā reģistrētajām institūcijām.

(2) Ministru kabinets, iesniedzot Saeimai gadskārtējo likumu par valsts budžetu, paredz ikgadēju finansējuma pieaugumu zinātniskajai darbībai ne mazāku par 0,15 procentiem no iekšzemes kopprodukta, līdz valsts piešķirtais finansējums zinātniskajai darbībai sasniedz vismaz vienu procentu no iekšzemes kopprodukta.

 

 

   

 

 

 

 

   

30. pants. Fundamentālo un lietišķo pētījumu finansēšana

     

34. pants. Fundamentālo un lietišķo pētījumu finansēšana

(1) Fundamentālo un lietišķo pētījumu finansējums tiek piešķirts noteiktiem projektiem konkursa kārtībā grantu veidā. Projektu pieteikumus izvirza zinātnieki. Pētījumu tematus, mērķus un uzdevumus formulē paši zinātnieki.

     

(1) Fundamentālo un lietišķo pētījumu finansējums tiek piešķirts noteiktiem projektiem konkursa kārtībā grantu veidā. Projektu pieteikumus izvirza zinātnieki. Pētījumu tematus, mērķus un uzdevumus formulē paši zinātnieki.

(2) Granta piešķiršanas galvenais kritērijs ir projekta zinātniskais līmenis.

145

Deputāts K.Šadurskis

Aizstāt likumprojekta 30. panta otrajā daļā vārdus “zinātniskais līmenis” ar vārdiem “zinātniskā kvalitāte”.

Atbalstīts

(2) Granta piešķiršanas galvenais kritērijs ir projekta zinātniskā kvalitāte.

(3) Projektus izvērtē Latvijas Zinātnes padome saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem. Latvijas Zinātnes padome katru gadu sniedz pārskatu Izglītības un zinātnes ministrijai par valsts budžeta līdzekļu izlietojumu.

146

 

 

 

 

 

 

 

 

 

147

Juridiskais birojs

Ierosinām 30. panta trešo daļu ierosinām izteikt šādi:

“(3) Fundamentālo vai lietišķo pētījumu projektus izvērtē Latvijas Zinātnes padome Ministru kabineta noteiktajā kārtībā. Latvijas Zinātnes padome katru gadu sniedz pārskatu Izglītības un zinātnes ministrijai par fundamentāliem un lietišķiem pētījumiem piešķirto valsts budžeta līdzekļu izlietojumu.”

 

Atbildīgā komisija

Izteikt likumprojekta 30. panta trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Fundamentālo vai lietišķo pētījumu projektus izvērtē un finansējumu sadala Latvijas Zinātnes padome Ministru kabineta noteiktajā kārtībā. Latvijas Zinātnes padome katru gadu sniedz pārskatu Izglītības un zinātnes ministrijai par fundamentāliem un lietišķiem pētījumiem piešķirto valsts budžeta līdzekļu izlietojumu.”

Atbalstīts, iekļauts

atbildīgās komisijas priekšlikumā Nr.147

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) Fundamentālo vai lietišķo pētījumu projektus izvērtē un finansējumu sadala Latvijas Zinātnes padome Ministru kabineta noteiktajā kārtībā. Latvijas Zinātnes padome katru gadu sniedz pārskatu Izglītības un zinātnes ministrijai par fundamentāliem un lietišķiem pētījumiem piešķirto valsts budžeta līdzekļu izlietojumu.

(4) Zinātnes virzienu prioritātes fundamentālo un lietišķo pētījumu finansēšanai reizi četros gados apstiprina Ministru kabinets atbilstoši zinātnes un tehnoloģijas attīstības valsts politikai un stratēģijai.

148

Atbildīgā komisija

Aizstāt likumprojekta 30. panta ceturtajā daļā vārdus “zinātnes un tehnoloģijas attīstības valsts politikai un stratēģijai” ar vārdiem “valsts zinātnes un tehnoloģijas attīstības stratēģijai un politikai”.

Atbalstīts

(4) Zinātnes virzienu prioritātes fundamentālo un lietišķo pētījumu finansēšanai reizi četros gados apstiprina Ministru kabinets atbilstoši valsts zinātnes un tehnoloģijas attīstības stratēģijai un politikai.

         

31.pants. Valsts pētījumu programmas

     

35.pants. Valsts pētījumu programmas

(1) Valsts pētījumu programmas ir valsts pasūtījums zinātnisku pētījumu veikšanai noteiktā ekonomikas, izglītības, kultūras vai citā valstij prioritārā nozarē ar mērķi veicināt šīs nozares attīstību.

     

(1) Valsts pētījumu programmas ir valsts pasūtījums zinātnisku pētījumu veikšanai noteiktā ekonomikas, izglītības, kultūras vai citā valstij prioritārā nozarē ar mērķi veicināt šīs nozares attīstību.

(2) Valsts pētījumu programmu mērķus un uzdevumus nosaka attiecīgas valsts institūcijas kopīgi ar Latvijas Zinātnes padomi, Latvijas Zinātņu akadēmiju un to pieaicinātajiem zinātniekiem. Nozares, kurās tiek izsludinātas valsts pētījumu programmas, iesaka Latvijas Zinātnes padome, bet no valsts budžeta finansējamo pētījumu programmu nosaukumus un skaitu apstiprina Ministru kabinets. Programmas konkursa kārtībā no zinātnes finansēšanai paredzētā valsts budžeta finansē Izglītības un zinātnes ministrija. Valsts pētījumu programmu zinātnisko ekspertīzi veic Latvijas Zinātnes padomes nozaru komisiju eksperti. Valsts pētījumu programmu pieteikšanas, ekspertīzes un finansēšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

149

Atbildīgā komisija

Izteikt likumprojekta 31. pantu kā 35. pantu un panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Valsts pētījumu programmu mērķus un uzdevumus nosaka attiecīgās nozaru ministrijas kopīgi ar Latvijas Zinātnes padomi un Latvijas Zinātņu akadēmiju. Valsts pētījumu programmas tiek īstenotas Ministru kabineta apstiprinātajos prioritārajos zinātnes virzienos. Izglītības un zinātnes ministrija konkursa kārtībā piešķir programmām finansējumu no zinātnes finansēšanai paredzētajiem valsts budžeta līdzekļiem. Valsts pētījumu programmu pieteikšanas, ekspertīzes un finansēšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.”

Atbalstīts

(2) Valsts pētījumu programmu mērķus un uzdevumus nosaka attiecīgās nozaru ministrijas kopīgi ar Latvijas Zinātnes padomi un Latvijas Zinātņu akadēmiju. Valsts pētījumu programmas tiek īstenotas Ministru kabineta apstiprinātajos prioritārajos zinātnes virzienos. Izglītības un zinātnes ministrija konkursa kārtībā piešķir programmām finansējumu no zinātnes finansēšanai paredzētajiem valsts budžeta līdzekļiem. Valsts pētījumu programmu pieteikšanas, ekspertīzes un finansēšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

         

32.pants. Tirgus orientēto pētījumu finansēšana

     

36.pants. Tirgus orientēto pētījumu finansēšana

Tirgus orientēto pētījumu finansēšana notiek, piešķirot līdzekļus praktiskas ievirzes projektiem, kuru mērķis ir veicināt zinātnes un ražošanas integrāciju, tehnoloģiski orientētu nozaru attīstību, jaunu darba vietu radīšanu. Finansējumu tirgus orientēto pētījumu projektiem piešķir Izglītības un zinātnes ministrija, pamatojoties uz zinātnisko un tautsaimniecisko ekspertīzi, saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem. Projektu zinātnisko ekspertīzi veic Latvijas Zinātnes padomes eksperti.

150

Juridiskais birojs

Ierosinām 32. pantā aiz vārda “piešķirot” papildināt ar vārdiem “valsts budžeta” un vārdu “piešķir” aizstāt ar vārdu “sadala”.

Atbalstīts

Tirgus orientēto pētījumu finansēšana notiek, piešķirot valsts budžeta līdzekļus praktiskas ievirzes projektiem, kuru mērķis ir veicināt zinātnes un ražošanas integrāciju, tehnoloģiski orientētu nozaru attīstību, jaunu darba vietu radīšanu. Finansējumu tirgus orientēto pētījumu projektiem sadala Izglītības un zinātnes ministrija, pamatojoties uz zinātnisko un tautsaimniecisko ekspertīzi, saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem. Projektu zinātnisko ekspertīzi veic Latvijas Zinātnes padomes eksperti.

         
     

skat.69.lpp.

2.lasījumā pieņemto redakciju

37.pants. Valsts pārvaldes institūcijas pasūtītie pētījumi

Valsts pārvaldes institūcijas pasūtītie pētījumi ir iepirkums valsts vajadzībām, kura mērķis ir ar zinātniskās pētniecības palīdzību veicināt nozares attīstību un konkrētu problēmu risināšanu attiecīgās valsts pārvaldes institūcijas kompetences jomā. Valsts pārvaldes institūcija šādus pētījumus pasūta konkursa kārtībā sava budžeta ietvaros.

         

33. pants. Zinātniskās un pētnieciskās bāzes finansējums

(1) Tiesības saņemt zinātniskās un pētnieciskās bāzes finansējumu ir zinātniskajiem institūtiem, kas iekļauti zinātnisko institūciju reģistrā. Zinātniskās un pētnieciskās bāzes finansējumu piešķir kā valsts budžeta dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem Ministru kabineta noteiktajā kārtībā. Šis finansējums ietver:

1) izdevumus infrastruktūras uzturēšanai (ēku un telpu uzturēšanai, komunālo pakalpojumu apmaksai, administratīvā personāla un ēku un telpu apkopes personāla darba samaksai);

2) pētījumu programmu (projektu) īstenošanā iesaistītā zinātniskā personāla atalgojumu.

151

 

 

 

Atbildīgā komisija

Izteikt likumprojekta 33. panta nosaukumu un pirmo daļu šādā redakcijā:

“38. pants. Zinātniskās darbības bāzes finansējums

(1) Zinātniskajām institūcijām bāzes finansējumu piešķir dibinātājs. Bāzes finansējumu valsts zinātniskajām institūcijām un valsts augstskolu zinātniskajiem institūtiem, kuri reģistrēti zinātnisko institūciju reģistrā, piešķir Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

(2) Zinātnisko institūciju bāzes finansējumu veido līdzekļi:

1) zinātnisko institūciju uzturēšanai (būvju un iekārtu uzturēšanai, komunālo pakalpojumu apmaksai, administratīvā un tehniskā personāla darba samaksai);

2) dibinātāja noteikto zinātnisko pētījumu veikšanā iesaistītā zinātniskā personāla atalgojumam.”

- attiecīgi mainīt turpmāko daļu numerāciju.

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38. pants. Zinātniskās darbības bāzes finansējums

(1) Zinātniskajām institūcijām bāzes finansējumu piešķir dibinātājs. Bāzes finansējumu valsts zinātniskajām institūcijām un valsts augstskolu zinātniskajiem institūtiem, kuri reģistrēti zinātnisko institūciju reģistrā, piešķir Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

(2) Zinātnisko institūciju bāzes finansējumu veido līdzekļi:

1) zinātnisko institūciju uzturēšanai (būvju un iekārtu uzturēšanai, komunālo pakalpojumu apmaksai, administratīvā un tehniskā personāla darba samaksai);

2) dibinātāja noteikto zinātnisko pētījumu veikšanā iesaistītā zinātniskā personāla atalgojumam.

 

(2) Zinātniskajiem institūtiem, kas saņem zinātniskās un pētnieciskās bāzes finansējumu, ik pēc sešiem gadiem jāsaņem to darbības starptautiskais vērtējums.

152

Atbildīgā komisija

Izslēgt likumprojekta 33.panta otrajā daļā un 34. panta otrajā daļā vārdus “zinātniskās un pētnieciskās”.

Atbalstīts

(3) Zinātniskajiem institūtiem, kuri saņem bāzes finansējumu, ik pēc sešiem gadiem jāsaņem to darbības starptautiskais vērtējums.

(3) Valsts zinātniskās kapitālsabiedrības zinātnisko un pētniecisko bāzi finansē konkursa kārtībā saskaņā ar likumu “Par iepirkumu valsts vai pašvaldības vajadzībām”.

153

Atbildīgā komisija

Izslēgt likumprojekta 33.panta trešo daļu.

Atbalstīts

 
         

34.pants. Zinātniskā institūta — aģentūras grāmatvedības uzskaite un konti

 

(1) Zinātniskais institūts — aģentūra Valsts kasē atver kontu, kurā ieskaita institūta bāzes finansējuma līdzekļus, un kredītiestādē kontu, kurā ieskaita konkursa kārtībā iegūto projektu un programmu finansējumu un pārējos līdzekļus.

154

 

 

 

 

 

 

 

 

 

155

Juridiskais birojs

34. panta pirmo daļu ierosinām izteikt šādi:

“(1) Zinātniskais institūts atver kontu Valsts kasē. Zinātniskais institūts ar finanšu ministra atļauju var atvērt kontus arī kredītiestādēs, kuros ieskaita līdzekļus no visu veidu ieņēmumiem, kā arī konkursa kārtībā iegūto pētījumu programmām un projektiem paredzēto finansējumu.”

 

Atbildīgā komisija

Izteikt likumprojekta 34. pantu kā 39. pantu, aizstāt tajā vārdus “zinātniskais institūts – aģentūra” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “zinātniskais institūts – publiskā aģentūra” (attiecīgā locījumā) un papildināt panta pirmo daļu pēc vārda “iegūto” ar vārdiem “zinātnisko pētījumu”.

Neatbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

39.pants. Zinātniskā institūta — publiskās aģentūras grāmatvedības uzskaite un konti

(1) Zinātniskais institūts — publiskā aģentūra Valsts kasē atver kontu, kurā ieskaita institūta bāzes finansējuma līdzekļus, un kredītiestādē kontu, kurā ieskaita konkursa kārtībā iegūto zinātnisko pētījumu projektu un programmu finansējumu un pārējos līdzekļus.

(2) Gada beigās zinātniskā institūta — publiska aģentūras kontā atlikušie līdzekļi, kas radušies no institūta visu veidu ieņēmumiem, izņemot zinātniskās un pētnieciskās bāzes finansējumu, ja tie nepārsniedz gada laikā faktiski saņemto līdzekļu apjomu, paliek institūta rīcībā un tiek izlietoti nākamajā gad ā.

     

(2) Gada beigās zinātniskā institūta — publiskās aģentūras kontā atlikušie līdzekļi, kas radušies no institūta visu veidu ieņēmumiem, izņemot bāzes finansējumu, ja tie nepārsniedz gada laikā faktiski saņemto līdzekļu apjomu, paliek institūta rīcībā un tiek izlietoti nākamajā gadā.

35.pants. Valsts zinātniskā institūta iekšējais audits

       

Ja institūtā tiek veidota iekšējā audita struktūrvienība, tās darbinieku skaitu un sastāvu pēc direktora priekšlikuma apstiprina valsts zinātniskā institūta Zinātniskā padome.

156

Atbildīgā komisija

Izslēgt likumprojekta 35. pantu;

-attiecīgi mainīt turpmāko pantu numerāciju.

Atbalstīts

 
         

36.pants. Valsts zinātniskā institūta gada publiskais pārskats

 

 

 

   

Valsts zinātniskais institūts sagatavo gada publisko pārskatu un iesniedz to Izglītības un zinātnes ministrijai un attiecīgās nozares ministrijai, kā arī ievieto savā mājas lapā internetā. Pārskatā iekļaujamo informāciju un pārskata iesniegšanas termiņu nosaka Izglītības un zinātnes ministrija.

157

 

 

 

 

 

 

 

158

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

159

 

 

 

Deputāts K.Šadurskis

Svītrot likumprojekta 36. pantā vārdus “un pārskata iesniegšanas termiņu”, un likumprojekta 36. pantā pēc vārda “pārskatu” sākt jaunu teikumu, aizstājot vārdus “un iesniedz to” ar vārdiem “Ne vēlāk kā piecus mēnešus pēc kārtējā darbības gada beigām pārskatu iesniedz”.

 

Atbildīgā komisija

Izteikt likumprojekta 36. panta nosaukumu un pirmo teikumu šādā redakcijā:

“40.pants. Zinātnisko institūciju reģistrā reģistrētā zinātniskā institūta gada publiskais pārskats

(1) Zinātnisko institūciju reģistrā reģistrētais zinātniskais institūts sagatavo gada publisko pārskatu un ne vēlāk kā piecus mēnešus pēc kārtējā darbības gada beigām iesniedz to Izglītības un zinātnes ministrijai un attiecīgās nozares ministrijai, kā arī ievieto savā mājas lapā internetā.”

Deputāts K.Šadurskis

Aizstāt likumprojekta 36. pantā vārdus “nosaka Izglītības un zinātnes ministrija” ar vārdiem “nosaka Ministru kabinets”, redakcionāli pārveidojot 36. panta pēdējo teikumu par 36. panta otro daļu.

Daļēji atbalstīts, iekļauts atbildīgās komisijas priekšlikumā Nr.158

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

40.pants. Zinātnisko institūciju reģistrā reģistrētā zinātniskā institūta gada publiskais pārskats

(1) Zinātnisko institūciju reģistrā reģistrētais zinātniskais institūts sagatavo gada publisko pārskatu un ne vēlāk kā piecus mēnešus pēc kārtējā darbības gada beigām iesniedz to Izglītības un zinātnes ministrijai un attiecīgās nozares ministrijai, kā arī ievieto savā mājas lapā internetā.

(2) Pārskatā iekļaujamo informāciju nosaka Ministru kabinets.

         

37.pants. Valsts pārvaldes institūcijas pasūtītie pētījumi

   

skat.65.lpp.

 

Valsts pārvaldes institūcijas pasūtītie pētījumi ir iepirkums valsts vajadzībām, kura mērķis ir ar zinātniskās pētniecības palīdzību veicināt nozares attīstību un konkrētu problēmu risināšanu attiecīgās valsts pārvaldes institūcijas kompetences jomā. Valsts pārvaldes institūcija šādus pētījumus pasūta konkursa kārtībā sava budžeta ietvaros.

     

         

38. pants. Ārvalsts zinātnieka statuss

       

Ārvalsts zinātnieks atbilstoši savai zinātniskajai kvalifikācijai bauda visas šajā likumā noteiktās tiesības.

160

Juridiskais birojs

Ierosinām izslēgt 38. un 40. pantu, attiecīgi mainot pantu numerāciju.

Atbalstīts

 
   

 

 

 

 

   

39. pants. Starptautiskā zinātniskā sadarbība

Slēgt starptautisku sadarbības līgumu zinātnē ir tiesības jebkurai valsts zinātniskajai institūcijai, augstskolai, zinātnieku grupai vai zinātniekam, uzņemoties atbildību par līgumā paredzēto saistību izpildi.

161

 

 

 

162

 

 

 

163

Deputāts K.Šadurskis

Aizstāt likumprojekta 39. pantā vārdu “valsts” ar vārdiem “zinātnisko institūciju reģistrā reģistrētai”.

 

Deputāts K.Šadurskis

Svītrot likumprojekta 39. pantā vārdus “zinātnieku grupai”.

Atbildīgā komisija

Izslēgt likumprojekta 39. pantu.

Neatbalstīts

 

 

 

Neatbalstīts

 

 

Atbalstīts

 
         

40. pants. Latvijas Republikas starptautiskie līgumi

       

Ja Latvijas Republikas starptautiskajos līgumos paredzēti citādi zinātniskās darbības noteikumi nekā šajā likumā, piemērojami starptautisko līgumu noteikumi.

164

Deputāts K.Šadurskis

Svītrot likumprojekta 40. pantu.

Atbalstīts

 

Pārejas noteikumi

       

1. Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē likums „Par zinātnisko darbību” (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1992, 46./47./48.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 15.nr.; 1998, 13.nr.; 2001, 12.nr.; 2003, 15.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2003, 75.nr.).

       

2. Laiks, kurā persona atrodas vēlētā amatā vai vēlētas koleģiālas institūcijas sastāvā un uz kuru attiecas šajā likumā noteiktie ierobežojumi, skaitāms no ievēlēšanas datuma.

       

3. Sešu mēnešu laikā no šā likuma spēkā stāšanās dienas Ministru kabinets izdod šajā likumā minētos normatīvos aktus.

       

4. Līdz šo pārejas noteikumu 3.punktā minēto normatīvo aktu spēkā stāšanās dienai piemērojami spēkā esošie normatīvie akti, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.

165

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juridiskais birojs

Pārejas noteikumu 4. punktā ierosinām aizstāt vārdus “spēkā esošie normatīvie akti” ar vārdiem “uz likuma “Par zinātnisko darbību” pamata izdotie Ministru kabineta noteikumi, bet ne ilgāk kā sešus mēnešus no šā likuma spēkā stāšanās dienas,”.

Atbalstīts,

iekļauts

atbildīgās komisijas priekšlikumā Nr.173

 

 

 

 

 

 

5. Gada laikā no šā likuma spēkā stāšanās dienas zinātniskie institūti reorganizējami atbilstoši šā likuma noteikumiem.

 

 

 

 

   
 

166

Deputāte I.Druviete

Papildināt likumprojekta Pārejas noteikumus ar jaunu 6. punktu šādā redakcijā:

“6. Līdz 2007. gada 1. janvārim par universitātēm šī likuma izpratnē tiek uzskatītas Latvijas Universitāte, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Daugavpils universitātes un Rīgas Stradiņa universitāte.”

Neatbalstīts

 
 

167

Deputāte I.Druviete

Papildināt likumprojekta Pārejas noteikumus ar jaunu 7. punktu šādā redakcijā:

“7. Līdz 2005. gada 1. jūnijam Ministru kabinets lemj par promocijas tiesību deleģēšanu universitātēm uz pieciem gadiem, un līdz šim laikam darbojas esošās promocijas padomes.”

 

Neatbalstīts

 
 

168

Deputāte I.Druviete

Papildināt Pārejas noteikumus ar jaunu punktu šādā redakcijā:

“Pirms šā likuma spēkā stāšanās dibinātās zinātniskās institūcijas reģistrējamas zinātnisko institūciju reģistrā trīs mēnešu laikā no likuma spēkā stāšanās dienas. Uz šo institūciju reģistrēšanu neattiecas šā likuma normas par reģistrā iesniedzamo dokumentu derīguma termiņu.”

Neatbalstīts

 
 

169

 

 

 

 

 

Deputāts K.Šadurskis

Papildināt likumprojekta Pārejas noteikumus ar jaunu punktu šādā redakcijā:

“Šā likuma 13. panta 4. punktā minētais kopējais valsts un privātpersonu finansējuma apjoms zinātnei – 3% no iekšzemes kopprodukta – sasniedzams līdz 2010. gadam.’’

Daļēji atbalstīts, iekļauts atbildīgās komisijas priekšlikumāNr.173

 
 

170

 

 

 

 

 

171

 

 

 

 

 

 

 

 

 

172

 

 

 

 

 

 

 

 

 

173

Deputāts K.Šadurskis

Papildināt likumprojekta Pārejas noteikumus ar jaunu punktu šādā redakcijā:

“Ja spēkā esošajos normatīvajos vai citos pārvaldes kā arī saistību tiesību aktos minēts likums “Par zinātnisko darbību”, tad uzskatāms, ka minēts šis likums. ”

Deputāts K.Šadurskis

Papildināt likumprojekta Pārejas noteikumus ar jaunu punktu šādā redakcijā:

“Sešu mēnešu laikā no šā likuma spēkā stāšanās dienas Ministru kabinets un tā padotībā esošās iestādes groza atbilstošos normatīvos aktus, aizstājot likuma “Par zinātnisko darbību” nosaukumu ar šī likuma nosaukumu un novēršot pretrunas ar šo likumu”

 

Deputāts K.Šadurskis

Papildināt likumprojekta Pārejas noteikumus ar jaunu punktu šādā redakcijā:

“Četru mēnešu laikā no šā likuma spēkā stāšanās dienas Ministru kabinets iesniedz Saeimai likumprojektus, kuri paredz aizstāt likuma “Par zinātnisko darbību” nosaukumu ar šī likuma nosaukumu un novērš pretrunas ar šo likumu.”

 

 

Atbildīgā komisija

Izteikt likumprojekta pārejas noteikumus šādā redakcijā:

“Pārejas noteikumi

1. Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē likums “Par zinātnisko darbību” (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1992, 46./47./48.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 15.nr.; 1998, 13.nr.; 2001, 12.nr.; 2003, 15.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2003, 75.nr.).

2. Laiks, kurā persona (uz kuru attiecas šajā likumā noteiktie ierobežojumi) atrodas vēlētā amatā vai vēlētas koleģiālas institūcijas sastāvā, skaitāms no ievēlēšanas datuma.

3. Sešu mēnešu laikā no šā likuma spēkā stāšanās dienas Ministru kabinets izdod šajā likumā minētos normatīvos aktus. Līdz attiecīgo normatīvo aktu spēkā stāšanās dienai piemērojami uz likuma “Par zinātnisko darbību” pamata izdotie Ministru kabineta noteikumi, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu, bet ne ilgāk kā sešus mēnešus no šā likuma spēkā stāšanās dienas.

4. Gada laikā no šā likuma spēkā stāšanās dienas valsts bezpeļņas zinātniskie uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības) reorganizējami atbilstoši Komerclikuma spēkā stāšanās kārtības likuma noteikumiem.

5. Ikgadējais kopējais valsts un privātpersonu finansējuma apjoms zinātniskajai darbībai — 3 procenti no iekšzemes kopprodukta — sasniedzams līdz 2010.gadam.

6. Šā likuma 1.panta 7.punkta otrā teikuma noteikums attiecībā uz lauksaimniecības nozares zinātniskajām institūcijām stājas spēkā 2010.gada 1.janvārī.

7. Šā likuma 33.panta pirmā daļa stājas spēkā 2006.gada 1.janvārī.”

 

Neatbalstīts

 

 

 

 

 

Neatbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pārejas noteikumi

1. Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē likums “Par zinātnisko darbību” (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1992, 46./47./48.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 15.nr.; 1998, 13.nr.; 2001, 12.nr.; 2003, 15.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2003, 75.nr.).

2. Laiks, kurā persona (uz kuru attiecas šajā likumā noteiktie ierobežojumi) atrodas vēlētā amatā vai vēlētas koleģiālas institūcijas sastāvā, skaitāms no ievēlēšanas datuma.

3. Sešu mēnešu laikā no šā likuma spēkā stāšanās dienas Ministru kabinets izdod šajā likumā minētos normatīvos aktus. Līdz attiecīgo normatīvo aktu spēkā stāšanās dienai piemērojami uz likuma “Par zinātnisko darbību” pamata izdotie Ministru kabineta noteikumi, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu, bet ne ilgāk kā sešus mēnešus no šā likuma spēkā stāšanās dienas.

4. Gada laikā no šā likuma spēkā stāšanās dienas valsts bezpeļņas zinātniskie uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības) reorganizējami atbilstoši Komerclikuma spēkā stāšanās kārtības likuma noteikumiem.

5. Ikgadējais kopējais valsts un privātpersonu finansējuma apjoms zinātniskajai darbībai — 3 procenti no iekšzemes kopprodukta — sasniedzams līdz 2010.gadam.

6. Šā likuma 1.panta 7.punkta otrā teikuma noteikums attiecībā uz lauksaimniecības nozares zinātniskajām institūcijām stājas spēkā 2010.gada 1.janvārī.

7. Šā likuma 33.panta pirmā daļa stājas spēkā 2006.gada 1.janvārī.