Iesniedz Izglītības, kultūras un zinātnes komisija Likumprojekts otrajam lasījumam

Iesniedz Izglītības, kultūras un zinātnes komisija Likumprojekts otrajam lasījumam

Likums "Par zinātnisko darbību"

(reģ.nr.719)

Saeimā pirmajā lasījumā pieņemtā likumprojekta redakcija

Pr.

nr.

Priekšlikumi otrajam lasījumam

Atbildīgās

komisijas

atzinums

Atbildīgās komisijas sagatavotā otrā lasījuma redakcija

         

Likums “Par zinātnisko darbību”

1

Juridiskais birojs

Izteikt likuma nosaukumu šādā redakcijā: “Zinātniskās darbības likums” un nedalīt likuma normas nodaļās.

Atbalstīts

(skat arī 2., 15., 25., 31., 86., 109. priekšlik.)

Zinātniskās darbības likums

I nodaļa Vispārīgie noteikumi

2

Atbildīgā komisija

Izslēgt ciparu un vārdus “I nodaļa Vispārīgie noteikumi”.

Atbalstīts

 
         

1.pants. Likumā lietotie termini

     

1.pants. Likumā lietotie termini

Likumā ir lietoti šādi termini:

     

Likumā ir lietoti šādi termini:

1) inovācijas – process, kurā jaunas zinātniskās, tehniskās, sociālās, kultūras vai citas jomas idejas, izstrādnes un tehnoloģijas tiek īstenotas tirgū pieprasītā un konkurētspējīgā produktā vai pakalpojumā.

3

Juridiskais birojs

Ierosinām likumprojekta 1. pantā:

- 1. punktā izslēgt vārdus “tirgū pieprasītā un konkurētspējīgā”;

Atbalstīts

 

redakcionāli labojumi

1) inovācija — jaunu zinātniskās, tehniskās, sociālās, kultūras vai citas jomas ideju, izstrādņu un tehnoloģiju īstenošana produktā vai pakalpojumā;

2) pētniecība - mērķtiecīga darbība ar zinātnes metodēm iegūto faktu, teoriju un dabas likumu pielietošanai jaunu produkcijas veidu, procesu un metožu radīšanā vai to pilnveidošanā.

4

Juridiskais birojs

- 2. punktā aizstāt vārdus “produkcijas veidu” ar vārdu “produktu”;

Atbalstīts

 

redakcionāli labojumi

2) pētniecība — mērķtiecīga darbība ar zinātnes metodēm iegūto faktu, teoriju un dabas likumu izmantošanai jaunu produktu, procesu un metožu radīšanā vai pilnveidošanā;

3) tehnoloģiskais / inovāciju centrs – institūcija, kas atbalsta un veicina tehnoloģiski orientētu jauno uzņēmumu, kas ražo zinātņietilpīgu vai tehnoloģisku produkciju neatkarīgi no zinātnes vai tehnikas nozares, veidošanos un attīstību, nodrošina saiti starp pētnieciskām laboratorijām un ražojošiem uzņēmumiem, jauniem inovatīviem uzņēmumiem nodrošina telpas un infrastruktūras pakalpojumus, konsultācijas tehnoloģiskam biznesam specifiskos jautājumos un palīdz piesaistīt investīcijas, kredītus un dažādu inovāciju fondu līdzekļus;

5

Juridiskais birojs

- 3. punktā (arī 15. pantā) aizstāt vārdus “tehnoloģiskais/inovāciju centrs” ar vārdiem “tehnoloģiskais un inovāciju centrs” un precizēt institūcijas veidu atbilstoši Valsts pārvaldes likumam, aizstāt vārdu “produkciju” ar vārdu “produktu” (arī 8. punktā);

Atbalstīts

 

 

 

redakcionāli labojumi

3) tehnoloģiskais un inovāciju centrs — institūcija, kas atbalsta un veicina jaunu, tehnoloģiski orientētu zinātņietilpīgus vai tehnoloģiskus produktus ražojošu uzņēmumu veidošanos un attīstību neatkarīgi no zinātnes vai tehnikas nozares, nodrošina saiti starp pētnieciskajām laboratorijām un ražošanas uzņēmumiem, nodrošina jauniem inovatīviem uzņēmumiem telpas un infrastruktūras pakalpojumus, konsultācijas tehnoloģiskajam biznesam specifiskos jautājumos un palīdz piesaistīt investīcijas, kredītus un dažādu inovāciju fondu līdzekļus;

4) zinātne – intelektuālās darbības sfēra, kurā ar teorētiskām vai
eksperimentālām metodēm tiek iegūtas un apkopotas  zināšanas par
likumsakarībām, kas valda  dabā un sabiedrībā.

   

 

redakcionāli labojumi

4) zinātne — intelektuālās darbības sfēra, kurā ar teorētiskām vai eksperimentālām metodēm tiek iegūtas un apkopotas  zināšanas par dabā un sabiedrībā valdošajām likumsakarībām;

5) zinātniskā darbība – radoša darbība, kas ietver zinātni, pētniecību un inovācijas.

   

 

5) zinātniskā darbība – radoša darbība, kas ietver zinātni, pētniecību un inovācijas;

6) zinātniskie darbinieki – zinātnieki un citas personas, kas nodarbojas ar zinātni un pētniecību.

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Juridiskais birojs

- ierosinām izslēgt 1. panta 6.,7. un 9. punktu, vienlaikus izslēgt arī 6. pantu (attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju). Ierosinām likumā lietot vienīgi terminu “zinātnieks”, jo pamatā likumprojektā regulēts tieši šo personu statuss, tiesības, pienākumi un atbildība;

 

 

 

Atbildīgā komisija

Izteikt 1. panta 6. punktu šādā redakcijā:

“6) zinātniskie darbinieki – zinātnieki, zinātnes tehniskais personāls un zinātni apkalpojošais personāls, kas nodarbojas ar zinātni un pētniecību vai inovācijām”.

Neatbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6) zinātniskie darbinieki — zinātnieki, zinātnes tehniskais personāls un zinātni apkalpojošais personāls, kas nodarbojas ar zinātni un pētniecību vai inovācijām;

7) zinātnes tehniskais personāls – personas, kurām ir nepieciešamās tehniskās zināšanas un pieredze vienā vai vairākās jomās un kuri zinātnieku vadībā piedalās zinātniskajā darbībā, veicot tehniskos uzdevumus. Tehniskajā personālā ietilpst inženieri, tehniķi, laboranti, tehnologi, operatori u.tml.

   

 

 

redakcionāli labojumi

7) zinātnes tehniskais personāls — personas, kurām ir nepieciešamās tehniskās zināšanas un pieredze vienā vai vairākās jomās un kuri zinātnieku vadībā piedalās zinātniskajā darbībā, veicot tehniskos uzdevumus. Zinātnes tehniskajā personālā ietilpst inženieri, tehniķi, laboranti, tehnologi, operatori u.c.;

8) zinātnes un tehnoloģiju parks - ir cilvēkresursu, zināšanu un infrastruktūras komplekss, kur ir radīti labvēlīgi apstākļi augstākās izglītības, pētnieciskā darba un zinātņietilpīgas produkcijas ražošanas savstarpēji papildinošai attīstībai. Tā sastāvā ietilpst zinātniski pētnieciskās iestādes, universitātes vai to institūti, viens vai vairāki tehnoloģiskie centri, biznesa inkubatori vai industriālā zona un atbilstoši darbības virzienam specializētu konsultāciju biroji vai centri. Parku pamatuzdevums ir nodrošināt zinātnes iestrāžu komercializāciju veidojot tiešu saikni starp pētnieciskajām laboratorijām un tehnoloģisku produkciju ražojošiem uzņēmumiem.

   

 

 

 

 

redakcionāli labojumi

8) zinātnes un tehnoloģiju parks — cilvēkresursu, zināšanu un infrastruktūras komplekss, kurā radīti labvēlīgi apstākļi augstākās izglītības, pētnieciskā darba un zinātņietilpīgu produktu ražošanas savstarpēji papildinošai attīstībai. Tajā ietilpst zinātniskās pētniecības iestādes, universitātes vai to institūti, viens vai vairāki tehnoloģiskie centri, biznesa inkubatori vai industriālā zona un atbilstoši darbības virzienam specializēti konsultāciju biroji vai centri. Zinātnes un tehnoloģiju parka pamatuzdevums ir nodrošināt zinātnes iestrāžu komercializāciju, veidojot tiešu saikni starp pētnieciskajām laboratorijām un tehnoloģiskus produktus ražojošiem uzņēmumiem;

 

 

 

 

9) zinātni apkalpojošais personāls – personas, kas veic palīgfunkcijas zinātniski tehnisko darbu izpildē (plānu, ekonomisko, finansu, zinātniski tehniskās informācijas struktūrvienību darbinieki, speciālo un zinātniski tehnisko bibliotēku darbinieki, patentu dienesta speciālisti, arhivāri, kā arī augstas kvalifikācijas strādnieki, kuri veic zinātniskās aparatūras un ierīču montāžu, regulēšanu, apkopi un remontu, u.c.)

   

 

redakcionāli labojumi

9) zinātni apkalpojošais personāls — personas, kas veic palīgfunkcijas zinātniski tehnisko darbu izpildē (plānošanas, ekonomisko, finanšu, zinātniski tehniskās informācijas struktūrvienību darbinieki, speciālo un zinātniski tehnisko bibliotēku darbinieki, patentu dienesta speciālisti, arhivāri, kā arī augstas kvalifikācijas strādnieki, kuri nodrošina zinātniskās aparatūras un ierīču montāžu, regulēšanu, apkopi un remontu, u.c.);

10) zinātniskās institūcijas - zinātniskie institūti, zinātniskās kapitālsabiedrības un augstskolas, kā arī citas institūcijas, kuru Statūtos ir paredzēta zinātniskā darbība, kā arī piedalīšanās zinātniskās kvalifikācijas iegūšanas un celšanas procesā.

8

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

Deputāts K.Šadurskis

Papildināt likumprojekta 1. panta 10. punktu ar jaunu teikumu šādā redakcijā:

“Zinātniskajā institūcijā jābūt vismaz vienai personai ar doktora zinātnisko grādu.”

 

 

 

 

Atbildīgā komisija

Izteikt 1. panta 10. punktu šādā redakcijā:

“10) zinātniskās institūcijas - zinātniskie institūti, augstskolas, kā arī citas institūcijas, kuru statūtos vai nolikumā ir paredzēta zinātniskā darbība, piedalīšanās zinātniskās kvalifikācijas iegūšanas un celšanas procesā un kuras ir reģistrētas zinātnisko institūciju reģistrā. Zinātniskajā institūcijā jābūt vismaz piecām personām ar doktora zinātnisko grādu institūcijas darbībai atbilstošajā pētījumu virzienā.”

Daļēji atbalstīts

(izteikts

atbildīgās komisijas redakcijā 9. priekšlikumā)

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

10) zinātniskās institūcijas — zinātniskie institūti, augstskolas, kā arī citas institūcijas, kuru statūtos vai nolikumā ir paredzēta zinātniskā darbība, piedalīšanās zinātniskās kvalifikācijas iegūšanas un celšanas procesā un kuras ir reģistrētas zinātnisko institūciju reģistrā. Zinātniskajā institūcijā jābūt vismaz piecām personām ar doktora zinātnisko grādu institūcijas darbībai atbilstošajā pētījumu virzienā.

         

2. pants. Likuma mērķis

     

2. pants. Likuma mērķis

 

 

 

(1) Šī likuma mērķis ir nostiprināt valsts rūpes par zinātni kā īpaši svarīgu sabiedrības attīstības nosacījumu.

10

Deputāte J.Stalidzāne

Izteikt likuma 2. pantu šādā redakcijā:

“2. pants. Likuma mērķis

(1) Šā likuma mērķis ir noteikt valsts atbildību par zinātni kā izglītības sistēmas un labklājības valsts

pamatu.

(2) Likums nosaka, ka zinātne ir augstākās izglītības infrastruktūra, kā arī nosaka zinātniskās darbības subjektu tiesības, atbildību, neatkarību un akadēmisko brīvību, profesionālās un sociālās garantijas, valsts institūciju kompetenci un saistības zinātniskās darbības nodrošināšanai.”

 

 

Neatbalstīts

 

 

 

 

redakcionāli labojumi

 

 

 

(1) Šā likuma mērķis ir nostiprināt valsts rūpes par zinātni kā īpaši svarīgu sabiedrības attīstības faktoru.

(2) Likums nosaka zinātnes un augstākās izglītības vienotību, zinātniskās darbības subjektu tiesības, atbildību, neatkarību un akadēmisko brīvību, profesionālās un sociālās garantijas, valsts institūciju kompetenci un saistības zinātniskās darbības nodrošināšanā.

11

Juridiskais birojs

Aizstāt 2. panta otrajā daļā vārdus “zinātniskās darbības subjektu” ar vārdu “zinātnieku”.

Atbalstīts

(2) Likums nosaka zinātnes un augstākās izglītības vienotību, zinātnieku tiesības, atbildību, neatkarību un akadēmisko brīvību, profesionālās un sociālās garantijas, valsts institūciju kompetenci un saistības zinātniskās darbības nodrošināšanā.

         

3. pants. Tiesības veikt zinātnisko darbību

     

3. pants. Tiesības veikt zinātnisko darbību

Tiesības veikt zinātnisko darbību ir jebkurai personai neatkarīgi no rases, tautības, dzimuma, valodas, partijas piederības, politiskās un reliģiskās pārliecības, sociālā, mantiskā un dienesta stāvokļa un izcelšanās.

     

Tiesības veikt zinātnisko darbību ir jebkurai personai neatkarīgi no rases, tautības, dzimuma, valodas, partijas piederības, politiskās un reliģiskās pārliecības, sociālā, mantiskā un dienesta stāvokļa un izcelšanās.

         

4. pants. Zinātniskās darbības subjekti

       

Zinātniskās darbības subjekti šā likuma izpratnē ir zinātniskie darbinieki, zinātnieku grupas un zinātniskās institūcijas.

12

 

 

 

 

13

Atbildīgā komisija

Izslēgt 4. pantu.

Attiecīgi mainīt turpmāko pantu numerāciju.

 

 

Juridiskais birojs

Aizstāt 4. pantā vārdus “zinātniskie darbinieki” ar vārdiem “zinātnieki”.

Atbalstīts

 

 

 

 

Neatbalstīts

 
         

5. pants. Zinātnieka statuss

     

4. pants. Zinātnieka statuss

(1) Zinātnieks šā likuma izpratnē ir fiziskā persona, kura veic zinātnisko darbību un kurai ir šajā likumā noteiktajā kārtībā iegūta vai apstiprināta zinātniskā kvalifikācija.

14

 

 

 

 

 

 

Atbildīgā komisija

Izslēgt 5. panta pirmajā daļā vārdus “vai apstiprināta”.

Atbalstīts

(1) Zinātnieks šā likuma izpratnē ir fiziskā persona, kura veic zinātnisko darbību un kurai ir šajā likumā noteiktajā kārtībā iegūta zinātniskā kvalifikācija.

(2) Zinātnieka statusu nosaka viņa zinātniskā kvalifikācija, personiskie sasniegumi zinātnē un ekspertu vērtējums.

     

(2) Zinātnieka statusu nosaka viņa zinātniskā kvalifikācija, personiskie sasniegumi zinātnē un ekspertu vērtējums.

(3) Zinātnieka statuss nav atkarīgs no viņa zinātniskās specializācijas, kā arī no zinātniskās darbības motīviem vai darba devēja statusa.

     

(3) Zinātnieka statuss nav atkarīgs no viņa zinātniskās specializācijas, kā arī no zinātniskās darbības motīviem vai darba devēja statusa.

         

6. pants Zinātniskais personāls< /TD>

     

5. pants. Zinātniskais personāls

Zinātnisko personālu veido:

     

Zinātnisko personālu veido:

1) zinātniskie darbinieki;

     

1) zinātniskie darbinieki;

2) zinātnes tehniskais personāls;

     

2) zinātnes tehniskais personāls;

3) zinātni apkalpojošais personāls.

     

3) zinātni apkalpojošais personāls.

         

II nodaļa

Zinātnieka pienākumi, atbildība un tiesības

15

Atbildīgā komisija

Izslēgt ciparu un vārdus “II nodaļa Zinātnieka pienākumi, atbildība un tiesības”.

Atbalstīts

 
         

7. pants. Zinātnieka pienākumi

     

6. pants. Zinātnieka pienākumi

Zinātnieka vispārīgie pienākumi ir šādi:

     

Zinātnieka vispārīgie pienākumi ir šādi:

1) veicot zinātnisko darbību nodrošināt pētījumu objektivitāti;

     

1) veicot zinātnisko darbību, nodrošināt pētījumu objektivitāti;

2) informēt sabiedrību par savu pētījumu rezultātiem, kā arī savas kompetences ietvaros sniegt konsultācijas un eksperta atzinumus;

     

2) informēt sabiedrību par savu pētījumu rezultātiem, kā arī savas kompetences ietvaros sniegt konsultācijas un eksperta atzinumus;

3) popularizēt zinātnes sasniegumus un atziņas, dot atzinumus par moderno tehnoloģiju un organizatorisko paņēmienu izmantošanas iespējām Latvijas saimnieciskās konkurētspējas celšanai;

     

3) popularizēt zinātnes sasniegumus un atziņas, dot atzinumus par moderno tehnoloģiju un organizatorisko paņēmienu izmantošanas iespējām Latvijas saimnieciskās konkurētspējas celšanai;

4) celt savu zinātnisko kvalifikāciju un piedalīties jaunu zinātnieku sagatavošanā;

16

Juridiskais birojs

7. panta 4. punktā aizstāt vārdu “celt” ar vārdu “pilnveidot”.

Atbalstīts

4) pilnveidot savu zinātnisko kvalifikāciju un piedalīties jaunu zinātnieku sagatavošanā;

5) pārtraukt zinātniskos pētījumus, ja tie, pēc zinātnieka atzinuma, var radīt draudus cilvēcei, sabiedrībai vai dabai, un informēt par to sabiedrību;

     

5) pārtraukt zinātniskos pētījumus, ja tie, pēc zinātnieka atzinuma, var radīt draudus cilvēcei, sabiedrībai vai dabai, un informēt par to sabiedrību;

6) piedalīties tādu pētījumu uzdevumu formulēšanā, kuru mērķis ir Latvijas saimnieciskās konkurētspējas celšana un nacionālās identitātes attīstīšana;

   

redakcionāli labojumi

6) piedalīties tādu pētījumu uzdevumu formulēšanā, kuru mērķis ir celt Latvijas saimniecisko konkurētspēju un attīstīt nacionālo identitāti;

7) piedalīties izglītības sistēmas

modernizēšanā.

     

7) piedalīties izglītības sistēmas

modernizēšanā.

         

8. pants. Zinātnieka atbildība

     

7. pants. Zinātnieka atbildība

(1) Zinātnieks atbild par savu zinātnisko pētījumu rezultātu objektivitāti un par saviem secinājumiem, kas izdarīti, pamatojoties uz šiem rezultātiem.

     

(1) Zinātnieks atbild par savu zinātnisko pētījumu rezultātu objektivitāti un par saviem secinājumiem, kas izdarīti, pamatojoties uz šiem rezultātiem.

(2) Zinātnieks atbild par savas kompetences pārsniegšanu, ja tās rezultātā sabiedrībai tiek sniegtas rekomendācijas, kas neizriet no konkrētiem zinātnisko pētījumu rezultātiem.

     

(2) Zinātnieks atbild par savas kompetences pārsniegšanu, ja tās rezultātā sabiedrībai tiek sniegtas rekomendācijas, kas neizriet no konkrētiem zinātnisko pētījumu rezultātiem.

(3) Zinātnieks atbild par to, lai viņam zinātniskā darba veikšanai nodotie materiāli, finanšu līdzekļi un informācija tiktu izmantota vienīgi izvirzīto mērķu sasniegšanai.

     

(3) Zinātnieks atbild par to, lai viņam zinātniskā darba veikšanai nodotie materiāli, finanšu līdzekļi un informācija tiktu izmantota vienīgi izvirzīto mērķu sasniegšanai.

(4) Zinātnieks neatbild par zinātnisko pētījumu rezultātu tālākas izmantošanas sekām, ja vien viņš pats nav šo pētījumu rezultātu izmantotājs vai izmantošanas sagatavotājs vai arī ja nepastāv vienošanās starp zinātnieku un viņa pētījumu rezultātu izmantotāju.

 

(5) Zinātnieks atbild par informācijas izpaušanu, ja ar likumu noteikts, ka šī informācija ir valsts noslēpums.

17

Juridiskais birojs

Ierosinām 8. panta ceturto un piekto daļu izteikt šādā redakcijā:

“(4) Zinātnieks neatbild par zinātnisko pētījumu rezultātu tālākas izmantošanas sekām, izņemot gadījumu, ja viņš pats ir šo pētījumu rezultātu izmantotājs vai izmantošanas sagatavotājs vai arī ja pastāv vienošanās starp zinātnieku un viņa pētījumu rezultātu izmantotāju par zinātnieka atbildību.

(5) Zinātnieks atbild par informācijas izpaušanu, ja atbilstoši likumam šī informācija ir valsts noslēpums.”

Atbalstīts

redakcionāli labojumi

(4) Zinātnieks neatbild par zinātnisko pētījumu rezultātu tālākas izmantošanas sekām, izņemot gadījumu, kad viņš pats šos pētījumu rezultātus izmantojis vai sagatavojis izmantošanai vai arī kad starp zinātnieku un viņa pētījumu rezultātu izmantotāju pastāv vienošanās par zinātnieka atbildību.

(5) Zinātnieks atbild par informācijas izpaušanu, ja atbilstoši likumam šī informācija ir valsts noslēpums.

   

 

 

 

   

9. pants. Zinātnieka tiesības

     

8. pants. Zinātnieka tiesības

(1) Zinātniekam ir tiesības:

     

(1) Zinātniekam ir tiesības:

1) brīvi izvēlēties pētījumu virzienu un metodes atbilstoši savām zinātniskajām interesēm, kompetencei un humānisma principiem;

     

1) brīvi izvēlēties pētījumu virzienu un metodes atbilstoši savām zinātniskajām interesēm, kompetencei un humānisma principiem;

2) ar individuālu vai kolektīvu zinātnisko pētījumu projektu piedalīties jebkuros atklātos zinātnisko pētījumu darbu konkursos Latvijā un ārvalstīs;

     

2) ar individuālu vai kolektīvu zinātnisko pētījumu projektu piedalīties jebkuros atklātos zinātnisko pētījumu darbu konkursos Latvijā un ārvalstīs;

3) neatkarīgi no darba attiecībām zinātniekam ir tiesības konkursa kārtībā saņemt finansējumu no valsts, dažādu juridisko un fizisko personu fondu līdzekļiem. Attiecībā uz šādi iegūtiem līdzekļiem (granti, subsīdijas, līgumi) zinātniekam ir tiesības būt kredīta rīkotājam;

4) bez administratīviem ierobežojumiem piedalīties

atklātos konkursos, lai iegūtu līdzekļus savas kvalifikācijas celšanai, kā arī piedalīties dažādos zinātniskos pasākumos Latvijā un ārvalstīs un izmantot piešķirtās iespējas;

5) bez cenzūras un administratīviem ierobežojumiem iesniegt sava zinātniskā darba rezultātus publicēšanai paša izraudzītos zinātniskās preses izdevumos.

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

Juridiskais birojs

Likumprojekta 9. pantā:

- 3.,4. un 5. punktu izteikt šādā redakcijā:

“3) Zinātniekam ir tiesības neatkarīgi no darba tiesiskajām attiecībām saņemt valsts, pašvaldību, citu juridisko un fizisko personu piešķirto finansējumu likumā noteiktajā kārtībā. Attiecībā uz šādi iegūtiem līdzekļiem zinātniekam ir tiesības būt kredīta rīkotājam;

4) piedalīties atklātos konkursos, lai iegūtu līdzekļus savas kvalifikācijas pilnveidošanai; piedalīties dažādos zinātniskos pasākumos Latvijā un ārvalstīs;

5) bez cenzūras iesniegt sava zinātniskā darba rezultātus publicēšanai paša izraudzītos zinātniskās preses izdevumos.”

 

Atbildīgā komisija

Likumprojekta 9. panta 3.,4. un 5. punktu izteikt šādā redakcijā:

“3) neatkarīgi no darba tiesiskajām attiecībām saņemt valsts, pašvaldību, citu juridisko un fizisko personu piešķirto finansējumu likumā noteiktajā kārtībā. Attiecībā uz šādi iegūtiem līdzekļiem zinātniekam ir tiesības būt kredīta rīkotājam;

4) piedalīties atklātos konkursos, lai iegūtu līdzekļus savas kvalifikācijas pilnveidošanai; piedalīties dažādos zinātniskos pasākumos Latvijā un ārvalstīs;

5) bez cenzūras iesniegt sava zinātniskā darba rezultātus publicēšanai paša izraudzītos zinātniskās preses izdevumos.”

Atbalstīts

precizētā atbildīgās komisijas redakcijā 19. priekšlikumā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) neatkarīgi no darba tiesiskajām attiecībām saņemt valsts, pašvaldību, citu juridisko un fizisko personu piešķirto finansējumu likumā noteiktajā kārtībā. Attiecībā uz šādi iegūtiem līdzekļiem zinātniekam ir tiesības būt kredīta rīkotājam;

4) piedalīties atklātos konkursos, lai iegūtu līdzekļus savas kvalifikācijas pilnveidošanai; piedalīties dažādos zinātniskos pasākumos Latvijā un ārvalstīs;

5) bez cenzūras iesniegt sava zinātniskā darba rezultātus publicēšanai paša izraudzītos zinātniskās preses izdevumos.

(2) Zinātniskajās institūcijās nodarbinātajiem zinātniekiem ar doktora grādu ik gadu pienākas apmaksāts divu kalendāra mēnešu atvaļinājums, bet ik pēc sešiem gadiem — apmaksāts sešu kalendāra mēnešu akadēmiskais atvaļinājums zinātniskiem pētījumiem vai kvalifikācijas celšanai ārpus savas darbavietas, ja ir attiecīgs rakstveida apstiprinājums.

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

Juridiskais birojs

Likumprojekta 9. pantā:

- izteikt otro daļu šādā redakcijā:

”(2) Zinātniskajās institūcijās nodarbinātajiem zinātniekiem ar doktora grādu ik gadu pienākas apmaksāts ikgadējais astoņu kalendāra nedēļu atvaļinājums, neskaitot svētku dienas, bet ik pēc sešiem gadiem — apmaksāts 24 kalendāra nedēļu akadēmiskais atvaļinājums zinātniskiem pētījumiem vai kvalifikācijas pilnveidošanai ārpus savas darbavietas.”

 

Atbildīgā komisija

Likumprojekta 9. pantā:

- izteikt otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Zinātniskajās institūcijās nodarbinātajiem zinātniekiem ar doktora zinātnisko grādu ik gadu pienākas apmaksāts ikgadējais astoņu kalendāra nedēļu atvaļinājums, neskaitot svētku dienas, bet ik pēc sešiem gadiem — apmaksāts 26 kalendāra nedēļu akadēmiskais atvaļinājums, neskaitot svētku dienas, zinātnisku pētījumu veikšanai vai kvalifikācijas pilnveidošanai ārpus savas darbavietas.”

Daļēji atbalstīts

(izteikts

atbildīgās komisijas redakcijā

21. priekšlikumā)

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) Zinātniskajās institūcijās nodarbinātajiem zinātniekiem ar doktora zinātnisko grādu ik gadu pienākas apmaksāts ikgadējais astoņu kalendāra nedēļu atvaļinājums, neskaitot svētku dienas, bet ik pēc sešiem gadiem — apmaksāts 26 kalendāra nedēļu akadēmiskais atvaļinājums, neskaitot svētku dienas, zinātnisku pētījumu veikšanai vai kvalifikācijas pilnveidošanai ārpus savas darbavietas.

(3) Zinātniekam ir ekskluzīvas tiesības uz intelektuālo īpašumu, kas radies viņa zinātniskās darbības rezultātā, ja darba līgumā nav noteikts citādi.

22

Juridiskais birojs

Likumprojekta 9. pantā:

- trešajā daļā ierosinām izslēgt vārdu “darba”;

Atbalstīts

(3) Zinātniekam ir ekskluzīvas tiesības uz intelektuālo īpašumu, kas radies viņa zinātniskās darbības rezultātā, ja līgumā nav noteikts citādi.

(4) Ja zinātnieks strādājis uz līguma pamata, viņa tiesības uz zinātniskās darbības rezultātā radīto īpašumu nosaka līgums. Īpašums, kas radies no valsts budžeta finansētas zinātniskās darbības rezultātā, ir valsts īpašums.

     

(4) Ja zinātnieks strādājis uz līguma pamata, viņa tiesības uz zinātniskās darbības rezultātā radīto īpašumu nosaka līgums. Īpašums, kas radies no valsts budžeta finansētas zinātniskās darbības rezultātā, ir valsts īpašums.

(5) Zinātnieka tiesību ierobežojumi pieļaujami vienīgi tad, ja pirms zinātnisko pētījumu uzsākšanas viņš devis rakstveida piekrišanu.

23

Juridiskais birojs

Likumprojekta 9. pantā:

- izslēgt piekto daļu, jo tā atkārto trešajā un ceturtajā daļā noteikto.

Atbalstīts

 
         

10. pants. Atklātums informācijā par zinātniskajiem pētījumiem

     

9. pants. Atklātums informācijā par zinātniskajiem pētījumiem

Informācija par zinātniskajiem pētījumiem, kas finansēti no valsts budžeta, ir atklāta. Likumā vai Ministru kabineta noteiktajos gadījumos var ierobežot piekļūšanu informācijai, kas attiecas uz zinātniskajiem pētījumiem.

24

Juridiskais birojs

10. pantā izslēgt vārdus “vai Ministru kabineta”.

Atbalstīts

 

 

redakcionāls labojums

Informācija par zinātniskajiem pētījumiem, kas finansēti no valsts budžeta, ir atklāta. Likumā noteiktajos gadījumos piekļūšanu informācijai, kas attiecas uz zinātniskajiem pētījumiem, var ierobežot.

       

10. pants. Promocijas (doktora zinātniskā grāda piešķiršanas) kārtība

(1) Doktora zinātnisko grādu piešķir personai pēc akreditētas doktora studiju programmas pabeigšanas un promocijas darba aizstāvēšanas. Ar promocijas darbu zinātniskā grāda pretendentam jāapliecina, ka viņš ir patstāvīgi veicis oriģinālu pētījumu, prot patstāvīgi plānot zinātnisko pētījumu, apguvis pētījumu veikšanas metodoloģiju un darbam specialitātē nepieciešamās metodes, spēj patstāvīgi analizēt iegūtos rezultātus un izdarīt tiem atbilstošus secinājumus. Ārpus doktora studiju programmas veiktā akadēmiskā darba pielīdzināšana notiek programmā aprakstītajā kārtībā un tiek apstiprināta ar Latvijas Zinātnes padomes lēmumu.

(2) Promocijas tiesības augstskolām deleģē Ministru kabinets pēc Latvijas Zinātnes padomes priekšlikuma. Promocijas kārtību nosaka Ministru kabinets.

(3) Zinātniskā grāda piešķiršanas sistēmu pārrauga Ministru kabineta izveidota Valsts zinātniskās kvalifikācijas komisija. Komisija darbojas Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

         

III nodaļa Zinātniskās kvalifikācijas iegūšana

25

Atbildīgā komisija

Izslēgt ciparu un vārdus “III nodaļa Zinātniskās kvalifikācijas iegūšana”.

Atbalstīts

 
         

11. pants. Zinātniskā kvalifikācija

     

11. pants. Zinātniskā kvalifikācija

(1) Zinātnisko kvalifikāciju apliecina doktora zinātniskais grāds, kuru piešķir Promocijas padome. Ārvalstīs iegūtā zinātniskā grāda pielīdzināšana notiek saskaņā ar starptautiskajiem nolīgumiem, kuriem Latvija ir pievienojusies.

   

redakcionāls labojums

(1) Zinātnisko kvalifikāciju apliecina doktora zinātniskais grāds, kuru piešķir Promocijas padome. Ārvalstīs iegūta zinātniskā grāda pielīdzināšana notiek saskaņā ar starptautiskajiem nolīgumiem, kuriem Latvija ir pievienojusies.

(2) Ar dienu, kad stājies spēkā lēmums par zinātniskā grāda piešķiršanu, persona iegūst šā likuma 9.pantā un citos normatīvajos aktos noteiktās zinātnieka tiesības.

26

 

 

 

 

 

 

27

Juridiskais birojs

Izteikt 11. panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Persona iegūst zinātnieka statusu ar brīdi, kad stājies spēkā lēmums par zinātniskā grāda piešķiršanu.”

 

Atbildīgā komisija

Izteikt 11. panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Persona iegūst zinātnieka statusu ar brīdi, kad attiecībā uz to stājas spēkā lēmums par zinātniskā grāda piešķiršanu vai ārvalstīs iegūtās kvalifikācijas pielīdzināšanu.”

Atbalstīts

(iekļauts atbildīgās komisijas redakcijā 27. priekšlikumā)

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

(2) Persona iegūst zinātnieka statusu ar brīdi, kad attiecībā uz to stājas spēkā lēmums par zinātniskā grāda piešķiršanu vai ārvalstīs iegūtās kvalifikācijas pielīdzināšanu.

(3) Zinātnisko grādu piešķir uz mūžu, un zinātniekam ir tiesības to lietot oficiālā sarakstē.

   

redakcionāls labojums

(3) Zinātnisko grādu piešķir uz mūžu, un zinātniekam ir tiesības to minēt oficiālā sarakstē.

(4) Habilitētiem doktoriem ir attiecīgās zinātnes nozares doktora tiesības.

     

(4) Habilitētiem doktoriem ir attiecīgās zinātnes nozares doktora tiesības.

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. pants. Zinātniskās kvalifikācijas pamatprasības

Doktora zinātnisko grādu piešķir personai pēc akreditētas doktora studiju programmas pabeigšanas un promocijas darba aizstāvēšanas. Promocijas darbā zinātniskā grāda pretendentam ir jāapliecina, ka tas ir patstāvīgi veicis oriģinālu pētījumu, prot patstāvīgi plānot zinātnisko pētījumu, apguvis pētījumu veikšanas metodoloģiju un darbam specialitātē nepieciešamās metodes, spēj patstāvīgi analizēt iegūtos rezultātus un izdarīt tiem atbilstošus secinājumus.

13. pants. Promocijas (doktora zinātniskā grāda piešķiršanas) kārtība

(1) Promocijas tiesības universitātēm deleģē Ministru kabinets, pēc Latvijas Zinātnes padomes priekšlikuma. Promocijas kārtību un kritērijus nosaka Ministru kabinets.

(2) Zinātniskā grāda piešķiršanas sistēmas pārraudzību veic Ministru kabineta izveidota Valsts zinātniskās kvalifikācijas komisija. Komisija darbojas saskaņā ar Ministru kabineta noteikto kārtību.

28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

Juridiskais birojs

12. pantā noteikti doktora zinātniskā grāda piešķiršanas nosacījumi. Savukārt, 13. pantā paredzēts, ka šī grāda piešķiršanas kritērijus nosaka Ministru kabinets. Tas vedina domāt, ka Ministru kabinets izstrādās vēl kādus papildus nosacījumus šā grāda iegūšanai. Mūsuprāt, visi promocijas nosacījumi jāietver likumā, Ministru kabinetam likumā varētu deleģēt uzdevumu izstrādāt pašas procedūras kārtību.

Savukārt, 13. pantā:

- pirmā daļā nosaka, ka promocijas tiesības tiek piešķirtas universitātēm, bet kurām universitātēm – to nosaka Ministru kabinets pēc Latvijas Zinātnes padomes priekšlikuma. Vēršam uzmanību uz to, ka likumprojekts nesatur jebkādu pamatojumu tam, kāpēc netiek ievērots vienlīdzības princips un promocijas tiesības tiek piešķirtas vienīgi universitātēm. Nav arī neviena kritērija, pēc kā būtu jāvadās Ministru kabinetam vai Latvijas Zinātnes padomei, izvēloties pretendentu starp universitātēm. Arī termins “universitāte” neatbilst likumos jau lietotajam augstskolu dalījumam “universitātes” un “neuniversitātes” tipa augstskolās. Tādēļ ierosinām pirmās daļas pirmo teikumu 1. lasījumā pieņemtajā redakcijā no likumprojekta izslēgt. Attiecīgi būtu grozāms arī 18. panta 8. punkts un 20. panta pirmās daļas 2. punkts.;

- otrajā daļā paredzēts, ka zinātniskā grāda piešķiršanas sistēmas pārraudzību veic Ministru kabineta izveidota Valsts zinātniskās kvalifikācijas komisija, kura darbojas saskaņā ar Ministru kabineta noteikto kārtību. Ņemot vērā, ka tā ir valsts veidota institūcija, ierosinām papildināt likumprojektu ar normu, kas nosaka komisijas vietu valsts pārvaldes sistēmā atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likumam, tās pakļautību, kā arī nosaka tās funkcijas, atbildību, lēmumu pieņemšanas, pārsūdzības kārtību.

Līdz ar to ierosinām likuma 12. un 13. pantu izteikt kā 10. pantu šādā redakcijā (papildinot to ar normu, kas regulētu Valsts zinātniskās kvalifikācijas komisijas darbību):

“10. pants. Promocijas (doktora zinātniskā grāda piešķiršanas) kārtība

(1) Doktora zinātnisko grādu piešķir personai pēc akreditētas doktora studiju programmas pabeigšanas un promocijas darba aizstāvēšanas. Promocijas darbā zinātniskā grāda pretendentam ir jāapliecina, ka tas ir patstāvīgi veicis oriģinālu pētījumu, prot patstāvīgi plānot zinātnisko pētījumu, apguvis pētījumu veikšanas metodoloģiju un darbam specialitātē nepieciešamās metodes, spēj patstāvīgi analizēt iegūtos rezultātus un izdarīt tiem atbilstošus secinājumus.

(2) Promocijas kārtību nosaka Ministru kabinets.

(3) Zinātniskā grāda piešķiršanas pārraudzību veic Ministru kabineta izveidota Valsts zinātniskās kvalifikācijas komisija.”

 

Atbildīgā komisija

Izteikt likumprojekta 12. un 13. pantu izteikt kā 10. pantu šādā redakcijā:

“10. pants. Promocijas (doktora zinātniskā grāda piešķiršanas) kārtība

(1) Doktora zinātnisko grādu piešķir personai pēc akreditētas doktora studiju programmas pabeigšanas un promocijas darba aizstāvēšanas. Ar promocijas darbu zinātniskā grāda pretendentam jāapliecina, ka viņš ir patstāvīgi veicis oriģinālu pētījumu, prot patstāvīgi plānot zinātnisko pētījumu, apguvis pētījumu veikšanas metodoloģiju un darbam specialitātē nepieciešamās metodes, spēj patstāvīgi analizēt iegūtos rezultātus un izdarīt tiem atbilstošus secinājumus. Ārpus doktora studiju programmas veiktā akadēmiskā darba pielīdzināšana notiek programmā aprakstītajā kārtībā un tiek apstiprināta ar Latvijas Zinātnes padomes lēmumu.

(2) Promocijas tiesības augstskolām deleģē Ministru kabinets pēc Latvijas Zinātnes padomes priekšlikuma. Promocijas kārtību nosaka Ministru kabinets.

(3) Zinātniskā grāda piešķiršanas sistēmu pārrauga Ministru kabineta izveidota Valsts zinātniskās kvalifikācijas komisija. Komisija darbojas Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.”

Daļēji atbalstīts

(izteikts atbildīgās komisijas redakcijā 29. priekšlikumā)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 
       

12. pants. Goda doktora grāda piešķiršana

Universitātes un akadēmijas par īpašiem nopelniem zinātnē vai mācību darbā var piešķirt Goda doktora (Doctor honoris causa, Dr.h.c.) grādu. Piešķiršanas procedūru un kārtību nosaka šo iestāžu koleģiālo pārvaldes institūciju apstiprināts nolikums.

       

13. pants. Zinātniskās darbības nodrošināšana

(1) Saeima uz desmit gadiem apstiprina valsts zinātnes un tehnoloģijas attīstības stratēģiju un nosaka valsts budžeta līdzekļus zinātniskajai darbībai.

       

(2) Ministru kabinets:

       

1) nosaka zinātnes un tehnoloģijas attīstības valsts politiku;

       

2) dibina, reorganizē un likvidē valsts zinātniskās institūcijas;

       

3) apstiprina valsts pētījumu programmas un nosaka to īstenošanai piešķirto finanšu līdzekļu izlietojuma kontroles kārtību.

       

(3) Izglītības un zinātnes ministrija:

       

1) izstrādā zinātnes attīstības valsts politiku;

       

2) sagatavo pieprasījumu ikgadējo valsts budžeta līdzekļu piešķiršanai zinātniskās darbības nodrošināšanai atbilstoši zinātnes un tehnoloģijas attīstības valsts politikai un stratēģijai.

         
       

14. pants. Latvijas Zinātnes padome

Latvijas Zinātnes padome ir koleģiāla zinātnieku institūcija, kas izveidota kā Izglītības un zinātnes ministrijas pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde. Latvijas Zinātnes padomes nolikumu apstiprina Ministru kabinets. Padomes locekļu pilnvaru laiks ir trīs gadi.

       

15. pants. Latvijas Zinātnes padomes sastāvs

       

(1) Latvijas Zinātnes padomē tiek deleģēti pārstāvji no:

       

1) Izglītības un zinātnes ministrijas — viens;

       

2) Latvijas Zinātņu akadēmijas — divi;

       

3) Latvijas Zinātnieku savienības — viens;

       

4) Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas — viens;

       

5) Rektoru padomes — viens;

       

6) zinātnes nozaru ekspertu komisijām — pa vienam no katras komisijas.

       

(2) Latvijas Zinātnes padome no savu locekļu vidus ievēlē priekšsēdētāju un viņa vietnieku. Latvijas Zinātnes padomes kompetencē esošs jautājums ir izlemts, ja balsošanā piedalījušās ne mazāk kā divas trešdaļas no tās sastāva un “par” balsojusi vairāk nekā puse no klātesošajiem.

         

14. pants. Goda doktora grāda piešķiršana

       

Universitātes un akadēmijas par īpašiem nopelniem zinātnē vai mācību darbā var piešķirt Goda doktora (Doctor honoris causa, Dr.h.c.) grādu. Piešķiršanas procedūru un kārtību nosaka šo iestāžu koleģiālo pārvaldes institūciju apstiprināts nolikums.

30

Atbildīgā komisija

Izteikt likumprojekta 14. pantu kā 12. pantu .

Atbalstīts

 
         

IV nodaļa Zinātniskās darbības organizēšana

31

Atbildīgā komisija

Izslēgt ciparu un vārdus “IV nodaļa Zinātniskās darbības organizēšana”.

Atbalstīts

 
         

15. pants. Zinātniskās darbības organizatoriskā sistēma

32

Juridiskais birojs

izslēgt likumprojekta 15. pantu

- likumā netiek lietots jēdziens “Zinātniskās darbības organizatoriskā sistēma” no tā neizriet jebkādas tiesības vai pienākumi, bez tam pantā minētais personu uzskaitījums nav izsmeļošs.

Atbalstīts

 

Zinātniskās darbības organizatoriskajā sistēmā ietilpst:

       

1) Latvijas Zinātnes padome un tās ekspertu komisijas;

       

2) Latvijas Republikas augstskolas;

       

3) Latvijas Zinātņu akadēmija;

       

4) zinātniskie institūti, zinātniskās kapitālsabiedrības, zinātnieku grupas un zinātniskie darbinieki;

       

5) zinātnes un tehnoloģiskie parki, tehnoloģiskie/inovāciju centri;

       

6) citas Ministru kabineta izveidotas zinātnes institūcijas.

       
         
       

16. pants. Latvijas Zinātnes padomes kompetence un pienākumi

       

Latvijas Zinātnes padomes kompetencē un pienākumos ietilpst:

       

1) priekšlikumu sagatavošana zinātnes un tehnoloģijas attīstības valsts politikas izstrādei;

       

2) priekšlikumu izstrāde zinātnes finansēšanai nepieciešamā valsts budžeta projekta sagatavošanai;

       

3) zinātniskās darbības nodrošināšanai piešķirto valsts budžeta līdzekļu sadale un to izmantošanas uzraudzība, kā arī atzinumu sniegšana par piešķirto valsts budžeta līdzekļu izlietojuma zinātnisko lietderību;

       

4) konkursa kārtībā pieteikto no valsts budžeta finansēto pētījumu projektu izvērtēšana (ekspertīze) un šā procesa atklātuma nodrošināšana;

       

5) valsts finansēto zinātnisko pētījumu rezultātu zinātniska izvērtēšana un apkopošana, rezultātu pieejamības nodrošināšana;

       

6) starptautiskās zinātniskās sadarbības organizēšana un veicināšana;

       

7) atzinumu sniegšana par licencēšanai vai akreditēšanai iesniegtajām doktora studiju programmām;

       

8) Latvijas Zinātnes padomes ekspertu komisiju (turpmāk — ekspertu komisija) izveidošana, to darba kārtības noteikšana un kontrole;

       

9) ar tās darbību saistītās informācijas sagatavošana un publicēšana;

       

10) zinātniskās pētniecības ētikas kritēriju un diskusiju principu izstrādāšana sadarbībā ar Latvijas Zinātņu akadēmiju.”.

   

 

 

 

 

   

16. pants. Zinātniskās darbības nodrošināšana

       

(1) Saeima apstiprina valsts zinātnes un tehnoloģijas attīstības stratēģiju un nosaka zinātniskajai darbībai valsts budžeta līdzekļus.

 

   

(2) Ministru kabinets:

       

1) pieņem lēmumus par attiecīgu valsts pārvaldes institūciju dibināšanu;

33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34

Juridiskais birojs

Ņemot vērā atzinumā iepriekš izteiktos ierosinājumus attiecībā uz likumprojekta pantu secību, ierosinām izteikt pašreizējo likumprojekta 16. pantu kā 12. pantu un tajā:

- izteikt otrās daļas 1. punktu šādā redakcijā:

“1) nosaka zinātnes un tehnoloģijas attīstības vienotu valsts politiku;

 

Atbildīgā komisija

Izteikt likumprojekta 16. pantu kā 13. pantu un tajā pirmo daļu un otrās daļas ievadvārdus un 1. punktu izteikt šādā redakcijā:

“(1) Saeima uz desmit gadiem apstiprina valsts zinātnes un tehnoloģijas attīstības stratēģiju un nosaka valsts budžeta līdzekļus zinātniskajai darbībai.

(2) Ministru kabinets:

1) nosaka zinātnes un tehnoloģijas attīstības valsts politiku; “.

Daļēji atbalstīts

(izteikts atbildīgās komisijas redakcijā 34. priekšlikumā)

 

 

 

Atbalstīts

 

2) dibina, reorganizē un likvidē valsts zinātniskās institūcijas;

       

3) apstiprina valsts pētījumu programmas un to īstenošanai piešķirtos finansu līdzekļus, nosakot šo līdzekļu izlietojuma kontroli.

35

Juridiskais birojs

- izteikt otrās daļas 3. punktu šādā redakcijā:

“3) apstiprina valsts pētījumu programmas un nosaka to īstenošanai piešķirto finansu līdzekļu izlietojuma kontroles kārtību.”

Atbalstīts

 

(3) Izglītības un zinātnes ministrija:

       

1) izstrādā valsts zinātnes attīstības politiku;

   

redakcionāls labojums

 

2) nodrošina valsts zinātniskajām institūcijām valdījumā nodotā valsts īpašuma izmantošanas uzraudzību.

36

Juridiskais birojs

- izteikt trešās daļas 2. punktu šādā redakcijā:

“2) sagatavo pieprasījumu ikgadējo valsts budžeta līdzekļu piešķiršanai zinātniskās darbības nodrošināšanai atbilstoši zinātnes un tehnoloģijas attīstības valsts politikai un stratēģijai;”

Atbalstīts

 
   

 

 

 

 

   

17. pants. Latvijas Zinātnes padome

37

Juridiskais birojs

Izteikt 17.pantu kā 13. pantu un tajā precizēt Latvijas Zinātnes padomes institucionālo statusu.

Atbalstīts

precizētā

atbildīgās komisijas redakcijā 39. priekšlikumā

 

 

Latvijas Zinātnes padome ir zinātnieku koleģiāla institūcija ar juridiskās personas tiesībām. Padomes locekļu pilnvaru laiks ir trīs gadi. Tās darbību nosaka Ministru kabinets.

38

 

 

39

Ministru prezidents I.Emsis

Svītrot 17. pantā vārdus “ar juridiskās personas tiesībām”.

Atbildīgā komisija

Izteikt 17.pantu kā 14. pantu šādā redakcijā:

“14. pants. Latvijas Zinātnes padome

Latvijas Zinātnes padome ir koleģiāla zinātnieku institūcija, kas izveidota kā Izglītības un zinātnes ministrijas pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde. Latvijas Zinātnes padomes nolikumu apstiprina Ministru kabinets. Padomes locekļu pilnvaru laiks ir trīs gadi.”

Neatbalstīt

 

 

Atbalstīts

 

18. pants. Latvijas Zinātnes padomes kompetence un pienākumi

       

Latvijas Zinātnes padomes kompetencē un pienākumos ietilpst:

       

1) priekšlikumu sagatavošana valsts zinātnes attīstības politikas izstrādei;

40

Juridiskais birojs

Izteikt 18. pantu kā 15. pantu un tajā:

- 1. punktā papildināt aiz vārda “zinātnes” ar vārdiem “un tehnoloģijas”;

Atbalstīts

precizētā atbildīgās komisijas redakcijā 42. priekšlikumā

 

2) priekšlikumu izstrāde zinātnes finansēšanai nepieciešamā valsts budžeta projekta sagatavošanai;

       

3) zinātnes finansēšanai noteikto valsts budžeta līdzekļu analīze un atzinumu sniegšana par izlietojuma zinātnisko lietderību;

41

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42

Juridiskais birojs

- 3. un 4. punktu izteikt šādā redakcijā (attiecīgi mainot turpmāko punktu numerāciju):

“3) zinātniskajai darbībai piešķirto valsts budžeta līdzekļu sadale un to izmantošanas uzraudzība, kā arī atzinumu sniegšana par piešķirto valsts budžeta līdzekļu izlietojuma zinātnisko lietderību;”

Atbildīgā komisija

Izteikt 18. pantu kā 16. pantu un 1. punktu šādā redakcijā:

“1) priekšlikumu sagatavošana zinātnes un tehnoloģijas attīstības valsts politikas izstrādei;”;

- izteikt 3. un 4. punktu kā 3. punktu šādā redakcijā:

“3) zinātniskās darbības nodrošināšanai piešķirto valsts budžeta līdzekļu sadale un to izmantošanas uzraudzība, kā arī atzinumu sniegšana par piešķirto valsts budžeta līdzekļu izlietojuma zinātnisko lietderību;”.

Atbalstīts

precizētā atbildīgās komisijas redakcijā 42. priekšlikumā

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Latvijas Zinātnes padomei piešķirtā zinātnes finansējuma sadale un tā izmantošanas uzraudzība;

       

5) pētījumu projektu pieteikumu izvērtēšana un konkursa kārtības noteikšana, nodrošinot to atklātumu;

43

Juridiskais birojs

- izteikt 5. punktu kā 4. punktu šādā redakcijā;

“4) konkursa kārtībā pieteikto no valsts budžeta finansēto pētījumu projektu izvērtēšana (ekspertīze), nodrošinot procesa atklātumu;”

Atbalstīts

 

 

redakcionāli labojumi

 

6) valsts finansēto zinātnisko pētījumu rezultātu zinātniska izvērtēšana un apkopošana, rezultātu pieejamības nodrošināšana;

       

7) starptautiskās zinātniskās sadarbības organizēšana un veicināšana;

       

8) priekšlikumu sagatavošana promocijas tiesību piešķiršanai universitātēm;

44

Atbildīgā komisija

Izteikt 18. panta 8. punktu kā 7. punktu šādā redakcijā:

“7) atzinumu sniegšana par licencēšanai vai akreditēšanai iesniegtajām doktora studiju programmām;”

Atbalstīts

 

9) attiecīgo ekspertu komisiju izveidošana, to darba kārtības noteikšana un kontrole;

45

Juridiskais birojs

- 9. punktā aizstāt vārdus “attiecīgo ekspertu komisiju” ar vārdiem “Latvijas Zinātnes padomes ekspertu komisiju (turpmāk likumā – ekspertu komisija)” un saskaņot šo komisiju darbības reglamentējumu šajā punktā ar 21. panta piektajā daļā paredzēto;

Atbalstīts

 

 

 

redakcionāls labojums

 

10) ar tās darbību saistītās informācijas sagatavošana un publicēšana;

       

11) zinātniskās pētniecības ētikas kritēriju un diskusiju principu izstrādāšana.

46

Juridiskais birojs

- papildināt 11. punktu ar vārdiem “sadarbībā ar Latvijas Zinātņu akadēmiju”.

Atbalstīts

 
         

19. pants. Latvijas Zinātnes padomes sastāvs

 

   

(1) Latvijas Zinātnes padomē tiek deleģēti pārstāvji no:

       

1) Izglītības un zinātnes ministrijas — viens;

       

2) Latvijas Zinātņu akadēmijas — divi;

       

3) Latvijas Zinātnieku savienības — viens;

       

4) Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas — viens;

       

5) Rektoru padomes — viens;

       

6) zinātnes nozaru ekspertu komisijām — pa vienam no katras komisijas.

       

(2) Latvijas Zinātnes padome no savu locekļu vidus ievēlē priekšsēdētāju un viņa vietnieku. Savā kompetencē esošos jautājumus tā izlemj ar vienkāršu balsu vairākumu, taču balsošanā jāpiedalās ne mazāk kā divām trešdaļām no padomes sastāva.

47

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48

Juridiskais birojs

Ierosinām likumprojekta 19. pantu izteikt kā 14. pantu un tajā otrās daļas otro teikumu izteikt šādā redakcijā:

“Latvijas Zinātnes padomes kompetencē esošs jautājums ir izlemts, ja balsošanā piedalījušies ne mazāk kā divas trešdaļas no tās sastāvā esošajiem locekļiem un “par” balsojuši vairāk kā puse no klātesošajiem.”

Atbildīgā komisija

Izteikt 19. pantu kā 15. pantu un tajā otrās daļas

otro teikumu izteikt šādā redakcijā:

“(2) Latvijas Zinātnes padome no savu locekļu vidus ievēlē priekšsēdētāju un viņa vietnieku. Latvijas Zinātnes padomes kompetencē esošs jautājums ir izlemts, ja balsošanā piedalījušās ne mazāk kā divas trešdaļas no tās sastāva un “par” balsojusi vairāk nekā puse no klātesošajiem

Atbalstīts

precizētā atbildīgās komisijas redakcijā 48. priekšlikumā

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 
         

20. pants. Latvijas Zinātnes padomes tiesības

 

 

17. pants. Latvijas Zinātnes padomes tiesības

(1) Latvijas Zinātnes padome ir tiesīga:

     

(1) Latvijas Zinātnes padome ir tiesīga:

1) pieprasīt un saņemt nepieciešamo informāciju zinātnisko projektu pilnvērtīgas ekspertīzes nodrošināšanai;

   

redakcionāls labojums

1) pieprasīt un saņemt zinātnisko projektu pilnvērtīgas ekspertīzes nodrošināšanai nepieciešamo informāciju;

2) pieprasīt un saņemt nepieciešamo informāciju, lai izlemtu jautājumus par promocijas tiesību piešķiršanu;

49

Atbildīgā komisija

Izteikt 20. panta pirmās daļas otro punktu šādā redakcijā:

“2) pieprasīt neatkarīgu ekspertīzi pētījumu programmām un projektiem, kā arī promocijas darbiem, ja tiek saņemtas negatīvas atsauksmes, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ierosināt atbildīgajās institūcijās jautājumu par finansējuma pārtraukšanu, doktora zinātniskā grāda anulēšanu, doktora studiju programmu pirmstermiņa akreditāciju, zinātnisko institūciju reorganizāciju vai izslēgšanu no zinātnisko institūciju reģistra;”

Atbalstīts

2) pieprasīt neatkarīgu ekspertīzi pētījumu programmām un projektiem, kā arī promocijas darbiem, ja tiek saņemtas negatīvas atsauksmes, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ierosināt atbildīgajās institūcijās jautājumu par finansējuma pārtraukšanu, doktora zinātniskā grāda anulēšanu, doktora studiju programmu pirmstermiņa akreditāciju, zinātnisko institūciju reorganizāciju vai izslēgšanu no zinātnisko institūciju reģistra;

3) pieprasīt un saņemt no valsts pārvaldes institūcijām to rīcībā esošo informāciju, kas attiecas uz zinātnisko darbību Latvijas Republikā;

     

3) pieprasīt un saņemt no valsts pārvaldes institūcijām to rīcībā esošo informāciju, kas attiecas uz zinātnisko darbību Latvijas Republikā.

4) uzraudzīt zinātnes finansēšanai iedalīto valsts budžeta līdzekļu izlietojumu, savas kompetences ietvaros dot tam vērtējumu.

50

 

 

 

 

 

51

Juridiskais birojs

20. pantu izteikt kā 16. pantu un tajā:

pirmajā daļā izslēgt 4. punktu, jo tas atkārto 18. pantā noteikto;

 

Atbildīgā komisija

Izteikt 20. pantu izteikt kā 17. pantu un tajā izslēgt

pirmās daļas 4. punktu.

Atbalstīts

precizētā atbildīgās komisijas redakcijā 51. priekšlikumā

 

Atbalstīts

 

(2) Latvijas Zinātnes padome nav tiesīga ierobežot tās finansēto zinātnisko projektu izpildītāju tiesības un finansiālo rīcībspēju, kas izriet no šā likuma 9. pantā noteiktajām tiesībām.

52

Jurid iskais birojs

- panta otrajā daļā izslēgt vārdus “tās finansēto”.

Atbalstīts

 

 

redakcionāls labojums

(2) Latvijas Zinātnes padome nav tiesīga ierobežot zinātnisko projektu izpildītāju tiesības un finansiālo rīcībspēju, kas izriet no šā likuma 8. pantā noteiktajām tiesībām.

(3) Sava darba nodrošināšanai Latvijas Zinātnes padome var algot darbiniekus.

     

(3) Sava darba nodrošināšanai Latvijas Zinātnes padome var algot darbiniekus.

         

21. pants. Latvijas Zinātnes padomes ekspertu komisijas

53

 

 

 

 

54

Juridiskais birojs

21. pantu izteikt kā 17. pantu.

 

 

Atbildīgā komisija

Izteikt 21. pantu kā 18. pantu.

Atbalstīts

precizētā atbildīgās komisijas redakcijā 54. priekšlikumā

Atbalstīts

18. pants. Latvijas Zinātnes padomes ekspertu komisijas

(1) Latvijas Zinātnes padomes ekspertu komisiju pienākumi ir šādi:

     

(1) Latvijas Zinātnes padomes ekspertu komisiju pienākumi ir šādi:

1) dot atzinumus par Latvijas Zinātnes padomei iesniegtajiem zinātniskās pētniecības projektiem, programmām un to finansēšanu;

     

1) dot atzinumus par Latvijas Zinātnes padomei iesniegtajiem zinātniskās pētniecības projektiem, programmām un to finansēšanu;

2) izstrādāt un pilnveidot zinātniskās pētniecības projektu izvērtēšanas kritērijus un iesniegt tos Latvijas Zinātnes padomei apstiprināšanai;

55

Juridiskais birojs

No pirmās daļas 2. un 3. punkta redakcijas izriet, ka Latvijas Zinātnes padomei tiek piešķirtas tiesības apstiprināt zinātniskās pētniecības projektu izvērtēšanas kritērijus un valsts zinātnisko institūciju darba efektivitātes izvērtēšanas kritērijus - tātad izdot ārējus normatīvus aktus. Saskaņā ar likumu šādus kritērijus var izdot Ministru kabinets. Tādēļ ierosinām izslēgt panta 2. un 3. punktā vārdus “un iesniegt tos Latvijas Zinātnes padomei apstiprināšanai”;

Atbalstīts

 

redakcionāls labojums

2) izstrādāt un pilnveidot zinātniskās pētniecības projektu vērtēšanas kritērijus;

3) izstrādāt un pilnveidot valsts zinātnisko institūciju darba efektivitātes izvērtēšanas kritērijus un iesniegt tos Latvijas Zinātnes padomei apstiprināšanai;

   

 

 

 

redakcionāls labojums

3) izstrādāt un pilnveidot valsts zinātnisko institūciju darba efektivitātes vērtēšanas kritērijus;

4) sagatavot un dot atzinumu par stāvokli attiecīgajā zinātnes nozarē Latvijas Republikā.

     

4) sagatavot un dot atzinumu par stāvokli attiecīgajā zinātnes nozarē Latvijas Republikā.

(2) Ekspertu komisijas ievēlē konkrētajā zinātnes nozarē Latvijas Republikā pastāvīgi strādājošie zinātnieki, kuru kvalifikācija apstiprināta atbilstoši šā likuma prasībām.

56

Atbildīgā komisija

Izslēgt 21. panta otrajā daļa vārdu “pastāvīgi”.

Atbalstīts

(2) Ekspertu komisijas ievēlē konkrētajā zinātnes nozarē Latvijas Republikā strādājošie zinātnieki, kuru kvalifikācija apstiprināta atbilstoši šā likuma prasībām.

(3) Par ekspertu komisiju locekļu kandidātiem zinātnieki var tikt izvirzīti vai var personiski pieteikties tikai vienā no zinātnes nozarēm. Ekspertu komisiju locekļu kandidātiem ir jābūt augsti kvalificētiem attiecīgās nozares zinātniekiem, un viņu darbībai ir jāatbilst zinātniskās pētniecības ētikas kritērijiem un diskusiju principiem, kurus izstrādā Latvijas Zinātnes padome kopā ar Latvijas Zinātņu akadēmiju. Ekspertu komisiju locekļu vēlēšanu sarakstos iekļauj tikai tos ekspertu komisiju locekļu kandidātus, kuri atbilst šiem kritērijiem un principiem.

 

 

57

 

Juridiskais birojs

- ierosinām izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Par ekspertu komisijas locekli ievēlē augsti kvalificētu attiecīgās nozares zinātnieku, kurš savā darbībā ievēro zinātniskās pētniecības ētikas kritērijus un diskusiju principus. Zinātnieks vienlaikus var būt tikai vienas ekspertu komisijas loceklis.”

 

Atbalstīts

 

redakcionāli labojumi

(3) Par ekspertu komisijas locekļiem ievēlē augsti kvalificētus attiecīgās nozares zinātniekus, kuri savā darbībā ievēro zinātniskās pētniecības ētikas kritērijus un diskusiju principus. Zinātnieks vienlaikus var būt tikai vienas ekspertu komisijas loceklis.

(4) Ievēlētie ekspertu komisiju locekļi paraksta “Saistību un atbildības deklarāciju”, kuras tekstu apstiprina attiecīgā valsts pārvaldes institūcija.

58

Atbildīgā komisija

Izteikt 21. panta ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Ievēlētie ekspertu komisiju locekļi paraksta Latvijas Zinātņu akadēmijas izstrādāto “Saistību un atbildības deklarāciju”.”

Atbalstīts

(4) Ievēlētie ekspertu komisiju locekļi paraksta Latvijas Zinātņu akadēmijas izstrādāto “Saistību un atbildības deklarāciju”.

(5) Pārējos ar ekspertu komisiju izveidošanu un darbību saistītos jautājumus nosaka Ministru kabinets. Latvijas Zinātnes padome ir atbildīga par noteiktās ekspertīzes kārtības ievērošanu.

59

Atbildīgā komisija

Izteikt 21. panta piektās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

“(5) Ekspertu kvalifikācijas kritērijus nosaka un pārējos ar ekspertu komisiju izveidošanu un darbību saistītos jautājumus regulē Ministru kabinets. Latvijas Zinātnes padome ir atbildīga par noteiktās ekspertīzes kārtības ievērošanu.”

Atbalstīts

(5) Ekspertu kvalifikācijas kritērijus nosaka un pārējos ar ekspertu komisiju izveidošanu un darbību saistītos jautājumus regulē Ministru kabinets. Latvijas Zinātnes padome ir atbildīga par noteiktās ekspertīzes kārtības ievērošanu.

         

22. pants. Zinātniskā darbība augstskolās

Zinātniskā darbība augstskolās tiek veikta saskaņā ar šo likumu, Augstskolu likumu un attiecīgās augstskolas satversmi.

60

 

 

 

 

 

 

61

Juridiskais birojs

Likumprojekta 22. pantu izteikt kā 18. pantu.

 

 

 

Atbildīgā komisija

Izteikt 22. pantu kā 19. pantu.

Atbalstīts

precizētā atbildīgās komisijas redakcijā 61. priekšlikumā

 

Atbalstīts

19. pants. Zinātniskā darbība augstskolās

Zinātniskā darbība augstskolās tiek veikta saskaņā ar šo likumu, Augstskolu likumu un attiecīgās augstskolas satversmi.

23. pants. Latvijas Zinātņu akadēmija

       

Latvijas Zinātņu akadēmija ir autonoms tiesību subjekts, kurš sastāv no ievēlētiem Latvijas Zinātņu akadēmijas locekļiem un kuru finansē valsts. Latvijas Zinātņu akadēmija darbojas saskaņā ar tās Hartu un statūtiem. Latvijas Zinātņu akadēmijas Hartu apstiprina Saeima un tajā norāda Latvijas Zinātņu akadēmijas darbības mērķus, pamatvirzienus, tiesisko un ekonomisko pamatu, pārvaldes sistēmu, tiesības un pienākumus. Saeima vai Ministru kabinets var noteikt Latvijas Zinātņu akadēmijai īpašus uzdevumus un pilnvaras zinātnes jomā.

62

 

 

 

 

 

 

63

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64

Ministru prezidents I.Emsis

Aizstāt 23. pantā vārdus “autonoms tiesību subjekts” ar vārdiem “atvasināta publiska persona”.

 

 

Juridiskais birojs

Likumprojekta 23. pantu izteikt kā 19. pantu un pantā:

- otro teikumu izteikt šādā redakcijā:

“Zinātņu akadēmija darbojas pamatojoties uz Latvijas Republikas Satversmi, šo likumu un citiem normatīvajiem aktiem, tās Hartu un statūtiem.”

- izslēgt pēdējo teikumu.

 

 

 

 

Atbildīgā komisija

Izteikt 23. pantu kā 20. pantu šādā redakcijā:

“20. pants. Latvijas Zinātņu akadēmija

Latvijas Zinātņu akadēmija ir atvasināta publiska persona, kura sastāv no vēlētiem Latvijas Zinātņu akadēmijas locekļiem un kuru finansē valsts. Latvijas Zinātņu akadēmija darbojas, pamatojoties uz Latvijas Republikas Satversmi, šo likumu un citiem normatīvajiem aktiem, kā arī savu Hartu un Statūtiem. Latvijas Zinātņu akadēmijas Hartu apstiprina Saeima, un tajā norāda Latvijas Zinātņu akadēmijas darbības mērķus, pamatvirzienus, tiesisko un ekonomisko pamatu, pārvaldes sistēmu, tiesības un pienākumus. “

Atbalstīts

(iekļauts atbildīgās komisijas redakcijā

64. priekšlikumā)

 

Atbalstīts

(iekļauts atbildīgās komisijas redakcijā

64. priekšlikumā)

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. pants. Latvijas Zinātņu akadēmija Latvijas Zinātņu akadēmija ir atvasināta publiska persona, kura sastāv no vēlētiem Latvijas Zinātņu akadēmijas locekļiem un kuru finansē valsts. Latvijas Zinātņu akadēmija darbojas, pamatojoties uz Latvijas Republikas Satversmi, šo likumu un citiem normatīvajiem aktiem, kā arī savu Hartu un Statūtiem. Latvijas Zinātņu akadēmijas Hartu apstiprina Saeima, un tajā norāda Latvijas Zinātņu akadēmijas darbības mērķus, pamatvirzienus, tiesisko un ekonomisko pamatu, pārvaldes sistēmu, tiesības un pienākumus.

24.pants. Valsts zinātniskais institūts

 

   

(1) Valsts zinātniskais institūts ir Ministru kabineta izveidota un ministra pārraudzībā esoša valsts aģentūra, kuras tiesisko pamatu, pārvaldi, finansēšanas un uzraudzības kārtību nosaka šis likums un Publisko aģentūru likums, ciktāl tas nav pretrunā ar šo likumu. Valsts zinātniskais institūts valsts noteiktajā pētījumu nozarē veic zinātnisko darbību un ar zinātniskās kvalifikācijas iegūšanu un celšanu saistītu darbību.

65

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juridiskais birojs

Ierosinām 24. pantu izteikt kā 20. pantu un tajā:

- pirmo daļu izteikt šādā redakcijā:

“(1) Valsts zinātniskais institūts ir attiecīgas ministrijas pārraudzībā esoša valsts aģentūra. Tas darbojas pamatojoties uz šo likumu, Publisko aģentūru likumu un citiem normatīvajiem aktiem, kā arī tā nolikumu. Valsts zinātniskā institūta nolikumu apstiprina Ministru kabinets.”

- pirmās daļas otro teikumu izslēgt.

Daļēji atbalstīts

(izteikts atbildīgās komisijas 67. priekšlikumā)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) Valsts zinātniskais institūts nodrošina valsts zinātnisko pētījumu programmu un projektu īstenošanu institūta profilam atbilstošā jomā. Līdzekļus valsts izsludināto pētījumu programmu un projektu īstenošanai

valsts zinātniskais institūts iegūst konkursa kārtībā.

(3) Valsts zinātniskā institūta darbības materiālo pamatu veido valdījumā nodota valsts mantas daļa. Rīcību ar valsts zinātniskajam institūtam nošķirto mantu nosaka tā nolikumā.

66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

67

 

 

 

 

 

 

 

 

Juridiskais birojs

24. panta otro un trešo daļu izteikt šādā redakcijā:

“(2) Valsts zinātniskais institūts veic zinātnisko darbību un ar zinātniskās kvalifikācijas iegūšanu un pilnveidošanu saistītu darbību valsts noteiktajā pētījumu nozarē, nodrošinot šajā nozarē valsts zinātnisko pētījumu programmu un projektu īstenošanu.

(3) Valsts zinātniskā institūta darbības materiālo pamatu veido tam valdījumā nodota valsts mantas daļa. Rīcību ar valsts zinātniskajam institūtam nošķirto mantu regulē Publisko aģentūru likums, citi normatīvie akti un tā nolikums.

(4) Lēmumu par valsts zinātniskā institūta dibināšanu, reorganizāciju vai likvidēšanu pieņem Ministru kabinets pēc tās ministrijas ierosinājuma, kuras pārraudzībā atrodas attiecīgais institūts.”

 

 

 

 

Atbildīgā komisija

Izteikt 24. pantu kā 21. pantu šādā redakcijā:

“21.pants. Zinātniskais institūts

(1) Zinātnisko institūtu izveido kā valsts vai pašvaldības, kā arī Latvijas Zinātņu akadēmijas, valsts vai pašvaldību augstskolas publisko aģentūru. Zinātniskā institūta — aģentūras tiesisko pamatu, pārvaldi, finansēšanas un uzraudzības kārtību nosaka šis likums un Publisko aģentūru likums, ciktāl tas nav pretrunā ar šo likumu.

(2) Zinātniskais institūts veic zinātnisko, kā arī ar zinātniskās kvalifikācijas iegūšanu un celšanu saistītu darbību dibinātāja noteiktā pētījumu nozarē. Līdzekļus starptautisko, valsts, pašvaldību vai augstskolu izsludināto pētījumu programmu un projektu īstenošanai zinātniskais institūts iegūst konkursa kārtībā. Bāzes finansējumu nodrošina dibinātājs.

(3) Zinātniskā institūta darbības materiālo pamatu veido tā valdījumā vai lietošanā nodota dibinātāja mantas daļa. Rīcību ar zinātniskajam institūtam nošķirto mantu nosaka Publisko aģentūru likums, citi normatīvie akti un tā nolikums.

(4) Lēmumu par valsts zinātniskā institūta dibināšanu, reorganizāciju vai likvidēšanu pieņem Ministru kabinets pēc Latvijas Zinātnes padomes sniegtā izvērtējuma.

(5) Ministru kabineta izveidotais un attiecīgās nozares ministra pārraudzībā esošais zinātniskais institūts savā nosaukumā ietver vārdu “valsts”.

(6) Zinātniskais institūts akadēmisko mērķu sasniegšanā ir brīvs no dibinātāja ietekmes (patstāvīgi veido savas koleģiālās vadības institūcijas).

(7) Zinātnisko institūtu var izveidot kā dibinātāja institūcijas struktūrvienību. Šāda zinātniskā institūta tiesisko pamatu, darbību, reorganizāciju, likvidēšanu, pārvaldi, finansēšanas un uzraudzības kārtību nosaka dibinātāja satversme (statūti) un savstarpēji noslēgtie līgumi vai vienošanās dokumenti. Zinātnisko institūtu, kas ir izveidots kā dibinātāja institūcijas struktūrvienība, reģistrē zinātnisko institūciju reģistrā neatkarīgi no tā, vai tur ir reģistrēta dibinātāja institūcija.”

Daļēji atbalstīts

(izteikts atbildīgās komisijas 67. priekšlikumā)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.pants. Zinātniskais institūts

(1) Zinātnisko institūtu izveido kā valsts vai pašvaldības, kā arī Latvijas Zinātņu akadēmijas, valsts vai pašvaldību augstskolas publisko aģentūru. Zinātniskā institūta — aģentūras tiesisko pamatu, pārvaldi, finansēšanas un uzraudzības kārtību nosaka šis likums un Publisko aģentūru likums, ciktāl tas nav pretrunā ar šo likumu.

(2) Zinātniskais institūts veic zinātnisko, kā arī ar zinātniskās kvalifikācijas iegūšanu un celšanu saistītu darbību dibinātāja noteiktā pētījumu nozarē. Līdzekļus starptautisko, valsts, pašvaldību vai augstskolu izsludināto pētījumu programmu un projektu īstenošanai zinātniskais institūts iegūst konkursa kārtībā. Bāzes finansējumu nodrošina dibinātājs.

(3) Zinātniskā institūta darbības materiālo pamatu veido tā valdījumā vai lietošanā nodota dibinātāja mantas daļa. Rīcību ar zinātniskajam institūtam nošķirto mantu nosaka Publisko aģentūru likums, citi normatīvie akti un tā nolikums.

(4) Lēmumu par valsts zinātniskā institūta dibināšanu, reorganizāciju vai likvidēšanu pieņem Ministru kabinets pēc Latvijas Zinātnes padomes sniegtā izvērtējuma.

(5) Ministru kabineta izveidotais un attiecīgās nozares ministra pārraudzībā esošais zinātniskais institūts savā nosaukumā ietver vārdu “valsts”.

(6) Zinātniskais institūts akadēmisko mērķu sasniegšanā ir brīvs no dibinātāja ietekmes (patstāvīgi veido savas koleģiālās vadības institūcijas).

(7) Zinātnisko institūtu var izveidot kā dibinātāja institūcijas struktūrvienību. Šāda zinātniskā institūta tiesisko pamatu, darbību, reorganizāciju, likvidēšanu, pārvaldi, finansēšanas un uzraudzības kārtību nosaka dibinātāja satversme (statūti) un savstarpēji noslēgtie līgumi vai vienošanās dokumenti. Zinātnisko institūtu, kas ir izveidots kā dibinātāja institūcijas struktūrvienība, reģistrē zinātnisko institūciju reģistrā neatkarīgi no tā, vai tur ir reģistrēta dibinātāja institūcija.

       

 

 

 

 

       

22.pants. Valsts zinātniskā institūta pārvalde

Valsts zinātnisko institūtu pārvalda zinātnieku koleģiāla institūcija – Zinātniskā padome un tās ievēlēts direktors.

23.pants. Valsts zinātniskā institūta Zinātniskā padome

(1) Valsts zinātniskā institūta Zinātnisko padomi ievēlē zinātnieku pilnsapulce uz laiku, kas nepārsniedz piecus gadus.

(2) Zinātniskās padomes kompetencē ietilpst:

1) valsts zinātniskā institūta zinātniskās darbības galveno virzienu noteikšana;

2) valsts zinātniskā institūta direktora ievēlēšana un zinātniskās darbības vadības amatpersonu apstiprināšana;

3) zinātnieku ievēlēšana akadēmiskajos amatos;

4) jautājuma ierosināšana par pētnieka atcelšanu no amata pirms pilnvaru beigām;

5) pārstāvju ievēlēšana zinātnisko grādu piešķiršanas padomē, budžeta, saimnieciskajā un administratīvajā komisijā.

       

24.pants. Valsts zinātniskā institūta direktors

       

(1) Valsts zinātniskā institūta direktors ir augstākā amatpersona, kas īsteno institūta vispārējo administratīvo vadību un bez īpaša pilnvarojuma pārstāv institūtu.

       

(2) Uz valsts zinātniskā institūta direktora amatu tiek izsludināts atklāts konkurss laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”. Direktoru amatā ievēlē Zinātniskā padome uz laiku, kas nepārsniedz piecus gadus, un ne vairāk kā divas reizes pēc kārtas. Direktoru amatā apstiprina izglītības un zinātnes ministrs vai attiecīgās nozares ministrs.

       

(3) Konkursu uz direktora amatu valsts zinātniskais institūts izsludina vismaz divus mēnešus pirms esošā direktora pilnvaru beigām. Līdz jaunievēlētā direktora apstiprināšanai direktora pienākumus pilda līdzšinējais direktors.

       

(4) Dibinot valsts zinātnisko institūtu, izglītības un zinātnes ministrs vai attiecīgās nozares ministrs ieceļ direktora vietas izpildītāju, kas pilda direktora pienākumus līdz Zinātniskās padomes ievēlētā direktora apstiprināšanai.

       

(5) Direktors amata pienākumus sāk pildīt pēc apstiprināšanas amatā. Ja direktors netiek apstiprināts vai ievēlēts, valsts zinātniskais institūts divu mēnešu laikā atkārtoti organizē direktora vēlēšanas. Līdz atkārtoti ievēlēta direktora apstiprināšanai izglītības un zinātnes ministrs vai attiecīgās nozares ministrs ieceļ direktora vietas izpildītāju.

       

(6) Direktoru atceļ no amata izglītības un zinātnes ministrs vai attiecīgās nozares ministrs pēc savas vai valsts zinātniskā institūta Zinātniskās padomes iniciatīvas. Rīkojumam par direktora atcelšanu ministrs pievieno atcelšanas pamatojumu un ieceļ direktora vietas izpildītāju uz laiku līdz jaunievēlētā direktora apstiprināšanai.

       

(7) Izglītības un zinātnes ministrs vai attiecīgās nozares ministrs ir tiesīgs atcelt direktora pieņemtos prettiesiskos lēmumus.

       

(8) Direktora kompetencē ietilpst:

       

1) valsts zinātniskā institūta administratīvās, organizatoriskās un materiāltehniskās funkcionēšanas nodrošināšana;

       

2) valsts zinātniskā institūta naudas līdzekļu un iestādei valdījumā nodotās valsts mantas daļas pārvaldīšana un atbildība par finanšu līdzekļu izmantošanu;

       

3) Zinātniskās padomes lēmumu un deleģēto pilnvaru īstenošana;

       

4) valsts zinātniskā institūta attīstības programmu apstiprināšana.

       

(9) Direktors nav tiesīgs pieņemt lēmumus, kas ietver zinātnisko pētījumu izvērtējumu.

         

25.pants. Zinātniskā kapitālsabiedrība

Zinātniskā kapitālsabiedrība ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību vai akciju sabiedrība. Zinātniskā kapitālsabiedrība veic zinātnisko darbību, nodarbojas ar zinātniski eksperimentālo ražošanu, jaunu produktu un procesu ieviešanu, kuru pamatā ir zinātniskās

pētniecības izstrādnes. Zinātniskā kapitālsabiedrība darbojas saskaņā ar Komerclikumu, šo likumu, citiem likumiem un normatīvajiem aktiem, kā arī saskaņā ar saviem statūtiem.

68

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

69

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juridiskais birojs

Likumprojekta 25. un 29. pantā ietvertās tiesību normas ierosinām izteikt kā 24. pantu:

“24. pants. Zinātniskā darbība komercsabiedrībā

(1) Komercsabiedrība, kura veic zinātnisko darbību un nodarbojas ar zinātniski

eksperimentālo ražošanu, jaunu produktu un procesu ieviešanu, kuru pamatā ir zinātniskās pētniecības izstrādnes (turpmāk - komercsabiedrība, kura veic zinātnisko darbību), darbojas, ievērojot šo likumu, Komerclikumu un citus normatīvos aktus.

(2) Zinātniskā padome komercsabiedrībā, kura veic zinātnisko darbību, darbojas kā konsultatīva institūcija šā likuma 22.panta otrajā daļā noteiktās kompetences ietvaros.”

 

Atbildīgā komisija

Izteikt likumprojekta 25. pantu un 29. pantu kā

25. pantu šādā redakcijā:

“25. pants. Zinātniskā darbība komercsabiedrībā

(1) Komercsabiedrība, kas veic zinātnisko darbību un nodarbojas ar zinātniski eksperimentālo ražošanu, jaunu produktu un procesu ieviešanu, kuru pamatā ir zinātniskās pētniecības izstrādnes (turpmāk — komercsabiedrība, kura veic zinātnisko darbību), darbojas, ievērojot šo likumu, Komerclikumu un citus normatīvos aktus.

(2) Zinātniskā padome komercsabiedrībā, kura veic zinātnisko darbību, darbojas kā konsultatīva institūcija šā likuma 23.panta otrajā daļā noteiktās kompetences ietvaros.”

Atbalstīts

precizētā atbildīgās komisijas redakcijā

69. priekšlikumā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25. pants. Zinātniskā darbība komercsabiedrībā

(1) Komercsabiedrība, kas veic zinātnisko darbību un nodarbojas ar zinātniski eksperimentālo ražošanu, jaunu produktu un procesu ieviešanu, kuru pamatā ir zinātniskās pētniecības izstrādnes (turpmāk — komercsabiedrība, kura veic zinātnisko darbību), darbojas, ievērojot šo likumu, Komerclikumu un citus normatīvos aktus.

(2) Zinātniskā padome komercsabiedrībā, kura veic zinātnisko darbību, darbojas kā konsultatīva institūcija šā likuma 23.panta otrajā daļā noteiktās kompetences ietvaros.

       

 

 

 

       

26. pants. Akadēmiskie amati zinātniskajā institūtā un valsts kapitālsabiedrībā

(1) Zinātniskajā institūtā un valsts kapitālsabiedrībā, kura veic zinātnisko darbību, ir šādi akadēmiskie amati:

1) vadošais pētnieks;

2) pētnieks;

3) asistents.

(2) Personas akadēmiskajos amatos ievēlē atklāta konkursa rezultātā zinātniskā institūta nolikumā vai valsts kapitālsabiedrības statūtos noteiktajā kārtībā. Konkursu izsludina, vismaz mēnesi iepriekš publicējot paziņojumu presē.

(3) Vadošā pētnieka amatā var ievēlēt personas ar doktora zinātnisko grādu. Pētnieka amatā var ievēlēt personas ar doktora vai maģistra grādu.

(4) Akadēmiskajā amatā ievēlētā persona slēdz darba līgumu ar zinātniskā institūta direktoru vai valsts kapitālsabiedrības valdi.

         

26. pants. Valsts zinātniskā institūta un valsts zinātniskās kapitālsabiedrības dibināšana, reorganizācija un likvidācija

70

Atbildīgā komisija

Izteikt 26. pantu kā 28. pantu.

Atbalstīts

 

Lēmumu par valsts zinātniskā institūta un valsts zinātniskās kapitālsabiedrības dibināšanu, reorganizāciju vai likvidāciju pieņem Ministru kabinets pēc izglītības un zinātnes ministra vai attiecīgās nozares ministra ierosinājuma.

   

redakcionāls

labojums

 
 

 

 

     

27. pants. Zinātnisko institūciju reģistrs

71

Juridiskais birojs

Izteikt 27. pantu kā 26. pantu.

Neatbalstīts

27. pants. Zinātnisko institūciju reģistrs

(1) Zinātniskā institūcija reģistrējama Zinātnisko institūciju reģistrā mēneša laikā no tās dibināšanas dienas. Zinātnisko institūciju reģistru kārto Izglītības un zinātnes ministrija saskaņā ar Ministru kabineta noteikto kārtību.

   

redakcionāli labojumi

(1) Zinātniskā institūcija reģistrējama zinātnisko institūciju reģistrā mēneša laikā no tās dibināšanas dienas. Zinātnisko institūciju reģistru kārto Izglītības un zinātnes ministrija Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

(2) Lēmums par zinātniskās institūcijas reorganizāciju vai likvidāciju 10 dienu laikā paziņojams Izglītības un zinātnes ministrijai.

     

(2) Lēmums par zinātniskās institūcijas reorganizāciju vai likvidāciju 10 dienu laikā paziņojams Izglītības un zinātnes ministrijai.

(3) Ikvienam ir pieejamas Zinātnisko institūciju reģistrā iekļautās ziņas.

 

 

 

redakcionāls

labojums

(3) Ikvienam ir pieejamas zinātnisko institūciju reģistrā iekļautās ziņas.

 

72

Deputāts K.Šadurskis

Papildināt likumprojekta 27. pantu ar jaunu ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Zinātniskās institūcijas reģistrē un svītro no reģistra Izglītības un zinātnes ministrijas reģistra atbildīgā amatpersona, kura ir atbildīga par reģistra izveidošanu un uzturēšanu. Zinātniskās institūcijas vadītājs mēneša laikā no dibināšanas dienas iesniedz Izglītības un zinātnes ministrijai iesniegumu par zinātniskās institūcijas reģistrēšanu. Iesniegumā iekļauj šādas ziņas:

1) zinātniskās institūcijas nosaukums un juridiskā adrese;

2) zinātniskās institūcijas dibinātājs un juridiskais statuss;

3) lēmums par zinātniskās institūcijas dibināšanu;

4) zinātniskās institūcijas vadītājs;

5) zinātniskās institūcijas adrese, tālrunis un elektroniskā pasta adrese;

6) personas ar doktora zinātnisko grādu, kuras darbojas zinātniskajā institūcijā.

Iesniegumam pievieno apstiprinātu institūcijas nolikumu, statūtus vai satversmi, kā arī dokumentus, kuri pamato iesniegumā minētās ziņas.”

Atbalstīts

 

 

redakcionāli labojumi

 

 

 

(4) Zinātniskās institūcijas reģistrē un izslēdz no reģistra Izglītības un zinātnes ministrijas amatpersona, kura ir atbildīga par reģistra izveidošanu un uzturēšanu (turpmāk — reģistra atbildīgā amatpersona). Zinātniskās institūcijas vadītājs mēneša laikā no tās dibināšanas dienas iesniedz Izglītības un zinātnes ministrijai iesniegumu par zinātniskās institūcijas reģistrēšanu. Iesniegumā iekļauj šādas ziņas:

1) zinātniskās institūcijas nosaukums un juridiskā adrese;

2) zinātniskās institūcijas dibinātājs un juridiskais statuss;

3) lēmums par zinātniskās institūcijas dibināšanu;

4) zinātniskās institūcijas vadītājs;

5) zinātniskās institūcijas adrese, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese;

6) personas ar doktora zinātnisko grādu, kuras darbojas zinātniskajā institūcijā.

Iesniegumam pievieno apstiprinātu institūcijas nolikumu, statūtus vai satversmi, kā arī dokumentus, kuri pamato iesniegumā minētās ziņas.

 

73

Deputāts K.Šadurskis

Papildināt likumprojekta 27. pantu ar jaunu piekto daļu šādā redakcijā:

“(5) Reģistra atbildīgā amatpersona pieņem lēmumu par atteikumu reģistrēt zinātnisko institūciju, ja:

1) iesniegums un tam pievienotie dokumenti iesniegti vēlāk nekā mēnesi pēc zinātniskās institūcijas dibināšanas;

2) konstatēts, ka iesniegums, iesniegtie dokumenti un ziņas kopumā vai atsevišķi neatbilst normatīvo aktu prasībām;

3) sniegtas īstenībai neatbilstošas ziņas.”

Atbalstīts

(5) Reģistra atbildīgā amatpersona pieņem lēmumu par atteikumu reģistrēt zinātnisko institūciju, ja:

1) iesniegums un tam pievienotie dokumenti iesniegti vēlāk nekā mēnesi pēc zinātniskās institūcijas dibināšanas;

2) konstatēts, ka iesniegums, iesniegtie dokumenti un ziņas kopumā vai atsevišķi neatbilst normatīvo aktu prasībām;

3) sniegtas īstenībai neatbilstošas ziņas.

 

74

Deputāts K.Šadurskis

Papildināt likumprojekta 27. pantu ar jaunu sesto daļu šādā redakcijā:

“(6) Reģistru un reģistra atbildīgas amatpersonas lēmumus Izglītības un zinātnes ministrija publicē internetā savā mājas lapā. Reģistrā izdarītās izmaiņas reģistra atbildīgā amatpersona publicē internetā vienas dienas laikā kopš to veikšanas. Visus reģistra atbildīgās amatpersonas lēmumus un izsniegto reģistrācijas apliecību kopijas publicē internetā piecu dienu laikā kopš to lēmumu pieņemšanas vai apliecības izsniegšanas brīža. “

Atbalstīts

 

 

redakcionāli labojumi

(6) Reģistru un reģistra atbildīgās amatpersonas lēmumus Izglītības un zinātnes ministrija publicē savā mājas lapā internetā. Reģistrā izdarītos grozījumus reģistra atbildīgā amatpersona publicē internetā vienas dienas laikā pēc to veikšanas. Visus reģistra atbildīgās amatpersonas lēmumus un izsniegto reģistrācijas apliecību kopijas publicē internetā piecu dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas vai apliecības izsniegšanas brīža.

 

75

Deputāts K.Šadurskis

Papildināt likumprojekta 27. pantu ar jaunu septīto daļu šādā redakcijā:

“(7) Reģistrā par katru zinātnisko institūciju norāda šādas ziņas:

1) nosaukums;

2) juridiskā adrese;

3) dibinātājs un tās vadītājs;

4) juridiskais statuss;

5) lēmums par dibināšanu un tā pieņemšanas datums;

6) reģistrācijas datums;

7) reģistrācijas numurs;

8) tālruņa un faksa numurs;

9) elektroniskā pasta adrese;

10) personas ar doktora zinātniskajiem grādiem, kuras strādā zinātniskajā institūcijā.

Ja reģistrā norādāmās ziņas mainās, tad zinātniskās institūcijas vadītājam ir pienākums viena mēneša laikā iesniegt Izglītības un zinātnes ministrijai atbilstošu iesniegumu pievienojot ziņas pamatojošus dokumentus.”

Atbalstīts

 

 

 

redakcionāli labojumi

(7) Reģistrā par katru zinātnisko institūciju norāda šādas ziņas:

1) nosaukums;

2) juridiskā adrese;

3) dibinātājs un vadītājs;

4) juridiskais statuss;

5) lēmums par dibināšanu un tā pieņemšanas datums;

6) reģistrācijas datums;

7) reģistrācijas numurs;

8) tālruņa un faksa numurs;

9) elektroniskā pasta adrese;

10) personas ar doktora zinātnisko grādu, kuras darbojas zinātniskajā institūcijā.

Ja reģistrā norādāmās ziņas mainās, zinātniskās institūcijas vadītājam ir pienākums viena mēneša laikā iesniegt Izglītības un zinātnes ministrijai attiecīgu iesniegumu, pievienojot ziņas pamatojošus dokumentus.

 

 

 

76

Deputāts K.Šadurskis

Papildināt likumprojekta 27. pantu ar jaunu astoto daļu šādā redakcijā:

“(8) Zinātnisko institūciju no reģistra svītro, ja saņemts atbilstošs iesniegums par zinātniskās iestādes likvidēšanu;”

Atbalstīts

redakcionāli labojumi

(8) Zinātnisko institūciju no reģistra izslēdz, ja saņemts iesniegums par zinātniskās institūcijas likvidēšanu.

       

28. pants. Valsts zinātniskā institūta un valsts zinātniskās kapitālsabiedrības dibināšana, reorganizācija un likvidācija

       

Lēmumu par valsts zinātniskā institūta vai valsts zinātniskās kapitālsabiedrības dibināšanu, reorganizāciju vai likvidāciju pieņem Ministru kabinets pēc izglītības un zinātnes ministra vai attiecīgās nozares ministra ierosinājuma.

         

28.pants. Valsts zinātniskā institūta pārvalde

       

(1) Valsts zinātnisko institūtu pārvalda zinātnieku koleģiāla institūcija – Zinātniskā padome un tās ievēlēts direktors. Zinātnisko padomi ievēlē zinātnieku pilnsapulce uz laiku, kas nepārsniedz piecus gadus.

 

(2) Zinātniskās padomes kompetencē ietilpst:

1) valsts zinātniskā institūta zinātniskās darbības galveno virzienu noteikšana;

2) valsts zinātniskā institūta direktora ievēlēšana un zinātniskās darbības vadības amatpersonu apstiprināšana;

3) zinātnieku ievēlēšana akadēmiskajos amatos;

4) jautājuma ierosināšana par pētnieka atcelšanu no amata pirms pilnvaru beigām;

5) pārstāvju ievēlēšana padomēs un komisijās (zinātnisko grādu piešķiršanas padomē, budžeta, saimnieciskajā un administratīvajā komisijā).

77

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

78

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

79

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juridiskais birojs

Likumprojekta 28. panta pirmās daļas pirmo teikumu izteikt kā 21. pantu.

 

 

 

 

Juridiskais birojs

Likumprojekta 28. panta pirmās daļas otro teikumu un otro daļu izteikt kā 22. pantu šādā redakcijā:

“22. pants. Zinātniskā padome valsts zinātniskajā institūtā

(1) Zinātnisko padomi valsts zinātniskajā institūtā ievēlē zinātnieku pilnsapulce uz laiku, kas nepārsniedz piecus gadus.

(2) Zinātniskās padomes kompetencē ietilpst:

1) valsts zinātniskā institūta zinātniskās darbības galveno virzienu noteikšana;

2) valsts zinātniskā institūta direktora ievēlēšana un zinātniskās darbības vadības amatpersonu apstiprināšana;

3) zinātnieku ievēlēšana akadēmiskajos amatos;

4) jautājuma ierosināšana par pētnieka atcelšanu no amata pirms pilnvaru beigām;

5) pārstāvju ievēlēšana zinātnisko grādu piešķiršanas padomē, budžeta, saimnieciskajā un administratīvajā komisijā.”

 

 

Atbildīgā komisija

Izteikt likumprojekta 28. pantu kā 22. un 23. pantu šādā redakcijā:

“22.pants. Valsts zinātniskā institūta pārvalde

Valsts zinātnisko institūtu pārvalda zinātnieku koleģiāla institūcija – Zinātniskā padome un tās ievēlēts direktors.

23.pants. Valsts zinātniskā institūta Zinātniskā padome

(1) Valsts zinātniskā institūta Zinātnisko padomi ievēlē zinātnieku pilnsapulce uz laiku, kas nepārsniedz piecus gadus.

(2) Zinātniskās padomes kompetencē ietilpst:

1) valsts zinātniskā institūta zinātniskās darbības galveno virzienu noteikšana;

2) valsts zinātniskā institūta direktora ievēlēšana un zinātniskās darbības vadības amatpersonu apstiprināšana;

3) zinātnieku ievēlēšana akadēmiskajos amatos;

4) jautājuma ierosināšana par pētnieka atcelšanu no amata pirms pilnvaru beigām;

5) pārstāvju ievēlēšana zinātnisko grādu piešķiršanas padomē, budžeta, saimnieciskajā un administratīvajā komisijā.”

Atbalstīts

precizētā atbildīgās komisijas redakcijā

79. priekšlikumā

 

 

 

 

 

Atbalstīts

precizētā atbildīgās komisijas redakcijā

79. priekšlikumā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 
         

29.pants. Zinātniskās kapitālsabiedrības pārvalde

       

(1) Zinātniskās kapitālsabiedrības pārvalde notiek saskaņā ar Komerclikumu, likumu “Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” un kapitālsabiedrības statūtiem.

       

(2) Zinātniskā padome zinātniskajā kapitālsabiedrībā darbojas kā konsultatīva institūcija 28.panta otrajā daļā noteiktās kompetences ietvaros.

       
         

30.pants. Valsts zinātniskā institūta direktors

       

(1) Valsts zinātniskā institūta direktors ir augstākā amatpersona, kas īsteno institūta vispārējo administratīvo vadību un bez īpaša pilnvarojuma pārstāv institūtu.

       

(2) Uz valsts zinātniskā institūta direktora amatu tiek izsludināts atklāts konkurss laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”. Direktoru amatā ievēlē Zinātniskā padome uz laiku, kas nepārsniedz piecus gadus, un ne vairāk kā divas reizes pēc kārtas. Direktoru amatā apstiprina izglītības un zinātnes ministrs vai attiecīgās nozares ministrs.

       

(3) Konkursu uz direktora amatu valsts zinātniskais institūts izsludina vismaz divus mēnešus pirms esošā direktora pilnvaru beigām. Līdz jaunievēlētā direktora apstiprināšanai direktora pienākumus pilda iepriekšējais direktors.

   

 

 

 

redakcionāls labojums

 

(4) Dibinot valsts zinātnisko institūtu, izglītības un zinātnes ministrs vai attiecīgās nozares ministrs ieceļ direktora vietas izpildītāju, kas pilda direktora pienākumus līdz Zinātniskās padomes ievēlētā direktora apstiprināšanai.

       

(5) Jaunievēlētais direktors amata pienākumus sāk pildīt pēc tā apstiprināšanas. Direktora neapstiprināšanas vai neievēlēšanas gadījumā valsts zinātniskais institūts divu mēnešu laikā atkārtoti organizē direktora vēlēšanas. Līdz atkārtoti ievēlēta direktora apstiprināšanai izglītības un zinātnes ministrs vai attiecīgās nozares ministrs ieceļ direktora vietas izpildītāju. Ministra neapstiprinātā persona atkārtoti šajās direktora vēlēšanās piedalīties nav tiesīga.

80

 

 

 

 

 

 

 

 

81

Juridiskais birojs

Likumprojekta 30. pantu izteikt kā 23. pantu un tajā:

-piektajā daļā pirmo teikumu izteikt šādi:

“(5) Direktors amata pienākumus sāk pildīt pēc tā apstiprināšanas amatā”;

- izslēgt pēdējo teikumu;

 

Atbildīgā komisija

Likumprojekta 30. pantu izteikt kā 24. pantu un tajā:

-piektajā daļā pirmo teikumu izteikt šādi:

“(5) Direktors amata pienākumus sāk pildīt pēc apstiprināšanas amatā”;

- izslēgt pēdējo teikumu;

Atbalstīts

precizētā atbildīgās komisijas redakcijā

81. priekšlikumā

 

 

 

Atbalstīts

 

 

redakcionāli labojumi

 

(6) Direktoru atceļ no amata izglītības un zinātnes ministrs vai attiecīgās nozares ministrs pēc savas vai valsts zinātniskā institūta Zinātniskās padomes iniciatīvas. Rīkojumam par direktora atcelšanu ministrs pievieno atcelšanas pamatojumu un ieceļ direktora vietas izpildītāju uz laiku līdz jaunievēlēta direktora apstiprināšanai.

       

(7) Izglītības un zinātnes ministrs vai attiecīgās nozares ministrs ir tiesīgs atcelt direktora pieņemtos prettiesiskos lēmumus vai izdotos prettiesiskos tiesību aktus.

82

 

 

 

 

Juridiskais birojs

- septītajā daļā izslēgt vārdus “vai izdotos prettiesiskos tiesību aktus”;

Atbalstīts

 

(8) Direktora kompetencē ietilpst:

       

1) valsts zinātniskā institūta administratīvās, organizatoriskās un materiāltehniskās funkcionēšanas nodrošināšana;

       

2) valsts zinātniskā institūta naudas līdzekļu un iestādei

valdījumā nodotās valsts mantas daļas pārvaldīšana un atbildība par finanšu līdzekļu izmantošanu;

       

3) Zinātniskās padomes lēmumu un deleģēto pilnvaru īstenošana;

       

4) valsts zinātniskā institūta attīstības programmu izstrādāšana.

83

Juridiskais birojs

-astotās daļas 4. punktā aizstāt vārdu “izstrādāšana” ar vārdu “apstiprināšana”.

Atbalstīts

 
         

(9) Direktors nav tiesīgs pieņemt lēmumus, kas ietver zinātnisko pētījumu izvērtējumu.

       
 

 

     

31.pants Valsts zinātniskā institūta un valsts zinātniskās kapitālsabiedrības akadēmiskie amati

(1) Valsts zinātniskajā institūtā un valsts zinātniskajā kapitālsabiedrībā ir šādi akadēmiski amati:

1) vadošais pētnieks;

2) pētnieks;

3) asistents.

(2) Personas akadēmiskajos amatos ievēlē atklātā konkursā valsts zinātniskā institūta nolikumā vai valsts zinātniskās kapitālsabiedrības statūtos noteiktajā kārtībā. Konkursu izsludina, vismaz mēnesi iepriekš publicējot paziņojumu presē.

(3) Akadēmiskajā amatā ievēlētā persona slēdz darba līgumu attiecīgi ar valsts zinātniskā institūta direktoru vai valsts zinātniskās kapitālsabiedrības valdi.

(4) Vadošā pētnieka amatā var ievēlēt personas ar doktora zinātnisko grādu. Pētnieka amatā var ievēlēt personas ar doktora vai maģistra grādu.

84

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juridiskais birojs

Likumprojekta 31.pantu izteikt kā 25. pantu šādā redakcijā:

“25. pants Akadēmiskie amati valsts zinātniskajā institūtā un valsts kapitālsabiedrībā”;

(1) Valsts zinātniskajā institūtā un valsts kapitālsabiedrībā, kura veic zinātnisko darbību un nodarbojas ar zinātniski eksperimentālo ražošanu, jaunu produktu un procesu ieviešanu, kuru pamatā ir zinātniskās pētniecības izstrādnes, ir šādi akadēmiski amati:

1) vadošais pētnieks;

2) pētnieks;

3) asistents.

(2) Personas akadēmiskajos amatos ievēlē atklātā konkursā valsts zinātniskā institūta nolikumā vai valsts kapitālsabiedrības statūtos noteiktajā kārtībā. Konkursu izsludina, vismaz mēnesi iepriekš publicējot paziņojumu presē.

(3) Vadošā pētnieka amatā var ievēlēt personas ar doktora zinātnisko grādu. Pētnieka amatā var ievēlēt personas ar doktora vai maģistra grādu.

(4) Akadēmiskajā amatā ievēlētā persona slēdz darba līgumu ar valsts zinātniskā institūta direktoru vai valsts kapitālsabiedrības valdi.”

 

Atbildīgā komisija

Likumprojekta 31.pantu izteikt kā 26. pantu šādā redakcijā:

“26. pants. Akadēmiskie amati zinātniskajā institūtā un valsts kapitālsabiedrībā

(1) Zinātniskajā institūtā un valsts kapitālsabiedrībā, kura veic zinātnisko darbību, ir šādi akadēmiskie amati:

1) vadošais pētnieks;

2) pētnieks;

3) asistents.

(2) Personas akadēmiskajos amatos ievēlē atklāta konkursa rezultātā zinātniskā institūta nolikumā vai valsts kapitālsabiedrības statūtos noteiktajā kārtībā. Konkursu izsludina, vismaz mēnesi iepriekš publicējot paziņojumu presē.

(3) Vadošā pētnieka amatā var ievēlēt personas ar doktora zinātnisko grādu. Pētnieka amatā var ievēlēt personas ar doktora vai maģistra grādu.

(4) Akadēmiskajā amatā ievēlētā persona slēdz darba līgumu ar zinātniskā institūta direktoru vai valsts kapitālsabiedrības valdi.”

Daļēji atbalstīts

(izteikts atbildīgās komisijas redakcijā 85. priekšlikumā)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 
         

V nodaļa

Zinātniskās darbības veidi un finansēšana

86

Atbildīgā komisija

Izslēgt ciparu un vārdus “V nodaļa Zinātniskās darbības veidi un finansēšana”.

Atbalstīts

 

32.pants. Zinātnes un pētniecības un inovāciju finansēšana

87

Juridiskais birojs

Izslēgt 32. pantu.

Neatbalstīts

 

(1) Valsts budžeta līdzekļus un citus finanšu līdzekļus zinātnei un pētniecībai izmanto:

       

1) zinātniskās un pētnieciskās bāzes nodrošināšanai;

       

2) zinātniskās darbības nodrošināšanai:

       

a) fundamentāliem un lietišķiem pētījumiem,

       

b) valsts pētījumu programmām,

       

c) citas zinātniskās darbības nodrošināšanai;

       

3) tirgus orientētiem pētījumiem;

       

4) dalības nodrošināšanai Eiropas Savienības pētījumu programmās;

       
 

88

 

 

 

 

 

 

 

89

Ministru prezidents I.Emsis

Papildināt likumprojekta 32. panta pirmo daļu ar 5. apakšpunktu šādā redakcijā:

“5) valsts pārvaldes institūciju pasūtītiem pētījumiem;”

 

 

 

Deputāts M.Pietkevičs

Papildināt likumprojekta 32. panta pirmo daļu ar 5. apakšpunktu šādā redakcijā:

“5) valsts pārvaldes institūciju pasūtītiem pētījumiem;”

Daļēji atbalstīts

(izteikts atbildīgās komisijas redakcijā 108. priekšlikumā)

 

 

Daļēji atbalstīts

(izteikts atbildīgās komisijas redakcijā 108. priekšlikumā)

 

 

5) investīcijām, inovatīvās darbības nodrošināšanai un citiem mērķiem.

       

(2) Zinātnes un pētniecības finansēšanai nepieciešamo finanšu līdzekļu apmēru plāno atbilstoši Eiropas Komisijas rekomendācijām. Ikgadējais finansējuma pieaugums nav mazāks kā valsts konsolidētā budžeta procentuālais pieaugums.

90

Atbildīgā komisija

Izteikt likumprojekta 32. pantu kā 29. pantu šādā redakcijā:

“29.pants. Zinātnes un pētniecības, un inovāciju finansēšana

(1) Valsts budžeta līdzekļus piešķir zinātnisko institūciju reģistrā reģistrētajām institūcijām.

(2) Gadskārtējais finansējuma pieaugums nav mazāks par 0,1 procentu no IKP, līdz valsts piešķirtais finansējums sasniedz 1 procentu no IKP.”

Atbalstīts

29.pants. Zinātnes un pētniecības, un inovāciju finansēšana

(1) Valsts budžeta līdzekļus piešķir zinātnisko institūciju reģistrā reģistrētajām institūcijām.

(2) Gadskārtējais finansējuma pieaugums nav mazāks par 0,1 procentu no IKP, līdz valsts piešķirtais finansējums sasniedz 1 procentu no IKP.

         

33. pants. Fundamentālo un lietišķo pētījumu finansēšana

     

30. pants. Fundamentālo un lietišķo pētījumu finansēšana

(1) Fundamentālo un lietišķo pētījumu finansējums tiek piešķirts noteiktiem projektiem konkursa kārtībā grantu veidā. Projektu pieteikumus izvirza zinātnieki. Pētījumu tēmu nosaukumus, mērķus un uzdevumus formulē paši zinātnieki.

   

 

redakcionāls labojums

(1) Fundamentālo un lietišķo pētījumu finansējums tiek piešķirts noteiktiem projektiem konkursa kārtībā grantu veidā. Projektu pieteikumus izvirza zinātnieki. Pētījumu tematus, mērķus un uzdevumus formulē paši zinātnieki.

(2) Granta piešķiršanas galvenais kritērijs ir projekta zinātniskais līmenis.

     

(2) Granta piešķiršanas galvenais kritērijs ir projekta zinātniskais līmenis.

(3) Projektu izvērtēšanu un finansēšanu veic Latvijas zinātnes padome saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem. Latvijas Zinātnes padome sniedz ikgadēju pārskatu Izglītības un zinātnes ministrijai par valsts budžeta līdzekļu izlietojumu.

91

Juridiskais birojs

Izslēgt 33. panta trešajā daļā vārdus “un finansēšanu”.

Atbalstīts

 

redakcionāli labojumi

(3) Projektus izvērtē Latvijas Zinātnes padome saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem. Latvijas Zinātnes padome katru gadu sniedz pārskatu Izglītības un zinātnes ministrijai par valsts budžeta līdzekļu izlietojumu.

(4) Zinātnes virzienu prioritātes fundamentālo un lietišķo pētījumu finansēšanai reizi četros gados apstiprina Ministru kabinets pēc izglītības un zinātnes ministra ierosinājuma, ievērojot Latvijas Zinātnes padomes priekšlikumu.

92

Juridiskais birojs

33. panta ceturtajā daļā aizstāt vārdus “pēc izglītības un zinātnes ministra ierosinājuma, ievērojot Latvijas Zinātnes padomes priekšlikumu” ar vārdiem “atbilstoši zinātnes un tehnoloģijas attīstības valsts politikai un stratēģijai”.

Atbalstīts

(4) Zinātnes virzienu prioritātes fundamentālo un lietišķo pētījumu finansēšanai reizi četros gados apstiprina Ministru kabinets atbilstoši zinātnes un tehnoloģijas attīstības valsts politikai un stratēģijai.

         

34.pants. Valsts pētījumu programmas

     

31.pants. Valsts pētījumu programmas

(1) Valsts pētījumu programmas ir valsts pasūtījums kompleksu zinātnisku pētījumu veikšanai noteiktā ekonomikas, izglītības, kultūras vai citā valstij prioritārā nozarē ar mērķi veicināt šīs nozares attīstību.

93

Atbildīgā komisija

Izslēgt likumprojekta 34. pantā vārdu “kompleksu”.

Atbalstīts

(1) Valsts pētījumu programmas ir valsts pasūtījums zinātnisku pētījumu veikšanai noteiktā ekonomikas, izglītības, kultūras vai citā valstij prioritārā nozarē ar mērķi veicināt šīs nozares attīstību.

(2) Valsts pētījumu programmu mērķus un uzdevumus nosaka attiecīgas valsts institūcijas kopīgi ar Latvijas Zinātnes padomi, Latvijas Zinātņu akadēmiju un to pieaicinātajiem zinātniekiem. Nozares, kurās tiek izsludinātas valsts pētījumu programmas, iesaka Latvijas Zinātnes padome, bet no valsts budžeta finansējamo pētījumu programmu nosaukumus un skaitu apstiprina izglītības un zinātnes ministrs pēc saskaņošanas ar citiem attiecīgajiem ministriem. Programmas konkursa kārtībā no zinātnes finansēšanai paredzētā valsts budžeta finansē Izglītības un zinātnes ministrija. Valsts pētījumu programmu zinātnisko ekspertīzi veic Latvijas zinātnes padomes nozaru komisiju eksperti. Valsts pētījumu programmu pieteikšanas, ekspertīzes un finansēšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

 

 

 

 

 

94

 

 

 

 

 

Juridiskais birojs

aizstāt 34. panta otrajā daļā vārdus “apstiprina izglītības un zinātnes ministrs pēc saskaņošanas ar citiem attiecīgajiem ministriem” ar vārdiem “apstiprina Ministru kabinets”.

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

redakcionāls

labojums

(2) Valsts pētījumu programmu mērķus un uzdevumus nosaka attiecīgas valsts institūcijas kopīgi ar Latvijas Zinātnes padomi, Latvijas Zinātņu akadēmiju un to pieaicinātajiem zinātniekiem. Nozares, kurās tiek izsludinātas valsts pētījumu programmas, iesaka Latvijas Zinātnes padome, bet no valsts budžeta finansējamo pētījumu programmu nosaukumus un skaitu apstiprina Ministru kabinets. Programmas konkursa kārtībā no zinātnes finansēšanai paredzētā valsts budžeta finansē Izglītības un zinātnes ministrija. Valsts pētījumu programmu zinātnisko ekspertīzi veic Latvijas Zinātnes padomes nozaru komisiju eksperti. Valsts pētījumu programmu pieteikšanas, ekspertīzes un finansēšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

         

35.pants. Tirgus orientēto pētījumu finansēšana

     

32.pants. Tirgus orientēto pētījumu finansēšana

(1) Tirgus orientēto pētījumu finansēšana notiek, piešķirot līdzekļus praktiskas ievirzes projektiem, kuru mērķis ir veicināt zinātnes un ražošanas integrāciju, tehnoloģiski orientētu nozaru attīstību, jaunu darba vietu radīšanu. Projektu finansēšanas priekšnoteikums ir ārpusbudžeta līdzekļu ieguldījums projektu īstenošanā. Finansējumu tirgus orientēto pētījumu projektiem piešķir Izglītības un zinātnes ministrija, pamatojoties uz zinātnisko un tautsaimniecisko ekspertīzi saskaņā ar ministrijas izstrādātajiem noteikumiem. Projektu zinātnisko ekspertīzi veic Latvijas Zinātnes padomes eksperti.

95

 

 

 

 

 

 

 

96

 

 

 

 

Juridiskais birojs

Izslēgt 35. pantā ciparu “(1) “ un otro teikumu, kā arī aizstāt vārdus “saskaņā ar ministrijas izstrādātajiem noteikumiem” ar vārdiem “saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem”.

 

 

 

Izglītības un zinātnes ministrijas parlamentārā sekretāre G.Sprinovska

Aizstāt 35. panta pirmās daļas trešajā teikumā vārdus “ministrijas izstrādātajiem noteikumiem” ar vārdiem “Ministru kabineta noteikumiem”.

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

Tirgus orientēto pētījumu finansēšana notiek, piešķirot līdzekļus praktiskas ievirzes projektiem, kuru mērķis ir veicināt zinātnes un ražošanas integrāciju, tehnoloģiski orientētu nozaru attīstību, jaunu darba vietu radīšanu. Finansējumu tirgus orientēto pētījumu projektiem piešķir Izglītības un zinātnes ministrija, pamatojoties uz zinātnisko un tautsaimniecisko ekspertīzi, saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem. Projektu zinātnisko ekspertīzi veic Latvijas Zinātnes padomes eksperti.

         
 

97

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

98

Ministru prezidents I.Emsis

Papildināt likumprojektu ar 36. pantu šādā redakcijā:

“36. pants. Valsts pārvaldes institūciju pasūtītie pētījumi

Valsts pārvaldes institūciju pasūtītos pētījumus finansē no Ministru kabineta valsts budžeta programmā paredzētajiem līdzekļiem. Ministru kabinets nosaka pētījumu projektu pieteikšanas, izvērtēšanas un finansēšanas kārtību. Pieteikumu izvērtēšanu atbilstoši valdības noteiktajām prioritātēm veic Valsts kanceleja.”

Deputāts M.Pietkevičs

Papildināt likumprojektu ar 36. pantu šādā redakcijā:

“36. pants. Valsts pārvaldes institūciju pasūtītie pētījumi

Valsts pārvaldes institūciju pasūtītos pētījumus finansē no Ministru kabineta valsts budžeta programmā paredzētajiem līdzekļiem. Ministru kabinets nosaka pētījumu projektu pieteikšanas, izvērtēšanas un finansēšanas kārtību. Pieteikumu izvērtēšanu atbilstoši valdības noteiktajām prioritātēm veic Valsts kanceleja.”

Neatbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīts

 

36. pants. Zinātniskās un pētnieciskās bāzes finansējums

     

33. pants. Zinātniskās un pētnieciskās bāzes finansējums

(1) Valsts zinātniskie institūti un augstskolas saņem zinātniskās un pētnieciskās bāzes finansējumu kā valsts dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem saskaņā ar Ministru kabineta noteikto kārtību, un šis finansējums ietver:

1) izdevumus infrastruktūras uzturēšanai (ēku un telpu uzturēšanai, komunālo pakalpojumu maksājumiem, administratīvā personāla un ēku un telpu apkopes personāla darba

2) zinātniskā personāla atalgojumu pētījumu programmu (projektu) īstenošanai.samaksai),

99

Atbildīgā komisija

Izteikt 36. pantu kā 33. pantu un pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Tiesības saņemt zinātniskās un pētnieciskās bāzes finansējumu ir zinātniskajiem institūtiem, kas iekļauti zinātnisko institūciju reģistrā. Zinātniskās un pētnieciskās bāzes finansējumu piešķir kā valsts budžeta dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem Ministru kabineta noteiktajā kārtībā. Šis finansējums ietver:

1) izdevumus infrastruktūras uzturēšanai (ēku un telpu uzturēšanai, komunālo pakalpojumu apmaksai, administratīvā personāla un ēku un telpu apkopes personāla darba samaksai);

2) pētījumu programmu (projektu) īstenošanā iesaistītā zinātniskā personāla atalgojumu.”

 

 

Atbalstīts

(1) Tiesības saņemt zinātniskās un pētnieciskās bāzes finansējumu ir zinātniskajiem institūtiem, kas iekļauti zinātnisko institūciju reģistrā. Zinātniskās un pētnieciskās bāzes finansējumu piešķir kā valsts budžeta dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem Ministru kabineta noteiktajā kārtībā. Šis finansējums ietver:

1) izdevumus infrastruktūras uzturēšanai (ēku un telpu uzturēšanai, komunālo pakalpojumu apmaksai, administratīvā personāla un ēku un telpu apkopes personāla darba samaksai);

2) pētījumu programmu (projektu) īstenošanā iesaistītā zinātniskā personāla atalgojumu.

 

(2) Valsts zinātniskās kapitālsabiedrības zinātnisko un pētniecisko bāzi finansē konkursa kārtībā saskaņā ar likumā „Par iepirkumu valsts vai pašvaldības vajadzībām” noteikto.

100

Atbildīgā komisija

Papildināt pantu ar jaunu otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Zinātniskajiem institūtiem, kas saņem zinātniskās un pētnieciskās bāzes finansējumu, ik pēc sešiem gadiem jāsaņem to darbības starptautiskais vērtējums.”

Esošo otro daļu uzskatīt kā trešo daļu.

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

redakcionāls labojums

(2) Zinātniskajiem institūtiem, kas saņem zinātniskās un pētnieciskās bāzes finansējumu, ik pēc sešiem gadiem jāsaņem to darbības starptautiskais vērtējums.

(3) Valsts zinātniskās kapitālsabiedrības zinātnisko un pētniecisko bāzi finansē konkursa kārtībā saskaņā ar likumu “Par iepirkumu valsts vai pašvaldības vajadzībām”.

 

 

         

37.pants. Valsts zinātniskā institūta finanšu avoti

101

Juridiskais birojs

Izslēgt 37. pantu.

Atbalstīts

 

Valsts zinātniskā institūta finanšu līdzekļus veido:

       

1) valsts budžeta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem;

       

2) ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem;

       

3) ārvalstu finanšu palīdzība;

       

4) dāvinājumi un ziedojumi.

       
         

38. pants. Valsts zinātniskā institūta grāmatvedības uzskaite un konti

102

Atbildīgā komisija

38. pantu izteikt kā 34. pantu un tajā aizstāt vārdus „valsts zinātniskais institūts” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem „zinātniskais institūts - aģentūra” (attiecīgā locījumā).

Atbalstīts

34.pants. Zinātniskā institūta — aģentūras grāmatvedības uzskaite un konti

(1) Valsts zinātniskais institūts kārto grāmatvedības uzskaiti pēc uzkrājuma grāmatvedības principiem un pēc kases izdevumiem, kā arī sagatavo un iesniedz pārskatus par finanšu resursu izlietojumu saskaņā ar likuma “Par grāmatvedību”, likuma “Par budžetu un finanšu vadību” un “Publisko aģentūru likuma” prasībām.

103

Juridiskais birojs

Izslēgt 38. panta pirmo daļu.

Atbalstīts

 

(2) Valsts zinātniskais institūts atver kontu Valsts kasē, kurā ieskaita institūta bāzes finansējuma līdzekļus, un kontu kredītiestādē, kurā ieskaita konkursa kārtībā iegūto projektu un programmu finansējumu un pārējos līdzekļus.

   

redakcionāli labojumi

(1) Zinātniskais institūts — aģentūra Valsts kasē atver kontu, kurā ieskaita institūta bāzes finansējuma līdzekļus, un kredītiestādē kontu, kurā ieskaita konkursa kārtībā iegūto projektu un programmu finansējumu un pārējos līdzekļus

 

104

Atbildīgā komisija

Papildināt 38. pantu ar jaunu daļu šādā redakcijā:

“(2) Gada beigās zinātniskā institūta — aģentūras kontā atlikušie līdzekļi, kas radušies no institūta visu veidu ieņēmumiem, izņemot zinātniskās un pētnieciskās bāzes finansējumu, ja tie nepārsniedz gada laikā faktiski saņemto līdzekļu apjomu, paliek institūta rīcībā un tiek izlietoti nākamajā gadā.”

Atbalstīts

(2) Gada beigās zinātniskā institūta — aģentūras kontā atlikušie līdzekļi, kas radušies no institūta visu veidu ieņēmumiem, izņemot zinātniskās un pētnieciskās bāzes finansējumu, ja tie nepārsniedz gada laikā faktiski saņemto līdzekļu apjomu, paliek institūta rīcībā un tiek izlietoti nākamajā gadā.

 

 

 

 

 

 

 

   

39. pants. Iekšējais audits valsts zinātniskajā institūtā.

   

redakcionāls labojums

35.pants. Valsts zinātniskā institūta iekšējais audits

Iekšējo auditu valsts zinātniskajā institūtā veic atbilstoši izglītības un zinātnes ministra vai attiecīgās nozares ministra noteiktajai iekšējā audita sistēmai. Iekšējais audits nodrošina valsts zinātniskā institūta iekšējās kontroles sistēmas novērtējumu un veic institūta vadības, finanšu, kvalitātes un cita veida auditus. Ja institūtā tiek veidota iekšējā audita struktūrvienība, tās darbinieku skaitu un sastāvu pēc direktora priekšlikuma apstiprina valsts zinātniskā institūta Zinātniskā padome.

105

Juridiskais birojs

Izslēgt 39. panta pirmo un otro teikumu.

Atbalstīts

Ja institūtā tiek veidota iekšējā audita struktūrvienība, tās darbinieku skaitu un sastāvu pēc direktora priekšlikuma apstiprina valsts zinātniskā institūta Zinātniskā padome.

         

40.pants. Valsts zinātniskā institūta gada publiskais pārskats

     

36.pants. Valsts zinātniskā institūta gada publiskais pārskats

Valsts zinātniskais institūts sagatavo gada publisko pārskatu un iesniedz to Izglītības un zinātnes ministrijā un attiecīgās nozares ministrijā, kā arī ievieto savā mājas lapā internetā. Pārskatā iekļaujamo informāciju un iesniegšanas termiņu nosaka Izglītības un zinātnes ministrija.

   

 

redakcionāli labojumi

Valsts zinātniskais institūts sagatavo gada publisko pārskatu un iesniedz to Izglītības un zinātnes ministrijai un attiecīgās nozares ministrijai, kā arī ievieto savā mājas lapā internetā. Pārskatā iekļaujamo informāciju un pārskata iesniegšanas termiņu nosaka Izglītības un zinātnes ministrija.

         

41.pants. Zinātniskā institūta un zinātniskās kapitālsabiedrības nodokļu atvieglojumi

Zinātniskajiem institūtiem un zinātniskajām kapitālsabiedrībām, kas ir reģistrēti Zinātnisko institūciju reģistrā, ir tiesības saņemt nodokļu atvieglojumus saskaņā ar spēkā esošajiem likumdošanas aktiem.

106

 

 

 

 

 

107

Juridiskais birojs

Apsvērt likumprojektā 41. panta nepieciešamību. Pašreizējā redakcijā tas ir deklaratīvs.

 

 

 

Atbildīgā komisija

Izslēgt likumprojekta 41. pantu.

 

 

Atbalstīts

izteikts atbildīgās komisijas redakcijā 107. priekšlikumā

 

Atbalstīts

 

42.pants. Ministriju pasūtītie pētījumi

108

Atbildīgā komisija

Izteikt 42. pantu kā 37. pantu un aizstāt pantā vārdu „Ministrija” (attiecīgajā locījumā un skaitlī) ar vārdiem „valsts pārvaldes institūcija” (attiecīgajā locījumā).

Atbalstīts

 

37.pants. Valsts pārvaldes institūcijas pasūtītie pētījumi

Ministriju pasūtītie pētījumi ir iepirkums valsts vajadzībām, kura mērķis ir ar zinātniskās pētniecības palīdzību veicināt nozares attīstību un konkrētu problēmu risinājumu attiecīgās ministrijas kompetencē esošajā jomā. Ministrija šādus pētījumus pasūta konkursa kārtībā sava budžeta ietvaros.

   

 

 

redakcionāli

labojumi

Valsts pārvaldes institūcijas pasūtītie pētījumi ir iepirkums valsts vajadzībām, kura mērķis ir ar zinātniskās pētniecības palīdzību veicināt nozares attīstību un konkrētu problēmu risināšanu attiecīgās valsts pārvaldes institūcijas kompetences jomā. Valsts pārvaldes institūcija šādus pētījumus pasūta konkursa kārtībā sava budžeta ietvaros.

         

VI nodaļa Starptautiskā zinātniskā sadarbība

109

Atbildīgā komisija

Izslēgt ciparu un vārdus “VI nodaļa Starptautiskā zinātniskā sadarbība”.

Atbalstīts

 
         

43. pants. Ārvalsts zinātnieka statuss

     

38. pants. Ārvalsts zinātnieka statuss

Ārvalsts zinātnieks atbilstoši savai zinātniskajai kvalifikācijai bauda visas šajā likumā noteiktās tiesības.

     

Ārvalsts zinātnieks atbilstoši savai zinātniskajai kvalifikācijai bauda visas šajā likumā noteiktās tiesības.

 

 

 

 

 

 

     

44. pants. Starptautiskā un starpvalstu zinātniskā sadarbība

Slēgt starptautisku sadarbības līgumu zinātnē ir tiesības jebkurai valsts zinātniskajai institūcijai, augstskolai, zinātnieku grupai vai zinātniekam, uzņemoties atbildību par tajā paredzēto saistību izpildi.

110

Juridiskais birojs

44.panta nosaukumā izslēgt vārdus “un starpvalstu”.

Atbalstīts

 

 

 

redakcionāli labojumi

39. pants. Starptautiskā zinātniskā sadarbība

Slēgt starptautisku sadarbības līgumu zinātnē ir tiesības jebkurai valsts zinātniskajai institūcijai, augstskolai, zinātnieku grupai vai zinātniekam, uzņemoties atbildību par līgumā paredzēto saistību izpildi.

         

45. pants. Latvijas Republikas starptautiskie līgumi

   

redakcionāls labojums

40. pants. Latvijas Republikas starptautiskie līgumi

Ja Latvijas Republikas starptautiskajos līgumos paredzēti citādi zinātniskās darbības noteikumi nekā šajā likumā, piemērojami starptautisko līgumu noteikumi.

     

Ja Latvijas Republikas starptautiskajos līgumos paredzēti citādi zinātniskās darbības noteikumi nekā šajā likumā, piemērojami starptautisko līgumu noteikumi.

         

Pārejas noteikumi

     

Pārejas noteikumi

1. Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē likums „Par zinātnisko darbību” (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1992, 46./47./48.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 15.nr.; 1998, 13.nr.; 2001, 12.nr.; 2003, 15.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2003, 75.nr.).

     

1. Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē likums „Par zinātnisko darbību” (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1992, 46./47./48.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 15.nr.; 1998, 13.nr.; 2001, 12.nr.; 2003, 15.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2003, 75.nr.).

2. Laiks, kurā persona atrodas vēlētā amatā vai vēlētā koleģiālā institūcijā un uz kuriem attiecas likumā noteiktie ierobežojumi, ir skaitāms no ievēlēšanas datuma.

   

redakcionāli labojumi

2. Laiks, kurā persona atrodas vēlētā amatā vai vēlētas koleģiālas institūcijas sastāvā un uz kuru attiecas šajā likumā noteiktie ierobežojumi, skaitāms no ievēlēšanas datuma.

3. Sešu mēnešu laikā no šā likuma spēkā stāšanās dienas Ministru kabinets izdod šajā likumā minētos normatīvos aktus.

     

3. Sešu mēnešu laikā no šā likuma spēkā stāšanās dienas Ministru kabinets izdod šajā likumā minētos normatīvos aktus.

4. Līdz pārejas noteikumu 3.punktā minēto normatīvo aktu spēkā stāšanās dienai piemērojami spēkā esošie normatīvie akti, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.

     

4. Līdz šo pārejas noteikumu 3.punktā minēto normatīvo aktu spēkā stāšanās dienai piemērojami spēkā esošie normatīvie akti, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.

5. Gada laikā no šā likuma spēkā stāšanās dienas zinātniskie institūti reorganizējami atbilstoši šī likuma noteikumiem.

     

5. Gada laikā no šā likuma spēkā stāšanās dienas zinātniskie institūti reorganizējami atbilstoši šā likuma noteikumiem.