Aizsardzības un iekšlietu komisija

Aizsardzības un iekšlietu komisija                                                                                                                                    Likumprojekts 2.lasījumam

 

Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā

Reģ. nr. 696 (iekļauts likumprojekts ar reģ.nr.998)

 

 

 

Spēkā esošā redakcija

1.lasījumā pieņemtā redakcija

Pr.

nr.

Priekšlikumi

2.lasījumam

Atbildīgās komisijas

atzinums

Komisijas ieteiktā redakcija 3.lasījumam

 

1

2

 

3

4

5

 

Izdarīt Latvijas Sodu izpildes kodeksā šādus grozījumus:

 

 

 

 

 

 

 

Izdarīt Latvijas Sodu izpildes kodeksā šādus grozījumus:

 

 

5.pants. Kriminālsodu izpildes institūcijas

Kriminālsodus, kas piespriesti kā pamatsodi, izpilda:

1) Tieslietu ministrijas Ieslodzījuma vietu pārvaldes brīvības atņemšanas iestādes - brīvības atņemšanu;

2) valsts policijas iestādes - arestu;

3) Tiesu izpildītāji - naudas sodu un mantas konfiskāciju;

4) pašvaldību piespiedu darba uzraudzības dienesti - piespiedu darbu.

.....

 

 

1. Papildināt 5.panta pirmo daļu ar 5.punktu šādā redakcijā:

“5) tiesas iecelts likvidators (likvidatori) – likvidāciju.”

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

Aizsardzības un iekšlietu komisija:

 

Izslēgt likumprojekta 1.pantu.

 

 

 

 

 

 

Likumprojekts ar reģ.nr. 998:

 

Izteikt 5.panta pirmās daļas 4.punktu šādā redakcijā:

 

“4) Valsts probācijas dienests – piespiedu darbu."

 

 

Pieņemt

 

 

 

 

 

 

Pieņemt

Pieņemt

Pieņemt

 

1. Izteikt 5.panta pirmās daļas 4.punktu šādā redakcijā:

“4) Valsts probācijas dienests — piespiedu darbu.”

8.pants. Galvenie notiesāto labošanas un pāraudzināšanas līdzekļi

 Galvenie notiesāto labošanas un pāraudzināšanas līdzekļi ir soda izciešanas režīms, sabiedriski derīgs darbs, audzināšanas darbs, vispārizglītojošā un profesionālā sagatavošana.

Labošanas un pāraudzināšanas līdzekļi jāpiemēro, ievērojot izdarītā noziedzīga nodarījuma raksturu un sabiedriskās bīstamības pakāpi, notiesātā personību, kā arī notiesātā uzvedību un viņa attieksmi pret darbu. 

 

2. 8.pantā:

papildināt ar jaunu otro daļu šādā redakcijā:

“Labošanas un pāraudzināšanas līdzekļus piemēro tikai notiesātām fiziskām personām.”

 

uzskatīt līdzšinējo otro daļu par trešo daļu.

 

 

 

 

3

Aizsardzības un iekšlietu komisija:

Izslēgt likumprojekta 2.pantu.

Pieņemt

 

133.pants. Notiesātā pienākums pieteikties pašvaldībā soda izciešanai

Notiesātajam, kuram piespriests piespiedu darbs, ir pienākums piecu dienu laikā pēc tam, kad saņemts noraksts no sprieduma, kas stājies likumīgā spēkā, pieteikties pašvaldībā, kuras teritorijā notiesātais dzīvo, piespriestā soda izciešanai.

Ja notiesātais neizpilda šo pienākumu un nolūkā izvairīties no soda izciešanas noteiktā termiņā nepiesakās pašvaldībā, viņu brīdina par piespiedu darba aizstāšanu ar arestu.

Transporta izdevumus, kas notiesātajam radušies, ierodoties pašvaldībā, lai pieteiktos soda izciešanai un pēc tam ierastos norīkotajā piespiedu darbā, sedz pašvaldība.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

134.pants. Pašvaldības dienests, kas pārzina piespiedu darba izpildīšanu

Piespiedu darba izpildīšanu pārzina pilsētas domes, novada domes, pagasta padomes vai vairāku pagastu padomju kopīgi izveidots Piespiedu darba uzraudzības dienests, kura darbību koordinē Valsts probācijas dienests.

Piespiedu darba uzraudzības dienestam pēc tiesneša vai tiesas priekšsēdētāja rīkojuma un tiesas sprieduma noraksta saņemšanas ir pienākums:

1) kontrolēt, kad notiesātais ierodas pieteikties soda izciešanai;

2) reģistrēt soda izciešanai pieteikušos notiesāto;

3) izskaidrot notiesātajam soda izciešanas nosacījumus un kārtību;

4) izsniegt notiesātajam norīkojumu pie darba devēja vai konkrēta darba veikšanai;

5) noslēgt līgumu ar darba devēju par notiesātā iesaistīšanu piespiedu darbā;

6) kontrolēt, kā notiesātais veic darbu, un katru dienu saņemt informāciju par to no konkrētā darba devēja;

7) uzskaitīt nostrādātās stundas par katru iepriekšējo dienu;

8) ja notiesātais izvairās no soda izciešanas vai objektīvu iemeslu dēļ nav spējīgs turpināt šā soda izciešanu, sagatavot un iesniegt rajona (pilsētas) tiesai pieteikumu par nepieciešamību aizstāt notiesātajam piemēroto sodu - piespiedu darbu - ar cita veida sodu;

9) pēc sprieduma izpildīšanas paziņot par to tiesai, kas taisījusi spriedumu, un Valsts probācijas dienestam.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 18.12.2003. likumu)

 

 

 

4

 

 

 

 

 

Likumprojekts ar reģ.nr. 998:

Izteikt 133. un 134.pantu šādā redakcijā:

 

"133.pants. Notiesātā pienākums pieteikties piespiedu darba izpildes institūcijā soda izciešanai

Notiesātajam, kuram piespriests piespiedu darbs, ir pienākums piecu darba dienu laikā pēc tam, kad saņemts tiesas spriedums (noraksts), kas stājies likumīgā spēkā, pieteikties piespiedu darba izpildes institūcijā atbilstoši deklarētajai dzīvesvietai piespriestā soda izciešanai.

Ja notiesātais, lai izvairītos no soda izciešanas, noteiktā termiņā nepiesakās piespiedu darba izpildes institūcijā, viņu rakstiski brīdina par piespiedu darba aizstāšanu ar arestu.

Valsts probācijas dienests sedz notiesātajam ar ierašanos piespiedu darba izpildes institūcijā un piespiedu darba veikšanu saistītos transporta izdevumus.

 

134.pants. Piespiedu darba izpildes institūcija, kas pārzina piespiedu darba izpildīšanu

Piespiedu darba izpildes institūcija ir Valsts probācijas dienests.

Pašvaldībai ir tiesības noteikt prioritāros sabiedrībai nepieciešamos darbus, kas veicami tās teritorijā, izmantojot piespiedu darbu. Šo darbu sarakstu pašvaldība iesniedz piespiedu darba izpildes institūcijai, kura regulāri informē pašvaldību par šo darbu izpildes gaitu.

Piespiedu darba izpildes institūcijai pēc tiesneša vai tiesas priekšsēdētāja rīkojuma un tiesas sprieduma noraksta saņemšanas ir pienākums:

1) kontrolēt, kad notiesātais ierodas pieteikties soda izciešanai;

2) reģistrēt soda izciešanai pieteikušos notiesāto;

3) izskaidrot notiesātajam soda izciešanas nosacījumus un kārtību;

4) izsniegt notiesātajam norīkojumu pie darba devēja vai konkrēta darba veikšanai;

5) noslēgt līgumu ar darba devēju par notiesātā iesaistīšanu piespiedu darbā;

6) kontrolēt, kā notiesātais veic darbu, un katru dienu saņemt informāciju par to no attiecīgā darba devēja;

7) uzskaitīt nostrādātās stundas par katru iepriekšējo dienu;


8) ja notiesātais izvairās no soda izciešanas vai objektīvu iemeslu dēļ nav spējīgs turpināt šā soda izciešanu, sagatavot un iesniegt rajona (pilsētas) tiesai pieteikumu par nepieciešamību aizstāt notiesātajam piemēroto sodu – piespiedu darbu – ar cita veida sodu;

9) pēc sprieduma izpildīšanas paziņot par to tiesai, kas taisījusi spriedumu."

 

Pieņemt

2. Izteikt 133. un 134.pantu šādā redakcijā:

 

"133.pants. Notiesātā pienākums pieteikties piespiedu darba izpildes institūcijā soda izciešanai

Notiesātajam, kuram piespriests piespiedu darbs, ir pienākums piecu darba dienu laikā pēc tam, kad saņemts tiesas spriedums (noraksts), kas stājies likumīgā spēkā, pieteikties piespiedu darba izpildes institūcijā atbilstoši deklarētajai dzīvesvietai piespriestā soda izciešanai.

Ja notiesātais, lai izvairītos no soda izciešanas, noteiktā termiņā nepiesakās piespiedu darba izpildes institūcijā, viņu rakstveidā brīdina par piespiedu darba aizstāšanu ar arestu.

Valsts probācijas dienests sedz notiesātajam ar ierašanos piespiedu darba izpildes institūcijā un piespiedu darba veikšanu saistītos transporta izdevumus.

 

134.pants. Piespiedu darba izpildes institūcija, kas pārzina piespiedu darba izpildīšanu

Piespiedu darba izpildes institūcija ir Valsts probācijas dienests.

Pašvaldībai ir tiesības noteikt prioritāros sabiedrībai nepieciešamos darbus, kas veicami tās teritorijā, izmantojot piespiedu darbu. Šo darbu sarakstu pašvaldība iesniedz piespiedu darba izpildes institūcijai, un tā regulāri informē pašvaldību par šo darbu izpildes gaitu.

Piespiedu darba izpildes institūcijai pēc tiesneša vai tiesas priekšsēdētāja rīkojuma un tiesas sprieduma noraksta saņemšanas ir pienākums:

1) kontrolēt, kad notiesātais ierodas pieteikties soda izciešanai;

2) reģistrēt soda izciešanai pieteikušos notiesāto;

3) izskaidrot notiesātajam soda izciešanas nosacījumus un kārtību;

4) izsniegt notiesātajam norīkojumu pie darba devēja vai konkrēta darba veikšanai;

5) noslēgt līgumu ar darba devēju par notiesātā iesaistīšanu piespiedu darbā;

6) kontrolēt, kā notiesātais veic darbu, un katru dienu saņemt informāciju par to no attiecīgā darba devēja;

7) uzskaitīt nostrādātās stundas par katru iepriekšējo dienu;


8) ja notiesātais izvairās no soda izciešanas vai objektīvu iemeslu dēļ nav spējīgs turpināt šā soda izciešanu, sagatavot un iesniegt rajona (pilsētas) tiesai pieteikumu par nepieciešamību aizstāt notiesātajam piemēroto sodu – piespiedu darbu – ar cita veida sodu;

9) pēc sprieduma izpildīšanas paziņot par to tiesai, kas taisījusi spriedumu."

 

135.pants. Nosacījumi, kas jāievēro notiesātajiem, kuriem piespriests piespiedu darbs

Soda izciešanas laikā piespiedu darbā iesaistītajiem jāievēro darbavietā pieņemtie iekšējās kārtības noteikumi, darba disciplīna, darba drošības un darba aizsardzības noteikumi, godprātīgi jāveic uzdotais darbs, jāizpilda darba devēja norādījumi, katru dienu jānostrādā noteiktais stundu skaits.

Ja notiesātais slimības vai citu viņam svarīgu iemeslu dēļ nav spējīgs veikt darbu, viņš par to paziņo Piespiedu darba uzraudzības dienestam, kas, atzīstot notiesātā darbā neierašanās iemeslus par attaisnojošiem, var soda izpildīšanu apturēt uz laiku, ne ilgāku par vienu nedēļu, vai uz slimošanas laiku, izdarot par to attiecīgu ierakstu personas lietā. Notiesātā atvaļinājums pamatdarba vietā vai mācību atvaļinājums nav pamats soda izpildes apturēšanai.

 

 

5

Likumprojekts ar reģ.nr. 998:

 

Aizstāt 135.panta otrajā daļā vārdus "Piespiedu darba uzraudzības dienestam" ar vārdiem "piespiedu darba izpildes institūcijai".

 

Pieņemt

3. Aizstāt 135.panta otrajā daļā vārdus "Piespiedu darba uzraudzības dienestam" ar vārdiem "piespiedu darba izpildes institūcijai".

 

136.pants. Piespiedu darba izciešanas laiks

Piespiedu darba izciešanas laikā ieskaita tās stundas, kuras notiesātais nostrādājis Piespiedu darba uzraudzības dienesta norīkotajā darbā.

Piespiedu darbā notiesāto drīkst nodarbināt darbadienās ne vairāk par divām stundām, bet ar notiesātā piekrišanu - ne vairāk par četrām stundām pēc darba pastāvīgajā darbavietā vai mācībām un ne vairāk par četrām stundām izejamās dienās.

Notiesātajiem, kuri iesaistīti piespiedu darbā, nedēļā jānostrādā ne mazāk par divpadsmit stundām, bet, ja pašvaldība nevar regulāri nodrošināt notiesātos ar darbu, viņus piespiedu darbā drīkst nodarbināt mazāk par divpadsmit stundām nedēļā.

 

 

6

Likumprojekts ar reģ.nr. 998:

 

136.pantā:

 

aizstāt pirmajā daļā vārdus "Piespiedu darba uzraudzības dienesta" ar vārdiem "piespiedu darba izpildes institūcijas";

 

aizstāt trešajā daļā vārdu "pašvaldība" ar vārdiem "piespiedu darba izpildes institūcija".

 

Pieņemt

4. 136.pantā:

 

aizstāt pirmajā daļā vārdus "Piespiedu darba uzraudzības dienesta" ar vārdiem "piespiedu darba izpildes institūcijas";

 

aizstāt trešajā daļā vārdu "pašvaldība" ar vārdiem "piespiedu darba izpildes institūcija".

 

137.pants. Darba devēju pienākumi, nodarbinot ar piespiedu darbu notiesātos

Darba devējs, kas noslēdzis līgumu ar pašvaldības domi (padomi) par notiesāto nodarbināšanu vai nodarbina notiesātos pašvaldības interesēs bez līguma, ierāda notiesātajiem konkrētu darbu, kuru viņi var veikt pēc darba pastāvīgajā darbavietā vai pēc mācībām, un:

1) rada notiesātajiem darba drošības prasībām atbilstošus darba apstākļus, iepazīstina viņus ar darba aizsardzības un iekšējās darba kārtības noteikumiem;

2) apgādā notiesātos ar darba veikšanai nepieciešamajiem darbarīkiem un instrumentiem;

3) uzrauga, kā notiesātie veic ierādīto darbu.

Darba devējs ik dienu informē pašvaldības Piespiedu darba uzraudzības dienestu par katra notiesātā nostrādāto stundu skaitu vai par izvairīšanos no soda izciešanas un ik mēnesi pārskaita pašvaldībai, ar kuru noslēgts līgums par notiesāto nodarbināšanu, naudu par paveikto darbu līgumā paredzētajā apmērā.

 

 

7

Likumprojekts ar reģ.nr.998:

 

Izteikt 137.pantu šādā redakcijā:

 "137.pants. Darba devēju pienākumi, nodarbinot ar piespiedu darbu notiesātos

Darba devējs, kas noslēdzis līgumu ar piespiedu darba izpildes institūciju par notiesāto nodarbināšanu vai nodarbina notiesātos sabiedrības interesēs bez līguma, ierāda notiesātajiem attiecīgu darbu, kuru viņi var veikt pēc darba pastāvīgajā darba vietā vai pēc mācībām, un:

1) rada notiesātajiem darba aizsardzības prasībām atbilstošus darba apstākļus, iepazīstina viņus ar darba aizsardzības un darba kārtības noteikumiem;

2) apgādā notiesātos ar darba veikšanai nepieciešamajiem darbarīkiem un instrumentiem;

3) uzrauga, kā notiesātie veic ierādīto darbu.

Darba devējs katru dienu informē piespiedu darba izpildes institūciju par katra notiesātā nostrādāto stundu skaitu vai par izvairīšanos no soda izciešanas un katru mēnesi pārskaita piespiedu darba izpildes institūcijai, ar kuru noslēgts līgums par notiesāto nodarbināšanu, naudu par paveikto darbu līgumā paredzētajā apmērā."

 

 

Pieņemt

5. Izteikt 137.pantu šādā redakcijā:

 

 "137.pants. Darba devēju pienākumi, nodarbinot ar piespiedu darbu notiesātos

Darba devējs, kas noslēdzis līgumu ar piespiedu darba izpildes institūciju par notiesāto nodarbināšanu vai nodarbina notiesātos sabiedrības interesēs bez līguma, ierāda notiesātajiem attiecīgu darbu, kuru viņi var veikt pēc darba pastāvīgajā darba vietā vai pēc mācībām, un:

1) rada notiesātajiem darba aizsardzības prasībām atbilstošus darba apstākļus, iepazīstina viņus ar darba aizsardzības un darba kārtības noteikumiem;

2) apgādā notiesātos ar darba veikšanai nepieciešamajiem darbarīkiem un instrumentiem;

3) uzrauga, kā notiesātie veic ierādīto darbu.

Darba devējs katru dienu informē piespiedu darba izpildes institūciju par katra notiesātā nostrādāto stundu skaitu vai par izvairīšanos no soda izciešanas un katru mēnesi pārskaita piespiedu darba izpildes institūcijai, ar kuru noslēgts līgums par notiesāto nodarbināšanu, naudu par paveikto darbu līgumā paredzētajā apmērā."

 

138.pants. Ar piespiedu darbu notiesāto atbildība

     Ja notiesātais soda izciešanas laikā bez attaisnojuma neievēro soda izciešanas nosacījumus un kārtību, ar kuru viņš tika iepazīstināts, pašvaldības Piespiedu darba uzraudzības dienests pēc šādas rīcības iemeslu noskaidrošanas rakstveidā brīdina notiesāto par iespējamām sekām un par piespiedu darba aizstāšanu ar arestu saskaņā ar Krimināllikumu.

     Ja notiesātais neņem vērā izteikto brīdinājumu un atkārtoti bez attaisnojuma pārkāpj soda izciešanas nosacījumus un kārtību, šāda rīcība uzskatāma par ļaunprātīgu izvairīšanos no soda izciešanas, un Piespiedu darba uzraudzības dienests iesniedz rajona (pilsētas) tiesā pieteikumu par šā soda aizstāšanu ar arestu saskaņā ar Krimināllikumu.

 

 

8

Likumprojekts ar reģ.nr. 998:

 

138.pantā:

 

aizstāt pirmajā daļā vārdus "pašvaldības Piespiedu darba uzraudzības dienests" ar vārdiem "piespiedu darba izpildes institūcija";

 

aizstāt otrajā daļā vārdus "Piespiedu darba uzraudzības dienests" ar vārdiem "piespiedu darba izpildes institūcija".

 

Pieņemt

6.  138.pantā:

 

aizstāt pirmajā daļā vārdus "pašvaldības Piespiedu darba uzraudzības dienests" ar vārdiem "piespiedu darba izpildes institūcija";

 

aizstāt otrajā daļā vārdus "Piespiedu darba uzraudzības dienests" ar vārdiem "piespiedu darba izpildes institūcija".

 

139.pants. Izpildu dokumenti par naudas sodu

 Naudas sodu krimināllietās neatkarīgi no tā, vai tas ir pamatsods vai papildsods, piedzen, pamatojoties uz tiesas izpildrakstu, kas izdots saskaņā ar spēkā stājušos tiesas spriedumu notiesātās personas krimināllietā.

 

Izpildrakstu izdod tā pirmās instances tiesa, kura notiesātajam piespriedusi naudas sodu.

 

Izpildrakstu nosūta izpildīšanai tiesu izpildītājam pēc notiesātā dzīvesvietas.

 

 

 

 

 

3. Izteikt 139.panta trešo daļu šādā redakcijā:

 

“Izpildrakstu kopā ar tiesas sprieduma norakstu nosūta izpildīšanai tiesu izpildītāju kantorim pēc notiesātā dzīvesvietas vai viņa mantas atrašanās vietas, vai juridiskās personas juridiskās adreses.”

 

9

Aizsardzības un iekšlietu komisija:

Izslēgt likumprojekta 3.pantu.

 

Pieņemt

 

140.pants. Naudas soda piedziņas kārtība

Pēc izpildraksta saņemšanas tiesu izpildītājs nosūta notiesātajam uz izpildrakstā norādīto dzīvesvietu vai izsniedz viņam pret parakstu priekšlikumu par pienākumu 10 dienu laikā samaksāt izpildrakstā norādīto naudas summu un sprieduma izpildes izdevumus vai izdarīt pirmo iemaksu līdz tiesas noteiktajam termiņam, ja tiesa sadalījusi sprieduma izpildīšanu termiņos.

 

Notiesātais iesniedz tiesu izpildītājam attiecīgu kvīti vai citu bankas norēķinu dokumentu par naudas soda samaksāšanu vai paziņo viņam, ka iesniedzis tiesai lūgumu sadalīt sprieduma izpildīšanu termiņos vai atlikt naudas soda izpildi.

 

Ja notiesātais noteiktajā 10 dienu termiņā naudas sodu nesamaksā, kā arī nav paziņojis tiesu izpildītājam par to, ka iesniedzis tiesai lūgumu sadalīt sprieduma izpildīšanu termiņos vai atlikt naudas soda izpildi, tiesu izpildītājs rakstveidā ierosina tiesai, kas piespriedusi naudas sodu, izlemt jautājumu par naudas soda aizstāšanu ar arestu vai brīvības atņemšanu Krimināllikumā noteiktajā kārtībā.

 

Tiesu izpildītājs par sprieduma izpildi nekavējoties paziņo tiesai, kas taisījusi spriedumu.

 

 

4. Izteikt 140.panta trešo daļu šādā redakcijā:

 

“Ja notiesātais noteiktajā 10 dienu termiņā naudas sodu nesamaksā, kā arī nav iesniedzis lūgumu tiesai sadalīt sprieduma izpildīšanu termiņos vai atlikt naudas soda izpildi, tiesu izpildītājs rakstveidā ierosina tiesai, kas piespriedusi naudas sodu, izlemt jautājumu par naudas soda aizstāšanu ar arestu vai brīvības atņemšanu Krimināllikumā noteiktajā kārtībā, bet juridiskai personai – par naudas soda piedzīšanu piespiedu kārtā Civilprocesa likuma noteiktajā kārtībā.”

 

 

10

Aizsardzības un iekšlietu komisija:

 

Izslēgt likumprojekta 4.pantu.

 

Pieņemt

 

144.pants. Konfiscējamā manta

Konfiscējama ir tā manta, kas norādīta tiesas spriedumā un iekļauta mantas aprakstes aktā kā notiesātajam piederošā manta.

Personas, kuras apstrīd mantas aprakstes aktā norādītās mantas piederību notiesātajam, var iesniegt prasību tiesā likumā noteiktajā kārtībā.

Nav konfiscējami notiesātajam un viņa apgādībā esošajām personām piederošie pirmās nepieciešamības priekšmeti un uzturlīdzekļi.

 

5. Papildināt 144.pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

 

“Juridiskajām personām nav konfiscējama manta, kas nepieciešama saistību izpildei pret darbiniekiem, valsti un kreditoriem.”

 

11

Aizsardzības un iekšlietu komisija:

 

Izslēgt likumprojekta 5.pantu.

Pieņemt

 

148.pants. Sprieduma par tiesību ierobežošanu nodošana izpildei

Tiesa, kas piespriedusi tiesību ierobežošanu, pēc sprieduma stāšanās likumīgā spēkā izdod tiesas izpildrakstu par notiesātajam noteiktajiem tiesību ierobežojumiem un nosūta to izpildīšanai tiesu izpildītājam:

1) pēc notiesātā darbavietas, ja tiesību ierobežošana izpaužas kā aizliegums veikt noteiktu vai visu veidu uzņēmējdarbību, aizliegums uz noteiktu nodarbošanos, aizliegums ieņemt noteiktus amatus valsts, pašvaldību, privātajās vai sabiedriskajās organizācijās, uzņēmumos (uzņēmējsabiedrībās) vai iestādēs;

2) pēc notiesātā dzīvesvietas, ja tiesību ierobežošana saistīta ar aizliegumu izmantot speciālā likumā paredzēto atļauju vai valsts, pašvaldības vai citas tam pilnvarotas institūcijas piešķirtas tiesības veikt noteiktas darbības;

3) pēc tās brīvības atņemšanas iestādes atrašanās vietas, kurā notiesātais izcieš pamatsodu, ja viņam piespriestais pamatsods ir brīvības atņemšana uz laiku, ilgāku par pieciem gadiem, vai uz laiku, kas pārsniedz piespriestā papildsoda termiņu.

 

6. Papildināt 148.pantu ar 4.punktu šādā redakcijā:

 

“4) pēc juridiskās personas juridiskās adreses.”

12

Aizsardzības un iekšlietu komisija:

 

Izslēgt likumprojekta 6.pantu.

Pieņemt

 

149.pants. Papildsoda - tiesību ierobežošanas - izpildes kārtība.

Saņēmis izpildrakstu par notiesātā tiesību ierobežošanu, tiesu izpildītājs nosūta attiecīgajai institūcijai rīkojumu veikt konkrētas darbības izpildrakstā noteikto ierobežojumu realizēšanai. Attiecīgā institūcija par tiesu izpildītāja rīkojuma izpildes uzsākšanu paziņo tiesu izpildītājam.

 

Tiesu izpildītājs kontrolē, vai tiesas spriedums tiek izpildīts visā soda termiņa izpildes laikā.

 

Pēc tiesas noteikto ierobežojumu termiņa izbeigšanās attiecīgā institūcija paziņo tiesu izpildītājam par viņa rīkojuma izpildi.

 

Tiesu izpildītājs par sprieduma izpildi nekavējoties paziņo tiesai, kas taisījusi spriedumu.

 

 

7. Izteikt 149.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“Saņēmis tiesas izpildrakstu un tiesas sprieduma norakstu par notiesātā tiesību ierobežošanu, tiesu izpildītājs noskaidro, kurai institūcijai jāveic konkrētās darbības, lai izpildītu spriedumu, un kopā ar attiecīgu priekšlikumu par sprieduma izpildi nekavējoties nosūta izpildrakstu un sprieduma norakstu attiecīgajai institūcijai spriedumā noteikto ierobežojumu realizēšanai. Juridisko personu sodīšanas gadījumā tiesas sprieduma norakstu tiesu izpildītājs nosūta arī tai iestādei, kura attiecīgo juridisko personu ir reģistrējusi kā subjektu, kas apveltīts ar tiesībspēju un rīcībspēju.”

13

Aizsardzības un iekšlietu komisija:

 

Izslēgt likumprojekta 7.pantu.

Pieņemt

 

 

8. Papildināt ar jaunu divdesmit astoto1 nodaļu šādā redakcijā:

 

“Divdesmit astotā1 nodaļa

 

Likvidācijas izpildes kārtība

149.1 pants. Sprieduma par likvidāciju nodošana izpildei

Tiesa, kas juridiskai personai piespriedusi likvidāciju, ieceļ likvidatoru (likvidatorus) un pēc sprieduma spēkā stāšanās izdod tiesas izpildrakstu par juridiskās personas, tās filiāles, pārstāvniecības vai struktūrvienības likvidāciju.

149.2 pants. Likvidācijas izpildes kārtība

Likvidators (likvidatori), izpildot juridiskās personas likvidāciju, rīkojas attiecīgajā juridiskās personas darbību regulējošajā normatīvajā aktā noteiktajā kārtībā.

Pēc saistību nokārtošanas pret darbiniekiem, kreditoriem, valsti un likvidācijas izdevumu segšanas visa atlikusī juridiskās personas manta ir atsavināma valsts īpašumā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Likvidatora (likvidatoru) darbs tiek apmaksāts no likvidējamās juridiskās personas līdzekļiem.”

 

14

Aizsardzības un iekšlietu komisija:

 

Izslēgt likumprojekta 8.pantu.

Pieņemt

 

Pārejas noteikumi

1. Ministru kabinets nodrošina, lai:

1) līdz 2002.gada 1.aprīlim tiek izveidots un darbu uzsāk probācijas dienests Tieslietu ministrijas pārraudzībā, kas nodrošina palīdzības sniegšanu personām, kuras atbrīvotas no brīvības atņemšanas iestādēm;

2) līdz 2007.gada 1.martam tiek izveidoti un darbu uzsāk attiecīgi dienesti Valsts policijas iestādēs, kas nodrošina soda veida - aresta - izpildi.

 2. Līdz 2007.gada 1.martam apstākļus, kādos tiek turēta persona, kurai tiesa neizciesto sodu — piespiedu darbu vai naudas sodu — aizstāj ar arestu, pielīdzina to notiesāto turēšanas apstākļiem, kuri sodu izcieš daļēji slēgtā cietumā soda izciešanas režīma zemākajā pakāpē.

 

 

15

Likumprojekts ar reģ.nr.998:

 

Papildināt pārejas noteikumus ar 3. un 4.punktu šādā redakcijā:

 

" 3. Līdz 2005.gada 31.decembrim Valsts probācijas dienesta funkcijas izpilda pašvaldības, izņemot Bauskas, Cēsu, Daugavpils, Jelgavas, Jēkabpils, Rēzeknes, Saldus, Tukuma un Valmieras rajonu, kur piespiedu darba izpildes institūcija spriedumiem, kas stājušies likumīgā spēkā no 2005.gada 1.janvāra, ir Valsts probācijas dienests.

 

4. Finanšu līdzekļus pašvaldībām piespiedu darbu uzraudzībai 2005.gadā administrē Valsts probācijas dienests."

 

Pieņemt

7. Papildināt pārejas noteikumus ar 3. un 4.punktu šādā redakcijā:

 

            " 3. Līdz 2005.gada 31.decembrim Valsts probācijas dienesta funkcijas izpilda pašvaldības, izņemot Bauskas, Cēsu, Daugavpils, Jelgavas, Jēkabpils, Rēzeknes, Saldus, Tukuma un Valmieras rajonu, kur piespiedu darba izpildes institūcija spriedumiem, kas stājušies likumīgā spēkā no 2005.gada 1.janvāra, ir Valsts probācijas dienests.

            4. Finanšu līdzekļus pašvaldībām piespiedu darbu uzraudzībai 2005.gadā administrē Valsts probācijas dienests."

 

 

Likums stājas spēkā vienlaicīgi ar Kriminālprocesa likuma spēkā stāšanos.

16

 

 

 

 

 

 

 

17

Aizsardzības un iekšlietu komisija:

 

Izslēgt likumprojekta tekstā teikumu:

“Likums stājas spēkā vienlaicīgi ar Kriminālprocesa likuma spēkā stāšanos”.

 

 

 

Likumprojekts ar reģ.nr. 998:

 

Likums stājas spēkā 2005.gada 1.janvārī.

Pieņemt

 

 

 

 

 

 

 

Noraidīt