Likumprojekts

Likumprojekts

Grozījumi Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā

Izdarīt Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā šādus grozījumus:

1. Papildināt likumu ar 155.13 pantu šādā redakcijā:

"155.13 pants. Koku un apaļo kokmateriālu uzskaites kārtības pārkāpšana darījumos

Par koku un apaļo kokmateriālu uzskaites kārtības neievērošanu darījumos vai par apaļo kokmateriālu uzglabāšanas vietās konstatētu apaļo kokmateriālu iztrūkumu, kas pārsniedz noteikto pieļaujamo novirzi, –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no simt līdz divsimt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām – no simt piecdesmit līdz trīssimt latiem.

Par tām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā, –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no divsimt piecdesmit līdz piecsimt latiem, bet juridiskajām personām – no trīssimt līdz diviem tūkstošiem latu.

Par apaļo kokmateriālu uzglabāšanas vietās konstatētiem neuzskaitītiem vai nezināmas izcelsmes apaļajiem kokmateriāliem –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no simt līdz divsimt piecdesmit latiem, konfiscējot neuzskaitītos apaļos kokmateriālus vai bez to konfiskācijas, bet juridiskajām personām – no simt piecdesmit līdz piecsimt latiem, konfiscējot neuzskaitītos apaļos kokmateriālus vai bez to konfiskācijas.

Par tām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā, –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no divsimt piecdesmit līdz piecsimt latiem, konfiscējot neuzskaitītos apaļos kokmateriālus vai bez to konfiskācijas, bet juridiskajām personām – no viena tūkstoša līdz pieciem tūkstošiem latu, konfiscējot neuzskaitītos apaļos kokmateriālus vai bez to konfiskācijas.

Par noteiktās rakstveida informācijas nesniegšanu kontroles institūcijām vai par nepilnīgas vai nepatiesas informācijas sniegšanu, kā arī par citiem šajā pantā nenorādītiem koku un apaļo kokmateriālu uzskaites kārtības pārkāpumiem darījumos –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no desmit līdz simt latiem, bet juridiskajām personām – no piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem.

Par apaļo kokmateriālu nesaglabāšanu vietā un stāvoklī, kuru noteikusi kontroles institūcija, –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām – no simt līdz piecsimt latiem.

Par tām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā, –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no divsimt piecdesmit līdz piecsimt latiem, konfiscējot neuzskaitītos apaļos kokmateriālus vai bez to konfiskācijas, bet juridiskajām personām – no viena tūkstoša līdz pieciem tūkstošiem latu, konfiscējot neuzskaitītos apaļos kokmateriālus vai bez to konfiskācijas."

2. Papildināt 215.1 panta pirmo daļu pēc skaitļa "155.6" ar skaitli "155.13".

3.  233.pantā:

aizstāt pirmajā daļā skaitļus un vārdus "80.1 un 81.pantā" ar skaitļiem un vārdiem "80.1, 81. un 155.13 pantā";

aizstāt otrās daļas 1.punktā vārdus "tūkstoš latiem" ar vārdiem "pieciem tūkstošiem latu".

4. Papildināt 257.pantu ar astoto daļu šādā redakcijā:

"Šajā pantā noteiktais neattiecas uz izņemtajiem apaļajiem kokmateriāliem, kuri atbilstoši normatīvajiem aktiem par apaļo kokmateriālu uzskaiti ir realizējami pirms lēmuma par to konfiskāciju pieņemšanas."

5.  304.pantā:

papildināt pirmās daļas 4.punktu pēc vārda "daļā" ar skaitli un vārdiem "un 155.13 pantā";

papildināt pirmās daļas 8.punktu pēc skaitļa un vārdiem "155.2 panta otrajā daļā" ar skaitli un vārdu "155.13 pantā".

 

 

 

 

 

 

Zemkopības ministra vietā –

vides ministrs

R.Vējonis

 

 

Likumprojekta “Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā”

anotācija

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

Lai sakārtotu koku un apaļo kokmateriālu uzskaites procesu darījumos un nodrošinātu valsts iekasēto nodokļu apjoma pieaugumu, ir sagatavots likumprojekts “Likums par koku un apaļo kokmateriālu uzskaiti darījumos”. Šobrīd spēkā esošie normatīvie akti neaptver visu pārkāpumu loku un atbilstošo atbildību, kuru būtu jāparedz par šī likuma neievērošanu. Nav noteikta arī sodu diferenciācija atkarībā no izdarītā pārkāpuma rakstura un no tā, vai pārkāpējs ir juridiska vai fiziska persona.

Atbildība par koku un apaļo kokmateriālu uzskaites kārtības pārkāpumiem nosakāma Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā.

2. Normatīvā akta projekta būtība

Paredzētie grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā ļaus diferencēt administratīvā soda apmēru par koku un apaļo kokmateriālu uzskaites kārtības neievērošanu atkarībā no pārkāpuma rakstura fiziskajām un juridiskajām personām, kuras ieguvušas īpašumā vai tiesiskā valdījumā augošus kokus vai apaļos kokmateriālus vai veic apaļo kokmateriālu uzglabāšanu, apstrādi vai pārstrādi.

Soda apmērs par administratīviem pārkāpumiem atkarībā no koku un apaļo kokmateriālu uzskaites kārtības pārkāpuma rakstura ir noteikts no desmit latiem līdz pieciem tūkstošiem latu, par apaļo kokmateriālu uzglabāšanas vietās konstatētiem neuzskaitītiem vai nezināmas izcelsmes apaļajiem kokmateriāliem paredzot iespēju tos konfiscēt.

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

Samazinoties nezināmas izcelsmes apaļo kokmateriālu plūsmas apjomam, palielināsies nodokļu ieņēmumi.

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Tiek veicināta godīga konkurence uzņēmējdarbībā un paaugstināsies Latvijas meža nozares konkurētspēja.

Precīzi definēts sankciju apmērs par katru konkrētu koku un apaļo kokmateriālu uzskaites pārkāpumu. Tas kontrolējošām institūcijām radīs iespēju kontrolēt apritē esošo kokmateriālu uzskaiti un pieņemt lēmumus par konkrētu sankciju piemērošanu.

3. Sociālo seku izvērtējums

Likumprojekts šo jomu neskar.

4. Ietekme uz vidi

Likumprojekts šo jomu neskar.

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

Likumprojekts šo jomu neskar.

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

Likumprojekts šo jomu neskar.

3. Finansiālā ietekme

Likumprojekts šo jomu neskar.

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Likumprojekts šo jomu neskar.

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

Likumprojekts šo jomu neskar.

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Papildus nepieciešams izdot likumprojektu “Likums par koku un apaļo kokmateriālu uzskaiti darījumos”, Ministru kabineta noteikumu projektus “Darījumu ar augošiem kokiem un apaļajiem kokmateriāliem uzskaites noteikumi”, “Grozījums Ministru kabineta 2001.gada 12.jūnija noteikumos Nr.252 “Kokmateriālu transporta pavadzīmes – rēķina lietošanas un noformēšanas kārtība”” un “Kārtība, kā izsolē realizējami apaļie kokmateriāli, par kuriem pieņemts lēmums tos konfiscēt vai nodot realizēšanai līdz lēmuma pieņemšanai par to konfiskāciju”. Attiecībā uz apaļo kokmateriālu uzmērīšanu Latvijas nacionālā standarta statusā reģistrēts standarts LVS 82:2003 “Apaļo kokmateriālu uzmērīšana” un tiek gatavots Ministru kabineta noteikumu projekts, kas šo standartu apstiprinās kā obligāti piemērojamu.

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Likumprojekts šo jomu neskar.

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Likumprojekts šo jomu neskar.

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Likumprojekts šo jomu neskar.

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

Likumprojekts šo jomu neskar.

2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/neatbilst)

Komentāri

Likumprojekts šo jomu neskar.

VI. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

Likumprojekts ir izskatīts un akceptēts Meža konsultatīvajā padomē, kurā darboties deleģēti pārstāvji no Latvijas meža īpašnieku asociācijas, asociācijas “Latvijas koks”, Latvijas Mežizstrādātāju savienības, Latvijas Kokapstrādes uzņēmēju un eksportētāju asociācijas, Latvijas Meža nozaru arodu biedrības, Latvijas Koksnes kvalitātes ekspertu savienības. Likumprojekts izskatīts arī Valsts ieņēmumu dienesta un Latvijas kokmateriālu eksportētāju asociācijas darba grupā.

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Atbalsta.

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Notikušas konsultācijas ar meža nozares interešu grupu pārstāvjiem, kuri atbalsta likumprojekta tālāku virzību.

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Konsultācijas nav notikušas.

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Papildus nodrošinājums nav nepieciešams, likuma grozījumu izpildi nodrošinās Valsts ieņēmumu dienests un Valsts meža dienests sadarbībā ar citām valsts institūcijām.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Publicējot informāciju presē likumdošanā noteiktajā kārtībā.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Likumdošanā noteiktā kārtībā.

 

Zemkopības ministrs M.Roze

 

 

 

 

03.20.12. 11:16

M.Graudums

7027593, Martins.Graudums@zm.gov.lv

Valsts sekretāre

Juridiskā departamenta direktore

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

L.Straujuma

 

S.Grigaļūna

 

 

D.Malzubre

 

M.Graudums