Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,                                                                                                                                  Likumprojekts trešajam lasījumam

vides  un reģionālās politikas komisija                                                                                                                 

Par koku un apaļo kokmateriālu uzskaiti darījumos

 (reģ. nr.674)

Otrajā lasījumā pieņemtā  redakcija

Priekšl.

nr.

Iesniegtie priekšlikumi

Komisijas

slēdziens

Redakcija, kādā atbildīgā komisija ierosina pieņemt

likumprojektu trešajā lasījumā

Par koku un apaļo kokmateriālu uzskaiti darījumos

 

 

 

Likums par koku un apaļo kokmateriālu uzskaiti darījumos

I nodaļa

 

 

 

I nodaļa

Vispārīgie noteikumi

 

 

 

Vispārīgie noteikumi

1.pants. Likumā ir lietoti šādi termini:

 

 

 

1.pants. Likumā ir lietoti šādi termini:

1) apaļie kokmateriāli – mizoti vai nemizoti koka stumbra nogriežņi, kuru garums pārsniedz vienu metru un tievgaļa caurmērs – trīs centimetrus;

 

 

 

1) apaļie kokmateriāli – mizoti vai nemizoti koka stumbra nogriežņi, kuru garums pārsniedz vienu metru un tievgaļa caurmērs – trīs centimetrus;

2) apjoms – koku vai apaļo kokmateriālu tilpums kubikmetros;

 

 

 

2) apjoms – koku vai apaļo kokmateriālu tilpums kubikmetros;

3) darījumi – darbības ar kokiem un apaļajiem kokmateriāliem, kas nodibina, groza vai izbeidz tiesiskās attiecības. Šis termins attiecināms arī uz apaļo kokmateriālu ieguvi vai izmantošanu, ja tos pēc apstrādes vai pārstrādes paredzēts izmantot darījumu veikšanai;

 

 

 

3) darījumi – darbības ar kokiem un apaļajiem kokmateriāliem, kas nodibina, groza vai izbeidz tiesiskās attiecības. Šis termins attiecināms arī uz apaļo kokmateriālu ieguvi vai izmantošanu, ja tos pēc apstrādes vai pārstrādes paredzēts izmantot darījumu veikšanai;

4) izcelsme – informācija darījumu apliecinošā dokumentā par koku ciršanas vietu un koku iepriekšējo īpašnieku vai tiesisko valdītāju vai par apaļo kokmateriālu iepriekšējo īpašnieku;

 

 

 

4) izcelsme – informācija darījumu apliecinošā dokumentā par koku ciršanas vietu un koku iepriekšējo īpašnieku vai tiesisko valdītāju vai par apaļo kokmateriālu iepriekšējo īpašnieku;

5) koki – koki, par kuriem saņemts ciršanas apliecinājums;

 

 

 

5) koki – koki, par kuriem saņemts ciršanas apliecinājums;

6) pagaidu uzglabāšanas vieta:

 

 

 

 

a) viena vai vairākas vienā īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esošas vienā kalendāra gadā izstrādātas cirsmas un tajās iegūto apaļo kokmateriālu nokraušanas vieta,

 

 

 

 

b) nokraušanas vieta tādiem apaļajiem kokmateriāliem, kuru ieguvei nav nepieciešams koku ciršanas apliecinājums;

 

 

 

 

 

1.

Juridiskais birojs

Izteikt 1. panta  6. punktu šādā redakcijā:

“6) pagaidu uzglabāšanas vieta - viena vai vairākas vienā īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esošas viena kalendārā gada cirsmas un tajās iegūto apaļo kokmateriālu nokraušanas vieta, kā arī tādu apaļo kokmateriālu nokraušanas vieta,  kuru ieguvei nav nepieciešams koku ciršanas apliecinājums;”
Atbalstīt

6) pagaidu uzglabāšanas vieta - viena vai vairākas vienā īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esošas viena kalendārā gada cirsmas un tajās iegūto apaļo kokmateriālu nokraušanas vieta, kā arī tādu apaļo kokmateriālu nokraušanas vieta,  kuru ieguvei nav nepieciešams koku ciršanas apliecinājums;

7) pastāvīgā uzglabāšanas vieta – vieta, kurā tiek uzglabāti apaļie kokmateriāli, kas paredzēti saimnieciskās darbības veikšanai, un kura nav pagaidu uzglabāšanas vieta;

     

7) pastāvīgā uzglabāšanas vieta – vieta, kurā tiek uzglabāti apaļie kokmateriāli, kas paredzēti saimnieciskās darbības veikšanai, un kura nav pagaidu uzglabāšanas vieta;

8) personiskais patēriņš – apaļo kokmateriālu ieguve no īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esošiem kokiem un to izmantošana īpašnieka vajadzībām, neveicot darījumus ar šiem kokmateriāliem vai no tiem iegūtajiem produktiem;

 

 

 

8) personiskais patēriņš – apaļo kokmateriālu ieguve no īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esošiem kokiem un to izmantošana īpašnieka vajadzībām, neveicot darījumus ar šiem kokmateriāliem vai no tiem iegūtajiem produktiem;

9) pieļaujamā novirze – maksimālais apaļo kokmateriālu apjoms, par kādu drīkst atšķirties faktiskais apjoms no dokumentētā apjoma, ņemot vērā mērīšanas precizitāti.

2.

Zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāre D. Lucaua

Izteikt 1. panta 9. punktu šādā redakcijā:

“9) pieļaujamā novirze – maksimālais apaļo kokmateriālu apjoms, par kādu drīkst atšķirties faktiskais apjoms no uzskaitītā apjoma, ņemot vērā mērīšanas precizitāti.”

Atbalstīt

9) pieļaujamā novirze – maksimālais apaļo kokmateriālu apjoms, par kādu drīkst atšķirties faktiskais apjoms no uzskaitītā apjoma, ņemot vērā mērīšanas precizitāti.

2.pants. Likuma mērķis ir izveidot koku un apaļo kokmateriālu vienotu uzskaites kārtību darījumos visos koku un apaļo kokmateriālu aprites posmos, kā arī veicināt godīgu konkurenci un nodokļu iekasēšanu.

 

 

Redakc.

precizēts

2.pants. Likuma mērķis ir ieviest koku un apaļo kokmateriālu vienotu uzskaites kārtību darījumos visos koku un apaļo kokmateriālu aprites posmos, kā arī veicināt godīgu konkurenci un nodokļu iekasēšanu.

 

 

3.pants. (1) Likums attiecas uz fiziskajām un juridiskajām personām, kuras ieguvušas īpašumā vai tiesiskajā valdījumā kokus vai apaļos kokmateriālus vai kuras veic apaļo kokmateriālu uzglabāšanu, apstrādi un pārstrādi.

 

 

 

 

 

3.pants. (1) Likums attiecas uz fiziskajām un juridiskajām personām, kuras ieguvušas īpašumā vai tiesiskajā valdījumā kokus vai apaļos kokmateriālus vai kuras veic apaļo kokmateriālu uzglabāšanu, apstrādi un pārstrādi.

(2) Personas, kuras veic   darījumus ar kokiem un apaļajiem kokmateriāliem, nosaka koku un apaļo kokmateriālu apjomu un šos darījumus uzskaita šā likuma III nodaļā noteiktajā kārtībā.

3.

Zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāre D. Lucaua

Izteikt 3. panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Personas, kuras veic   darījumus ar kokiem un apaļajiem kokmateriāliem, nosaka koku un apaļo kokmateriālu apjomu un veic uzskaiti šā likuma III nodaļā noteiktajā kārtībā.”

Atbalstīt

 (2) Personas, kuras veic   darījumus ar kokiem un apaļajiem kokmateriāliem, nosaka koku un apaļo kokmateriālu apjomu un veic uzskaiti šā likuma III nodaļā noteiktajā kārtībā.

(3) Ja koki vai apaļie kokmateriāli paredzēti personiskajam patēriņam, tos uzskaita šā likuma IV nodaļā noteiktajā kārtībā.

 

 

 

(3) Ja koki vai apaļie kokmateriāli paredzēti personiskajam patēriņam, tos uzskaita šā likuma IV nodaļā noteiktajā kārtībā.

II nodaļa

 

 

 

II nodaļa

Koku un apaļo kokmateriālu apjoma noteikšana

 

 

 

Koku un apaļo kokmateriālu apjoma noteikšana

4.pants. Koku apjomu nosaka atbilstoši Meža valsts reģistrā norādītajiem inventarizācijas datiem vai izmantojot metodes, kas nodrošina mērīšanas precizitāti ar pieļaujamo kļūdu līdz 10 procentiem.

 

 

 

4.pants. Koku apjomu nosaka atbilstoši Meža valsts reģistrā norādītajiem inventarizācijas datiem vai izmantojot metodes, kas nodrošina mērīšanas precizitāti ar pieļaujamo kļūdu līdz 10 procentiem.

5.pants. (1) Apaļo kokmateriālu apjomu nosaka, uzmērot tos saskaņā ar apaļo kokmateriālu uzmērīšanas Latvijas nacionālo standartu.

 

 

 

5.pants. (1) Apaļo kokmateriālu apjomu nosaka, uzmērot tos saskaņā ar apaļo kokmateriālu uzmērīšanas Latvijas nacionālo standartu.

 (2)  Latvijas nacionālā standarta obligātu piemērošanu nosaka  Ministru kabinets.

 

 

 < /span>

 (2)  Latvijas nacionālā standarta obligātu piemērošanu nosaka  Ministru kabinets.

6.pants. (1) Ja kāda no darījumā iesaistītajām pusēm nepiekrīt koku vai apaļo kokmateriālu uzmērījuma rezultātiem, apjoma noteikšanai pieaicina koku vai apaļo kokmateriālu uzmērīšanas jomā akreditētu organizāciju (turpmāk – akreditēta organizācija).

 

 

Redakc.

precizēta

6.pants. (1) Ja kāda no darījuma pusēm nepiekrīt koku vai apaļo kokmateriālu uzmērījuma rezultātiem, apjoma noteikšanai pieaicina koku vai apaļo kokmateriālu uzmērīšanas jomā akreditētu organizāciju (turpmāk – akreditēta organizācija).

(2) Akreditētas organizācijas slēdz profesionālās darbības riska (civiltiesiskās atbildības) apdrošināšanas līgumu (turpmāk — civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgums).

 

 

 

(2) Akreditētas organizācijas slēdz profesionālās darbības riska (civiltiesiskās atbildības) apdrošināšanas līgumu (turpmāk — civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgums).

(3) Akreditācijas prasības organizācijām, kuras darbojas apaļo kokmateriālu uzmērīšanas jomā, kā arī minimālo summu, par kādu šīs organizācijas var slēgt civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu, nosaka Ministru kabinets.

 

 

 

 

(3) Akreditācijas prasības organizācijām, kuras darbojas apaļo kokmateriālu uzmērīšanas jomā, kā arī minimālo summu, par kādu šīs organizācijas var slēgt civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu, nosaka Ministru kabinets.

III nodaļa

 

 

 

III nodaļa

Koku un apaļo kokmateriālu uzskaites kārtība darījumos

 

 

 

Koku un apaļo kokmateriālu uzskaites kārtība darījumos

7.pants. Atbilstoši šā likuma  4. un 5. panta prasībām  noteiktais koku un apaļo kokmateriālu apjoms atspoguļojams darījumu dokumentos.

 

 

 

7.pants. Atbilstoši šā likuma  4. un 5. panta prasībām  noteiktais koku un apaļo kokmateriālu apjoms atspoguļojams darījumu dokumentos.

8.pants.  (1) Koku vai  apaļo kokmateriālu uzskaiti darījumos pagaidu vai pastāvīgajās uzglabāšanas vietās veic tādā veidā, lai varētu noteikt koku un apaļo kokmateriālu  izcelsmi un apjomu, kā arī izsekot darījumu norisei.

 

 

 

8.pants.  (1) Koku vai  apaļo kokmateriālu uzskaiti darījumos pagaidu vai pastāvīgajās uzglabāšanas vietās veic tādā veidā, lai varētu noteikt koku un apaļo kokmateriālu  izcelsmi un apjomu, kā arī izsekot darījumu norisei.

(2) Ja koku ciršanas apliecinājumā norādītais koku un pēc šo koku ciršanas iegūto (neveicot darījumu) apaļo kokmateriālu apjoms atšķiras vairāk par pieļaujamo novirzi, tad par patieso apjomu uzskata cirsmā iegūto apaļo kokmateriālu apjomu.

4.

Zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāre D. Lucaua

Izteikt 8. panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Ja koku ciršanas apliecinājumā norādītais koku un pēc šo koku ciršanas iegūto (neveicot darījumu) apaļo kokmateriālu apjoms atšķiras vairāk par pieļaujamo novirzi, tad faktiskais apjoms ir cirsmā iegūtais apaļo kokmateriālu apjoms.”

Atbalstīt

 (2) Ja koku ciršanas apliecinājumā norādītais koku un pēc šo koku ciršanas iegūto (neveicot darījumu) apaļo kokmateriālu apjoms atšķiras vairāk par pieļaujamo novirzi, tad faktiskais apjoms ir cirsmā iegūtais apaļo kokmateriālu apjoms.

 (3) Pieļaujamā novirze ir 10 procenti no apaļo kokmateriālu uzskaitītā apjoma.

 

 

 

(3) Pieļaujamā novirze ir 10 procenti no uzskaitītā apaļo kokmateriālu apjoma.

 

 

 

9.pants. (1) Ja persona, kas nav meža īpašnieks vai tiesiskais valdītājs, nopērk kokus, tā ir atbildīga par attiecīgajā cirsmā faktiski iegūto apaļo kokmateriālu apjomu.

5.

Juridiskais birojs

Aizstāt 9. panta pirmajā daļā vārdu “nopērk” ar vārdiem “iegūst īpašumā”.

Atbalstīt

9.pants. (1) Ja persona, kas nav meža īpašnieks vai tiesiskais valdītājs, iegūst īpašumā kokus, tā ir atbildīga par attiecīgajā cirsmā faktiski iegūto apaļo kokmateriālu apjomu.

(2) Meža īpašnieks vai tiesiskais valdītājs informāciju par faktiski iegūto apaļo kokmateriālu apjomu pievieno saimnieciskās darbības pārskatam. Pārskatu iesniedz Valsts meža dienestam Meža likumā noteiktajā kārtībā.

 

6.

Atbildīgā komisija

Izteikt 9. panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Informāciju par pārdoto koku un apaļo kokmateriālu apjomu meža īpašnieks vai tiesiskais valdītājs pievieno saimnieciskās darbības pārskatam. Pārskatu iesniedz Valsts meža dienestam Meža likumā noteiktajā kārtībā.”

Atbalstīt

 (2) Informāciju par pārdoto koku un apaļo kokmateriālu apjomu meža īpašnieks vai tiesiskais valdītājs pievieno saimnieciskās darbības pārskatam. Pārskatu iesniedz Valsts meža dienestam Meža likumā noteiktajā kārtībā.

10.pants. Koku un apaļo kokmateriālu uzskaites kārtību, uzskaiti un darījumus apliecinošos dokumentus, kā arī personisko patēriņu apliecinošos dokumentus, to reģistrācijas kārtību un glabāšanas noteikumus reglamentē Ministru kabinets.

 

 

 

 

10.pants. Koku un apaļo kokmateriālu uzskaites kārtību, uzskaiti un darījumus apliecinošos dokumentus, kā arī personisko patēriņu apliecinošos dokumentus, to reģistrācijas kārtību un glabāšanas noteikumus  reglamentē Ministru kabinets.

IV nodaļa

 

 

 

IV nodaļa

Personiskajam patēriņam izmantojamo apaļo kokmateriālu uzskaites kārtība

 

 

 

Personiskajam patēriņam izmantojamo apaļo kokmateriālu uzskaites kārtība

11.pants. (1) Ja apaļos kokmateriālus izmanto personiskajam patēriņam, to apjomu nosaka, izmantojot metodes, kas nodrošina mērīšanas precizitāti ar pieļaujamo novirzi līdz 10 procentiem.

7.

Zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāre D. Lucaua

Izteikt 11. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“11.pants. (1) Ja apaļos kokmateriālus izmanto personiskajam patēriņam, to apjomu nosaka, izmantojot metodes, kas nodrošina mērīšanas precizitāti ar pieļaujamo kļūdu līdz 10 procentiem.”

Atbalstīt

11.pants. (1) Ja apaļos kokmateriālus izmanto personiskajam patēriņam, to apjomu nosaka, izmantojot metodes, kas nodrošina mērīšanas precizitāti ar pieļaujamo kļūdu līdz 10 procentiem.

(2) Par personiskajam patēriņam iegūtajiem apaļajiem kokmateriāliem meža īpašnieks vai tiesiskais valdītājs veic uzskaiti, norādot faktiski iegūto apaļo kokmateriālu apjomu, koku sugu, to ieguves vietu un izmantošanas mērķi.

 

 

 

Redakc.

precizēta

(2) Meža īpašnieks vai tiesiskais valdītājs veic personiskajam patēriņam iegūto apaļo kokmateriālu uzskaiti, norādot faktiski iegūto apaļo kokmateriālu apjomu, koku sugu, to ieguves vietu un izmantošanas mērķi.

 

 

(3) Meža īpašnieks vai tiesiskais valdītājs datus par personiskajam patēriņam izmantoto apaļo kokmateriālu apjomu pievieno saimnieciskās darbības pārskatam. Pārskatu iesniedz Valsts meža dienestam Meža likumā noteiktajā kārtībā.

 

 

 

Redakc.

precizēta

(3) Datus par personiskajam patēriņam izmantoto apaļo kokmateriālu apjomu meža īpašnieks vai tiesiskais valdītājs pievieno saimnieciskās darbības pārskatam. Pārskatu iesniedz Valsts meža dienestam Meža likumā noteiktajā kārtībā.

V nodaļa

 

 

 

V nodaļa

Atbildība par likuma pārkāpumiem, zaudējumu atlīdzināšana, uzraudzība un kontrole

 

 

 

Atbildība par likuma pārkāpumiem, zaudējumu atlīdzināšana, uzraudzība un kontrole

12.pants. (1) Par šā li­ku­ma pār­kā­pu­miem vainīgās per­so­nas sau­ca­mas pie nor­ma­tī­va­jos ak­tos no­teik­tās at­bil­dī­bas.

 

 

 

12.pants. (1) Par šā li­ku­ma pār­kā­pu­miem vainīgās per­so­nas sau­ca­mas pie nor­ma­tī­va­jos ak­tos no­teik­tās at­bil­dī­bas.

(2)Ja nor­ma­tī­va­jos ak­tos no­teik­ta­jā kār­tī­bā kon­sta­tēts, ka ko­ku vai apa­ļo kok­ma­te­ri­ālu fak­tis­kais ap­joms ir ma­zāks par uzskaitīto ap­jo­mu un star­pī­ba pār­sniedz pie­ļau­ja­mo no­vir­zi, ­mak­sājama so­da nau­da. So­da nau­das ap­mērs ir 0,1 mi­ni­mā­lā mē­neš­al­ga par kat­ru ku­bik­met­ru, un to aprēķina, no uzskaitītā apjoma atņemot faktiskā apjoma un pieļaujamās novirzes summu. So­da nau­da ie­skai­tā­ma valsts bu­dže­tā.

8

Atbildīgā komisija

Izteikt 12. panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2)Ja pagaidu vai pastāvīgajā uzglabāšanas vietā nor­ma­tī­va­jos ak­tos no­teik­ta­jā kār­tī­bā kon­sta­tēts, ka ko­ku vai apa­ļo kok­ma­te­ri­ālu fak­tis­kais ap­joms ir ma­zāks par uzskaitīto ap­jo­mu un star­pī­ba pār­sniedz pie­ļau­ja­mo no­vir­zi, ­mak­sājama so­da nau­da. Starpību, par kuru jāmaksā soda nauda, aprēķina no uzskaitītā apjoma atņemot faktiskā apjoma un pieļaujamās novirzes summu. So­da nau­das likme ir 0,1 mi­ni­mā­lā mē­neš­al­ga par kat­ru aprēķinātās starpības ku­bik­met­ru. So­da nau­da ie­skai­tā­ma valsts bu­dže­tā.”

Atbalstīt

(2)Ja pagaidu vai pastāvīgajā uzglabāšanas vietā nor­ma­tī­va­jos ak­tos no­teik­ta­jā kār­tī­bā kon­sta­tēts, ka ko­ku vai apa­ļo kok­ma­te­ri­ālu fak­tis­kais ap­joms ir ma­zāks par uzskaitīto ap­jo­mu un star­pī­ba pār­sniedz pie­ļau­ja­mo no­vir­zi, ­mak­sājama so­da nau­da. Starpību, par kuru jāmaksā soda nauda, aprēķina no uzskaitītā apjoma atņemot faktiskā apjoma un pieļaujamās novirzes summu. So­da nau­das likme ir 0,1 mi­ni­mā­lā mē­neš­al­ga par kat­ru aprēķinātās starpības ku­bik­met­ru. So­da nau­da ie­skai­tā­ma valsts bu­dže­tā.

 

 (3) Ja pagaidu vai pastāvīgajā uzglabāšanas vietā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā konstatēts, ka apaļo kokmateriālu faktiskais apjoms ir lielāks par uzskaitīto apjomu un starpība pārsniedz pieļaujamo novirzi, tad šī kokmateriālu starpība, kuru aprēķina no faktiskā apjoma atņemot uzskaitītā apjoma un pieļaujamās novirzes summu, tiek izņemta un atzīta par ātri bojājošos mantu.

9.

Juridiskais birojs

Izslēgt 12. panta trešajā daļā vārdus “un atzīta par ātri bojājošos mantu”,

 papildināt pantu ar teikumu šādā redakcijā:

“Apaļie kokmateriāli atzīstami par ātri bojājošos mantu”.

Atbalstīt

 

 

 

 

 

Redakc.

precizēta

(3) Ja pagaidu vai pastāvīgajā uzglabāšanas vietā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā konstatēts, ka apaļo kokmateriālu faktiskais apjoms ir lielāks par uzskaitīto apjomu un starpība pārsniedz pieļaujamo novirzi, šai starpībai atbilstošie kokmateriāli tiek izņemti. Starpību aprēķina, no faktiskā apjoma atņemot uzskaitītā apjoma un pieļaujamās novirzes summu. Apaļie kokmateriāli  atzīstami par ātri bojājošos mantu.

13.pants. Likumā noteiktās kārtības ievērošanas uzraudzību un kontroli atbilstoši kompetencei nodrošina Valsts ieņēmumu dienests sadarbībā ar Valsts meža dienestu un citām valsts institūcijām.

 

 

Redakc.

precizēts

13.pants. Likumā noteiktās kārtības ievērošanas uzraudzību un kontroli atbilstoši savai kompetencei nodrošina Valsts ieņēmumu dienests sadarbībā ar Valsts meža dienestu un citām valsts institūcijām.

Pārejas noteikumi

10.

Atbildīgā komisija

Izteikt Pārejas noteikumus šādā redakcijā:

“Pārejas noteikums

Atbalstīt

Pārejas noteikums

1.Līdz ......Ministru kabinets nosaka šā li­ku­ma 5.pan­ta ot­ra­jā da­ļā mi­nē­tā Latvijas nacionālā standarta obligātu piemērošanu.

2. Līdz šā li­ku­ma 5.pan­ta ot­ra­jā da­ļā mi­nē­tā Latvijas  na­ci­onā­lā stan­dar­ta piemērošanas no­teik­ša­nai apa­ļos kok­ma­te­ri­ālus uz­mē­ra, no­dro­ši­not mē­rī­ša­nas pre­ci­zi­tā­ti ar pie­ļau­ja­mo novirzi līdz 10 pro­cen­tiem.

 

Ministru kabinets līdz 2005. gada 1. jūlijam izdod šī likuma 5., 6. un 10. pantā minētos noteikumus.”

 

Ministru kabinets līdz 2005. gada 1. jūlijam izdod šī likuma 5., 6. un 10. pantā minētos noteikumus.

 

11.

Atbildīgā komisija

Papildināt likumprojektu ar normu par likuma spēkā stāšanos šādā redakcijā:

“Likums stājas spēkā 2005. gada 1. jūlijā.”

 

Atbalstīt

Likums stājas spēkā 2005. gada 1. jūlijā.