Likumprojekts

Likumprojekts

Grozījumi Vispārējās izglītības likumā

Izdarīt Vispārējās izglītības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1999, 14., 17., 21.nr.; 2000, 15., 19.nr.; 2002, 24.nr.) šādus grozījumus:

1. Izslēgt 4.panta 3.punktu.

2. Papildināt 5.panta 6.punktu pēc vārdiem "speciālās izglītības iestādēs" ar vārdiem "pirmsskolas izglītības grupās".

3. Izteikt 16.panta 4.punktu šādā redakcijā:

"4) mācību sasniegumu vērtēšanas formas un kārtību."

4. Papildināt 18.pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Pēc saskaņošanas ar Izglītības un zinātnes ministriju izglītības iestāde var īstenot Starptautiskā bakalaurāta izstrādātās vispārējās izglītības programmas. Izglītības iestāde, kura ir ieguvusi tiesības īstenot Starptautiskā bakalaurāta izstrādāto vispārējās izglītības programmu, reģistrē to Izglītības un zinātnes ministrijas izglītības programmu reģistrā. Starptautiskā bakalaurāta izstrādātajā vispārējās izglītības programmā iegūtā izglītība Latvijā tiek atzīta."

5. Izteikt 19.panta pirmās daļas 4.punktu šādā redakcijā:

"4) mācību sasniegumu vērtēšanas kritēriji un metodiskie paņēmieni;".

6. Aizstāt 24.panta pirmajā daļā vārdus "pirmsskolas izglītības iestādēm" ar vārdiem "izglītības iestādēm".

7. Papildināt 30.pantu ar sesto daļu šādā redakcijā:

"(6) Pamatizglītības programmā dažos mācību priekšmetos mācību procesu var organizēt vienā no Eiropas Savienības oficiālajām valodām un latviešu valodā bilingvāli. Valodu lietojumu atbilstoši izglītības saturam nosaka valsts vispārējās izglītības standarts."

8. Izteikt 33.panta pirmo un otro punktu šādā redakcijā:

"1) 1.klasē – 22 mācību stundas;

2) 2.klasē – 23 mācību stundas;".

9. Izteikt 35.pantu šādā redakcijā:

"35.pants. Mācību stundas ilgums pamatizglītības iestādēs

Mācību stundas ilgums no 1.klases līdz 9.klasei ir 40–45 minūtes. Mācību stundu ilgumu nosaka izglītības iestādes vadītājs."

10. Papildināt 42.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Vidējās izglītības programmā dažos mācību priekšmetos mācību procesu var organizēt vienā no Eiropas Savienības oficiālajām valodām un latviešu valodā bilingvāli. Valodu lietojumu atbilstoši izglītības saturam nosaka valsts vispārējās izglītības standarts."

11. Izteikt pārejas noteikumu 3.punktu šādā redakcijā:

"3. Līdz 2006.gada 1.septembrim republikas pilsētu un rajonu pašvaldību pārziņā esošo internātskolu (izņemot speciālās internātskolas) uzturēšanas izdevumus finansē no valsts budžeta mērķdotācijas."

12. Papildināt pārejas noteikumus ar 10. un 11.punktu šādā redakcijā:

"10. Līdz 2005.gada 31.augustam mācību slodze nedēļā vienā pamatizglītības programmā 1.klasē nedrīkst pārsniegt 20 mācību stundas.

11. Līdz 2006.gada 31.augustam mācību slodze nedēļā vienā pamatizglītības programmā 2.klasē nedrīkst pārsniegt 22 mācību stundas."

Pārejas noteikums

Šā likuma 9.pants stājas spēkā 2004.gada 1.septembrī.

 

 

 

 

 

 

 

Izglītības un zinātnes ministrs

K.Šadurskis

 

 

 

 

Likumprojekta

“Grozījumi Vispārējās izglītības likumā”

anotācija

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

Vispārējās izglītības likuma 4.panta 3.apakšpunkts deleģē Ministru kabinetam uzdevumu noteikt vispārējās izglītības iestāžu materiālā un finansiālā nodrošinājuma minimumu. Šajā deleģējumā iekļautais saturs ir izklāstīts šādos spēkā esošos normatīvajos aktos:

par iestādes materiālo nodrošinājumu – 2002.gada 27.decembra Ministru kabineta noteikumos Nr.596 “Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno pirmskolas izglītības programmas” un 2002.gada 27.decembra Ministru kabineta noteikumos Nr.610 “Higiēnas prasības vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības iestādēm”;

par finansējumu (pedagogu darba samaksai un uzturēšanas izdevumiem) – 2001.gada 13.septembra Ministru kabineta noteikumos Nr.399 “Noteikumi par vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmu īstenošanas izmaksu minimumu uz vienu izglītojamo (gadā)” un 2001.gada 23.augusta Ministru kabineta noteikumos Nr.381 “Noteikumi par vispārējās pirmsskolas un speciālās pirmsskolas programmu īstenošanas izmaksu minimumu uz vienu izglītojamo ”;

par inventāru un palīgpersonāla skaitu speciālās izglītības iestādēs un internātskolās – Ministru kabineta 2000.gada 4.aprīļa noteikumos Nr.135 “Noteikumi par kvalificēta personāla skaitu un aprīkojumu vispārējās bērnu aprūpes un audzināšanas iestādēs”;

par uzturēšanas izdevumiem vienam izglītojamajam gadā internātskolas tipa izglītības iestādē - 2001.gada 1.novembra Ministru kabineta noteikumos Nr. 493 “Speciālās izglītības iestāžu, vispārējās izglītības iestāžu speciālās izglītības klašu (grupu) un internātskolu finansēšanas kārtība”.

Likuma 16. un 19.pantu redakcija nav saskaņota ar Izglītības likumā noteikto.

Likumā nav paredzēta starptautiski atzītu izglītības programmu (kā Starptautiskā bakalaurāta organizācijas izglītības programmas) īstenošanas kārtība Latvijā.

Vispārējās izglītības likumā noteiktā mācību slodze pamatizglītībā 1. un 2.klasei (20 un 22 mācību stundas) pamatizglītības programmās ir neatbilstoša jaunajām mācību metodēm un izglītības saturam.

Likums nenosaka iespēju dažus mācību priekšmetus mācīt kādā no svešvalodām, bet regulē tikai latviešu un mazākumtautību valodu lietojumu.

Pārejas noteikumos paredzētais finansējuma termiņš no valsts budžeta mērķdotācijas internātskolu uzturēšanai jāpagarina par pusotru gadu.

2. Normatīvā akta projekta būtība

Likumprojekts paredz izslēgt no Vispārējās izglītības likuma punktu, kura būtība ir noteikta Izglītības likumā, nosakot 14.panta dažādos punktos izglītības programmu īstenošanas izmaksu minimumu uz vienu izglītojamo, pedagogu darba samaksas kārtību un darba samaksas lielumu, kārtību, kādā valsts organizē un finansē mācību līdzekļu izdošanu un iegādi, finansēšanas kārtību speciālās izglītības iestādēs un vispārējās izglītības iestāžu speciālās izglītības klasēs un internātskolās, kārtību, kādā valsts finansē pamatizglītības, vidējās izglītības un augstākās izglītības programmas, kuras īsteno privātās izglītības iestādes, u.c.

Likumprojekts saskaņo Vispārējās izglītības likumā noteikto ar Izglītības likumā noteikto par mācību sasniegumu vērtēšanu mācību priekšmeta standartā un mācību priekšmeta programmā.

Likumprojekts papildina Vispārējās izglītības likumu ar punktu, kas regulē Starptautiskā bakalaurāta izglītības programmu īstenošanas kārtību Latvijā.

Palielinot izglītojamo mācību slodzi par 2 mācību stundām 1.klasē un par 1 mācību stundu 2.klasē tiek nodrošināta iespēja īstenot pamatizglītības satura reformu, izmantot jaunākās mācību metodes, pārejas noteikumos nosakot, ka šie grozījumi stājas spēkā attiecīgi 2005. un 2006.gada 1.septembrī.

Likumprojekts papildina Vispārējās izglītības likumu ar punktiem, kas ļauj dažos mācību priekšmetos mācību procesu organizēt kādā svešvalodā, tā sekmējot svešvalodu apguvi un integrāciju Eiropā.

Likumprojekts pagarina pārejas noteikumos paredzēto finansējuma termiņu no valsts budžeta mērķdotācijas internātskolu uzturēšanai par pusotru gadu.

3. Cita informācija

Nav.

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme

uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

Likumprojekts šo jomu neskar.

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procesu vienkāršošanu

Likumprojekts uzņēmējdarbības vidē regulējumus nemaina, bet Starptautiskā bakalaurāta programmas pieejamība, kā arī Eiropas Savienības valodu apguves paplašināšana ir pozitīvs faktors uzņēmējdarbības vides uzlabošanā, jo piedāvā izglītības iespējas ārvalstu uzņēmēju bērniem, kuri dzīvo un iegūst izglītību Latvijā.

3. Sociālo seku izvērtējums

Starptautiskā bakalaurāta programmas pieejamība, kā arī Eiropas Savienības valodu apguves paplašināšana palielinās jauniešu iespējas iegūt izglītību visās Eiropas un pasaules augstskolās, līdz ar to palielinot izredzes darba tirgū, netieši paaugstinot viņu iespējamo dzīves līmeni.

Mācību slodzes palielināšana par dažām mācību stundām sākumskolā dos iespēju bērniem pilnīgāk apgūt pamatprasmju pašus pamatus, tajā skaitā sociālo zinību jomā, tādējādi samazinot problēmas tālākajā izglītības ieguves ceļā.

4. Ietekme uz vidi

Likumprojekts šo jomu neskar.

5. Cita informācija

Nav.

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme

uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji 5 gadu laikā pēc kārtējā gada

1

2

3

4

5

6

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

Normatīvais akts šo jomu neskar.

Normatīvais akts šo jomu neskar.

Normatīvais akts šo jomu neskar.

Normatīvais akts šo jomu neskar.

 

2.Izmaiņas budžeta izdevumos

Normatīvais akts tiek īstenots budžeta ietvaros.

Normatīvais akts tiek īstenots budceta ietvaros.

Normatīvais akts tiek īstenots budžeta ietvaros.

Normatīvais akts tiek īstenots budžeta ietvaros.

 

3.Finansiālā ietekme

Ietekmes nav.

Ietekmes nav.

Ietekmes nav.

Ietekmes nav.

 

4.Prognozējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Ietekmes nav.

Ietekmes nav.

Ietekmes nav.

Ietekmes nav.

 

5.Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

Ietekmes nav.

Ietekmes nav.

Ietekmes nav.

Ietekmes nav.

 

6.Cita informācija

Samazinoties izglītojamo skaitam, pasākumu varēs finansēt no mērķdotācijas republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām - pašvaldību pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas

obligātajām iemaksām šādā apjomā:

1235 1.klašu komplekti x 2/21 x Ls 145 + piemaksa 10% + soc.nod. 24,09% = Ls 22 869 mēnesī

Kopā gadā Ls 274 428

1328 2.klašu komplekti x 1/21 x Ls 145 + piemaksa 10% + soc.nod. 24,09% = Ls 11 475 mēnesī

Kopā gadā Ls 137 700

 

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti. Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt

Jāizdara grozījumi MK 2001.gada 20.novembra noteikumos Nr.493 „Speciālās izglītības iestāžu, vispārējās izglītības iestāžu speciālās izglītības klašu (grupu) un internātskolu finansēšanas kārtība”. Grozījumu projekts ir izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē un tiks virzīts tālāk pēc likumprojekta pieņemšanas Saeimā.

2.Cita informācija

Nav.

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Latvijas Republikas normatīvo aktu harmonizācija ar Eiropas Savienības direktīvām.

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Likumprojekts šo jomu neskar.

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Likumprojekts šo jomu neskar.

4. Atbilstības izvērtējums

 

Likumprojekta 4., 9. un 12.punkts

Eiropas Padomes 1977.gada 25.jūlija direktīvas 77/486/EEC par viesstrādnieku bērnu izglītību 3.pants

Atbilst

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskām organizācijām konsultācijas ir notikušas

Projekts nosūtīts saskaņošanai LIVA un LIZDA.

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

LIVA izteiktie iebildumi ir ņemti vērā.

LIZDA kopumā likumprojektu atbalsta, izteiktie iebildumi ir ņemti vērā.

3. Kādi sabiedriskās informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Ir informētas pašvaldību izglītības pārvaldes un saņemtas pozitīvas atsauksmes.

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Nav.

5.Cita informācija

Nav.

 

 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldības puses – vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Likumprojekta izpilde notiks esošo institūciju funkciju ietvaros.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Normatīvais akts tiks publicēts valdības oficiālajā laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” un publicēts Izglītības un zinātnes ministrijas interneta mājas lapā.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Likumprojekts šo jomu neskar.

4. Cita informācija

Nav.

 

Izglītības un zinātnes ministrs K.Šadurskis

 

 

 

 

 

 

 

Izglītības un zinātnes ministrs

Valsts sekretāre

Juridiskā dienesta vadītājs

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

       

K.Šadurskis

S.Veģere

E.Martinsons

A.Birzniece

G.Vasiļevskis

 

 

 

 

 

 

 

2004.01.20. 8:59

1193 vārdi

G.Vasiļevskis

7047944, guntis.vasilevskis@izm.gov.lv