Likumprojekts

Likumprojekts

Grozījumi Augu aizsardzības likumā

Izdarīt Augu aizsardzības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1999, 2.nr.) šādus grozījumus:

1. 1.pantā:

izteikt 3.punktu šādā redakcijā:

"3) augu aizsardzības līdzekļi:

a) darbīgās vielas vai preparāti, kas sagatavoti piegādei lietotājam gatavā veidā un satur vienu vai vairākas darbīgās vielas. Tie paredzēti augu vai augu produktu aizsardzībai pret augiem kaitīgajiem organismiem vai šo organismu iedarbības novēršanai, augu dzīvības procesu ietekmēšanai (izņemot dzīvības procesu ietekmēšanu ar barošanu (piemēram, augšanas regulētāji)), augu produktu saglabāšanai (izņemot konservantus), nevēlamo augu vai augu daļu iznīcināšanai un augu nevēlamas augšanas novēršanai,

b) dzīvie organismi – parazīti, plēsēji vai augu ekstrakti, kas sagatavoti piegādei lietotājam gatavā veidā. Tie paredzēti augu vai augu produktu aizsardzībai pret augiem kaitīgajiem organismiem vai šo organismu iedarbības novēršanai, augu dzīvības procesu ietekmēšanai (izņemot dzīvības procesu ietekmēšanu ar barošanu (piemēram, augšanas regulētāji)), augu produktu saglabāšanai (izņemot konservantus), nevēlamo augu vai augu daļu iznīcināšanai un augu nevēlamas augšanas novēršanai;";

izteikt 8.punktu šādā redakcijā:

"8) augu aizsardzības līdzekļa atliekas - viena vai vairākas vielas (ieskaitot šo vielu metabolītus un tām sadaloties vai ķīmiski reaģējot radušās vielas), kas pēc augu aizsardzības līdzekļu lietošanas paliek augos, augu produktos vai uz tiem, dzīvnieku produktos, ko izmanto pārtikā, kā arī vidē;";

papildināt pantu ar 9., 10., 11., 12. un 13.punktu šādā redakcijā:

"9) augu aizsardzības līdzekļa izplatīšana - tirdzniecība, jebkura piegāde (arī ievešana Eiropas Kopienas teritorijā) par maksu vai bez maksas, izņemot piegādi uzglabāšanai, lai pēc tam augu aizsardzības līdzekli nosūtītu ārpus Eiropas Kopienas teritorijas vai iznīcinātu;

10) augu aizsardzības līdzekļa reģistrācija - administratīvais akts, ar kuru piešķir tiesības augu aizsardzības līdzekļa izplatīšanai un lietošanai Latvijā;

11) vide - ūdens, gaiss, zeme, augsne, savvaļas faunas un floras sugas un jebkura to savstarpēja mijiedarbība, kā arī jebkura to saistība ar dzīvajiem organismiem;

12) integrētā augu aizsardzība - bioloģisku, biotehnoloģisku, ķīmisku vai augu selekcijas pasākumu kombinēšana un kombināciju racionāla izmantošana, lai maksimāli samazinātu augu aizsardzības līdzekļa lietošanu kaitīgo organismu populācijas uzturēšanai tādā līmenī, kas nerada ekonomiski nepieļaujamus bojājumus vai zudumus;

13) labas pētījumu prakses principi - normatīvajos aktos par augu aizsardzības līdzekļu reģistrāciju noteikto prasību kopums augu aizsardzības līdzekļu efektivitātes novērtēšanai lauka izmēģinājumos un apstākļos, kuros tiek plānoti un veikti izmēģinājumi, kā arī reģistrēti un analizēti dati."

2. 2.pantā:

papildināt pantu pēc vārdiem "valsts teritorijā" ar vārdiem "un Eiropas Kopienā";

aizstāt vārdu "pesticīdu" ar vārdiem "augu aizsardzības līdzekļu".

3. 4.pantā:

izteikt ceturtās daļas 7.punktu šādā redakcijā:

"7) izsniedz kaitīgo organismu, augu, augu produktu un ar tiem saskarē nonākušo zinātnes, izmēģinājumu vai šķirņu selekcijas vajadzībām paredzēto priekšmetu ievešanas, pārvietošanas vai izvešanas atļauju;";

izteikt ceturtās daļas 9.punktu šādā redakcijā:

"9) veic augu kaitīgo organismu riska analīzi;";

papildināt ceturto daļu ar 10.punktu šādā redakcijā:

"10) izsniedz personai sertifikātu, kas apliecina, ka efektivitātes pārbaudes pētījumi tiek veikti saskaņā ar labas pētījumu prakses principiem.";

izteikt piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Valsts augu aizsardzības dienesta inspektoriem, veicot uzraudzību un kontroli, ir šādas tiesības:

1) pārbaudīt, vai tiek ievērotas normatīvo aktu prasības augu aizsardzības jomā;

2) bez iepriekšēja brīdinājuma apmeklēt personas, kuras darbojas augu aizsardzības jomā, pieprasīt un saņemt dokumentus un informāciju, kā arī ņemt paraugus laboratoriskai izmeklēšanai;

3) apturēt vai aizliegt darbības, kas neatbilst normatīvo aktu prasībām augu aizsardzības jomā.";

papildināt septīto daļu pēc vārda "jomā" ar vārdiem "un informācijas sniegšanu Eiropas Komisijai, Eiropas Savienības dalībvalstīm un starptautiskajām organizācijām";

papildināt pantu ar astoto, devīto un desmito daļu šādā redakcijā:

"(8) Eiropas Komisijas un Eiropas Savienības dalībvalstu eksperti kopīgi ar Valsts augu aizsardzības dienesta amatpersonām var veikt kontroli Valsts augu aizsardzības dienesta uzraudzības objektos Latvijā.

(9) Valsts augu aizsardzības dienesta lēmums par fitosanitārā pasākuma piemērošanu un augu aizsardzības līdzekļa izplatīšanas vai lietošanas apturēšanu vai aizliegšanu izpildāms nekavējoties.

(10) Iesnieguma iesniegšana vai pieteikuma iesniegšana tiesai neaptur Valsts augu aizsardzības dienesta izdotā administratīvā akta darbību. Dienesta direktors ir tiesīgs ar rakstisku lēmumu apturēt adresātam nelabvēlīga administratīvā akta darbību, ja saņemts personas iesniegums par administratīvā akta darbības apturēšanu."

 

4. 5.pantā:

izteikt 1.punktu šādā redakcijā:

"1) noteikumus par augu karantīnu, nosakot fitosanitārās kontroles un uzraudzības kārtību, augu audzētāju, augu, augu produktu un ar tiem saskarē nonākušo priekšmetu pārstrādātāju, uzglabātāju, tirgotāju, ievedēju un izvedēju reģistrācijas kārtību, piemērojamos fitosanitāros pasākumus, fitosanitārai kontrolei pakļauto augu, augu produktu un ar tiem saskarē nonākušo priekšmetu ievešanas un izplatīšanas kārtību, fitosanitāro dokumentu izsniegšanas kārtību, aizsargājamo zonu noteikšanas un uzturēšanas kārtību, kā arī augu, augu produktu un ar tiem saskarē nonākušo priekšmetu aprites kārtību šajās zonās, informācijas sniegšanas kārtību Eiropas Komisijai un robežkontroles punktu minimālo aprīkojumu fitosanitārās kontroles veikšanai;";

izteikt 6.punktu šādā redakcijā:

"6) noteikumus par aizliegtajiem augu aizsardzības līdzekļiem, nosakot to izplatīšanas un lietošanas kārtību;";

papildināt pantu ar 7., 8., 9., 10. un 11.punktu šādā redakcijā:

"7) noteikumus par augu aizsardzības līdzekļu klasificēšanu, iepakošanu un marķēšanu;

8) noteikumus, kas nosaka kārtību, kādā tiek izsniegts sertifikāts, kas apliecina, ka efektivitātes pārbaudes pētījumi tiek veikti saskaņā ar labas pētījumu prakses principiem;

9) noteikumus par kaitīgo organismu, augu, augu produktu un ar tiem saskarē nonākušo zinātnes, izmēģinājumu vai šķirņu selekcijas vajadzībām paredzēto priekšmetu ievešanu, pārvietošanu vai izvešanu;

10) noteikumus par augu aizsardzības līdzekļu - dzīvo organismu (parazītu vai plēsēju) un augu ekstraktu - reģistrēšanas un izplatīšanas kārtību;

11) noteikumus, kas nosaka kārtību, kādā tiek izsniegtas augu aizsardzības līdzekļu tirdzniecības speciālās atļaujas (licences)."

5. 6.pantā:

svītrot 1.punktā vārdus "kā arī kārtību, kādā izsniedzamas augu aizsardzības līdzekļu izplatīšanas speciālās atļaujas (licences)";

papildināt pantu ar 4. un 5.punktu šādā redakcijā:

"4) apstiprina fitosanitārās prasības augu, augu produktu un ar tiem saskarē nonākušo priekšmetu ievešanai un izplatīšanai Latvijā un Eiropas Kopienā, nosakot:

a) augu karantīnas organismu sarakstu, kuru ievešana un izplatīšana ir aizliegta,

b) augu karantīnas organismu sarakstu, ja ar tiem inficējušies noteikti augi, augu produkti un ar tiem saskarē nonākušie priekšmeti,

c) augu, augu produktu un ar tiem saskarē nonākušo priekšmetu sarakstu, kuru ievešana Eiropas Kopienā ir aizliegta,

d) īpašas prasības augu, augu produktu un ar tiem saskarē nonākušo priekšmetu izplatīšanai vai ievešanai Eiropas Kopienā,

e) Eiropas Kopienas izcelsmes augu, augu produktu un ar tiem saskarē nonākušo priekšmetu sarakstu, kas pakļauti fitosanitārajai kontrolei to audzēšanas vai ražošanas vietā pirms to izplatīšanas Eiropas Kopienā,

f) augu, augu produktu un ar tiem saskarē nonākušo priekšmetu sarakstu, kas pakļauti fitosanitārajai kontrolei pirms to ievešanas Eiropas Kopienā, ja to izcelsme nav Eiropas Kopiena,

g) augu, augu produktu un ar tiem saskarē nonākušo priekšmetu sarakstu, kuru ievešana noteiktās aizsargājamās zonās ir aizliegta vai kuru ievešanai ievēro īpašas prasības,

h) aizsargājamo zonu sarakstu, kas noteiktas Eiropas Kopienā;

5) apstiprina darbīgo vielu sarakstu, kuras iekļautas Eiropas Kopienā reģistrēto darbīgo vielu sarakstā."

 

6. Izteikt 7.pantu šādā redakcijā:

"(1) Latvijā atļauts izplatīt un lietot tikai reģistrētus augu aizsardzības līdzekļus.

(2) Iesniegumu augu aizsardzības līdzekļa iekļaušanai reģistrā iesniedz persona, kura ir atbildīga par augu aizsardzības līdzekļa pirmreizēju izplatīšanu Latvijā, vai tās pilnvarota persona (turpmāk - reģistrācijas pieteicējs). Reģistrācijas pieteicējam ir juridiska adrese Eiropas Savienības teritorijā.

(3) Lēmumu par augu aizsardzības līdzekļa iekļaušanu reģistrā Valsts augu aizsardzības dienests pieņem viena gada laikā no dienas, kad reģistrācijas pieteicējs iesniedzis dokumentus, kas nodrošina augu aizsardzības līdzekļa novērtējuma sagatavošanu.

(4) Nereģistrētus augu aizsardzības līdzekļus, kas paredzēti lietošanai kādā no Eiropas Savienības dalībvalstīm, Latvijā atļauts ražot, uzglabāt vai vest tranzītā, ja augu aizsardzības līdzeklis:

1) reģistrēts attiecīgajā dalībvalstī;

2) atbilst augu aizsardzības līdzekļu izplatīšanas prasībām.

(5) Lai nodrošinātu iespēju pakāpeniski novērtēt jaunu darbīgo vielu īpašības un paātrinātu šīs vielas saturošu augu aizsardzības līdzekļu pieejamību lietotājiem, Valsts augu aizsardzības dienests var iekļaut augu aizsardzības līdzekli reģistrā uz laiku līdz trim gadiem.

(6) Zinātniskus pētījumus un augu aizsardzības līdzekļu pilnveidošanai paredzētus eksperimentus un izmēģinājumus, kas saistīti ar nereģistrētu augu aizsardzības līdzekļu izplatīšanu vidē, atļauts veikt tikai tad, ja saņemta Valsts augu aizsardzības dienesta atļauja pētījumu un eksperimentu veikšanai. Šos augu aizsardzības līdzekļus atļauts lietot tikai kontrolējamos apstākļos, ierobežotā daudzumā un ierobežotās platībās.

(7) Ja konkrēta kaitīgā organisma izplatība nenovēršami apdraud kultūraugus un šo kaitīgo organismu nav iespējams apkarot ar reģistrā esošajiem augu aizsardzības līdzekļiem vai citiem augu aizsardzības pasākumiem, Valsts augu aizsardzības dienests uz laiku līdz 120 dienām saskaņā ar normatīvajiem aktiem par augu aizsardzības līdzekļu reģistrāciju var izsniegt atļauju tādu augu aizsardzības līdzekļu ierobežotai izplatīšanai un lietošanai kontrolējamos apstākļos, kas neatbilst reģistrācijas nosacījumiem.

(8) Iekļaujot reģistrā augu aizsardzības līdzekļus, tiem nosaka šādas reģistrācijas klases:

1) pirmā klase - augu aizsardzības līdzekļi, kurus lieto augu aizsardzības speciālista vadībā;

2) otrā klase - augu aizsardzības līdzekļi, kurus drīkst lietot personas, kas saņēmušas apliecību par augu aizsardzības zināšanu minimuma apgūšanu;

3) trešā klase - augu aizsardzības līdzekļi, kurus drīkst lietot visas personas.

(9) Sēklas un substrātus, kuru sastāvā ir augu aizsardzības līdzekļi vai uz kuriem tie nokļuvuši, drīkst ievest un izplatīt, ja šie līdzekļi ir iekļauti reģistrā vai reģistrēti kādā no Eiropas Savienības dalībvalstīm. Darbīgās vielas nosaukumu un devu norāda uz sēklu un substrātu iepakojuma.

(10) Valsts augu aizsardzības dienests nodrošina iespēju personām saņemt informāciju par augu aizsardzības līdzekļu reģistru un tajā iekļauto līdzekļu lietošanu, kā arī reizi gadā izdod reģistrēto augu aizsardzības līdzekļu sarakstu."

7. 8.pantā:

svītrot pirmajā daļā vārdus "Ievest un";

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Augu aizsardzības līdzekļus drīkst izplatīt vai lietot, ja tie ir klasificēti, iepakoti un marķēti normatīvajos aktos par augu aizsardzības līdzekļu klasificēšanu, iepakošanu un marķēšanu noteiktajā kārtībā, kā arī iepakoti oriģinālā iepakojumā ar ražotāja marķējumu, kurā latviešu valodā norādīts augu aizsardzības līdzekļa nosaukums, reģistrācijas numurs un klase, preparatīvā forma un iedarbības veids, darbīgās vielas nosaukums un tās koncentrācija preparātā, ražotāja nosaukums, izgatavošanas datums un derīguma termiņš, bīstamības raksturojums, lietošanas instrukcija, norādījumi par pirmās medicīniskās palīdzības sniegšanu un pārējā informācija, kas apstiprināta, reģistrējot šos līdzekļus.";

svītrot sestajā daļā vārdus "ieved vai";

papildināt pantu ar astoto daļu šādā redakcijā:

"(8) Eksperimentiem un pētījumiem vai pasākumu veikšanai, ja konkrēta kaitīgā organisma izplatība nenovēršami apdraud kultūraugus, augu aizsardzības līdzekļus atļauts ievest oriģinālā iepakojumā ar ražotāja marķējumu, kurā norādīti attiecīgie bīstamības simboli, brīdinājums par risku un drošības pasākumi un kurā ir norāde par tirdzniecības aizliegumu."

8. Izteikt 10.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Persona veic augu aizsardzības pasākumus saskaņā ar norādēm marķējumā, Eiropas un Vidusjūras augu aizsardzības organizācijas noteiktajiem labas augu aizsardzības prakses principiem, kā arī visos iespējamos gadījumos saskaņā ar integrētās augu aizsardzības principiem."

 

9. 17.pantā:

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Valsts augu aizsardzības dienests pārbauda augus un augu produktus, analizē kaitīgo organismu risku un, pamatojoties uz iegūtajiem rezultātiem, sniedz ierosinājumu Eiropas Komisijai atzīt par aizsargājamo zonu visu Latvijas teritoriju vai tās daļu, kurā eksistencei piemērotos apstākļos nav ieviesušies un izplatījušies viens vai vairāki noteikti kaitīgie organismi, bet pastāv draudi, ka labvēlīgos ekoloģiskos apstākļos šie organismi var ieviesties un izplatīties.";

papildināt pantu ar septīto daļu šādā redakcijā:

"(7) Lai izplatītu fitosanitārajai kontrolei pakļautos augus, augu produktus un ar tiem saskarē nonākušos priekšmetus Latvijā un Eiropas Kopienā, augiem un augu produktiem pievieno augu pasi, kas apliecina augu un augu produktu atbilstību fitosanitārajām prasībām."

Pārejas noteikums

Šā likuma 1., 2., 3., 6., 7., 8. un 9.pants stājas spēkā 2004.gada 1.maijā.

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no direktīvām 91/414/EEC, 95/44/EEC, 2000/29/EC, 93/71/EEC, 92/90/EEC, 92/105/EEC, 92/76/EEC, 94/3/EC, 93/51/EEC, 98/22/EEC, 79/117/EEC, 2001/60/EC, 2003/82/EC.

 

 

 

 

 

Zemkopības ministrs

M.Roze

 

 

 

 

 

Likumprojekta “Grozījumi Augu aizsardzības likumā”

anotācija

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

Patreiz Augu aizsardzības likums nosaka valsts regulējumu augu aizsardzības jomā, reglamentējot personu tiesības un pienākumus, kas skar augu aizsardzības līdzekļu izplatīšanu un lietošanu un fitosanitāro jomu. Lai esošo normatīvo aktu bāzi augu aizsardzības jomā pabeigtu saskaņot ar Eiropas Savienības tiesību aktiem, jāprecizē Augu aizsardzības likums.

2. Normatīvā akta projekta būtība

1. Likumprojekts precizē patreizējā likumā lietotos terminus: augu aizsardzības līdzeklis, augu aizsardzības līdzekļa atliekas.

Likumprojekts papildināts ar jauniem terminiem - integrētā augu aizsardzība, vide, augu aizsardzības līdzekļu reģistrācija. Grozījumi nepieciešami, lai likumprojektu saskaņotu ar Eiropas Savienības direktīvām.

2. Likumprojekts paredz deleģējumus normatīvo aktu izdošanai, lai pilnībā ieviestu Eiropas Savienības direktīvas un noregulētu tādas jomas, kā augu aizsardzības līdzekļa efektivitātes pārbaudes pētījumu veikšanu, aizsargājamo zonu noteikšanas un uzturēšanas kārtību, sadarbību ar Eiropas Komisiju fitosanitārajā jomā, augu aizsardzības līdzekļu klasificēšanu, iepakošanu un marķēšanu, augu aizsardzības līdzekļu – dzīvo organismu reģistrēšanu un izplatīšanu.

3. Likumprojekts nosaka vispārējas prasības augu aizsardzības līdzekļu reģistrēšanai, izplatīšanai un lietošanai.

4. Likumprojekts nosaka vispārējās prasības aizsargājamo zonu noteikšanai un vispārējo prasību – augu pases pievienošanu - augu un augu produktu apritei.

3. Cita informācija

Nav

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

Likumprojekts šo jomu neskar

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Patreizējie normatīvie akti augu aizsardzības jomā jau paredz tādas administratīvās procedūras kā augu aizsardzības līdzekļu reģistrāciju, augu pases izsniegšanas kārtību, augu aizsardzības līdzekļu izplatīšanas kārtību, augu aizsardzības līdzekļu izmantošanu zinātniskiem vai neatliekamas nepieciešamības gadījumiem, efektivitātes pārbaudes pētījuma veikšanu, kaitīgo organismu ievešanas atļaujas nepieciešamību. Projekts precizē esošā likuma normas (piem., 6.pants) saskaņojot tās ar Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem un Administratīvā procesa likumu (3.panta devītā daļa un 6.pants) un atrunājot vispārējās administrēšanas prasības, piem., termiņus.

3. Sociālo seku izvērtējums

Likumprojekts šo jomu neskar

4. Ietekme uz vidi

Pilnībā ieviešot Eiropas Savienības direktīvas augu aizsardzības līdzekļu aprites jomā, tiks nodrošināta Eiropas Savienības prasībām atbilstošo augu aizsardzības līdzekļu aprite Latvijas tirgū.

Nosakot prasības augu aizsardzības līdzekļu apritei t.sk. lietošanai tiks nodrošināti mehānismi nereģistrētu t.sk arī nenovērtētu augu aizsardzības līdzekļu apritei Latvijā.

5. Cita informācija

Nav

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

1

2

3

4

5

6

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

3. Finansiālā ietekme

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

6. Cita informācija

Nav

Nav

Nav

Nav

Nav

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt

Likumprojekts paredz šādu normatīvo aktu izdošanu:

1) noteikumus par augu karantīnu, nosakot fitosanitārās kontroles un uzraudzības kārtību, augu audzētāju, augu, augu produktu un ar tiem saskarē nonākušo priekšmetu pārstrādātāju, uzglabātāju, tirgotāju, ievedēju un izvedēju reģistrācijas kārtību, piemērojamos fitosanitāros pasākumus, fitosanitārai kontrolei pakļauto augu un augu produktu ievešanas un izplatīšanas kārtību, fitosanitāro dokumentu izsniegšanas kārtību, aizsargājamo zonu noteikšanas un uzturēšanas kārtību, kā arī augu un augu produktu aprites kārtību šajās zonās, informācijas sniegšanas kārtību Eiropas Komisijai, robežkontroles punktu minimālo aprīkojumu fitosanitārās kontroles veikšanai. Noteikumu projekts ir izstrādāts.

2) noteikumus par aizliegto augu aizsardzības līdzekļu un to izplatīšanu un lietošanu. Noteikumu projekts ir izstrādāts.

3) noteikumus par augu aizsardzības līdzekļu klasificēšanu, iepakošanu un marķēšanu. Noteikumus paredzēts izstrādāt līdz 2004.gada jūlijam.

4) nosaka kārtību, kādā tiek izsniegts sertifikāts, kas apliecina, ka pētījumus, veic saskaņā ar labas pētījuma prakses principiem. Projekts ir izstrādāts.

5) apstiprina fitosanitārās prasības augu, augu produktu un ar tiem saskarē nonākušo priekšmetu ievešanai un izplatīšanai Latvijā un Eiropas Kopienā, nosakot:

- augu karantīnas organismu, kuru ievešana un izplatīšana ir aizliegta, sarakstu,

- augu karantīnas organismu, ja ar tiem inficējušies noteikti augi un augu produkti sarakstu,

- augus, augu produktus un ar tiem saskarē nonākušo priekšmetu, kuru ievešana Eiropas Kopienā ir aizliegta, sarakstu,

- speciālās prasībās augu, augu produktu un ar tiem saskarē nonākušo priekšmetu izplatīšanai vai ievešanai Eiropas Kopienā,

- Eiropas Kopienas izcelsmes augu, augu produktu un ar tiem saskarē nonākušo priekšmetu sarakstu, kuri pakļauti fitosanitārajai kontrolei pirms to izplatīšanas Eiropas Kopienā, to audzēšanas vai ražošanas vietā,

- augu, augu produktu un ar tiem saskarē nonākušo priekšmetu sarakstu, kuri pakļauti fitosanitārajai kontrolei, pirms to ievešanas Kopienā, ja to izcelsme ir ārpus Kopienas,

- augu, augu produktu un ar tiem saskarē nonākušo priekšmetu sarakstu, kuru ievešana noteiktās aizsargājamās zonās ir aizliegta vai jāievēro speciālās prasības,

- aizsargājamo zonu sarakstu.

Projekts ir izstrādāts.

6) nosaka kārtību kaitīgo organismu, augu, augu produktu un citi objektu, kas paredzēti izmēģinājumiem vai zinātniskiem mērķiem un šķirņu selekcijas vajadzībām, ievešanai un pārvietošanai Latvijā. Projekts ir izstrādāts.

2. Cita informācija

Nav

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Likumprojekts saistīts ar:

1) Padomes Direktīvu 91/414/EEK (1991.gada 15.jūlijs) par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū

2) Padomes Direktīva (1978.gada 21.decembra), ar ko aizliedz laist tirgū un izmantot augu aizsardzības līdzekļus, kuru sastāvā ir noteiktas aktīvās vielas (79/117/EEK)

3) Komisijas Direktīvu 93/71/EEK (1993.gada 27.jūlijs, ar ko groza Padomes Direktīvu 91/414 par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū

4) Eiropas parlamenta un Padomes 1999.gada 31.maija Direktīva 1999/45EC par dalībvalstīm normatīvu un administratīvo aktu tuvināšanu jautājumos, kas attiecas uz bīstamu preparātu klasifikāciju, iesaiņojumu un marķējumu

5) Komisijas 2001.gada 7.augusta Direktīva 2001/60/EC, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 1999/45/EEC par normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu jautājumos, kas attiecas uz bīstamu preparātu klasifikāciju, iepakošanu un marķēšanu

6) Komisijas 2003.gada 11.septembra direktīva 2003/82/EC, ar ko groza Padomes Direktīvu 91/414/EEC nosakot standarta frāzes riska un drošības uzmanības piesaistīšanai, ko lieto uz augu aizsardzības līdzekļiem

7) Padomes Direktīvu 2000/29/EK (2000.gada 8.maija) par aizsardzības pasākumiem pret tādu organismu ieviešanu, kas kaitīgi augiem vai augu produktiem, un pret to izplatību Kopienā

8) Komisijas 1992.gada 30.jūlija Direktīvu 92/70/EEC, kas nosaka sīki izstrādātas normas, kā ir veicami pētījumi, lai noteiktu Kopienas aizsargājamās zonas

9) Eiropas Komisijas Direktīva 98/22/ EC, kas nosaka minimālās prasības Kopienā esošajiem kontroles punktiem, izņemot kravas saņemšanas vietām, kurās veic augu, augu produktu un ar tiem saskarē nonākušo priekšmetu, kas ievesti no trešajām valstīm, pārbaudes

10) Eiropas Komisijas 1993.gada 24.jūnija Direktīva 93/51/EEC, kas nosaka noteikumus noteiktu augu, augu produktu un ar tiem saskarē nonākušo priekšmet u pārvadājumiem caur aizsargājamo zonu un tādu augu, augu produktu un ar tiem saskarē nonākušo priekšmetu pārvadājumiem aizsargājamā zonā, kuru izcelsme ir šajās aizsargājamās zonās

11) Eiropas Komisijas 1994.gada 21.janvāra Direktīva 94/3/EC, kas nosaka notifikācijas kārtību par aizturētajām kravām vai atklātajiem kaitīgajiem organismiem no trešajām valstīm, kuri rada nenovēršamu fitosanitāro risku

12) Eiropas Komisijas 1995.gada 26.jūlija Direktīva 95/44/EC kas nosaka kārtību kaitīgo organismu, augu, augu produktu un citi objektu, kas paredzēti izmēģinājumiem vai zinātniskiem mērķiem un šķirņu selekcijas vajadzībām, ievešanai un pārvietošanai.

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Likumprojekts šo jomu neskar

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Likumprojekts šo jomu neskar

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju.

Likumprojekts šo jomu neskar

2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/

neatbilst)

Komentāri

1.panta 3.punkts

Direktīvas 91/414/EEK 2.panta 1.punkts

Atbilst

 

1.panta 8.punkts

Direktīvas 91/414/EEK 2.panta 2.punkts

Atbilst

 

1.panta 9.punkts

Direktīvas 91/414/EEK 2.panta 10.punkts

Atbilst

 

1.panta 10.punkts

Direktīvas 91/414/EEK 2.panta 11.punkts

Atbilst

 

1.panta 11.punkts

Direktīvas 91/414/EEK 2.panta 12.punkts

Atbilst

 

1.panta 12.punkts

Direktīvas 91/414/EEK 2.panta 13.punkts

Atbilst

 

2.pants

Direktīvas 91/414/EEK 1.panta 1.punkts

Atbilst

 

4.panta ceturtās daļas 7.punkts

Direktīva 95/44/EEC 2.panta 2.punkts

Atbilst

 

4.panta ceturtās daļas 9.punkts

Direktīva 2000/29/EC 15. un 16.pants

Atbilst

 

4.panta ceturtās daļas 10.punkts

Direktīva 93/71/EEK

Atbilst

 

4.panta septītā daļa

Direktīvas 91/414/EEK

4.panta 1.punkta f. apakšpunkts, 7.pants, 9.panta 5.punkts, 10.panta 2.punkts, 11.pants, 12.pants

Atbilst

 

4.panta astotā daļa

Direktīvas 2000/29/EC 21. panta 1. un 5.punkts

Atbilst

 

5.panta 1.punkts

Direktīvas 2000/29/EC, 92/90/EEC, 92/105/EEC, 92/70/EEC, 92/76/EEC, 94/3/EC, 93/51/EEC, 98/22/EEC

Atbilst

 

5.panta 6.punkts

Direktīva 79/117/EEK

1.pants, 3.pants

Atbilst

 

5.panta 8.punkts

Direktīva 1999/45/EC, Direktīva 2001/60 EC, 2003/82/EC

Atbilst

 

6.panta 4.punkts

Direktīva 93/71/EEK

Atbilst

 

6.panta 5.punkts

Direktīvas 2000/29/EC 3.panta 1., 2., 5., 6.punkts 4.panta 1., 2. un 3.punkts, 5.panta 1. un 2.punkts, 6.panta 1.punkts, 13.panta 1.punkts

Atbilst

 

6.panta 6.punkts

Direktīva 95/44/EC

Atbilst

 

7.panta pirmā daļa

Direktīvas 91/414/EEK 3.panta 1.punkts

Atbilst

 

7.panta otrā daļa

Direktīvas 91/414/EEK 9.panta 1.punkts, 2.punkts

Atbilst

 

7.panta ceturtā daļa

Direktīvas 91/414/EEK 3.panta 2.punkts

Atbilst

7.panta piektā daļa

Direktīvas 91/414/EEK 22.pants

Atbilst

 

7.panta sestā daļa

Direktīvas 79/117/EEK 7.pants

Atbilst

 

8.panta pirmā daļa, otrā daļa, sestā daļa

Direktīvas 91/414/EEK 1.panta 1.punkts

Atbilst

 

10.panta pirmā daļa

Direktīvas 91/414/EEK 3.panta 3.punkts

Atbilst

 

17.panta otrā daļa

Direktīvas 2000/29/EC 2.panta 1.punkta (h) apakšpunkts

Atbilst

 

17.panta septītā daļa

Direktīvas 2000/29/EC 10.panta 2.punkts

Atbilst

 

5. Cita informācija

Nav

VI. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

Augu aizsardzības līdzekļu reģistrācijas jomā - kas attiecas uz augu aizsardzības līdzekļa reģistrācijas procedūru, likumprojektā ietvertām normām notika konsultācijas ar Latvijas augu aizsardzības līdzekļu ražotāju un tirgotāju asociāciju.

Par augu pasu ieviešanu notika konsultācijas ar Latvijas augļkopju asociāciju, asociāciju “Latvijas dārznieks”, Latvijas stādu audzētāju apvienību un Puķu audzētāju asociāciju.

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Tika saņemti rakstiski priekšlikumi no Latvijas augu aizsardzības līdzekļu ražotāju un tirgotāju asociācijas. Vairākas tikšanās notika ar Latvijas augļkopju asociāciju, asociāciju “Latvijas dārznieks”, Latvijas stādu audzētāju apvienību un Puķu audzētāju asociāciju.

Likumprojektā ietverto normu turpmākai virzībai gūts atbalsts.

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Attiecībā uz jaunās fitosanitārās sistēmas un augu pasu ieviešanu, tika sagatavoti bukleti, ievietoti raksti vairākos ar lauksaimniecību saistītos laikrakstos.

Rīkoti semināri dažādu augu audzētājiem.

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Par likumprojektā ietvertajām normām notika konsultācijas ar:

1) Eiropas Komisijas ekspertiem;

2) Latvijas un Dānijas kooprojekta “Dānijas augu direktorāta zināšanu, pieredzes un produktivitātes nodošana Zemkopības ministrijas/Valsts augu aizsardzības dienestam, Pārtikas un veterinārajam dienestam/Valsts veterinārās medicīnas diagnostikas centram” ietvaros;

3) Latvijas un Dānijas kopprojekta par Eiropas Savienības prasībām atbilstoša augu aizsardzības līdzekļa reģistrācijas administrēšanu un lēmumu pieņemšanas procedūra, ietvaros.

5. Cita informācija

Nav

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Likumprojekta izpildei netiks izveidotas jaunas institūcijas, ieviešanu nodrošinās Valsts augu aizsardzības dienests.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Tiks sagatavoti rakstiski informatīvi materiāli un informācija ievietota mājas lapā.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Kompetento institūciju lēmumi varēs tikt apstrīdēti normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā

4. Cita informācija

Nav

 

Zemkopības ministra vietā -

vides ministrs R.Vējonis

 

 

15.01.2004 13:12

K.Kjago

7027206, Kristine.Kjago@vaad.gov.lv

Valsts sekretāre

Juridiskā departamenta direktore

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

L.Straujuma

 

S.Grigaļūna

 

 

D.Malzubre

 

K.Kjago