2004

2004. gada 16. februārī

9/5 – 4/

Saeimas Prezidijam

Izglītības, kultūras un zinātnes komisija šā gada 12. februāra sēdē izskatīja likumprojektu “Grozījums Latvijas Republikas Augstākās padomes lēmumā “Par nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanu”” (reģ. nr.490; dok.nr.1473) pirmajam lasījumam.

Komisija nolēma neatbalstīt minēto likumprojektu un saskaņā ar Saeimas kārtības ruļļa 85. pantu izstrādāt likumprojektam “Grozījums Latvijas Republikas Augstākās padomes lēmumā “Par nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanu”” (reģ. nr.490; dok.nr.1473) alternatīvu likumprojektu.

Izglītības, kultūras un zinātnes komisija lūdz Saeimas Prezidiju iekļaut Saeimas nākamās kārtējās sēdes darba kārtībā izskatīšanai pirmajā lasījumā likumprojektu “Grozījums Latvijas Republikas Augstākās padomes lēmumā “Par nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanu”” (reģ. nr.490; dok.nr.1473) un komisijas izstrādāto alternatīvo likumprojektu “Grozījumi Latvijas Republikas Augstākās padomes lēmumā “Par nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanu””.

Pielikumā:

1) alternatīvais likumprojekts “Grozījumi Latvijas Republikas Augstākās padomes lēmumā “Par nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanu””, 1 lpp.

2) alternatīvā likumprojekta “Grozījumi Latvijas Republikas Augstākās padomes lēmumā “Par nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanu”” anotācija, __ lpp.

 

 

Ar cieņu

 

J.Strazdiņš

Izglītības, kultūras un zinātnes

komisijas priekšsēdētājs

 

 

Alternatīvais likumprojekts

Iesniedz Izglītības, kultūras un zinātnes komisija

 

Grozījumi Latvijas Republikas Augstākās padomes lēmumā “Par nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanu”

Izdarīt Latvijas Republikas Augstākās padomes lēmumā “Par nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanu” (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1992, 46./47./48.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 6., 16.nr.; 1999, 2.nr.; 2001, 15.nr.; 2002, 22.nr.) šādus grozījumus:

Papildināt 1.punktu ar 19. – 23. apakšpunktu šādā redakcijā:

“19) sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Golfs & Karti” golfa laukuma komplekss;

20) sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Sporta komplekss “Zemgale”” Jelgavas ledus halle;

21) slēpošanas – biatlona komplekss “Priekuļi”;

22) sabiedriskās organizācijas BMX sporta kluba “Tālava” BMX velotrase;

23) sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Babītes hokeja halle”.”

 

 

 

 

 

LIKUMPROJEKTA

Grozījumi Latvijas Republikas Augstākās Padomes lēmumā

“Par nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanu”

ANOTĀCIJA

I. Kādēļ likums ir vajadzīgs

 1. Pašreizējās

situācijas

raksturojums

Sportam ir nozīmīga vieta veselības aizsardzībā, veicinot cilvēku fizisko un garīgo attīstību un pasargājot sabiedrību no alkohola un narkotisko vielu ietekmes. Viens no valsts sporta politikas galvenajiem uzdevumiem ir kopā ar pašvaldībām realizēt mērķtiecīgu investīciju programmu sporta bāžu attīstībai, radot iespēju ne tikai katram indivīdam nodarboties ar iecienīto sporta veidu, bet arī nodrošināt iespējas rīkot starptautiska līmeņa sacensības, kā arī radītu apstākļus Latvijas sportistu sagatavošanai Eiropas un pasaules čempionātiem, Olimpiskajām spēlēm. Lai šos mērķus sasniegtu, Latvijas Republikas Augstākā Padome 1992. gadā pieņēma lēmumu “Par nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanu”.

Ar šo lēmumu un grozījumiem šajā lēmumā nacionālās sporta bāzes statuss piešķirts 18 sporta bāzēm, neatkarīgi no tā, kā īpašumā tās atrodas. Turklāt, ir izdarīti arī vairāki grozījumi šajā lēmumā, kas nosaka, kādi kritēriji ir jāievēro nacionālajai sporta bāzei, ja tā tiek privatizēta vai atsavināta. Šī lēmuma 2., 3. un 4. punkts nosaka, ka nacionālās sporta bāzes var privatizēt vai atsavināt, ja tam piekrīt Nacionālā sporta padome, privatizācijas vai atsavināšanas noteikumos paredzot, ka objekta ieguvēja pienākums ir saglabāt attiecīgās sporta bāzes darbības profilu, to ekonomiski un finansiālo garantējot, kā arī paredzot tajos nosacījumus starptautisko un valsts nozīmes sporta sacensību rīkošanai. Ja privatizējamām vai atsavinātajām sporta bāzēm mainās īpašnieks, minētie nosacījumi ir saistoši arī turpmākajiem nacionālās sporta bāzes ieguvējiem.

Olimpiskās kustības popularizēšanai, jaunatnes un augstu sasniegumu sporta attīstības nodrošināšanai, īpaša nozīme ir starptautisku sporta federāciju kritērijiem atbilstošiem sporta kompleksiem un bāzēm.

Gan Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisija, gan Sporta apakškomisija, izvērtējot komisijā iesniegtos dokumentus un uzklausot attiecīgo sporta bāzu pārstāvjus, nolēma atbalstīt nacionālas sporta bāzes statusa piešķiršanu šādām sporta bāzēm:

  • sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Golfs & Karti” golfa laukuma kompleksam;
  • sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Sporta komplekss “Zemgale”” Jelgavas ledus hallei;
  • slēpošanas – biatlona kompleksam “Priekuļi”;
  • sabiedriskās organizācijas BMX sporta kluba “Tālava” BMX velotrasei;
  • sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Babītes hokeja halle”.

Saskaņā ar Sporta likuma prasībām arī Latvijas Nacionālā sporta padome ir devusi atzinumu par katras minētās sporta bāzes atbilstību kritērijiem, kas nepieciešami nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanai.

2. Likuma projekta būtība

Normatīvā akta būtība ir piešķirt nacionālās sporta bāzes statusu –

  • sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Golfs & Karti” golfa laukuma kompleksam;
  • sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Sporta komplekss “Zemgale”” Jelgavas ledus hallei;
  • slēpošanas – biatlona kompleksam “Priekuļi”;
  • sabiedriskās organizācijas BMX sporta kluba “Tālava” BMX velotrasei;
  • sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Babītes hokeja halle”.”

II. Kāda var būt likuma ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme attiecībā uz makroekonomisko vidi

Ieviešot likumu, tiks radīta iespēja dažādu sociālo grupu pārstāvjiem nodarboties ar sportu. Valstij būs iespēja organizēt starptautiska līmeņa sacensības un piesaistīt tūristus, tādejādi veicinot Latvijas tēla nešanu pasaulē. Likuma pieņemšana dos papildus stimulu ārzemju investīciju piesaistei.

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un adminstratīvo procedūru vienkāršošanu

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

3. Sociālo seku izvērtējums

Sports ietaupa to valsts līdzekļu daļu, kas jāizdod veselības aprūpei. Sporta nodarbības veido veselu un stipru cilvēku, atjauno veselību invalīdiem. Tādējādi sports uzlabo tautas veselību un sekmē valsts attīstību kopumā. Sports ietaupa to valsts līdzekļu daļu, kas jāizdod veselības aprūpei.

4. Ietekme uz vidi

Saistībā ar vides aizsardzības principiem un programmām tiks veidotas un uzturētas ekoloģiski tīras aktīvās atpūtas un sporta zonas.

III. Kāda var būt likuma ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

Rādītāji

Kārtējais gads

Trīs nākamie gadi

Tūkst.Ls

1.Izmaiņas budžeta ieņēmumos un izdevumos

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

-

2. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

-

3. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

-

4. Cita informācija

Pēc likumprojekta pieņemšanas ir jāveic grozījumi Ministru Kabineta noteikumos Nr.396 “Noteikumi par masu aktīvās atpūtas centru, sporta būvju un to uzturēšanai nepieciešamās zemes neaplikšanu ar nekustamā īpašuma nodokli”, kas izdoti saskaņā ar likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 1.panta otrās daļas 8.punktu un paredz atvieglojumus nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem.

 

IV. Kāda var būt likumprojekta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

Kādi normatīvie akti – likumi un Ministru Kabineta noteikumi papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Pēc likumprojekta pieņemšanas ir jāizdara attiecīgi grozījumi Ministru Kabineta noteikumos Nr.396 “Noteikumi par masu aktīvās atpūtas centru, sporta būvju un to uzturēšanai nepieciešamās zemes neaplikšanu ar nekustamā īpašuma nodokli”.

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst likumprojekts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

3. Atbilstības izvērtējuma tabula

Attiecīgie EK tiesību akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Kopienu tiesas spriedumi, vadlīnijas u.tml.), numurs, pieņemnšanas datums, nosaukums, publikācija

 

Latvijas tiesību akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

ES tiesību akta un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe

(atbilst/neatbilst)

Komentāri

VI. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot tiesību akta projektu

1. Ar kurām sabiedriskajām organizācijām ir notikušas konsultācijas

Latvijas Hokeja federāciju, Latvijas BMX federāciju, sabiedrisko organizāciju Hokeja klubs “Zemgale”, Latvijas Biatlona federāciju, Latvijas Olimpisko komiteju, Latvijas golfa federāciju.

2. Kāda ir šo sabiedrisko organizāciju pozīcija

Minētās sabiedriskās organizācijas atbalsta šo likumprojektu un aktīvi piedalījās likuma projekta izstrādes procesā.

3. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

VII. Kā tiks nodrošināta likuma izpilde

1. Kā tiks nodrošināta likuma izpilde no valsts puses – vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja likums viņu ierobežo

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.