Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās, vides

Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās, vides

un reģionālās politikas komisija

 

Likumprojekts otrajam lasījumam

 

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas apkopotie priekšlikumi

likumprojekta “Likums par zemes īpašnieku tiesībām uz kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem aizsargājamās teritorijās” otrajam lasījumam

 

1.   lasījuma redakcija

(Reģ. nr. 649)

Pr

nr

Iesniegtie priekšlikumi

Komisijas

slēdziens

Komisijas atbalstītā 2.lasījuma redakcija

Likums par zemes īpašnieku tiesībām uz kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem aizsargājamās teritorijās

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs A.Radzevičs

Lūdzam precizēt likumprojekta virsrakstu, jo likumprojektā tiek runāts tikai par viena veida aizsargājamām teritorijām – “īpaši aizsargājamām teritorijām”.

 

Atbildīgā komisija

Izteikt likumprojekta nosaukumu šādā redakcijā:

“Par zemes īpašnieku tiesībām uz kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos”.

daļēji atbalstīt, iestr.2. priekšl.

 

 

 

 

atbalstīt

Par zemes īpašnieku tiesībām uz kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos

I nodaļa

 

 

 

I nodaļa

Vispārīgie jautājumi

 

 

Redakc.

 preciz.

Vispārīgie noteikumi

1.pants. Likumā lietotie termini

 

 

 

1.pants. Likumā lietotie termini

Likumā lietoti šādi termini:

 

 

Redakc.

 preciz.

Likumā ir lietoti šādi termini:

1) aizsargājamās teritorijas – valsts nozīmes aizsargājamās teritorijas un pašvaldību izveidotas īpaši aizsargājamās dabas teritorijas;

3

Atbildīgā komisija

Izslēgt 1. panta 1. punktu.

Atbalstīt

 

2) valsts nozīmes aizsargājamās teritorijas – īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, kuras izveidotas saskaņā ar Saeimas vai Ministru kabineta izdotajiem normatīvajiem aktiem, kā arī mikroliegumi;

4

 

 

 

 

 

 

 

5

Juridiskais birojs

Ierosinām 1.pantā:

izteikt 2.punktu šādā redakcijā:

“2) valsts nozīmes aizsargājamās teritorijas – īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, kuras izveidotas saskaņā ar likumiem un  Ministru kabineta noteikumiem.

 

Atbildīgā komisija

Izslēgt 1. panta 2. punktu.

neatbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

atbalstīt

 

3) atlīdzība – tiešais maksājums no valsts vai pašvaldības budžeta, kas sedz zemes īpašnieka neiegūtos saimnieciskos labumus;

6

Juridiskais birojs

izslēgt 3.punktā vārdu “tiešais”;

 

atbalstīt

1) atlīdzība — maksājums no valsts vai pašvaldības budžeta, kas sedz zemes īpašnieka neiegūtos saimnieciskos labumus;

4) neiegūtie saimnieciskie labumi – mantiskais ieguvums (atlīdzības apmēra noteikšanas brīdī), kuru zemes īpašnieks saskaņā ar normatīvajiem aktiem būtu varējis iegūt no mežsaimnieciskās darbības un kuru tas nevar iegūt mežsaimnieciskās darbības ierobežojumu dēļ, kas noteikti aizsargājamo teritoriju aizsardzību un izmantošanu regulējošajos normatīvajos aktos;

7

 

 

 

 

8

Juridiskais birojs

izslēgt  4.punktā vārdus “(atlīdzības apmēra noteikšanas brīdī);

 

Atbildīgā komisija

Izteikt 4. punktu kā 2. punktu šādā redakcijā:

2) neiegūtie saimnieciskie labumi — mantiskais ieguvums, kuru zemes īpašnieks nevar iegūt aizsargājamo teritoriju aizsardzību un izmantošanu regulējošajos normatīvajos aktos noteikto saimnieciskās darbības ierobežojumu dēļ;

atbalstīt, iestrād. 8.priekšl.

 

 

 

 

atbalstīt

2) neiegūtie saimnieciskie labumi — mantiskais ieguvums, kuru zemes īpašnieks nevar iegūt aizsargājamo teritoriju aizsardzību un izmantošanu regulējošajos normatīvajos aktos noteikto saimnieciskās darbības ierobežojumu dēļ;

5) līdzvērtīgas zemes vienības – zemes vienības, kurām ir vienāds zemes lietošanas mērķis un veids un kuru tirgus vērtība neatšķiras vairāk kā par 20 %;

9

Atbildīgā komisija

izteikt 5. punktu kā 3. punktu šādā redakcijā:

“3) līdzvērtīgi zemes gabali — zemes gabali, kuru lietošanas mērķis un veids ir vienādi un kuru tirgus vērtība neatšķiras vairāk kā par 20 procentiem.”

atbalstīt

3) līdzvērtīgi zemes gabali — zemes gabali, kuru lietošanas mērķis un veids ir vienādi un kuru tirgus vērtība neatšķiras vairāk kā par 20 procentiem.

 

6) maināmā zemes vienība – zemes vienība, kas atrodas aizsargājamā teritorijā un kuru tās īpašnieks saskaņā ar šo likumu prasa apmainīt pret līdzvērtīgu valsts vai pašvaldības zemi;

10

Atbildīgā komisija

Izslēgt 1. panta  6., un 7. punktu.

atbalstīt

 

7) piedāvājamā zemes vienība – zemes īpašniekam apmaiņai piedāvājamā valstij vai pašvaldībai piederoša līdzvērtīga zemes vienība.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Atbildīgā komisija

Aizstāt visā likumā vārdus “zemes vienība” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “zemes gabals” (attiecīgā locījumā).

atbalstīt

 

2.pants. Likuma darbības joma

 

 

 

2.pants. Likuma darbības joma

Likums nosaka kompensācijas piešķiršanas nosacījumus un kārtību par saimnieciskās darbības ierobežojumiem aizsargājamās teritorijās.

12

Atbildīgā komisija

Izteikt 2. pantu šādā redakcijā:

“Likums paredz nosacījumus, ar kādiem piešķirama kompensācija par saimnieciskās darbības ierobežojumiem valsts un pašvaldību izveidotajās īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos (turpmāk — aizsargājamās teritorijas), un šīs kompensācijas piešķiršanas kārtību.”

atbalstīt

Likums paredz nosacījumus, ar kādiem piešķirama kompensācija par saimnieciskās darbības ierobežojumiem valsts un pašvaldību izveidotajās īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos (turpmāk — aizsargājamās teritorijas), un šīs kompensācijas piešķiršanas kārtību.

 

3.pants. Kompensācijas veidi

 

 

 

3.pants. Kompensācijas veidi

Papildus citos normatīvajos aktos noteiktajam ir šādi kompensācijas veidi:

13

Juridiskais birojs

Ierosinām izteikt 3.panta ievaddaļu šādā redakcijā:

“Aizsargājamās teritorijās ir šādi saimnieciskās darbības ierobežojumu kompensācijas veidi:”.

atbalstīt

 

Redakc.

 preciz.

Par saimnieciskās darbības ierobežojumiem aizsargājamās teritorijās piešķiramā kompensācija iedalāma šādos veidos:

1) atlīdzība;

 

 

 

1) atlīdzība;

2) aizsargājamā teritorijā esošas zemes apmaiņa pret līdzvērtīgu valsts vai pašvaldības zemi (turpmāk – zemes maiņa).

 

 

Redakc.

 preciz.

2) aizsargājamā teritorijā esoša zemes gabala apmaiņa pret līdzvērtīgu valsts vai pašvaldības zemes gabalu (turpmāk — zemes maiņa);

 

14

Atbildīgā komisijaPapildināt 3. pantu ar 3. punktu šādā redakcijā:

“3) kompensācijas no attiecīgo Eiropas Savienības fondu līdzekļiem par zaudējumiem, kas radušies lauksaimnieciskās darbības ierobežojumu dēļ Eiropas Kopienas nozīmes īpaši aizsargājamās dabas teritorijās.”

atbalstīt

3) kompensācijas no attiecīgo Eiropas Savienības fondu līdzekļiem par zaudējumiem, kas radušies lauksaimnieciskās darbības ierobežojumu dēļ Eiropas Kopienas nozīmes īpaši aizsargājamās dabas teritorijās.

4.pants. Zemes īpašnieku tiesības uz kompensāciju

 

 

 

4.pants. Zemes īpašnieku tiesības uz kompensāciju

Zemes īpašniekam šajā likumā noteiktajos gadījumos ir tiesības uz kompensāciju no:

 

 

 

Zemes īpašniekam šajā likumā noteiktajos gadījumos ir tiesības uz kompensāciju no:

1) valsts – par saimnieciskās darbības ierobežojumiem valsts nozīmes aizsargājamās teritorijās;

15

 

 

 

 

 

16

Deputāti O.Deņisovs, I.Solovjovs

Izteikt 4. panta 1. punktu šādā redakcijā:

“1) valsts – par saimnieciskās darbības ierobežojumiem valsts nozīmes aizsargājamās un izveidotajās teritorijās;”

 

Atbildīgā komisija

Izteikt 4. panta 1. punktu šādā redakcijā:

“1) valsts – par saimnieciskās darbības ierobežojumiem valsts izveidotajās aizsargājamās teritorijās;”

neatbalstīt

 

 

 

 

 

 

atbalstīt

1) valsts — par saimnieciskās darbības ierobežojumiem valsts izveidotajās aizsargājamās teritorijās;

2) pašvaldībām – par saimnieciskās darbības ierobežojumiem attiecīgās pašvaldības izveidotajā aizsargājamā teritorijā.

 

 

 

2) pašvaldības — par saimnieciskās darbības ierobežojumiem attiecīgās pašvaldības izveidotajā aizsargājamā teritorijā.

 

5.pants. Tiesības uz kompensāciju no pašvaldībām

 

 

 

 

(1) Piešķirot zemes īpašniekiem kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem pašvaldību izveidotajās aizsargājamās teritorijās, pašvaldības ņem vērā šā likuma prasības, ciktāl šajā pantā nav noteikts citādi.

 

 

 

 

(2) Pašvaldībai ir tiesības izvēlēties kompensācijas veidu: piešķirt atlīdzību vai izdarīt zemes maiņu. Zemes īpašnieks var prasīt no pašvaldības šajā likumā noteikto kompensācijas veidu, par kura piešķiršanu pašvaldība ir pieņēmusi attiecīgu lēmumu.

 

 

 

 

(3) Izmantojot šajā pantā noteiktās tiesības, pašvaldība var neievērot šā likuma 6.panta trešajā daļā, 18.panta ceturtajā daļā un 21.panta piektajā daļā noteiktās prasības attiecībā uz atlīdzības piešķiršanu.

17

Deputāte A.Seile

Svītrot 5.panta trešo daļu.

neatbalstīt

 

 

18

Deputāti O.Deņisovs, I.Solovjovs

Izteikt 5. pantu šādā redakcijā:

“5.pants. Tiesības uz kompensāciju no valsts un pašvaldībām”

(1) Piešķirot zemes īpašniekiem kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem valsts vai pašvaldību izveidotajās aizsargājamās teritorijās, valsts un pašvaldības ņem vērā šā likuma prasības.

(2) Zemes īpašniekam ir tiesības izvēlēties kompensācijas veidu: prasīt atlīdzību vai zemes maiņu.

(3) Valsts vai pašvaldība vienojas ar zemes īpašnieku par atlīdzības piešķiršanu vai zemes maiņu.”

neatbalstīt

 

 

19

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs A.Radzevičs

Likumprojektā ir noteiktas tiesības uz kompensāciju no pašvaldībām, bet nav noteiktas zemes īpašnieku tiesības uz kompensāciju no valsts. Likumprojekts jāpapildina ar pantu, kurā noteiktas zemes īpašnieku tiesības uz kompensāciju no valsts.

neatbalstīt

 

 

20

Atbildīgā komisija

Izslēgt 5. pantu attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju.

atbalstīt

 

II nodaļa

 

 

 

II nodaļa

Kompensācijas piešķiršanas nosacījumi

 

 

 

Kompensācijas piešķiršanas nosacījumi

6.pants. Kompensācijas piešķiršanas vispārīgie nosacījumi

 

 

 

5.pants. Kompensācijas piešķiršanas vispārīgie nosacījumi

(1) Tiesības prasīt kompensāciju ir tikai zemes īpašniekam, kura īpašuma tiesības uz zemi ir nostiprinātas zemesgrāmatā.

21

Deputāte A.Seile

6.panta pirmajā daļā svītrot vārdu “tikai”.

Atbalstīt

(1) Tiesības prasīt kompensāciju ir  zemes īpašniekam, kura īpašuma tiesības uz zemi ir nostiprinātas zemesgrāmatā.

(2) Zemes īpašnieka vārdā kompensāciju var prasīt persona, kura tam īpaši pilnvarota.

22

Juridiskais birojs

Ierosinām 6.pantā:

izslēgt otro daļu attiecīgi mainot turpmāko daļu numerāciju;

Atbalstīt

 

 

 

 

 

(2) Ja zemes īpašums pieder vairākiem īpašniekiem, kompensāciju var prasīt tikai visi kopīpašnieki, savstarpēji vienojoties.

(3) Zemes īpašnieks var prasīt tikai vienu no šajā likumā noteiktajiem kompensācijas veidiem – atlīdzību vai zemes maiņu.

23

Atbildīgā komisija

Izteikt 6. panta 3. daļu šādā redakcijā:

“(3) Zemes īpašniekam var piešķirt tikai vienu no šajā likumā noteiktajiem kompensācijas veidiem – atlīdzību vai zemes maiņu.”

atbalstīt

(3) Zemes īpašniekam var piešķirt tikai vienu no šajā likumā noteiktajiem kompensācijas veidiem — atlīdzību vai zemes maiņu.

(4) Ja zemes īpašums pieder vairākiem īpašniekiem, kompensāciju var prasīt tikai visi kopīpašnieki.

24

Atbildīgā komisija

Izteikt 6. panta 4. daļu kā 2. daļu šādā redakcijā:

“(2) Ja zemes īpašums pieder vairākiem īpašniekiem, kompensāciju var prasīt tikai visi kopīpašnieki, savstarpēji vienojoties.”

atbalstīt

 

(5) Kompensāciju nevar prasīt tiešās un pastarpinātās pārvaldes institūcijas un valsts un pašvaldību komercsabiedrības (uzņēmējsabiedrības).

25

 

 

 

 

26

Juridiskais birojs

izslēgt piektā daļā vārdu “(uzņēmējsabiedrības);

 

 

Deputāte A.Seile

6.panta piekto daļu izteikt šādā redakcijā:

(5) Kompensāciju nepiešķir tiešās un pastarpinātās pārvaldes institūcijām un valsts un pašvaldību komercsabiedrībām (uzņēmējsabiedrībām).

atbalstīt, ietverts 26. priekšlik.

 

 

 

atbalstīt

(4) Kompensāciju nepiešķir tiešās un pastarpinātās pārvaldes institūcijām un valsts un pašvaldību komercsabiedrībām.

(6) Zemes īpašnieks var prasīt kompensāciju tikai pēc tam, kad normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir samaksāti viņam uzliktie kriminālsodi un administratīvie sodi, kā arī atlīdzināti viņa vainas dēļ videi un mežam nodarītie zaudējumi.

27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

 

 

 

 

29

Deputāte A.Seile

6.panta  sesto daļu izteikt šādā redakcijā:

(6) Zemes īpašnieka kompensācijas pieprasījumu izskata pēc tam, kad ir samaksāts nekustamā īpašuma nodoklis un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir samaksāti viņam uzliktie kriminālsodi un administratīvie sodi, kā arī atlīdzināti viņa vainas dēļ videi un mežam nodarītie zaudējumi un zemes īpašums nav ieķīlāts. Kompensācijas pieprasījumu neizskata,  ja zemes īpašums ir ieķīlāts.

 

Juridiskais birojs

aizstāt sestā daļā vārdus “kriminālsodi un administratīvie sodi” ar vārdiem “naudas sodi”.

 

Atbildīgā komisija

izteikt 6. daļu kā 5. daļu šādā redakcijā:

“(5) Zemes īpašnieka kompensācijas pieprasījumu izskata pēc tam, kad ir samaksāts nekustamā īpašuma nodoklis un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir samaksāti viņam uzliktie naudas sodi par pārkāpumiem vides jomā, kā arī atlīdzināti viņa vainas dēļ videi un mežam nodarītie zaudējumi.”

daļēji atbalstīt, iestrād.29. priekšlik.

 

 

 

 

 

 

 

atbalstīt,

iestrād.29. priekšlik.

 

 

atbalstīt

(5) Zemes īpašnieka kompensācijas pieprasījumu izskata pēc tam, kad ir samaksāts nekustamā īpašuma nodoklis un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir samaksāti viņam uzliktie naudas sodi par pārkāpumiem vides jomā, kā arī atlīdzināti viņa vainas dēļ videi un mežam nodarītie zaudējumi.

 

30

Atbildīgā komisija

Papildināt 5. pantu ar 6. daļu (līdzšinējā 6. panta 3. daļa) šādā redakcijā:

“(6) Zemes īpašnieks var saņemt kompensāciju tikai tādā apmērā, kādā to nesedz viņam jau piešķirtie citi valsts, pašvaldību vai Eiropas Savienības subsidēti maksājumi, kuri tieši vai netieši paredzēti par tiem pašiem saimnieciskās darbības ierobežojumiem, par kuriem šajā likumā paredzēta atlīdzība.”

atbalstīt

(6) Zemes īpašnieks var saņemt kompensāciju tikai tādā apmērā, kādā to nesedz viņam jau piešķirtie citi valsts, pašvaldības vai Eiropas Savienības subsidētie maksājumi, kuri tieši vai netieši paredzēti par tiem pašiem saimnieciskās darbības ierobežojumiem, par kuriem šajā likumā paredzēta atlīdzība.

7.pants. Tiesības prasīt atlīdzību

31

Juridiskais birojs

Ierosinām izteikt 7.panta nosaukumu šādā redakcijā:

“Tiesības prasīt atlīdzību par mežsaimnieciskās darbības ierobežojumiem”.

atbalstīt

6.pants. Tiesības prasīt atlīdzību par mežsaimnieciskās darbības ierobežojumiem

(1) Zemes īpašnieks var prasīt atlīdzību par šādiem aizsargājamo teritoriju aizsardzību un izmantošanu regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajiem mežsaimnieciskās darbības ierobežojumiem:

 

 

 

(1) Zemes īpašnieks var prasīt atlīdzību par šādiem aizsargājamo teritoriju aizsardzību un izmantošanu regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajiem mežsaimnieciskās darbības ierobežojumiem:

1) jebkādas mežsaimnieciskās darbības aizliegums visa kalendāra gada laikā;

32

Zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāre D.Lucaua

Izteikt 7. panta 1. daļas 1. punktu šādā redakcijā:

“1) jebkādas mežsaimnieciskās darbības aizliegums visa kalendāra gada laikā, ja viņa īpašumā esošā zeme vai tās daļa ir iekļauta mikroliegumā;”

neatbalstīt

 

1) jebkādas mežsaimnieciskās darbības aizliegums visa kalendāra gada laikā;

2) galvenās cirtes (izņemot kailcirti) aizliegums visa kalendāra gada laikā;

 

 

 

2) galvenās cirtes (izņemot kailcirti) aizliegums visa kalendāra gada laikā;

3) kopšanas cirtes aizliegums visa kalendāra gada laikā.

 

 

 

3) kopšanas cirtes aizliegums visa kalendāra gada laikā.

(2) Zemes īpašnieks var prasīt atlīdzību, ja:

1) mežsaimnieciskās darbības ierobežojumi attiecīgajā zemes īpašumā ir noteikti pēc tam, kad zemes īpašnieks ir ieguvis īpašuma tiesības uz šo zemi;

2) zemes īpašniekam nav nodokļu parādu;

3) zemes īpašums nav ieķīlāts.

33

 

 

 

 

 

 

 

Deputāts P.Simsons

Izteikt 7. panta 2. daļu šādā redakcijā:

“(2) Tiesības prasīt atlīdzību ir zemes īpašniekam, ja:

1) tam ir atjaunotas īpašuma tiesības uz zemes īpašumu ar mežsaimnieciskās darbības ierobežojumiem;

2) viņa zemes īpašumam pēc tā iegūšanas tiek noteikti mežsaimnieciskās darbības ierobežojumi;”

atbalstīt

 

Redakc.

 preciz.

 

 

 

 

 

(2) Tiesības prasīt atlīdzību ir zemes īpašniekam, ja:

1) viņam ir atjaunotas īpašuma tiesības uz zemes īpašumu ar mežsaimnieciskās darbības ierobežojumiem;

2) viņa zemes īpašumam pēc tā iegūšanas tiek noteikti mežsaimnieciskās darbības ierobežojumi.

(3) Zemes īpašnieks var prasīt atlīdzību tikai tādā apmērā, kādā to nesedz viņam jau piešķirti citi valsts, pašvaldību vai Eiropas Savienības subsidēti maksājumi, kuri tieši vai netieši paredzēti par tiem pašiem mežsaimnieciskās darbības ierobežojumiem, par kuriem šajā likumā paredzēta atlīdzība.

34

 

 

 

35

Deputāte A.Seile

7.panta trešajā daļā vārdu “mežsaimnieciskās” aizstāt ar vārdu “saimnieciskās”.

 

Atbildīgā komisija

Izslēgt 7. panta 3. daļu.

daļēji atbalstīt,

 iestrād.30. priekšl.

 

atbalstīt

 

 

36

Juridiskais birojs

Ierosinām papildināt  likumprojektu pēc 7.panta  ar jaunu pantu par lauksaimniecības  zemes īpašnieku tiesībām prasīt atlīdzību par saimnieciskās darbības ierobežojumiem aizsargājamās teritorijās; attiecīgi mainīt  pantu turpmāko numerāciju.

atbalstīt

 

 

37

Atbildīgā komisija

papildināt likumprojektu ar jaunu 7. pantu šādā redakcijā:

“7.pants. Kompensācijas par zaudējumiem, kas radušies lauksaimnieciskās darbības ierobežojumu dēļ

Kompensācijas par zaudējumiem, kas radušies lauksaimnieciskās darbības ierobežojumu dēļ Eiropas Kopienas nozīmes īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, piešķir normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.”

atbalstīt

7.pants. Kompensācijas par zaudējumiem, kas radušies lauksaimnieciskās darbības ierobežojumu dēļ

Kompensācijas par zaudējumiem, kas radušies lauksaimnieciskās darbības ierobežojumu dēļ Eiropas Kopienas nozīmes īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, piešķir normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

 

8.pants. Tiesības prasīt zemes maiņu

 

 

 

8.pants. Tiesības prasīt zemes maiņu

(1) Zemes īpašnieks var prasīt zemes maiņu, ja pēc zemes īpašuma tiesību atjaunošanas vai iegūšanas viņa zeme ir iekļauta dabas rezervātā, dabas liegumā vai citu īpaši aizsargājamo dabas teritoriju dabas rezervāta, stingrā režīma, dabas lieguma vai regulējamā režīma zonā.

38

 

 

 

 

 

 

 

39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

 

 

 

 

 

 

Deputāte A.Seile

8.panta pirmo daļu izteikt šādā redakcijā:

(1) Zemes īpašnieki, kuriem ir atjaunotas zemes īpašuma tiesības uz dabas rezervātā vai dabas liegumā atrodošos zemi, var pieprasīt zemes maiņu.  Citi zemes īpašnieki var prasīt zemes maiņu, ja pēc .....  un tālāk kā tekstā.

 

Deputāts P.Simsons

Izteikt 8. panta 1. daļu šādā redakcijā:

“(1) Zemes īpašnieks var prasīt zemes maiņu, ja:

1) tam ir atjaunotas īpašuma tiesības uz zemi, kura ir iekļauta dabas rezervātā, dabas liegumā vai citu īpaši aizsargājamo dabas teritoriju dabas rezervāta, stingrā režīma, dabas lieguma vai regulējamā režīma zonā;

2) pēc zemes īpašuma tiesību iegūšanas viņa zeme tiek iekļauta dabas rezervātā, dabas liegumā vai citu īpaši aizsargājamo dabas teritoriju dabas rezervāta, stingrā režīma, dabas lieguma vai regulējamā režīma zonā.”

 

Zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāre D.Lucaua

Izteikt 8. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Zemes īpašnieks var prasīt zemes maiņu, ja pēc zemes īpašuma tiesību atjaunošanas vai iegūšanas viņa zeme ir iekļauta dabas rezervātā, nacionālajā parka, dabas rezervāta (stingrā režīma) zonā, vai dabas liegumu stingrā režīma zonā.”

daļēji atbalstīt, ietverts priekšl. nr.39

 

 

 

 

 

 

atbalstīt

 

Redakc.

 preciz.

 

 

 

 

 

 

 

 

neatbalstīt

 

 

 

(1) Zemes īpašnieks var prasīt zemes maiņu, ja:

1) viņam ir atjaunotas īpašuma tiesības uz zemi, kura iekļauta dabas rezervātā, dabas liegumā vai citu īpaši aizsargājamo dabas teritoriju dabas rezervāta, stingrā režīma, dabas lieguma vai regulējamā režīma zonā;

2) pēc zemes īpašuma tiesību iegūšanas viņa zeme tiek iekļauta dabas rezervātā, dabas liegumā vai citu īpaši aizsargājamo dabas teritoriju dabas rezervāta, stingrā režīma, dabas lieguma vai regulējamā režīma zonā.

(2) Ja zeme ir iekļauta dabas liegumā, kas ir iedalīts funkcionālajās zonās, zemes īpašnieks var prasīt zemes maiņu tikai tad, ja šī zeme atrodas dabas lieguma stingrā režīma, dabas lieguma vai regulējamā režīma zonā.

 

 

Redakc.

 preciz.

(2) Ja zeme ir iekļauta dabas liegumā, kas iedalīts funkcionālajās zonās, zemes īpašnieks var prasīt zemes maiņu tikai tad, ja šī zeme atrodas dabas lieguma stingrā režīma, dabas lieguma vai regulējamā režīma zonā.

(3) Zemes īpašnieks var prasīt zemes maiņu, ja maināmā zemes vienība nav ieķīlāta vai apgrūtināta ar izpirkuma tiesībām.

 

 

 

(3) Zemes īpašnieks var prasīt zemes maiņu, ja maināmais zemes gabals nav ieķīlāts vai apgrūtināts ar izpirkuma tiesībām.

III nodaļa

 

 

 

III nodaļa

Atlīdzības apmēra novērtēšana un atlīdzības piešķiršanas kārtība

 

 

 

Atlīdzības apmēra novērtēšana un atlīdzības piešķiršanas kārtība

9.pants. Par atlīdzības piešķiršanu atbildīgās institūcijas

 

 

 

9.pants. Par atlīdzības piešķiršanu atbildīgās institūcijas

Atlīdzības piešķiršanu atbilstoši kompetencei organizē šādas atbildīgās institūcijas:

 

 

 

Atlīdzības piešķiršanu atbilstoši kompetencei organizē šādas atbildīgās institūcijas:

1) Dabas aizsardzības pārvalde, ja tiesības uz atlīdzību saskaņā ar šo likumu piešķir valsts;

 

 

 

1) Dabas aizsardzības pārvalde, ja tiesības uz atlīdzību saskaņā ar šo likumu piešķir valsts;

2) pašvaldība vai tās noteikta atbildīgā institūcija, ja tiesības uz atlīdzību saskaņā ar šo likumu piešķir pašvaldība.

 

 

 

2) pašvaldība vai tās noteikta atbildīgā institūcija, ja tiesības uz atlīdzību saskaņā ar šo likumu piešķir pašvaldība.

10.pants. Atlīdzības pieprasījums

 

 

 

10.pants. Atlīdzības pieprasījums

(1) Lai saņemtu atlīdzību, zemes īpašnieks atbildīgajā institūcijā iesniedz iesniegumu. Iesniegumam pievieno:

 

 

Redakc.

 preciz.

(1) Lai saņemtu atlīdzību, zemes īpašnieks atbildīgajai institūcijai iesniedz iesniegumu, kuram pievieno:

1) zemes īpašuma tiesības apliecinošu dokumentu – zemesgrāmatas apliecības kopiju (uzrāda oriģinālu);

 

 

 

1) zemes īpašuma tiesības apliecinošu dokumentu — zemesgrāmatas apliecības kopiju (uzrāda oriģinālu);

2) Valsts ieņēmumu dienesta izziņu par to, ka zemes īpašniekam nav nodokļu parādu.

41

 

 

 

 

42

Deputāts P.Simsons

Izslēgt 10. panta 1. daļas 2. punktu.

 

 

Atbildīgā komisija

Izteikt 10. panta 1. daļas 2. punktu šādā redakcijā:

“2) Nodokļu administrācijas izziņu par to, ka zemes īpašniekam nav nekustamā īpašuma nodokļu parādu.”.

neatbalstīt

 

 

 

 

atbalstīt

2) Nodokļu administrācijas izziņu par to, ka zemes īpašniekam nav nekustamā īpašuma nodokļa parādu.

(2) Ja atlīdzības pieprasījums ir pamatots, atbildīgā institūcija pieņem lēmumu par atlīdzības pieprasījuma atbalstīšanu.

 

 

 

(2) Ja atlīdzības pieprasījums ir pamatots, atbildīgā institūcija pieņem lēmumu par atlīdzības pieprasījuma atbalstīšanu.

11.pants. Atlīdzības apmēra novērtēšana

43

Juridiskais birojs

Ierosinām 11.pantā:

izteikt nosaukumu šādā redakcijā:

“Atlīdzības apmēra novērtēšana par mežsaimnieciskās darbības ierobežojumiem”.

atbalstīt

 

Redakc.

 preciz.

11.pants. Par mežsaimnieciskās darbības ierobežojumiem piešķiramās atlīdzības apmēra novērtēšana

(1) Pēc tam, kad atbildīgā institūcija ir pieņēmusi lēmumu par atlīdzības pieprasījuma atbalstīšanu, zemes īpašnieks pieaicina ekspertus, kuri novērtē atlīdzības apmēru (turpmāk – eksperts). Izdevumus, kas saistīti ar atlīdzības apmēra novērtēšanu, sedz zemes īpašnieks.

44

Atbildīgā komisija

izteikt 11. panta 1. daļu šādā redakcijā:

“(1) Pēc tam kad atbildīgā institūcija ir pieņēmusi lēmumu par atlīdzības pieprasījuma atbalstīšanu, pieaicina ekspertus, kuri nosaka atlīdzības apmēru (turpmāk — eksperts). Izdevumus, kas saistīti ar atlīdzības apmēra novērtēšanu, sedz par atlīdzības piešķiršanu atbildīgā institūcija.”

atbalstīt

(1) Pēc tam kad atbildīgā institūcija ir pieņēmusi lēmumu par atlīdzības pieprasījuma atbalstīšanu, tā pieaicina ekspertus, kuri nosaka atlīdzības apmēru (turpmāk — eksperts). Izdevumus, kas saistīti ar atlīdzības apmēra novērtēšanu, sedz par atlīdzības piešķiršanu atbildīgā institūcija.

(2) Par ekspertu var būt fiziskā vai juridiskā persona, kura normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir reģistrēta kā meža inventarizācijas veicējs, kā arī valsts vai pašvaldību institūcijas, kurām normatīvajos aktos ir noteiktas atbilstošas funkcijas vai tiesības veikt meža vērtēšanu.

45

Atbildīgā komisija

izteikt 11. panta 2. daļu šādā redakcijā:

(2) Par ekspertu var būt fiziskā vai juridiskā persona, kura normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir reģistrēta kā meža inventarizācijas veicējs.

atbalstīt

(2) Par ekspertu var būt fiziskā vai juridiskā persona, kura normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir reģistrēta kā meža inventarizācijas veicējs.

(3) Atlīdzības apmēru eksperti novērtē, nosakot zemes īpašnieka neiegūtos saimnieciskos labumus.

46

Atbildīgā komisija

izteikt 11. panta 3. un 4. daļu kā 3. daļu šādā redakcijā:

“(3) Atlīdzības apmēru eksperti novērtē, nosakot zemes īpašnieka neiegūtos saimnieciskos labumus. Atlīdzības apmēra novērtēšanas kārtību un metodiku nosaka Ministru kabinets.”

atbalstīt

(3) Atlīdzības apmēru eksperti novērtē, nosakot zemes īpašnieka neiegūtos saimnieciskos labumus. Atlīdzības apmēra novērtēšanas kārtību un metodiku nosaka Ministru kabinets.

 

(4) Atlīdzības apmēra novērtēšanas kārtību un metodiku nosaka Ministru kabinets.

 

 

 

 

(5) Ekspertu novērtēto atlīdzības apmēru, kā arī detalizētu atlīdzības aprēķināšanas metodiku zemes īpašnieks iesniedz atbildīgajā institūcijā.

47

Atbildīgā komisija

Izslēgt 11. panta 5. daļu.

atbalstīt

 

(6) Ja atbildīgā institūcija iebilst pret zemes īpašnieka iesniegto atlīdzības apmēru, lietu, pamatojoties uz atbildīgās institūcijas pieteikumu, izskata un atlīdzības apmēru nosaka tiesa.

48

Atbildīgā komisija

Izslēgt 11. panta 6. daļu.

atbalstīt

 

 

49

Juridiskais birojs

Ierosinām papildināt likumprojektu pēc 11.panta ar jaunu pantu par atlīdzības apmēra novērtēšanu par lauksaimnieciskās darbības ierobežojumiem; attiecīgi mainīt pantu turpmāko numerāciju.

neatbalstīt

 

 

12.pants. Atlīdzības piešķiršana

50

 

 

 

51

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs A.Radzevičs

Izslēgt likumprojekta 12.pantu.

 

Atbildīgā komisija

Izteikt 12. panta nosaukumu šādā redakcijā:

“12.pants. Atlīdzības piešķiršana un izmaksa”

neatbalstīt

 

 

 

 

atbalstīt

12.pants. Atlīdzības piešķiršana un izmaksa

(1) Atbildīgā institūcija pieņem lēmumu par atlīdzības piešķiršanu zemes īpašniekam, pamatojoties uz zemes īpašnieka iesniegto vai tiesas noteikto atlīdzības apmēru.

52

Atbildīgā komisija

Izteikt 12. panta 1. daļu šādā redakcijā:

“(1) Atbildīgā institūcija pieņem lēmumu par atlīdzības piešķiršanu zemes īpašniekam.”

atbalstīt

(1) Atbildīgā institūcija pieņem lēmumu par atlīdzības piešķiršanu zemes īpašniekam.

(2) Atlīdzību par šā likuma 7.panta pirmajā daļā noteiktajiem mežsaimnieciskās darbības ierobežojumiem attiecīgajā mežaudzē piešķir vienu reizi.

53

 

 

 

 

 

 

 

54

 

 

 

55

Deputāte A.Seile

12.panta otro daļu izteikt šādā redakcijā:

(2) Atlīdzību par šā likuma 7.panta pirmajā daļā noteiktajiem ikgadējiem mežsaimnieciskās darbības ierobežojumiem attiecīgajā mežaudzē piešķir vienu reizi gadā.

 

Juridiskais birojs

Ierosinām papildināt 12.panta otro daļu pēc vārda “mežaudzē” ar vārdiem “un “--” pantā noteiktajiem lauksaimnieciskās darbības ierobežojumiem”.

 

Atbildīgā komisija

Izteikt 12. panta 2. daļu šādā redakcijā:

“(2) Atlīdzību par šā likuma 6.panta pirmajā daļā noteiktajiem mežsaimnieciskās darbības ierobežojumiem attiecīgajā mežaudzē aprēķina un piešķir vienu reizi.”

neatbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

neatbalstīt

 

 

 

 

atbalstīt

(2) Atlīdzību par šā likuma 6.panta pirmajā daļā noteiktajiem mežsaimnieciskās darbības ierobežojumiem attiecīgajā mežaudzē aprēķina un piešķir vienu reizi.

(3) Atbildīgā institūcija atbilstoši piešķirtajiem valsts vai pašvaldības budžeta līdzekļiem atlīdzību zemes īpašniekiem izmaksā vienreizēja maksājuma veidā.

56

 

 

 

57

 

 

 

 

Deputāte A.Seile

Svītrot 12.panta trešo daļu.

 

Atbildīgā komisija

Izteikt 12. panta 3. daļu šādā redakcijā:

“(3) Atbildīgā institūcija atlīdzību zemes īpašniekiem no valsts budžetā vai pašvaldības budžetā šiem mērķiem paredzētajiem līdzekļiem izmaksā un izmaksu reģistrē Ministru kabineta noteiktajā kārtībā. ”

neatbalstīt

 

 

atbalstīt

 

(3) Atbildīgā institūcija atlīdzību zemes īpašniekiem no valsts budžetā vai pašvaldības budžetā šiem mērķiem paredzētajiem līdzekļiem izmaksā un izmaksu reģistrē Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

 

13.pants. Piešķirtās atlīdzības atmaksāšana

58

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs A.Radzevičs

Izslēgt 13. pantu,

atbalstīt, attiec. mainot turpmāko pantu numerāciju.

 

(1) Ja kāds no šā likuma 7.panta pirmajā daļā minētajiem mežsaimnieciskās darbības ierobežojumiem attiecīgajā zemes īpašumā vai tā daļā tiek atcelts, zemes īpašnieks attiecīgo darbību drīkst veikt normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā tikai pēc tam, kad ir atmaksājis viņam piešķirto atlīdzību (attiecīgo tās daļu) par darbības ierobežojumu.

59

 

 

 

 

 

 

 

 

Deputāte A.Seile

13.panta pirmo daļu izteikt šādā redakcijā:

(1) Ja kāds no šā likuma 7.pantā minētajiem saimnieciskās darbības ierobežojumiem attiecīgajā zemes īpašumā vai tā daļā tiek atcelts, zemes īpašnieks attiecīgo darbību drīkst veikt normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā tikai pēc tam, kad ir atmaksājis viņam piešķirto atlīdzību (attiecīgo tās daļu) par darbības ierobežojumu.

neatbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) Atmaksājamās atlīdzības apmēra noteikšanas un atlīdzības atmaksāšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

 

 

 

 

IV nodaļa

 

 

 

IV nodaļa

Zemes maiņa

 

 

 

Zemes maiņa

14.pants. Par zemes maiņu atbildīgās institūcijas

 

 

 

13.pants. Par zemes maiņu atbildīgās institūcijas

Zemes maiņu atbilstoši kompetencei organizē šādas atbildīgās institūcijas:

60

Atbildīgā komisija

Izteikt 14. panta ievaddaļu kā 13. panta ievaddaļu šādā redakcijā:

“Zemes maiņu savas kompetences ietvaros organizē šādas atbildīgās institūcijas:”

atbalstīt

Zemes maiņu savas kompetences ietvaros organizē šādas atbildīgās institūcijas:

1) Valsts zemes dienests, ja tiesības uz zemes maiņu saskaņā ar šo likumu piešķir valsts;

 

 

 

1) Valsts zemes dienests, ja tiesības uz zemes maiņu saskaņā ar šo likumu piešķir valsts;

2) pašvaldība vai tās noteikta atbildīgā institūcija, ja tiesības uz zemes maiņu saskaņā ar šo likumu piešķir pašvaldība.

 

 

 

2) pašvaldība vai tās noteikta atbildīgā institūcija, ja tiesības uz zemes maiņu saskaņā ar šo likumu piešķir pašvaldība.

 

61

Atbildīgā komisija

Papildināt likumprojektu ar jaunu  14. pantu šādā redakcijā:

“14. pants Zemes maiņas principi

atbalstīt

14.pants. Zemes maiņas principi

 

 

(1) Valsts zemes dienests, izskatot zemes maiņas pieprasījumus, zemes gabalus piedāvā no speciāla publiski pieejama Maiņas zemju reģistra. Zemes gabalu  piešķiršanas priekšrocības tiesības nosaka Ministru kabinets.

 

(1) Valsts zemes dienests, izskatot zemes maiņas pieprasījumus, zemes gabalus piedāvā no speciāla publiski pieejama Maiņas zemju reģistra. Zemes gabalu  piešķiršanas priekšrocības tiesības nosaka Ministru kabinets.

 

 

(2) Pašvaldība vai tās noteikta atbildīgā institūcija maiņas zemes gabalus izvēlas attiecīgās pašvaldības teritorijā no pašvaldībai piederošās vai piekrītošās zemes.”

 

(2) Pašvaldība vai tās noteikta atbildīgā institūcija maiņas zemes gabalus izvēlas attiecīgās pašvaldības teritorijā no pašvaldībai piederošās vai piekrītošās zemes.

 

62

Atbildīgā komisija

papildināt likumprojektu ar jaunu 15. pantu šādā redakcijā, attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju:

15. pants Maiņas zemju reģistrs

(1) Maiņas zemju reģistra izveidošanas, reģistrā ieskaitāmo zemes gabalu izvēles kritērijus un ieskaitīšanas kārtību, kā arī reģistrā ieskaitīto zemes gabalu apsaimniekošanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

atbalstīt

15.pants. Maiņas zemju reģistrs

(1) Maiņas zemju reģistra izveidošanas, reģistrā ieskaitāmo zemes gabalu izvēles kritērijus un ieskaitīšanas kārtību, kā arī reģistrā ieskaitīto zemes gabalu apsaimniekošanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

 

 

(2) Maiņas zemju reģistra turētājs ir Valsts zemes dienests.

 

(2) Maiņas zemju reģistra turētājs ir Valsts zemes dienests.

 

 

(3) Maiņas zemju reģistrā ieskaita:

 

(3) Maiņas zemju reģistrā ieskaita:

 

 

1) valstij piederošos vai piekrītošos zemes gabalus;

 

1) valstij piederošos vai piekrītošos zemes gabalus;

 

 

2) pašvaldības rīcībā esošos zemes reformas realizēšanai nepieprasītos zemes gabalus.

 

2) pašvaldības rīcībā esošos zemes reformas realizēšanai nepieprasītos zemes gabalus.

 

 

(4) Maiņas zemju reģistrā neieskaita zemes gabalus, kuri atrodas:

 

(4) Maiņas zemju reģistrā neieskaita zemes gabalus, kuri atrodas:

 

 

1) īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, izņemot to neitrālās zonas;

 

1) īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, izņemot to neitrālās zonas;

 

 

2) mikroliegumos;

 

2) mikroliegumos;

 

 

3) īpaši aizsargājamos meža iecirkņos;

 

3) īpaši aizsargājamos meža iecirkņos;

 

 

4) meža biotopos, kuriem saskaņā ar normatīvajiem aktiem izveidojami mikroliegumi;

 

4) meža biotopos, kuriem saskaņā ar normatīvajiem aktiem izveidojami mikroliegumi;

 

 

5) Baltijas jūras un Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsargjoslā;

 

5) Baltijas jūras un Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsargjoslā;

 

 

6) nekustamo kultūras pieminekļu teritorijā un to aizsardzības zonās vai

 

6) nekustamo kultūras pieminekļu teritorijā un to aizsardzības zonās vai

 

 

7) kuri ir apgrūtināti ar civiltiesiskām saistībām.

 

7) kuri ir apgrūtināti ar civiltiesiskām saistībām.

15.pants. Zemes maiņas pieprasījums

 

 

 

 

(1) Zemes maiņas procedūras uzsākšanas pamats ir zemes īpašnieka iesniegums atbildīgajai institūcijai. Iesniegumam zemes īpašnieks pievieno:

 

 

 

 

1) maināmās zemes vienības īpašuma tiesības apliecinošu dokumentu – zemesgrāmatas apliecības kopiju (uzrāda oriģinālu);

 

 

 

 

2) Valsts zemes dienesta apstiprinātu maināmās zemes vienības robežu plāna notariāli apliecinātu kopiju, ja iesniegums adresēts šā likuma 14.panta 2.punktā minētajai institūcijai.

63

Juridiskais birojs

Ierosinām 15.pantā:

izslēgt pirmās daļas 2.punktā vārdus “notariāli apliecinātu”;

neatbalstīt

 

 

64

Deputāts P.Simsons

Papildināt 15. panta 1. daļu ar 3. punktu šādā redakcijā:

“3) informāciju un pamatojumu par līdzvērtīgās zemes vienības vēlamo atrašanās vietu.”

neatbalstīt

 

 

65

Vides ministra vietā reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs A.Radzevičs

Izteikt 15. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Zemes maiņas procedūras uzsākšanas pamats ir zemes īpašnieka iesniegums atbildīgajai institūcijai. Iesniegumam, kuru iesniedz šā likuma 14. panta 2. punktā minētajai institūcijai, pievieno:”

1) maināmās zemes vienības zemesgrāmatas apliecības notariāli apliecinātu kopiju ;

2) Valsts zemes dienesta apstiprinātu  maināmās zemes vienības robežu plānu.

neatbalstīt

 

(2) Ja zemes maiņas pieprasījums ir pamatots, atbildīgā institūcija pieņem lēmumu par tā atbalstīšanu.

66

Juridiskais birojs

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

 “(2) Ja zemes maiņas pieprasījums ir pamatots, atbildīgā institūcija pieņem lēmumu par zemes maiņas variantu apzināšanu”;

atbalstīt, iestrād. priekšl.nr.67

 

 

67

Atbildīgā komisija

Izteikt līdzšinējo 15. pantu kā 16. pantu šādā redakcijā:

“16.pants. Zemes maiņas pieprasījums

(1) Zemes maiņas procedūras uzsākšanas pamats ir zemes īpašnieka iesniegums atbildīgajai institūcijai. Iesniegumam zemes īpašnieks pievieno:

1) maināmā zemes gabala īpašuma tiesības apliecinošu dokumentu – zemesgrāmatas apliecības kopiju (uzrāda oriģinālu),

2) nodokļu administrācijas izziņu par to, ka zemes īpašniekam nav nekustamā īpašuma nodokļu parādu.

atbalstīt

16.pants. Zemes maiņas pieprasījums

(1) Zemes maiņas procedūras uzsākšanas pamats ir zemes īpašnieka iesniegums atbildīgajai institūcijai. Iesniegumam zemes īpašnieks pievieno:

1) maināmā zemes gabala īpašuma tiesības apliecinošu dokumentu — zemesgrāmatas apliecības kopiju (uzrāda oriģinālu);

2) Nodokļu administrācijas izziņu par to, ka zemes īpašniekam nav nekustamā īpašuma nodokļa parādu.

 

 

(2) Ja zemes maiņas pieprasījums ir pamatots, atbildīgā institūcija pieņem lēmumu par zemes maiņas variantu apzināšanu.

 

 

(2) Ja zemes maiņas pieprasījums ir pamatots, atbildīgā institūcija pieņem lēmumu par zemes maiņas variantu apzināšanu.

16.pants. Zemes maiņas variantu apzināšana

 

 

 

 

(1) Iespējamos zemes maiņas variantus un piedāvājamās zemes vienības apzina atbildīgā institūcija.

 

 

 

 

(2) Ja zemes maiņu saskaņā ar šo likumu organizē Valsts zemes dienests, tas, apzinot iespējamos zemes maiņas variantus un piedāvājamās zemes vienības, turpmāk minētajā secībā izvēlas:

68

 

 

 

 

 

 

 

 

69

Deputāte A.Seile

16.panta otro daļu izteikt šādā redakcijā:

(2) Ja zemes maiņu saskaņā ar šo likumu organizē Valsts zemes dienests, tas, apzinot iespējamos zemes maiņas variantus un piedāvājamās zemes vienības, turpmāk minētajā secībā izvēlas no zemēm, kuras iedalītas speciālā zemes apmaiņas fondā.

 

Juridiskais birojs

Ierosinām 16.pantā:

izslēgt otrās daļas ievaddaļā vārdus “saskaņā ar šo likumu”;

daļēji atbalstīt, iestrād.62.

priekšl.

 

 

 

 

 

 

 

neatbalstīt

 

1) valstij piederošu vai piekrītošu meža un lauksaimniecības zemi tās pašvaldības teritorijā, kurā atrodas maināmā zemes vienība;

 

 

 

 

2) valstij piederošu vai piekrītošu meža un lauksaimniecības zemi citā pašvaldībā, kas robežojas ar tās pašvaldības teritoriju, kurā atrodas maināmā zemes vienība;

70

Juridiskais birojs

aizstāt otrās  daļas 2.punktā vārdu “pašvaldībā” ar vārdiem “pašvaldības teritorijā”;

neatbalstīt

 

3) citu valstij piederošu vai piekrītošu meža un lauksaimniecības zemi.

71

Deputāts P.Simsons

mainīt 16. panta 2. daļas punktu numerāciju, skaitot 3. punktu par 1. punktu un izteikt to šādā redakcijā:
”1) valstij piederošu vai piekrītošu meža un lauksaimniecības zemi tās pašvaldības teritorijā, kuru par vēlamu norādījis maināmās zemes vienības īpašnieks; ”

daļēji atbalstīt, iestrād.79.

priekšl.

 

(3) Ja zemes maiņu organizē šā likuma 14.panta 2.punktā minētā institūcija, tā, apzinot iespējamos zemes maiņas variantus un piedāvājamās zemes vienības, izvēlas attiecīgajai pašvaldībai piederošo meža un lauksaimniecības zemi.

72

Juridiskais birojs

aizstāt trešajā daļā vārdus un skaitļus “šā likuma 14. panta 2.punktā minētā institūcija” ar vārdiem “pašvaldība vai tās noteikta atbildīgā institūcija”.

 

daļēji atbalstīt, iestrād.61.

priekšl.

 

(4) Valsts un pašvaldību institūcijas pēc atbildīgās institūcijas pieprasījuma sniedz visu zemes maiņai nepieciešamo to rīcībā esošo informāciju par maināmo zemes vienību un iespējamām piedāvājamām zemes vienībām.

 

 

 

 

(5) Par piedāvājamām zemes vienībām nevar būt zeme, kas atrodas:

 

 

 

 

1) īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, izņemot to neitrālās zonas;

 

 

 

 

2) mikroliegumos;

 

 

 

 

3) īpaši aizsargājamos meža iecirkņos;

 

 

 

 

4) meža biotopos, kuriem saskaņā ar normatīvajiem aktiem izveidojami mikroliegumi;

 

 

 

 

5) Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes aizsargjoslā;

 

 

 

 

6) nekustamo kultūras pieminekļu teritorijā un to aizsardzības zonās.

 

 

 

 

 

73

Zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāre D.Lucaua

Papildināt 16. panta 5. daļu ar 7. punktu šādā reakcijā:

“7) platībās, kuras ir apgrūtinātas ar civiltiesiskām saistībām.”

daļēji atbalstīt, iestrād.62.

priekšl.

 

 

74

Zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāre D.Lucaua

Papildināt 16. pantu ar sesto daļu šādā redakcijā:

“(6) Ja maināmā zemes vienība atrodas nacionālā parka dabas rezervāta zonā, tad piedāvājamo zemes vienību, pirmkārt, izvēlas no valstij piederošās vai piekrītošās meža un lauksaimniecības zemes, kura atrodas tā paša parka neitrālā zonā. Gadījumā, ja piedāvājamo zemes vienību nav iespējams izvēlēties platības trūkuma dēļ tā paša parka neitrālā zonā, tad zemes maiņas variantus un piedāvājamās zemes vienības izvēlas 16. panta otrajā daļā noteiktajā secībā.”

neatbalstīt

 

 

 

75

Atbildīgā komisija

Izslēgt 16. pantu.

atbalstīt

 

17.pants. Maināmās zemes vienības un piedāvājamo zemes vienību novērtēšana

 

 

 

17.pants. Maināmā zemes gabala un piedāvājamo zemes gabalu novērtēšana

(1) Maināmās zemes vienības vērtību un piedāvājamo zemes vienību vērtību nosaka atbildīgā institūcija. Izdevumus, kas saistīti ar minēto vērtību noteikšanu, sedz no valsts vai attiecīgās pašvaldības budžeta līdzekļiem.

 

 

Redakc.

 preciz.

(1) Maināmā zemes gabala vērtību un piedāvājamo zemes gabalu vērtību nosaka atbildīgā institūcija. Izdevumus, kas saistīti ar minēto vērtību noteikšanu, sedz no valsts vai attiecīgās pašvaldības budžeta.

(2) Maināmās zemes vienības vērtību un piedāvājamo zemes vienību vērtību nosaka atbilstoši Standartizācijas likumā noteiktajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem, ņemot vērā valsts un pašvaldību institūciju sniegto informāciju par maināmo zemes vienību un piedāvājamām zemes vienībām, kas ietekmē to vērtību. Nosakot maināmās zemes vienības vērtību, neņem vērā tās samazinājumu saistībā ar saimnieciskās darbības ierobežojumiem, kas noteikti aizsargājamo teritoriju aizsardzību un izmantošanu regulējošajos normatīvajos aktos.

 

 

Redakc.

 preciz.

(2) Maināmā zemes gabala vērtību un piedāvājamo zemes gabalu vērtību nosaka atbilstoši Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem, ņemot vērā valsts un pašvaldību institūciju sniegto informāciju par maināmo zemes gabalu un piedāvājamiem zemes gabaliem, kura ietekmē to vērtību. Nosakot maināmā zemes gabala vērtību, neņem vērā tās samazinājumu saistībā ar aizsargājamo teritoriju aizsardzību un izmantošanu regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajiem saimnieciskās darbības ierobežojumiem.

(3) Ja zemes īpašnieks nepiekrīt atbildīgās institūcijas noteiktajai viņam piederošās maināmās zemes vienības vērtībai, uz zemes īpašnieka pieteikuma pamata attiecīgās zemes vienības vērtību nosaka tiesa.

 

 

 

(3) Ja zemes īpašnieks nepiekrīt atbildīgās institūcijas noteiktajai viņam piederošā maināmā zemes gabala vērtībai, uz zemes īpašnieka pieteikuma pamata attiecīgā zemes gabala vērtību nosaka tiesa.

 

 

 

 

 

18.pants. Zemes maiņas variantu iesniegšana zemes īpašniekam

76

Atbildīgā komisija

Izteikt 18. panta nosaukumu šādā redakcijā:

“18.pants. Zemes maiņas variantu saskaņošana ar zemes īpašnieku”.

atbalstīt

18.pants. Zemes maiņas variantu saskaņošana ar zemes īpašnieku

(1) Atbildīgā institūcija divu mēnešu laikā no lēmuma par zemes maiņas pieprasījuma atbalstīšanu pieņemšanas dienas iesniedz attiecīgajam zemes īpašniekam iespējamos zemes maiņas variantus.

77

 

 

 

 

 

 

 

 

 

78

 

 

 

 

79

Deputāti O.Deņisovs, I.Solovjovs

Izteikt 18. panta 1. daļu šādā redakcijā:

“(1) Atbildīgā institūcija divu mēnešu laikā no lēmuma par zemes maiņas pieprasījuma atbalstīšanu pieņemšanas dienas iesniedz attiecīgajam zemes īpašniekam iespējamos zemes maiņas variantus, bet ne mazāk kā trīs.”

 

 

Juridiskais birojs

Ierosinām 18.panta pirmajā daļā aizstāt vārdus “pieprasījuma atbalstīšanu” ar vārdiem “variantu apzināšanu”.

 

Atbildīgā komisija

Izteikt 18. panta 1. daļu šādā redakcijā:

“(1) Atbildīgā institūcija divu mēnešu laikā izvērtē zemes īpašnieka iesniegto zemes maiņas pieprasījumu, ņemot vērā zemes īpašnieka norādītos zemes maiņas variantus. Ja nav iespējams atbalstīt nevienu no zemes īpašnieka norādītajiem zemes maiņas variantiem, atbildīgā institūcija piedāvā citus līdzvērtīgus zemes maiņas variantus. Līdzvērtīgu zemes gabalu izvēles kritērijus nosaka Ministru kabinets.”

neatbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

daļēji atbalstīt,

iestrād.79.

priekšl.

 

 

 

 

atbalstīt

(1) Atbildīgā institūcija divu mēnešu laikā izvērtē zemes īpašnieka iesniegto zemes maiņas pieprasījumu, ņemot vērā zemes īpašnieka norādītos zemes maiņas variantus. Ja nav iespējams atbalstīt nevienu no zemes īpašnieka norādītajiem zemes maiņas variantiem, atbildīgā institūcija piedāvā citus līdzvērtīgus zemes maiņas variantus. Līdzvērtīgu zemes gabalu izvēles kritērijus nosaka Ministru kabinets.

(2) Zemes īpašnieks mēneša laikā rakstiski paziņo atbildīgajai institūcijai, ka viņš piekrīt kādam no piedāvātajiem zemes maiņas variantiem vai ka viņu neapmierina neviens no piedāvātajiem zemes maiņas variantiem.

 

 

Redakc.

 preciz.

(2) Zemes īpašnieks mēneša laikā rakstveidā paziņo atbildīgajai institūcijai, ka viņš piekrīt kādam no piedāvātajiem zemes maiņas variantiem vai ka viņu neapmierina neviens no piedāvātajiem zemes maiņas variantiem.

(3) Ja zemes īpašnieku neapmierina neviens no piedāvātajiem zemes maiņas variantiem, zemes maiņas procedūra tiek apturēta un zemes īpašnieks sedz izdevumus, kas saistīti ar viņam piederošās maināmās zemes vienības novērtēšanu.

80

 

 

 

 

 

 

 

81

Vides ministra vietā reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs A.Radzevičs

Papildināt 18. panta trešo daļu ar teikumu šādā redakcijā:

“Valsts zemes dienests par šo zemes īpašnieka lēmumu informē Dabas aizsardzības pārvaldi.”

 

Atbildīgā komisija

Izteikt 18. panta 3. daļu šādā redakcijā:

“(3) Ja zemes īpašnieku neapmierina neviens no piedāvātajiem zemes maiņas variantiem, Valsts zemes dienests par šo zemes īpašnieka lēmumu informē Dabas aizsardzības pārvaldi.”

daļēji atbalstīt,

iestrād.81. priekšl.

 

 

 

 

 

atbalstīt

 

.

(3) Ja zemes īpašnieku neapmierina neviens no piedāvātajiem zemes maiņas variantiem, Valsts zemes dienests par šo zemes īpašnieka lēmumu informē Dabas aizsardzības pārvaldi.

(4) Šā panta trešajā daļā minētajā gadījumā zemes īpašnieks var prasīt zemes maiņu aizstāt ar atlīdzību. Ja zemes īpašnieks izvēlas zemes maiņu aizstāt ar atlīdzību, šā likuma 9.pantā minētā atbildīgā institūcija ar zemes īpašnieku var vienoties, ka šā panta trešajā daļā minētos izdevumus ietur no piešķiramās atlīdzības summas.

82

Atbildīgā komisija

Izteikt 18. panta 4. daļu šādā redakcijā:

“(4) Ja zemes īpašnieku neapmierina neviens no piedāvātajiem zemes maiņas variantiem, zemes īpašnieks var prasīt zemes maiņu aizstāt ar atlīdzību, ja tā paredzēta šā  likuma 6. pantā minētajos gadījumos.”

atbalstīt

(4) Ja zemes īpašnieku neapmierina neviens no piedāvātajiem zemes maiņas variantiem, zemes īpašnieks var prasīt zemes maiņu aizstāt ar atlīdzību, ja tā paredzēta šā  likuma 6.pantā minētajos gadījumos.

 

19.pants. Zemes vienību instrumentālā uzmērīšana

83

Atbildīgā komisija

Izteikt 19. panta nosaukumu un tekstu šādā redakcijā:

“19.pants. Maināmo zemes gabalu robežu uzmērīšana un reģistrācija”

atbalstīt

19.pants. Maināmo zemes gabalu robežu uzmērīšana un reģistrācija

Ja zemes īpašnieks piekrīt kādam no viņam piedāvātajiem zemes maiņas variantiem, atbildīgā institūcija nodrošina maināmās zemes vienības un zemes īpašnieka izvēlētās piedāvājamās zemes vienības instrumentālo uzmērīšanu (turpmāk – uzmērīšana). Ar uzmērīšanu saistītos izdevumus sedz no valsts vai attiecīgās pašvaldības budžeta līdzekļiem.

 

(1) Ja zemes īpašnieks piekrīt kādam no viņam piedāvātajiem zemes maiņas variantiem, atbildīgā institūcija nodrošina zemes īpašnieka izraudzītā piedāvājamā zemes gabala robežu uzmērīšanu (turpmāk — uzmērīšana). Ar uzmērīšanu saistītos izdevumus sedz no valsts vai attiecīgās pašvaldības budžeta.

 

(1) Ja zemes īpašnieks piekrīt kādam no viņam piedāvātajiem zemes maiņas variantiem, atbildīgā institūcija nodrošina zemes īpašnieka izraudzītā piedāvājamā zemes gabala robežu uzmērīšanu (turpmāk — uzmērīšana). Ar uzmērīšanu saistītos izdevumus sedz no valsts vai attiecīgās pašvaldības budžeta.

 

 

(2) Uzmērītos zemes gabalus reģistrē Nekustamā īpašuma Valsts kadastra reģistrā.

 

(2) Uzmērītos zemes gabalus reģistrē Nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistrā.

20.pants. Zemes maiņas līgums un līgums par maināmajā zemes vienībā un zemes īpašnieka izvēlētajā piedāvājamā zemes vienībā nosakāmajiem saimnieciskās un cita veida darbības ierobežojumiem

84

Atbildīgā komisija

Izteikt 20. panta nosaukumu šādā redakcijā:

“20.pants. Zemes maiņas līgums”

atbalstīt

20.pants. Zemes maiņas līgums

(1) Pēc tam, kad ir veikta uzmērīšana, atbildīgā institūcija sagatavo zemes maiņas līgumu un, ja to pieprasa vismaz viena no līgumslēdzējām pusēm, līgumu par maināmajā zemes vienībā un zemes īpašnieka izvēlētajā piedāvājamā zemes vienībā nosakāmajiem saimnieciskās un cita veida darbības ierobežojumiem, lai netiktu samazināta attiecīgās zemes vienības vērtība.

85

Atbildīgā komisija

Izteikt 20. panta 1. daļu šādā redakcijā:

“(1) Pēc tam, kad ir veikta uzmērīšana, atbildīgā institūcija sagatavo zemes maiņas līgumu.”

atbalstīt

(1) Pēc tam kad ir veikta uzmērīšana, atbildīgā institūcija sagatavo zemes maiņas līgumu.

(2) Zemes maiņas līgumu slēdz maināmās zemes vienības īpašnieks un zemes īpašnieka izvēlētās piedāvājamās zemes vienības tiesiskais valdītājs ar nosacījumu, ka tas stāsies spēkā tikai pēc tam, kad šo līgumu būs apstiprinājusi tā institūcija, kuras kompetencē saskaņā ar šā likuma 21.panta pirmo daļu ir lēmuma pieņemšana par piedāvājamās zemes vienības atsavināšanu.

86

 

 

 

 

87

Juridiskais birojs

izteikt divus pēdējos palīgteikumus šādā redakcijā:

“kad par zemes maiņas vienības  atsavināšanu būs lēmusi 21.panta pirmajā daļā noteikta  institūcija;

 

Atbildīgā komisija

izteikt 20. panta 2. daļu šādā redakcijā:

“(2) Zemes maiņas līgumu slēdz maināmā zemes gabala īpašnieks un attiecīgā valsts vai pašvaldības institūcija, kuras īpašumā vai tiesiskajā valdījumā ir izraudzītais piedāvājamais zemes gabals. Zemes maiņas līgums stājas spēkā pēc šā likuma 21.panta pirmajā daļā minētā lēmuma spēkā stāšanās.”

daļēji

atbalstīt, iestrād.87.

priekšlik.

 

 

 

 

atbalstīt

(2) Zemes maiņas līgumu slēdz maināmā zemes gabala īpašnieks un attiecīgā valsts vai pašvaldības institūcija, kuras īpašumā vai tiesiskajā valdījumā ir izraudzītais piedāvājamais zemes gabals. Zemes maiņas līgums stājas spēkā pēc šā likuma 21.panta pirmajā daļā minētā lēmuma spēkā stāšanās.

(3) Līgumu par maināmajā zemes vienībā un zemes īpašnieka izvēlētajā piedāvājamā zemes vienībā nosakāmajiem saimnieciskās un cita veida darbības ierobežojumiem slēdz maināmās zemes vienības īpašnieks, zemes īpašnieka izvēlētās piedāvājamās zemes vienības tiesiskais valdītājs un atbildīgā institūcija. Līgums ir spēkā līdz šā likuma 21.panta pirmajā daļā minētā lēmuma spēkā stāšanās dienai.

88

 

 

 

89

 

 

 

 

Juridiskais birojs

precizēt trešās daļas redakciju.

 

Atbildīgā komisija

Izteikt 20. panta 3.daļu šādā redakcijā:

“(3) Pēc šā panta otrajā daļā minētā līguma noslēgšanas līdz brīdim, kad šā likuma 21.panta pirmajā daļā minētā atbildīgā institūcija pieņem lēmumu par zemes gabala atsavināšanu un zemes maiņu, maināmajos zemes gabalos ir aizliegta saimnieciskā darbība, kuras rezultātā mainās attiecīgo zemes gabalu vērtība.”

atbalstīt, iestrād.89.

priekšlik.

 

 

atbalstīt

 

 

 

 

 

 

(3) Pēc šā panta otrajā daļā minētā līguma noslēgšanas līdz brīdim, kad šā likuma 21.panta pirmajā daļā minētā atbildīgā institūcija pieņem lēmumu par zemes gabala atsavināšanu un zemes maiņu, maināmajos zemes gabalos ir aizliegta saimnieciskā darbība, kuras rezultātā mainās attiecīgo zemes gabalu vērtība.

 

 

21.pants. Lēmums par zemes īpašnieka izvēlētās piedāvājamās zemes vienības atsavināšanu un zemes maiņas līguma apstiprināšanu

90

Atbildīgā komisija

Izteikt 21. panta nosaukumu šādā redakcijā:

“21.pants. Lēmums par zemes īpašnieka izraudzītā piedāvājamā zemes gabala atsavināšanu un zemes maiņu”

atbalstīt

21.pants. Lēmums par zemes īpašnieka izraudzītā piedāvājamā zemes gabala atsavināšanu un zemes maiņu

(1) Lēmumu par zemes īpašnieka izvēlētās piedāvājamās zemes vienības atsavināšanu un zemes maiņas līguma apstiprināšanu pieņem:

91

Atbildīgā komisija

izteikt 21. panta 1.daļu šādā redakcijā:

“(1) Lēmumu par zemes īpašnieka izraudzītā piedāvājamā zemes gabala atsavināšanu un zemes maiņu pieņem:

atbalstīt

 (1) Lēmumu par zemes īpašnieka izraudzītā piedāvājamā zemes gabala atsavināšanu un zemes maiņu pieņem:

1) Ministru kabinets, ja zemes īpašnieka izvēlētā piedāvājamā zemes vienība pieder valstij;

 

1) Ministru kabinets, ja zemes īpašnieka izraudzītais  zemes gabals pieder vai piekrīt valstij;

 

1) Ministru kabinets, ja zemes īpašnieka izraudzītais zemes gabals pieder vai piekrīt valstij;

2) attiecīgā pašvaldība, ja zemes īpašnieka izvēlētā piedāvājamā zemes vienība pieder pašvaldībai.

 

2) attiecīgā pašvaldība, ja zemes īpašnieka izvēlētais piedāvājamais zemes gabals pieder vai piekrīt pašvaldībai.

 

2) attiecīgā pašvaldība, ja zemes īpašnieka izraudzītais piedāvājamais zemes gabals pieder vai piekrīt pašvaldībai.

(2) Atbildīgā institūcija sagatavo šā panta pirmajā daļā minētā lēmuma projektu un kopā ar zemes maiņai nepieciešamajiem dokumentiem iesniedz institūcijā, kas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir atbildīga par lēmuma tālāku virzīšanu izskatīšanai šā panta pirmajā daļā minētajā institūcijā. Par lēmuma virzīšanu izskatīšanai Ministru kabinetā ir atbildīga Tieslietu ministrija.

 

 

Redakc.

 preciz.

(2) Atbildīgā institūcija sagatavo šā panta pirmajā daļā minētā lēmuma projektu un kopā ar zemes maiņai nepieciešamajiem dokumentiem iesniedz institūcijai, kura normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir atbildīga par šā lēmuma tālākvirzīšanu izskatīšanai šā panta pirmajā daļā minētajā institūcijā. Par lēmuma virzīšanu izskatīšanai Ministru kabinetā ir atbildīga Tieslietu ministrija.

(3) Ja saskaņā ar šā panta pirmo daļu pieņemts lēmums atsavināt zemes īpašnieka izvēlēto piedāvājamo zemes vienību un apstiprināt zemes maiņas līgumu, zemes maiņas līgums ir spēkā ar dienu, kad stājas spēkā šā panta pirmajā daļā minētais lēmums.

92

Atbildīgā komisija

izteikt 21. panta 3. un 4.daļu šādā redakcijā:

“(3) Ja saskaņā ar šā panta pirmo daļu pieņemts lēmums par zemes īpašnieka izraudzītā piedāvājamā zemes gabala atsavināšanu un zemes maiņu, zemes maiņas līgums ir spēkā ar dienu, kad stājas spēkā šā panta pirmajā daļā minētais lēmums.”

atbalstīt

(3) Ja saskaņā ar šā panta pirmo daļu pieņemts lēmums par zemes īpašnieka izraudzītā piedāvājamā zemes gabala atsavināšanu un zemes maiņu, zemes maiņas līgums ir spēkā ar dienu, kad stājas spēkā šā panta pirmajā daļā minētais lēmums.

(4) Lēmumu par zemes īpašnieka izvēlētās piedāvājamās zemes vienības atsavināšanu un zemes maiņas līguma apstiprināšanu, kuru pieņēmusi attiecīgā pašvaldība, nekavējoties nosūta maināmās zemes vienības īpašniekam, Valsts zemes dienestam, attiecīgajai reģionālajai vides pārvaldei un aizsargājamās teritorijas administrācijai, ja tāda ir izveidota.

 

(4) Attiecīgā institūcija savu lēmumu par zemes īpašnieka izraudzītā piedāvājamā zemes gabala atsavināšanu un zemes maiņu nosūta maināmā zemes gabala īpašniekam, Valsts zemes dienestam, attiecīgajai reģionālajai vides pārvaldei un aizsargājamās teritorijas administrācijai, ja tāda ir izveidota.

 

(4) Attiecīgā institūcija savu lēmumu par zemes īpašnieka izraudzītā piedāvājamā zemes gabala atsavināšanu un zemes maiņu nosūta maināmā zemes gabala īpašniekam, Valsts zemes dienestam, attiecīgajai reģionālajai vides pārvaldei un aizsargājamās teritorijas administrācijai, ja tāda ir izveidota.

(5) Ja saskaņā ar šā panta pirmo daļu pieņemts lēmums neatsavināt zemes īpašnieka izvēlēto piedāvājamo zemes vienību un neapstiprināt zemes maiņas līgumu, zemes maiņas procedūra tiek apturēta un zemes īpašnieks var prasīt zemes maiņas aizstāšanu ar atlīdzību.

93

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

94

 

 

 

 

 

 

Deputāti O.Deņisovs, I.Solovjovs

Izteikt 21. panta 5. daļu šādā redakcijā:

“(5) Ja saskaņā ar šā panta pirmo daļu pieņemts lēmums neatsavināt zemes īpašnieka izvēlēto piedāvājamo zemes vienību un neapstiprināt zemes maiņas līgumu, zemes maiņas procedūra tiek apturēta un zemes īpašnieks var prasīt zemes maiņas aizstāšanu ar atlīdzību. Tādā gadījumā attiecīgā institūcija sedz izdevumus, kas saistīti ar  zemes vienības novērtēšanu.”

 

Atbildīgā komisija

Izteikt 21. panta 5.daļu šādā redakcijā:

“(5) Ja saskaņā ar šā panta pirmo daļu pieņemts lēmums neatsavināt zemes īpašnieka izraudzīto piedāvājamo zemes gabalu un neapstiprināt zemes maiņas līgumu, zemes maiņas procedūra tiek apturēta un zemes īpašnieks var prasīt zemes maiņas aizstāšanu ar atlīdzību, ja tā paredzēta šā likuma 6.pantā minētajos gadījumos.”

daļēji atbalstīt,

 iestrād.83.

priekšl.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

atbalstīt

 

 

 

 

(5) Ja saskaņā ar šā panta pirmo daļu pieņemts lēmums neatsavināt zemes īpašnieka izraudzīto piedāvājamo zemes gabalu un neapstiprināt zemes maiņas līgumu, zemes maiņas procedūra tiek apturēta un zemes īpašnieks var prasīt zemes maiņas aizstāšanu ar atlīdzību, ja tā paredzēta šā likuma 6.pantā minētajos gadījumos.

 

(6) Ja saskaņā ar šā panta pirmo daļu pieņemts lēmums neatsavināt zemes īpašnieka izvēlēto piedāvājamo zemes vienību un neapstiprināt zemes maiņas līgumu, šā panta pirmajā daļā minēto lēmumu zemes īpašnieks var pārsūdzēt tiesā.

95

Atbildīgā komisija

Izslēgt 21. panta 6. daļu.

atbalstīt

 

22.pants. Maināmas zemes vienības un zemes īpašnieka izvēlētās piedāvājamās zemes vienības vērtību starpības segšana

96

Atbildīgā komisija

Izteikt 22. pantu šādā redakcijā:

“22.pants. Maināmā zemes gabala un zemes īpašnieka izraudzītā piedāvājamā zemes gabala vērtību starpības segšana

atbalstīt

22.pants. Maināmā zemes gabala un zemes īpašnieka izraudzītā piedāvājamā zemes gabala vērtību starpības segšana

Ja maināmās zemes vienības vērtība atšķiras no zemes īpašnieka izvēlētās piedāvājamās zemes vienības vērtības vairāk nekā par 20 %, pēc zemes maiņas līguma spēkā stāšanās starpību sedz naudā tā puse, kas ieguvusi vērtīgāko zemes vienību. Ja vērtīgāko zemes vienību ieguvis zemes īpašnieks, viņš attiecīgo summu samaksā atbildīgajai institūcijai, un institūcija to pārskaita valsts vai attiecīgās pašvaldības budžetā. Ja vērtīgāko zemes vienību ieguvusi atbildīgā institūcija, tā attiecīgo summu samaksā zemes īpašniekam no budžeta līdzekļiem.

 

Ja maināmā zemes gabala vērtība 20 procentu robežās atšķiras no zemes īpašnieka izraudzītā piedāvājamā zemes gabala vērtības, pēc zemes maiņas līguma spēkā stāšanās starpību Ministru kabineta noteiktajā kārtībā sedz naudā tā puse, kura ieguvusi vērtīgāko zemes gabalu.

 

 

Ja maināmā zemes gabala vērtība 20 procentu robežās atšķiras no zemes īpašnieka izraudzītā piedāvājamā zemes gabala vērtības, pēc zemes maiņas līguma spēkā stāšanās starpību Ministru kabineta noteiktajā kārtībā sedz naudā tā puse, kura ieguvusi vērtīgāko zemes gabalu.

 

23.pants. Zemes maiņā iegūto zemes vienību īpašuma tiesību nostiprināšana zemesgrāmatā

 

 

Redakc.

 preciz.

23.pants. Zemes maiņas rezultātā iegūto zemes gabalu īpašuma tiesību nostiprināšana zemesgrāmatā

Zemes maiņā iesaistītās puses ir atbrīvotas no valsts noteiktajiem maksājumiem par zemes maiņā iegūto zemes vienību īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā.

97

Atbildīgā komisija

Izteikt 23. pantu šādā redakcijā:

“(1) Zemes maiņā iesaistītās puses ir atbrīvotas no valsts noteiktajiem maksājumiem par zemes maiņas rezultātā iegūto zemes gabalu īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā.

atbalstīt

(1) Zemes maiņā iesaistītās puses ir atbrīvotas no valsts noteiktajiem maksājumiem par zemes maiņas rezultātā iegūto zemes gabalu īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā.

 

 

(2) Ja zemes īpašnieks zemes maiņas rezultātā iegūst valstij vai pašvaldībai piekrītošu zemes gabalu, viņš to var ierakstīt zemesgrāmatā uz sava vārda, pamatojoties uz šā likuma 21.panta pirmajā daļā minēto lēmumu par zemes gabala atsavināšanu un zemes maiņu.

 

(2) Ja zemes īpašnieks zemes maiņas rezultātā iegūst valstij vai pašvaldībai piekrītošu zemes gabalu, viņš to var ierakstīt zemesgrāmatā uz sava vārda, pamatojoties uz šā likuma 21.panta pirmajā daļā minēto lēmumu par zemes gabala atsavināšanu un zemes maiņu.

Pārejas noteikumi

 

 

 

 

1. Likums stājas spēkā ar īpašu likumu.

98

Atbildīgā komisija

Izslēgt pārejas noteikumu 1. punktu.

atbalstīt

 

2. Ministru kabinets ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā pēc likuma stāšanās spēkā pieņem noteikumus par šā likuma 11.panta ceturtajā daļā minēto atlīdzības apmēra novērtēšanas kārtību un metodiku un 13.panta otrajā daļā minēto atmaksājamās atlīdzības apmēra noteikšanas un atlīdzības atmaksāšanas kārtību un metodiku.

99

Atbildīgā komisija

Izteikt 2. pārejas noteikumu punktu kā pārejas noteikumu šādā redakcijā:

“Ministru kabinets:

1) ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā pēc likuma stāšanās spēkā pieņem noteikumus par šā likuma 11.panta trešajā daļā minēto atlīdzības apmēra noteikšanas kārtību un metodiku;

2) līdz ......................izdod noteikumus par Maiņas zemju reģistra izveidošanas kārtību, reģistrā ieskaitāmo zemes gabalu izvēles kritērijiem un ieskaitīšanas kārtību un reģistrā ieskaitīto zemes gabalu apsaimniekošanas kārtību;

3) līdz ......................izdod noteikumus par līdzvērtīgu zemes gabalu izvēles kritērijiem;

4) līdz ...................... izdod noteikumus par zemes gabalu piešķiršanas priekšrocības tiesībām;

 5) līdz ......................izdod noteikumus par atlīdzības izmaksāšanas un izmaksas reģistrācijas kārtību;

6) līdz ......................izdod noteikumus par maināmā zemes gabala un zemes īpašnieka izraudzītā piedāvājamā zemes gabala vērtību starpības segšanas kārtību.”

atbalstīt

Pārejas noteikums

Ministru kabinets:

1) ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā pēc likuma stāšanās spēkā pieņem noteikumus par šā likuma 11.panta trešajā daļā minēto atlīdzības apmēra noteikšanas kārtību un metodiku;

2) līdz ......................izdod noteikumus par Maiņas zemju reģistra izveidošanas kārtību, reģistrā ieskaitāmo zemes gabalu izvēles kritērijiem un ieskaitīšanas kārtību un reģistrā ieskaitīto zemes gabalu apsaimniekošanas kārtību;

3) līdz ......................izdod noteikumus par līdzvērtīgu zemes gabalu izvēles kritērijiem;

4) līdz ...................... izdod noteikumus par zemes gabalu piešķiršanas priekšrocības tiesībām;

 5) līdz ......................izdod noteikumus par atlīdzības izmaksāšanas un izmaksas reģistrācijas kārtību;

6) līdz ......................izdod noteikumus par maināmā zemes gabala un zemes īpašnieka izraudzītā piedāvājamā zemes gabala vērtību starpības segšanas kārtību.