Saeimas Prezidijam

Saeimas Prezidijam

 

Juridiskā komisija savā š.g. 24. februāra sēdē izskatīja likumprojektu “Grozījumi likumā “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru”” (reģ.nr.644) un nolēma konceptuāli atbalstīt tā virzīšanu izskatīšanai Saeimā pirmajā lasījumā.

Juridiskā komisija lūdz atzīt minēto likumprojektu par steidzamu.

 

 

Komisijas priekšsēdētāja S.Āboltiņa

 

 

 

 

Likumprojekts

Grozījumi likumā “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru”

Izdarīt likumā “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru” (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1990, 49.nr.; 1991, 27./28.nr.; 1992, 18./19.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 1.nr.; 1997, 5., 11.nr.; 1998, 1.nr.; 1999, 24.nr.; 2001, 5., 15.nr.; 2002, 23.nr.; 2003, 14.nr.) šādus grozījumus:

  1. Papildināt pirmās nodaļas "Vispārīgie noteikumi" otro daļu un 1.panta otro daļu pēc vārdiem "sabiedriskās organizācijas un to apvienības" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "biedrības un nodibinājumi" (attiecīgā locījumā).

2. Izteikt 2.2 pantu šādā redakcijā:

"2.2 pants. Sabiedrisko organizāciju un to apvienību un to pamatdokumentu grozījumu un citu izmaiņu reģistrācija

Uzņēmumu reģistra valsts notāri sabiedrisko organizāciju un to apvienību un to pamatdokumentu grozījumu un citu izmaiņu reģistrāciju veic saskaņā ar likumu "Par sabiedriskajām organizācijām un to apvienībām", ievērojot Biedrību un nodibinājumu likuma spēkā stāšanās kārtības likumā noteiktos termiņus."

4. Papildināt likumu ar 2.10 pantu šādā redakcijā:

"2.10 pants. Biedrību un nodibinājumu reģistra vešana

Biedrību un nodibinājumu reģistru saskaņā ar šo likumu, Biedrību un nodibinājumu likumu un citiem normatīvajiem aktiem ved Uzņēmumu reģistrs."

5. Papildināt 4.panta 12.punktu pēc vārdiem "sabiedrisko organizāciju reģistru" ar vārdiem "biedrību un nodibinājumu reģistru".

6. 9.pantā:

“Šā panta pirmajā daļā neminētajām juridiskajām un fiziskajām personām ir tiesības pēc valsts nodevas samaksāšanas saņemt šā panta pirmajā daļā minēto informāciju. Valsts nodevas apmēru par izrakstu no Uzņēmumu reģistra reģistriem un šo reģistru lietās esošu dokumentu izrakstu vai kopiju, kā arī izziņu izsniegšanu un samaksas kārtību nosaka Ministru kabinets.”

 

7. Papildināt likumu ar Ceturto1 nodaļu šādā redakcijā:

“Ceturtā1 nodaļa

Biedrību un nodibinājumu reģistra vešana

18.1 pants. Iesniegto dokumentu izskatīšana

Izskatot iesniegtos dokumentus, Uzņēmumu reģistra valsts notārs pārliecinās par to, vai:

1) iesniegti visi likumā paredzētie dokumenti;

2) iesniegtie dokumenti pēc formas atbilst likuma prasībām;

3) iesniegtajos dokumentos ietvertie lēmumi, uz kuru pamata izdarāmi ieraksti biedrību un nodibinājumu reģistrā vai grozījumi biedrību un nodibinājumu reģistram iesniegtajos dokumentos, atbilst likuma prasībām;

4) nav biedrību un nodibinājumu reģistrā reģistrēts cits tiesisks šķērslis.

Uzņēmumu reģistra kompetencē neietilpst biedrības vai nodibinājuma lēmuma pieņemšanas faktisko apstākļu pārbaude.

Ja, pārbaudot šā panta pirmajā daļā minētos apstākļus, šķēršļi nav konstatēti, Uzņēmumu reģistra valsts notārs pieņem lēmumu par ieraksta izdarīšanu.

Ja konstatē šā panta pirmās daļas 1., 2. vai 3.punktā minētos trūkumus un šie trūkumi ir novēršami, Uzņēmumu reģistra valsts notārs pieņem lēmumu par ieraksta izdarīšanas atlikšanu, izņemot, ja saskaņā ar Biedrību un nodibinājumu likumu ir jāpieņem lēmums par atteikumu izdarīt ierakstu. Lēmumā par ieraksta izdarīšanas atlikšanu Uzņēmumu reģistra valsts notārs norāda saprātīgu termiņu trūkumu novēršanai, kurš nedrīkst būt īsāks par mēnesi. Ja dokumenti, kuros trūkumi novērsti, tiek iesniegti pēc lēmumā norādītā termiņa, atkārtoti jāmaksā valsts nodeva.

Uzņēmumu reģistra valsts notārs pieņem lēmumu pa ieraksta izdarīšanas atlikšanu, ja biedrību un nodibinājumu reģistrā pieteiktais nosaukums skaidri un noteikti neatšķiras no citiem sabiedrisko organizāciju reģistrā reģistrētiem vai reģistrācijai pieteiktiem sabiedrisko organizāciju un to apvienību nosaukumiem.

Ja biedrību un nodibinājumu reģistrā reģistrēts cits tiesisks šķērslis vai no iesniegtajiem dokumentiem secināms, ka pieņemtie lēmumi neatbilst likuma prasībām un šie trūkumi nav novēršami, Uzņēmumu reģistra valsts notārs pieņem lēmumu par atteikumu izdarīt ierakstu biedrību un nodibinājumu reģistrā. Valsts nodeva šādos gadījumos netiek atmaksāta.

18.2 pants. Ierakstu izdarīšana biedrību un nodibinājumu reģistrā

Ierakstus biedrību un nodibinājumu reģistrā elektroniskā veidā izdara Uzņēmumu reģistra valsts notārs, par ierakstu izdarīšanu pieņemot attiecīgu rakstveida lēmumu.

Lēmums par ieraksta izdarīšanu stājas spēkā pēc tā parakstīšanas ar brīdi, kad Uzņēmumu reģistra valsts notārs elektroniski apliecinājis ieraksta pilnīgumu un pareizību (autorizējis), ja vien lēmumā nav paredzēts vēlāks spēkā stāšanās datums vai tā spēkā stāšanās ir atkarīga no cita lēmuma spēkā stāšanās. Šādā gadījumā par to izdara attiecīgu atzīmi biedrību un nodibinājumu reģistra ierakstos.

Lēmuma spēkā stāšanās laiku nedrīkst noteikt garāku par vienu mēnesi no lēmuma pieņemšanas dienas.

Uzņēmumu reģistra valsts notārs reģistrē kompetentu valsts institūciju lēmumus par aizlieguma atzīmes ierakstīšanu biedrību un nodibinājumu reģistrā.

18.3 pants. Biedrību un nodibinājumu reģistra ierakstu uzglabāšana un reģistrācijas lietai pievienojamie dokumenti

Biedrību un nodibinājumu reģistra ieraksti tiek uzglabāti elektroniskā formā, un tiem ir tāds pats juridiskais spēks kā lēmumam par ieraksta izdarīšanu.

Ja biedrību un nodibinājumu reģistra ieraksts neatbilst lēmumam par ieraksta izdarīšanu, noteicošais ir lēmums.

Biedrības vai nodibinājuma reģistrācijas lietai pievienojami dokumenti, uz kuru pamata izdarīti ieraksti biedrību un nodibinājumu reģistrā, kā arī citi likumā noteiktie dokumenti.

18.4 pants. Kļūdas labošana biedrību un nodibinājumu reģistra ierakstos

Ja biedrību un nodibinājumu reģistra ierakstos konstatēta pārrakstīšanās kļūda, Uzņēmumu reģistra valsts notārs nosūta paziņojumu uz biedrības vai nodibinājuma juridisko adresi, norādot:

1) kāda kļūda biedrību un nodibinājumu reģistra ierakstos konstatēta;

2) kā biedrību un nodibinājumu reģistra ieraksts tiks labots;

3) saprātīgu termiņu iebildumu celšanai.

Ja biedrība vai nodibinājums noteiktajā termiņā iebildumus neceļ, Uzņēmumu reģistra valsts notārs pieņem lēmumu par biedrību un nodibinājumu reģistra ieraksta labošanu un izdara par to attiecīgu atzīmi biedrību un nodibinājumu reģistra ierakstos.

Šā panta pirmās daļas noteikumus nepiemēro, ja pārrakstīšanās kļūdu biedrību un nodibinājumu reģistra ierakstos konstatējusi biedrība vai nodibinājums.”

8. Papildināt likuma 21.pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

“Par Biedrību un nodibinājumu likumā noteikto ziņu un dokumentu neiesniegšanu likumā noteiktajā termiņā, par ziņu nesniegšanu pēc Uzņēmumu reģistra amatpersonu pieprasījuma likumā noteiktajā kārtībā, kā arī par nepatiesu ziņu sniegšanu par biedrībām vai nodibinājumiem attiecīgās personas saucamas pie likumā noteiktās atbildības.”

Likums stājas spēkā 2004.gada 1.aprīlī.