Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

 

Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

vides un reģionālās politikas komisija                                                                                                                                                        Likumprojekts otrajam lasījumam

                                                                                                                                                                                                           

 

Grozījums Meža likumā ( reģ. nr.  641  )

 

Spēkā esošā likuma redakcija

Pirmā lasījuma redakcija

(dok.nr. 4412)

Pr. nr.

Iesniegtie priekšlikumi (25)

 

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

1

2

3

4

5

6

 

Grozījums Meža likumā

1

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija

 

Izteikt likuma nosaukumu un ievaddaļu šādā redakcijā:

 

Grozījumi Meža likumā

Atbalstīts

 

 

 

Grozījumi Meža likumā

 

Izdarīt Meža likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2000, 8.nr.; 2003, 8.nr.) šādu grozījumu:

 

 

Izdarīt Meža likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2000, 8.nr.; 2003, 8.nr.,2005,10.nr.) šādus grozījumus:

 

Izdarīt Meža likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2000, 8.nr.; 2003, 8.nr.,2005,10.nr.) šādus grozījumus:

1.pants

Likumā ir lietoti šādi termini:

 

 

 

 

 

 

15) meža monitorings - pastāvīgu novērojumu sistēma mežā augošo koku veselības stāvokļa, vides stāvokļa un vides piesārņojuma ietekmes novērtēšanai;

---------------------------------

 

2

LR Zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāre D.Lucaua

Izteikt 1. panta 15. punktu šādā redakcijā:

“15) meža monitorings –

pastāvīga novērojumu sistēma meža un vides mijiedarbības novērtēšanai;”

Atbalstīts.

.

Izteikt 1. panta 15. punktu šādā redakcijā:

“15) meža monitorings –

pastāvīga novērojumu sistēma meža un vides mijiedarbības novērtēšanai;”

 

 

3

LR Zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāre D.Lucaua

Papildināt 1. pantu ar 27. punktu šādā redakcijā:

“27) parks- sabiedriskas nozīmes objekts apdzīvotā vietā, kurš atbilst šī likuma 3. panta pirmās daļas 1. punkta nosacījumiem, ar īpaši izveidotu infrastruktūru, kas tiek regulāri kopts un atjaunots, saglabājot vai uzlabojot teritorijas estētisko, ainavisko un kultūrvēsturisko vērtību.”

Daļēji atbalstīts.

Iekļauts 4. priekšlikumā

 

 

 

4

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija

Papildināt 1. pantu ar 27. punktu šādā redakcijā:

“27) parks- apdzīvotā vietā esošs sabiedriskas nozīmes objekts, kurš atbilst šā likuma 3. panta pirmās daļas 1. punkta nosacījumiem, ar īpaši izveidotu infrastruktūru, kam nepieciešama regulāra kopšana un atjaunošana, saglabājot vai uzlabojot teritorijas estētisko, ainavisko un kultūrvēsturisko vērtību.”

 

Atbalstīts

Papildināt 1. pantu ar 27. punktu šādā redakcijā:

“27) parks- apdzīvotā vietā esošs sabiedriskas nozīmes objekts, kurš atbilst šā likuma 3. panta pirmās daļas 1. punkta nosacījumiem, ar īpaši izveidotu infrastruktūru, kam nepieciešama regulāra kopšana un atjaunošana, saglabājot vai uzlabojot teritorijas estētisko, ainavisko un kultūrvēsturisko vērtību

3.pants

 

 

 

 

 

(1) Šā likuma objekts ir mežs un meža zeme:

 

 

 

 

 

1) mežs ir ekosistēma visās tā attīstības stadijās, un tajā dominē koki, kuru augstums konkrētajā vietā var sasniegt vismaz septiņus metrus un kuru pašreizējā vai potenciālā vainagu projekcija ir vismaz 20 procenti no mežaudzes aizņemtās platības;

 

 

 

 

 

 

2) meža zeme ir zeme, uz kuras ir mežs, zeme zem meža infrastruktūras objektiem, kā arī mežā ietilpstošie un tam piegulošie pārplūstošie klajumi, purvi un lauces.

 

 

 

 

 

) Par mežu neuzskata:

 

 

 

 

 

1) atsevišķi no mežiem esošas platības, kuras apaugušas ar kokiem un kuru lielums nepārsniedz 0,1 hektāru;

 

5

LR Zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāre D.Lucaua

 

Izteikt 3. panta otrās daļas 1. punktu šādā redakcijā:

“1) atsevišķi no meža esoša platība, kas atbilst šī likuma 3. panta pirmās daļas 1. punkta nosacījumiem un ir mazāka par 0,1 hektāru;”

Atbalstīts

Izteikt 3. panta otrās daļas 1. punktu šādā redakcijā:

“1) atsevišķi no meža esoša platība, kas atbilst šā likuma 3. panta pirmās daļas 1. punkta nosacījumiem un ir mazāka par 0,1 hektāru;”

2) mākslīgas vai dabiskas izcelsmes koku rindas, kuru platums ir mazāks par 20 metriem;

 

 

 

 

 

3) augļu dārzus, parkus, kapsētas un meža koku sēklu ieguves plantācijas.

 

6

LR Zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāre D.Lucaua

Izteikt 3. panta otrās daļas 3. punktu šādā redakcijā:

“3) augļu dārzus, parkus, kapsētas un kokaudzētavas

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts.

Izteikt 3. panta otrās daļas 3. punktu šādā redakcijā:

“3) augļu dārzus, parkus, kapsētas un kokaudzētavas.”

 

 

7

LR Zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāre D.Lucaua

Papildināt 3. pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Par meža zemi neuzskata:

Daļēji atbalstīts.

Iekļauts  8. priekšlikumā

 

 

 

 

 

1) valsts, pašvaldību, uzņēmumu un māju esošā ceļa un dzelzceļa zemes nodalījuma joslu normatīvajos aktos noteiktajā platumā, ja ceļš vai dzelzceļš šķērso meža teritoriju;

 

 

 

 

 

2)esošas elektrisko tīklu un elektronisko sakaru tīklu gaisvadu līniju trases normatīvajos aktos noteiktajā platumā, ja trase šķērso meža teritoriju;

 

 

 

 

 

 

3) šī likuma 3. panta trešās daļas 1. punkta nosacījumi neattiecas uz mežsaimniecības ceļu.”

 

 

 

 

 

8

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija

Papildināt 3. pantu ar trešo  un ceturto daļu šādā redakcijā:

“(3) Par meža zemi neuzskata:

Atbalstīts.

Papildināt 3. pantu ar trešo  un ceturto daļu šādā redakcijā:

“(3) Par meža zemi neuzskata:

 

 

 

1) valsts, pašvaldību, uzņēmumu un māju esošā ceļa un dzelzceļa zemes nodalījuma joslu normatīvajos aktos noteiktajā platumā, ja ceļš vai dzelzceļš šķērso meža teritoriju;

 

1) valsts, pašvaldību, uzņēmumu un māju esošā ceļa un dzelzceļa zemes nodalījuma joslu normatīvajos aktos noteiktajā platumā, ja ceļš vai dzelzceļš šķērso meža teritoriju;

 

 

 

2)esošas elektrisko tīklu un elektronisko sakaru tīklu gaisvadu līniju trases normatīvajos aktos noteiktajā platumā, ja trase šķērso meža teritoriju.

 

2)esošas elektrisko tīklu un elektronisko sakaru tīklu gaisvadu līniju trases normatīvajos aktos noteiktajā platumā, ja trase šķērso meža teritoriju.

 

 

 

(4)Šā likuma 3. panta trešās daļas 1. punkta nosacījumi neattiecas uz mežsaimniecības ceļu.”

 

 

 

(4)Šā likuma 3. panta trešās daļas 1. punkta nosacījumi neattiecas uz mežsaimniecības ceļu.”

5.pants

 

 

 

 

 

(1) Fiziskajām personām ir tiesības uzturēties un brīvi pārvietoties valsts un pašvaldības mežā, ja normatīvajos aktos nav noteikts citādi. Transportlīdzekļus drīkst lietot, tikai pārvietojoties pa meža ceļiem, izņemot gadījumus, kad drīkst pārvietoties arī mežā meža apsaimniekošanas un aizsardzības nolūkos.

 

 

 

 

 

(2) Fizisko personu uzturēšanos un brīvu pārvietošanos citā mežā var ierobežot to īpašnieks vai tiesiskais valdītājs.

 

 

 

 

 

(3) Pašvaldība pēc Valsts meža dienesta vai vides aizsardzības institūcijas ierosinājuma meža ugunsdrošības interesēs, kā arī īpaši aizsargājamo teritoriju, meža augu un dzīvnieku aizsardzības interesēs var ierobežot fizisko personu tiesības uzturēties un brīvi pārvietoties mežā.

 

 

 

 

 

(4) Ja fiziskās personas tiesības uzturēties un brīvi pārvietoties mežā ir ierobežotas, meža īpašnieka vai tiesiskā valdītāja pienākums ir norobežot attiecīgo teritoriju ar pārskatāmiem brīdinājuma uzrakstiem.

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) Valsts amatpersonām, pildot dienesta pienākumus, ir tiesības bez ierobežojumiem pārvietoties mežā.

 

9

LR Zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāre D.Lucaua

Izteikt 5. panta piekto daļu šādā redakcijā:

“(5) Valsts amatpersonām, pildot dienesta pienākumus, un meža inventarizācijas un meža monitoringa veicējiem, pildot darba pienākumus, ir tiesības bez ierobežojumiem pārvietoties mežā.

Atbalstīts.

Izteikt 5. panta piekto daļu šādā redakcijā:

“(5) Valsts amatpersonām, pildot dienesta pienākumus, un meža inventarizācijas un meža monitoringa veicējiem, pildot darba pienākumus, ir tiesības bez ierobežojumiem pārvietoties mežā.”

(6) Ierobežojums uzturēties un brīvi pārvietoties mežā ir spēkā tikai tad, ja izpildīta šā panta ceturtajā daļā noteiktā prasība.

 

 

 

 

 

7. pants

 

 

 

 

 

(1) Kokus mežā atļauts cirst:

 

 

 

 

 

1) galvenajā cirtē - koksnes galvenās ražas ievākšanai mežaudzē pēc galvenās cirtes vecuma vai galvenās cirtes caurmēra sasniegšanas;

 

 

 

 

 

2) kopšanas cirtē - mežaudzes sastāva, paliekošās mežaudzes koku augšanas apstākļu un mežaudzes veselības stāvokļa uzlabošanai;

 

 

 

 

 

3) sanitārajā cirtē - meža slimību, kaitēkļu, dzīvnieku vai citādi bojātos, sausos, vēja gāztos un lauztos kokus;

 

 

 

 

 

4) rekonstruktīvajā cirtē - neproduktīvas mežaudzes normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

 

 

 

 

 

 

 

5) citā cirtē - meža infrastruktūras izveidošanai un uzturēšanai, ainavu veidošanai, kā arī pēc meža zemes transformācijas.

 

10

LR Zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāre D.Lucaua

Izteikt 7. panta pirmās daļas 5. punktu šādā redakcijā”:

“5) citā cirtē – me ža infrastruktūras izveidošanai un uzturēšanai, ainavu veidošanai, meža zemes transformācijai, bīstamu koku novākšanai, kā arī dabas vērtību saglabāšanai normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.”

 

 

Atbalstīts

Izteikt 7. panta pirmās daļas 5. punktu šādā redakcijā”:

“5) citā cirtē – meža infrastruktūras izveidošanai un uzturēšanai, ainavu veidošanai, meža zemes transformācijai, bīstamu koku novākšanai, kā arī dabas vērtību saglabāšanai normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.”

 

(2) Koku ciršana mežā atļauta tikai saskaņā ar šajā likumā un citos normatīvajos aktos noteikto kārtību.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

LR vides ministrs R.Vējonis

Papildināt likumu ar 8. prim pantu šādā redakcijā:

“8.prim pants

Vietējā pašvaldība saistošajos noteikumos var noteikt zaudējumu atlīdzību par koku ciršanu, arī patvaļīgu koku ciršanu, ārpus meža zemes kā arī zaudējumu aprēķināšanas un atlīdzināšanas kārtību. Zaudējumu summu ieskaita attiecīgās pašvaldības budžetā.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daļēji atbalstīts.

Iekļauts 12. priekšlikumā

 

8. pants.

Kārtību koku ciršanai ārpus meža zemes nosaka Ministru kabinets.

 

 

 

12

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija

Izteikt 8. pantu šādā redakcijā:

“Kārtību koku ciršanai ārpus meža zemes nosaka Ministru kabinets. Vietējā pašvaldība Ministru kabineta noteiktajos gadījumos pašvaldības saistošajos noteikumos par koku ciršanu ārpus meža zemes var noteikt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu, kā arī zaudējumu aprēķināšanas un atlīdzināšanas kārtību. Zaudējumu atlīdzību ieskaita vietējās pašvaldības budžetā.”

 

Atbalstīts.

Izteikt 8. pantu šādā redakcijā:

“Kārtību koku ciršanai ārpus meža zemes nosaka Ministru kabinets. Vietējā pašvaldība Ministru kabineta noteiktajos gadījumos pašvaldības saistošajos noteikumos par koku ciršanu ārpus meža zemes var noteikt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu, kā arī zaudējumu aprēķināšanas un atlīdzināšanas kārtību. Zaudējumu atlīdzību ieskaita vietējās pašvaldības budžetā.”

9.pants

 

 

 

 

 

(1) Galvenā cirte ir atļauta, ja:

 

 

 

 

 

1) mežaudze ir sasniegusi šādu galvenās cirtes vecumu:(skat. tabulu likumā)

 

 

 

 

 

 

2) mežaudze sasniegusi galvenās cirtes caurmēru;

 

 

 

 

 

 

3) saņemts šā likuma 11.pantā noteiktais Valsts meža dienesta sanitārais atzinums. Šādos gadījumos nepiemēro šā panta otrās daļas 1.un 2.punkta noteikumus.

 

 

 

 

 

(2) Galvenā cirte ir aizliegta:

 

 

 

 

 

1) ja meža īpašnieks vai tiesiskais valdītājs normatīvajos aktos noteiktajos termiņos un kvalitātē nav atjaunojis mežu vismaz 80% apmērā no kopējās atjaunojamās platības savā valdījumā esošajos mežos attiecīgās mežniecības teritorijā;

 

 

 

 

 

 

2) ja vienā apsaimniekošanas objektā esošajos mežos galvenajai cirtei piegulošajās platībās mežaudze 1,0 hektāra un lielākā platībā nav atzīta par atjaunotu un mežaudze nav sasniegusi vismaz triju gadu vecumu;

 

 

13

 

LR Zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāre D.Lucaua

Izteikt 9. panta otrās daļas 2. punktu šādā redakcijā:

“2) ja vienā apsaimniekošanas objektā esošajos mežos galvenajai cirtei piegulošajās platībās mežaudze 1,0 hektāra un lielākā platībā nav atzīta par atjaunotu un mežaudze nav sasniegusi vismaz triju gadu vecumu, izņemot, ja par atjaunotu atzīta mežaudze ir izkopta un meža augšanas apstākļiem piemērotās koku sugas kociņu vidējais augstums sasniedzis vismaz divus metrus lapu kokiem un vismaz vienu metru skuju kokiem;”

Atbalstīts.

Izteikt 9. panta otrās daļas 2. punktu šādā redakcijā:

“2) ja vienā apsaimniekošanas objektā esošajos mežos galvenajai cirtei piegulošajās platībās mežaudze 1,0 hektāra un lielākā platībā nav atzīta par atjaunotu un mežaudze nav sasniegusi vismaz triju gadu vecumu, izņemot gad·ijumus, kad par atjaunotu atzīta mežaudze ir izkopta un meža augšanas apstākļiem piemērotās koku sugas kociņu vidējais augstums sasniedzis vismaz divus metrus lapu kokiem un vismaz vienu metru skuju kokiem;”

3) dabas rezervātos un nacionālo parku dabas rezervātu zonās, Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes aizsargjoslā 300 metru platumā, īpaši aizsargājamos meža iecirkņos (mikroliegumos).

 

 

 

 

 

(3) Ja īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esoša meža zeme tiesiska darījuma rezultātā tiek sadalīta divās vai vairākās daļās, tad septiņu gadu laikā no šīs zemes sadalīšanas katrā sadales rezultātā izveidotajā meža zemes daļā piemērojami šajā pantā noteiktie galvenās cirtes aizliegumi un 13.pantā minētie noteikumi kā uz meža zemi pirms tās sadalīšanas.

 

 

 

 

 

 

 

20.pants

Meža reproduktīvā materiāla ieguves avotu reģistrācijas noteikumus, tā kvalitātes un sertificēšanas prasības, meža reproduktīvā materiāla (arī ģenētiski modificēta meža reproduktīvā materiāla) tirdzniecības un izmantošanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

 

 

 

 

 

 

 

14

LR Zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāre D.Lucaua

Papildināt likumu ar 20 prim pantu šādā redakcijā:

“20 prim pants.

Uz meža koku sēklu ieguves plantācijām neattiecas meža atjaunošanas un koku ciršanas noteikumi.”

Atbalstīts.

Papildināt likumu ar 20 prim pantu šādā redakcijā:

“20 prim pants.

Uz meža koku sēklu ieguves plantācijām neattiecas meža atjaunošanas un koku ciršanas noteikumi.”

21.pants

 

 

 

 

 

Meža īpašnieka vai tiesiskā valdītāja pienākums ir:

 

 

 

 

 

1) atjaunot mežaudzi ne vēlāk kā triju gadu laikā pēc cirtes veikšanas (ieskaitot ciršanas gadu) vai citu faktoru ietekmes, ja tās dēļ mežaudzes šķērslaukums ir kļuvis mazāks par kritisko šķērslaukumu. Ministru kabinets atsevišķiem meža augšanas apstākļu tipiem var noteikt atšķirīgus meža atjaunošanas termiņus;

 

15

LR Zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāre D.Lucaua

Izteikt 21. panta 1. punktu šādā redakcijā:

“1) atjaunot mežaudzi triju gadu laikā pēc cirtes veikšanas (neieskaitot ciršanas gadu) vai citu faktoru ietekmes, ja tās dēļ mežaudzes šķērslaukums ir kļuvis mazāks par kritisko šķērslaukumu. Ministru kabinets atsevišķiem meža augšanas apstākļu tipiem var noteikt atšķirīgus meža atjaunošanas termiņus;

Atbalstīts

Izteikt 21. panta 1. punktu šādā redakcijā:

“1) atjaunot mežaudzi triju gadu laikā pēc cirtes veikšanas (neieskaitot ciršanas gadu) vai citu faktoru ietekmes, ja tās dēļ mežaudzes šķērslaukums ir kļuvis mazāks par kritisko šķērslaukumu. Ministru kabinets atsevišķiem meža augšanas apstākļu tipiem var noteikt atšķirīgus meža atjaunošanas termiņus;

 

2) nodrošināt atjaunotās mežaudzes kopšanu.

 

 

 

 

 

 

 

38.pants

 

 

 

 

 

(1) Meža veselības stāvokļa un vides stāvokļa uzraudzībai mežā visā valsts teritorijā veicams meža monitorings. Meža monitoringu finansē no valsts budžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem.

 

16

LR Zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāre D.Lucaua

Izteikt 38. pantu šādā redakcijā:

“(1) Meža un vides mijiedarbības novērtēšanai visā valsts teritorijā veicams meža monitorings saskaņā ar meža monitoringa valsts programmu.

Atbalstīts.

Izteikt 38. pantu šādā redakcijā:

“(1) Meža un vides mijiedarbības novērtēšanai visā valsts teritorijā veicams meža monitorings saskaņā ar meža monitoringa valsts programmu.

 

 

 

(2) Meža monitoringu finansē no valsts budžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem un Eiropas Savienības piešķirtajiem līdzekļiem.

 

(2) Meža monitoringu finansē no valsts budžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem un Eiropas Savienības piešķirtajiem līdzekļiem.

(2) Meža monitoringa veikšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

 

 

(3) Meža monitoringa veikšanas kārtību un meža monitoringa valsts programmu  nosaka Ministru kabinets.”

 

(3) Meža monitoringa veikšanas kārtību un meža monitoringa valsts programmu  nosaka Ministru kabinets.”

44.pants

 

 

 

 

 

(1) Valsts meža zeme ir Zemkopības ministrijas Meža departamenta zeme pēc stāvokļa 1940.gada 21.jūlijā, kura zemes reformas gaitā nav nodota pastāvīgā lietošanā citām fiziskajām vai juridiskajām personām, kā arī tā meža zeme, kura pieder vai piekrīt valstij.

 

 

 

 

 

(2) Valsts meža zeme ir valsts īpašums, kas zemesgrāmatā ierakstāms uz valsts vārda likumā noteiktajā kārtībā.

 

17

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija

Izteikt 44. panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Valsts meža zeme ir ierakstāma zemesgrāmatā uz valsts vārda likumā noteiktajā kārtībā.”

Atbalstīts.

Izteikt 44. panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Valsts meža zeme ir ierakstāma zemesgrāmatā uz valsts vārda likumā noteiktajā kārtībā.”

(3) Valsts meža zeme pastāvīgā lietošanā netiek piešķirta, izņemot gadījumus, kad, saskaņojot ar zemkopības ministru, tā piešķirama bijušajiem zemes īpašniekiem vai viņu mantiniekiem kā līdzvērtīga īpaši aizsargājamo dabas objektu teritorijās neatgūtās zemes vietā.

 

18

 

 

 

 

 

 

 

 

LR Zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāre D.Lucaua

Izslēgt 44. panta trešo daļu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts.

Izslēgt 44. panta trešo daļu.

 

 

(4) Zemesgrāmatā ierakstītās valsts meža zemes pārdošana vai citāda veida atsavināšana atļauta ar ikreizēju Ministru kabineta rīkojumu šādos gadījumos:

 

19

LR Zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāre D.Lucaua

Izteikt 44. panta ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Zemesgrāmatā ierakstītās valsts meža zemes atsavināšana atļauta ar ikreizēju Ministru kabineta rīkojumu normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.”

Daļēji atbalstīts. Iekļauts   20.

priekšlikumā

 

1) privatizējot zemi zem dzīvojamām ēkām un tām piekritīgajām saimniecības ēkām un būvēm;

 

20

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija

 

Izteikt 44. panta ceturtās  daļas ievadu un 1. punktu šādā redakcijā:

“Zemesgrāmatā ierakstītās valsts meža zemes atsavināšanu vai privatizāciju var atļaut ar ikreizēju Ministru kabineta rīkojumu šādos gadījumos:

Atbalstīts.

Izteikt 44. panta ceturtās  daļas ievadu un 1. punktu šādā redakcijā:

“Zemesgrāmatā ierakstītās valsts meža zemes atsavināšanu vai privatizāciju var atļaut ar ikreizēju Ministru kabineta rīkojumu šādos gadījumos:

2) precizējot vai optimizējot valsts mežā zemes nogabalu ārējās robežas;

 

 

 

 

 

 

 

 

Papildināt 44. panta ceturto daļu ar 4. punktu šādā redakcijā:

“4) veicot zemes maiņu, ja normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos tā tiek izmantota kā kompensācija par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās.”

 

 

 

 

1) veicot zemes maiņu, ja likumā “Par zemes īpašnieku tiesībām uz kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos” noteiktajos gadījumos tā tiek izmantota kā kompensācija par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās.”

 

1) veicot zemes maiņu, ja likumā “Par zemes īpašnieku tiesībām uz kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos” noteiktajos gadījumos tā tiek izmantota kā kompensācija par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās.”

 

 

21

Dep. M.Lasmanis

Papildināt 44. pantu ar ceturto prim daļu šādā redakcijā:

“(4 prim) Valsts meža zeme pašvaldībai atsavināma ar ikreizēju Saeimas lēmumu, ja īpašuma tiesības uz meža zemi pašvaldībai nepieciešamas tās autonomo funkciju izpildei.”

 

 

 

 

 

 

Daļēji atbalstīts.

Iekļauts 22. priekšlikumā

 

 

 

22

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija

 

 

Izteikt 44. panta ceturtās daļas 2. punktu šādā redakcijā:

“2) ja valsts meža zeme nepieciešama likumā “Par pašvaldībām” noteikto pašvaldības autonomo funkciju veikšanai bez tiesībām nodot to tālākai atsavināšanai vai privatizācijai citām personām;”

Atbalstīts

Izteikt 44. panta ceturtās daļas 2. punktu šādā redakcijā:

“2) ja valsts meža zeme nepieciešama likumā “Par pašvaldībām” noteikto pašvaldības autonomo funkciju veikšanai bez tiesībām nodot to tālākai atsavināšanai vai privatizācijai citām personām;”

 

 

 

 

 

 

3) transformējot meža zemi, ja tās turpmākā izmantošana nav saistīta ar meža apsaimniekošanu

 

 

 

23

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija

 

 

Izslēgt 44. panta ceturtās daļas 3. punktu.

Atbalstīts.

 

 

 

24

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija

 

 

Izteikt 44. panta ceturtās daļas 3. punktu jaunā redakcijā:

“3) privatizējot zemi dzīvojamo ēku un būvju īpašniekiem:

a) lauku apvidos – zemi, ko aizņem dzīvojamās ēkas, būves un pagalms, kā arī šo ēku un būvju uzturēšanai nepieciešamo zemi,

b) pilsētās – zemi, ko aizņem ēkas un būves tādā platībā, kādā šī zeme ir ēku un būvju īpašnieku likumīgā lietošanā (apbūvei) ;”

Atbalstīts.

Izteikt 44. panta ceturtās daļas 3. punktu šādā redakcijā:

“3) privatizējot zemi dzīvojamo ēku un būvju īpašniekiem:

a) lauku apvidos – zemi, ko aizņem dzīvojamās ēkas, būves un pagalms, kā arī šo ēku un būvju uzturēšanai nepieciešamo zemi,

b) pilsētās – zemi, ko aizņem ēkas un būves tādā platībā, kādā šī zeme ir ēku un būvju īpašnieku likumīgā lietošanā (apbūvei) ;”

(5) Pārējos gadījumos valsts meža zeme atsavināma tikai ar ikreizēju Saeimas lēmumu.

 

25

LR Zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāre D.Lucaua

Izslēgt 44. panta piekto daļu.

Atbalstīts.

Izslēgt 44. panta piekto daļu.