Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta

"Grozījumi likumā "Par ieguldījumu sabiedrībām"” (Reģ.nr. 640) 2.lasījumam.

Spēkā esošā redakcija

1.lasījumā nobalsotā redakcija

N.p.k.

Iesniegtie priekšlikumi

Komisijas attieksme

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Izdarīt likumā "Par ieguldījumu sabiedrībām" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 3.nr.; 2000, 13.nr.; 2002, 23.nr.) šādus grozījumus:

     

Izdarīt likumā "Par ieguldījumu sabiedrībām" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 3.nr.; 2000, 13.nr.; 2002, 23.nr.) šādus grozījumus:

"Par ieguldījumu sabiedrībām"

1. Izteikt nosaukumu šādā redakcijā:

"Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likums".

     

1. Izteikt nosaukumu šādā redakcijā:

"Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likums".

 

2. Aizstāt visā likumā vārdu "finansu" ar vārdu "finanšu".

     

2. Aizstāt visā likumā vārdu "finansu" ar vārdu "finanšu".

   

1

Juridiskais birojs

Aizstāt visā likuma tekstā vārdus “Latvijas Republikā” (attiecīgā locījumā) ar vārdu “Latvijā” (attiecīgā locījumā).

Atbalstīt

3. Aizstāt visā likuma tekstā vārdus “Latvijas Republikā” (attiecīgā locījumā) ar vārdu “Latvijā” (attiecīgā locījumā).

1.pants. Likumā lietotie termini

Likumā ir lietoti šādi termini:

1) fonda ieguldītājs - persona, kas ieguldījumu fondā ieguldījusi naudu;

2) fonda manta - lietas, kuru kopība veido ieguldījumu fondu;

3) ieguldījumu apliecība - ieguldījumu sabiedrības emitēts vērtspapīrs, kas apliecina fonda ieguldītāja līdzdalību ieguldījumu fondā un no šīs līdzdalības izrietošās tiesības;

4) ieguldījumu fonds (turpmāk arī - fonds) - lietu kopība, ko veido pret ieguldījumu apliecībām izdarītie ieguldījumi, kā arī darījumos ar ieguldījumu fonda mantu un uz tajā esošo tiesību pamata iegūtās lietas;

5) ieguldījuma objekts - pārvedami vērtspapīri, nekustamais īpašums, termiņnoguldījums bankā un cita lieta, kuru saskaņā ar šā likuma noteikumiem ieguldījumu sabiedrība ir tiesīga iegādāties par fonda mantu;

6) sabiedrības amatpersonas - ieguldījumu sabiedrības valdes locekļi, ieguldījumu fondu pārvaldnieki, rīkotājdirektori un viņu vietnieki, kā arī citas personas, kuras ir pilnvarotas dot rīkojumus attiecībā uz fonda mantu vai rīkoties ar to šīs sabiedrības vārdā;

7) sabiedrības ieinteresētās personas - ieguldījumu sabiedrības padomes locekļi, amatpersonas, akcionāri, kuriem pieder 10 un vairāk procentu sabiedrības balsstiesīgo akciju, kā arī visu šajā punktā minēto fizisko personu laulātie, vecāki vai bērni;

8) riska samazināšanas princips - finansiālo zaudējumu riska samazināšana, sadalot ieguldījumu fonda mantu ieguldījuma objektos un ievērojot darījumu ierobežojumus, kā arī saglabājot iespēju iegūt vislielākos gaidāmos ienākumus;

9) turētājbanka - persona, kura glabā fonda aktīvus, veic to uzskaiti, darījumus ar fonda līdzekļiem un citus šajā likumā un turētājbankas līgumā noteiktos pienākumus;

10) turētājbankas ieinteresētās personas - turētājbankas padomes un valdes locekļi, akcionāri, kuriem pieder 10 un vairāk procentu turētājbankas balsstiesīgo akciju, kā arī visu šajā punktā minēto fizisko personu laulātie, vecāki vai bērni;

11) pārvedami vērtspapīri — vērtspapīri (akcijas un citi kapitāla vērtspapīri, kas apliecina līdzdalību emitenta kapitālā; obligācijas un citi parāda vērtspapīri, kas apliecina emitenta saistības pret vērtspapīru turētāju; citi tirgojami vērtspapīri, kuros nostiprinātas tiesības iegādāties minētos vērtspapīrus parakstīšanās vai apmaiņas ceļā), kuru atsavināšanas tiesības nav ierobežotas;

12) naudas tirgus instrumenti - likvīdas īstermiņa parādsaistības, kuras var precīzi novērtēt jebkurā laikā (parādzīmes, noguldījumu sertifikāti, komercpapīri u.tml.) un kuras parasti tirgo naudas tirgū;

13) finansu instrumenti - vienošanās, kas vienlaikus vienai personai rada finansu aktīvu, bet citai personai — finansu saistības vai kapitāla vērtspapīrus;

14) atvasinātie finansu instrumenti - finansu instrumenti, kuru vērtība mainās atkarībā no noteiktās procentu likmes, vērtspapīru cenas, ārvalstu valūtas kursa, cenu vai likmju indeksa, kredītreitinga vai līdzīga mainīga lieluma pārmaiņām un kuru ietekmē viens vai vairāki finansu riski, kas piemīt atvasinātā finansu instrumenta pamatā esošajam primārajam finansu instrumentam, tiek pārvesti starp darījumā iesaistītajām personām. Atvasinātā finansu instrumenta iegūšanai nav nepieciešams sākotnējais ieguldījums vai ir nepieciešams neliels sākotnējais ieguldījums, salīdzinot ar citiem līgumiem, kas ir līdzīgā veidā atkarīgi no tirgus apstākļu pārmaiņām, turklāt ar līguma izpildi saistītie norēķini notiek nākotnē.

3. Izteikt 1. un 2.pantu šādā redakcijā:

"1.pants. Likumā lietotie termini

Likumā ir lietoti šādi termini:

1) fonda ieguldītājs – persona, kas ieguldījumu fondā ieguldījusi naudu;

2) fonda manta – lietas, kuru kopība veido ieguldījumu fondu;

3) ieguldījumu apliecība – pārvedams vērtspapīrs, kas apliecina fonda ieguldītāja līdzdalību ieguldījumu fondā un no šīs līdzdalības izrietošās tiesības;

4) ieguldījumu fonds (turpmāk arī – fonds) – lietu kopība, ko veido pret ieguldījumu apliecībām izdarītie ieguldījumi, kā arī darījumos ar ieguldījumu fonda mantu un uz tajā esošo tiesību pamata iegūtās lietas;

5) ieguldījuma objekts – pārvedami vērtspapīri, naudas tirgus instrumenti, nekustamais īpašums, noguldījums kredītiestādē un citi finanšu instrumenti, kurus saskaņā ar šo likumu ieguldījumu pārvaldes sabiedrība ir tiesīga iegādāties par fonda mantu;

6) sabiedrības amatpersonas – ieguldījumu pārvaldes sabiedrības valdes locekļi, ieguldījumu fondu pārvaldnieki, kā arī citas personas, kuras ir pilnvarotas dot rīkojumus attiecībā uz fonda mantu vai rīkoties ar to šīs sabiedrības vārdā;

7) sabiedrības ieinteresētās personas – ieguldījumu pārvaldes sabiedrības padomes locekļi, amatpersonas, akcionāri, kuriem pieder 10 un vairāk procentu ieguldījumu pārvaldes sabiedrības balsstiesīgo akciju, kā arī visu šajā punktā minēto fizisko personu laulātie, vecāki un bērni;

8) riska samazināšanas princips – finansiālo zaudējumu riska samazināšana, sadalot ieguldījumu fonda mantu ieguldījuma objektos un ievērojot darījumu ierobežojumus, kā arī saglabājot iespēju iegūt vislielākos gaidāmos ienākumus;

9) turētājbanka – kredītiestāde, kura glabā fonda aktīvus, veic to uzskaiti, darījumus ar fonda līdzekļiem un citus šajā likumā un turētājbankas līgumā noteiktos pienākumus;

10) turētājbankas ieinteresētās personas – turētājbankas padomes un valdes locekļi, akcionāri, kuriem pieder 10 un vairāk procentu turētājbankas balsstiesīgo akciju, kā arī visu šajā punktā minēto fizisko personu laulātie, vecāki un bērni;

11) pārvaldes pakalpojumi – ieguldījumu fondu pārvalde un citi pakalpojumi, kurus šajā likumā noteiktajā kārtībā ir tiesīga sniegt ieguldījumu pārvaldes sabiedrība;

12) dalībvalsts – Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts;

13) sabiedrības izcelsmes valsts – valsts, kurā sabiedrība ir reģistrēta (kurā sabiedrībai ir juridiskā adrese);

14) sabiedrības uzņēmēja valsts – valsts, kuras teritorijā sabiedrībai ir filiāle vai kuras teritorijā pārvaldes sabiedrība sniedz pārvaldes pakalpojumus;

15) kontrole – personai ir kontrole pār komercsabiedrību, ja:

a) tai ir izšķirošā ietekme uz līdzdalības vai koncerna līguma pamata atbilstoši koncernus regulējošiem normatīvajiem aktiem,

b) starp personu un komercsabiedrību pastāv šā punkta "a" apakšpunktā minētajām attiecībām analoģiskas attiecības;

16) mātes sabiedrība – komercsabiedrība, kura kontrolē citu komercsabiedrību;

17) meitas sabiedrība – komercsabiedrība, kuru kontrolē cita komercsabiedrība;

18) ciešas attiecības – divu vai vairāku personu savstarpējā saistība:

a) dalības veidā – tieša līdzdalība, kas aptver 20 un vairāk procentu no balsstiesībām vai pamatkapitāla, vai šāda apjoma balsstiesību vai pamatkapitāla kontrole,

b) kontroles veidā,

c) ar vienu un to pašu personu kontroles veidā.

2

Juridiskais birojs

Izteikt likumprojekta 3.pantu šādā redakcijā:

“1. pantā:

izteikt 3. punktu šādā redakcijā:

"3) ieguldījumu apliecība - pārvedams vērtspapīrs, kas apliecina fonda ieguldītāja līdzdalību ieguldījumu fondā un no šīs līdzdalības izrietošās tiesības;"

izteikt 5. punktu šādā redakcijā:

"5) ieguldījuma objekts - pārvedami vērtspapīri, naudas tirgus instrumenti nekustamais īpašums, noguldījums kredītiestādē un citi finanšu instrumenti, kurus saskaņā ar šā likuma noteikumiem ieguldījumu pārvaldes sabiedrība ir tiesīga iegādāties par fonda mantu;"

izteikt 6. punktu šādā redakcijā:

"6) sabiedrības amatpersonas - ieguldījumu pārvaldes sabiedrības valdes locekļi, ieguldījumu fondu pārvaldnieki, kā arī citas personas, kuras ir pilnvarotas dot rīkojumus attiecībā uz fonda mantu vai rīkoties ar to šīs sabiedrības vārdā;"

aizstāt 7. punktā vārdus "ieguldījumu sabiedrības" ar vārdiem "ieguldījumu pārvaldes sabiedrības";

papildināt ar jaunu 15.-21. punktu šādā redakcijā:

15) pārvaldes pakalpojumi – ieguldījumu fondu pārvalde un citi pakalpojumi, kurus šajā likumā noteiktajā kārtībā ir tiesīga sniegt ieguldījumu pārvaldes sabiedrība;

16) pārvaldes sabiedrības izcelsmes valsts - valsts, kurā ieguldījumu pārvaldes sabiedrība ir reģistrēta (kurā pārvaldes sabiedrībai ir juridiskā adrese);

17) pārvaldes sabiedrības uzņēmēja valsts – valsts, kuras teritorijā pārvaldes sabiedrībai ir filiāle vai kuras teritorijā pārvaldes sabiedrība sniedz pārvaldes pakalpojumus;

18) kontrole – personai ir kontrole pār komercsabiedrību, ja:

a) tai ir izšķirošā ietekme uz līdzdalības vai koncerna līguma pamata, atbilstoši koncernus regulējošajiem normatīvajiem aktiem;

b) starp personu un komercsabiedrību pastāv "a" apakšpunktā minētajām attiecībām analoģiskas attiecības;

19) mātes sabiedrība – komercsabiedrība, kura kontrolē citu komercsabiedrību;

20) meitas sabiedrība – komercsabiedrība, kuru kontrolē cita komercsabiedrība;

21) ciešas attiecības – divu vai vairāku personu savstarpējā saistība:

a) dalības veidā – tieša līdzdalība, kas aptver 20 procentus un vairāk no balsstiesībām vai pamatkapitāla, vai kontrole pār šāda apjoma balsstiesībām vai pamatkapitālu;

b) kontroles veidā;

c) ar vienu un to pašu personu kontroles veidā."

Atbalstīt

4. 1. pantā:

izteikt 3. punktu šādā redakcijā:

"3) ieguldījumu apliecība - pārvedams vērtspapīrs, kas apliecina fonda ieguldītāja līdzdalību ieguldījumu fondā un no šīs līdzdalības izrietošās tiesības;"

izteikt 5. punktu šādā redakcijā:

"5) ieguldījuma objekts - pārvedami vērtspapīri, naudas tirgus instrumenti nekustamais īpašums, noguldījums kredītiestādē un citi finanšu instrumenti, kurus saskaņā ar šā likuma noteikumiem ieguldījumu pārvaldes sabiedrība ir tiesīga iegādāties par fonda mantu;"

izteikt 6. punktu šādā redakcijā:

"6) sabiedrības amatpersonas - ieguldījumu pārvaldes sabiedrības valdes locekļi, ieguldījumu fondu pārvaldnieki, kā arī citas personas, kuras ir pilnvarotas dot rīkojumus attiecībā uz fonda mantu vai rīkoties ar to šīs sabiedrības vārdā;"

aizstāt 7. punktā vārdus "ieguldījumu sabiedrības" ar vārdiem "ieguldījumu pārvaldes sabiedrības";

papildināt ar jaunu 15.-21. punktu šādā redakcijā:

15) pārvaldes pakalpojumi – ieguldījumu fondu pārvalde un citi pakalpojumi, kurus šajā likumā noteiktajā kārtībā ir tiesīga sniegt ieguldījumu pārvaldes sabiedrība;

16) pārvaldes sabiedrības izcelsmes valsts - valsts, kurā ieguldījumu pārvaldes sabiedrība ir reģistrēta (kurā pārvaldes sabiedrībai ir juridiskā adrese);

17) pārvaldes sabiedrības uzņēmēja valsts – valsts, kuras teritorijā pārvaldes sabiedrībai ir filiāle vai kuras teritorijā pārvaldes sabiedrība sniedz pārvaldes pakalpojumus;

18) kontrole – personai ir kontrole pār komercsabiedrību, ja:

a) tai ir izšķirošā ietekme uz līdzdalības vai koncerna līguma pamata, atbilstoši koncernus regulējošajiem normatīvajiem aktiem;

b) starp personu un komercsabiedrību pastāv "a" apakšpunktā minētajām attiecībām analoģiskas attiecības;

19) mātes sabiedrība – komercsabiedrība, kura kontrolē citu komercsabiedrību;

20) meitas sabiedrība – komercsabiedrība, kuru kontrolē cita komercsabiedrība;

21) ciešas attiecības – divu vai vairāku personu savstarpējā saistība:

a) dalības veidā – tieša līdzdalība, kas aptver 20 procentus un vairāk no balsstiesībām vai pamatkapitāla, vai kontrole pār šāda apjoma balsstiesībām vai pamatkapitālu;

b) kontroles veidā;

c) ar vienu un to pašu personu kontroles veidā."

2.pants. Likuma mērķis

Šā likuma mērķis ir samazināt risku darījumos ar vērtspapīriem un veicināt privāto uzkrājumu ieguldīšanu vērtspapīru tirgū.

2.pants. Likuma mērķis

Likuma mērķis ir samazināt risku darījumos ar finanšu instrumentiem un veicināt privāto uzkrājumu ieguldīšanu finanšu un kapitāla tirgū."

3

Juridiskais birojs

Aizstāt likuma 2. pantā vārdu "vērtspapīriem" ar vārdiem "finanšu instrumentiem" un vārdu "vērtspapīru" ar vārdiem "finanšu instrumentu un kapitāla".

Atbalstīt

5. Aizstāt 2. pantā vārdu "vērtspapīriem" ar vārdiem "finanšu instrumentiem" un vārdu "vērtspapīru" ar vārdiem "finanšu instrumentu un kapitāla".

3.pants. Likumā regulētā darbība

(1) Šis likums regulē kārtību, kādā tiek publiski piesaistīti naudas līdzekļi Latvijas Republikā un tiek veikta to apvienota ieguldīšana piesaistītāja vārdā.

(2) Šā panta pirmajā daļā paredzētajā kārtībā iegūto naudas līdzekļu ieguldīšana atļauta tikai šajā likumā noteiktajos ieguldījuma objektos.

4. Papildināt 3.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Šā panta pirmajā daļā minēto darbību drīkst veikt tikai:

1) Latvijā reģistrēta komercsabiedrība, kura šajā likumā noteiktajā kārtībā ir saņēmusi licenci pārvaldes pakalpojumu sniegšanai;

2) dalībvalstī licencēta ieguldījumu pārvaldes sabiedrība šā likuma 77.pantā noteiktajā kārtībā."

4

Juridiskais birojs

Aizstāt likumprojekta 4.pantā (likuma 3.panta trešās daļas 2.punkta jaunajā redakcijā) vārdu “dalībvalstī” ar vārdiem “Eiropas Savienības dalībvalstī vai Eiropas Ekonomiskās zonas valstī (turpmāk – dalībvalsts).”

Atbalstīt

6. Papildināt 3.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Šā panta pirmajā daļā minēto darbību drīkst veikt tikai:

1) Latvijā reģistrēta komercsabiedrība, kura šajā likumā noteiktajā kārtībā ir saņēmusi licenci pārvaldes pakalpojumu sniegšanai;

2) Eiropas Savienības dalībvalstī vai Eiropas Ekonomiskās zonas valstī (turpmāk – dalībvalsts) licencēta ieguldījumu pārvaldes sabiedrība šā likuma 77.pantā noteiktajā kārtībā."

II nodaļa. Ieguldījumu sabiedrība

4.pants. Ieguldījumu sabiedrības juridiskais statuss

(1) Šā likuma 3. panta pirmajā daļā minēto darbību drīkst veikt tikai Latvijā reģistrētas ieguldījumu sabiedrības, ja likums nenosaka citādi.

(2) Ieguldījumu sabiedrība (turpmāk - sabiedrība) ir finansu un kredīta akciju sabiedrība, kuras vienīgie darbības veidi ir ieguldījumu fondu pārvalde un šo fondu ieguldījumu apliecību emisija un ar to tieši saistītās darbības.

(3) Sabiedrība drīkst pārvaldīt arī privāto pensiju fondu līdzekļus saskaņā ar likumu "Par privātajiem pensiju fondiem" un valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļus saskaņā ar Valsts fondēto pensiju likumu.

(4) Sabiedrība tiek dibināta un darbojas saskaņā ar šo likumu, Komerclikumu, citiem normatīvajiem aktiem un statūtiem.

5. Izteikt II nodaļu šādā redakcijā:

"II nodaļa. Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība

4.pants. Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības darbības uzsākšana

(1) Latvijā ieguldījumu pārvaldes sabiedrību dibina akciju sabiedrības formā. Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība (turpmāk – sabiedrība) darbojas saskaņā ar šo likumu, Komerclikumu, citiem normatīvajiem aktiem un statūtiem.

(2) Sabiedrībai ir tikai vārda akcijas.

(3) Sabiedrība drīkst uzsākt pārvaldes pakalpojumu sniegšanu tikai pēc tam, kad Finanšu un kapitāla tirgus komisija (turpmāk – Komisija) šajā likumā noteiktajā kārtībā tai ir izsniegusi licenci pārvaldes pakalpojumu sniegšanai (turpmāk – licence).

(4) Licencē norāda tos pārvaldes pakalpojumus, kurus sabiedrība ir tiesīga sniegt atbilstoši šā likuma 5.pantam.

(5) Komisija licenci izsniedz bez termiņa ierobežojuma.

 

 

 

7. Izteikt II nodaļu šādā redakcijā:

"II nodaļa. Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība

4.pants. Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības darbības uzsākšana

(1) Latvijā ieguldījumu pārvaldes sabiedrību dibina akciju sabiedrības formā. Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība (turpmāk – sabiedrība) darbojas saskaņā ar šo likumu, Komerclikumu, citiem normatīvajiem aktiem un statūtiem.

(2) Sabiedrībai ir tikai vārda akcijas.

(3) Sabiedrība drīkst uzsākt pārvaldes pakalpojumu sniegšanu tikai pēc tam, kad Finanšu un kapitāla tirgus komisija (turpmāk – Komisija) šajā likumā noteiktajā kārtībā tai ir izsniegusi licenci pārvaldes pakalpojumu sniegšanai (turpmāk – licence).

(4) Licencē norāda tos pārvaldes pakalpojumus, kurus sabiedrība ir tiesīga sniegt atbilstoši šā likuma 5.pantam.

(5) Komisija licenci izsniedz bez termiņa ierobežojuma.

5.pants. Sabiedrības akcijas

(1) Sabiedrībai ir tikai vārda akcijas.

5.pants. Sabiedrības darbības veidi

(1) Sabiedrības pamatdarbība ir ieguldījumu fondu pārvalde. Ieguldījumu fondu pārvalde ietver šādus pakalpojumus:

1) fonda ieguldījumu pārvaldīšana;

2) fonda administratīvā vadība, kas ietver šādas darbības:

a) fonda juridisko un grāmatvedības jautājumu kārtošana,

b) informācijas sniegšana pēc fonda ieguldītāju vai citu sabiedrības klientu pieprasījuma,

c) fonda vērtības un ieguldījumu apliecību cenas noteikšana,

d) fonda darbību regulējošo prasību ievērošanas uzraudzība,

e) fonda ienākuma sadale,

f) ieguldījumu apliecību emisija un atpakaļpirkšana,

g) norēķinu par līgumsaistībām izpilde,

h) darījumu ar fonda līdzekļiem uzskaites kārtošana;

     

5.pants. Sabiedrības darbības veidi

(1) Sabiedrības pamatdarbība ir ieguldījumu fondu pārvalde. Ieguldījumu fondu pārvalde ietver šādus pakalpojumus:

1) fonda ieguldījumu pārvaldīšana;

2) fonda administratīvā vadība, kas ietver šādas darbības:

a) fonda juridisko un grāmatvedības jautājumu kārtošana,

b) informācijas sniegšana pēc fonda ieguldītāju vai citu sabiedrības klientu pieprasījuma,

c) fonda vērtības un ieguldījumu apliecību cenas noteikšana,

d) fonda darbību regulējošo prasību ievērošanas uzraudzība,

e) fonda ienākuma sadale,

f) ieguldījumu apliecību emisija un atpakaļpirkšana,

g) norēķinu par līgumsaistībām izpilde,

h) darījumu ar fonda līdzekļiem uzskaites kārtošana;

 

3) fonda mārketings (piemēram, reklamēšana, ieguldījumu apliecību izplatīšana, tirgus izpēte).

5

Juridiskais birojs

Izslēgt 5.panta pirmās daļas 3.punktā vārdu iekavās “piemēram” un papildināt vārdus iekavās ar saīsinājumu “u.tml.”.

Atbalstīt

3) fonda mārketings (reklamēšana, ieguldījumu apliecību izplatīšana, tirgus izpēte, u.tml.).

(2) Sabiedrības akcijas nedrīkst laist publiskajā apgrozībā.

(2) Sabiedrība papildus šā panta pirmajā daļā minētajai darbībai drīkst veikt ieguldītāju finanšu instrumentu individuālu pārvaldīšanu (arī pārvaldīt privāto pensiju fondu izveidoto pensiju plānu līdzekļus) saskaņā ar ieguldītāja pilnvarojumu.

(3) Sabiedrība, kurai šajā likumā noteiktajā kārtībā ir izsniegta licence šā panta otrajā daļā minēto pakalpojumu sniegšanai, drīkst sniegt konsultācijas par ieguldījumiem finanšu instrumentos.

(4) Sabiedrība nedrīkst sniegt vienīgi šā panta otrajā daļā minētos pakalpojumus, kā arī nedrīkst sniegt šā panta trešajā daļā minētos blakus pakalpojumus, ja tai saskaņā ar šo likumu nav atļauts sniegt šā panta otrajā daļā minētos pakalpojumus.

(5) Latvijā reģistrēta sabiedrība, kura ir saņēmusi licenci pārvaldes pakalpojumu sniegšanai, ir tiesīga pārvaldīt valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļus saskaņā ar Valsts fondēto pensiju likumu.

     

(2) Sabiedrība papildus šā panta pirmajā daļā minētajai darbībai drīkst veikt ieguldītāju finanšu instrumentu individuālu pārvaldīšanu (arī pārvaldīt privāto pensiju fondu izveidoto pensiju plānu līdzekļus) saskaņā ar ieguldītāja pilnvarojumu.

(3) Sabiedrība, kurai šajā likumā noteiktajā kārtībā ir izsniegta licence šā panta otrajā daļā minēto pakalpojumu sniegšanai, drīkst sniegt konsultācijas par ieguldījumiem finanšu instrumentos.

(4) Sabiedrība nedrīkst sniegt vienīgi šā panta otrajā daļā minētos pakalpojumus, kā arī nedrīkst sniegt šā panta trešajā daļā minētos blakus pakalpojumus, ja tai saskaņā ar šo likumu nav atļauts sniegt šā panta otrajā daļā minētos pakalpojumus.

(5) Latvijā reģistrēta sabiedrība, kura ir saņēmusi licenci pārvaldes pakalpojumu sniegšanai, ir tiesīga pārvaldīt valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļus saskaņā ar Valsts fondēto pensiju likumu.

6.pants. Sabiedrības kapitāls un pārskati

(1) Sabiedrības minimālais dibināšanas pamatkapitāls ir 100 000 latu.

(2) Sabiedrības dibināšanas pamatkapitāls apmaksājams tikai naudā.

(3) Sabiedrības dibināšanas pamatkapitāls ir apmaksājams pilnā apmērā līdz brīdim, kad sabiedrība iesniedz Finansu un kapitāla tirgus komisijai (turpmāk - Komisija) pieteikumu speciālas atļaujas (turpmāk - licences) saņemšanai.

(4) Sabiedrības pašu kapitāls ir vismaz viens procents no sabiedrības pārvaldē esošo ieguldījumu fondu aktīvu apjoma, bet ne mazāks kā minimālais dibināšanas pamatkapitāls.

(5) Sabiedrība iesniedz Komisijai sabiedrības gada pārskatu un ceturkšņa pārskatus Komisijas noteiktajos termiņos.

6.pants. Sabiedrības atrašanās vieta un firma

(1) Latvijā reģistrētas sabiedrības vadībai (sabiedrības sēdeklim) jāatrodas Latvijā.

(2) Sabiedrības firmā iekļaujama vārdkopa "ieguldījumu pārvaldes sabiedrība" vai tās saīsinājums "IPS".

(3) Komercsabiedrības, kas neveic šajā likumā paredzēto darbību, savā firmā nedrīkst lietot papildinājumus, kuri tieši vai netieši norāda uz sabiedrību.

6

Juridiskais birojs

Aizstāt 6.panta pirmajā daļā vārdus “sabiedrības vadībai” ar vārdiem “sabiedrības valdei”.

Atbalstīt

6.pants. Sabiedrības atrašanās vieta un firma

(1) Latvijā reģistrētas sabiedrības valdei (sabiedrības sēdeklim) jāatrodas Latvijā.

(2) Sabiedrības firmā iekļaujama vārdkopa "ieguldījumu pārvaldes sabiedrība" vai tās saīsinājums "IPS".

(3) Komercsabiedrības, kas neveic šajā likumā paredzēto darbību, savā firmā nedrīkst lietot papildinājumus, kuri tieši vai netieši norāda uz sabiedrību.

7.pants. Sabiedrības atrašanās vieta

Sabiedrības izpildinstitūcijai jāatrodas Latvijā.

7.pants. Prasības sabiedrības akcionāriem un būtiskas līdzdalības iegūšana, samazināšana un izbeigšana sabiedrībā

(1) Par sabiedrības akcionāru drīkst būt tikai tāda persona:

1) kuras identitāti iespējams pārbaudīt;

2) kurai ir nevainojama reputācija;

3) kurai ir stabils finansiālais stāvoklis, ko iespējams dokumentāri pierādīt.

(2) Izvērtējot personas reputāciju un finanšu stāvokli, Komisija pārbauda šā panta pirmajā daļā minēto personu identitāti, sodāmību un dokumentus par finansiālo stāvokli, kuri ļauj pārliecināties par brīva kapitāla pietiekamību sabiedrības kapitālā izdarīto ieguldījumu apmērā, kā arī to, vai ieguldītie līdzekļi nav ie gūti neparastos vai aizdomīgos darījumos.

(3) Par sabiedrības akcionāru nevar būt fiziskās personas, kā arī juridiskās personas, uz kuru dibinātājiem (akcionāriem) un īpašniekiem (patiesajiem labumu guvējiem) var attiecināt šā likuma 9.panta trešās daļas 1., 2., 3. vai 6.punktu.

(4) Persona, kura Komisijas licencētā sabiedrībā vēlas tieši vai netieši iegūt līdzdalību, kas aptver 10 un vairāk procentus no sabiedrības pamatkapitāla vai balsstiesīgo akciju skaita vai arī dod iespēju būtiski ietekmēt sabiedrības finanšu un darbības politikas noteikšanu (turpmāk – būtiska līdzdalība), vai vēlas palielināt būtiskās līdzdalības apjomu, sasniedzot vai pārsniedzot 20, 33 vai 50 procentu robežu vai kļūstot par sabiedrības mātes sabiedrību, par to iepriekš rakstveidā paziņo Komisijai. Paziņojumā norāda iegūstamo līdzdalības apmēru procentos no sabiedrības pamatkapitāla vai balsstiesīgo akciju skaita. Paziņojumam pievieno šā likuma 10.panta otrās daļas 2.punktā noteiktos dokumentus un informāciju.

(5) Netieši iegūta līdzdalība ir personas iegūtās balsstiesības sabiedrībā. Balsstiesību apjomu nosaka, ņemot vērā:

1) balsstiesības, kas izriet no akcijām, kuras ieguvušas trešās personas savā vārdā, bet šīs personas uzdevumā;

2) balsstiesības, kas izriet no akcijām, kuras ieguvusi tāda komercsabiedrība, kas atrodas šīs personas kontrolē;

3) balsstiesības, kas izriet no tām trešajām personām piederošajām akcijām, ar kurām persona ir noslēgusi rakstveida līgumu par ilgstošu vai sistemātisku kopīgu rīcību attiecībā uz sabiedrības pārvaldi;

4) trešajai personai piederošas balsstiesības, kuras ir tiesības izmantot personai vai personas kontrolē esošai komercsabiedrībai saskaņā ar noslēgtu rakstveida līgumu uz noteiktu termiņu vai bez termiņa ierobežojuma, par atlīdzību vai bez tās;

5) balsstiesības, kas izriet no personas turējumā nodotajām akcijām, kuras persona ir tiesīga izmantot pēc saviem ieskatiem bez atsevišķa uzdevuma no personas, kurai akcijas pieder;

6) balsstiesības, kas izriet no akcijām, kuras persona nodevusi trešajām personām kā nodrošinājumu, nezaudējot no akcijām izrietošās balsstiesības;

7) balsstiesības, kas izriet no akcijām, kuras persona ir tiesīga iegūt saskaņā ar rakstveida līgumu, kura izpilde atkarīga tikai no šīs personas. Par balsstiesību iegūšanas brīdi ir uzskatāma līguma noslēgšanas diena;

8) balsstiesības, kas izriet no personai piederošajām akcijām, kuras persona ir nodevusi citai personai kā nodrošinājumu saistību izpildei. Ja nodrošinājuma turētājs ir paziņojis par vēlmi izmantot balsstiesības, kas izriet no saistību izpildes nodrošinājumam nodotajām akcijām, šīs balsstiesības uzskata par nodrošinājuma turētāja balsstiesībām;

9) balsstiesības, kas izriet no jebkurā citā netiešā veidā personas iegūtajām akcijām.

     

7.pants. Prasības sabiedrības akcionāriem un būtiskas līdzdalības iegūšana, samazināšana un izbeigšana sabiedrībā

(1) Par sabiedrības akcionāru drīkst būt tikai tāda persona:

1) kuras identitāti iespējams pārbaudīt;

2) kurai ir nevainojama reputācija;

3) kurai ir stabils finansiālais stāvoklis, ko iespējams dokumentāri pierādīt.

(2) Izvērtējot personas reputāciju un finanšu stāvokli, Komisija pārbauda šā panta pirmajā daļā minēto personu identitāti, sodāmību un dokumentus par finansiālo stāvokli, kuri ļauj pārliecināties par brīva kapitāla pietiekamību sabiedrības kapitālā izdarīto ieguldījumu apmērā, kā arī to, vai ieguldītie līdzekļi nav iegūti neparastos vai aizdomīgos darījumos.

(3) Par sabiedrības akcionāru nevar būt fiziskās personas, kā arī juridiskās personas, uz kuru dibinātājiem (akcionāriem) un īpašniekiem (patiesajiem labumu guvējiem) var attiecināt šā likuma 9.panta trešās daļas 1., 2., 3. vai 6.punktu.

(4) Persona, kura Komisijas licencētā sabiedrībā vēlas tieši vai netieši iegūt līdzdalību, kas aptver 10 un vairāk procentus no sabiedrības pamatkapitāla vai balsstiesīgo akciju skaita vai arī dod iespēju būtiski ietekmēt sabiedrības finanšu un darbības politikas noteikšanu (turpmāk – būtiska līdzdalība), vai vēlas palielināt būtiskās līdzdalības apjomu, sasniedzot vai pārsniedzot 20, 33 vai 50 procentu robežu vai kļūstot par sabiedrības mātes sabiedrību, par to iepriekš rakstveidā paziņo Komisijai. Paziņojumā norāda iegūstamo līdzdalības apmēru procentos no sabiedrības pamatkapitāla vai balsstiesīgo akciju skaita. Paziņojumam pievieno šā likuma 10.panta otrās daļas 2.punktā noteiktos dokumentus un informāciju.

(5) Netieši iegūta līdzdalība ir personas iegūtās balsstiesības sabiedrībā. Balsstiesību apjomu nosaka, ņemot vērā:

1) balsstiesības, kas izriet no akcijām, kuras ieguvušas trešās personas savā vārdā, bet šīs personas uzdevumā;

2) balsstiesības, kas izriet no akcijām, kuras ieguvusi tāda komercsabiedrība, kas atrodas šīs personas kontrolē;

3) balsstiesības, kas izriet no tām trešajām personām piederošajām akcijām, ar kurām persona ir noslēgusi rakstveida līgumu par ilgstošu vai sistemātisku kopīgu rīcību attiecībā uz sabiedrības pārvaldi;

4) trešajai personai piederošas balsstiesības, kuras ir tiesības izmantot personai vai personas kontrolē esošai komercsabiedrībai saskaņā ar noslēgtu rakstveida līgumu uz noteiktu termiņu vai bez termiņa ierobežojuma, par atlīdzību vai bez tās;

5) balsstiesības, kas izriet no personas turējumā nodotajām akcijām, kuras persona ir tiesīga izmantot pēc saviem ieskatiem bez atsevišķa uzdevuma no personas, kurai akcijas pieder;

6) balsstiesības, kas izriet no akcijām, kuras persona nodevusi trešajām personām kā nodrošinājumu, nezaudējot no akcijām izrietošās balsstiesības;

7) balsstiesības, kas izriet no akcijām, kuras persona ir tiesīga iegūt saskaņā ar rakstveida līgumu, kura izpilde atkarīga tikai no šīs personas. Par balsstiesību iegūšanas brīdi ir uzskatāma līguma noslēgšanas diena;

8) balsstiesības, kas izriet no personai piederošajām akcijām, kuras persona ir nodevusi citai personai kā nodrošinājumu saistību izpildei. Ja nodrošinājuma turētājs ir paziņojis par vēlmi izmantot balsstiesības, kas izriet no saistību izpildes nodrošinājumam nodotajām akcijām, šīs balsstiesības uzskata par nodrošinājuma turētāja balsstiesībām;

9) balsstiesības, kas izriet no jebkurā citā netiešā veidā personas iegūtajām akcijām.

 

(6) Ja būtisku līdzdalību vēlas iegūt juridiskā persona, Komisija pārbauda ziņas par tās patiesajiem īpašniekiem, kamēr ir iegūta informācija par īpašniekiem – fiziskajām personām. Ja šādas juridiskās personas kapitāla vērtspapīri ir iekļauti dalībvalstī, Latvijas Republikā, Igaunijas Republikā vai Lietuvas Republikā reģistrētā regulētā tirgū vai fondu biržā, vai fondu biržā, kas ir Starptautiskās fondu biržu federācijas pilntiesīga locekle, ziņas sniedz tikai par tiem īpašniekiem, kuriem šajā juridiskajā personā ir būtiska līdzdalība.

7

Juridiskais birojs

7.pantā:

aizstāt sestajā daļā vārdus “kapitāla vērtspapīri ir iekļauti dalībvalstī, Latvijas Republikā, Igaunijas Republikā vai Lietuvas Republikā reģistrētā regulētā tirgū vai fondu biržā” ar vārdiem “kapitāla vērtspapīri ir iekļauti dalībvalstī reģistrētā regulētā tirgū”;

 

Atbalstīt

(6) Ja būtisku līdzdalību vēlas iegūt juridiskā persona, Komisija pārbauda ziņas par tās patiesajiem īpašniekiem, kamēr ir iegūta informācija par īpašniekiem – fiziskajām personām. Ja šādas juridiskās personas kapitāla vērtspapīri ir iekļauti dalībvalstī reģistrētā regulētā tirgū, vai fondu biržā, kas ir Starptautiskās fondu biržu federācijas pilntiesīga locekle, ziņas sniedz tikai par tiem īpašniekiem, kuriem šajā juridiskajā personā ir būtiska līdzdalība.

 

(7) Komisija triju mēnešu laikā no dienas, kad ir saņemti visi šā panta otrajā daļā minētie dokumenti, izvērtē attiecīgās personas atbilstību šā panta pirmajā, otrajā un trešajā daļā noteiktajām prasībām un, ja Komisija uzskata, ka personas būtiskas līdzdalības iegūšana vai palielināšana nenodrošinās sabiedrības finansiāli stabilu, piesardzīgu un normatīvajiem aktiem atbilstošu vadību, Komisija pieņem lēmumu aizliegt iegūt vai palielināt būtisku līdzdalību sabiedrībā un par šādu lēmumu nekavējoties informē attiecīgo personu.

(8) Ja persona, kura vēlas iegūt būtisku līdzdalību sabiedrībā, ir dalībvalstī reģistrēta sabiedrība vai šādas sabiedrības mātes sabiedrība, vai persona, kas kontrolē dalībvalstī reģistrētu sabiedrību, Komisija, izvērtējot personas atbilstību šā likuma prasībām, konsultējas ar attiecīgās dalībvalsts uzraudzības institūciju.

     

(7) Komisija triju mēnešu laikā no dienas, kad ir saņemti visi šā panta otrajā daļā minētie dokumenti, izvērtē attiecīgās personas atbilstību šā panta pirmajā, otrajā un trešajā daļā noteiktajām prasībām un, ja Komisija uzskata, ka personas būtiskas līdzdalības iegūšana vai palielināšana nenodrošinās sabiedrības finansiāli stabilu, piesardzīgu un normatīvajiem aktiem atbilstošu vadību, Komisija pieņem lēmumu aizliegt iegūt vai palielināt būtisku līdzdalību sabiedrībā un par šādu lēmumu nekavējoties informē attiecīgo personu.

(8) Ja persona, kura vēlas iegūt būtisku līdzdalību sabiedrībā, ir dalībvalstī reģistrēta sabiedrība vai šādas sabiedrības mātes sabiedrība, vai persona, kas kontrolē dalībvalstī reģistrētu sabiedrību, Komisija, izvērtējot personas atbilstību šā likuma prasībām, konsultējas ar attiecīgās dalībvalsts uzraudzības institūciju.

 

 

 

(9) Ja būtisku līdzdalību ieguvušas personas ietekme uz sabiedrību apdraud vai var apdraudēt sabiedrības finansiāli stabilu, piesardzīgu un normatīvajiem aktiem atbilstošu vadību, Komisijai ir tiesības pieprasīt nekavējoties pārtraukt šādu ietekmi, mainīt sabiedrības amatpersonu sastāvu vai aizliegt attiecīgajai personai izmantot visas tās balsstiesības vai daļu no personas balsstiesībām.

8

Juridiskais birojs

7.pantā:

aizstāt devītajā daļā vārdus “mainīt sabiedrības amatpersonu sastāvu” ar vārdiem “mainīt sabiedrības padomes vai amatpersonu sastāvu”.

Atbalstīt

(9) Ja būtisku līdzdalību ieguvušas personas ietekme uz sabiedrību apdraud vai var apdraudēt sabiedrības finansiāli stabilu, piesardzīgu un normatīvajiem aktiem atbilstošu vadību, Komisijai ir tiesības pieprasīt nekavējoties pārtraukt šādu ietekmi, mainīt sabiedrības padomes vai amatpersonu sastāvu vai aizliegt attiecīgajai personai izmantot visas tās balsstiesības vai daļu no personas balsstiesībām.

 

(10) Persona, kura vēlas izbeigt mātes sabiedrības izšķirošo ietekmi pār Komisijas licencētu sabiedrību, samazināt būtiskas līdzdalības apmēru sabiedrībā zemāk par 20, 33 vai 50 procentu robežu vai izbeigt būtisku līdzdalību sabiedrībā, pirms akciju atsavināšanas rakstveidā paziņo par to Komisijai. Paziņojumā norāda personas līdzdalības apmēru sabiedrībā, kāds tas būs pēc līdzdalības samazināšanas.

     

(10) Persona, kura vēlas izbeigt mātes sabiedrības izšķirošo ietekmi pār Komisijas licencētu sabiedrību, samazināt būtiskas līdzdalības apmēru sabiedrībā zemāk par 20, 33 vai 50 procentu robežu vai izbeigt būtisku līdzdalību sabiedrībā, pirms akciju atsavināšanas rakstveidā paziņo par to Komisijai. Paziņojumā norāda personas līdzdalības apmēru sabiedrībā, kāds tas būs pēc līdzdalības samazināšanas.

8.pants. Sabiedrības darbības laiks

Sabiedrību drīkst dibināt tikai uz nenoteiktu laiku.

 

8.pants. Sabiedrības kapitāls

(1) Sabiedrības minimālais sākotnējais kapitāls ir 125000 eiro ekvivalents latos pēc Latvijas Bankas noteiktā kursa.

(2) Sākotnējo kapitālu veido:

1) apmaksātais akciju kapitāls (pamatkapitāls), kas samazināts par priekšrocību akciju ar dividenžu uzkrāšanu vērtību;

2) akciju emisijas uzcenojums;

3) rezerves (izņemot pārvērtēšanas rezerves);

4) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai zaudējumi;

5) kārtējā darbības gada peļņa - , ja ir zvērināta revidenta ziņojums par peļņas esamību, ja tā aprēķināta, ņemot vērā visus nepieciešamos uzkrājumus aktīvu vērtības samazinājumam, paredzamajiem nodokļu maksājumiem un dividendēm, un Komisija ir piekritusi kārtējā darbības gada peļņas iekļaušanai sākotnējā kapitālā.

(3) Ja sabiedrības pārvaldīšanā esošo līdzekļu apmērs pārsniedz 250000000 eiro ekvivalentu latos pēc Latvijas Bankas noteiktā kursa, sabiedrībai jānodrošina pašu kapitālā papildu summa, kuras apmērs ir 0,02 procenti no summas, par kādu pārvaldīšanā esošo līdzekļu vērtība pārsniedz 250000000 eiro ekvivalentu latos pēc Latvijas Bankas noteiktā kursa.

(4) Neņemot vērā šā panta otrās daļas noteikumus, sabiedrības sākotnējais kapitāls un papildu summa nepārsniedz 10000000 eiro ekvivalentu latos pēc Latvijas Bankas noteiktā kursa.

(5) Nosakot sabiedrības kapitāla atbilstību šā likuma prasībām, par pārvaldīšanā esošajiem līdzekļiem uzskata:

1) sabiedrības pārvaldīto atvērto ieguldījumu fondu līdzekļus, ieskaitot tos līdzekļus, kurus tā ir nodevusi pārvaldīšanai citai sabiedrībai, bet neieskaitot līdzekļus, ko tai ir nodevusi pārvaldīšanā cita sabiedrība;

2) sabiedrības pārvaldīto slēgto ieguldījumu fondu līdzekļus, ieskaitot līdzekļus, kurus tā ir nodevusi pārvaldīšanā citai sabiedrībai, bet neieskaitot līdzekļus, ko tā ir saņēmusi pārvaldīšanā no citas sabiedrības;

3) sabiedrības pārvaldītos privāto pensiju fondu, valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļus un klientu individuālos finanšu instrumentu portfeļus.

(6) Neņemot vērā šajā pantā noteiktās prasības, sabiedrības pašu kapitāls nekad nedrīkst būt mazāks par:

1) minimālo sākotnējo kapitālu;

2) 25 procentiem no iepriekšējā pilna pārskata gada pastāvīgo izmaksu (izmaksas, kas saglabājas nemainīgas neatkarīgi no sabiedrības komercdarbības apjoma) kopsummas.

(7) Sabiedrība, saņemot Komisijas atļauju, drīkst nodrošināt līdz 50 procentiem no šā panta trešajā daļā minētās papildu summas pašu kapitālā, ja sabiedrība gūst labumu no tāda paša apmēra garantijas, kuru izsniegusi:

1) Latvijā vai dalībvalstī reģistrēta kredītiestāde, kura ir saņēmusi licenci un ir tiesīga sniegt finanšu pakalpojumus minētajās valstīs;

2) Latvijā vai dalībvalstī reģistrēta apdrošināšanas sabiedrība, kura ir saņēmusi licenci un ir tiesīga sniegt finanšu pakalpojumus minētajās valstīs.

(8) Ja sabiedrība sniedz šā likuma 5.panta otrajā un trešajā daļā minētos pakalpojumus, tā savā darbībā ievēro un izpilda ieguldījumu brokeru sabiedrību darbību regulējošās prasības un noteikumus par kapitāla pietiekamību, riska darījumu ierobežojumiem un konsolidēto uzraudzību.

(9) Sabiedrības pašu kapitāla aprēķina metodiku nosaka Komisijas noteikumi.

     

8.pants. Sabiedrības kapitāls

(1) Sabiedrības minimālais sākotnējais kapitāls ir 125000 eiro ekvivalents latos pēc Latvijas Bankas noteiktā kursa.

(2) Sākotnējo kapitālu veido:

1) apmaksātais akciju kapitāls (pamatkapitāls), kas samazināts par priekšrocību akciju ar dividenžu uzkrāšanu vērtību;

2) akciju emisijas uzcenojums;

3) rezerves (izņemot pārvērtēšanas rezerves);

4) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai zaudējumi;

5) kārtējā darbības gada peļņa - , ja ir zvērināta revidenta ziņojums par peļņas esamību, ja tā aprēķināta, ņemot vērā visus nepieciešamos uzkrājumus aktīvu vērtības samazinājumam, paredzamajiem nodokļu maksājumiem un dividendēm, un Komisija ir piekritusi kārtējā darbības gada peļņas iekļaušanai sākotnējā kapitālā.

(3) Ja sabiedrības pārvaldīšanā esošo līdzekļu apmērs pārsniedz 250000000 eiro ekvivalentu latos pēc Latvijas Bankas noteiktā kursa, sabiedrībai jānodrošina pašu kapitālā papildu summa, kuras apmērs ir 0,02 procenti no summas, par kādu pārvaldīšanā esošo līdzekļu vērtība pārsniedz 250000000 eiro ekvivalentu latos pēc Latvijas Bankas noteiktā kursa.

(4) Neņemot vērā šā panta otrās daļas noteikumus, sabiedrības sākotnējais kapitāls un papildu summa nepārsniedz 10000000 eiro ekvivalentu latos pēc Latvijas Bankas noteiktā kursa.

(5) Nosakot sabiedrības kapitāla atbilstību šā likuma prasībām, par pārvaldīšanā esošajiem līdzekļiem uzskata:

1) sabiedrības pārvaldīto atvērto ieguldījumu fondu līdzekļus, ieskaitot tos līdzekļus, kurus tā ir nodevusi pārvaldīšanai citai sabiedrībai, bet neieskaitot līdzekļus, ko tai ir nodevusi pārvaldīšanā cita sabiedrība;

2) sabiedrības pārvaldīto slēgto ieguldījumu fondu līdzekļus, ieskaitot līdzekļus, kurus tā ir nodevusi pārvaldīšanā citai sabiedrībai, bet neieskaitot līdzekļus, ko tā ir saņēmusi pārvaldīšanā no citas sabiedrības;

3) sabiedrības pārvaldītos privāto pensiju fondu, valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļus un klientu individuālos finanšu instrumentu portfeļus.

(6) Neņemot vērā šajā pantā noteiktās prasības, sabiedrības pašu kapitāls nekad nedrīkst būt mazāks par:

1) minimālo sākotnējo kapitālu;

2) 25 procentiem no iepriekšējā pilna pārskata gada pastāvīgo izmaksu (izmaksas, kas saglabājas nemainīgas neatkarīgi no sabiedrības komercdarbības apjoma) kopsummas.

(7) Sabiedrība, saņemot Komisijas atļauju, drīkst nodrošināt līdz 50 procentiem no šā panta trešajā daļā minētās papildu summas pašu kapitālā, ja sabiedrība gūst labumu no tāda paša apmēra garantijas, kuru izsniegusi:

1) Latvijā vai dalībvalstī reģistrēta kredītiestāde, kura ir saņēmusi licenci un ir tiesīga sniegt finanšu pakalpojumus minētajās valstīs;

2) Latvijā vai dalībvalstī reģistrēta apdrošināšanas sabiedrība, kura ir saņēmusi licenci un ir tiesīga sniegt finanšu pakalpojumus minētajās valstīs.

(8) Ja sabiedrība sniedz šā likuma 5.panta otrajā un trešajā daļā minētos pakalpojumus, tā savā darbībā ievēro un izpilda ieguldījumu brokeru sabiedrību darbību regulējošās prasības un noteikumus par kapitāla pietiekamību, riska darījumu ierobežojumiem un konsolidēto uzraudzību.

(9) Sabiedrības pašu kapitāla aprēķina metodiku nosaka Komisijas noteikumi.

9.pants. Sabiedrības firma

(1) Sabiedrības firmā iekļaujama vārdkopa "ieguldījumu sabiedrība" vai "investīciju sabiedrība" vai tās saīsinājums "IS".

(2) Komercsabiedrība, kas neveic šajā likumā paredzēto darbību, savā firmā nedrīkst lietot papildinājumus, kuri tieši vai netieši norāda uz ieguldījumu sabiedrību.

 

9.pants. Prasības sabiedrības padomes locekļiem un amatpersonām

(1) Par sabiedrības amatpersonu drīkst būt persona, kura atbilst šādām prasībām:

1) pietiekama kompetence tajā jomā, par kuru minētā persona būs atbildīga;

2) augstākā izglītība un ne mazāk kā triju gadu atbilstoša profesionālā pieredze;

3) nevainojama reputācija;

4) personai nav atņemtas tiesības veikt komercdarbību.

(2) Par sabiedrības padomes locekli drīkst būt persona, kura ir kompetenta finanšu vadības jautājumos un atbilst šā panta pirmās daļas 3. un 4.punktā noteiktajām prasībām.

     

9.pants. Prasības sabiedrības padomes locekļiem un amatpersonām

(1) Par sabiedrības amatpersonu drīkst būt persona, kura atbilst šādām prasībām:

1) pietiekama kompetence tajā jomā, par kuru minētā persona būs atbildīga;

2) augstākā izglītība un ne mazāk kā triju gadu atbilstoša profesionālā pieredze;

3) nevainojama reputācija;

4) personai nav atņemtas tiesības veikt komercdarbību.

(2) Par sabiedrības padomes locekli drīkst būt persona, kura ir kompetenta finanšu vadības jautājumos un atbilst šā panta pirmās daļas 3. un 4.punktā noteiktajām prasībām.

(3) Ieguldījumu sabiedrības firmā vārdkopas "akciju sabiedrība" vai tās saīsinājuma "a/s" lietošana nav obligāta.

(3) Persona nedrīkst būt par sabiedrības padomes locekli un amatpersonu šādos gadījumos:

1) tā ir notiesāta par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu (arī par ļaunprātīgu bankrotu);

9

 

Juridiskais birojs

9.pantā:

izslēgt trešās daļas 1.punktā vārdus “(arī par ļaunprātīgu bankrotu)”;

Atbalstīt

(3) Persona nedrīkst būt par sabiedrības padomes locekli un amatpersonu šādos gadījumos:

1) tā ir notiesāta par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu;

 

2) tā ir notiesāta par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu (arī tad, ja persona ir atbrīvota no soda izciešanas sakarā ar noilgumu, apžēlošanu vai amnestiju);

     

2) tā ir notiesāta par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu (arī tad, ja persona ir atbrīvota no soda izciešanas sakarā ar noilgumu, apžēlošanu vai amnestiju);

 

 

 

3) pret to ir ierosināta krimināllieta par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu (arī tad, ja krimināllieta pret personu ir izbeigta sakarā ar noilgumu vai amnestiju);

4) tā ir saukta pie kriminālatbildības (arī tad, ja krimināllieta pret personu ir izbeigta, bet persona nav reabilitēta);

10

Juridiskais birojs

apvienot trešās daļas 3. un 4.punktu un izteikt kā 3.punktu šādā redakcijā:

“3) tā ir saukta pie kriminālatbildības par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu (arī tad, ja krimināllieta pret personu ir izbeigta, bet persona nav reabilitēta)”;

Atbalstīt

3) tā ir saukta pie kriminālatbildības par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu (arī tad, ja krimināllieta pret personu ir izbeigta, bet persona nav reabilitēta);

 

5) tā ir sniegusi nepatiesas ziņas par sevi, iesniedzot Komisijai dokumentus licences saņemšanai sabiedrības darbībai vai citai darbībai finanšu un kapitāla tirgū;

11

Juridiskais birojs

izteikt trešās daļas 5.punktu kā 4.punktu;

Atbalstīt

4) tā ir sniegusi nepatiesas ziņas par sevi, iesniedzot Komisijai dokumentus licences saņemšanai sabiedrības darbībai vai citai darbībai finanšu un kapitāla tirgū;

 

6) tā ir pildījusi valdes vai padomes locekļa pienākumus sabiedrībā vai citā finanšu iestādē, kas atzīta par maksātnespējīgu minēto pienākumu pildīšanas brīdī, vai tā ir pildījusi valdes vai padomes locekļa pienākumus citā komercsabiedrībā un savas nolaidības dēļ vai tīši novedusi komercsabiedrību līdz maksātnespējas stāvoklim, kas beidzies ar kriminālsodāmu bankrotu.

12

Juridiskais birojs

izteikt trešās daļas 6.punktu kā 5.punktu un aizstāt vārdus “novedusi komercsabiedrību līdz maksātnespējas stāvoklim, kas beidzies ar kriminālsodāmu bankrotu” ar vārdiem “novedusi komercsabiedrību līdz kriminālsodāmai maksātnespējai vai bankrotam”.

Atbalstīt

5) tā ir pildījusi valdes vai padomes locekļa pienākumus sabiedrībā vai citā finanšu iestādē, kas atzīta par maksātnespējīgu minēto pienākumu pildīšanas brīdī, vai tā ir pildījusi valdes vai padomes locekļa pienākumus citā komercsabiedrībā un savas nolaidības dēļ vai tīši novedusi komercsabiedrību līdz kriminālsodāmai maksātnespējai vai bankrotam.

(4) Sabiedrības firmai būtiski jāatšķiras no to ārvalstu komercsabiedrību firmām, kuru vērtspapīri līdz sabiedrības dibināšanas dienai oficiāli tiek kotēti Latvijas fondu biržās.

(4) Izvērtējot sabiedrības amatpersonu un padomes locekļu reputāciju, Komisija ņem vērā minēto personu paziņojumā sniegto informāciju, no iepriekšējām darbavietām sniegtās atsauksmes un citas ziņas par šo personu iepriekšējo profesionālo pieredzi.

     

(4) Izvērtējot sabiedrības amatpersonu un padomes locekļu reputāciju, Komisija ņem vērā minēto personu paziņojumā sniegto informāciju, no iepriekšējām darbavietām sniegtās atsauksmes un citas ziņas par šo personu iepriekšējo profesionālo pieredzi.

10.pants. Darbības uzsākšana

10.pants. Licences saņemšanai iesniedzamie dokumenti

13

Juridiskais birojs

10.pantā:

papildināt panta nosaukumu ar vārdiem “un ziņas”;

Atbalstīt

10.pants. Licences saņemšanai iesniedzamie dokumenti un ziņas

(1) Sabiedrība ir tiesīga uzsākt darbību tikai pēc licences saņemšanas.

(1) Lai saņemtu licenci, sabiedrība iesniedz Komisijai iesniegumu licences saņemšanai. Iesniegumam pievieno dokumentus par sabiedrības reģistrāciju, akcionāriem, padomes locekļiem un amatpersonām, par sabiedrības iekšējās kontroles sistēmas nodrošināšanai izstrādātajām procedūrām un politikām, kā arī citus šajā pantā minētos dokumentus.

     

(1) Lai saņemtu licenci, sabiedrība iesniedz Komisijai iesniegumu licences saņemšanai. Iesniegumam pievieno dokumentus par sabiedrības reģistrāciju, akcionāriem, padomes locekļiem un amatpersonām, par sabiedrības iekšējās kontroles sistēmas nodrošināšanai izstrādātajām procedūrām un politikām, kā arī citus šajā pantā minētos dokumentus.

(2) Licence tiek izsniegta saskaņā ar šo likumu un Komisijas apstiprinātajiem ieguldījumu sabiedrību licencēšanas noteikumiem.

(2) Par sabiedrības dibināšanu, reģistrāciju un akcionāriem Komisijai iesniedz šādus dokumentus:

1) sabiedrības dibināšanas līgumu, statūtus, reģistrācijas apliecību un dokumentu, kas apliecina sākotnējā kapitāla samaksu;

2) sabiedrības akcionāru sarakstu un šādas ziņas par akcionāriem:

a) par fiziskajām personām – pases vai cita personu apliecinoša dokumenta lapas kopija, kurā n orādīti personas identifikācijas dati (vārds, uzvārds, dzimšanas gads un datums, personas kods),

b) par juridiskajām personām – firma, juridiskā adrese, reģistrācijas numurs un vieta. Ārvalstī reģistrētas juridiskās personas iesniedz arī reģistrācijas dokumentu kopijas,

c) dokumenti, kas apliecina sabiedrības akcionāru (kuriem ir būtiska līdzdalība sabiedrībā) finanšu līdzekļu esamību un izcelsmi, lai varētu veikt ieguldījumus sabiedrības kapitālā,

d) ziņas par sabiedrības akcionāru (kuriem ir būtiska līdzdalība sabiedrībā) īpašniekiem (līdz fiziskajai personai, par kuru sniedz ziņas atbilstoši šā punkta "a" apakšpunktam).

14

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

Juridiskais birojs

10.pantā:

izteikt otrās daļas ievaddaļu šādā redakcijā:

“(2) Par sabiedrību un tās akcionāriem Komisijai iesniedz šādus dokumentus:”;

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Likumprojekta 5.pantā (10.panta otrās daļas 1.punktā) izslēgt vārdus "dibināšanas līgumu, statūtus, reģistrācijas apliecību un".

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

(2) Par sabiedrību un tās akcionāriem Komisijai iesniedz šādus dokumentus:

1) sabiedrības dokumentu, kas apliecina sākotnējā kapitāla samaksu;

2) sabiedrības akcionāru sarakstu un šādas ziņas par akcionāriem:

a) par fiziskajām personām – pases vai cita personu apliecinoša dokumenta lapas kopija, kurā norādīti personas identifikācijas dati (vārds, uzvārds, dzimšanas gads un datums, personas kods),

b) par juridiskajām personām – firma, juridiskā adrese, reģistrācijas numurs un vieta. Ārvalstī reģistrētas juridiskās personas iesniedz arī reģistrācijas dokumentu kopijas,

c) dokumenti, kas apliecina sabiedrības akcionāru (kuriem ir būtiska līdzdalība sabiedrībā) finanšu līdzekļu esamību un izcelsmi, lai varētu veikt ieguldījumus sabiedrības kapitālā,

d) ziņas par sabiedrības akcionāru (kuriem ir būtiska līdzdalība sabiedrībā) īpašniekiem (līdz fiziskajai personai, par kuru sniedz ziņas atbilstoši šā punkta "a" apakšpunktam).

 

 

 

 

(3) Par sabiedrības padomes locekļiem un amatpersonām Komisijai iesniedz šādus dokumentus:

1) paziņojumu, kuru aizpilda katrs sabiedrības padomes loceklis un katra amatpersona. Paziņojumā sniegtās informācijas patiesumu ar parakstu apliecina persona, par kuru paziņojums ir sagatavots, un sabiedrības valdes priekšsēdētājs. Paziņojumā norāda šādu informāciju:

a) sabiedrības firma un amats, uz kuru persona kandidē,

b) vārds, uzvārds, dzimšanas gads un datums, personas kods (ja tāds ir) un pilsonība,

c) izglītība (zinātniskais grāds),

d) kvalifikācijas paaugstināšana,

e) vai ir bijusi sodāmība,

f) vai ir bijušas atņemtas tiesības veikt komercdarbību,

g) iepriekšējās darbavietas pēdējo 10 gadu laikā un darba pienākumu īss apraksts;

2) pases vai cita personu apliecinoša dokumenta lapas kopiju, kurā norādīti personas identifikācijas dati (vārds, uzvārds, dzimšanas gads un datums, personas kods);

3) izglītību apliecinošu dokumentu kopijas.

16

 

 

 

17

Juridiskais birojs

papildināt trešās daļas ievaddaļu ar vārdiem “un ziņas”;

Juridiskais birojs

izslēgt trešās daļas 1.punkta otro teikumu;

 

 

Atbalstīt

 

 

Atbalstīt

(3) Par sabiedrības padomes locekļiem un amatpersonām Komisijai iesniedz šādus dokumentus un ziņas:

1) paziņojumu, kuru aizpilda katrs sabiedrības padomes loceklis un katra amatpersona. Paziņojumā norāda šādu informāciju:

a) sabiedrības firma un amats, uz kuru persona kandidē,

b) vārds, uzvārds, dzimšanas gads un datums, personas kods (ja tāds ir) un pilsonība,

c) izglītība (zinātniskais grāds),

d) kvalifikācijas paaugstināšana,

e) vai ir bijusi sodāmība,

f) vai ir bijušas atņemtas tiesības veikt komercdarbību,

g) iepriekšējās darbavietas pēdējo 10 gadu laikā un darba pienākumu īss apraksts;

2) pases vai cita personu apliecinoša dokumenta lapas kopiju, kurā norādīti personas identifikācijas dati (vārds, uzvārds, dzimšanas gads un datums, personas kods);

3) izglītību apliecinošu dokumentu kopijas.

   

18

Juridiskais birojs

papildināt pantu ar jaunu ceturto, mainot turpmāko daļu numerāciju un izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Šā panta trešās daļas 1.punktā minētajā paziņojumā sniegtās informācijas patiesumu ar parakstu apliecina persona, par kuru paziņojums ir sagatavots, kā arī sabiedrības valdes priekšsēdētājs.”;

Atbalstīt

(4) Šā panta trešās daļas 1.punktā minētajā paziņojumā sniegtās informācijas patiesumu ar parakstu apliecina persona, par kuru paziņojums ir sagatavots, kā arī sabiedrības valdes priekšsēdētājs.

 

(4) Komisijai iesniedz sabiedrības ieinteresēto personu sarakstu. Sarakstā norāda katras personas vārdu un uzvārdu, personas kodu, izglītību, amatus, ko persona ieņēmusi pēdējo piecu gadu laikā, un uz darba aprakstu attiecināmos sabiedrības un personas noslēgto līgumu noteikumus. Juridiskajai personai norāda firmu, reģistrācijas numuru un pārvaldes institūciju locekļus, kā arī Komisijai iesniedz pēdējā gada pārskatu.

     

(5) Komisijai iesniedz sabiedrības ieinteresēto personu sarakstu. Sarakstā norāda katras personas vārdu un uzvārdu, personas kodu, izglītību, amatus, ko persona ieņēmusi pēdējo piecu gadu laikā, un uz darba aprakstu attiecināmos sabiedrības un personas noslēgto līgumu noteikumus. Juridiskajai personai norāda firmu, reģistrācijas numuru un pārvaldes institūciju locekļus, kā arī Komisijai iesniedz pēdējā gada pārskatu.

 

(5) Par sabiedrības iekšējās kontroles sistēmu Komisijai iesniedz šādus dokumentus:

1) organizatoriskās struktūras aprakstu ar skaidri norādītiem padomes un valdes locekļu, amatpersonu pienākumiem un pilnvarām, kā arī precīzi noteiktiem un sadalītiem sabiedrības struktūrvienību uzdevumiem un struktūrvienību vadītāju pienākumiem. Ja sabiedrība plāno izveidot filiāles, Komisijai iesniedz arī filiāļu organizatoriskās struktūras un filiāļu vadītāju pienākumu aprakstu;

2) vadības informācijas sistēmas aprakstu;

3) grāmatvedības politikas un grāmatvedības uzskaites organizācijas galvenos principus;

4) finanšu risku pārvaldīšanas politikas principus;

5) informācijas sistēmas aizsardzības noteikumus, arī fonda ieguldījumu apliecību reģistra un citu sabiedrības pārvaldīšanā esošo finanšu instrumentu uzskaites datu bāzes aizsardzības noteikumus;

6) iekšējās revīzijas sistēmas aprakstu, arī noteikumus par sabiedrības un tās darbinieku uz pašu rēķina veikto darījumu un to atbilstības noteikumu prasībām par interešu konfliktu novēršanu pārbaudi;

7) neparastu un aizdomīgu finanšu darījumu identifikācijas procedūru aprakstu.

19

Juridiskais birojs

izslēgt piektās daļas 1.punktā vārdus “valdes locekļu”.

Atbalstīt

(6) Par sabiedrības iekšējās kontroles sistēmu Komisijai iesniedz šādus dokumentus:

1) organizatoriskās struktūras aprakstu ar skaidri norādītiem padomes un amatpersonu pienākumiem un pilnvarām, kā arī precīzi noteiktiem un sadalītiem sabiedrības struktūrvienību uzdevumiem un struktūrvienību vadītāju pienākumiem. Ja sabiedrība plāno izveidot filiāles, Komisijai iesniedz arī filiāļu organizatoriskās struktūras un filiāļu vadītāju pienākumu aprakstu;

2) vadības informācijas sistēmas aprakstu;

3) grāmatvedības politikas un grāmatvedības uzskaites organizācijas galvenos principus;

4) finanšu risku pārvaldīšanas politikas principus;

5) informācijas sistēmas aizsardzības noteikumus, arī fonda ieguldījumu apliecību reģistra un citu sabiedrības pārvaldīšanā esošo finanšu instrumentu uzskaites datu bāzes aizsardzības noteikumus;

6) iekšējās revīzijas sistēmas aprakstu, arī noteikumus par sabiedrības un tās darbinieku uz pašu rēķina veikto darījumu un to atbilstības noteikumu prasībām par interešu konfliktu novēršanu pārbaudi;

7) neparastu un aizdomīgu finanšu darījumu identifikācijas procedūru aprakstu.

 

(6) Par sabiedrības plānoto darbību Komisijai iesniedz sabiedrības akcionāru sapulces apstiprinātu darbības plānu vismaz turpmākajiem trim darbības gadiem, kas izvērsti atspoguļo sabiedrības darbības stratēģiju (norāda arī tos pakalpojumus, kurus sabiedrība plāno sniegt papildus pamatdarbībai), finansiālās prognozes (bilances, peļņas vai zaudējumu aprēķina projekts, kapitāla pietiekamības aprēķina projekts, prognozēto pastāvīgo izmaksu summa gadā), tirgus izpētes aprakstu, kā arī citu informāciju, kura sniedz skaidru un patiesu priekšstatu par sabiedrības plānoto darbību.

(7) Komisijai ir tiesības pieprasīt, lai sabiedrība precizē iesniegtos dokumentus un informāciju.

(8) Ja līdz lēmuma pieņemšanai par licences izsniegšanu notiek pārmaiņas Komisijai sniegtajā informācijā vai dokumentos tiek izdarīti grozījumi, sabiedrības pienākums ir nekavējoties iesniegt Komisijai jauno informāciju vai attiecīgo dokumentu pilnu tekstu ar izdarītajiem grozījumiem.

(9) Komisija konsultējas ar dalībvalstu uzraudzības institūcijām pirms licences izsniegšanas sabiedrībai, ja sabiedrība ir:

1) dalībvalstī licencētas sabiedrības, ieguldījumu brokeru sabiedrības, kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības meitas sabiedrība;

2) tādas sabiedrības meitas sabiedrība, kuras meitas sabiedrība ir dalībvalstī licencēta sabiedrība, ieguldījumu brokeru sabiedrība, kredītiestāde vai apdrošināšanas sabiedrība;

3) tāda sabiedrība, kuru kontrolē persona, kas vienlaikus kontrolē citu dalībvalstī licencētu sabiedrību, ieguldījumu brokeru sabiedrību, kredītiestādi vai apdrošināšanas sabiedrību.

     

(7) Par sabiedrības plānoto darbību Komisijai iesniedz sabiedrības akcionāru sapulces apstiprinātu darbības plānu vismaz turpmākajiem trim darbības gadiem, kas izvērsti atspoguļo sabiedrības darbības stratēģiju (norāda arī tos pakalpojumus, kurus sabiedrība plāno sniegt papildus pamatdarbībai), finansiālās prognozes (bilances, peļņas vai zaudējumu aprēķina projekts, kapitāla pietiekamības aprēķina projekts, prognozēto pastāvīgo izmaksu summa gadā), tirgus izpētes aprakstu, kā arī citu informāciju, kura sniedz skaidru un patiesu priekšstatu par sabiedrības plānoto darbību.

(8) Komisijai ir tiesības pieprasīt, lai sabiedrība precizē iesniegtos dokumentus un informāciju.

(9) Ja līdz lēmuma pieņemšanai par licences izsniegšanu notiek pārmaiņas Komisijai sniegtajā informācijā vai dokumentos tiek izdarīti grozījumi, sabiedrības pienākums ir nekavējoties iesniegt Komisijai jauno informāciju vai attiecīgo dokumentu pilnu tekstu ar izdarītajiem grozījumiem.

(10) Komisija konsultējas ar dalībvalstu uzraudzības institūcijām pirms licences izsniegšanas sabiedrībai, ja sabiedrība ir:

1) dalībvalstī licencētas sabiedrības, ieguldījumu brokeru sabiedrības, kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības meitas sabiedrība;

2) tādas sabiedrības meitas sabiedrība, kuras meitas sabiedrība ir dalībvalstī licencēta sabiedrība, ieguldījumu brokeru sabiedrība, kredītiestāde vai apdrošināšanas sabiedrība;

3) tāda sabiedrība, kuru kontrolē persona, kas vienlaikus kontrolē citu dalībvalstī licencētu sabiedrību, ieguldījumu brokeru sabiedrību, kredītiestādi vai apdrošināšanas sabiedrību.

11.pants. Sabiedrības tiesības, pienākumi un atbildība

(1) Sabiedrība saskaņā ar šo likumu, saviem statūtiem, ieguldījumu fonda apliecību emisijas prospektu (turpmāk - fonda prospektu) un fonda pārvaldes nolikumu savā vārdā uz fonda ieguldītāju rēķina rīkojas ar fonda mantu un no tās izrietošajām tiesībām, ieguldot fonda mantu šajā likumā atļautajos ieguldījuma objektos saskaņā ar riska samazināšanas principu.

(2) Sabiedrība ar fonda mantu rīkojas vienīgi fonda ieguldītāju interesēs.

(3) Sabiedrībai, veicot ar fonda pārvaldi saistītās darbības, arī izmantojot pie fonda mantas piederošo kapitāla daļu balsstiesības, nav nepieciešama fonda ieguldītāju piekrišana.

(4) Sabiedrībai ir tiesības uz atlīdzību par fonda pārvaldīšanu, ieskaitot komisijas naudu un kompensāciju par izdevumiem, šajā likumā, fonda prospektā un fonda pārvaldes nolikumā noteiktajā kārtībā.

(5) Sabiedrībai ir tiesības dibināt un pārvaldīt vairākus fondus.

(6) Sabiedrībai ir pienākums savā vārdā celt fonda ieguldītāju prasības pret turētājbanku vai trešajām personām, ja attiecīgie apstākļi to prasa. Tas neierobežo fonda ieguldītāju tiesības celt šādas prasības savā vārdā.

(7) Sabiedrība atbild par zaudējumiem, ko fonda ieguldītājiem vai trešajām personām nodarījušas sabiedrības amatpersonas vai pilnvarotās personas ļaunprātīgas vai nolaidīgas rīcības rezultātā, pārkāpjot likuma, fonda prospekta vai fonda pārvaldes nolikuma noteikumus vai nolaidīgi veicot savus pienākumus.

(8) Sabiedrībai ir pienākums nedēļas laikā no grozījumu izdarīšanas dienas rakstveidā informēt Komisiju par jebkuriem grozījumiem sabiedrības un turētājbankas ieinteresēto personu sarakstos, kā arī par jebkuriem grozījumiem un papildinājumiem Komisijai iesniegtajos dokumentos un informācijā.

11.pants. Licences izsniegšanas noteikumi

(1) Komisija lēmumu par licences izsniegšanu pieņem triju mēnešu laikā pēc tam, kad saņemti visi šajā likumā noteiktie lēmuma pieņemšanai nepieciešamie dokumenti, kas sagatavoti un noformēti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

(2) Ja Komisija pieņem lēmumu par atteikumu izsniegt licenci, atkārtoti iesniegumu licences saņemšanai var iesniegt pēc atteikumā norādīto trūkumu novēršanas.

(3) Komisija izsniedz licenci nedēļas laikā no dienas, kad pieņemts lēmums par licences izsniegšanu. Licenci izsniedz pēc tam, kad saņemts dokuments, kas apliecina valsts nodevas samaksu.

(4) Komisija neizsniedz licenci, ja:

1) dibinot sabiedrību, nav ievērots šis likums un citi normatīvie akti;

2) sabiedrības padomes locekļi un amatpersonas neatbilst šajā likumā noteiktajām prasībām;

3) sabiedrības kapitāls neatbilst šajā likumā noteiktajām prasībām;

4) sabiedrības ciešas attiecības ar trešajām personām apdraud vai var apdraudēt tās finansiālo stabilitāti vai ierobežo Komisijas tiesības veikt šajā likumā noteiktās uzraudzības funkcijas;

5) ārvalsts likumi un citi normatīvie akti, kas attiecas uz personām, kurām ir ciešas attiecības ar sabiedrību, ierobežo Komisijas tiesības veikt šajā likumā noteiktās uzraudzības funkcijas;

6) nav iespējams pārliecināties par to personu identitāti, reputāciju un finansiālā stāvokļa stabilitāti, kurām sabiedrībā ir būtiska līdzdalība;

7) Komisija konstatē, ka finanšu līdzekļi, kurus iegulda sabiedrības kapitālā, iegūti neparastos vai aizdomīgos finanšu darījumos vai nav dokumentāri pierādīta šo finanšu līdzekļu tiesiska ieguve.

20

Juridiskais birojs

Pārnest 11.panta otro daļu un izteikt kā ceturto daļu, attiecīgi mainot pārējo panta daļu numerāciju.

Atbalstīt

11.pants. Licences izsniegšanas noteikumi

(1) Komisija lēmumu par licences izsniegšanu pieņem triju mēnešu laikā pēc tam, kad saņemti visi šajā likumā noteiktie lēmuma pieņemšanai nepieciešamie dokumenti, kas sagatavoti un noformēti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

(2) Komisija izsniedz licenci nedēļas laikā no dienas, kad pieņemts lēmums par licences izsniegšanu. Licenci izsniedz pēc tam, kad saņemts dokuments, kas apliecina valsts nodevas samaksu.

(3) Komisija neizsniedz licenci, ja:

1) dibinot sabiedrību, nav ievērots šis likums un citi normatīvie akti;

2) sabiedrības padomes locekļi un amatpersonas neatbilst šajā likumā noteiktajām prasībām;

3) sabiedrības kapitāls neatbilst šajā likumā noteiktajām prasībām;

4) sabiedrības ciešas attiecības ar trešajām personām apdraud vai var apdraudēt tās finansiālo stabilitāti vai ierobežo Komisijas tiesības veikt šajā likumā noteiktās uzraudzības funkcijas;

5) ārvalsts likumi un citi normatīvie akti, kas attiecas uz personām, kurām ir ciešas attiecības ar sabiedrību, ierobežo Komisijas tiesības veikt šajā likumā noteiktās uzraudzības funkcijas;

6) nav iespējams pārliecināties par to personu identitāti, reputāciju un finansiālā stāvokļa stabilitāti, kurām sabiedrībā ir būtiska līdzdalība;

7) Komisija konstatē, ka finanšu līdzekļi, kurus iegulda sabiedrības kapitālā, iegūti neparastos vai aizdomīgos finanšu darījumos vai nav dokumentāri pierādīta šo finanšu līdzekļu tiesiska ieguve.

(4) Ja Komisija pieņem lēmumu par atteikumu izsniegt licenci, atkārtoti iesniegumu licences saņemšanai var iesniegt pēc atteikumā norādīto trūkumu novēršanas.

12.pants. Sabiedrības līdzekļu ieguldīšanas ierobežojumi

(1) Sabiedrībai nav tiesību ieguldīt savus līdzekļus citā ieguldījumu sabiedrībā, kā arī iegādāties pašas pārvaldāmā fonda ieguldījumu apliecības.

(2) Šā panta pirmajā daļā noteiktie ierobežojumi, kas attiecas uz sabiedrības pašas pārvaldāmā fonda ieguldījumu apliecību iegūšanu, nav attiecināmi uz gadījumiem, kad ieguldījumu sabiedrība pārņem citas sabiedrības izveidota fonda pārvaldi. Šādā gadījumā sešu mēnešu laikā no pārņemšanas pabeigšanas dienas sabiedrībai ir jāveic pasākumi, lai tās turpmākā darbība atbilstu šā panta pirmās daļas noteikumiem.

 

12.pants. Licencē noteikto pārvaldes pakalpojumu maiņa

(1) Ja sabiedrība vēlas, lai tai izsniegtajā licencē norādītie pārvaldes pakalpojumi tiktu papildināti ar jauniem, vai vēlas atteikties no kāda licencē norādītā pārvaldes pakalpojuma sniegšanas, tā iesniedz Komisijai attiecīgu iesniegumu.

(2) Ja sabiedrība vēlas uzsākt jauna pārvaldes pakalpojuma sniegšanu, tā vienlaikus ar iesniegumu Komisijai iesniedz:

1) papildinājumus darbības plānā;

2) grozījumus iekšējās kontroles sistēmas aprakstos, kas ir nepieciešami, lai nodrošinātu pakalpojuma sniegšanu atbilstoši šā likuma prasībām.

(3) Lēmumu par sabiedrības licencē norādīto pārvaldes pakalpojumu maiņu Komisija pieņem 15 dienu laikā pēc visu šajā likumā noteikto atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām sagatavoto un noformēto dokumentu saņemšanas.

(4) Valsts nodeva par licencē norādīto pārvaldes pakalpojumu maiņu nav jāmaksā.

     

12.pants. Licencē noteikto pārvaldes pakalpojumu maiņa

(1) Ja sabiedrība vēlas, lai tai izsniegtajā licencē norādītie pārvaldes pakalpojumi tiktu papildināti ar jauniem, vai vēlas atteikties no kāda licencē norādītā pārvaldes pakalpojuma sniegšanas, tā iesniedz Komisijai attiecīgu iesniegumu.

(2) Ja sabiedrība vēlas uzsākt jauna pārvaldes pakalpojuma sniegšanu, tā vienlaikus ar iesniegumu Komisijai iesniedz:

1) papildinājumus darbības plānā;

2) grozījumus iekšējās kontroles sistēmas aprakstos, kas ir nepieciešami, lai nodrošinātu pakalpojuma sniegšanu atbilstoši šā likuma prasībām.

(3) Lēmumu par sabiedrības licencē norādīto pārvaldes pakalpojumu maiņu Komisija pieņem 15 dienu laikā pēc visu šajā likumā noteikto atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām sagatavoto un noformēto dokumentu saņemšanas.

(4) Valsts nodeva par licencē norādīto pārvaldes pakalpojumu maiņu nav jāmaksā.

13.pants. Sabiedrības reorganizācija

(1) Sabiedrību nedrīkst reorganizēt, to pārveidojot par cita veida komercsabiedrību.

(2) Sabiedrību drīkst tikai pievienot citai ieguldījumu sabiedrībai.

(3) Sabiedrības saplūšana ar citu ieguldījumu sabiedrību vai citu komercsabiedrību nav atļauta.

(4) Sabiedrības sadalīšana ir atļauta tikai tad, ja visas iegūstošās sabiedrības ir ieguldījumu sabiedrības.

(5) Sabiedrības reorganizāciju šajā pantā noteiktajos gadījumos drīkst veikt tikai ar Komisijas atļauju.

13.pants. Sabiedrības tiesības, pienākumi un atbildība

(1) Sabiedrība tai izsniegtās licences darbības laikā ievēro un izpilda šādas prasības:

1) nodrošina, lai tās kapitāls atbilstu šajā likumā un Komisijas izdotajos noteikumos noteiktajām prasībām, kā arī nodrošina, lai tiktu ievērotas citas sabiedrības darbību regulējošās prasības;

2) nodrošina, lai tās valdes priekšsēdētājs un vēl vismaz viens valdes loceklis, kā arī fonda pārvaldnieks ir ieguldījumu jautājumos kompetentas personas;

3) nodrošina, lai tās darbībā tiktu ievēroti iekšējās kontroles sistēmas nodrošināšanai izstrādātie noteikumi, arī nosaka kārtību, kādā sabiedrības padomes locekļi un darbinieki drīkst veikt ieguldījumus sabiedrības pārvaldē esošajos ieguldījumu fondos un saņemt pārvaldes pakalpojumus šajā sabiedrībā;

4) nodrošina, lai atbilstoši tās izstrādātajiem iekšējās kontroles sistēmas noteikumiem būtu iespējams rekonstruēt ar fonda līdzekļiem veiktos darījumus pēc to izcelsmes, darījumā iesaistītajām pusēm, darījuma būtības, veikšanas laika un vietas, kā arī lai tiktu pārraudzīta fonda ieguldījumu atbilstība fonda prospektam pārvaldes nolikumam un šā likuma prasībām;

5) nodrošina darījumu attaisnojuma dokumentu glabāšanu 10 gadus, kā arī citas normatīvajos aktos noteiktās prasības attiecībā uz attaisnojuma dokumentu aizpildīšanu un glabāšanu.

(2) Ja sabiedrība sniedz šā likuma 5.panta otrajā un trešajā daļā minētos pārvaldes pakalpojumus, tā papildus šā panta pirmajā daļā noteiktajām prasībām ievēro un izpilda šādas prasības:

1) nodrošina, ka šķirti tiek turēti, iegrāmatoti un uzskaitīti pašas sabiedrības un tās klientu, arī pārvaldē esošo ieguldījumu fondu, privāto pensiju fondu un valsts fondēto pensiju shēmas finanšu instrumenti un naudas līdzekļi;

2) pirms pakalpojuma sniegšanas uzsākšanas noslēdz ar klientu rakstveida līgumu par pakalpojuma sniegšanu;

3) pirms līguma par pakalpojuma sniegšanu noslēgšanas, kā arī visā līguma darbības laikā nodrošina, lai klientam būtu pietiekama informācija, kas ļauj izvērtēt sniegtā pakalpojuma būtību un ar to saistītos finanšu riskus;

4) pirms līguma noslēgšanas informē klientu par tiem līgumā paredzētajiem strīdus gadījumiem, kuri tiks izskatīti ārpustiesas ceļā, un šādu strīdu izskatīšanas kārtību;

5) piedalās ieguldītāju aizsardzības sistēmā atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē ieguldītāju aizsardzības sistēmu.

(3) Sabiedrība, ciktāl tas nepieciešams klienta interešu nodrošināšanai un aizsardzībai, atbilstoši klientam sniegtā pakalpojuma raksturam un apjomam pieprasa no klienta informāciju par:

1) klienta pieredzi un zināšanām par pakalpojuma sniegšanas gaitā slēdzamajiem darījumiem;

2) mērķiem, kurus klients vēlas sasniegt ar attiecīgajiem darījumiem;

3) klienta finansiālo stāvokli.

(4) Ja klients atsakās sniegt šā panta trešajā daļā minēto informāciju, kā arī neinformē par pārmaiņām sabiedrībai sniegtajā informācijā, sabiedrība nav atbildīga pret klientu par sekām, kuras izraisījušas šīs informācijas neesamība sabiedrības rīcībā.

(5) Sabiedrībai, sniedzot pārvaldes pakalpojumus, ir pienākums rīkoties kā gādīgam un rūpīgam saimniekam un vienīgi fonda ieguldītāju un citu sabiedrības klientu interesēs.

     

13.pants. Sabiedrības tiesības, pienākumi un atbildība

(1) Sabiedrība tai izsniegtās licences darbības laikā ievēro un izpilda šādas prasības:

1) nodrošina, lai tās kapitāls atbilstu šajā likumā un Komisijas izdotajos noteikumos noteiktajām prasībām, kā arī nodrošina, lai tiktu ievērotas citas sabiedrības darbību regulējošās prasības;

2) nodrošina, lai tās valdes priekšsēdētājs un vēl vismaz viens valdes loceklis, kā arī fonda pārvaldnieks ir ieguldījumu jautājumos kompetentas personas;

3) nodrošina, lai tās darbībā tiktu ievēroti iekšējās kontroles sistēmas nodrošināšanai izstrādātie noteikumi, arī nosaka kārtību, kādā sabiedrības padomes locekļi un darbinieki drīkst veikt ieguldījumus sabiedrības pārvaldē esošajos ieguldījumu fondos un saņemt pārvaldes pakalpojumus šajā sabiedrībā;

4) nodrošina, lai atbilstoši tās izstrādātajiem iekšējās kontroles sistēmas noteikumiem būtu iespējams rekonstruēt ar fonda līdzekļiem veiktos darījumus pēc to izcelsmes, darījumā iesaistītajām pusēm, darījuma būtības, veikšanas laika un vietas, kā arī lai tiktu pārraudzīta fonda ieguldījumu atbilstība fonda prospektam pārvaldes nolikumam un šā likuma prasībām;

5) nodrošina darījumu attaisnojuma dokumentu glabāšanu 10 gadus, kā arī citas normatīvajos aktos noteiktās prasības attiecībā uz attaisnojuma dokumentu aizpildīšanu un glabāšanu.

(2) Ja sabiedrība sniedz šā likuma 5.panta otrajā un trešajā daļā minētos pārvaldes pakalpojumus, tā papildus šā panta pirmajā daļā noteiktajām prasībām ievēro un izpilda šādas prasības:

1) nodrošina, ka šķirti tiek turēti, iegrāmatoti un uzskaitīti pašas sabiedrības un tās klientu, arī pārvaldē esošo ieguldījumu fondu, privāto pensiju fondu un valsts fondēto pensiju shēmas finanšu instrumenti un naudas līdzekļi;

2) pirms pakalpojuma sniegšanas uzsākšanas noslēdz ar klientu rakstveida līgumu par pakalpojuma sniegšanu;

3) pirms līguma par pakalpojuma sniegšanu noslēgšanas, kā arī visā līguma darbības laikā nodrošina, lai klientam būtu pietiekama informācija, kas ļauj izvērtēt sniegtā pakalpojuma būtību un ar to saistītos finanšu riskus;

4) pirms līguma noslēgšanas informē klientu par tiem līgumā paredzētajiem strīdus gadījumiem, kuri tiks izskatīti ārpustiesas ceļā, un šādu strīdu izskatīšanas kārtību;

5) piedalās ieguldītāju aizsardzības sistēmā atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē ieguldītāju aizsardzības sistēmu.

(3) Sabiedrība, ciktāl tas nepieciešams klienta interešu nodrošināšanai un aizsardzībai, atbilstoši klientam snie gtā pakalpojuma raksturam un apjomam pieprasa no klienta informāciju par:

1) klienta pieredzi un zināšanām par pakalpojuma sniegšanas gaitā slēdzamajiem darījumiem;

2) mērķiem, kurus klients vēlas sasniegt ar attiecīgajiem darījumiem;

3) klienta finansiālo stāvokli.

(4) Ja klients atsakās sniegt šā panta trešajā daļā minēto informāciju, kā arī neinformē par pārmaiņām sabiedrībai sniegtajā informācijā, sabiedrība nav atbildīga pret klientu par sekām, kuras izraisījušas šīs informācijas neesamība sabiedrības rīcībā.

(5) Sabiedrībai, sniedzot pārvaldes pakalpojumus, ir pienākums rīkoties kā gādīgam un rūpīgam saimniekam un vienīgi fonda ieguldītāju un citu sabiedrības klientu interesēs.

 

(6) Sabiedrībai, veicot ar fonda pārvaldi saistītās darbības, arī izmantojot pie fonda mantas piederošo kapitāla daļu balsstiesības, nav nepieciešama fonda ieguldītāju piekrišana.

21

 

Juridiskais birojs

13.pantā:

aizstāt sestajā daļā vārdus “kapitāla daļu balsstiesības” ar vārdiem “akciju (kapitāla daļu) balsstiesības”;

Atbalstīt

(6) Sabiedrībai, veicot ar fonda pārvaldi saistītās darbības, arī izmantojot pie fonda mantas piederošo akciju (kapitāla daļu) balsstiesības, nav nepieciešama fonda ieguldītāju piekrišana.

 

(7) Sabiedrībai ir pienākums savā vārdā celt fonda ieguldītāju prasības pret turētājbanku vai trešajām personām, ja attiecīgie apstākļi to nosaka. Tomēr tas neierobežo fonda ieguldītāju tiesības celt šādas prasības savā vārdā.

(8) Sabiedrība atbild par zaudējumiem, ko fonda ieguldītājiem nodarījušas sabiedrības amatpersonas vai pilnvarotās personas, pārkāpjot šā likuma, fonda prospekta vai fonda pārvaldes nolikuma noteikumus, ļaunprātīgi izmantojot tām piešķirtās pilnvaras vai nolaidīgi veicot savus pienākumus.

     

(7) Sabiedrībai ir pienākums savā vārdā celt fonda ieguldītāju prasības pret turētājbanku vai trešajām personām, ja attiecīgie apstākļi to nosaka. Tomēr tas neierobežo fonda ieguldītāju tiesības celt šādas prasības savā vārdā.

(8) Sabiedrība atbild par zaudējumiem, ko fonda ieguldītājiem nodarījušas sabiedrības amatpersonas vai pilnvarotās personas, pārkāpjot šā likuma, fonda prospekta vai fonda pārvaldes nolikuma noteikumus, ļaunprātīgi izmantojot tām piešķirtās pilnvaras vai nolaidīgi veicot savus pienākumus.

 

(9) Sabiedrībai ir pienākums nedēļas laikā no grozījumu izdarīšanas dienas rakstveidā informēt Komisiju par jebkuriem grozījumiem sabiedrības un turētājbankas ieinteresēto personu sarakstos, kā arī par jebkuriem grozījumiem un papildinājumiem Komisijai iesniegtajos dokumentos un informācijā.

22

Juridiskais birojs

aizstāt devītajā daļā vārdu “nedēļas” ar vārdiem “10 dienu”;

Atbalstīt

(9) Sabiedrībai ir pienākums 10 dienu laikā no grozījumu izdarīšanas dienas rakstveidā informēt Komisiju par jebkuriem grozījumiem sabiedrības un turētājbankas ieinteresēto personu sarakstos, kā arī par jebkuriem grozījumiem un papildinājumiem Komisijai iesniegtajos dokumentos un informācijā.

 

(10) Sabiedrības padomes locekļu vai amatpersonu maiņas gadījumā jaunās amatpersonas stājas amatā, ja Komisija septiņu darbdienu laikā pēc tam, kad saņemts iesniegums un šajā likumā noteiktie dokumenti par ievēlētajām (ieceltajām) personām, nav cēlusi motivētus iebildumus par to atbilstību likuma prasībām.

23

Juridiskais birojs

aizstāt desmitajā daļā vārdus “septiņu darbdienu” ar vārdiem “10 dienu”.

Atbalstīt

(10) Sabiedrības padomes locekļu vai amatpersonu maiņas gadījumā jaunās amatpersonas stājas amatā, ja Komisija 10 dienu laikā pēc tam, kad saņemts iesniegums un šajā likumā noteiktie dokumenti par ievēlētajām (ieceltajām) personām, nav cēlusi motivētus iebildumus par to atbilstību likuma prasībām.

14.pants. Fonda pārvaldes tiesību izbeigšanās

Sabiedrības tiesības pārvaldīt ieguldījumu fondu izbeidzas:

1) ar fonda pārvaldes tiesību nodošanu citai sabiedrībai;

2) (izslēgts ar 24.10.2002. likumu, kas stājas spēkā no 28.11.2002.);

3) ar licences anulēšanu;

4) ar slēgtā fonda ieguldītāju pilnsapulces lēmumu par sabiedrības maiņu;

5) ar fonda likvidācijas pabeigšanu, ja to veic pati sabiedrība;

6) ar brīdi, kad Komisija ieceļ fonda likvidatoru saskaņā ar šā likuma 35. panta sestās daļas noteikumiem;

7) citos fonda prospektā vai fonda pārvaldes nolikumā paredzētajos gadījumos.

14.pants. Interešu konflikts

(1) Sabiedrība nodrošina tādu iekšējās kontroles sistēmu, kas maksimāli samazina interešu konflikta rašanās iespēju starp:

1) sabiedrību un tās klientiem vai pārvaldē esošajiem fondiem;

2) sabiedrības pārvaldē esošajiem fondiem;

3) sabiedrības klientiem;

4) sabiedrības klientiem un pārvaldē esošajiem fondiem.

(2) Par interešu konfliktu šā likuma izpratnē uzskata situāciju, kad sabiedrības pilnvarotā persona vienlaikus pieņem lēmumus par ieguldījumu veikšanu sabiedrības interesēs vai pašas personas interesēs un fonda līdzekļu vai klientu individuālajā portfelī esošo līdzekļu ieguldīšanu, kas varētu nelabvēlīgi ietekmēt fonda ieguldītāju vai citu sabiedrības klientu intereses attiecībā uz tāda paša veida ieguldījumiem vai ieguldījumiem vienā un tajā pašā objektā.

(3) Sabiedrība nodrošina, lai viens un tas pats sabiedrības darbinieks veiktu tikai vienu no šādiem pienākumiem:

1) sabiedrībai piederošo finanšu instrumentu pārvaldīšanu, kā arī ar to saistīto uzdevumu izpildi vai to nodošanu izpildei;

2) fonda ieguldījumu un klientu (arī privāto pensiju fondu un valsts fondēto pensiju shēmas) finanšu instrumentu individuālu pārvaldīšanu, kā arī ar to saistīto uzdevumu izpildi vai to nodošanu izpildei;

3) finanšu instrumentu darījumu iegrāmatošanu.

(4) Sabiedrībai nav tiesību ieguldīt savus līdzekļus citā sabiedrībā, kā arī iegādāties pašas pārvaldāmā fonda ieguldījumu apliecības.

(5) Šā panta ceturtajā daļā noteiktie ierobežojumi, kas attiecas uz sabiedrības pašas pārvaldāmā fonda ieguldījumu apliecību iegūšanu, nav attiecināmi uz gadījumiem, kad sabiedrība pārņem citas sabiedrības izveidota fonda pārvaldi. Šādā gadījumā sešu mēnešu laikā no pārņemšanas pabeigšanas dienas sabiedrībai jāveic attiecīgi pasākumi, lai tās turpmākā darbība atbilstu šā panta ceturtajā daļā minētajiem noteikumiem.

(6) Ja sabiedrība pārvalda klientu individuālos finanšu instrumentu portfeļus, arī privātā pensiju fonda izveidoto pensiju plānu līdzekļus, tā nedrīkst šajā portfelī ietilpstošos līdzekļus ieguldīt sabiedrības pārvaldīšanā esošajos fondos, ja vien ar klientu noslēgtajā līgumā par šā pakalpojuma sniegšanu šāds pilnvarojums nav noteikti piešķirts.

     

14.pants. Interešu konflikts

(1) Sabiedrība nodrošina tādu iekšējās kontroles sistēmu, kas maksimāli samazina interešu konflikta rašanās iespēju starp:

1) sabiedrību un tās klientiem vai pārvaldē esošajiem fondiem;

2) sabiedrības pārvaldē esošajiem fondiem;

3) sabiedrības klientiem;

4) sabiedrības klientiem un pārvaldē esošajiem fondiem.

(2) Par interešu konfliktu šā likuma izpratnē uzskata situāciju, kad sabiedrības pilnvarotā persona vienlaikus pieņem lēmumus par ieguldījumu veikšanu sabiedrības interesēs vai pašas personas interesēs un fonda līdzekļu vai klientu individuālajā portfelī esošo līdzekļu ieguldīšanu, kas varētu nelabvēlīgi ietekmēt fonda ieguldītāju vai citu sabiedrības klientu intereses attiecībā uz tāda paša veida ieguldījumiem vai ieguldījumiem vienā un tajā pašā objektā.

(3) Sabiedrība nodrošina, lai viens un tas pats sabiedrības darbinieks veiktu tikai vienu no šādiem pienākumiem:

1) sabiedrībai piederošo finanšu instrumentu pārvaldīšanu, kā arī ar to saistīto uzdevumu izpildi vai to nodošanu izpildei;

2) fonda ieguldījumu un klientu (arī privāto pensiju fondu un valsts fondēto pensiju shēmas) finanšu instrumentu individuālu pārvaldīšanu, kā arī ar to saistīto uzdevumu izpildi vai to nodošanu izpildei;

3) finanšu instrumentu darījumu iegrāmatošanu.

(4) Sabiedrībai nav tiesību ieguldīt savus līdzekļus citā sabiedrībā, kā arī iegādāties pašas pārvaldāmā fonda ieguldījumu apliecības.

(5) Šā panta ceturtajā daļā noteiktie ierobežojumi, kas attiecas uz sabiedrības pašas pārvaldāmā fonda ieguldījumu apliecību iegūšanu, nav attiecināmi uz gadījumiem, kad sabiedrība pārņem citas sabiedrības izveidota fonda pārvaldi. Šādā gadījumā sešu mēnešu laikā no pārņemšanas pabeigšanas dienas sabiedrībai jāveic attiecīgi pasākumi, lai tās turpmākā darbība atbilstu šā panta ceturtajā daļā minētajiem noteikumiem.

(6) Ja sabiedrība pārvalda klientu individuālos finanšu instrumentu portfeļus, arī privātā pensiju fonda izveidoto pensiju plānu līdzekļus, tā nedrīkst šajā portfelī ietilpstošos līdzekļus ieguldīt sabiedrības pārvaldīšanā esošajos fondos, ja vien ar klientu noslēgtajā līgumā par šā pakalpojuma sniegšanu šāds pilnvarojums nav noteikti piešķirts.

15.pants. Fonda pārvaldes tiesību nodošana citai sabiedrībai

(1) Sabiedrība var nodot ieguldījumu fonda pārvaldes tiesības citai ieguldījumu sabiedrībai uz līguma pamata.

(2) Fonda pārvaldes tiesību nodošanai nepieciešama Komisijas atļauja.

(3) Lai saņemtu Komisijas atļauju, sabiedrība iesniedz Komisijai motivētu iesniegumu, pievienojot tam fonda pārvaldes tiesību nodošanas līgumu vai tā notariāli apliecinātu norakstu.

15.pants. Fonda pārvaldes pakalpojumu deleģēšana

(1) Sabiedrība uz līguma pamata var nodot tiesības sniegt atsevišķus fonda pārvaldē ietilpstošos pakalpojumus (turpmāk – fonda pārvaldes pakalpojumi) citai personai, kurai ir atbilstoša kvalifikācija un pieredze minēto pakalpojumu sniegšanā.

(2) Fonda ieguldījumu pārvaldīšanu sabiedrība drīkst nodot tikai citai sabiedrībai.

(3) Fonda ieguldījumu pārvaldīšanu nedrīkst nodot sabiedrībai, kura vienlaikus ir turētājbankas ieinteresētā persona, sabiedrības ieinteresētā persona vai jebkura cita persona, kuras intereses var būt pretrunā ar sabiedrības vai fonda ieguldītāju interesēm.

     

15.pants. Fonda pārvaldes pakalpojumu deleģēšana

(1) Sabiedrība uz līguma pamata var nodot tiesības sniegt atsevišķus fonda pārvaldē ietilpstošos pakalpojumus (turpmāk – fonda pārvaldes pakalpojumi) citai personai, kurai ir atbilstoša kvalifikācija un pieredze minēto pakalpojumu sniegšanā.

(2) Fonda ieguldījumu pārvaldīšanu sabiedrība drīkst nodot tikai citai sabiedrībai.

(3) Fonda ieguldījumu pārvaldīšanu nedrīkst nodot sabiedrībai, kura vienlaikus ir turētājbankas ieinteresētā persona, sabiedrības ieinteresētā persona vai jebkura cita persona, kuras intereses var būt pretrunā ar sabiedrības vai fonda ieguldītāju interesēm.

(4) Sabiedrība iesniedz Komisijai visus šajā likumā un Komisijas noteikumos paredzēto Komisijai iesniedzamo dokumentu grozījumus, ja šādi grozījumi sakarā ar ieguldījumu fondu pārvaldes tiesību nodošanu ir izdarīti.

(4) Pirms fonda pārvaldes pakalpojumu nodošanas citai personai sabiedrība iesniedz Komisijai motivētu iesniegumu. Iesniegumam pievieno fonda pārvaldes pakalpojuma nodošanas līgumu. Līgumā iekļauj noteikumus par sabiedrības un pakalpojuma sniedzēja sadarbību līguma darbības laikā, kā arī šādas sabiedrības tiesības:

1) jebkurā laikā dot attiecīgā pakalpojuma sniedzējam norādījumus jautājumos, kas saistīti ar nodotā pakalpojuma sniegšanu;

2) pieprasīt nekavējoties pārtraukt līgumu.

24

 

 

 

Juridiskais birojs

15.pantā:

aizstāt ceturtās daļas 2.punktā vārdu “pārtraukt” ar vārdu “izbeigt”;

Atbalstīt

(4) Pirms fonda pārvaldes pakalpojumu nodošanas citai personai sabiedrība iesniedz Komisijai motivētu iesniegumu. Iesniegumam pievieno fonda pārvaldes pakalpojuma nodošanas līgumu. Līgumā iekļauj noteikumus par sabiedrības un pakalpojuma sniedzēja sadarbību līguma darbības laikā, kā arī šādas sabiedrības tiesības:

1) jebkurā laikā dot attiecīgā pakalpojuma sniedzējam norādījumus jautājumos, kas saistīti ar nodotā pakalpojuma sniegšanu;

2) pieprasīt nekavējoties izbeigt līgumu.

(5) Komisija dod atļauju fonda pārvaldes tiesību nodošanai mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas, ja šāda nodošana neaizskar fonda ieguldītāju intereses.

(6) Pēc Komisijas atļaujas saņemšanas sabiedrībai ir jāiesniedz publicēšanai laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un vienā dienas laikrakstā paziņojums par fonda pārvaldes tiesību nodošanu citai sabiedrībai, norādot šīs citas sabiedrības firmu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi un valdes atrašanās vietu.

(7) Līgums par fonda pārvaldes tiesību nodošanu citai sabiedrībai stājas spēkā ne agrāk kā pēc mēneša no dienas, kad laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" publicēts paziņojums par fonda pārvaldes tiesību nodošanu citai sabiedrībai.

(5) Sabiedrība iesniedz Komisijai visus šajā likumā paredzēto Komisijai iesniedzamo dokumentu grozījumus, ja šādi grozījumi sakarā ar pārvaldes pakalpojuma nodošanu ir izdarīti.

(6) Persona, kurai saskaņā ar līgumu tiek deleģētas tiesības sniegt fonda pārvaldes pakalpojumu, drīkst uzsākt pakalpojuma sniegšanu, ja Komisija 20 dienu laikā no līguma saņemšanas dienas nav cēlusi motivētus iebildumus pret to.

(7) Komisija neatļauj nodot fonda pārvaldes pakalpojumus, ja:

1) pakalpojuma nodošana traucē sabiedrībai pilnvērtīgi pārvaldīt fondu un var aizskart fonda ieguldītāju intereses;

2) pakalpojuma nodošana traucē Komisijai veikt sabiedrības darbības uzraudzību;

3) pakalpojuma nodošanas līgums neatbilst šajā likumā noteiktajām prasībām un nesniedz skaidru priekšstatu par sabiedrības un pakalpojuma sniedzēja sadarbību līguma darbības laikā;

4) fonda prospektā nav uzskaitīti tie pakalpojumi, kurus sabiedrība vēlas nodot citai personai;

5) pēc pakalpojumu nodošanas sabiedrība vairs nesniedz nevienu no fonda pārvaldē ietilpstošajiem pakalpojumiem.

     

(5) Sabiedrība iesniedz Komisijai visus šajā likumā paredzēto Komisijai iesniedzamo dokumentu grozījumus, ja šādi grozījumi sakarā ar pārvaldes pakalpojuma nodošanu ir izdarīti.

(6) Persona, kurai saskaņā ar līgumu tiek deleģētas tiesības sniegt fonda pārvaldes pakalpojumu, drīkst uzsākt pakalpojuma sniegšanu, ja Komisija 20 dienu laikā no līguma saņemšanas dienas nav cēlusi motivētus iebildumus pret to.

(7) Komisija neatļauj nodot fonda pārvaldes pakalpojumus, ja:

1) pakalpojuma nodošana traucē sabiedrībai pilnvērtīgi pārvaldīt fondu un var aizskart fonda ieguldītāju intereses;

2) pakalpojuma nodošana traucē Komisijai veikt sabiedrības darbības uzraudzību;

3) pakalpojuma nodošanas līgums neatbilst šajā likumā noteiktajām prasībām un nesniedz skaidru priekšstatu par sabiedrības un pakalpojuma sniedzēja sadarbību līguma darbības laikā;

4) fonda prospektā nav uzskaitīti tie pakalpojumi, kurus sabiedrība vēlas nodot citai personai;

5) pēc pakalpojumu nodošanas sabiedrība vairs nesniedz nevienu no fonda pārvaldē ietilpstošajiem pakalpojumiem.

(8) Līdz ar līguma stāšanos spēkā visas ar ieguldījumu fondu saistītās tiesības un saistības pāriet jaunajai sabiedrībai.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 24.10.2002. likumu, kas stājas spēkā no 28.11.2002.)

(8) Sabiedrība nodrošina, lai ne vēlāk kā 10 darbdienas pirms tam, kad deleģēto fonda pārvaldes pakalpojumu uzsāk sniegt cita persona, fonda ieguldītāji tiek par to informēti fonda pārvaldes nolikumā vai fonda prospektā noteiktajā kārtībā. Paziņojumā fonda ieguldītājiem sabiedrība norāda deleģēto pakalpojuma veidu un šā likuma 57.panta trešās daļas 22.punktā minēto informāciju par pakalpojuma sniedzēju.

25

Juridiskais birojs

aizstāt astotajā daļā vārdu “darbdienas” ar vārdu “dienas”.

Atbalstīt

(8) Sabiedrība nodrošina, lai ne vēlāk kā 10 dienas pirms tam, kad deleģēto fonda pārvaldes pakalpojumu uzsāk sniegt cita persona, fonda ieguldītāji tiek par to informēti fonda pārvaldes nolikumā vai fonda prospektā noteiktajā kārtībā. Paziņojumā fonda ieguldītājiem sabiedrība norāda deleģēto pakalpojuma veidu un šā likuma 57.panta trešās daļas 22.punktā minēto informāciju par pakalpojuma sniedzēju.

 

(9) Pārvaldes pakalpojuma deleģēšana citai personai neatbrīvo sabiedrību no šajā likumā noteiktās atbildības par fonda pārvaldi.

     

(9) Pārvaldes pakalpojuma deleģēšana citai personai neatbrīvo sabiedrību no šajā likumā noteiktās atbildības par fonda pārvaldi.

16.pants. Fonda pārvaldes tiesību pāreja turētājbankai

(1) Ja sabiedrības tiesības pārvaldīt fondu izbeidzas, tiesības pārvaldīt fondu pāriet šā fonda turētājbankai, izņemot šā likuma 14. panta 1.punktā noteikto gadījumu.

(2) Turētājbankai nekavējoties ir jāiesniedz publicēšanai laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un vienā dienas laikrakstā paziņojums par pārvaldes tiesību pāreju. Paziņojumā norāda:

1) tās sabiedrības firmu, kuras pārvaldē šis ieguldījumu fonds atradās;

2) ieguldījumu fonda nosaukumu;

3) turētājbankas firmu, juridisko adresi un valdes atrašanās vietu.

(3) Sabiedrībai, kuras tiesības pārvaldīt ieguldījumu fondu ir izbeigušās citādi, nevis ar fonda pārvaldes tiesību nodošanu citai sabiedrībai, nekavējoties jānodod turētājbankai visi ar fonda pārvaldi saistītie dokumenti.

16.pants. Fonda pārvaldes tiesību nodošana citai sabiedrībai

(1) Sabiedrība drīkst nodot tās izveidotā fonda pārvaldi citai sabiedrībai tikai ar Komisijas atļauju.

(2) Lai saņemtu Komisijas atļauju nodot fonda pārvaldi, sabiedrība iesniedz Komisijai motivētu iesniegumu. Iesniegumam pievieno šādus dokumentus:

1) fonda nodošanas līgumu;

2) fonda prospekta un pārvaldes nolikuma, kā arī turētājbankas līguma grozījumus vai esošā turētājbankas līguma grozījumus, kurus nepieciešams veikt saistībā ar sabiedrības maiņu.

(3) Komisija mēneša laikā pēc visu šajā pantā minēto dokumentu saņemšanas pieņem lēmumu par atļauju nodot fonda pārvaldi citai sabiedrībai, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:

1) fonda pārvaldes nodošana neaizskar fonda ieguldītāju intereses;

2) fonda pārvaldes nodošanai iesniegtie dokumenti ir sagatavoti atbilstoši šajā likumā noteiktajām prasībām;

3) sabiedrība, kurai tiek nodota fonda pārvalde, atbilst prasībām, kuras šajā likumā noteiktas sabiedrības kapitālam.

     

16.pants. Fonda pārvaldes tiesību nodošana citai sabiedrībai

(1) Sabiedrība drīkst nodot tās izveidotā fonda pārvaldi citai sabiedrībai tikai ar Komisijas atļauju.

(2) Lai saņemtu Komisijas atļauju nodot fonda pārvaldi, sabiedrība iesniedz Komisijai motivētu iesniegumu. Iesniegumam pievieno šādus dokumentus:

1) fonda nodošanas līgumu;

2) fonda prospekta un pārvaldes nolikuma, kā arī turētājbankas līguma grozījumus vai esošā turētājbankas līguma grozījumus, kurus nepieciešams veikt saistībā ar sabiedrības maiņu.

(3) Komisija mēneša laikā pēc visu šajā pantā minēto dokumentu saņemšanas pieņem lēmumu par atļauju nodot fonda pārvaldi citai sabiedrībai, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:

1) fonda pārvaldes nodošana neaizskar fonda ieguldītāju intereses;

2) fonda pārvaldes nodošanai iesniegtie dokumenti ir sagatavoti atbilstoši šajā likumā noteiktajām prasībām;

3) sabiedrība, kurai tiek nodota fonda pārvalde, atbilst prasībām, kuras šajā likumā noteiktas sabiedrības kapitālam.

(4) Turētājbankai, kurai pārgājušas ieguldījumu fonda pārvaldes tiesības, ir visas sabiedrības tiesības, izņemot tiesības emitēt tās pārvaldē esošā fonda ieguldījumu apliecības un veikt apliecību atpakaļpirkšanu.

 

(4) Sabiedrība, kura nodod fonda pārvaldi, pēc Komisijas lēmuma saņemšanas fonda pārvaldes nolikumā noteiktajā kārtībā nekavējoties nodrošina visu fonda ieguldītāju informēšanu par sabiedrības maiņu, kā arī publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un vēl vismaz vienā dienas laikrakstā paziņojumu par fonda nodošanu citai sabiedrībai. Paziņojumā norāda šīs sabiedrības firmu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi un valdes atrašanās vietu.

26

 

 

 

 

 

Juridiskais birojs

16.pantā:

izslēgt ceturtajā daļā vārdus “juridisko adresi un”;

 

 

 

Atbalstīt

(4) Sabiedrība, kura nodod fonda pārvaldi, pēc Komisijas lēmuma saņemšanas fonda pārvaldes nolikumā noteiktajā kārtībā nekavējoties nodrošina visu fonda ieguldītāju informēšanu par sabiedrības maiņu, kā arī publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un vēl vismaz vienā dienas laikrakstā paziņojumu par fonda nodošanu citai sabiedrībai. Paziņojumā norāda šīs sabiedrības firmu, reģistrācijas numuru, valdes atrašanās vietu.

(5) Triju mēnešu laikā no fonda pārvaldes tiesību pārejas dienas turētājbankai jānodod fonda pārvaldes tiesības citai ieguldījumu sabiedrībai. Komisija var šo termiņu pagarināt līdz sešiem mēnešiem no pārvaldes tiesību pārejas dienas.

(5) Līgums par fonda pārvaldes nodošanu citai sabiedrībai stājas spēkā ne agrāk kā mēnesi pēc šā panta ceturtajā daļā minētā paziņojuma publicēšanas. Grozījumi fonda prospektā, fonda pārvaldes nolikumā un turētājbankas līgumā stājas spēkā vienlaikus ar līgumu par fonda pārvaldes nodošanu.

     

(5) Līgums par fonda pārvaldes nodošanu citai sabiedrībai stājas spēkā ne agrāk kā mēnesi pēc šā panta ceturtajā daļā minētā paziņojuma publicēšanas. Grozījumi fonda prospektā, fonda pārvaldes nolikumā un turētājbankas līgumā stājas spēkā vienlaikus ar līgumu par fonda pārvaldes nodošanu.

(6) Fonda pārvaldes tiesības nodot citai sabiedrībai drīkst tikai ar Komisijas atļauju.

(6) Līdz ar līguma par fonda pārvaldes nodošanu stāšanos spēkā visas ar ieguldījumu fondu saistītās tiesības un saistības pāriet jaunajai sabiedrībai.

27

Juridiskais birojs

aizstāt sestajā daļā vārdus “tiesības un saistības pāriet” ar vārdiem “tiesības un pienākumi pāriet”.

Atbalstīt

(6) Līdz ar līguma par fonda pārvaldes nodošanu stāšanos spēkā visas ar ieguldījumu fondu saistītās tiesības un pienākumi pāriet jaunajai sabiedrībai.

(7) Ja šā panta piektajā daļā noteiktajos termiņos turētājbanka nenodod fonda pārvaldes tiesības citai ieguldījumu sabiedrībai, turētājbankai jāveic fonda likvidācija.

         

17.pants. Sabiedrības likvidācija

(1) Sabiedrības likvidācija notiek saskaņā ar Komerclikumu, ievērojot šajā likumā minētos papildu noteikumus.

17.pants. Fonda pārvaldes tiesību pāreja turētājbankai

(1) Ja sabiedrības tiesības pārvaldīt fondu izbeidzas, tiesības pārvaldīt fondu pāriet šā fonda turētājbankai, izņemot šā likuma 16.pantā noteikto gadījumu.

     

17.pants. Fonda pārvaldes tiesību pāreja turētājbankai

(1) Ja sabiedrības tiesības pārvaldīt fondu izbeidzas, tiesības pārvaldīt fondu pāriet šā fonda turētājbankai, izņemot šā likuma 16.pantā noteikto gadījumu.

(2) Sabiedrība nedrīkst uzsākt savu likvidāciju, pirms nav beigušās tās tiesības pārvaldīt visus tās pārvaldē esošos ieguldījumu fondus.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 24.10.2002. likumu, kas stājas spēkā no 28.11.2002.)

(2) Turētājbanka nekavējoties iesniedz publicēšanai laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un vēl vienā dienas laikrakstā paziņojumu par pārvaldes tiesību pāreju. Paziņojumā norāda:

1) tās sabiedrības firmu, kuras pārvaldē šis ieguldījumu fonds atradās;

2) ieguldījumu fonda nosaukumu;

3) turētājbankas firmu, juridisko adresi un valdes atrašanās vietu.

28

 

 

 

 

29

Juridiskais birojs

17.pantā:

papildināt otro daļu pirms vārdiem “pārvaldes tiesību” ar vārdu “fonda”;

Juridiskais birojs

izslēgt otrās daļas 3.punktā vārdus “juridisko adresi un”.

Atbalstīt

 

 

 

 

Atbalstīt

(2) Turētājbanka nekavējoties iesniedz publicēšanai laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un vēl vienā dienas laikrakstā paziņojumu par fonda pārvaldes tiesību pāreju. Paziņojumā norāda:

1) tās sabiedrības firmu, kuras pārvaldē šis ieguldījumu fonds atradās;< /P>

2) ieguldījumu fonda nosaukumu;

3) turētājbankas firmu, valdes atrašanās vietu.

 

(3) Sabiedrība, kuras tiesības pārvaldīt ieguldījumu fondu ir izbeigušās citādi, nevis ar fonda pārvaldes tiesību nodošanu citai sabiedrībai, nekavējoties nodod turētājbankai visus ar fonda pārvaldi saistītos dokumentus.

(4) Turētājbankai, kurai pārgājušas ieguldījumu fonda pārvaldes tiesības, ir visas sabiedrības tiesības, izņemot tiesības emitēt tās pārvaldē esošā fonda ieguldījumu apliecības un veikt apliecību atpakaļpirkšanu.

(5) Triju mēnešu laikā no fonda pārvaldes tiesību pārejas dienas turētājbanka nodod fonda pārvaldes tiesības citai sabiedrībai. Komisija var šo termiņu pagarināt līdz sešiem mēnešiem.

(6) Fonda pārvaldes tiesības nodot citai sabiedrībai drīkst tikai ar Komisijas atļauju.

(7) Ja šā panta piektajā daļā noteiktajos termiņos turētājbanka nenodod fonda pārvaldes tiesības citai sabiedrībai, turētājbanka veic fonda likvidāciju.

     

(3) Sabiedrība, kuras tiesības pārvaldīt ieguldījumu fondu ir izbeigušās citādi, nevis ar fonda pārvaldes tiesību nodošanu citai sabiedrībai, nekavējoties nodod turētājbankai visus ar fonda pārvaldi saistītos dokumentus.

(4) Turētājbankai, kurai pārgājušas ieguldījumu fonda pārvaldes tiesības, ir visas sabiedrības tiesības, izņemot tiesības emitēt tās pārvaldē esošā fonda ieguldījumu apliecības un veikt apliecību atpakaļpirkšanu.

(5) Triju mēnešu laikā no fonda pārvaldes tiesību pārejas dienas turētājbanka nodod fonda pārvaldes tiesības citai sabiedrībai. Komisija var šo termiņu pagarināt līdz sešiem mēnešiem.

(6) Fonda pārvaldes tiesības nodot citai sabiedrībai drīkst tikai ar Komisijas atļauju.

(7) Ja šā panta piektajā daļā noteiktajos termiņos turētājbanka nenodod fonda pārvaldes tiesības citai sabiedrībai, turētājbanka veic fonda likvidāciju.

18.pants. Sabiedrības pārvaldes institūcijas

(1) Sabiedrību pārvalda akcionāru sapulce, padome un valde.

(2) Sabiedrības amatpersonu maiņas gadījumā jaunās amatpersonas stājas amatā, ja Komisija nedēļas laikā pēc tam, kad saņemts paziņojums par šo personu ievēlēšanu, nav cēlusi motivētus iebildumus par to atbilstību likuma un Komisijas apstiprināto noteikumu prasībām.

19.pants. Sabiedrības pārvaldes institūciju locekļiem un amatpersonām noteiktie ierobežojumi

(1) Par sabiedrības amatpersonu drīkst būt tikai tāda persona, kura ir kompetenta investīciju jautājumos un kurai ir nevainojama reputācija.

(2) Šā panta pirmās daļas piemērošanas noteikumus apstiprina Komisija.

(3) Sabiedrības padomes loceklis vai amatpersona nedrīkst vienlaikus būt sabiedrības pārvaldē esoša ieguldījumu fonda turētājbankas padomes vai valdes loceklis vai turētājbankas darbinieks, kas ir tieši saistīts ar tādu lēmumu pieņemšanu, kuri attiecas uz turētājbankas pienākumu pildīšanu un turētājbankas darbības kontroli.

(4) Par sabiedrības padomes locekli vai amatpersonu nedrīkst būt persona, kura bijusi sodīta par tīšu noziedzīgu nodarījumu vai par noziedzīgu nodarījumu pret īpašumu, noziedzīgu nodarījumu tautsaimniecībā vai valsts institūciju dienestā, noziedzīgu nodarījumu pret jurisdikciju vai pārvaldes kārtību, neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai noņemšanas, kā arī persona, kurai ir atņemtas tiesības veikt komercdarbību.

(5) Šā likuma izpratnē persona uzskatāma par nesodītu, ja nodarījumu, par kuru tā bijusi notiesāta, šīs personas amatā ievēlēšanas brīdī likums neatzīst par noziedzīgu nodarījumu.

18.pants. Fonda pārvaldes tiesību izbeigšanās

Sabiedrības tiesības pārvaldīt ieguldījumu fondu izbeidzas:

1) ar fonda pārvaldes tiesību nodošanu citai sabiedrībai;

2) ar licences anulēšanu;

3) ar slēgtā fonda ieguldītāju pilnsapulces lēmumu par sabiedrības maiņu;

4) ar fonda likvidācijas pabeigšanu, ja to veic pati sabiedrība;

5) ar brīdi, kad Komisija ieceļ fonda likvidatoru saskaņā ar šā likuma 35.panta sesto daļu.

19.pants. Sabiedrības reorganizācija un likvidācija

(1) Sabiedrību drīkst reorganizēt vai likvidēt tikai ar Komisijas atļauju.

(2) Sabiedrību reorganizē un likvidē saskaņā ar Komerclikumu, ievērojot šajā pantā minētos papildu noteikumus.

(3) Sabiedrību drīkst tikai pievienot citai sabiedrībai.

(4) Sabiedrības saplūšana ar citu sabiedrību vai citu komercsabiedrību nav atļauta.

(5) Sabiedrības sadalīšana ir atļauta tikai tādā gadījumā, ja vismaz viena no iegūstošajam sabiedrībām ir sabiedrība.

(6) Sabiedrība nedrīkst uzsākt savu likvidāciju, pirms nav beigušās tās tiesības pārvaldīt visus tās pārvaldē esošos ieguldījumu fondus un tā nav nokārtojusi visas saistības pret citiem tās klientiem."

     

18.pants. Fonda pārvaldes tiesību izbeigšanās

Sabiedrības tiesības pārvaldīt ieguldījumu fondu izbeidzas:

1) ar fonda pārvaldes tiesību nodošanu citai sabiedrībai;

2) ar licences anulēšanu;

3) ar slēgtā fonda ieguldītāju pilnsapulces lēmumu par sabiedrības maiņu;

4) ar fonda likvidācijas pabeigšanu, ja to veic pati sabiedrība;

5) ar brīdi, kad Komisija ieceļ fonda likvidatoru saskaņā ar šā likuma 35.panta sesto daļu.

19.pants. Sabiedrības reorganizācija un likvidācija

(1) Sabiedrību drīkst reorganizēt vai likvidēt tikai ar Komisijas atļauju.

(2) Sabiedrību reorganizē un likvidē saskaņā ar Komerclikumu, ievērojot šajā pantā minētos papildu noteikumus.

(3) Sabiedrību drīkst tikai pievienot citai sabiedrībai.

(4) Sabiedrības saplūšana ar citu sabiedrību vai citu komercsabiedrību nav atļauta.

(5) Sabiedrības sadalīšana ir atļauta tikai tādā gadījumā, ja vismaz viena no iegūstošajam sabiedrībām ir sabiedrība.

(6) Sabiedrība nedrīkst uzsākt savu likvidāciju, pirms nav beigušās tās tiesības pārvaldīt visus tās pārvaldē esošos ieguldījumu fondus un tā nav nokārtojusi visas saistības pret citiem tās klientiem."

23.pants. Fonda reģistrācija

(1) Lai reģistrētu fondu, sabiedrība iesniedz Komisijai iesniegumu. Iesniegumam pievieno:

1) fonda prospektu (divus oriģināleksemplārus);

2) fonda pārvaldes nolikumu (divus oriģināleksemplārus);

3) turētājbankas līgumu.

(2) Sabiedrība šā panta pirmajā daļā minētos dokumentus iesniedz Komisijai arī elektroniski, nosūtot tos uz Komisijas elektroniskā pasta adresi vai kopā ar dokumentiem iesniedzot attiecīgo tehnisko informācijas nesēju (disketi vai kompaktdisku).

(3) Komisija 20 dienu laikā pēc tam, kad tā saņēmusi visus dokumentus, kuri sagatavoti atbilstoši normatīvo aktu prasībām, pieņem lēmumu par fonda reģistrāciju.

6. 23.pantā:

papildināt pirmo daļu ar 4.punktu šādā redakcijā:

"4) to turētājbankas darbinieku sarakstu, kuri būs atbildīgi par turētājbankas funkciju izpildi (norāda darbinieka vārdu, uzvārdu, personas kodu un pēdējo triju gadu darba pieredzi).";

papildināt pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Komisija nereģistrē fondu šādos gadījumos:

1) sabiedrības pašu kapitāls neatbilst šajā likumā noteiktajām prasībām;

2) fonda reģistrācijai iesniegtie dokumenti neatbilst šajā likumā noteiktajām prasībām;

3) turētājbankas darbiniekiem, kuri būs atbildīgi par turētājbankas pienākumu izpildi, nav atbilstošas pieredzes, lai nodrošinātu kvalificētu turētājbankas pienākumu izpildi;

4) fonda pārvaldes nolikumā vai prospektā ir paredzēts, ka fonda ieguldījumu apliecības nedrīkst laist publiskajā apgrozībā Latvijā."

     

8. 23.pantā:

papildināt pirmo daļu ar 4.punktu šādā redakcijā:

"4) to turētājbankas darbinieku sarakstu, kuri būs atbildīgi par turētājbankas funkciju izpildi (norāda darbinieka vārdu, uzvārdu, personas kodu un pēdējo triju gadu darba pieredzi).";

papildināt pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Komisija nereģistrē fondu šādos gadījumos:

1) sabiedrības pašu kapitāls neatbilst šajā likumā noteiktajām prasībām;

2) fonda reģistrācijai iesniegtie dokumenti neatbilst šajā likumā noteiktajām prasībām;

3) turētājbankas darbiniekiem, kuri būs atbildīgi par turētājbankas pienākumu izpildi, nav atbilstošas pieredzes, lai nodrošinātu kvalificētu turētājbankas pienākumu izpildi;

4) fonda pārvaldes nolikumā vai prospektā ir paredzēts, ka fonda ieguldījumu apliecības nedrīkst laist publiskajā apgrozībā Latvijā."

28.pants. Fonda pārvaldes nolikums

(1) Fonda pārvaldes nolikums (turpmāk - nolikums) nosaka fonda pārvaldīšanas kārtību. Nolikums un grozījumi tajā stājas spēkā ar reģistrācijas dienu Komisijā.

(4) Nolikumā drīkst ietvert arī citus noteikumus, kas nav pretrunā ar likumu vai Komisijas noteikumiem.

7. 28.pantā:

izslēgt pirmās daļas otro teikumu;

papildināt pantu ar piekto, sesto un septīto daļu šādā redakcijā:

"(5) Ja nolikumā tiek izdarīti grozījumi, sabiedrība iesniedz Komisijai iesniegumu par nolikuma grozījumu reģistrāciju. Iesniegumam pievieno:

1) atbilstošās sabiedrības pārvaldes institūcijas lēmumu par nolikuma grozījumu apstiprināšanu;

2) nolikuma grozījumus (divos eksemplāros);

3) nolikuma tekstu, kurā ir iekļauti grozījumi. Pilnu nolikuma tekstu sabiedrība iesniedz Komisijai tikai elektroniski, nosūtot to uz Komisijas elektroniskā pasta adresi vai kopā ar dokumentiem iesniedzot attiecīgo tehnisko informācijas nesēju (disketi vai kompaktdisku).

(6) Komisija izskata iesniegtos grozījumus un 15 dienu laikā pieņem lēmumu par grozījumu reģistrēšanu, ja tie atbilst šā likuma prasībām un nav pretrunā ar fonda ieguldītāju likumīgajām interesēm.

(7) Grozījumi nolikumā stājas spēkā ne agrāk kā nedēļu pēc to reģistrācijas Komisijā vai citā Komisijas noteiktā termiņā, kas nevar būt ilgāks par trim mēnešiem no grozījumu reģistrācijas dienas un tiek noteikts, ievērojot nolikuma grozījumu saturu un fonda ieguldītāju intereses."

     

9. 28.pantā:

izslēgt pirmās daļas otro teikumu;

papildināt pantu ar piekto, sesto un septīto daļu šādā redakcijā:

"(5) Ja nolikumā tiek izdarīti grozījumi, sabiedrība iesniedz Komisijai iesniegumu par nolikuma grozījumu reģistrāciju. Iesniegumam pievieno:

1) atbilstošās sabiedrības pārvaldes institūcijas lēmumu par nolikuma grozījumu apstiprināšanu;

2) nolikuma grozījumus (divos eksemplāros);

3) nolikuma tekstu, kurā ir iekļauti grozījumi. Pilnu nolikuma tekstu sabiedrība iesniedz Komisijai tikai elektroniski, nosūtot to uz Komisijas elektroniskā pasta adresi vai kopā ar dokumentiem iesniedzot attiecīgo tehnisko informācijas nesēju (disketi vai kompaktdisku).

(6) Komisija izskata iesniegtos grozījumus un 15 dienu laikā pieņem lēmumu par grozījumu reģistrēšanu, ja tie atbilst šā likuma prasībām un nav pretrunā ar fonda ieguldītāju likumīgajām interesēm.

(7) Grozījumi nolikumā stājas spēkā ne agrāk kā nedēļu pēc to reģistrācijas Komisijā vai citā Komisijas noteiktā termiņā, kas nevar būt ilgāks par trim mēnešiem no grozījumu reģistrācijas dienas un tiek noteikts, ievērojot nolikuma grozījumu saturu un fonda ieguldītāju intereses."

33.pants. Darījumu ierobežojumi

(8) Uz fonda rēķina nedrīkst veikt šādas darbības:

1) izpildīt sabiedrības saistības, kuras tai radušās tās vārdā un uz tās rēķina;

2) emitēt vērtspapīrus, izņemot ieguldījumu apliecības;

3) uzņemties saistības, kuras izriet no galvojuma līgumiem;

4) piešķirt aizdevumus.

(10) Sabiedrība drīkst ņemt aizņēmumus uz slēgtā fonda rēķina, ja šie aizņēmumi tiek ņemti uz laiku līdz trim mēnešiem un to kopsumma nepārsniedz 25 procentus no slēgtā fonda vērtības.

8. 33.pantā:

izteikt astotās daļas 4.punktu šādā redakcijā:

"4) piešķirt aizdevumus. Minētais aizliegums nav attiecināms uz aktīvu atpakaļpirkuma darījumiem, kurus ir atļauts veikt, ievērojot, ka darījumā iesaistītajam finanšu instrumentam tiek piemēroti šā likuma 66.pantā noteiktie ierobežojumi.";

izteikt desmito daļu šādā redakcijā:

"(10) Sabiedrība drīkst ņemt aizņēmumus uz slēgtā fonda rēķina, ja šie aizņēmumi tiek ņemti uz laiku līdz trim mēnešiem un to kopsumma nepārsniedz 25 procentus no slēgtā fonda vērtības. Ja slēgtā fonda prospektā ir paredzēts ne mazāk kā 50 procentus no slēgtā fonda līdzekļiem ieguldīt nekustamajā īpašumā, sabiedrība drīkst ņemt aizņēmumus uz slēgtā fonda rēķina bez laika ierobežojuma un to kopsumma nedrīkst pārsniegt 80 procentus no slēgtā fonda vērtības.";

     

10. 33.pantā:

izteikt astotās daļas 4.punktu šādā redakcijā:

"4) piešķirt aizdevumus. Minētais aizliegums nav attiecināms uz aktīvu atpakaļpirkuma darījumiem, kurus ir atļauts veikt, ievērojot, ka darījumā iesaistītajam finanšu instrumentam tiek piemēroti šā likuma 66.pantā noteiktie ierobežojumi.";

izteikt desmito daļu šādā redakcijā:

"(10) Sabiedrība drīkst ņemt aizņēmumus uz slēgtā fonda rēķina, ja šie aizņēmumi tiek ņemti uz laiku līdz trim mēnešiem un to kopsumma nepārsniedz 25 procentus no slēgtā fonda vērtības. Ja slēgtā fonda prospektā ir paredzēts ne mazāk kā 50 procentus no slēgtā fonda līdzekļiem ieguldīt nekustamajā īpašumā, sabiedrība drīkst ņemt aizņēmumus uz slēgtā fonda rēķina bez laika ierobežojuma un to kopsumma nedrīkst pārsniegt 80 procentus no slēgtā fonda vērtības.";

 

papildināt pantu ar četrpadsmito un piecpadsmito daļu šādā redakcijā:

"(14) Sabiedrības akcionāri, kuriem ir būtiska līdzdalība sabiedrībā, drīkst veikt ieguldījumu sabiedrības nodibinātā ieguldījumu fondā, ja tiek ievēroti šādi nosacījumi:

1) akcionāram ieguldot līdzekļus fondā vai izstājoties no fonda, netiek aizskartas citu fonda ieguldītāju likumīgās intereses;

2) ieguldījumu fonda vērtība nepārsniedz vienu miljonu latu.

30

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Aizstāt likumprojekta 8.pantā (likuma 33.panta 14.daļas 2.punkts) vārdu “vienu” ar vārdu “desmit”.

Atbalstīt

papildināt pantu ar četrpadsmito un piecpadsmito daļu šādā redakcijā:

"(14) Sabiedrības akcionāri, kuriem ir būtiska līdzdalība sabiedrībā, drīkst veikt ieguldījumu sabiedrības nodibinātā ieguldījumu fondā, ja tiek ievēroti šādi nosacījumi:

1) akcionāram ieguldot līdzekļus fondā vai izstājoties no fonda, netiek aizskartas citu fonda ieguldītāju likumīgās intereses;

2) ieguldījumu fonda vērtība nepārsniedz desmit miljonu latu.

 

(15) Ja sabiedrības akcionārs, kuram ir būtiska līdzdalība sabiedrībā, ir ieguldījis līdzekļus atbilstoši šā panta četrpadsmitās daļas noteikumiem, fonda pārskatos sniedz informāciju par šāda ieguldījuma apjomu."

     

(15) Ja sabiedrības akcionārs, kuram ir būtiska līdzdalība sabiedrībā, ir ieguldījis līdzekļus atbilstoši šā panta četrpadsmitās daļas noteikumiem, fonda pārskatos sniedz informāciju par šāda ieguldījuma apjomu."

 

 

40.pants. Vispārīgie noteikumi

(2) Par turētājbanku var būt Latvijas Republikā reģistrēta banka vai ārvalsts bankas nodaļa (filiāle), kurai ir tiesības veikt starpniekdarbību vērtspapīru tirgū un kurai Komisija ir izsniegusi atļauju Latvijas Republikā piesaistīt fizisko personu noguldījumus.

(4) Turētājbankai nav tiesību ieguldīt savus līdzekļus tāda fonda ieguldījumu apliecībās, kura turētājbanka tā ir.

9. 40.pantā:

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Par turētājbanku var būt kredītiestāde, kurai Komisija ir izsniegusi licenci kredītiestādes darbībai un kura normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākusi ieguldījumu pakalpojumu sniegšanu (arī finanšu instrumentu turēšanu).";

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Turētājbanka drīkst ieguldīt savus līdzekļus tāda fonda ieguldījumu apliecībās, kura turētājbanka tā ir, tikai gadījumā, ja turētājbanka ir fondu pārvaldošās sabiedrības akcionārs ar būtisku līdzdalību un ir ievēroti šā likuma 33.panta četrpadsmitās un piecpadsmitās daļas noteikumi."

31

Juridiskais birojs

Izteikt 40.panta nosaukumu šādā redakcijā:

“40.pants. Turētājbankai izvirzītie vispārīgie noteikumi”.

Atbalstīt

11. 40.pantā:

izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

“40.pants. Turētājbankai izvirzītie vispārīgie noteikumi”

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Par turētājbanku var būt kredītiestāde, kurai Komisija ir izsniegusi licenci kredītiestādes darbībai un kura normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākusi ieguldījumu pakalpojumu sniegšanu (arī finanšu instrumentu turēšanu).";

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Turētājbanka drīkst ieguldīt savus līdzekļus tāda fonda ieguldījumu apliecībās, kura turētājbanka tā ir, tikai gadījumā, ja turētājbanka ir fondu pārvaldošās sabiedrības akcionārs ar būtisku līdzdalību un ir ievēroti šā likuma 33.panta četrpadsmitās un piecpadsmitās daļas noteikumi."

41.pants. Fonda mantas glabāšana turētājbankā

(1) Sabiedrība atver atsevišķu kontu turētājbankā katram tās pārvaldē esošajam fondam.

(2) Ienākumi no fonda mantas un ienākumi no ieguldījumu apliecību emisijas ieskaitāmi attiecīgā fonda kontā turētājbankā.

(3) Turētājbanka drīkst veikt maksājumus no fonda konta tikai uz sabiedrības rīkojuma pamata saskaņā ar likumu, fonda prospektu, fonda pārvaldes nolikumu un turētājbankas līgumu.

10. Izteikt 41.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Sabiedrība atver atsevišķu kontu turētājbankā katram tās pārvaldē esošajam fondam. Par fonda identifikācijas datiem, atverot kontu turētājbankā, tiek uzskatīts fonda nosaukums un Komisijas piešķirtais reģistrācijas numurs."

     

12. Izteikt 41.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Sabiedrība atver atsevišķu kontu turētājbankā katram tās pārvaldē esošajam fondam. Par fonda identifikācijas datiem, atverot kontu turētājbankā, tiek uzskatīts fonda nosaukums un Komisijas piešķirtais reģistrācijas numurs."

 

 

 

51.pants. Ieguldījumu apliecības

(1) Ieguldījumu apliecību publiskā apgrozība notiek saskaņā ar likumu "Par vērtspapīriem".

(2) Viena fonda ieguldījumu apliecībās nedrīkst būt nostiprinātas dažādas tiesības, un šajās ieguldījumu apliecībās nostiprinātajām tiesībām un saistībām jāaptver visa fonda manta.

(3) Ar ieguldījumu apliecības atsavināšanu ieguvējam pāriet arī attiecīgā atsavinātāja mantas domājamā daļa fondā.

(4) Ieguldījumu apliecības tiek emitētas dematerializētā formā.

11. Izteikt 51.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Ieguldījumu apliecību publiskā apgrozība notiek saskaņā ar finanšu instrumentu tirgu regulējošiem normatīvajiem aktiem, ciktāl šajā likumā nav noteikts citādi."

32

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Izteikt likumprojekta 11.pantu šādā redakcijā:

"11. 51.pantā:

izteikt panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Ieguldījumu apliecību publiskā apgrozība notiek saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likumu, ciktāl šajā likumā nav noteikts citādi.

papildināt ar piekto, sesto un septīto daļu šādā redakcijā:

"(5) Atvērtā fonda ieguldījumu apliecības ir uzskatāmas par publiskā apgrozībā esošiem vērtspapīriem arī tad, ja tās nav iekļautas regulētā tirgū.

(6) Slēgtā fonda ieguldījumu apliecības ir uzskatāmas par publiskās apgrozības vērtspapīriem tikai pēc tam, kad ieguldījumu apliecības ir iekļautas regulētajā tirgū.

(7) Ieguldījumu apliecību iekļaušanai regulētajā tirgū fonda prospekts un nolikums ir pielīdzināmi prospektam, kas sagatavots atbilstoši Finanšu instrumentu tirgus likumam."".

Atbalstīt

13. 51.pantā:

izteikt panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Ieguldījumu apliecību publiskā apgrozība notiek saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likumu, ciktāl šajā likumā nav noteikts citādi.

papildināt ar piekto, sesto un septīto daļu šādā redakcijā:

"(5) Atvērtā fonda ieguldījumu apliecības ir uzskatāmas par publiskā apgrozībā esošiem vērtspapīriem arī tad, ja tās nav iekļautas regulētā tirgū.

(6) Slēgtā fonda ieguldījumu apliecības ir uzskatāmas par publiskās apgrozības vērtspapīriem tikai pēc tam, kad ieguldījumu apliecības ir iekļautas regulētajā tirgū.

(7) Ieguldījumu apliecību iekļaušanai regulētajā tirgū fonda prospekts un nolikums ir pielīdzināmi prospektam, kas sagatavots atbilstoši Finanšu instrumentu tirgus likumam."

56.pants. Fonda prospekts

(1) Ieguldījumu apliecību emisiju nedrīkst uzsākt bez sabiedrības apstiprināta fonda prospekta.

(2) Fonda prospektā sniedz informāciju, kas nepieciešama ieguldītājiem, lai viņi varētu pieņemt pamatotu lēmumu par piedāvāto ieguldījumu.

(3) Fonda prospektā sniedz šā likuma 57.pantā minēto informāciju. Fonda prospektā nav jāatkārto tā informācija, kas iekļauta attiecīgā fonda pārvaldes nolikumā un ir līdzvērtīga šā likuma 57.pantā minētajai informācijai.

(4) Fonda prospekts stājas spēkā līdz ar fonda reģistrāciju Komisijā.

(5) Ja fonda prospektā tiek izdarīti grozījumi, sabiedrība tos iesniedz Komisijai reģistrēšanai. Komisija reģistrē fonda prospekta grozījumus, ja tie atbilst šā likuma prasībām un nav pretrunā ar ieguldītāju likumīgajām interesēm.

(6) Sabiedrība pēc fonda prospekta grozījumu reģistrācijas Komisijā fonda pārvaldes nolikumā noteiktajā kārtībā nekavējoties informē fonda ieguldītājus par fonda prospekta grozījumiem. Fonda prospekta grozījumi stājas spēkā mēnesi pēc to reģistrācijas Komisijā. Pēc sabiedrības lūguma, ņemot vērā fonda prospekta grozījumu saturu, Komisijai ir tiesības noteikt īsāku fonda prospekta grozījumu spēkā stāšanās termiņu.

12. Izteikt 56. un 57.pantu šādā redakcijā:

"56.pants. Fonda prospekts un tā grozījumi

(1) Ieguldījumu apliecību emisiju nedrīkst uzsākt bez sabiedrības apstiprināta fonda prospekta. Atvērtajam fondam sabiedrība izstrādā un apstiprina divas fonda prospekta versijas – pilno un saīsināto fonda prospektu (turpmāk – fonda prospekts).

(2) Fonda prospektā sniedz informāciju, kas nepieciešama ieguldītājiem, lai viņi varētu pieņemt pamatotu lēmumu par piedāvāto ieguldījumu un potenciālo risku, kas ir saistīts ar šādu ieguldījumu.

(3) Fonda prospektā sniedz šā likuma 57.pantā minēto informāciju. Fonda prospektā nav jāatkārto informācija, kas iekļauta attiecīgā fonda pārvaldes nolikumā un ir līdzvērtīga šā likuma 57.pantā minētajai informācijai.

(4) Fonda prospekts stājas spēkā ar brīdi, kad fonds ir reģistrēts Komisijā.

(5) Ja sabiedrība vēlas izdarīt grozījumus informācijā, kuru sniedz atbilstoši šā likuma 57.panta trešās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 7., 8., 9., 11., 12., 13., 14., 15. un 16.punktam, pirms grozījumu izdarīšanas sabiedrība iesniedz Komisijai:

1) atbilstošās sabiedrības pārvaldes institūcijas lēmumu par fonda prospekta grozījumu apstiprināšanu;

2) fonda prospekta grozījumus (divos eksemplāros);

3) fonda prospekta tekstu, kurā ir iekļauti grozījumi. Pilnu fonda prospekta tekstu sabiedrība iesniedz Komisijai tikai elektroniski, nosūtot to uz Komisijas elektroniskā pasta adresi vai kopā ar dokumentiem iesniedzot attiecīgo tehnisko informācijas nesēju (disketi vai kompaktdisku).

(6) Komisija izskata iesniegtos fonda prospekta grozījumus un 15 dienu laikā pieņem lēmumu par grozījumu reģistrēšanu, ja tie atbilst šā likuma prasībām un nav pretrunā ar ieguldītāju likumīgajām interesēm.

(7) Ja fonda prospektā nepieciešams izdarīt grozījumus, ņemot vērā pārmaiņas sabiedrības kapitālā, padomes vai amatpersonu sastāvā vai citas pārmaiņas sabiedrības vai fonda darbībā, kuras atbilstoši šim likumam ir saskaņojamas ar Komisiju, sabiedrība pēc šo pārmaiņu saskaņošanas ar Komisiju izdara atbilstošus grozījumus fonda prospektā bez iepriekšējas to reģistrācijas Komisijā un atbilstoši šā panta piektās daļas 3.punktam iesniedz Komisijai pilnu fonda prospekta tekstu.

(8) Sabiedrība pēc fonda prospekta grozījumu reģistrācijas Komisijā fonda pārvaldes nolikumā noteiktajā kārtībā nekavējoties informē fonda ieguldītājus par fonda prospekta grozījumiem un to spēkā stāšanos.

(9) Šā panta piektajā daļā minētie fonda prospekta grozījumi stājas spēkā mēnesi pēc to reģistrācijas Komisijā.

(10) Šā panta septītajā daļā minētie fonda prospekta grozījumi stājas spēkā pēc fonda prospekta grozījumu apstiprināšanas sabiedrības pārvaldes institūcijā.

     

14. Izteikt 56. un 57.pantu šādā redakcijā:

"56.pants. Fonda prospekts un tā grozījumi

(1) Ieguldījumu apliecību emisiju nedrīkst uzsākt bez sabiedrības apstiprināta fonda prospekta. Atvērtajam fondam sabiedrība izstrādā un apstiprina divas fonda prospekta versijas – pilno un saīsināto fonda prospektu (turpmāk – fonda prospekts).

(2) Fonda prospektā sniedz informāciju, kas nepieciešama ieguldītājiem, lai viņi varētu pieņemt pamatotu lēmumu par piedāvāto ieguldījumu un potenciālo risku, kas ir saistīts ar šādu ieguldījumu.

(3) Fonda prospektā sniedz šā likuma 57.pantā minēto informāciju. Fonda prospektā nav jāatkārto informācija, kas iekļauta attiecīgā fonda pārvaldes nolikumā un ir līdzvērtīga šā likuma 57.pantā minētajai informācijai.

(4) Fonda prospekts stājas spēkā ar brīdi, kad fonds ir reģistrēts Komisijā.

(5)&nbs p;Ja sabiedrība vēlas izdarīt grozījumus informācijā, kuru sniedz atbilstoši šā likuma 57.panta trešās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 7., 8., 9., 11., 12., 13., 14., 15. un 16.punktam, pirms grozījumu izdarīšanas sabiedrība iesniedz Komisijai:

1) atbilstošās sabiedrības pārvaldes institūcijas lēmumu par fonda prospekta grozījumu apstiprināšanu;

2) fonda prospekta grozījumus (divos eksemplāros);

3) fonda prospekta tekstu, kurā ir iekļauti grozījumi. Pilnu fonda prospekta tekstu sabiedrība iesniedz Komisijai tikai elektroniski, nosūtot to uz Komisijas elektroniskā pasta adresi vai kopā ar dokumentiem iesniedzot attiecīgo tehnisko informācijas nesēju (disketi vai kompaktdisku).

(6) Komisija izskata iesniegtos fonda prospekta grozījumus un 15 dienu laikā pieņem lēmumu par grozījumu reģistrēšanu, ja tie atbilst šā likuma prasībām un nav pretrunā ar ieguldītāju likumīgajām interesēm.

(7) Ja fonda prospektā nepieciešams izdarīt grozījumus, ņemot vērā pārmaiņas sabiedrības kapitālā, padomes vai amatpersonu sastāvā vai citas pārmaiņas sabiedrības vai fonda darbībā, kuras atbilstoši šim likumam ir saskaņojamas ar Komisiju, sabiedrība pēc šo pārmaiņu saskaņošanas ar Komisiju izdara atbilstošus grozījumus fonda prospektā bez iepriekšējas to reģistrācijas Komisijā un atbilstoši šā panta piektās daļas 3.punktam iesniedz Komisijai pilnu fonda prospekta tekstu.

(8) Sabiedrība pēc fonda prospekta grozījumu reģistrācijas Komisijā fonda pārvaldes nolikumā noteiktajā kārtībā nekavējoties informē fonda ieguldītājus par fonda prospekta grozījumiem un to spēkā stāšanos.

(9) Šā panta piektajā daļā minētie fonda prospekta grozījumi stājas spēkā mēnesi pēc to reģistrācijas Komisijā.

(10) Šā panta septītajā daļā minētie fonda prospekta grozījumi stājas spēkā pēc fonda prospekta grozījumu apstiprināšanas sabiedrības pārvaldes institūcijā.

57.pants. Fonda prospekta saturs

(1) Fonda prospektam ir jāatbilst normatīvo aktu un Komisijas noteiktajām prasībām par vērtspapīru emisijas prospektu.

(2) Fonda prospektā ietverama informācija par fondu, sabiedrību, turētājbanku un konsultantiem.

(3) Fonda prospektā attiecībā uz fondu norāda:

1) fonda prospekta un tajā izdarīto grozījumu spēkā stāšanās datumu;

2) fonda nosaukumu;

3) vietu, kur var saņemt fonda prospektu, fonda pārvaldes nolikumu, ja tas nav pievienots prospektam, fonda gada vai pusgada pārskatus, ziņas par fonda vērtību un ieguldījumu apliecību pārdošanas un atpakaļpirkšanas cenu;

4) šajā likumā paredzēto fonda ieguldītāju tiesību īsu skaidrojumu;

5) ziņas par fonda ieguldītājam piemērojamiem nodokļu un nodevu maksājumiem un to veikšanas kārtību;

6) ziņas par fonda auditoru — zvērināta revidenta vārdu, uzvārdu un sertifikāta numuru vai zvērinātu revidentu komercsabiedrības firmu, reģistrācijas numuru un licences numuru;

7) ieguldījumu apliecību emisijas cenu, apjomu un laiku;

8) ieguldījumu apliecību pārdošanas, atpakaļpirkšanas un atpakaļpieņemšanas noteikumus un kārtību;

9) apstākļus, kādos var apturēt ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanu un atpakaļpieņemšanu;

10) ieguldījumu apliecību pārdošanas un atpakaļpirkšanas cenas aprēķināšanas metodes un biežumu, kā arī to, kā, kur un cik bieži šīs cenas tiek nodotas atklātībā;

11) komisijas naudu par ieguldījumu apliecību pārdošanu un atpakaļpirkšanu;

12) fonda vērtības noteikšanas principus un noteikumus;

13) noteikumus par fonda ienākumu aprēķināšanu, to izlietošanu un sadali fonda ieguldītājiem;

14) ieguldījumu politiku (ieguldījuma objektu veidus, specializāciju noteiktos ģeogrāfiskajos rajonos vai industriālajos sektoros u.tml.), ieguldīšanas mērķi, arī finansiālos mērķus, un ar ieguldījumiem saistītā riska analīzi;

15) ieguldījumu ierobežojumus;

16) sabiedrībai, turētājbankai un citām personām no fonda mantas izmaksājamās atlīdzības maksimālo apjomu un aprēķināšanas kārtību, kā arī citus izdevumus, kas sedzami no fonda mantas;

17) uz fonda rēķina izdarāmo aizņēmumu principus un kārtību;

18) fonda saimnieciskā gada sākumu un beigas.

(4) Fonda prospektā attiecībā uz fondu pārvaldošo sabiedrību norāda:

1) sabiedrības firmu un reģistrācijas numuru;

2) sabiedrības juridisko adresi un tās izpildinstitūcijas atrašanās vietu;

3) sabiedrības dibināšanas datumu;

4) sabiedrības dibināšanas pamatkapitāla, reģistrētā un apmaksātā kapitāla apjomu;

5) sabiedrības valdes un padomes locekļu vārdu un uzvārdu, viņu pienākumus ārpus sabiedrības, ja tiem ir nozīme sabiedrības darbībā;

6) citu sabiedrības pārvaldāmo fondu nosaukumus un to īsu aprakstu;

7) fonda pārvaldnieku vārdu un uzvārdu;

8) (izslēgts ar 24.10.2002. likumu).

(5) Fonda prospektā attiecībā uz konsultantu, kuram saskaņā ar noslēgto līgumu atlīdzība tiek izmaksāta no fonda mantas, norāda:

1) konsultanta, kā arī citu pakalpojumu sniedzēju vārdu, uzvārdu vai firmu, reģistrācijas numuru un atrašanās vietu;

2) attiecīgā līguma noteikumus, kuri ir svarīgi fonda ieguldītājam, izņemot noteikumus par atlīdzību.

(6) Fonda prospektā attiecībā uz turētājbanku norāda:

1) turētājbankas firmu un reģistrācijas numuru;

2) turētājbankas juridisko adresi un atrašanās vietu;

3) turētājbankas dibināšanas datumu;

4) (izslēgts ar 24.10.2002. likumu).

(7) Slēgtā fonda prospektā papildus norāda:

1) fonda ieguldītāju tiesības pieprasīt ieguldītāju pilnsapulces sasaukšanu un piedalīties tajās;

2) ieguldītāju pilnsapulces kompetenci un lēmumu pieņemšanas kārtību.

(8) Fonda prospekta pielikumā pievienojams fonda pēdējā gada pārskats vai pusgada pārskats, ja tas ir apstiprināts pēc pēdējā gada pārskata apstiprināšanas.

(9) Fonda prospekta noteikumi kļūst saistoši sabiedrības un ieguldītāja savstarpējās attiecībās, tiklīdz ieguldītājs fonda prospektā un pārvaldes nolikumā noteiktajā kārtībā ir ieguvis attiecīgā fonda ieguldījumu apliecības.

(10) Komisija ir tiesīga izdot noteikumus, kuros norādīta fonda prospektā iekļaujamā papildu informācija.

57.pants. Fonda prospekta saturs

(1) Fonda prospektā ir titullapa. Titullapā iekļauj šādu informāciju:

1) fonda veids un nosaukums, kā arī norāde uz valsti, kurā fonds ir dibināts (reģistrēts);

2) fonda sabiedrības firma un juridiskā adrese;

3) fonda turētājbankas firma;

4) fonda ieguldījumu apliecību izplatītāja firma un izplatīšanas vietu adreses;

5) fonda revidenta vārds un uzvārds vai firma;

6) fonda dibināšanas datums un darbības termiņš (ja tāds ir paredzēts);

7) atzīme par fonda reģistrāciju Komisijā;

8) atzīme par fonda prospektā izdarītajiem grozījumiem un to spēkā stāšanās datums;

9) tās vietas adrese, kur var saņemt fonda prospektu, fonda pārvaldes nolikumu (ja tas nav pievienots fonda prospektam), fonda gada vai pusgada pārskatus, kā arī ziņas par fonda vērtību un ieguldījumu apliecību pārdošanas un atpakaļpirkšanas cenu.

(2) Fonda prospektā ir satura rādītājs un fonda prospektā lietoto terminu un saīsinājumu skaidrojums.

(3) Fonda prospekta pilnajā versijā šajā daļā minētajā secībā iekļauj vismaz šādu informāciju:

1) fonda ieguldīšanas mērķis, arī finansiālais mērķis (piemēram, kapitāla pieaugums vai ienākums no ieguldījumiem), ieguldījumu politika (piemēram, ieguldījuma objektu veidi, specializācija noteiktos ģeogrāfiskajos rajonos vai industriālajos sektoros), kā arī šā likuma 65.pantā noteiktā informācija;

2) fonda riska profila apraksts un ar ieguldījumiem saistītā riska analīze;

3) fonda ieguldījumu ierobežojumi un fonda pārvaldē izmantojamās ieguldīšanas prakses vai tehnikas apraksts, arī uz fonda rēķina izdarāmo aizņēmumu principi un kārtība;

4) šajā likumā paredzēto fonda ieguldītāju tiesību īss skaidrojums, kā arī ieguldījumu apliecībās nostiprināto tiesību īss apraksts;

5) tipiskā ieguldītāja (ieguldītājs, kuram paredzēts fonds) raksturojums;

6) ziņas par fonda ieguldītājam piemērojamiem nodokļu un nodevu maksājumiem un to veikšanas kārtību;

7) maksimālās komisijas naudas apmērs par ieguldījumu apliecību pārdošanu un atpakaļpirkšanu (procentos no fonda daļas vērtības);

8) sabiedrībai, turētājbankai un citām fonda prospektā minētajām personām no fonda mantas izmaksājamās atlīdzības maksimālais apmērs (kopējais un katrai personai atsevišķi maksājamās atlīdzības apmērs) un aprēķināšanas kārtība, šīs atlīdzības samaksas kārtība. Maksimālo atlīdzības apmēru norāda procentos no fonda aktīvu vidējās vērtības;

9) citi iespējamie izdevumi un maksājumi, kā arī to segšanas kārtība. Atsevišķi norāda tos maksājumus, kas būs jāveic fonda ieguldītājiem personīgi, un tos, kurus veiks no fonda līdzekļiem;

10) ziņas par fonda auditoru – zvērināta revidenta vārds, uzvārds un sertifikāta numurs vai zvērinātu revidentu komercsabiedrības firma, reģistrācijas numurs un licences numurs;

11) ieguldījumu apliecību pārdošanas, atpakaļpirkšanas un atpakaļpieņemšanas noteikumi un kārtība;

12) apstākļi, kādos var apturēt ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanu un atpakaļpieņemšanu;

13) ieguldījumu apliecību pārdošanas un atpakaļpirkšanas cenas aprēķināšanas metodes un biežums, kā arī ziņas par to, kur un cik bieži šīs cenas tiek nodotas atklātībā;

14) fonda vērtības noteikšanas principi un noteikumi;

15) noteikumi par fonda ienākumu aprēķināšanu, izlietošanu un sadali fonda ieguldītājiem;

16) fonda pārskata gada sākums un beigas;

17) sabiedrības firma, reģistrācijas datums un numurs, juridiskā adrese un, ja sabiedrība ir izveidojusi filiāli, tās atrašanās vietas adrese;

18) sabiedrības reģistrētā un apmaksātā kapitāla apjoms;

19) sabiedrības padomes locekļu un amatpersonu vārds, uzvārds un amats sabiedrībā, kā arī viņu pienākumi ārpus sabiedrības, ja tiem ir nozīme sabiedrības darbībā;

20) citu sabiedrības pārvaldāmo fondu, privāto pensiju fondu pensiju plānu vai valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu ieguldījumu plānu nosaukums un īss apraksts;

21) turētājbankas firma, reģistrācijas datums un numurs, juridiskā adrese un atrašanās vietas adrese;

22) konsultanta, kā arī citu pakalpojumu sniedzēju vārds, uzvārds vai firma, reģistrācijas numurs un atrašanās vieta, ja sabiedrība ir noslēgusi līgumu par attiecīgo pakalpojumu sniegšanu fonda pārvaldē un saskaņā ar šo līgumu pakalpojuma sniedzējam atlīdzība tiek maksāta no fonda līdzekļiem. Īss attiecīgā pakalpojuma sniedzēja pamatdarbības un to pakalpojuma līguma noteikumu apraksts, kuri ir svarīgi fonda ieguldītājiem;

23) ja sabiedrība plāno kādu no fonda pārvaldes pakalpojumiem nodot trešajai personai, – norāde uz šiem pakalpojumiem un apraksts, kādā kārtībā pakalpojumi var tikt nodoti;

24) fonda iepriekšējās darbības raksturojums un finansiālo rādītāju salīdzinošā tabula par pēdējiem trim gadiem (sagatavo atbilstoši fonda pārskatu noteikumiem). Aiz šīs informācijas iekļauj paziņojumu, ka šie rādītāji nenosaka (neietekmē) turpmāko fonda darbību. Minēto informāciju var iekļaut fonda prospektā vai pievienot tam.

(4) Fonda prospekta saīsinātajā versijā informāciju sniedz iespējami vienkāršākā un tipiskam fonda ieguldītājam saprotamākā veidā. Fonda prospekta saīsinātajā versijā saīsinātā veidā iekļauj šā panta trešās daļas 1., 2., 5., 6., 7., 11., 12., 13. un 15.punktā minēto informāciju, kā arī papildus iekļauj šādas ziņas:

1) paziņojumu, ka pēc ieguldītāja pieprasījuma pirms pieteikuma par fonda ieguldījumu apliecību iegādi iesniegšanas un turpmāk bez maksas ieguldītājam tiek izsniegta fonda prospekta pilnā versija, fonda gada un pusgada pārskats;

2) uzraudzības institūcijas nosaukumu;

3) norādi par sabiedrības kontaktpersonu (atbildīgo struktūrvienību), ar kuru sazinoties fonda ieguldītājs var saņemt papildu paskaidrojošu informāciju par fonda darbību. Norāda atbildīgās personas vārdu, uzvārdu un amatu vai sabiedrības attiecīgās struktūrvienības nosaukumu, kontaktinformāciju (tālruņa numuru vai cita saziņas līdzekļa rekvizītus) un darba laiku.

(5) Slēgtā fonda prospektā papildus norāda:

1) fonda ieguldījumu apliecību emisijas cenu, apjomu un laiku;

2) fonda ieguldītāju tiesības pieprasīt ieguldītāju pilnsapulces sasaukšanu un piedalīties tajā;

3) ieguldītāju pilnsapulces kompetenci un lēmumu pieņemšanas kārtību.

(6) Fonda prospekta pielikumā pievieno fonda pēdējā gada pārskatu vai pusgada pārskatu, ja tas ir apstiprināts pēc pēdējā gada pārskata apstiprināšanas.

(7) Fonda prospekta noteikumi kļūst saistoši sabiedrības un ieguldītāja savstarpējās attiecībās, tiklīdz ieguldītājs fonda prospektā un pārvaldes nolikumā noteiktajā kārtībā ir ieguvis attiecīgā fonda ieguldījumu apliecības."

     

57.pants. Fonda prospekta saturs

(1) Fonda prospektā ir titullapa. Titullapā iekļauj šādu informāciju:

1) fonda veids un nosaukums, kā arī norāde uz valsti, kurā fonds ir dibināts (reģistrēts);

2) fonda sabiedrības firma un juridiskā adrese;

3) fonda turētājbankas firma;

4) fonda ieguldījumu apliecību izplatītāja firma un izplatīšanas vietu adreses;

5) fonda revidenta vārds un uzvārds vai firma;

6) fonda dibināšanas datums un darbības termiņš (ja tāds ir paredzēts);

7) atzīme par fonda reģistrāciju Komisijā;

8) atzīme par fonda prospektā izdarītajiem grozījumiem un to spēkā stāšanās datums;

9) tās vietas adrese, kur var saņemt fonda prospektu, fonda pārvaldes nolikumu (ja tas nav pievienots fonda prospektam), fonda gada vai pusgada pārskatus, kā arī ziņas par fonda vērtību un ieguldījumu apliecību pārdošanas un atpakaļpirkšanas cenu.

(2) Fonda prospektā ir satura rādītājs un fonda prospektā lietoto terminu un saīsinājumu skaidrojums.

(3) Fonda prospekta pilnajā versijā šajā daļā minētajā secībā iekļauj vismaz šādu informāciju:

1) fonda ieguldīšanas mērķis, arī finansiālais mērķis (piemēram, kapitāla pieaugums vai ienākums no ieguldījumiem), ieguldījumu politika (piemēram, ieguldījuma objektu veidi, specializācija noteiktos ģeogrāfiskajos rajonos vai industriālajos sektoros), kā arī šā likuma 65.pantā noteiktā informācija;

2) fonda riska profila apraksts un ar ieguldījumiem saistītā riska analīze;

3) fonda ieguldījumu ierobežojumi un fonda pārvaldē izmantojamās ieguldīšanas prakses vai tehnikas apraksts, arī uz fonda rēķina izdarāmo aizņēmumu principi un kārtība;

4) šajā likumā paredzēto fonda ieguldītāju tiesību īss skaidrojums, kā arī ieguldījumu apliecībās nostiprināto tiesību īss apraksts;

5) tipiskā ieguldītāja (ieguldītājs, kuram paredzēts fonds) raksturojums;

6) ziņas par fonda ieguldītājam piemērojamiem nodokļu un nodevu maksājumiem un to veikšanas kārtību;

7) maksimālās komisijas naudas apmērs par ieguldījumu apliecību pārdošanu un atpakaļpirkšanu (procentos no fonda daļas vērtības);

8) sabiedrībai, turētājbankai un citām fonda prospektā minētajām personām no fonda mantas izmaksājamās atlīdzības maksimālais apmērs (kopējais un katrai personai atsevišķi maksājamās atlīdzības apmērs) un aprēķināšanas kārtība, šīs atlīdzības samaksas kārtība. Maksimālo atlīdzības apmēru norāda procentos no fonda aktīvu vidējās vērtības;

9) citi iespējamie izdevumi un maksājumi, kā arī to segšanas kārtība. Atsevišķi norāda tos maksājumus, kas būs jāveic fonda ieguldītājiem personīgi, un tos, kurus veiks no fonda līdzekļiem;

10) ziņas par fonda auditoru – zvērināta revidenta vārds, uzvārds un sertifikāta numurs vai zvērinātu revidentu komercsabiedrības firma, reģistrācijas numurs un licences numurs;

11) ieguldījumu apliecību pārdošanas, atpakaļpirkšanas un atpakaļpieņemšanas noteikumi un kārtība;

12) apstākļi, kādos var apturēt ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanu un atpakaļpieņemšanu;

13) ieguldījumu apliecību pārdošanas un atpakaļpirkšanas cenas aprēķināšanas metodes un biežums, kā arī ziņas par to, kur un cik bieži šīs cenas tiek nodotas atklātībā;

14) fonda vērtības noteikšanas principi un noteikumi;

15) noteikumi par fonda ienākumu aprēķināšanu, izlietošanu un sadali fonda ieguldītājiem;

16) fonda pārskata gada sākums un beigas;

17) sabiedrības firma, reģistrācijas datums un numurs, juridiskā adrese un, ja sabiedrība ir izveidojusi filiāli, tās atrašanās vietas adrese;

18) sabiedrības reģistrētā un apmaksātā kapitāla apjoms;

19) sabiedrības padomes locekļu un amatpersonu vārds, uzvārds un amats sabiedrībā, kā arī viņu pienākumi ārpus sabiedrības, ja tiem ir nozīme sabiedrības darbībā;

20) citu sabiedrības pārvaldāmo fondu, privāto pensiju fondu pensiju plānu vai valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu ieguldījumu plānu nosaukums un īss apraksts;

21) turētājbankas firma, reģistrācijas datums un numurs, juridiskā adrese un atrašanās vietas adrese;

22) konsultanta, kā arī citu pakalpojumu sniedzēju vārds, uzvārds vai firma, reģistrācijas numurs un atrašanās vieta, ja sabiedrība ir noslēgusi līgumu par attiecīgo pakalpojumu sniegšanu fonda pārvaldē un saskaņā ar šo līgumu pakalpojuma sniedzējam atlīdzība tiek maksāta no fonda līdzekļiem. Īss attiecīgā pakalpojuma sniedzēja pamatdarbības un to pakalpojuma līguma noteikumu apraksts, kuri ir svarīgi fonda ieguldītājiem;

23) ja sabiedrība plāno kādu no fonda pārvaldes pakalpojumiem nodot trešajai personai, – norāde uz šiem pakalpojumiem un apraksts, kādā kārtībā pakalpojumi var tikt nodoti;

24) fonda iepriekšējās darbības raksturojums un finansiālo rādītāju salīdzinošā tabula par pēdējiem trim gadiem (sagatavo atbilstoši fonda pārskatu noteikumiem). Aiz šīs informācijas iekļauj paziņojumu, ka šie rādītāji nenosaka (neietekmē) turpmāko fonda darbību. Minēto informāciju var iekļaut fonda prospektā vai pievienot tam.

(4) Fonda prospekta saīsinātajā versijā informāciju sniedz iespējami vienkāršākā un tipiskam fonda ieguldītājam saprotamākā veidā. Fonda prospekta saīsinātajā versijā saīsinātā veidā iekļauj šā panta trešās daļas 1., 2., 5., 6., 7., 11., 12., 13. un 15.punktā minēto informāciju, kā arī papildus iekļauj šādas ziņas:

1) paziņojumu, ka pēc ieguldītāja pieprasījuma pirms pieteikuma par fonda ieguldījumu apliecību iegādi iesniegšanas un turpmāk bez maksas ieguldītājam tiek izsniegta fonda prospekta pilnā versija, fonda gada un pusgada pārskats;

2) uzraudzības institūcijas nosaukumu;

3) norādi par sabiedrības kontaktpersonu (atbildīgo struktūrvienību), ar kuru sazinoties fonda ieguldītājs var saņemt papildu paskaidrojošu informāciju par fonda darbību. Norāda atbildīgās personas vārdu, uzvārdu un amatu vai sabiedrības attiecīgās struktūrvienības nosaukumu, kontaktinformāciju (tālruņa numuru vai cita saziņas līdzekļa rekvizītus) un darba laiku.

(5) Slēgtā fonda prospektā papildus norāda:

1) fonda ieguldījumu apliecību emisijas cenu, apjomu un laiku;

2) fonda ieguldītāju tiesības pieprasīt ieguldītāju pilnsapulces sasaukšanu un piedalīties tajā;

3) ieguldītāju pilnsapulces kompetenci un lēmumu pieņemšanas kārtību.

(6) Fonda prospekta pielikumā pievieno fonda pēdējā gada pārskatu vai pusgada pārskatu, ja tas ir apstiprināts pēc pēdējā gada pārskata apstiprināšanas.

(7) Fonda prospekta noteikumi kļūst saistoši sabiedrības un ieguldītāja savstarpējās attiecībās, tiklīdz ieguldītājs fonda prospektā un pārvaldes nolikumā noteiktajā kārtībā ir ieguvis attiecīgā fonda ieguldījumu apliecības."

 

 

60.pants. Ārvalstu atvērto fondu ieguldījumu apliecību publiskā apgrozība

(3) Eiropas Savienības vai Eiropas ekonomiskās telpas dalībvalstī, Igaunijas Republikā vai Lietuvas Republikā reģistrēta atvērtā fonda vērtspapīrus drīkst laist publiskajā apgrozībā Latvijas Republikā mēnesi pēc šā panta otrajā daļā minēto dokumentu iesniegšanas Komisijai. Ja Komisija minētajā termiņā personai, kura iesniegusi dokumentus ārvalsts fonda vērtspapīru laišanai publiskajā apgrozībā Latvijas Republikā, ir darījusi zināmu lēmumu, ka attiecīgā ārvalsts fonda vērtspapīru laišana publiskajā apgrozībā neatbilst šā likuma noteikumiem, ārvalsts fonda vērtspapīrus nedrīkst laist publiskajā apgrozībā Latvijas Republikā.

62.pants. Ieguldījumi pārvedamos vērtspapīros un naudas tirgus instrumentos

(1) Fonda līdzekļus drīkst ieguldīt pārvedamos vērtspapīros un naudas tirgus instrumentos, kuri atbilst vismaz vienam no šādiem nosacījumiem:

1) tie ir iekļauti Latvijas Republikā, Igaunijas Republikā, Lietuvas Republikā, Eiropas Savienības vai Eiropas ekonomiskās telpas dalībvalstī vai Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dalībvalstī reģistrētas fondu biržas oficiālajā vai tam pielīdzināmā sarakstā (turpmāk — oficiālais saraksts);

(2) Fonda līdzekļus drīkst ieguldīt naudas tirgus instrumentos, kas netiek tirgoti regulētos tirgos, ja:

1) tos ir emitējusi vai garantējusi Latvijas Republika, Igaunijas Republika, Lietuvas Republika, Eiropas Savienības vai Eiropas ekonomiskās telpas dalībvalsts vai minēto valstu pašvaldība, cita valsts (federālā valstī — viena no federācijas loceklēm) vai starptautiska finansu institūcija, ja viena vai vairākas Eiropas Savienības vai Eiropas ekonomiskās telpas dalībvalstis ir tās locekles;

2) tos ir emitējusi vai garantējusi Latvijas Republikas, Igaunijas Republikas, Lietuvas Republikas, Eiropas Savienības vai Eiropas ekonomiskās telpas dalībvalsts vai Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dalībvalsts centrālā banka, Eiropas Centrālā banka vai Eiropas Investīciju banka;

4) tos ir emitējusi vai garantējusi kredītiestāde, kas reģistrēta Latvijas Republikā, Igaunijas Republikā, Lietuvas Republikā, Eiropas Savienības vai Eiropas ekonomiskās telpas dalībvalstī vai Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dalībvalstī un ir tiesīga sniegt finansu pakalpojumus minētajās valstīs;

63.pants. Noguldījumi kredītiestādēs

(1) Fonda līdzekļus drīkst noguldīt kredītiestādē, kas saņēmusi licenci kredītiestādes darbībai Latvijas Republikā, Igaunijas Republikā, Lietuvas Republikā, Eiropas Savienības vai Eiropas ekonomiskās telpas dalībvalstī vai Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dalībvalstī un ir tiesīga sniegt finansu pakalpojumus minētajās valstīs.

64.pants. Ieguldījumi fonda ieguldījumu apliecībās (daļās)

(1) Fonda līdzekļus drīkst ieguldīt Latvijas Republikā, Igaunijas Republikā, Lietuvas Republikā, Eiropas Savienības vai Eiropas ekonomiskās telpas dalībvalstī reģistrētu atvērto fondu vai tiem pielīdzināmu kopējo ieguldījumu uzņēmumu ieguldījumu apliecībās (daļās).

66.pants. Ieguldījumu ierobežojumi

(2) Fonda ieguldījumus viena emitenta pārvedamajos vērtspapīros vai naudas tirgus instrumentos drīkst paaugstināt līdz 35 procentiem no fonda aktīviem, ja pārvedamos vērtspapīrus vai naudas tirgus instrumentus ir emitējusi vai garantējusi:

1) Latvijas Republika, Igaunijas Republika, Lietuvas Republika, Eiropas Savienības vai Eiropas ekonomiskās telpas dalībvalsts vai minēto valstu pašvaldība;

2) Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dalībvalsts;

3) starptautiska finansu institūcija, ja viena vai vairākas Eiropas Savienības vai Eiropas ekonomiskās telpas dalībvalstis ir tās locekles.

(4) Fonda ieguldījumus viena emitenta pārvedamajos vērtspapīros drīkst palielināt līdz 25 procentiem no fonda aktīviem, ja tie ir Latvijas Republikā, Igaunijas Republikā, Lietuvas Republikā, Eiropas Savienības vai Eiropas ekonomiskās telpas dalībvalstī vai Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dalībvalstī reģistrētas kredītiestādes emitēti parāda vērtspapīri, kuros nostiprinātās saistības paredz iegūtos līdzekļus likumā noteiktajā kārtībā ieguldīt lietās, kas visā parāda vērtspapīru apgrozības laikā pilnībā nodrošina tajos nostiprinātās saistības, un šīs saistības ir prioritāri izpildāmas šo vērtspapīru emitenta maksātnespējas gadījumā.

68.pants. Ieguldījumi nekustamajā īpašumā

(1) Slēgtā fonda līdzekļus drīkst ieguldīt tikai tādā nekustamajā īpašumā, kas atrodas un ir reģistrēts Latvijas Republikā, Igaunijas Republikā, Lietuvas Republikā, Eiropas Savienības vai Eiropas ekonomiskās telpas dalībvalstī vai Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dalībvalstī.

13. Izslēgt 60., 62., 63., 64., 66. un 68.pantā vārdus "Eiropas Savienības vai Eiropas ekonomiskās telpas".

33

 

34

 

 

 

 

 

 

 

35

Juridiskais birojs

Izslēgt likumprojekta 13.pantu.

Juridiskais birojs

Aizstāt likuma 60.panta trešajā daļā vārdus “Eiropas Savienības vai Eiropas ekonomiskās telpas dalībvalstī, Igaunijas Republikā vai Lietuvas Republikā reģistrēta” ar vārdiem “Dalībvalstī reģistrēta”.

Juridiskais birojs

Aizstāt 62.panta pirmās daļas 1.punktā, otrās daļas 1., 2. un 4.punktā, 63.panta pirmajā daļā, 64.panta pirmajā daļā, 66.panta otrās daļas 1.punktā, 66.panta ceturtajā daļā un 68.panta pirmajā daļā vārdus “Latvijas Republikā, Igaunijas Republikā, Lietuvas Republikā, Eiropas Savienības vai Eiropas ekonomiskās telpas dalībvalstī” (attiecīgajā locījumā) ar vārdiem “Latvijā, citā dalībvalstī” (attiecīgajā locījumā).

Atbalstīt

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

15. Aizstāt likuma 60.panta trešajā daļā vārdus “Eiropas Savienības vai Eiropas ekonomiskās telpas dalībvalstī, Igaunijas Republikā vai Lietuvas Republikā reģistrēta” ar vārdiem “Dalībvalstī reģistrēta”.

 

 

16. Aizstāt 62.panta pirmās daļas 1.punktā, otrās daļas 1., 2. un 4.punktā, 63.panta pirmajā daļā, 64.panta pirmajā daļā, 66.panta otrās daļas 1.punktā, 66.panta ceturtajā daļā un 68.panta pirmajā daļā vārdus “Latvijas Republikā, Igaunijas Republikā, Lietuvas Republikā, Eiropas Savienības vai Eiropas ekonomiskās telpas dalībvalstī” (attiecīgajā locījumā) ar vārdiem “Latvijā, citā dalībvalstī” (attiecīgajā locījumā).

66.pants. Ieguldījumu ierobežojumi

(6) Fonda noguldījumi vienā kredītiestādē nedrīkst pārsniegt 20 procentus no fonda aktīviem.

 

36

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Papildināt likumprojektu ar jaunu pantu šādā redakcijā:

"Izteikt 66.panta sesto daļu šādā redakcijā:

"(6) Fonda noguldījumi vienā kredītiestādē nedrīkst pārsniegt 20 procentus no fonda aktīviem. Minētais ierobežojums nav attiecināms uz prasībām pēc pieprasījuma pret turētājbanku.";

attiecīgi mainīt turpmāko likumprojekta pantu numerāciju.

Atbalstīt

17. Izteikt 66.panta sesto daļu šādā redakcijā:

"(6) Fonda noguldījumi vienā kredītiestādē nedrīkst pārsniegt 20 procentus no fonda aktīviem. Minētais ierobežojums nav attiecināms uz prasībām pēc pieprasījuma pret turētājbanku."

68.pants. Ieguldījumi nekustamajā īpašumā

(5) Fondam piederošo nekustamo īpašumu apgrūtināšana ar lietu tiesībām ir pieļaujama, ja tā paredzēta fonda prospektā un tiek veikta ikdienas komercdarbības ietvaros. Šā da apgrūtināšana kopsummā nedrīkst pārsniegt 50 procentus no šā nekustamā īpašuma tirgus vērtības.

14. Izslēgt 68.panta piektās daļas otro teikumu.

     

18. Izslēgt 68.panta piektās daļas otro teikumu.

 

 

 

VII nodaļa. Pārskati

15. Papildināt likuma VII nodaļu ar 75.1 un 75.2 pantu šādā redakcijā:

"75.1 pants. Vispārīgie noteikumi par sabiedrības pārskatiem

(1) Sabiedrības kārto savu grāmatvedību un sagatavo gada pārskatu un pārskatu par citiem periodiem saskaņā ar likumu "Par grāmatvedību", šo likumu un normatīvajiem aktiem, kas izdoti saskaņā ar šo likumu.

(2) Sabiedrība par katru pārskata gadu sagatavo pārskatu. Pārskatā iekļauj bilanci, ārpusbilances posteņus, peļņas vai zaudējumu aprēķinu, pārskatu par izmaiņām kapitālā un rezervēs, naudas plūsmas pārskatu un pielikumu, kā arī pārvaldes sabiedrības vadības ziņojumu.

(3) Komisija atbilstoši šim likumam un starptautisko finanšu pārskatu standartiem nosaka sabiedrības gada pārskatā iekļaujamos posteņus un pārskata posteņu novērtēšanas metodiku.

(4) Ja tas nepieciešams uzraudzības funkciju veikšanai, Komisijai ir tiesības pieprasīt no sabiedrības konsolidētu gada pārskatu, kā arī pārskatu par citu periodu. Komisija nosaka minēto pārskatu sagatavošanas un iesniegšanas kārtību.

     

19. Papildināt likuma VII nodaļu ar 75.1 un 75.2 pantu šādā redakcijā:

"75.1 pants. Vispārīgie noteikumi par sabiedrības pārskatiem

(1) Sabiedrības kārto savu grāmatvedību un sagatavo gada pārskatu un pārskatu par citiem periodiem saskaņā ar likumu "Par grāmatvedību", šo likumu un normatīvajiem aktiem, kas izdoti saskaņā ar šo likumu.

(2) Sabiedrība par katru pārskata gadu sagatavo pārskatu. Pārskatā iekļauj bilanci, ārpusbilances posteņus, peļņas vai zaudējumu aprēķinu, pārskatu par izmaiņām kapitālā un rezervēs, naudas plūsmas pārskatu un pielikumu, kā arī pārvaldes sabiedrības vadības ziņojumu.

(3) Komisija atbilstoši šim likumam un starptautisko finanšu pārskatu standartiem nosaka sabiedrības gada pārskatā iekļaujamos posteņus un pārskata posteņu novērtēšanas metodiku.

(4) Ja tas nepieciešams uzraudzības funkciju veikšanai, Komisijai ir tiesības pieprasīt no sabiedrības konsolidētu gada pārskatu, kā arī pārskatu par citu periodu. Komisija nosaka minēto pārskatu sagatavošanas un iesniegšanas kārtību.

 

 75.2 pants. Sabiedrības gada pārskata sagatavošana, pārbaude un publicēšana

(1) Gada pārskatam jāsniedz patiess un skaidrs priekšstats par sabiedrības aktīviem un saistībām, tās finansiālo stāvokli, darbības rezultātiem un naudas plūsmu. Ja atbilstoši šim likumam sagatavotais gada pārskats nesniedz patiesu un skaidru priekšstatu par sabiedrību, gada pārskata pielikumā iekļauj papildu informāciju.

(2) Gada pārskatu pārbauda persona, kas saskaņā ar šo likumu ir tiesīga sniegt revīzijas pakalpojumus (turpmāk – zvērināts revidents). Sabiedrība 10 dienu laikā pēc sabiedrības vadībai adresētā zvērināta revidenta ziņojuma saņemšanas, bet ne vēlāk kā trīs mēnešus pēc pārskata gada beigām iesniedz Komisijai šā ziņojuma kopiju.

(3) Akcionāru sapulce ir tiesīga apstiprināt gada pārskatu pēc zvērināta revidenta ziņojuma saņemšanas.

(4) Sabiedrība iesniedz Komisijai sabiedrības gada pārskatu, akcionāru sapulces protokolu par gada pārskata apstiprināšanu un zvērināta revidenta ziņojumu 10 dienu laikā pēc akcionāru sapulces, kurā gada pārskats apstiprināts, bet ne vēlāk kā trīs mēnešus pēc pārskata gada beigām.

(5) Pēc gada pārskata iesniegšanas Komisijai sabiedrība pilnu vai saīsinātu gada pārskatu un zvērināta revidenta ziņojumu publicē vismaz vienā dienas laikrakstā, kas tiek izplatīts visā Latvijas teritorijā, ne vēlāk kā līdz pārskata gadam sekojošā gada 1.maijam, kā arī ievieto šo informāciju savā mājas lapā internetā (ja tāda ir).

(6) Ja sabiedrības gada pārskats netiek publicēts pilnībā, publikācijā ietver nepārprotamu norādi uz to, ka tiek publicēts saīsināts gada pārskats, kā arī norāda, kur var iepazīties ar pilnu gada pārskatu. Publicējot saīsināto gada pārskatu, tam pievieno zvērināta revidenta atzinumu."

37

Juridiskais birojs

Aizstāt 75.2 panta otrajā daļā vārdu “vadībai” ar vārdu “valdei”.

Atbalstīt

 75.2 pants. Sabiedrības gada pārskata sagatavošana, pārbaude un publicēšana

(1) Gada pārskatam jāsniedz patiess un skaidrs priekšstats par sabiedrības aktīviem un saistībām, tās finansiālo stāvokli, darbības rezultātiem un naudas plūsmu. Ja atbilstoši šim likumam sagatavotais gada pārskats nesniedz patiesu un skaidru priekšstatu par sabiedrību, gada pārskata pielikumā iekļauj papildu informāciju.

(2) Gada pārskatu pārbauda persona, kas saskaņā ar šo likumu ir tiesīga sniegt revīzijas pakalpojumus (turpmāk – zvērināts revidents). Sabiedrība 10 dienu laikā pēc sabiedrības valdei adresētā zvērināta revidenta ziņojuma saņemšanas, bet ne vēlāk kā trīs mēnešus pēc pārskata gada beigām iesniedz Komisijai šā ziņojuma kopiju.

(3) Akcionāru sapulce ir tiesīga apstiprināt gada pārskatu pēc zvērināta revidenta ziņojuma saņemšanas.

(4) Sabiedrība iesniedz Komisijai sabiedrības gada pārskatu, akcionāru sapulces protokolu par gada pārskata apstiprināšanu un zvērināta revidenta ziņojumu 10 dienu laikā pēc akcionāru sapulces, kurā gada pārskats apstiprināts, bet ne vēlāk kā trīs mēnešus pēc pārskata gada beigām.

(5) Pēc gada pārskata iesniegšanas Komisijai sabiedrība pilnu vai saīsinātu gada pārskatu un zvērināta revidenta ziņojumu publicē vismaz vienā dienas laikrakstā, kas tiek izplatīts visā Latvijas teritorijā, ne vēlāk kā līdz pārskata gadam sekojošā gada 1.maijam, kā arī ievieto šo informāciju savā mājas lapā internetā (ja tāda ir).

(6) Ja sabiedrības gada pārskats netiek publicēts pilnībā, publikācijā ietver nepārprotamu norādi uz to, ka tiek publicēts saīsināts gada pārskats, kā arī norāda, kur var iepazīties ar pilnu gada pārskatu. Publicējot saīsināto gada pārskatu, tam pievieno zvērināta revidenta atzinumu."

VIII nodaļa. Uzraudzība

16. Izteikt VIII nodaļu šādā redakcijā:

"VIII nodaļa. Pārvaldes pakalpojumu sniegšanas brīvība

76.pants. Latvijā licencētas sabiedrības tiesības sniegt pārvaldes pakalpojumus dalībvalstī

(1) Latvijā licencēta sabiedrība dalībvalstī ir tiesīga sniegt tikai tos pārvaldes pakalpojumus, kurus tai ir atļauts sniegt Latvijā.

(2) Latvijā licencēta sabiedrība ir tiesīga uzsākt pārvaldes pakalpojumu sniegšanu dalībvalstī šajā pantā noteiktajā kārtībā, atverot filiāli vai bez filiāles atvēršanas.

(3) Ja sabiedrība vēlas uzsākt pārvaldes pakalpojumu sniegšanu kādā no dalībvalstīm, tā iesniedz Komisijai iesniegumu. Iesniegumā norāda:

1) pārvaldes pakalpojumus, kurus paredzēts sniegt dalībvalstī;

2) dalībvalsti, kurā paredzēts sniegt pārvaldes pakalpojumus;

3) veidu, kādā paredzēts sniegt pārvaldes pakalpojumus (atverot filiāli vai bez filiāles atvēršanas).

(4) Sabiedrība, kas vēlas uzsākt pārvaldes pakalpojumu sniegšanu kādā no dalībvalstīm, atverot filiāli, iesniegumā norāda filiāles adresi un šā likuma 10.panta trešajā daļā noteikto informāciju par filiāles vadītāju. Iesniegumam pievieno dokumentus, kas dod patiesu un skaidru priekšstatu par plānoto filiāles darbību, sniedzamajiem pakalpojumiem, tiem atbilstošu filiāles struktūru un darba organizāciju.

(5) Komisija izskata iesniegumu par sabiedrības pakalpojumu sniegšanas uzsākšanu dalībvalstī un par savu lēmumu rakstveidā informē attiecīgās dalībvalsts uzraudzības institūciju un attiecīgo sabiedrību 30 dienu laikā pēc visu nepieciešamo atbilstoši normatīvo aktu prasībām sagatavoto dokumentu saņemšanas.

(6) Vienlaikus ar šā panta piektajā daļā minēto lēmumu Komisija nosūta attiecīgās dalībvalsts uzraudzības institūcijai informāciju par ieguldītāju aizsardzības sistēmu Latvijā un maksimālajiem kompensācijas apmēriem.

(7) Sabiedrība rakstveidā informē Komisiju un attiecīgās dalībvalsts uzraudzības institūciju par grozījumu izdarīšanu šā panta trešajā un ceturtajā daļā noteiktajā informācijā, kā arī par nodomu pārtraukt filiāles darbību ne vēlāk kā 30 dienas pirms grozījumu izdarīšanas vai plānotās filiāles darbības pārtraukšanas.

(8) Komisija izskata šā panta septītajā daļā noteiktos dokumentus un par savu lēmumu rakstveidā informē attiecīgās dalībvalsts uzraudzības institūciju un sabiedrību 30 dienu laikā no dokumentu saņemšanas dienas.

77.pants. Dalībvalstī licencētas sabiedrības tiesības sniegt pārvaldes pakalpojumus Latvijā

(1) Dalībvalstī licencēta sabiedrība Latvijā ir tiesīga sniegt tikai tādus pārvaldes pakalpojumus, kuru sniegšanai sabiedrība saņēmusi atļauju tās izcelsmes valstī, atverot Latvijā filiāli vai bez filiāles atvēršanas.

(2) Dalībvalstī licencētas sabiedrības filiāle drīkst uzsākt darbību Latvijā tikai pēc tam, kad:

1) Komisija ir saņēmusi no sabiedrības izcelsmes valsts uzraudzības institūcijas paziņojumu, kas ietver:

a) apstiprinājumu, ka attiecīgajai sabiedrībai ir spēkā esoša licence pārvaldes pakalpojumu sniegšanai sabiedrības izcelsmes valstī,

b) darbības programmu, kurā norādīti pārvaldes pakalpojumi, ko sabiedrība plāno sniegt Latvijā,

c) filiāles adresi un organizatorisko struktūru,

d) filiāles vadītāja vārdu un uzvārdu, pilsonību, personas kodu (ja tāds ir) vai dzimšanas gadu un datumu,

e) informāciju par ieguldītāju aizsardzības sistēmu, kuras dalībniece ir attiecīgā sabiedrība,

f) sabiedrības izcelsmes valsts uzraudzības institūcijas rakstveida apliecinājumu, ka tā pirms iekšējo pārbaužu uzsākšanas laikus informēs Komisiju par pārbaudēm sabiedrības filiālēs Latvijā un dos iespēju Komisijas pārstāvjiem piedalīties šajās pārbaudēs, kā arī nekavējoties pēc pārbaudes beigšanas iesniegs Komisijai ziņojumu par pārbaudes rezultātiem;

2) Komisija ir informējusi sabiedrības izcelsmes valsts uzraudzības institūciju, ka ir gatava uzsākt sabiedrības filiāles uzraudzību, vai ir pagājušas 60 dienas pēc dienas, kad Komisija ir saņēmusi no sabiedrības izcelsmes valsts uzraudzības institūcijas šā panta otrās daļas 1.punktā minēto paziņojumu.

(3) Dalībvalstī licencēta sabiedrība ir tiesīga uzsākt pārvaldes pakalpojumu sniegšanu Latvijā, neatverot filiāli, ja Komisija saņēmusi no sabiedrības izcelsmes valsts uzraudzības institūcijas paziņojumu, kurā ietverta šā panta otrās daļas 1.punkta "a", "b" un "e" apakšpunktā noteiktā informācija.

(4) Ja dalībvalstī licencēta sabiedrība šajā pantā noteiktajā kārtībā ir uzsākusi pārvaldes pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikā, tās pienākums ir informēt Komisiju par jebkurām plānotajām pārmaiņām informācijā, kas sniegta saskaņā ar šā panta otrās daļas 1.punkta "b", "c" un "d" apakšpunktu, vismaz 30 dienas pirms attiecīgo pārmaiņu īstenošanas.

(5) Dalībvalstī licencēta sabiedrība, kura ir uzsākusi pārvaldes pakalpojumu sniegšanu Latvijā šajā pantā noteiktajā kārtībā, sagatavo un iesniedz Komisijai tās noteiktajā kārtībā Komisijas uzraudzības funkciju un statistikas datu apkopšanai nepieciešamo informāciju un pārskatus par sabiedrības darbību Latvijā.

(6) Dalībvalstī licencēta sabiedrība, kura šajā pantā noteiktajā kārtībā ir uzsākusi pārvaldes pakalpojumu sniegšanu Latvijā, laižot publiskajā apgrozībā tās pārvaldīto fondu daļas, drīkst neņemt vērā šā likuma 60.pantā noteikto kārtību, ja tā izpilda šādas prasības:

1) uzsākot fonda daļu pārdošanu, publicē paziņojumu atbilstoši šā likuma 59.pantam;

2) nodrošina, lai ieguldītāji Latvijā tiktu laikus informēti par pārmaiņām fonda un sabiedrības darbībā;

3) nodrošina norēķinu drošu izpildi par fonda daļu pārdošanu un atpakaļpirkšanu;

4) pēc ieguldītāju pieprasījuma tiem bez maksas izsniedz fonda prospektu un fonda pārvaldes nolikumu latviešu valodā."

     

20. Izteikt VIII nodaļu šādā redakcijā:

"VIII nodaļa. Pārvaldes pakalpojumu sniegšanas brīvība

76.pants. Latvijā licencētas sabiedrības tiesības sniegt pārvaldes pakalpojumus dalībvalstī

(1) Latvijā licencēta sabiedrība dalībvalstī ir tiesīga sniegt tikai tos pārvaldes pakalpojumus, kurus tai ir atļauts sniegt Latvijā.

(2) Latvijā licencēta sabiedrība ir tiesīga uzsākt pārvaldes pakalpojumu sniegšanu dalībvalstī šajā pantā noteiktajā kārtībā, atverot filiāli vai bez filiāles atvēršanas.

(3) Ja sabiedrība vēlas uzsākt pārvaldes pakalpojumu sniegšanu kādā no dalībvalstīm, tā iesniedz Komisijai iesniegumu. Iesniegumā norāda:

1) pārvaldes pakalpojumus, kurus paredzēts sniegt dalībvalstī;

2) dalībvalsti, kurā paredzēts sniegt pārvaldes pakalpojumus;

3) veidu, kādā paredzēts sniegt pārvaldes pakalpojumus (atverot filiāli vai bez filiāles atvēršanas).

(4) Sabiedrība, kas vēlas uzsākt pārvaldes pakalpojumu sniegšanu kādā no dalībvalstīm, atverot filiāli, iesniegumā norāda filiāles adresi un šā likuma 10.panta trešajā daļā noteikto informāciju par filiāles vadītāju. Iesniegumam pievieno dokumentus, kas dod patiesu un skaidru priekšstatu par plānoto filiāles darbību, sniedzamajiem pakalpojumiem, tiem atbilstošu filiāles struktūru un darba organizāciju.

(5) Komisija izskata iesniegumu par sabiedrības pakalpojumu sniegšanas uzsākšanu dalībvalstī un par savu lēmumu rakstveidā informē attiecīgās dalībvalsts uzraudzības institūciju un attiecīgo sabiedrību 30 dienu laikā pēc visu nepieciešamo atbilstoši normatīvo aktu prasībām sagatavoto dokumentu saņemšanas.

(6) Vienlaikus ar šā panta piektajā daļā minēto lēmumu Komisija nosūta attiecīgās dalībvalsts uzraudzības institūcijai informāciju par ieguldītāju aizsardzības sistēmu Latvijā un maksimālajiem kompensācijas apmēriem.

(7) Sabiedrība rakstveidā informē Komisiju un attiecīgās dalībvalsts uzraudzības institūciju par grozījumu izdarīšanu šā panta trešajā un ceturtajā daļā noteiktajā informācijā, kā arī par nodomu pārtraukt filiāles darbību ne vēlāk kā 30 dienas pirms grozījumu izdarīšanas vai plānotās filiāles darbības pārtraukšanas.

(8) Komisija izskata šā panta septītajā daļā noteiktos dokumentus un par savu lēmumu rakstveidā informē attiecīgās dalībvalsts uzraudzības institūciju un sabiedrību 30 dienu laikā no dokumentu saņemšanas dienas.

77.pants. Dalībvalstī licencētas sabiedrības tiesības sniegt pārvaldes pakalpojumus Latvijā

(1) Dalībvalstī licencēta sabiedrība Latvijā ir tiesīga sniegt tikai tādus pārvaldes pakalpojumus, kuru sniegšanai sabiedrība saņēmusi atļauju tās izcelsmes valstī, atverot Latvijā filiāli vai bez filiāles atvēršanas.

(2) Dalībvalstī licencētas sabiedrības filiāle drīkst uzsākt darbību Latvijā tikai pēc tam, kad:

1) Komisija ir saņēmusi no sabiedrības izcelsmes valsts uzraudzības institūcijas paziņojumu, kas ietver:

a) apstiprinājumu, ka attiecīgajai sabiedrībai ir spēkā esoša licence pārvaldes pakalpojumu sniegšanai sabiedrības izcelsmes valstī,

b) darbības programmu, kurā norādīti pārvaldes pakalpojumi, ko sabiedrība plāno sniegt Latvijā,

c) filiāles adresi un organizatorisko struktūru,

d) filiāles vadītāja vārdu un uzvārdu, pilsonību, personas kodu (ja tāds ir) vai dzimšanas gadu un datumu,

e) informāciju par ieguldītāju aizsardzības sistēmu, kuras dalībniece ir attiecīgā sabiedrība,

f) sabiedrības izcelsmes valsts uzraudzības institūcijas rakstveida apliecinājumu, ka tā pirms iekšējo pārbaužu uzsākšanas laikus informēs Komisiju par pārbaudēm sabiedrības filiālēs Latvijā un dos iespēju Komisijas pārstāvjiem piedalīties šajās pārbaudēs, kā arī nekavējoties pēc pārbaudes beigšanas iesniegs Komisijai ziņojumu par pārbaudes rezultātiem;

2) Komisija ir informējusi sabiedrības izcelsmes valsts uzraudzības institūciju, ka ir gatava uzsākt sabiedrības filiāles uzraudzību, vai ir pagājušas 60 dienas pēc dienas, kad Komisija ir saņēmusi no sabiedrības izcelsmes valsts uzraudzības institūcijas šā panta otrās daļas 1.punktā minēto paziņojumu.

(3) Dalībvalstī licencēta sabiedrība ir tiesīga uzsākt pārvaldes pakalpojumu sniegšanu Latvijā, neatverot filiāli, ja Komisija saņēmusi no sabiedrības izcelsmes valsts uzraudzības institūcijas paziņojumu, kurā ietverta šā panta otrās daļas 1.punkta "a", "b" un "e" apakšpunktā noteiktā informācija.

(4) Ja dalībvalstī licencēta sabiedrība šajā pantā noteiktajā kārtībā ir uzsākusi pārvaldes pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikā, tās pienākums ir informēt Komisiju par jebkurām plānotajām pārmaiņām informācijā, kas sniegta saskaņā ar šā panta otrās daļas 1.punkta "b", "c" un "d" apakšpunktu, vismaz 30 dienas pirms attiecīgo pārmaiņu īstenošanas.

(5) Dalībvalstī licencēta sabiedrība, kura ir uzsākusi pārvaldes pakalpojumu sniegšanu Latvijā šajā pantā noteiktajā kārtībā, sagatavo un iesniedz Komisijai tās noteiktajā kārtībā Komisijas uzraudzības funkciju un statistikas datu apkopšanai nepieciešamo informāciju un pārskatus par sabiedrības darbību Latvijā.

(6) Dalībvalstī licencēta sabiedrība, kura šajā pantā noteiktajā kārtībā ir uzsākusi pārvaldes pakalpojumu sniegšanu Latvijā, laižot publiskajā apgrozībā tās pārvaldīto fondu daļas, drīkst neņemt vērā šā likuma 60.pantā noteikto kārtību, ja tā izpilda šādas prasības:

1) uzsākot fonda daļu pārdošanu, publicē paziņojumu atbilstoši šā likuma 59.pantam;

2) nodrošina, lai ieguldītāji Latvijā tiktu laikus informēti par pārmaiņām fonda un sabiedrības darbībā;

3) nodrošina norēķinu drošu izpildi par fonda daļu pārdošanu un atpakaļpirkšanu;

4) pēc ieguldītāju pieprasījuma tiem bez maksas izsniedz fonda prospektu un fonda pārvaldes nolikumu latviešu valodā."

 

17. Papildināt likumu ar devīto un desmito nodaļu šādā redakcijā:

"IX nodaļa. Uzraudzība

78.pants. Vispārīgie noteikumi

(1) Komisija ir atbildīga par tās licencēto sabiedrību uzraudzību, kā arī uzrauga turētājbankas darbību saskaņā ar šo likumu, Kredītiestāžu likumu, Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likumu un normatīvajiem aktiem, kas regulē finanšu instrumentu tirgu.

(2) Uzraudzības mērķis ir nodrošināt fondu un sabiedrību dibināšanas un darbības atbilstību šim likumam un citiem normatīvajiem aktiem, kas izdoti saskaņā ar šo likumu, un aizsargāt ieguldītāju intereses.

(3) Šajā likumā noteiktajos gadījumos Komisija izdod administratīvos aktus. Kārtību, kādā Komisija izdod administratīvos aktus, nosaka normatīvie akti, kas reglamentē administratīvo aktu izdošanas kārtību.

(4) Komisijas izdota administratīvā akta tiesiskumu vai Komisijas faktisko rīcību var apstrīdēt saskaņā ar vispārējām tiesību normām, kas regulē administratīvo procesu, ja šajā likumā nav noteikts citādi.

(5) Tāda Komisijas izdota administratīvā akta pārsūdzēšana tiesā, ar kuru tiek ierobežota sabiedrības vai turētājbankas darbība vai sabiedrības amatpersonai tiek aizliegts veikt tās pienākumus, vai sabiedrībai tiek anulēta licence, neaptur administratīvā akta izpildi.

38

Juridiskais birojs

Izteikt 78.panta nosaukumu šādā redakcijā:

“78.pants. Uzraudzības vispārīgie noteikumi”.

Atbalstīt

21. Papildināt likumu ar devīto un desmito nodaļu šādā redakcijā:

"IX nodaļa. Uzraudzība

78.pants. Uzraudzības vispārīgie noteikumi

(1) Komisija ir atbildīga par tās licencēto sabiedrību uzraudzību, kā arī uzrauga turētājbankas darbību saskaņā ar šo likumu, Kredītiestāžu likumu, Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likumu un normatīvajiem aktiem, kas regulē finanšu instrumentu tirgu.

(2) Uzraudzības mērķis ir nodrošināt fondu un sabiedrību dibināšanas un darbības atbilstību šim likumam un citiem normatīvajiem aktiem, kas izdoti saskaņā ar šo likumu, un aizsargāt ieguldītāju intereses.

(3) Šajā likumā noteiktajos gadījumos Komisija izdod administratīvos aktus. Kārtību, kādā Komisija izdod administratīvos aktus, nosaka normatīvie akti, kas reglamentē administratīvo aktu izdošanas kārtību.

(4) Komisijas izdota administratīvā akta tiesiskumu vai Komisijas faktisko rīcību var apstrīdēt saskaņā ar vispārējām tiesību normām, kas regulē administratīvo procesu, ja šajā likumā nav noteikts citādi.

(5) Tāda Komisijas izdota administratīvā akta pārsūdzēšana tiesā, ar kuru tiek ierobežota sabiedrības vai turētājbankas darbība vai sabiedrības amatpersonai tiek aizliegts veikt tās pienākumus, vai sabiedrībai tiek anulēta licence, neaptur administratīvā akta izpildi.

 

79.pants. Sabiedrības iekšējā pārbaude

(1) Komisijai ir tiesības veikt sabiedrības iekšējo pārbaudi.

(2) Sabiedrības pienākums ir atļaut Komisijas pilnvarotām personām, kas veic sabiedrības iekšējo pārbaudi, brīvi iepazīties ar visiem dokumentiem un informāciju, kas attiecas uz sabiedrības darbību un fonda pārvaldi.

(3) Komisijai ir tiesības veikt turētājbankas iekšējo pārbaudi attiecībā uz darbībām, kas saistītas ar fondu.

(4) Ja pārbaudes veicējs pārbaudes laikā sabiedrības darbībā konstatē pārkāpumus, viņam ir tiesības uz laiku izņemt attiecīgos dokumentus, par to sastādot aktu.

(5) Pārbaudes veicējam ir tiesības izdarīt izrakstus no dokumentiem, pieprasīt uz sabiedrības rēķina dokumentu kopijas, apliecinātas dokumentu kopijas vai norakstus.

(6) Par pārbaudes rezultātiem Komisija sagatavo izziņu un iepazīstina ar to sabiedrības valdi.

     

79.pants. Sabiedrības iekšējā pārbaude

(1) Komisijai ir tiesības veikt sabiedrības iekšējo pārbaudi.

(2) Sabiedrības pienākums ir atļaut Komisijas pilnvarotām personām, kas veic sabiedrības iekšējo pārbaudi, brīvi iepazīties ar visiem dokumentiem un informāciju, kas attiecas uz sabiedrības darbību un fonda pārvaldi.

(3) Komisijai ir tiesības veikt turētājbankas iekšējo pārbaudi attiecībā uz darbībām, kas saistītas ar fondu.

(4) Ja pārbaudes veicējs pārbaudes laikā sabiedrības darbībā konstatē pārkāpumus, viņam ir tiesības uz laiku izņemt attiecīgos dokumentus, par to sastādot aktu.

(5) Pārbaudes veicējam ir tiesības izdarīt izrakstus no dokumentiem, pieprasīt uz sabiedrības rēķina dokumentu kopijas, apliecinātas dokumentu kopijas vai norakstus.

(6) Par pārbaudes rezultātiem Komisija sagatavo izziņu un iepazīstina ar to sabiedrības valdi.

 

80.pants. Komisijas tiesības iegūt informāciju

Komisijai ir šādas tiesības:

1) rakstveidā pieprasīt un saņemt no sabiedrības, turētājbankas, Latvijas Bankas, komercreģistra iestādes, sabiedrības amatpersonām, bet sabiedrības bankrota gadījumā – arī no likvidatoriem vai administratoriem informāciju par sabiedrības un fonda darbību;

2) rakstveidā pieprasīt, lai šā panta 1.punktā minētās personas uzrāda to rīcībā esošos dokumentus par sabiedrību un fondu.

39

Juridiskais birojs

Aizstāt 80.panta 1.punktā vārdus “sabiedrības bankrota gadījumā” ar vārdiem “sabiedrības likvidācijas vai maksātnespējas gadījumā”.

Atbalstīt

80.pants. Komisijas tiesības iegūt informāciju

Komisijai ir šādas tiesības:

1) rakstveidā pieprasīt un saņemt no sabiedrības, turētājbankas, Latvijas Bankas, komercreģistra iestādes, sabiedrības amatpersonām, bet sabiedrības likvidācijas vai maksātnespējas gadījumā – arī no likvidatoriem vai administratoriem informāciju par sabiedrības un fonda darbību;

2) rakstveidā pieprasīt, lai šā panta 1.punktā minētās personas uzrāda to rīcībā esošos dokumentus par sabiedrību un fondu.

 

81.pants. Komisijas tiesības pieprasīt pārvaldes institūciju sēdes sasaukšanu

Komisijai ir tiesības:

1) pieprasīt, lai tiek sasaukta slēgtā fonda ieguldītāju pilnsapulce, sabiedrības valdes, padomes sēde vai akcionāru sapulce, iepriekš norādot darba kārtību;

2) nosūtīt savu pārstāvi, kuram ir tiesības izteikt savu viedokli un iesniegt priekšlikumus, uz slēgtā fonda ieguldītāju pilnsapulci, sabiedrības valdes vai padomes sēdi vai akcionāru sapulci, kas sasaukta saskaņā ar šā panta 1.punktu.

82.pants. Ierobežojumi attiecībā uz tiesībām rīkoties ar banku kontiem

(1) Ja ir pārkāpti normatīvo aktu, fonda pārvaldes nolikuma, fonda prospekta vai turētājbankas līguma noteikumi, Komisijai ir tiesības iegūt informāciju no kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām par sabiedrības vai fonda naudas plūsmu un norēķinu kontu atlikumu un dot bankām rakstveida rīkojumu uz laiku līdz divām nedēļām ierobežot sabiedrības tiesības rīkoties ar sabiedrības vai fonda kontiem.

(2) Bankām šā panta pirmajā daļā minētie rīkojumi jāizpilda nekavējoties pēc to saņemšanas.

(3) Izmaksas no kontiem, uz kuriem attiecas rīkojums ierobežot sabiedrības tiesības rīkoties ar tiem, tiek veiktas tikai ar Komisijas atļauju.

(4) Līdz šā panta pirmajā daļā minētā termiņa beigām kontus, uz kuriem attiecas rīkojums ierobežot sabiedrības tiesības rīkoties ar tiem, var atbrīvot no ierobežojumiem ar Komisijas atļauju.

     

81.pants. Komisijas tiesības pieprasīt pārvaldes institūciju sēdes sasaukšanu

Komisijai ir tiesības:

1) pieprasīt, lai tiek sasaukta slēgtā fonda ieguldītāju pilnsapulce, sabiedrības valdes, padomes sēde vai akcionāru sapulce, iepriekš norādot darba kārtību;

2) nosūtīt savu pārstāvi, kuram ir tiesības izteikt savu viedokli un iesniegt priekšlikumus, uz slēgtā fonda ieguldītāju pilnsapulci, sabiedrības valdes vai padomes sēdi vai akcionāru sapulci, kas sasaukta saskaņā ar šā panta 1.punktu.

82.pants. Ierobežojumi attiecībā uz tiesībām rīkoties ar banku kontiem

(1) Ja ir pārkāpti normatīvo aktu, fonda pārvaldes nolikuma, fonda prospekta vai turētājbankas līguma noteikumi, Komisijai ir tiesības iegūt informāciju no kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām par sabiedrības vai fonda naudas plūsmu un norēķinu kontu atlikumu un dot bankām rakstveida rīkojumu uz laiku līdz divām nedēļām ierobežot sabiedrības tiesības rīkoties ar sabiedrības vai fonda kontiem.

(2) Bankām šā panta pirmajā daļā minētie rīkojumi jāizpilda nekavējoties pēc to saņemšanas.

(3) Izmaksas no kontiem, uz kuriem attiecas rīkojums ierobežot sabiedrības tiesības rīkoties ar tiem, tiek veiktas tikai ar Komisijas atļauju.

(4) Līdz šā panta pirmajā daļā minētā termiņa beigām kontus, uz kuriem attiecas rīkojums ierobežot sabiedrības tiesības rīkoties ar tiem, var atbrīvot no ierobežojumiem ar Komisijas atļauju.

 

83.pants. Licences pārreģistrācija un dublikāta izsniegšana

(1) Ja tiek mainīta sabiedrības firma, Komisija pārreģistrē licenci.

(2) Sabiedrība iesniegumu par licences pārreģistrāciju iesniedz Komisijai ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc firmas p ārreģistrācijas komercreģistrā.

(3) Komisija pārreģistrē licenci ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc attiecīgā iesnieguma saņemšanas.

(4) Ja licence ir nozaudēta, sabiedrība nekavējoties iesniedz Komisijai iesniegumu par licences dublikāta saņemšanu.

(5) Komisija izsniedz licences dublikātu ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc attiecīgā iesnieguma saņemšanas.

40

Juridiskais birojs

Aizstāt 83.panta otrajā, trešajā un piektajā daļā vārdus “piecu darbdienu laikā” ar vārdiem “septiņu dienu laikā”.

Atbalstīt

83.pants. Licences pārreģistrācija un dublikāta izsniegšana

(1) Ja tiek mainīta sabiedrības firma, Komisija pārreģistrē licenci.

(2) Sabiedrība iesniegumu par licences pārreģistrāciju iesniedz Komisijai ne vēlāk kā septiņu dienu laikā laikā pēc firmas pārreģistrācijas komercreģistrā.

(3) Komisija pārreģistrē licenci ne vēlāk kā septiņu dienu laikā laikā pēc attiecīgā iesnieguma saņemšanas.

(4) Ja licence ir nozaudēta, sabiedrība nekavējoties iesniedz Komisijai iesniegumu par licences dublikāta saņemšanu.

(5) Komisija izsniedz licences dublikātu ne vēlāk kā septiņu dienu laikā pēc attiecīgā iesnieguma saņemšanas.

 

84.pants. Licences anulēšana

(1) Komisija ar motivētu lēmumu var anulēt sabiedrībai izsniegto licenci šādos gadījumos:

1) sabiedrība ir sniegusi Komisijai vai publiski izplatījusi nepatiesas ziņas;

2) sabiedrība nav iesniegusi grozījumus Komisijai iesniegtajos dokumentos;

3) sabiedrība, tās akcionāri, padomes locekļi vai amatpersonas neatbilst šā likuma prasībām;

4) sabiedrības kapitāls neatbilst šā likuma prasībām;

5) sabiedrība regulāri neievēro šā likuma un citu normatīvo aktu prasības vai sistemātiski pārkāpj fonda prospekta vai fonda pārvaldes nolikuma noteikumus;

6) sabiedrības darbība ir pretrunā ar fonda ieguldītāju interesēm;

7) sabiedrība 12 mēnešu laikā pēc licences saņemšanas nav uzsākusi šajā likumā atļauto darbību;

8) sabiedrības darbība izbeigta pēc tiesas nolēmuma;

9) sabiedrība pasludināta par maksātnespējīgu;

10) sabiedrība izbeidz darbību un iesniedz Komisijai iesniegumu par licences anulēšanu;

11) sabiedrība tiek pievienota citai sabiedrībai.

     

84.pants. Licences anulēšana

(1) Komisija ar motivētu lēmumu var anulēt sabiedrībai izsniegto licenci šādos gadījumos:

1) sabiedrība ir sniegusi Komisijai vai publiski izplatījusi nepatiesas ziņas;

2) sabiedrība nav iesniegusi grozījumus Komisijai iesniegtajos dokumentos;

3) sabiedrība, tās akcionāri, padomes locekļi vai amatpersonas neatbilst šā likuma prasībām;

4) sabiedrības kapitāls neatbilst šā likuma prasībām;

5) sabiedrība regulāri neievēro šā likuma un citu normatīvo aktu prasības vai sistemātiski pārkāpj fonda prospekta vai fonda pārvaldes nolikuma noteikumus;

6) sabiedrības darbība ir pretrunā ar fonda ieguldītāju interesēm;

7) sabiedrība 12 mēnešu laikā pēc licences saņemšanas nav uzsākusi šajā likumā atļauto darbību;

8) sabiedrības darbība izbeigta pēc tiesas nolēmuma;

9) sabiedrība pasludināta par maksātnespējīgu;

10) sabiedrība izbeidz darbību un iesniedz Komisijai iesniegumu par licences anulēšanu;

11) sabiedrība tiek pievienota citai sabiedrībai.

 

 

 

(2) Ja Komisija konstatē šā panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6. vai 7.punktā minētos pārkāpumus, Komisija izsaka sabiedrībai brīdinājumu vai uzliek šā likuma 87.pantā paredzēto naudas sodu un nosaka termiņu, kādā sabiedrībai jānovērš konstatētais pārkāpums. Pēc attiecīgā termiņa beigām sabiedrības pienākums ir iesniegt Komisijai ziņojumu par veiktajiem pasākumiem un to rezultātiem.

(3) Ja sabiedrība noteiktajā termiņā nav novērsusi Komisijas konstatētos pārkāpumus, Komisija lemj par sabiedrībai izsniegtās licences anulēšanu.

(4) Lēmumu par licences anulēšanu, sabiedrības brīdināšanu vai naudas soda uzlikšanu un pārkāpumu novēršanas termiņa noteikšanu Komisija rakstveidā paziņo sabiedrībai triju dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas.

41

Juridiskais birojs

Aizstāt 84.panta otrajā un ceturtajā daļā vārdus “naudas sodu” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “soda naudu” (attiecīgā locījumā).

Atbalstīt

(2) Ja Komisija konstatē šā panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6. vai 7.punktā minētos pārkāpumus, Komisija izsaka sabiedrībai brīdinājumu vai uzliek šā likuma 87.pantā paredzēto soda naudu un nosaka termiņu, kādā sabiedrībai jānovērš konstatētais pārkāpums. Pēc attiecīgā termiņa beigām sabiedrības pienākums ir iesniegt Komisijai ziņojumu par veiktajiem pasākumiem un to rezultātiem.

(3) Ja sabiedrība noteiktajā termiņā nav novērsusi Komisijas konstatētos pārkāpumus, Komisija lemj par sabiedrībai izsniegtās licences anulēšanu.

(4) Lēmumu par licences anulēšanu, sabiedrības brīdināšanu vai soda naudas uzlikšanu un pārkāpumu novēršanas termiņa noteikšanu Komisija rakstveidā paziņo sabiedrībai triju dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas.

 

(5) Par licences anulēšanu tādai Latvijā licencētai sabiedrībai, kuras filiāle darbojas dalībvalstī vai kura sniedz pārvaldes pakalpojumus dalībvalstī bez filiāles atvēršanas, Komisija nekavējoties informē attiecīgās dalībvalsts uzraudzības institūciju.

(6) Komisijas īsteno sabiedrības uzraudzību līdz brīdim, kad sabiedrība pilnībā ir nokārtojusi saistības pret fonda ieguldītājiem un citiem tās klientiem.

     

(5) Par licences anulēšanu tādai Latvijā licencētai sabiedrībai, kuras filiāle darbojas dalībvalstī vai kura sniedz pārvaldes pakalpojumus dalībvalstī bez filiāles atvēršanas, Komisija nekavējoties informē attiecīgās dalībvalsts uzraudzības institūciju.

(6) Komisijas īsteno sabiedrības uzraudzību līdz brīdim, kad sabiedrība pilnībā ir nokārtojusi saistības pret fonda ieguldītājiem un citiem tās klientiem.

 

85.pants. Tādas Latvijā licencētas sabiedrības uzraudzība, kura sniedz pārvaldes pakalpojumus dalībvalstī

(1) Komisija informē attiecīgās dalībvalsts uzraudzības institūciju pirms iekšējās pārbaudes veikšanas tādas Latvijā licencētas sabiedrības filiālē, kura šīs dalībvalsts teritorijā sniedz pārvaldes pakalpojumus.

(2) Dalībvalsts uzraudzības institūcija pēc savas iniciatīvas vai Komisijas lūguma ir tiesīga veikt iekšējo pārbaudi Latvijā licencētas sabiedrības filiālē, kura darbojas attiecīgās dalībvalsts teritorijā.

     

85.pants. Tādas Latvijā licencētas sabiedrības uzraudzība, kura sniedz pārvaldes pakalpojumus dalībvalstī

(1) Komisija informē attiecīgās dalībvalsts uzraudzības institūciju pirms iekšējās pārbaudes veikšanas tādas Latvijā licencētas sabiedrības filiālē, kura šīs dalībvalsts teritorijā sniedz pārvaldes pakalpojumus.

(2) Dalībvalsts uzraudzības institūcija pēc savas iniciatīvas vai Komisijas lūguma ir tiesīga veikt iekšējo pārbaudi Latvijā licencētas sabiedrības filiālē, kura darbojas attiecīgās dalībvalsts teritorijā.

 

86.pants. Tādas dalībvalstī licencētas sabiedrības uzraudzība, kura sniedz pārvaldes pakalpojumus Latvijā

(1) Ja Komisija konstatē, ka dalībvalstī licencēta sabiedrība, kas atbilstoši šā likuma noteikumiem ir atvērusi filiāli vai uzsākusi pārvaldes pakalpojumu sniegšanu Latvijā, neievēro vai pārkāpj šo likumu un saskaņā ar to izdotos normatīvos aktus, Komisija pieprasa attiecīgajai sabiedrībai novērst konstatētos pārkāpumus.

(2) Ja šā panta pirmajā daļā minētajā gadījumā dalībvalstī licencētā sabiedrība nepilda Komisijas norādījumus, Komisija informē sabiedrības izcelsmes valsts uzraudzības institūciju par konstatētajiem pārkāpumiem un lūdz veikt nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka attiecīgā sabiedrība novērš konstatētos pārkāpumus, kā arī lūdz informēt Komisiju par sabiedrības izcelsmes valsts uzraudzības institūcijas veiktajiem pasākumiem.

(3) Ja, neskatoties uz šā panta pirmajā un otrajā daļā noteiktajiem pasākumiem, dalībvalstī licencētā sabiedrība turpina pārkāpt šo likumu un saskaņā ar to izdotos normatīvos aktus, Komisija pēc sabiedrības izcelsmes valsts uzraudzības institūcijas informēšanas var veikt šajā likumā paredzētos pasākumus uzraudzības nodrošināšanai, lai novērstu attiecīgās sabiedrības turpmākos pārkāpumus, vai piemērot šajā likumā paredzētos sodus. Komisijai ir tiesības aizliegt attiecīgajai sabiedrībai turpmāk veikt Latvijā jebkādu darbību. Šādas tiesības Komisijai ir arī tad, ja sabiedrības izcelsmes valsts uzraudzības institūcija objektīvu apsvērumu dēļ nevar veikt šā panta otrajā daļā minētos pasākumus vai šos pasākumus nav iespējams īstenot Latvijā.

     

86.pants. Tādas dalībvalstī licencētas sabiedrības uzraudzība, kura sniedz pārvaldes pakalpojumus Latvijā

(1) Ja Komisija konstatē, ka dalībvalstī licencēta sabiedrība, kas atbilstoši šā likuma noteikumiem ir atvērusi filiāli vai uzsākusi pārvaldes pakalpojumu sniegšanu Latvijā, neievēro vai pārkāpj šo likumu un saskaņā ar to izdotos normatīvos aktus, Komisija pieprasa attiecīgajai sabiedrībai novērst konstatētos pārkāpumus.

(2) Ja šā panta pirmajā daļā minētajā gadījumā dalībvalstī licencētā sabiedrība nepilda Komisijas norādījumus, Komisija informē sabiedrības izcelsmes valsts uzraudzības institūciju par konstatētajiem pārkāpumiem un lūdz veikt nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka attiecīgā sabiedrība novērš konstatētos pārkāpumus, kā arī lūdz informēt Komisiju par sabiedrības izcelsmes valsts uzraudzības institūcijas veiktajiem pasākumiem.

(3) Ja, neskatoties uz šā panta pirmajā un otrajā daļā noteiktajiem pasākumiem, dalībvalstī licencētā sabiedrība turpina pārkāpt šo likumu un saskaņā ar to izdotos normatīvos aktus, Komisija pēc sabiedrības izcelsmes valsts uzraudzības institūcijas informēšanas var veikt šajā likumā paredzētos pasākumus uzraudzības nodrošināšanai, lai novērstu attiecīgās sabiedrības turpmākos pārkāpumus, vai piemērot šajā likumā paredzētos sodus. Komisijai ir tiesības aizliegt attiecīgajai sabiedrībai turpmāk veikt Latvijā jebkādu darbību. Šādas tiesības Komisijai ir arī tad, ja sabiedrības izcelsmes valsts uzraudzības institūcija objektīvu apsvērumu dēļ nevar veikt šā panta otrajā daļā minētos pasākumus vai šos pasākumus nav iespējams īstenot Latvijā.

 

(4) Šā panta pirmajā, otrajā un trešajā daļā noteiktās prasības neliedz Komisijai veikt pasākumus, lai novērstu pārkāpumus, kuri ir pretrunā ar Latvijā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kas aizsargā sabiedriskās likumīgās intereses, piemēram, Komisija ir tiesīga aizliegt attiecīgajai sabiedrībai turpināt pārvaldes pakalpojumu sniegšanu Latvijā līdz pārkāpumu novēršanai.

42

Juridiskais birojs

Sadalīt 86.panta ceturto daļu divos teikumus, liekot aiz vārda “intereses” punktu, un aizstājot vārdu “piemēram” ar vārdiem “Šo pasākumu ietvaros”.

Atbalstīt

(4) Šā panta pirmajā, otrajā un trešajā daļā noteiktās prasības neliedz Komisijai veikt pasākumus, lai novērstu pārkāpumus, kuri ir pretrunā ar Latvijā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kas aizsargā sabiedriskās likumīgās intereses. Šo pasākumu ietvaros Komisija ir tiesīga aizliegt attiecīgajai sabiedrībai turpināt pārvaldes pakalpojumu sniegšanu Latvijā līdz pārkāpumu novēršanai.

 

(5) Ja Komisija izmanto šā panta otrajā, trešajā un ceturtajā daļā noteiktās tiesības un veic pasākumus, kuri paredz dalībvalstī licencētai sabiedrībai piemērot sodu vai ierobežot sabiedrības darbību Latvijā, Komisija pienācīgi pamato šādu pasākumu nepieciešamību un nekavējoties informē par tiem attiecīgo sabiedrību. Sabiedrībai Komisijas pieņemtos lēmumus ir tiesības pārsūdzēt Latvijā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

(6) Ārkārtas gadījumos Komisijai ir tiesības, neņemot vērā šā panta pirmajā, otrajā un trešajā daļā noteikto kārtību, nekavējoties veikt piesardzības pasākumus pret sabiedrību, lai aizsargātu ieguldītāju un citu pārvaldes pakalpojumu saņēmēju intereses. Par šādu pasākumu veikšanu Komisija nekavējoties informē Eiropas Komisiju un sabiedrības izcelsmes valsts uzraudzības institūciju.

     

(5) Ja Komisija izmanto šā panta otrajā, trešajā un ceturtajā daļā noteiktās tiesības un veic pasākumus, kuri paredz dalībvalstī licencētai sabiedrībai piemērot sodu vai ierobežot sabiedrības darbību Latvijā, Komisija pienācīgi pamato šādu pasākumu nepieciešamību un nekavējoties informē par tiem attiecīgo sabiedrību. Sabiedrībai Komisijas pieņemtos lēmumus ir tiesības pārsūdzēt Latvijā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

(6) Ārkārtas gadījumos Komisijai ir tiesības, neņemot vērā šā panta pirmajā, otrajā un trešajā daļā noteikto kārtību, nekavējoties veikt piesardzības pasākumus pret sabiedrību, lai aizsargātu ieguldītāju un citu pārvaldes pakalpojumu saņēmēju intereses. Par šādu pasākumu veikšanu Komisija nekavējoties informē Eiropas Komisiju un sabiedrības izcelsmes valsts uzraudzības institūciju.

 

87.pants. Atbildība

(1) Komisijai ir tiesības uzlikt sabiedrībai un turētājbankai soda naudu līdz 400 minimālajām mēnešalgām par šādiem pārkāpumiem:

1) par šajā likumā un uz tā pamata izdotajos Komisijas noteikumos paredzēto dokumentu un ziņu, kā arī iesniegtajos dokumentos un ziņās izdarīto grozījumu neiesniegšanu Komisijai noteiktajos termiņos;

2) par nepatiesu ziņu iesniegšanu Komisijai vai šādu ziņu publisku izplatīšanu;

3) par rīcību, ar kuru pārkāpti šā likuma noteikumi attiecībā uz ziņu publicēšanu;

4) par fonda mantas iegrāmatošanas un glabāšanas noteikumu pārkāpšanu;

5) par ieguldījumu apliecību emisijas, atpakaļpirkšanas un atpakaļpieņemšanas noteikumu pārkāpšanu;

6) par fonda prospektā neparedzētu maksājumu veikšanu no fonda mantas;

7) par sabiedrības vai fonda likvidācijas kārtības pārkāpšanu;

8) par neziņošanu, ja konstatēti šā likuma, fonda prospekta vai fonda pārvaldes nolikuma noteikumu pārkāpumi;

9) par to, ka nav nodrošināta šajā likumā noteiktā iespēja iepazīties ar fonda prospektu, fonda pārvaldes nolikumu un gada un pusgada pārskatiem;

10) par ieguldījumu ierobežojumu pārsniegšanu, izņemot gadījumus, kuros pārsniegšana ir pieļaujama saskaņā ar šo likumu.

(2) Soda naudas samaksa neatbrīvo no citas likumā noteiktās atbildības.

X nodaļa. Informācijas apmaiņa

88.pants. Komisijas sadarbība ar dalībvalstu un citu valstu uzraudzības institūcijām

(1) Komisija ir atbildīga par sadarbību ar dalībvalstu uzraudzības institūcijām, lai nodrošinātu pārvaldes pakalpojumu sniegšanas uzraudzību visā dalībvalstu teritorijā.

(2) Komisija, pamatojoties uz attiecīgu motivētu pieprasījumu, sniedz dalībvalstu uzraudzības institūcijām informāciju par Latvijā licencētajām sabiedrībām, kuras sniedz pārvaldes pakalpojumus attiecīgās dalībvalsts teritorijā vai kurām ir ciešas attiecības ar kādu dalībvalstī licencētu vai licencējamu sabiedrību, tās padomes vai valdes locekli, vai īpašnieku.

(3) Komisija nekavējoties informē attiecīgās dalībvalsts uzraudzības institūciju par jebkādām sankcijām vai darbības ierobežojumiem, ko Komisija piemērojusi tādai Latvijā licencētai sabiedrībai, kura sniedz pārvaldes pakalpojumus attiecīgajā dalībvalstī.

(4) Lai pildītu uzraudzības funkcijas, Komisija, noslēdzot sadarbības līgumu, drīkst apmainīties ar informāciju ar citu valstu uzraudzības institūcijām, ja tiek ievēroti šā likuma 89.panta noteikumi.

89.pants. Ierobežotas pieejamības informācija

(1) Informāciju, ko Komisija ir saņēmusi no dalībvalsts vai ārvalsts uzraudzības institūcijas uzraudzības funkciju veikšanai, uzskata par ierobežotas pieejamības informāciju.

(2) Šā panta pirmajā daļā noteikto informāciju drīkst izpaust trešajām personām, kurām tā nepieciešama likumā noteikto funkciju veikšanai, tikai ar attiecīgās dalībvalsts vai ārvalsts uzraudzības institūcijas iepriekšēju rakstveida piekrišanu un tikai tādiem mērķiem, kādiem attiecīgā uzraudzības institūcija piekritusi izpaust šo informāciju.

(3) Ierobežotas pieejamības informāciju, kuru Komisija ir saņēmusi no dalībvalsts vai ārvalsts uzraudzības institūcijas, tā ir tiesīga izmantot šādos gadījumos:

1) lai pārbaudītu informāciju, ko sabiedrība sniegusi, lai saņemtu licenci;

2) lai pārliecinātos par turētājbankas vai sabiedrības darbības atbilstību normatīvo aktu prasībām;

3) lai piemērotu šajā likumā noteiktās sankcijas;

4) tiesvedības procesā, kurā tiek apstrīdēti Komisijas izdotie administratīvie akti vai faktiskā rīcība.

(4) Šā panta otrajā un trešajā daļā noteiktie ierobežojumi neliedz Komisijai sniegt ierobežotas pieejamības informāciju:

1) institūcijām, kuras ir atbildīgas par kredītiestāžu, sabiedrību, atvērto ieguldījumu fondu vai tiem pielīdzināmu kopējo ieguldījumu uzņēmumu, apdrošināšanas sabiedrību, citu finanšu iestāžu un finanšu tirgus valstisko uzraudzību;

2) personām, kuras ir atbildīgas par sabiedrības, atvērto ieguldījumu fondu vai tiem pielīdzināmu kopējo ieguldījumu uzņēmumu, vai personu, kuras ir iesaistītas pārvaldes pakalpojumu sniegšanā, likvidācijas vai maksātnespējas procedūru;

3) personām, kuras saskaņā ar uzraudzības institūcijas pilnvarojumu veic likumā noteikto sabiedrību, atvērto ieguldījumu fondu vai tiem pielīdzināmu kopējo ieguldījumu uzņēmumu, kredītiestāžu, apdrošināšanas sabiedrību un citu finanšu iestāžu iekšējo pārbaudi vai revīziju;

4) iestādēm, kuras pārvalda ieguldītāju un noguldītāju kompensācijas shēmas, ja šāda informācija attiecīgajām iestādēm nepieciešama to funkciju veikšanai.

(5) Šā panta noteikumi neaizliedz Komisijai sniegt ierobežotas pieejamības informāciju Latvijas Bankai vai dalībvalstu centrālajām bankām, vai citām institūcijām, kas ir atbildīgas par maksājumu sistēmas pārraudzīšanu, ja šāda informācija minētajām institūcijām nepieciešama likumā noteikto funkciju veikšanai.

(6) Šā panta noteikumi neaizliedz Komisijai sniegt ierobežotas pieejamības informāciju regulētā tirgus organizētājam, Latvijas Centrālajam depozitārijam vai iestādēm, kas dalībvalstī nodrošina klīringu un norēķinus par darījumiem ar finanšu instrumentiem, ja Komisija uzskata, ka šādas informācijas sniegšana ir nepieciešama, lai nodrošinātu minēto iestāžu atbilstošu rīcību, ja norēķinu vai klīringa sistēmas dalībnieki nepilda savas saistības vai ir pamats uzskatīt, ka tie nepildīs savas saistības.

90.pants. Komisijas sadarbība ar Eiropas Komisiju

(1) Komisija informē Eiropas Komisiju par:

1) licences izsniegšanu pārvaldes pakalpojumu sniegšanai tādai sabiedrībai, kura ir ārvalstī reģistrētas sabiedrības meitas sabiedrība;

2) gadījumiem, kad pēc būtiskas līdzdalības iegūšanas Latvijā licencēta sabiedrība kļūst par ārvalstī reģistrētas sabiedrības meitas sabiedrību.

(2) Šā panta pirmās daļas 1.punktā noteiktajos gadījumos Komisija nosūta Eiropas Komisijai arī informāciju par tā koncerna struktūru, kurā ietilpst sabiedrība.

(3) Komisija informē Eiropas Komisiju par vispārīga rakstura grūtībām, ar kādām, sniedzot pārvaldes pakalpojumus vai uzsākot pārvaldes pakalpojumu sniegšanu ārvalstīs, saskaras sabiedrības, kuras Komisijā saņēmušas licenci pārvaldes pakalpojumu sniegšanai.

(4) Komisija informē Eiropas Komisiju par darbībām, kuras veiktas atbilstoši šā likuma 60.panta trešajai daļai un 86.pantam un pēc kurām dalībvalstī licencētai sabiedrībai ir atteikts uzsākt pakalpojumu sniegšanu vai aizliegts turpmāk sniegt pārvaldes pakalpojumus Latvijā."

     

87.pants. Atbildība

(1) Komisijai ir tiesības uzlikt sabiedrībai un turētājbankai soda naudu līdz 400 minimālajām mēnešalgām par šādiem pārkāpumiem:

1) par šajā likumā un uz tā pamata izdotajos Komisijas noteikumos paredzēto dokumentu un ziņu, kā arī iesniegtajos dokumentos un ziņās izdarīto grozījumu neiesniegšanu Komisijai noteiktajos termiņos;

2) par nepatiesu ziņu iesniegšanu Komisijai vai šādu ziņu publisku izplatīšanu;

3) par rīcību, ar kuru pārkāpti šā likuma noteikumi attiecībā uz ziņu publicēšanu;

4) par fonda mantas iegrāmatošanas un glabāšanas noteikumu pārkāpšanu;

5) par ieguldījumu apliecību emisijas, atpakaļpirkšanas un atpakaļpieņemšanas noteikumu pārkāpšanu;

6) par fonda prospektā neparedzētu maksājumu veikšanu no fonda mantas;

7) par sabiedrības vai fonda likvidācijas kārtības pārkāpšanu;

8) par neziņošanu, ja konstatēti šā likuma, fonda prospekta vai fonda pārvaldes nolikuma noteikumu pārkāpumi;

9) par to, ka nav nodrošināta šajā likumā noteiktā iespēja iepazīties ar fonda prospektu, fonda pārvaldes nolikumu un gada un pusgada pārskatiem;

10) par ieguldījumu ierobežojumu pārsniegšanu, izņemot gadījumus, kuros pārsniegšana ir pieļaujama saskaņā ar šo likumu.

(2) Soda naudas samaksa neatbrīvo no citas likumā noteiktās atbildības.

X nodaļa. Informācijas apmaiņa

88.pants. Komisijas sadarbība ar dalībvalstu un citu valstu uzraudzības institūcijām

(1) Komisija ir atbildīga par sadarbību ar dalībvalstu uzraudzības institūcijām, lai nodrošinātu pārvaldes pakalpojumu sniegšanas uzraudzību visā dalībvalstu teritorijā.

(2) Komisija, pamatojoties uz attiecīgu motivētu pieprasījumu, sniedz dalībvalstu uzraudzības institūcijām informāciju par Latvijā licencētajām sabiedrībām, kuras sniedz pārvaldes pakalpojumus attiecīgās dalībvalsts teritorijā vai kurām ir ciešas attiecības ar kādu dalībvalstī licencētu vai licencējamu sabiedrību, tās padomes vai valdes locekli, vai īpašnieku.

(3) Komisija nekavējoties informē attiecīgās dalībvalsts uzraudzības institūciju par jebkādām sankcijām vai darbības ierobežojumiem, ko Komisija piemērojusi tādai Latvijā licencētai sabiedrībai, kura sniedz pārvaldes pakalpojumus attiecīgajā dalībvalstī.

(4) Lai pildītu uzraudzības funkcijas, Komisija, noslēdzot sadarbības līgumu, drīkst apmainīties ar informāciju ar citu valstu uzraudzības institūcijām, ja tiek ievēroti šā likuma 89.panta noteikumi.

89.pants. Ierobežotas pieejamības informācija

(1) Informāciju, ko Komisija ir saņēmusi no dalībvalsts vai ārvalsts uzraudzības institūcijas uzraudzības funkciju veikšanai, uzskata par ierobežotas pieejamības informāciju.

(2) Šā panta pirmajā daļā noteikto informāciju drīkst izpaust trešajām personām, kurām tā nepieciešama likumā noteikto funkciju veikšanai, tikai ar attiecīgās dalībvalsts vai ārvalsts uzraudzības institūcijas iepriekšēju rakstveida piekrišanu un tikai tādiem mērķiem, kādiem attiecīgā uzraudzības institūcija piekritusi izpaust šo informāciju.

(3) Ierobežotas pieejamības informāciju, kuru Komisija ir saņēmusi no dalībvalsts vai ārvalsts uzraudzības institūcijas, tā ir tiesīga izmantot šādos gadījumos:

1) lai pārbaudītu informāciju, ko sabiedrība sniegusi, lai saņemtu licenci;

2) lai pārliecinātos par turētājbankas vai sabiedrības darbības atbilstību normatīvo aktu prasībām;

3) lai piemērotu šajā likumā noteiktās sankcijas;

4) tiesvedības procesā, kurā tiek apstrīdēti Komisijas izdotie administratīvie akti vai faktiskā rīcība.

(4) Šā panta otrajā un trešajā daļā noteiktie ierobežojumi neliedz Komisijai sniegt ierobežotas pieejamības informāciju:

1) institūcijām, kuras ir atbildīgas par kredītiestāžu, sabiedrību, atvērto ieguldījumu fondu vai tiem pielīdzināmu kopējo ieguldījumu uzņēmumu, apdrošināšanas sabiedrību, citu finanšu iestāžu un finanšu tirgus valstisko uzraudzību;

2) personām, kuras ir atbildīgas par sabiedrības, atvērto ieguldījumu fondu vai tiem pielīdzināmu kopējo ieguldījumu uzņēmumu, vai personu, kuras ir iesaistītas pārvaldes pakalpojumu sniegšanā, likvidācijas vai maksātnespējas procedūru;

3) personām, kuras saskaņā ar uzraudzības institūcijas pilnvarojumu veic likumā noteikto sabiedrību, atvērto ieguldījumu fondu vai tiem pielīdzināmu kopējo ieguldījumu uzņēmumu, kredītiestāžu, apdrošināšanas sabiedrību un citu finanšu iestāžu iekšējo pārbaudi vai revīziju;

4) iestādēm, kuras pārvalda ieguldītāju un noguldītāju kompensācijas shēmas, ja šāda informācija attiecīgajām iestādēm nepieciešama to funkciju veikšanai.

(5) Šā panta noteikumi neaizliedz Komisijai sniegt ierobežotas pieejamības informāciju Latvijas Bankai vai dalībvalstu centrālajām bankām, vai citām institūcijām, kas ir atbildīgas par maksājumu sistēmas pārraudzīšanu, ja šāda informācija minētajām institūcijām nepieciešama likumā noteikto funkciju veikšanai.

(6) Šā panta noteikumi neaizliedz Komisijai sniegt ierobežotas pieejamības informāciju regulētā tirgus organizētājam, Latvijas Centrālajam depozitārijam vai iestādēm, kas dalībvalstī nodrošina klīringu un norēķinus par darījumiem ar finanšu instrumentiem, ja Komisija uzskata, ka šādas informācijas sniegšana ir nepieciešama, lai nodrošinātu minēto iestāžu atbilstošu rīcību, ja norēķinu vai klīringa sistēmas dalībnieki nepilda savas saistības vai ir pamats uzskatīt, ka tie nepildīs savas saistības.

90.pants. Komisijas sadarbība ar Eiropas Komisiju

(1) Komisija informē Eiropas Komisiju par:

1) licences izsniegšanu pārvaldes pakalpojumu sniegšanai tādai sabiedrībai, kura ir ārvalstī reģistrētas sabiedrības meitas sabiedrība;

2) gadījumiem, kad pēc būtiskas līdzdalības iegūšanas Latvijā licencēta sabiedrība kļūst par ārvalstī reģistrētas sabiedrības meitas sabiedrību.

(2) Šā panta pirmās daļas 1.punktā noteiktajos gadījumos Komisija nosūta Eiropas Komisijai arī informāciju par tā koncerna struktūru, kurā ietilpst sabiedrība.

(3) Komisija informē Eiropas Komisiju par vispārīga rakstura grūtībām, ar kādām, sniedzot pārvaldes pakalpojumus vai uzsākot pārvaldes pakalpojumu sniegšanu ārvalstīs, saskaras sabiedrības, kuras Komisijā saņēmušas licenci pārvaldes pakalpojumu sniegšanai.

(4) Komisija informē Eiropas Komisiju par darbībām, kuras veiktas atbilstoši šā likuma 60.panta trešajai daļai un 86.pantam un pēc kurām dalībvalstī licencētai sabiedrībai ir atteikts uzsākt pakalpojumu sniegšanu vai aizliegts turpmāk sniegt pārvaldes pakalpojumus Latvijā."

Pārejas noteikumi

18. Papildināt pārejas noteikumus ar 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23. un 24.punktu šādā redakcijā:

"17. Ieguldījumu sabiedrības, kuras saņēmušas licenci ieguldījumu sabiedrības darbībai līdz 2004.gada 1.maijam, pārreģistrē licenci Komisijā līdz 2004.gada 31.decembrim. Pārreģistrācijas iesniegumā norāda, kādus pārvaldes pakalpojumus sabiedrība vēlas veikt. Iesniegumam pievieno šā likuma 10.panta piektajā daļā noteiktos dokumentus vai grozījumus tajos, ja šādi dokumenti jau ir iesniegti Komisijai saskaņā ar citiem normatīvajiem aktiem un grozījumus nepieciešams izdarīt, ņemot vērā sabiedrības plānoto turpmāko darbību. Veicot licences pārreģistrāciju šajā punktā minētajā gadījumā, valsts nodeva nav jāmaksā.

43

Juridiskais birojs

Aizstāt pārejas noteikumu 17.punktā skaitļus un vārdus “līdz 2004.gada 1.maijam” ar skaitļiem un vārdiem “līdz 2004.gada 30.aprīlim (ieskaitot)”.

Atbalstīt

22. Papildināt pārejas noteikumus ar 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23. un 24.punktu šādā redakcijā:

"17. Ieguldījumu sabiedrības, kuras saņēmušas licenci ieguldījumu sabiedrības darbībai līdz 2004.gada 30.aprīlim (ieskaitot), pārreģistrē licenci Komisijā līdz 2004.gada 31.decembrim. Pārreģistrācijas iesniegumā norāda, kādus pārvaldes pakalpojumus sabiedrība vēlas veikt. Iesniegumam pievieno šā likuma 10.panta piektajā daļā noteiktos dokumentus vai grozījumus tajos, ja šādi dokumenti jau ir iesniegti Komisijai saskaņā ar citiem normatīvajiem aktiem un grozījumus nepieciešams izdarīt, ņemot vērā sabiedrības plānoto turpmāko darbību. Veicot licences pārreģistrāciju šajā punktā minētajā gadījumā, valsts nodeva nav jāmaksā.

 

18. Ja ieguldījumu sabiedrība, kura pārvalda privāto pensiju fondu izveidoto pensiju plānu līdzekļus, vēlas turpināt minēto līdzekļu pārvaldi pēc 2004.gada 1.maija, tā, iesniedzot dokumentus licences pārreģistrācijai, kā vienu no pārvaldes pakalpojumiem norāda ieguldītāju finanšu instrumentu individuālo pārvaldīšanu.

19. Ja ieguldījumu sabiedrība, kura pārvalda valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļus, vēlas turpināt minēto līdzekļu pārvaldi pēc 2004.gada 1.maija, tā līdz 2004.gada 31.decembrim veic nepieciešamos pasākumus, lai sabiedrība un tās darbība atbilstu šā likuma un Valsts fondēto pensiju likuma prasībām.

44

Juridiskais birojs

Aizstāt pārejas noteikumu 18. un 19.punktā skaitļu un vārdus “pēc 2004.gada 1.maija” ar skaitļiem un vārdiem “pēc 2004.gada 30.aprīļa”.

Atbalstīt

18. Ja ieguldījumu sabiedrība, kura pārvalda privāto pensiju fondu izveidoto pensiju plānu līdzekļus, vēlas turpināt minēto līdzekļu pārvaldi pēc 2004.gada 30.aprīļa, tā, iesniedzot dokumentus licences pārreģistrācijai, kā vienu no pārvaldes pakalpojumiem norāda ieguldītāju finanšu instrumentu individuālo pārvaldīšanu.

19. Ja ieguldījumu sabiedrība, kura pārvalda valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļus, vēlas turpināt minēto līdzekļu pārvaldi pēc 2004.gada 30.aprīļa, tā līdz 2004.gada 31.decembrim veic nepieciešamos pasākumus, lai sabiedrība un tās darbība atbilstu šā likuma un Valsts fondēto pensiju likuma prasībām.

 

20. Ieguldījumu sabiedrības, kuras uzsākušas atvērto ieguldījumu fondu pārvaldi līdz 2004.gada 1.maijam, līdz 2004.gada 31.decembrim sagatavo un iesniedz Komisijai to pārvaldē esošo atvērto ieguldījumu fondu prospektu saīsināto versiju. Ieguldījumu sabiedrības var piedāvāt fonda prospekta saīsināto versiju fonda ieguldītājiem, ja Komisija 20 dienu laikā no šā dokumenta saņemšanas nav cēlusi iebildumus par tā atbilstību šā likuma prasībām.

21. Ieguldījumu sabiedrības, kuras ir uzsākušas ieguldījumu fondu pārvaldi līdz 2004.gada 1.maijam un pēc minētā datuma plāno izdarīt grozījumus to pārvaldē esoša fonda prospektā, jo mainījusies prospektā sniegtā informācija, izstrādā un iesniedz Komisijai prospekta jauno redakciju, kas sagatavota atbilstoši šā likuma 57.panta nosacījumiem attiecībā uz ieguldījumu fonda prospekta pilno versiju.

45

Juridiskais birojs

Aizstāt pārejas noteikumu 20. un 21.punktā skaitļus un vārdus “līdz 2004.gada 1.maijam” ar skaitļiem un vārdiem “līdz 2004.gada 30.aprīlim (ieskaitot)”.

Atbalstīt

20. Ieguldījumu sabiedrības, kuras uzsākušas atvērto ieguldījumu fondu pārvaldi līdz 2004.gada 30.aprīlim (ieskaitot), līdz 2004.gada 31.decembrim sagatavo un iesniedz Komisijai to pārvaldē esošo atvērto ieguldījumu fondu prospektu saīsināto versiju. Ieguldījumu sabiedrības var piedāvāt fonda prospekta saīsināto versiju fonda ieguldītājiem, ja Komisija 20 dienu laikā no šā dokumenta saņemšanas nav cēlusi iebildumus par tā atbilstību šā likuma prasībām.

21. Ieguldījumu sabiedrības, kuras ir uzsākušas ieguldījumu fondu pārvaldi līdz 2004.gada 30.aprīlim (ieskaitot) un pēc minētā datuma plāno izdarīt grozījumus to pārvaldē esoša fonda prospektā, jo mainījusies prospektā sniegtā informācija, izstrādā un iesniedz Komisijai prospekta jauno redakciju, kas sagatavota atbilstoši šā likuma 57.panta nosacījumiem attiecībā uz ieguldījumu fonda prospekta pilno versiju.

 

22. Līdz atbilstošu grozījumu spēkā stāšanās dienai vērtspapīru tirgu regulējošajos normatīvajos aktos ar šajā likumā lietoto terminu "ieguldījumu brokeru sabiedrība" saprot terminu "brokeru sabiedrība" un ar terminu "ieguldījumu pakalpojumi" – terminu "starpniekdarbība".

     

22. Līdz atbilstošu grozījumu spēkā stāšanās dienai vērtspapīru tirgu regulējošajos normatīvajos aktos ar šajā likumā lietoto terminu "ieguldījumu brokeru sabiedrība" saprot terminu "brokeru sabiedrība" un ar terminu "ieguldījumu pakalpojumi" – terminu "starpniekdarbība".

 

23. Komisija līdz 2004.gada 1.jūlijam izstrādā un apstiprina visus šajā likumā noteiktos iesniegumu un paziņojumu paraugus, publicē tos laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", kā arī ievieto Komisijas mājas lapā internetā. Līdz 2004.gada 1.jūlijam šajā likumā noteiktos iesniegumus un paziņojumus sagatavo atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas ir spēkā līdz 2004.gada 1.maijam.

46

Juridiskais birojs

Aizstāt pārejas noteikumu 23.punktā skaitļus un vārdus “2004.gada 1.jūlijam” ar skaitļiem un vārdiem “2004.gada 1.maijam” un izslēgt pārejas noteikumu 23.punkta otro teikumu.

Atbalstīt

23. Komisija līdz 2004.gada 1.maijam izstrādā un apstiprina visus šajā likumā noteiktos iesniegumu un paziņojumu paraugus, publicē tos laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", kā arī ievieto Komisijas mājas lapā internetā.

 

24. Gada pārskatu par 2004.gadu ieguldījumu sabiedrības (sabiedrības) sagatavo saskaņā ar likumu "Par uzņēmumu gada pārskatiem"."

     

24. Gada pārskatu par 2004.gadu ieguldījumu sabiedrības (sabiedrības) sagatavo saskaņā ar likumu "Par uzņēmumu gada pārskatiem"."

 

 

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

(Atsauce 2002.gada 24.oktobra likuma redakcijā, kas stājas spēkā no 28.11.2002.)

Likumā iekļautas normas, kas izriet no direktīvas 85/611/EEC un grozījumiem, kas izdarīti saskaņā ar direktīvām 88/220/EEC, 95/26/EC, 2000/64/EC un 2001/108/EC. 

19. Papildināt likumu ar informatīvu atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām šādā redakcijā:

"Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no direktīvām 95/26/EC, 2000/64/EC un 2001/107/EC."

47

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Izteikt likumprojekta 19.pantu šādā redakcijā:

"19. Likuma sadaļu "Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām" izteikt šādā redakcijā:

"Likumā iekļautas normas, kas izriet no direktīvas 85/611/EEC un grozījumiem, kas izdarīti saskaņā ar direktīvām 88/220/EEC, 95/26/EC, 2000/64/EC, 2001/107/EC un 2001/108/EC."".

Atbalstīt

23. Likuma sadaļu "Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām" izteikt šādā redakcijā:

"Likumā iekļautas normas, kas izriet no direktīvas 85/611/EEC un grozījumiem, kas izdarīti saskaņā ar direktīvām 88/220/EEC, 95/26/EC, 2000/64/EC, 2001/107/EC un 2001/108/EC."

 

Likums stājas spēkā 2004.gada 1.maijā.

     

Likums stājas spēkā 2004.gada 1.maijā.