Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta

"Grozījumi likumā "Par privātajiem pensiju fondiem”" (Reģ.nr. 639) 2.lasījumam.

Spēkā esošā redakcija

1.lasījumā nobalsotā redakcija

N.p.k.

Iesniegtie priekšlikumi

Komisijas attieksme

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Izdarīt likumā "Par privātajiem pensiju fondiem" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 14.nr.; 1998, 2., 19.nr.; 1999, 13.nr.; 2000, 13.nr.; 2002, 22.nr.) šādus grozījumus:

     

Izdarīt likumā "Par privātajiem pensiju fondiem" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 14.nr.; 1998, 2., 19.nr.; 1999, 13.nr.; 2000, 13.nr.; 2002, 22.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Aizstāt visā likumā vārdu "finansu" ar vārdu "finanšu".

1

 

Juridiskais birojs

Izslēgt likumprojekta 1.pantu, līdzšinējo 2.pantu uzskatīt par 1.pantu.

Atbalstīt

 

12.pants. Garantijas pensiju plāna dalībniekiem

(1) Pensiju plāna dalībniekam bez jebkādiem papildu nosacījumiem ir tiesības uz visu viņa individuālajā kontā uzkrāto papildpensijas kapitālu.

(2) Pensiju plāna dalībnieka vai tā labā pensiju fondā iemaksātie naudas līdzekļi nekavējoties (ne vēlāk kā nākamajā darbdienā) ieskaitāmi pensiju plāna dalībnieka individuālajā kontā.

(3) Nekādā gadījumā individuālajā kontā uzkrātais papildpensijas kapitāls nevar kļūt par līdzekļu pārvaldītāja, līdzekļu turētāja vai darba devēja īpašumu.

 

2

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Papildināt likumprojektu ar jaunu pantu šādā redakcijā:

"Papildināt 12.pantu ar jaunu ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Pensiju plāna dalībniekam tiek nodrošināta iespēja turpināt dalību pensiju plānā, saņemt papildpensijas kapitālu un šajā likumā noteikto pensiju plāna dalībniekiem sniedzamo informāciju arī gadījumos, ja pēc dalības pensiju plānā uzsākšanas pensiju plāna dalībnieks pārceļas uz pastāvīgu dzīvi uz kādu no dalībvalstīm.""

Atbalstīt

1. Papildināt 12.pantu ar jaunu ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Pensiju plāna dalībniekam tiek nodrošināta iespēja turpināt dalību pensiju plānā, saņemt papildpensijas kapitālu un šajā likumā noteikto pensiju plāna dalībniekiem sniedzamo informāciju arī gadījumos, ja pēc dalības pensiju plānā uzsākšanas pensiju plāna dalībnieks pārceļas uz pastāvīgu dzīvi uz kādu no dalībvalstīm."

 

 

20.pants. Pensiju fonda līdzekļu pārvaldītājs

(1) Pensiju fondā uzkrātā pensiju kapitāla naudas līdzekļus un citus aktīvus, ieskaitot jaunos noguldījumus un no tiem saņemtos ienākumus, drīkst pārvaldīt tikai šādas komercsabiedrības:

4) ieguldījumu sabiedrība, kurai Finanšu un kapitāla tirgus komisija ir izsniegusi licenci ieguldījumu sabiedrības darbībai.

(6) Līdzekļu pārvaldītājam Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteiktajā kārtībā, kas saskaņota ar Latvijas Banku, ir jānogulda drošības nauda — ne mazāk par 50 000 latu, kas pēc tiesas sprieduma izlietojama pensiju fonda un pensiju plānu dalībnieku zaudējumu atlīdzināšanai, ja šie zaudējumi nodarīti līdzekļu pārvaldītāja vai tā darbinieku krāpšanas, zādzības vai nolaidības dēļ.

(7) Līdzekļu pārvaldītājam Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteiktajā kārtībā vienmēr jātur pašu aktīvi, kas nepieder pensiju fondam un ir ekvivalenti vismaz vienam procentam no visu to pensiju fondu aktīvu vērtības, kurus pārvalda attiecīgais līdzekļu pārvaldītājs. Tā šo aktīvu daļa, kura pārsniedz šā panta sestajā daļā norādīto summu, pārvaldītājam jātur valsts vērtspapīros vai naudas tirgus instrumentos, kas tiek kotēti Latvijā reģistrētu fondu biržu (regulētu tirgu) oficiālajos sarakstos, un tie kalpo kā papildu nodrošinājums pret iespējamiem zaudējumiem, ja šie zaudējumi nodarīti līdzekļu pārvaldītāja vai tā darbinieku krāpšanas, zādzības vai nolaidības dēļ.

2. 20.pantā:

izteikt pirmās daļas ievaddaļu šādā redakcijā:

"Pensiju fondā uzkrātā pensiju kapitāla naudas līdzekļus un citus aktīvus drīkst pārvaldīt tikai šādas komercsabiedrības:";

izteikt pirmās daļas 4.punktu šādā redakcijā:

"4) ieguldījumu pārvaldes sabiedrība, kura ir tiesīga sniegt pārvaldes pakalpojumus Latvijas Republikā (arī individuāli pārvaldīt ieguldītāju finanšu instrumentus).";

izslēgt sesto un septīto daļu.

     

2. 20.pantā:

izteikt pirmās daļas ievaddaļu šādā redakcijā:

"Pensiju fondā uzkrātā pensiju kapitāla naudas līdzekļus un citus aktīvus drīkst pārvaldīt tikai šādas komercsabiedrības:";

izteikt pirmās daļas 4.punktu šādā redakcijā:

"4) ieguldījumu pārvaldes sabiedrība, kura ir tiesīga sniegt pārvaldes pakalpojumus Latvijas Republikā (arī individuāli pārvaldīt ieguldītāju finanšu instrumentus).";

izslēgt sesto un septīto daļu.

 

 

 

23.pants. Pensiju kapitāla ieguldīšanas principi un noteikumi

(3) Pensiju plāna aktīvus drīkst ieguldīt:

1) Latvijas Republikas, Igaunijas Republikas, Lietuvas Republikas, Eiropas Savienības dalībvalstu un Eiropas ekonomiskās telpas (turpmāk — EET) valstu valsts un pašvaldību emitētajos vai garantētajos vērtspapīros vai naudas tirgus instrumentos;

3) tādu starptautisku finanšu institūciju emitētajos vai garantētajos vērtspapīros vai naudas tirgus instrumentos, kuru locekles ir viena vai vairākas Eiropas Savienības dalībvalstis vai EET valstis;

4) akcijās un citos kapitāla vērtspapīros, ja tie ir iekļauti Latvijas Republikā, Igaunijas Republikā, Lietuvas Republikā, Eiropas Savienības dalībvalstī vai EET valstī reģistrētas fondu biržas (regulēta tirgus) oficiālajā vai tam pielīdzināmā sarakstā (turpmāk — oficiālais saraksts), kā arī šīs daļas 2.punktā minētajās valstīs reģistrētas fondu biržas — Starptautiskās fondu biržas pilntiesīgas biedres (locekles) — oficiālajā sarakstā;

7) termiņnoguldījumos kredītiestādē, kura saņēmusi licenci kredītiestādes darbībai Latvijas Republikā, Igaunijas Republikā, Lietuvas Republikā, Eiropas Savienības dalībvalstī vai EET valstī un kurai ir tiesības sniegt finanšu pakalpojumus minētajās valstīs;

(8) Pensiju plāna aktīvus drīkst ieguldīt atvasinātos finanšu instrumentos, ja ir iespējama nepārtraukta, precīza un objektīva atvasināto finanšu instrumentu novērtēšana un attiecīgie ieguldījumi tiek veikti, lai nodrošinātos pret noteiktu pensiju plāna aktīvu vērtības svārstību risku, kas var rasties, mainoties attiecīgā aktīva cenai vai valūtas kursam, un ja atvasinātie finanšu instrumenti ir iekļauti šā panta trešās daļas 4.punktā minēto fondu biržu (regulētu tirgu) oficiālajā sarakstā vai ja finanšu instrumentā ietvertās saistības ir uzņēmusies kredītiestāde, kura saņēmusi attiecīgu licenci un kurai ir atļauts sniegt finanšu pakalpojumus Latvijas Republikā, Igaunijas Republikā, Lietuvas Republikā, Eiropas Savienības dalībvalstīs vai EET valstīs.

 

3

Juridiskais birojs

Papildināt likumprojektu ar jaunu 3.pantu šādā redakcijā:

“3. 23.pantā:

trešās daļas 1.punktā aizstāt vārdus “Latvijas Republikas, Igaunijas Republikas, Lietuvas Republikas, Eiropas Savienības dalībvalstu un Eiropas ekonomiskās telpas (turpmāk – EET) valstu” ar vārdiem “Latvijas, citu Eiropas Savienības dalībvalstu un Eiropas Ekonomikas zonas valstu (turpmāk – dalībvalsts);

trešās daļas 3.punktā aizstāt vārdus “Eiropas Savienības dalībvalstis vai EET valstis” ar vārdu “dalībvalstis”;

trešās daļas 4. un 7.punktā aizstāt vārdus “Latvijas Republikā, Igaunijas Republikā, Lietuvas Republikā, Eiropas Savienības dalībvalstī vai EET valstī” ar vārdu “dalībvalstī”;

astotajā daļā aizstāt vārdus “Latvijas Republikā, Igaunijas Republikā, Lietuvas Republikā, Eiropas Savienības dalībvalstīs vai EET valstīs” ar vārdu “dalībvalstīs”.”

Atbalstīt

3. 23.pantā:

trešās daļas 1.punktā aizstāt vārdus “Latvijas Republikas, Igaunijas Republikas, Lietuvas Republikas, Eiropas Savienības dalībvalstu un Eiropas ekonomiskās telpas (turpmāk – EET) valstu” ar vārdiem “Latvijas, citu Eiropas Savienības dalībvalstu un Eiropas Ekonomikas zonas valstu (turpmāk – dalībvalsts);

trešās daļas 3.punktā aizstāt vārdus “Eiropas Savienības dalībvalstis vai EET valstis” ar vārdu “dalībvalstis”;

trešās daļas 4. un 7.punktā aizstāt vārdus “Latvijas Republikā, Igaunijas Republikā, Lietuvas Republikā, Eiropas Savienības dalībvalstī vai EET valstī” ar vārdu “dalībvalstī”;

astotajā daļā aizstāt vārdus “Latvijas Republikā, Igaunijas Republikā, Lietuvas Republikā, Eiropas Savienības dalībvalstīs vai EET valstīs” ar vārdu “dalībvalstīs”.

 

 

Pārejas noteikumi

1. Līdz 1998.gada 1.jūlijam pensiju fondu līdzekļu pārvaldīšanu var veikt tikai:

1) bankas, kurām ir Latvijas Bankas izsniegta licence un Vērtspapīru tirgus komisijas izsniegta licence starpniekdarbībai vērtspapīru tirgū un kurām Latvijas Banka atļāvusi piesaistīt fizisko personu noguldījumus;

2) dzīvības apdrošināšanas akciju sabiedrības, kurām ir Valsts apdrošināšanas uzraudzības inspekcijas izsniegta licence dzīvības apdrošināšanas operāciju veikšanai.

 2. Ieguldījumu sabiedrības var pārvaldīt pensiju fondu līdzekļus tikai pēc likuma par ieguldījumu sabiedrībām pieņemšanas un stāšanās spēkā.

Likums stājas spēkā vienlaikus ar likumu "Par ieguldījumu sabiedrībām".

 3. Pensiju fondi, kuru izveidotajos un licencētajos pensiju plānos paredzētie ieguldīšanas noteikumi neatbilst šim likumam, līdz 2002.gada 31.decembrim sagatavo un iesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai reģistrēšanai attiecīgus pensiju plāna grozījumus.

 4. Līdz 2003.gada 30.jūnijam pensiju fondi, ievērojot pensiju plānu dalībnieku intereses, veic visas nepieciešamās darbības, lai saskaņotu pensiju plānu aktīvu izvietojumu ar šajā likumā paredzētajiem ieguldījumu ierobežojumiem un pensiju plāna ieguldīšanas noteikumiem.

3. Papildināt pārejas noteikumus ar 5., 6. un 7.punktu šādā redakcijā:

"5. Ieguldījumu sabiedrības, kuras līdz 2004.gada 1.maijam ir uzsākušas privāto pensiju fondu izveidoto pensiju plānu līdzekļu pārvaldi, līdz 2004.gada 31.decembrim veic nepieciešamos pasākumus, lai tās atbilstu šajā likumā noteiktajām prasībām.

6. Finanšu un kapitāla tirgus komisija atļauj ieguldījumu sabiedrībai brīvi rīkoties ar drošības naudu un pašu aktīviem, kas tiek turēti kā nodrošinājums ieguldījumu sabiedrības darbinieku krāpšanas, zādzības vai nolaidības dēļ pensiju fondam un pensiju plānu dalībniekiem radušos zaudējumu segšanai, tikai pēc tam, kad ieguldījumu sabiedrība ir ievērojusi vienu no šādiem nosacījumiem:

1)  izpildījusi šā likuma pārejas noteikumu 5.punktā noteiktās prasības, un pensiju fonds, kura līdzekļus ieguldījumu sabiedrība pārvalda, ir piekritis veikt atbilstošus grozījumus līdzekļu pārvaldīšanas līgumā;

2) ieguldījumu sabiedrība ir pārtraukusi privātā pensiju fonda līdzekļu pārvaldi normatīvajos aktos par privāto pensiju fondu darbību noteiktajā kārtībā.

7. Finanšu un kapitāla tirgus komisija atļauj kredītiestādei, brokeru sabiedrībai vai apdrošināšanas akciju sabiedrībai brīvi rīkoties ar drošības naudu un pašu aktīviem, kas tiek turēti kā nodrošinājums minēto sabiedrību darbinieku krāpšanas, zādzības vai nolaidības dēļ pensiju fondam un pensiju plānu dalībniekiem radušos zaudējumu segšanai tikai pēc tam, kad pensiju fonds, kura līdzekļus minētās sabiedrības pārvalda, ir piekritis veikt atbilstošus grozījumus līdzekļu pārvaldīšanas līgumā."

4

Juridiskais birojs

Līdzšinējo 3.pantu uzskatīt par 4.pantu un aizstāt tajā skaitļus un vārdus “2004.gada 1.maijam” ar skaitļiem un vārdiem “2004.gada 30.aprīlim”.

Atbalstīt

4. Papildināt pārejas noteikumus ar 5., 6. un 7.punktu šādā redakcijā:

"5. Ieguldījumu sabiedrības, kuras līdz 2004.gada 30.aprīlim ir uzsākušas privāto pensiju fondu izveidoto pensiju plānu līdzekļu pārvaldi, līdz 2004.gada 31.decembrim veic nepieciešamos pasākumus, lai tās atbilstu šajā likumā noteiktajām prasībām.

6. Finanšu un kapitāla tirgus komisija atļauj ieguldījumu sabiedrībai brīvi rīkoties ar drošības naudu un pašu aktīviem, kas tiek turēti kā nodrošinājums ieguldījumu sabiedrības darbinieku krāpšanas, zādzības vai nolaidības dēļ pensiju fondam un pensiju plānu dalībniekiem radušos zaudējumu segšanai, tikai pēc tam, kad ieguldījumu sabiedrība ir ievērojusi vienu no šādiem nosacījumiem:

1)  izpildījusi šā likuma pārejas noteikumu 5.punktā noteiktās prasības, un pensiju fonds, kura līdzekļus ieguldījumu sabiedrība pārvalda, ir piekritis veikt atbilstošus grozījumus līdzekļu pārvaldīšanas līgumā;

2) ieguldījumu sabiedrība ir pārtraukusi privātā pensiju fonda līdzekļu pārvaldi normatīvajos aktos par privāto pensiju fondu darbību noteiktajā kārtībā.

7. Finanšu un kapitāla tirgus komisija atļauj kredītiestādei, brokeru sabiedrībai vai apdrošināšanas akciju sabiedrībai brīvi rīkoties ar drošības naudu un pašu aktīviem, kas tiek turēti kā nodrošinājums minēto sabiedrību darbinieku krāpšanas, zādzības vai nolaidības dēļ pensiju fondam un pensiju plānu dalībniekiem radušos zaudējumu segšanai tikai pēc tam, kad pensiju fonds, kura līdzekļus minētās sabiedrības pārvalda, ir piekritis veikt atbilstošus grozījumus līdzekļu pārvaldīšanas līgumā."

 

4. Papildināt likumu ar informatīvu atsauci uz Eiropas Savienības direktīvu šādā redakcijā:

"Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no direktīvas 2001/107/EC."

5

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Izteikt likumprojekta 4.pantu šādā redakcijā:

"4. Papildināt likumu ar informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvu šādā redakcijā:

"Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no direktīvas 98/49/EC un 2001/107/EC."".

Atbalstīt

5. Papildināt likumu ar informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvu šādā redakcijā:

"Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no direktīvas 98/49/EC un 2001/107/EC."

 

Likums stājas spēkā 2004.gada 1.maijā.

     

Likums stājas spēkā 2004.gada 1.maijā.