Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta

"Grozījumi Valsts fondēto pensiju likumā” (Reģ.nr. 638) 2.lasījumam.

Spēkā esošā redakcija

1.lasījumā nobalsotā redakcija

N.p.k.

Iesniegtie priekšlikumi

Komisijas attieksme

Komisijas atbalstītā redakcija

 

 

Izdarīt Valsts fondēto pensiju likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2000, 7.nr.; 2002, 24.nr.) šādus grozījumus:

     

Izdarīt Valsts fondēto pensiju likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2000, 7.nr.; 2002, 24.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt visā likumā vārdus "ieguldījumu sabiedrība" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "ieguldījumu pārvaldes sabiedrība" (attiecīgā locījumā).

     

1. Aizstāt visā likumā vārdus "ieguldījumu sabiedrība" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "ieguldījumu pārvaldes sabiedrība" (attiecīgā locījumā).

11.pants. Fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītājs un līdzekļu turētājs

(2) Fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītājs darījumus ar fondēto pensiju shēmas līdzekļiem veic ar līdzekļu turētāja starpniecību. Līdzekļu turētājs ir juridiskā persona, kuru Komisija licencējusi kredītiestādes darbībai un ar kuru fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītājs noslēdzis turētājbankas līgumu. Līdzekļu turētāja izvēli, kā arī turētājbankas līguma noslēgšanas un izpildes kārtību nosaka šis likums un attiecībā uz:

2) ieguldījumu sabiedrībām — likums “Par ieguldījumu sabiedrībām”.

(6) Katram fondēto pensiju shēmas dalībniekam ir tiesības Ministru kabineta noteiktajā kārtībā izvēlēties un mainīt sava uzkrātā fondētās pensijas kapitāla līdzekļu pārvaldītāju un ieguldījumu plānu, ja vienam līdzekļu pārvaldītājam ir divi vai vairāk ieguldījumu plāni. Fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītāja maiņa pieļaujama ne biežāk kā reizi gadā, bet viena un tā paša fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītāja ieguldījumu plānu maiņa — ne biežāk kā divas reizes gadā, kā arī papildus tad, ja:

1) Komisija anulē fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītājam izsniegto speciālo atļauju (licenci) ieguldījumu sabiedrības darbībai vai speciālo atļauju (licenci) shēmas līdzekļu pārvaldīšanai;

(7) Fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītājs Komisijas noteiktajā kārtībā, kas saskaņota ar Aģentūru, tur paša aktīvus vismaz viena procenta apmērā no visu to fondēto pensiju shēmas aktīvu vērtības, kurus pārvalda attiecīgais fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītājs, bet ne mazāk kā 50 000 latu, kurus nogulda kā drošības naudu Komisijas licencētā bankā. To aktīvu daļu, kas pārsniedz drošības naudas apmēru, fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītājs iegulda Latvijas valsts emitētos vai garantētos parāda vērtspapīros vai naudas tirgus instrumentos, Latvijā reģistrētas fondu biržas (regulēta tirgus) oficiālajā sarakstā iekļautos parāda vērtspapīros, bankas emitētās hipotekārajās ķīlu zīmēs, termiņnoguldījumos bankās un bankas emitētos noguldījuma sertifikātos.

(8) Šā panta septītajā daļā minētie fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītāja aktīvi ir nodrošinājums pret iespējamiem zaudējumiem, ja šie zaudējumi nodarīti fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītāja darbinieku izdarītas krāpšanas, zādzības, nolaidības vai cita noziedzīga nodarījuma rezultātā un pēc tiesas nolēmuma izlietojami minēto zaudējumu atlīdzināšanai. Fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītāja aktīvi tiek atbrīvoti no apgrūtinājuma, ja sešu mēnešu laikā pēc tam, kad Komisija ir anulējusi fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītājam izsniegto licenci, Aģentūra nav cēlusi prasību par zaudējumu atlīdzināšanu.

2. 11.pantā:

izteikt otrās daļas 2.punktu šādā redakcijā:

"2) ieguldījumu pārvaldes sabiedrībām – Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likums.";

izteikt sestās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

"1) Komisija anulē fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītājam izsniegto licenci pārvaldes pakalpojumu sniegšanai vai speciālo atļauju (licenci) shēmas līdzekļu pārvaldīšanai;";

izteikt septīto daļu šādā redakcijā:

"(7) Fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītājs izpilda un ievēro kapitāla pietiekamības prasības un citas Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā noteiktās prasības tādām ieguldījumu pārvaldes sabiedrībām, kuras individuāli pārvalda klientu finanšu instrumentus.";

izslēgt astoto daļu.

     

2. 11.pantā:

izteikt otrās daļas 2.punktu šādā redakcijā:

"2) ieguldījumu pārvaldes sabiedrībām – Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likums.";

izteikt sestās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

"1) Komisija anulē fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītājam izsniegto licenci pārvaldes pakalpojumu sniegšanai vai speciālo atļauju (licenci) shēmas līdzekļu pārvaldīšanai;";

izteikt septīto daļu šādā redakcijā:

"(7) Fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītājs izpilda un ievēro kapitāla pietiekamības prasības un citas Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā noteiktās prasības tādām ieguldījumu pārvaldes sabiedrībām, kuras individuāli pārvalda klientu finanšu instrumentus.";

izslēgt astoto daļu.

 

 

12.pants. Fondēto pensiju shēmas līdzekļu ieguldīšanas noteikumi

(1) Fondēto pensiju shēmas līdzekļus drīkst ieguldīt šādos finanšu instrumentos:

1) valsts un starptautisko finanšu institūciju emitētajos vai garantētajos vērtspapīros vai naudas tirgus instrumentos, ja šos vērtspapīrus vai naudas tirgus instrumentus ir emitējusi vai garantējusi:

a) Latvijas Republika, Igaunijas Republika vai Lietuvas Republika,

b) Eiropas Savienības vai Eiropas ekonomiskās telpas (turpmāk — EET) dalībvalsts,

c) Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dalībvalsts, kuras ilgtermiņa kredītreitings ārvalstu valūtā pēc starptautisko reitinga aģentūru vērtējuma datiem atbilst investīciju kategorijai (turpmāk — Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dalībvalsts),

d) starptautiska finanšu institūcija, kuras locekle ir viena vai vairākas Eiropas Savienības vai EET dalībvalstis;

2) pašvaldību emitētajos vai garantētajos vērtspapīros vai naudas tirgus instrumentos, ja:

a) šos vērtspapīrus vai naudas tirgus instrumentus ir emitējusi vai garantējusi Latvijas Republikas, Igaunijas Republikas, Lietuvas Republikas, Eiropas Savienības vai EET dalībvalsts vai Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dalībvalsts pašvaldība,

b) šie vērtspapīri vai naudas tirgus instrumenti atbilst šā panta pirmās daļas 3.punkta prasībām;

3) komercsabiedrību akcijās un citos kapitāla vērtspapīros (turpmāk — kapitāla vērtspapīri) vai komercsabiedrību parāda vērtspapīros, ja šie vērtspapīri:

a) ir iekļauti Latvijas Republikā, Igaunijas Republikā vai Lietuvas Republikā reģistrētas fondu biržas (regulēta tirgus) oficiālajā vai tam pielīdzināmā sarakstā (turpmāk — oficiālais saraksts),

b) ir iekļauti Eiropas Savienības vai EET dalībvalstī vai Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dalībvalstī reģistrētas tādas fondu biržas (regulēta tirgus) oficiālajā sarakstā, kura ir arī Starptautiskās fondu biržu federācijas pilntiesīga locekle,

c) nav iekļauti fondu biržu (regulētu tirgu) oficiālajos sarakstos, bet vērtspapīru emisijas noteikumos ir paredzēts, ka vērtspapīri šā panta pirmās daļas 3.punkta “a” un “b” apakšpunktā minēto fondu biržu (regulētu tirgu) oficiālajos sarakstos tiks iekļauti gada laikā no dienas, kad sākta parakstīšanās uz šiem vērtspapīriem;

4) noguldījumos kredītiestādē, kura ir saņēmusi licenci kredītiestādes darbībai un kurai ir atļauts sniegt finanšu pakalpojumus Latvijas Republikā, Igaunijas Republikā, Lietuvas Republikā, Eiropas Savienības vai EET dalībvalstī;

5) ieguldījumu fondos, ja ieguldījumu fonds ir reģistrēts Latvijas Republikā, Igaunijas Republikā, Lietuvas Republikā, Eiropas Savienības vai EET dalībvalstī. Ieguldījumu fondu pārvaldošajai sabiedrībai ir pienākums pēc ieguldītāja pieprasījuma atpirkt attiecīgā ieguldījumu fonda daļas vai tām pielīdzināmus vērtspapīrus;

6) atvasinātos finanšu instrumentos, ja:

a) šie atvasinātie finanšu instrumenti ir iekļauti Eiropas Savienības vai EET dalībvalstī vai Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dalībvalstī reģistrētas tādas fondu biržas (regulēta tirgus) oficiālajā sarakstā, kura ir arī Starptautiskās fondu biržu federācijas pilntiesīga locekle, vai Latvijas Republikā, Igaunijas Republikā vai Lietuvas Republikā reģistrētas fondu biržas oficiālajā sarakstā,

b) atvasinātajā finanšu instrumentā ietvertās saistības ir uzņēmusies kredītiestāde, kura ir saņēmusi licenci kredītiestādes darbībai un kurai ir atļauts sniegt finanšu pakalpojumus Latvijas Republikā, Igaunijas Republikā, Lietuvas Republikā, Eiropas Savienības vai EET dalībvalstī.

 

1

Juridiskais birojs

Papildināt likumprojektu ar jaunu 3.pantu (attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju) šādā redakcijā:

“3. 12.panta pirmajā daļā:

izslēgt 1.punkta a) apakšpunktu;

izteikt 1.punkta b) apakšpunktu šādā redakcijā:

"b) Latvija, cita Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts;"

aizstāt 1.punkta d) apakšpunktā vārdus "Eiropas Savienības vai EET dalībvalstis" ar vārdiem "Eiropas Savienības dalībvalstis vai Eiropas Ekonomikas zonas valstis";

aizstāt 2.punktā a) apakšpunktā vārdus "Latvijas Republikas, Igaunijas Republikas, Lietuvas Republikas, Eiropas Savienības vai EET dalībvalsts" ar vārdiem "Latvijas, citas Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts";

izteikt 3.punkta a) un b) apakšpunktu šādā redakcijā:

"a) ir iekļauti Latvijā, citā Eiropas Savienības dalībvalstī vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī reģistrētas fondu biržas (regulēta tirgus) oficiālajā vai tam pielīdzināmā sarakstā (turpmāk — oficiālais saraksts),

b) ir iekļauti Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dalībvalstī reģistrētas tādas fondu biržas (regulēta tirgus) oficiālajā sarakstā, kura ir arī Starptautiskās fondu biržu federācijas pilntiesīga locekle,"

aizstāt 4. un 5.punktā vārdus "Latvijas Republikā, Igaunijas Republikām Lietuvas Republikā, Eiropas Savienības vai EET dalībvalstī" ar vārdiem "Latvijā, citā Eiropas Savienības dalībvalstī vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī",

izteikt 6.punkta a) apakšpunktu šādā redakcijā:

"a) šie atvasinātie finanšu instrumenti ir iekļauti Latvijā, citā Eiropas Savienības dalībvalstī vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī reģistrētas fondu biržas (regulēta tirgus) oficiālajā sarakstā, vai arī ir iekļauti Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dalībvalstī reģistrētas tādas fondu biržas (regulēta tirgus) oficiālajā sarakstā, kura ir arī Starptautiskās fondu biržu federācijas pilntiesīga locekle;"

aizstāt 6.punkta b) apakšpunktā vārdus "Latvijas Republikā, Igaunijas Republikā, Lietuvas Republikā, Eiropas Savienības vai EET dalībvalstī" ar vārdiem "Latvijā, citā Eiropas Savienības dalībvalstī vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī".”

Atbalstīt

3. 12.panta pirmajā daļā:

izslēgt 1.punkta a) apakšpunktu;

izteikt 1.punkta b) apakšpunktu šādā redakcijā:

"b) Latvija, cita Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts;"

aizstāt 1.punkta d) apakšpunktā vārdus "Eiropas Savienības vai EET dalībvalstis" ar vārdiem "Eiropas Savienības dalībvalstis vai Eiropas Ekonomikas zonas valstis";

aizstāt 2.punktā a) apakšpunktā vārdus "Latvijas Republikas, Igaunijas Republikas, Lietuvas Republikas, Eiropas Savienības vai EET dalībvalsts" ar vārdiem "Latvijas, citas Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts";

izteikt 3.punkta a) un b) apakšpunktu šādā redakcijā:

"a) ir iekļauti Latvijā, citā Eiropas Savienības dalībvalstī vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī reģistrētas fondu biržas (regulēta tirgus) oficiālajā vai tam pielīdzināmā sarakstā (turpmāk — oficiālais saraksts),

b) ir iekļauti Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dalībvalstī reģistrētas tādas fondu biržas (regulēta tirgus) oficiālajā sarakstā, kura ir arī Starptautiskās fondu biržu federācijas pilntiesīga locekle,"

aizstāt 4. un 5.punktā vārdus "Latvijas Republikā, Igaunijas Republikām Lietuvas Republikā, Eiropas Savienības vai EET dalībvalstī" ar vārdiem "Latvijā, citā Eiropas Savienības dalībvalstī vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī",

izteikt 6.punkta a) apakšpunktu šādā redakcijā:

"a) šie atvasinātie finanšu instrumenti ir iekļauti Latvijā, citā Eiropas Savienības dalībvalstī vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī reģistrētas fondu biržas (regulēta tirgus) oficiālajā sarakstā, vai arī ir iekļauti Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dalībvalstī reģistrētas tādas fondu biržas (regulēta tirgus) oficiālajā sarakstā, kura ir arī Starptautiskās fondu biržu federācijas pilntiesīga locekle;"

aizstāt 6.punkta b) apakšpunktā vārdus "Latvijas Republikā, Igaunijas Republikā, Lietuvas Republikā, Eiropas Savienības vai EET dalībvalstī" ar vārdiem "Latvijā, citā Eiropas Savienības dalībvalstī vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī".

 

 

 

Pārejas noteikumi

1. Līdz 2003.gada 1.janvārim fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītājs ir tikai Valsts kase. Ministru kabinets izvērtē fondēto pensiju shēmas darbības rezultātus 2003.gadā un līdz 2004.gada 31.decembrim sagatavo un iesniedz Saeimai priekšlikumus par Valsts kases turpmāko darbību fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanā.

 2. Šā likuma 4.panta otrajā daļā noteiktā likme stājas spēkā 2010.gada 1.janvārī.

 3. Līdz šā likuma 4.panta otrajā daļā noteiktās likmes spēkā stāšanās dienai likme ir:

1) ar 2001.gada 1.jūliju ne mazāk kā 2 procenti no iemaksu objekta, kas noteikts likumā;

2) ar 2007.gada 1.janvāri ne mazāk kā 4 procenti no iemaksu objekta, kas noteikts likumā;

3) ar 2008.gada 1.janvāri ne mazāk kā 8 procenti no iemaksu objekta, kas noteikts likumā;

4) ar 2009.gada 1.janvāri ne mazāk kā 9 procenti no iemaksu objekta, kas noteikts likumā.

 4. Līdz Finanšu un kapitāla tirgus uzraudzības komisijas izveidošanai:

a) šā likuma 12.pantā minētos noteikumus par fondēto pensiju shēmas līdzekļu ieguldīšanu izdod Ministru kabinets;

b) šā likuma 11., 13. un 14.pantā minētās Komisijas funkcijas veic Vērtspapīru tirgus komisija.

 5. Valsts kase fondēto pensiju shēmas līdzekļus drīkst ieguldīt Latvijas valsts vērtspapīros vai naudas tirgus instrumentos, hipotekārajās ķīlu zīmēs, noguldījumu sertifikātos un termiņnoguldījumos bankās, ievērojot šā likuma 12.panta otrajā daļā noteiktos ierobežojumus, un tikai tādā valūtā, kādā tiek veiktas fondētās pensijas kapitāla izmaksas.

 6. Uz Valsts kasi neattiecas šā likuma normas par fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītāja licencēšanu, kā arī 11.panta septītā un astotā daļa, 12.panta pirmā daļa, trešā daļa un ceturtās daļas 3.punkts, kā arī 13.panta ceturtā un piektā daļa.

3. Papildināt pārejas noteikumus ar 7. un 8.punktu šādā redakcijā:

"7. Ieguldījumu sabiedrības, kuras līdz 2004.gada 1.maijam ir uzsākušas valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldi, līdz 2004.gada 31.decembrim veic nepieciešamos pasākumus, lai tās atbilstu šajā likumā noteiktajām prasībām.

8. Finanšu un kapitāla tirgus komisija atļauj ieguldījumu sabiedrībai brīvi rīkoties ar līdzekļiem, kuri ir noguldīti vai tiek turēti kā nodrošinājums ieguldījumu sabiedrības darbinieku krāpšanas, zādzības, nolaidības vai cita noziedzīga nodarījuma dēļ radušos zaudējumu segšanai, tikai pēc tam, kad ieguldījumu sabiedrība ir veikusi nepieciešamos pasākumus, lai tā atbilstu šajā likumā noteiktajām prasībām, vai ir pārtraukusi valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldi normatīvajos aktos par valsts fondēto pensiju shēmas darbību noteiktajā kārtībā."

2

 

 

Juridiskais birojs

Aizstāt likumprojekta 3.pantā skaitļus un vārdus “2004.gada 1.maijam” ar skaitļiem un vārdiem “2004.gada 30.aprīlim”.

Atbalstīt

4. Papildināt pārejas noteikumus ar 7. un 8.punktu šādā redakcijā:

"7. Ieguldījumu sabiedrības, kuras līdz 2004.gada 30.aprīlim ir uzsākušas valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldi, līdz 2004.gada 31.decembrim veic nepieciešamos pasākumus, lai tās atbilstu šajā likumā noteiktajām prasībām.

8. Finanšu un kapitāla tirgus komisija atļauj ieguldījumu sabiedrībai brīvi rīkoties ar līdzekļiem, kuri ir noguldīti vai tiek turēti kā nodrošinājums ieguldījumu sabiedrības darbinieku krāpšanas, zādzības, nolaidības vai cita noziedzīga nodarījuma dēļ radušos zaudējumu segšanai, tikai pēc tam, kad ieguldījumu sabiedrība ir veikusi nepieciešamos pasākumus, lai tā atbilstu šajā likumā noteiktajām prasībām, vai ir pārtraukusi valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldi normatīvajos aktos par valsts fondēto pensiju shēmas darbību noteiktajā kārtībā."

 

Likums stājas spēkā 2004.gada 1.maijā.

     

Likums stājas spēkā 2004.gada 1.maijā.