Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

vides un reģionālās politikas komisija

Likumprojekts otrajam lasījumam

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta

«Grozījumi likumā “Par aviāciju”» otrajam lasījumam (Steidzams)

 

Spēkā esošā redakcija

 

Pirmā lasījuma redakcija

 

Nr.

p.k.

Iesniegtie priekšlikumi

Komisijas slēdziens

Redakcija, kādā atbildīgā komisija ierosina pieņemt likumprojektu otrajā lasījumā

1

2

3

4

5

6

Par aviāciju

Grozījumi likumā "Par aviāciju"

     

Grozījumi likumā "Par aviāciju"

 

Izdarīt likumā "Par aviāciju" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 22.nr.; 1997, 13., 23.nr.; 1998, 15., 23.nr.; 1999, 23.nr.; 2002, 12.nr.; 2003, 15.nr.) šādus grozījumus:

     

Izdarīt likumā "Par aviāciju" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 22.nr.; 1997, 13., 23.nr.; 1998, 15., 23.nr.; 1999, 23.nr.; 2002, 12.nr.; 2003, 15.nr.) šādus grozījumus:

   

1.

(Dep. V. Buzajevs)

Aizstāt visā likuma tekstā vārdus “persona, kurai ir tiesības uz Latvijas Republikas izdotu nepilsoņa pasi” ar vārdiem “Latvijas nepilsonis”

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīt

 

7.pants. Gaisa kuģi, kurus reģistrē Latvijas Republikas Civilās aviācijas gaisa kuģu reģistrā

         

Latvijas Republikas Civilās aviācijas gaisa kuģu reģistrā reģistrē civilās aviācijas gaisa kuģus, kas ir Latvijas Republikas valsts institūciju, pašvaldību, sabiedrisko organizāciju, Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā reģistrēto uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) un Latvijas pilsoņu īpašumā, kā arī Latvijas Republikas muitas un policijas dienestu gaisa kuģus.

 

2.

(Dep. V. Buzajevs)

Aizstāt 7. panta tekstā vārdus “Latvijas pilsonis” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem ‘Latvijas pilsonis un nepilsonis” (attiecīgā locījumā)

Neatbalstīt

 

Izņēmuma kārtā Latvijas Republikas Civilās aviācijas gaisa kuģu reģistrā var reģistrēt gaisa kuģus, kuru īpašnieki nav Latvijas Republikas valsts institūcijas, pašvaldības, sabiedriskās organizācijas, Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā reģistrētie uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības) un Latvijas pilsoņi, bet kurus regulāri izmanto lidojumiem no Latvijas Republikas teritorijas.

         

Ieķīlātu gaisa kuģi Latvijas Republikas Civilās aviācijas gaisa kuģu reģistrā reģistrē, kā arī izdara grozījumus reģistrācijas datos tikai ar kreditora (kreditoru) rakstveida piekrišanu.

         

Šā panta prasībām atbilstošos gaisa kuģus Latvijas Republikas Civilās aviācijas gaisa kuģu reģistrā reģistrē, ievērojot šā likuma 9.panta pirmās daļas noteikumus.

         

8.pants. Gaisa kuģi, kurus reģistrē Latvijas Republikas Civilās aviācijas gaisa kuģu reģistra pielikumā

         

Gaisa kuģus, kuri ir Latvijas Republikas valsts institūciju, pašvaldību, sabiedrisko organizāciju, Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā reģistrēto uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) un Latvijas pilsoņu īpašumā, bet kuru reģistrācijai Latvijas Republikas Civilās aviācijas gaisa kuģu reģistrā trūkst nepieciešamo priekšnoteikumu, var reģistrēt uz laiku Latvijas Republikas Civilās aviācijas gaisa kuģu reģistra pielikumā.

 

3.

(Dep. V. Buzajevs)

Aizstāt 8. panta tekstā vārdus “Latvijas pilsonis” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem ‘Latvijas pilsonis un nepilsonis” (attiecīgā locījumā)

Neatbalstīt

 

Šā panta noteikumiem atbilstošos gaisa kuģus Latvijas Republikas Civilās aviācijas gaisa kuģu reģistra pielikumā reģistrē, ievērojot šā likuma 9.panta pirmās daļas 1. un 2.punkta noteikumus.

         

35.pants. Gaisa kuģa apkalpe

         

Gaisa kuģa apkalpē, ko komercnolūkos izmanto ekspluatants, kurš ir šā likuma 79.pantā noteiktā persona vai uzņēmums (uzņēmējsabiedrība), var iekļaut tikai Latvijas pilsoņus vai personas, kurām ir tiesības uz Latvijas Republikas izdotu nepilsoņa pasi.

         

Par gaisa kuģa kapteini var būt tikai Latvijas pilsonis.

 

4.

(Dep. V. Buzajevs)

Izteikt 35. panta otro daļu šādā redakcijā:

“Par gaisa kuģa kapteini var būt tikai Latvijas pilsonis vai nepilsonis.”

Neatbalstīt

 

Ar Ministru kabineta atļauju Latvijas Republikas Civilās aviācijas gaisa kuģu reģistrā reģistrētā gaisa kuģa apkalpē var iekļaut arī Eiropas savienības vai Eiropas ekonomiskās telpas valstu pilsoņus, ja Eiropas savienības vai Eiropas ekonomiskās telpas valsts attiecīgās kompetentās institūcijas pieļauj Latvijas pilsoņu iekļaušanu šajā valstī reģistrēta gaisa kuģa apkalpē.

         

Gaisa kuģa apkalpes minimālo sastāvu atbilstoši gaisa kuģa izgatavotāja noteiktajam apkalpes sastāvam un konkrētajiem gaisa kuģa ekspluatācijas apstākļiem nosaka Civilās aviācijas administrācija.

         

Aizliegts veikt gaisa kuģa lidojumus, ja tā apkalpe nav pilnā sastāvā.

         

68.pants. Gaisa kuģa evakuācija

         

Gaisa kuģa un tā atlūzu evakuāciju no nelaimes gadījuma vietas veic gaisa kuģa ekspluatants vai citas organizācijas uz gaisa kuģa ekspluatanta rēķina.

         

Ja gaisa kuģa vai tā atlūzu evakuācija nav iespējama, kartē jāatzīmē šā gaisa kuģa vai tā atlūzu koordinātes, lai novērstu maldināšanu, veicot citu nelaimes gadījumā cietušo gaisa kuģu meklēšanu.

         

Ja nelaimes gadījumā cietušais gaisa kuģis vai tā atlūzas traucē dzelzceļa, ūdens, gaisa transporta vai autotransporta kustību, Aviācijas meklēšanas un glābšanas valsts dienesta vadītājs pēc gaisa kuģa tehniskā stāvokļa, kā arī gaisa kuģa un tā atlūzu izvietojuma fiksēšanas un saskaņošanas ar aviācijas nelaimes gadījuma izmeklēšanas komisijas priekšsēdētāju vai, ja izmeklēšanas komisijas priekšsēdētājs nav iecelts, ar attiecīgo Satiksmes ministrijas amatpersonu veic pasākumus to evakuēšanai, lai atjaunotu transporta kustību.

1. 68.pantā:

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"Ja aviācijas nelaimes gadījumā cietušais gaisa kuģis vai tā atlūzas traucē dzelzceļa, ūdens, gaisa transporta vai autotransporta kustību, Aviācijas meklēšanas un glābšanas valsts dienesta vadītājs pēc gaisa kuģa tehniskā stāvokļa, kā arī gaisa kuģa un tā atlūzu izvietojuma fiksēšanas un saskaņošanas ar Aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas nodaļas vadītāju vai attiecīgo Satiksmes ministrijas amatpersonu veic pasākumus to evakuēšanai, lai atjaunotu transporta kustību.";

     

1. 68.pantā:

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"Ja aviācijas nelaimes gadījumā cietušais gaisa kuģis vai tā atlūzas traucē dzelzceļa, ūdens, gaisa transporta vai autotransporta kustību, Aviācijas meklēšanas un glābšanas valsts dienesta vadītājs pēc gaisa kuģa tehniskā stāvokļa, kā arī gaisa kuģa un tā atlūzu izvietojuma fiksēšanas un saskaņošanas ar Aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas nodaļas vadītāju vai attiecīgo Satiksmes ministrijas amatpersonu veic pasākumus to evakuēšanai, lai atjaunotu transporta kustību.";

Ja, veicot nelaimes gadījumā cietušā gaisa kuģa glābšanas neatliekamus pasākumus, ir nepieciešams mainīt gaisa kuģa vai tā atlūzu izvietojumu, kā arī tad, ja nelaimes gadījumā cietušais gaisa kuģis vai tā atlūzas apdraud cilvēku dzīvību vai var sagādāt lielus materiālus zaudējumus un to evakuēšana jāveic nekavējoties - pirms aviācijas nelaimes gadījuma izmeklēšanas komisijas ierašanās, pēc iespējas ir jāfiksē to sākotnējais stāvoklis.

aizstāt ceturtajā daļā vārdus "aviācijas nelaimes gadījuma izmeklēšanas komisijas" ar vārdiem "Aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas nodaļas".

     

aizstāt ceturtajā daļā vārdus "aviācijas nelaimes gadījuma izmeklēšanas komisijas" ar vārdiem "Aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas nodaļas".

70.pants. Latvijas Republikas teritorijā notikušo aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšana

         

Latvijas Republikas teritorijā notikušos aviācijas nelaimes gadījumus un incidentus Ministru kabineta noteiktajā kārtībā izmeklē Satiksmes ministrijas Aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas nodaļa.

         

Ja aviācijas nelaimes gadījumā vismaz viena persona ir guvusi miesas bojājumus, kuru rezultātā iestājusies nāve, vai smagus miesas bojājumus, satiksmes ministrs izveido aviācijas nelaimes gadījuma izmeklēšanas komisiju.

2. 70.pantā:

izteikt otro un trešo daļu šādā redakcijā:

"Ja aviācijas nelaimes gadījumā vismaz viena persona ir guvusi miesas bojājumus, kuru dēļ iestājusies nāve, vai smagus miesas bojājumus, satiksmes ministrs izmeklēšanā var pieaicināt papildu speciālistus.

     

2. 70.pantā:

izteikt otro un trešo daļu šādā redakcijā:

"Ja aviācijas nelaimes gadījumā vismaz viena persona ir guvusi miesas bojājumus, kuru dēļ iestājusies nāve, vai smagus miesas bojājumus, satiksmes ministrs izmeklēšanā var pieaicināt papildu speciālistus.

Ja civilās aviācijas nelaimes gadījumā vai incidentā iesaistīti Latvijas Republikas Nacionālie bruņotie spēki vai citu valstu militāro spēku gaisa kuģi, satiksmes ministrs un aizsardzības ministrs izveido kopīgu izmeklēšanas komisiju.

Ja civilās aviācijas nelaimes gadījumā vai incidentā iesaistīti Latvijas Republikas Nacionālie bruņotie spēki vai citu valstu militāro spēku gaisa kuģi, satiksmes ministrs un aizsardzības ministrs pēc savstarpējas vienošanās izmeklēšanā var pieaicināt papildu speciālistus.";

     

Ja civilās aviācijas nelaimes gadījumā vai incidentā iesaistīti Latvijas Republikas Nacionālie bruņotie spēki vai citu valstu militāro spēku gaisa kuģi, satiksmes ministrs un aizsardzības ministrs pēc savstarpējas vienošanās izmeklēšanā var pieaicināt papildu speciālistus.";

 

papildināt pantu ar ceturto un piekto daļu šādā redakcijā:

"Aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanā iesaista Latvijas Republikas iestāžu, uzņēmumu un organizāciju speciālistus administratīvā kārtā un ārvalstu ekspertus – uz līguma pamata.

     

papildināt pantu ar ceturto un piekto daļu šādā redakcijā:

"Aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanā iesaista Latvijas Republikas iestāžu, uzņēmumu un organizāciju speciālistus administratīvā kārtā un ārvalstu ekspertus – uz līguma pamata.

 

Šā panta otrajā un trešajā daļā minētajos gadījumos izmeklēšanu vada Aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas nodaļa."

     

Šā panta otrajā un trešajā daļā minētajos gadījumos izmeklēšanu vada Aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas nodaļa."

71.pants. Speciālistu iekļaušana aviācijas nelaimes gadījuma izmeklēšanas komisijā

3. Izslēgt 71.pantu.

     

3. Izslēgt 71.pantu.

Aviācijas nelaimes gadījuma izmeklēšanas komisijā iekļauj Latvijas Republikas iestāžu, uzņēmumu un organizāciju speciālistus administratīvā kārtā un ārvalstu ekspertus - uz līguma pamata.

 

 

 

         

73.pants. Aviācijas nelaimes gadījuma vai incidenta izmeklēšana ārpus Latvijas Republikas teritorijas

         

Citas valsts teritorijā notikuša Latvijas Republikas Civilās aviācijas gaisa kuģu reģistrā reģistrētā gaisa kuģa aviācijas nelaimes gadījuma vai incidenta izmeklēšanā Latvijas Republikas valsts institūcijas piedalās kā novērotājas, ja tās valsts likumdošanas akti, kuras teritorijā nelaimes gadījums vai incidents noticis, un starptautiskie līgumi, kuru dalībniece ir Latvijas Republika, neparedz citādi.

         

Aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu, kas noticis gaisa telpā, kura atrodas ārpus Latvijas Republikas teritorijas, bet kurā gaisa satiksmi kontrolē Latvijas Republikas gaisa telpas izmantošanas un gaisa satiksmes organizēšanas valsts uzņēmums (dienests), izmeklē starptautiskajos līgumos noteiktajā kārtībā.

         
 

4. Papildināt 73.pantu ar trešo un ceturto daļu šādā redakcijā:

"Aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas nodaļa veic izmeklēšanu, ja to neīsteno cita valsts un ja ārpus Eiropas Kopienas teritorijas noticis aviācijas nelaimes gadījums, kurā iesaistīts Latvijas Republikas Civilās aviācijas gaisa kuģu reģistrā reģistrēts gaisa kuģis, vai nopietns incidents, kurā iesaistīts Latvijas Republikas Civilās aviācijas gaisa kuģu reģistrā reģistrēts gaisa kuģis vai minēto gaisa kuģi ekspluatē fiziskā vai juridiskā persona, kuras domicils ir Latvijas Republikā.

     

4. Papildināt 73.pantu ar trešo un ceturto daļu šādā redakcijā:

"Aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas nodaļa veic izmeklēšanu, ja to neīsteno cita valsts un ja ārpus Eiropas Kopienas teritorijas noticis aviācijas nelaimes gadījums, kurā iesaistīts Latvijas Republikas Civilās aviācijas gaisa kuģu reģistrā reģistrēts gaisa kuģis, vai nopietns incidents, kurā iesaistīts Latvijas Republikas Civilās aviācijas gaisa kuģu reģistrā reģistrēts gaisa kuģis vai minēto gaisa kuģi ekspluatē fiziskā vai juridiskā persona, kuras domicils ir Latvijas Republikā.

 

Izmeklēšana notiek Ministru kabineta noteiktajā kārtībā."

 

 

 

     

Izmeklēšana notiek Ministru kabineta noteiktajā kārtībā."

74.pants. Aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas nodaļas un aviācijas nelaimes gadījuma izmeklēšanas komisijas izmeklētāju tiesības

5. 74.pantā:

izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

"Aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas nodaļas izmeklētāju tiesības";

     

5. 74.pantā:

izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

"Aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas nodaļas izmeklētāju tiesības";

Veicot izmeklēšanu, Aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas nodaļas un aviācijas nelaimes gadījuma izmeklēšanas komisijas izmeklētājiem ir tiesības:

izslēgt ievaddaļā vārdus "un aviācijas nelaimes gadījuma izmeklēšanas komisijas";

     

izslēgt ievaddaļā vārdus "un aviācijas nelaimes gadījuma izmeklēšanas komisijas";

1) brīvi piekļūt aviācijas nelaimes gadījuma vai incidenta vietai, kā arī gaisa kuģim, tā saturam vai atliekām;

         

2) nekavējoties nodrošināt pierādījumu uzskaiti un kontrolētu atlūzu vai sastāvdaļu savākšanu, lai veiktu pārbaudi vai analīzes;

         

3) nekavējoties piekļūt lidojuma ieraksta aparātiem, iepazīties ar visu attiecīgo ierakstu saturu un tos izmantot izmeklēšanā;

         

4) iepazīties ar aviācijas nelaimes gadījuma upuru mirstīgo atlieku apskates un laboratorisko analīžu rezultātiem;

         

5) iepazīties ar ārstniecības iestāžu atzinumiem un saņemt no tām informāciju par aviācijas nelaimes gadījumā vai incidentā cietušo personu veselības stāvokli;

         

6) nekavējoties iepazīties ar gaisa kuģi vadījušo personu apskates un laboratorisko analīžu rezultātiem;

         

7) izjautāt lieciniekus;

         

8) brīvi piekļūt jebkādai attiecīgajai informācijai vai ierakstiem, kas atrodas pie gaisa kuģa īpašnieka, ekspluatanta vai ražotāja, kā arī pie institūcijām, kuras ir atbildīgas par civilo aviāciju, lidostu vai gaisa satiksmes vadību;

         

9) pieprasīt, lai valsts un pašvaldību institūcijas, kā arī, ja nepieciešams, citas juridiskās personas, kuru darbības rajonā noticis aviācijas nelaimes gadījums, savu iespēju robežās apsargātu gaisa kuģi, tā atlūzas un citus pierādījumus un sniegtu palīdzību darbietilpīgu un citu nepieciešamo pasākumu veikšanā, kā arī ierādītu telpas izmeklēšanas komisijas darbam un atpūtai.

aizstāt 9.punktā vārdus "telpas izmeklēšanas komisijas" ar vārdiem "izmeklēšanas nodaļai telpas";

     

aizstāt 9.punktā vārdus "telpas izmeklēšanas komisijas" ar vārdiem "izmeklēšanas nodaļai telpas";

 

papildināt pantu ar 10.punktu šādā redakcijā:

"10) noteikt, kad gaisa kuģi, tā saturu, atlūzas un citus pierādījumus var aizvākt no notikuma vietas, kā arī iznīcināt administratīvā procesa un kriminālprocesa izpratnē.";

5.

(Juridiskais birojs)

Izteikt 74. panta 10. punktu šādā redakcijā:

“10) noteikt, kad gaisa kuģi, tā saturu, atlūzas un citus pierādījumus var aizvākt no notikuma vietas, kā arī iznīcināt normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.”

Atbalstīt

papildināt pantu ar 10.punktu šādā redakcijā:

“10) noteikt, kad gaisa kuģi, tā saturu, atlūzas un citus pierādījumus var aizvākt no notikuma vietas, kā arī iznīcināt normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.”;

 

papildināt pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

"Aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas nodaļai ir arī citas tiesības, kas nepieciešamas efektīvai izmeklēšanas mērķa sasniegšanai pēc iespējas īsākā laika posmā."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

papildināt pantu ar otro daļu šādā redakci jā:

"Aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas nodaļai ir arī citas tiesības, kas nepieciešamas efektīvai izmeklēšanas mērķa sasniegšanai pēc iespējas īsākā laika posmā."

75.pants. Pienākums saglabāt lietiskos pierādījumus

         

Visām personām ir pienākums saglabāt bez jebkādām izmaiņām gaisa kuģi, tā atlūzas, uz gaisa kuģa un uz zemes esošos gaisa kuģa lidojuma objektīvās kontroles līdzekļus, visus uz gaisa kuģa un uz zemes esošos priekšmetus, kas saistīti ar aviācijas nelaimes gadījumu vai incidentu, dokumentāciju, kas saistīta ar gaisa kuģa lidojumu, tā izgatavošanu, remontu un tehnisko apkopi, un nodot tos aviācijas nelaimes gadījuma izmeklēšanas komisijai.

6. Aizstāt 75.pantā vārdus "aviācijas nelaimes gadījuma izmeklēšanas komisijai" ar vārdiem "Aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas nodaļai".

     

6. Aizstāt 75.pantā vārdus "aviācijas nelaimes gadījuma izmeklēšanas komisijai" ar vārdiem "Aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas nodaļai".

76.pants. Pasākumi aviācijas nelaimes gadījuma vai incidenta cēloņu novēršanai

7. Izteikt 76.pantu šādā redakcijā:

"76.pants. Pasākumi aviācijas nelaimes gadījuma vai incidenta cēloņu novēršanai

     

7. Izteikt 76.pantu šādā redakcijā:

"76.pants. Pasākumi aviācijas nelaimes gadījuma vai incidenta cēloņu novēršanai

Aviācijas nelaimes gadījuma izmeklēšanas komisijas atzinumu, rekomendācijas un izmeklēšanas materiālus iesniedz Satiksmes ministrijai.

Aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas nodaļa, ņemot vērā izmeklēšanas materiālus, izstrādā rekomendācijas aviācijas nelaimes gadījumu vai incidentu cēloņu novēršanai turpmākajā civilās aviācijas darbībā un nosūta tās Latvijas Republikā reģistrētajiem civilās aviācijas gaisa kuģu ekspluatantiem, citu valstu civilās aviācijas institūcijām, Starptautiskajai civilās aviācijas organizācijai (ICAO), kā arī citām ieinteresētajām personām.

     

Aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas nodaļa, ņemot vērā izmeklēšanas materiālus, izstrādā rekomendācijas aviācijas nelaimes gadījumu vai incidentu cēloņu novēršanai turpmākajā civilās aviācijas darbībā un nosūta tās Latvijas Republikā reģistrētajiem civilās aviācijas gaisa kuģu ekspluatantiem, citu valstu civilās aviācijas institūcijām, Starptautiskajai civilās aviācijas organizācijai (ICAO), kā arī citām ieinteresētajām personām.

Satiksmes ministrija, ņemot vērā gaisa kuģa ekspluatanta izveidotās komisijas vai aviācijas nelaimes gadījuma izmeklēšanas komisijas iesniegtos izmeklēšanas materiālus, izstrādā rekomendācijas līdzīgu aviācijas nelaimes gadījumu vai incidentu cēloņu novēršanai turpmākajā civilās aviācijas darbībā un nosūta tās Latvijas Republikā reģistrētajiem civilās aviācijas gaisa kuģu ekspluatantiem, kuriem norādītajā termiņā tās jāizpilda.

Fiziskās un juridiskās personas, uz kurām attiecas rekomendācijas, tās izpilda pēc iespējas īsākā laika posmā.

     

Fiziskās un juridiskās personas, uz kurām attiecas rekomendācijas, tās izpilda pēc iespējas īsākā laika posmā.

Izstrādātos pasākumus un rekomendācijas aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu cēloņu novēršanai un aviācijas nelaimes gadījuma izmeklēšanas komisijas pārskatu Satiksmes ministrija nosūta Starptautiskajai civilās aviācijas organizācijai (ICAO) un attiecīgajām citu valstu civilās aviācijas institūcijām un ieinteresētajām personām Starptautiskās civilās aviācijas organizācijas (ICAO) dokumentos noteiktajā kārtībā.

Aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas nodaļa nosūta Eiropas Komisijai nobeiguma ziņojumu un rekomendāciju kopijas."

     

Aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas nodaļa nosūta Eiropas Komisijai nobeiguma ziņojumu un rekomendāciju kopijas."

77.pants. Tiesības uz atlīdzību par izdevumiem (kaitējumu), kuri radušies, veicot gaisa kuģa glābšanu, kā arī veicot darbības pēc aviācijas nelaimes gadījuma izmeklēšanas komisijas norādījumiem

8. Aizstāt 77.panta nosaukumā un tekstā vārdus "aviācijas nelaimes gadījuma izmeklēšanas komisijas" ar vārdiem "Aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas nodaļas".

     

8. Aizstāt 77.panta nosaukumā un tekstā vārdus "aviācijas nelaimes gadījuma izmeklēšanas komisijas" ar vārdiem "Aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas nodaļas".

Personas, kurām radušies izdevumi (kaitējums), veicot gaisa kuģa meklēšanu un glābšanu pēc Aviācijas meklēšanas un glābšanas valsts dienesta norādījumiem vai personiskās iniciatīvas, kā arī veicot darbības pēc aviācijas nelaimes gadījuma izmeklēšanas komisijas norādījumiem, ir tiesīgas saņemt atlīdzību Latvijas Republikas likumdošanas aktos noteiktajā kārtībā.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

Pārejas noteikums

         

1. Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē 1993.gada 23.februāra likums "Par aviāciju" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 12./13.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 10.nr.) un Ministru kabineta noteikumi nr.78 "Par grozījumiem un papildinājumiem likumā "Par aviāciju"" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 10.nr.).

         

2. Grozījumi likuma 70.pantā par to, ka Latvijas Republikas teritorijā notikušos aviācijas nelaimes gadījumus un incidentus izmeklē Satiksmes ministrijas Aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas nodaļa, stājas spēkā 2003.gada 1.oktobrī.

         
 

9. Papildināt pārejas noteikumus ar 3.punktu šādā redakcijā:

"3. Šā likuma 73.panta trešā un ceturtā daļa un 76.panta trešā daļa stājas spēkā 2004.gada 1.maijā."

     

9. Papildināt pārejas noteikumus ar 3.punktu šādā redakcijā:

"3. Šā likuma 73.panta trešā un ceturtā daļa un 76.panta trešā daļa stājas spēkā 2004.gada 1.maijā."

 

10. Papildināt likumu ar informatīvu atsauci uz Eiropas Savienības direktīvu šādā redakcijā:

"Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

     

10. Papildināt likumu ar informatīvu atsauci uz Eiropas Savienības direktīvu šādā redakcijā:

"Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

 

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no direktīvas 1994/56/EC."

     

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no direktīvas 1994/56/EC."

 

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc izsludināšanas.

     

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc izsludināšanas.