Iesniedz Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija

Iesniedz  Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija                                                                Likumprojekts otrajam lasījumam

 

Grozījumi likumā “Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem”

(reģ. nr.609)

 

Spēkā esošā likuma redakcija

Pirmā lasījumā redakcija

 

Pr

nr

Priekšlikumi

                     (9)

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā 2.lasījuma redakcija

 

 

Izdarīt likumā “Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem” (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1991,5./6.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs,  1997, 11.nr.; 2002,2.,13.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izdarīt likumā “Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem” (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1991,5./6.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs 1997, 11.nr.; 2002,2.,13.nr.) šādus grozījumus:

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. pants. Nepublicējamā informācija

     Aizliegts publicēt informāciju, kas ir valsts noslēpums vai cits ar likumu speciāli aizsargāts noslēpums, kas aicina uz vardarbību un pastāvošās iekārtas gāšanu, propagandē karu, cietsirdību, rasu, nacionālo vai reliģisko pārākumu un neiecietību, kūda uz citu noziegumu izdarīšanu.

      Nav publicējami pirmstiesas izmeklēšanas materiāli bez prokurora vai izmeklētāja rakstveida atļaujas. Tiesvedības procesa atspoguļojumā nav pieļaujama tādu materiālu publicēšana, kuri pārkāpj nevainības prezumpciju. Atklātās tiesas sēdēs žurnālisti drīkst izdarīt tehniskus ierakstus, ja tas netraucē tiesas procesa norisi.

      Aizliegts publicēt pilsoņu korespondences, telefonsarunu un telegrāfisko ziņojumu saturu bez adresāta un autora vai viņu mantinieku piekrišanas.

    Aizliegta un saskaņā ar likumu tiek sodīta masu informācijas līdzekļu izmantošana, lai iejauktos pilsoņu personiskajā dzīvē.

    Aizliegts publicēt informāciju, kura aizskar fizisko un juridisko personu godu un cieņu un ceļ tām neslavu.

   Aizliegts publicēt ziņas par pilsoņu veselības stāvokli bez viņu piekrišanas.

   Aizliegts publicēt komercnoslēpumus un patentu noslēpumus bez to īpašnieka piekrišanas.

   Aizliegts publicēt informāciju, kas ļauj identificēt prettiesiskas darbības dēļ cietuša bērna, nepilngadīga likumpārkāpēja vai liecinieka personību, ja nav saņemta Bērnu tiesību aizsardzības likumā minēto personu un iestāžu piekrišana.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 22.05.2002. likumu, kas stājas spēkā no 26.06.2002.)

 

 

9. pants. Reģistrācija

    Masu informācijas līdzekļus reģistrē Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs. Reģistrācijas pieteikumu iesniedz masu informācijas līdzekļa dibinātājs. Izdevējs vai redakcija pieteikumu var iesniegt, ja tas paredzēts ar dibinātāju noslēgtajā līgumā. Pieteikums jāizskata un lēmums jāpieņem desmit dienu laikā no tā iesniegšanas dienas.

 

Pieteikumā norādāmas šādas ziņas:

 

   1) dibinātājs, izdevējs vai redakcija,

   2) masu informācijas līdzekļa nosaukums,

   3) masu informācijas līdzekļa saturiskā ievirze un uzdevumi,

   4) teritorija vai auditorija, kurā paredzēts izplatīt vai pārraidīt masu informācijas līdzekļa produkcijas galveno daļu,

    5) sākotnējais masu informācijas līdzekļa periodiskums un apjoms,

     6) masu informācijas līdzekļa redakcijas adrese.

 

 Līdz ar reģistrācijas pieteikumu jāiesniedz dokuments par reģistrācijas nodevas nomaksu.

   Pēc masu informācijas līdzekļa reģistrēšanas izsniedz reģistrācijas apliecību.

 

        Masu informācijas līdzekļa dibinātāja (izdevēja) tiesības uzsākt darbību saglabājas vienu gadu no reģistrācijas apliecības saņemšanas dienas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.pants. Reģistrācijas atteikums

`

   Uzņēmumu reģistrs var atteikt masu informācijas līdzekļa reģistrāciju, ja:

 

     1) nav ievērotas šā likuma

 

4.,8.,9. pantā noteiktās prasības,

  

  2) iesniegumā uzrādītas nepatiesas ziņas.

 

       Latvijas Republikā aizliegts reģistrēt masu informācijas līdzekļus ar Latvijā jau iznākoša vai ar tiesas nolēmumu darbību izbeiguša masu informācijas līdzekļa nosaukumu.

 

        Par masu informācijas līdzekļa reģistrācijas atteikumu rakstveidā jāpaziņo iesniedzējam piecu dienu laikā no lēmuma pieņemšanas brīža, norādot atteikšanas iemeslu. Šādu atteikumu var pārsūdzēt tiesā likumā noteiktajā kārtībā.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. pants. Darbības izbeigšana

 

      Masu informācijas līdzekļa darbība izbeidzas:

 

    1) ja tā dibinātājs vai izdevējs un redakcija līgumā paredzētajos gadījumos izbeidz masu informācijas līdzekļa darbību,

    2) ja masu informācijas līdzeklis viena gada laikā pēc reģistrācijas apliecības saņemšanas nav nācis klajā,

    3) ja tiesa ir pieņēmusi nolēmumu par masu informācijas līdzekļa darbības izbeigšanu.

 

     Ja masu informācijas līdzekļa darbība izbeidzas šā panta 1. un 3. punktā paredzētajos gadījumos, masu informācijas līdzekļa vadītājam vai tiesai trīs dienu laikā pēc darbības izbeigšanas par to jāpaziņo Uzņēmumu reģistram.

 

 

 

 

 

 

12. pants. Darbības izbeigšana ar tiesas nolēmumu

    Tiesības ierosināt tiesā izskatīt jautājumu par masu informācijas līdzekļa darbības izbeigšanu ir Latvijas Republikas ģenerālprokuroram, Uzņēmumu reģistra galvenajam valsts notāram un finansu ministram.

    Tiesa var pieņemt nolēmumu par masu informācijas līdzekļa darbības izbeigšanu, ja tas:

   1) publicējis aicinājumu izmantot vardarbīgas vai kādas citas pretlikumīgas metodes,

   2) publicējis aicinājumu nepakļauties Latvijas Republikas likumiem,

   3) noteiktā termiņā un apmērā nav samaksājis Latvijas Republikas likumos paredzētos nodokļus un nepakļaujas valsts finansu iestāžu kontrolei,

   4) publicējis informāciju, kura krimināllietā ar tiesas spriedumu atzīta par neslavas celšanu un goda aizskaršanu, valsts noslēpuma izpaušanu, kara propagandu, rasu un nacionālās vienlīdzības pārkāpumu,

   5) gada laikā atkārtoti izdarījis citus šā likuma noteikumu pārkāpumus.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 17.04.97. likumu, kas stājas spēkā no 09.05.97. (grozījumi spēkā no 16.01.97.))

 

 

19. pants. Obligātie eksemplāri

 

   Preses izdevumu obligātos eksemplārus nosūta iestādēm un organizācijām Latvijas Republikas Ministru Padomes noteiktajā kārtībā.

 

 

21. pants. Nepatiesu ziņu atsaukšana

    Personas, iestādes, uzņēmumi un organizācijas ir tiesīgas pieprasīt, lai masu informācijas līdzekļi atsauc par tām publicētās (pārraidītās) ziņas, ja šīs ziņas neatbilst patiesībai.

     Iesniegums par nepatiesu ziņu atsaukšanu ir jāiesniedz informācijas līdzekļa redaktoram sešu mēnešu laikā no nepatieso ziņu publicēšanas (pārraidīšanas) dienas.

    Iesniegumā precīzi jānorāda patiesībai neatbilstošās ziņas, to publicēšanas vieta (raidījums) un datums.

    Masu informācijas līdzekļa redaktoram ir pienākums izskatīt iesniegumu septiņu dienu laikā no tā saņemšanas dienas.

    Ja masu informācijas līdzeklim nav pierādījumu, ka publicētā (pārraidītā) informācija atbilst patiesībai, tam nekavējoties tā jāatsauc. Atsaukums jāpublicē tādā pašā šriftā, tajā pašā izdevuma nodaļā (raidījumā), kurā bija publicētas nepatiesās ziņas. Strīdus gadījumā ieinteresētā persona vai organizācija šo ziņu atsaukumu var pieprasīt tiesas ceļā.

    Ja ar tiesas nolēmumu masu informācijas līdzeklim uzlikts par pienākumu atsaukt nepatiesās ziņas, tas izdarāms saskaņā ar šā panta noteikumiem.

     Masu informācijas līdzeklis var atteikties atsaukt izplatītās ziņas, ja faktus apstiprina tiesas spriedums.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27. pants. Atbildības pamati

      Par informācijas avota noslēpuma izpaušanu, žurnālista pienākumu izpildes traucēšanu, nepatiesu, cilvēka godu un cieņu aizskarošu ziņu izplatīšanu un valsts vai citu ar likumu aizsargājamu noslēpumu izpaušanu vainīgās personas atbild saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem.

   Par masu informācijas līdzekļu izgatavošanu un izplatīšanu bez reģistrācijas vai pēc to darbības izbeigšanas vainīgās personas atbild Latvijas Republikas likumos noteiktajā kārtībā.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Izteikt 9. un 10.pantu šādā redakcijā:

    9. pants. Reģistrācija

       Masu informācijas līdzekļus reģistrē Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs

 Reģistrācijas iesniegumu iesniedz masu informācijas līdzekļa dibinātājs. Izdevējs vai redakcija iesniegumu var iesniegt, ja tas paredzēts ar dibinātāju noslēgtajā līgumā. Uzņēmumu reģistra valsts notārs izskata iesniegumu un pieņem lēmumu  10 dienu laikā no tā saņemšanas dienas.

 

    Iesniegumā norādāmas šādas ziņas:

    1) dibinātājs, izdevējs vai redakcija,

    2) masu informācijas līdzekļa nosaukums,

    3) masu informācijas līdzekļa saturiskā ievirze un uzdevumi,

    4) teritorija vai auditorija, kurā paredzēts izplatīt vai pārraidīt masu informācijas līdzekļa produkcijas galveno daļu,

    5) sākotnējais masu informācijas līdzekļa periodiskums un apjoms,

    6) masu informācijas līdzekļa redakcijas adrese.

 

    Kopā ar reģistrācijas iesniegumu iesniedz dokumentu par reģistrācijas nodevas samaksu un lēmumu par attiecīgā masu informācijas līdzekļa dibināšanu un izdošanu. Ja dibinātājs, izdevējs vai redakcija ir dažādas personas, iesniedz līgumu, kas regulē attiecības starp šīm personām.

    Pēc masu informācijas līdzekļa reģistrēšanas izsniedz reģistrācijas apliecību.

      Ja dibinātājs, izdevējs vai redakcija iesniedz iesniegumu masu informācijas līdzekļa izmaiņu reģistrēšanai atbilstoši šā panta pirmajai daļai, iesniegumam pievieno dokumentus, kas apliecina reģistrējamās izmaiņas.

 

 

10. pants. Reģistrācijas atteikums

    Uzņēmumu reģistra valsts notārs var atteikt masu informācijas līdzekļa reģistrāciju, ja:

       1) nav ievērotas šā likuma

4., 8., 9. pantā noteiktās prasības,

      2) iesniegumā uzrādītas nepatiesas ziņas.

       Latvijas Republikā aizliegts reģistrēt masu informācijas līdzekļus ar Latvijā jau iznākoša vai ar tiesas nolēmumu darbību izbeiguša masu informācijas līdzekļa nosaukumu.

 

      Par masu informācijas līdzekļa reģistrācijas atteikumu rakstveidā paziņo iesniedzējam piecu dienu laikā no lēmuma pieņemšanas brīža, norādot atteikšanas iemeslu.

 

     Iesniedzējam ir tiesības apstrīdēt Uzņēmumu reģistra valsts notāra lēmumu un rīcību Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā, iesniedzot Uzņēmumu reģistra galvenajam notāram attiecīgu iesniegumu.

   

     Uzņēmuma reģistra galvenā valsts notāra lēmumu un rīcību iesniedzējam ir tiesības pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Izteikt 11.panta otro daļu šādā redakcijā:

      “Ja masu informācijas līdzekļa darbība izbeidzas šā panta pirmās daļas 1. un 3. punktā noteiktajos gadījumos, masu informācijas līdzekļa vadītājs vai tiesa triju dienu laikā pēc darbības izbeigšanas par to paziņo Uzņēmumu reģistram un iesniedz lēmumu par masu informācijas līdzekļa darbības izbeigšanu”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

 

 

Saeimas Juridiskais birojs

 

1. Papildināt likumprojektu ar jaunu 1.pantu šādā redakcijā:

       “Aizstāt visā likumā vārdu “finansu”(attiecīgā locījumā) ar vārdu “finanšu” (attiecīgā locījumā).”

 

Uzskatīt likumprojekta līdzšinējo 1. un 2.pantu attiecīgi par 2. un 3.pantu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LR Ministru kabinets (likumprojekts reģ.nr.1073)

 

     1. Papildināt 7.pantu ar devīto un desmito daļu šādā redakcijā:

 

   "Aizliegts publicēt bērnu pornogrāfiju un materiālus, kuri demonstrē pret bērnu vērstu vardarbību.

     Aizliegts publicēt erotiska un pornogrāfiska rakstura materiālus, ja tādējādi tiek pārkāpta kārtība, kas noteikta normatīvajos aktos, kuri regulē erotiska un pornogrāfiska rakstura materiālu apriti."

 

 

 

 

Saeimas Juridiskais birojs

Iesakām izteikt pirmajā lasījumā pieņemto 1.pantu šādā redakcijā:

 

“1. 9.pantā:

izteikt pirmās daļas ceturto teikumu šādā redakcijā:

“Uzņēmumu reģistra valsts notārs izskata pieteikumu un pieņem lēmumu 10 dienu laikā no tā saņemšanas dienas.”;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

 

“Kopā ar reģistrācijas pieteikumu iesniedz dokumentu par reģistrācijas nodevas samaksu un lēmumu par attiecīgā masu informācijas līdzekļa dibināšanu un izdošanu. Ja dibinātājs, izdevējs vai redakcija ir dažādas personas, iesniedz līgumu, kas regulē attiecības starp šīm personām.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saeimas Juridiskais birojs

    Papildināt pirmajā lasījumā pieņemto likumprojektu ar jaunu 2.pantu šādā redakcijā:

“2. Izteikt 10.pantu šādā redakcijā:

  “10. pants. Reģistrācijas atteikums

    Uzņēmumu reģistra valsts notārs var atteikt masu informācijas līdzekļa reģistrāciju, ja:

       1) nav ievērotas šā likuma

4., 8., 9. pantā noteiktās prasības,

       2) pieteikumā uzrādītas nepatiesas ziņas.

 

       Latvijas Republikā aizliegts reģistrēt masu informācijas līdzekļus ar Latvijā jau iznākoša vai ar tiesas nolēmumu darbību izbeiguša masu informācijas līdzekļa nosaukumu.

 

      Par masu informācijas līdzekļa reģistrācijas atteikumu rakstveidā paziņo iesniedzējam piecu dienu laikā no lēmuma pieņemšanas brīža, norādot atteikšanas iemeslu.

 

     Iesniedzējam ir tiesības apstrīdēt Uzņēmumu reģistra valsts notāra lēmumu un rīcību, Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā iesniedzot Uzņēmumu reģistra galvenajam valsts notāram attiecīgu iesniegumu.

 

Uzņēmumu reģistra galvenā valsts notāra lēmumu un rīcību iesniedzējam ir tiesības pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija

 

     Papildināt likumprojekta 2.panta likuma 11.panta otro daļu ar teikumu:

   “Paziņojums par masu informācijas līdzekļa darbības izbeigšanu nosūtāms Latvijas Nacionālajai bibliotēkai.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LR Ministru kabinets (likumprojekts reģ.nr.1073)

 

     Papildināt 12.panta otrās daļas 4.punktu pēc vārdiem "vienlīdzības pārkāpumu" ar vārdiem "un bērnu pornogrāfiju".

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija

 

  Aizstāt 19.pantā vārdus “Latvijas Republikas Ministru padomes” ar vārdu “likumā”.

 

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija

 

     Izteikt likuma 21.pantu šādā redakcijā:

     “21. pants. Nepatiesu ziņu atsaukšana un atvainošanās

     Personas, iestādes, uzņēmumi un organizācijas ir tiesīgas pieprasīt, lai masu informācijas līdzekļi atsauc par tām publicētās (pārraidītās) ziņas, ja šīs ziņas neatbilst patiesībai. Citos goda un cieņas aizskaršanas gadījumos ir tiesības prasīt atvainošanos.

      Iesniegums par nepatiesu ziņu atsaukšanu vai atvainošanos ir jāiesniedz informācijas līdzekļa redaktoram sešu mēnešu laikā no nepatieso ziņu vai godu un cieņu aizskarošās informācijas publicēšanas (pārraidīšanas) dienas.

      Iesniegumā precīzi jānorāda patiesībai neatbilstošās ziņas vai godu un cieņu aizskarošā informācija, to publicēšanas vieta (raidījums) un datums.

     Masu informācijas līdzekļa redaktoram ir pienākums izskatīt iesniegumu septiņu dienu laikā no tā saņemšanas dienas.

   Ja masu informācijas līdzeklim nav pierādījumu, ka publicētā (pārraidītā) informācija atbilst patiesībai, tam nekavējoties tā jāatsauc. Atsaukums vai atvainošanās jāpublicē tādā pašā šriftā, tajā pašā izdevuma nodaļā (raidījumā), kurā bija publicētas (pārraidītas) nepatiesās ziņas vai godu un cieņu aizskarošā informācija. Strīdus gadījumā ieinteresētā persona vai organizācija šo ziņu atsaukumu vai atvainošanos var pieprasīt tiesas ceļā.

      Ja ar tiesas nolēmumu masu informācijas līdzeklim uzlikts par pienākumu atsaukt nepatiesās ziņas vai atvainoties, tas izdarāms saskaņā ar šā panta noteikumiem.

   Masu informācijas līdzeklis var atteikties atsaukt izplatītās ziņas, ja faktus apstiprina tiesas spriedums.

 

 

LR Ministru kabinets (likumprojekts reģ.nr.1073)

 

    Izteikt 27.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

       "Par informācijas avota noslēpuma izpaušanu, žurnālista pienākumu izpildes traucēšanu vai šā likuma 7.pantā noteiktās informācijas publicēšanu vainīgās personas atbild Latvijas Republikas likumos noteiktajā kārtībā."

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    1. Aizstāt visā likumā vārdu “finansu”(attiecīgā locījumā) ar vārdu “finanšu” (attiecīgā locījumā).

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     2. Papildināt 7.pantu ar devīto un desmito daļu šādā redakcijā:

 

    "Aizliegts publicēt bērnu pornogrāfiju un materiālus, kuri demonstrē pret bērnu vērstu vardarbību.

     Aizliegts publicēt erotiska un pornogrāfiska rakstura materiālus, ja tādējādi tiek pārkāpta kārtība, kas noteikta normatīvajos aktos, kuri regulē erotiska un pornogrāfiska rakstura materiālu apriti."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     3. 9.pantā:

 

     izteikt pirmās daļas ceturto teikumu šādā redakcijā:

   “Uzņēmumu reģistra valsts notārs izskata pieteikumu un pieņem lēmumu 10 dienu laikā no tā saņemšanas dienas.”;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

 

    “Kopā ar reģistrācijas pieteikumu iesniedz dokumentu par reģistrācijas nodevas samaksu un lēmumu par attiecīgā masu informācijas līdzekļa dibināšanu un izdošanu. Ja dibinātājs, izdevējs vai redakcija ir dažādas personas, iesniedz līgumu, kas regulē attiecības starp šīm personām.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   4. Izteikt 10.pantu šādā redakcijā:

 

  “10. pants. Reģistrācijas atteikums

    Uzņēmumu reģistra valsts notārs var atteikt masu informācijas līdzekļa reģistrāciju, ja:

       1) nav ievērotas šā likuma

4., 8., 9. pantā noteiktās prasības,

       2) pieteikumā uzrādītas nepatiesas ziņas.

 

       Latvijas Republikā aizliegts reģistrēt masu informācijas līdzekļus ar Latvijā jau iznākoša vai ar tiesas nolēmumu darbību izbeiguša masu informācijas līdzekļa nosaukumu.

 

      Par masu informācijas līdzekļa reģistrācijas atteikumu rakstveidā paziņo iesniedzējam piecu dienu laikā no lēmuma pieņemšanas brīža, norādot atteikšanas iemeslu.

 

     Iesniedzējam ir tiesības apstrīdēt Uzņēmumu reģistra valsts notāra lēmumu un rīcību, Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā iesniedzot Uzņēmumu reģistra galvenajam valsts notāram attiecīgu iesniegumu.

 

Uzņēmumu reģistra galvenā valsts notāra lēmumu un rīcību iesniedzējam ir tiesības pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   5. Izteikt 11.panta otro daļu šādā redakcijā:

       “Ja masu informācijas līdzekļa darbība izbeidzas šā panta pirmās daļas 1. un 3. punktā noteiktajos gadījumos, masu informācijas līdzekļa vadītājs vai tiesa triju dienu laikā pēc darbības izbeigšanas par to paziņo Uzņēmumu reģistram un iesniedz lēmumu par masu informācijas līdzekļa darbības izbeigšanu. Paziņojums par masu informācijas līdzekļa darbības izbeigšanu nosūtāms Latvijas Nacionālajai  bibliotēkai.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   6. Papildināt 12.panta otrās daļas 4.punktu pēc vārdiem "vienlīdzības pārkāpumu" ar vārdiem "un bērnu pornogrāfiju".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   7.Aizstāt 19.pantā vārdus “Latvijas Republikas Ministru padomes” ar vārdu “likumā”.

 

 

 

 

 

 

    8. Izteikt 21.pantu šādā redakcijā:

     “21. pants. Nepatiesu ziņu atsaukšana un atvainošanās

     Personas, iestādes, uzņēmumi un organizācijas ir tiesīgas pieprasīt, lai masu informācijas līdzekļi atsauc par tām publicētās (pārraidītās) ziņas, ja šīs ziņas neatbilst patiesībai. Citos goda un cieņas aizskaršanas gadījumos ir tiesības prasīt atvainošanos.

      Iesniegums par nepatiesu ziņu atsaukšanu vai atvainošanos ir jāiesniedz informācijas līdzekļa redaktoram sešu mēnešu laikā no nepatieso ziņu vai godu un cieņu aizskarošās informācijas publicēšanas (pārraidīšanas) dienas.

      Iesniegumā precīzi jānorāda patiesībai neatbilstošās ziņas vai godu un cieņu aizskarošā informācija, to publicēšanas vieta (raidījums) un datums.

     Masu informācijas līdzekļa redaktoram ir pienākums izskatīt iesniegumu septiņu dienu laikā no tā saņemšanas dienas.

   Ja masu informācijas līdzeklim nav pierādījumu, ka publicētā (pārraidītā) informācija atbilst patiesībai, tam nekavējoties tā jāatsauc. Atsaukums vai atvainošanās jāpublicē tādā pašā šriftā, tajā pašā izdevuma nodaļā (raidījumā), kurā bija publicētas (pārraidītas) nepatiesās ziņas vai godu un cieņu aizskarošā informācija. Strīdus gadījumā ieinteresētā persona vai organizācija šo ziņu atsaukumu vai atvainošanos var pieprasīt tiesas ceļā.

      Ja ar tiesas nolēmumu masu informācijas līdzeklim uzlikts par pienākumu atsaukt nepatiesās ziņas vai atvainoties, tas izdarāms saskaņā ar šā panta noteikumiem.

   Masu informācijas līdzeklis var atteikties atsaukt izplatītās ziņas, ja faktus apstiprina tiesas spriedums.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   9. Izteikt 27.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

       "Par informācijas avota noslēpuma izpaušanu, žurnālista pienākumu izpildes traucēšanu vai šā likuma 7.pantā noteiktās informācijas publicēšanu vainīgās personas atbild Latvijas Republikas likumos noteiktajā kārtībā."