Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

 

 

Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

vides un reģionālās politikas komisija                                                                                                                                                        Likumprojekts trešajam lasījumam

                                                                                                                                                                                                           

 

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta “Grozījumi Dzīvnieku aizsardzības  likumā “trešajam lasījumam

 ( reģ. nr. 578)

 

 

 

 

Spēkā esošā likuma redakcija

Otrā lasījuma redakcija

(dok. nr3485)

Pr

Iesniegtie priekšlikumi

Komisijas slēdziens

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Grozījumi Dzīvnieku aizsardzības  likumā

 

 

 

Grozījumi Dzīvnieku aizsardzības  likumā

 

Izdarīt Dzīvnieku aizsardzības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2000, 2.nr.; 2002, 2.nr.; 2003, 6., 16.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

Izdarīt Dzīvnieku aizsardzības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2000, 2.nr.; 2002, 2.nr.; 2003, 6., 16.nr.) šādus grozījumus:

1.pants. Likumā ir lietoti šādi termini:

 

 

 

 

 

1) dzīvnieka īpašnieks - juridiskā vai fiziskā persona, kurai pieder dzīvnieks;

 

 

 

 

 

2) dzīvnieka turētājs - persona, kuras rīcībā un aprūpē atrodas dzīvnieks;

 

 

 

 

 

3) labturība - dzīvnieka fizioloģisko vajadzību nodrošināšanas pasākumu kopums;

 

 

 

 

 

4) eitanāzija - nesāpīga nogalināšana;

 

 

 

 

 

5) dzīvnieku patversme - speciāli aprīkota vieta, kur mitinās notvertie klaiņojošie, konfiscētie un bezsaimnieka dzīvnieki, kā arī dzīvnieki, kuriem nepieciešama palīdzība;

 

 

 

 

 

6) dzīvnieku viesnīca - speciāli aprīkota vieta, kur mājas (istabas) dzīvnieka īpašnieks uz noteiktu laiku var atstāt aprūpē savu dzīvnieku.

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāre D.Lucaua

Papildināt 1.pantu ar 7. punktu šādā redakcijā:

„7) Dzīvnieka identitāti apliecinošs dokuments - ir dzīvnieka pase vai vakcinācijas apliecība, kurā ir ierakstīts dzīvnieka identitātes numurs, kuru ir apliecinājusi kompetentās iestādes pilnvarotā persona;”

Daļēji atbalstīts.

Iekļauts priekšlikumā Nr.12

 

4.pants. (1) Aizliegta cietsirdīga izturēšanās pret dzīvniekiem, tas ir:

 

 

 

 

 

1) dzīvnieka nogalināšana, izņemot šajā likumā noteiktos gadījumus;

 

 

 

 

 

2) dzīvnieka sakropļošana, mocīšana un spīdzināšana;

 

 

 

 

 

3) dzīvnieka atstāšana bez aprūpes;

 

 

 

 

 

4) dzīvnieka atstāšana bezpalīdzīgā stāvoklī;

 

 

 

 

 

5) dzīvnieka kaitināšana un uzrīdīšana, izņemot gadījumus, kad tas nepieciešams darba dzīvnieka apmācībai;

 

 

 

 

 

6) dzīvnieku cīņu organizēšana, dzīvnieku iesaistīšana šajās cīņās un šo cīņu atbalstīšana;

 

 

 

 

 

7) dzīvnieka izmantošana reliģiskos rituālos, izlozēs, dzīvnieka dāvināšana publiskos pasākumos, izņemot lauksaimniecības izstādes;

 

2

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija

Izteikt 4. panta pirmās daļas 7. punktu šādā redakcijā:

“7) dzīvnieka izmantošana bez Pārtikas un veterinārā dienesta atļaujas publiskos pasākumos, kas nav specializēti  pasākumi ar dzīvnieku piedalīšanos,reliģiskos rituālos, izlozēs vai dzīvnieka dāvināšana publiskos pasākumos, izņemot lauksaimniecības izstādes;”

Atbalstīts.

1. 4. pantā:

izteikt pirmās daļas 7. punktu šādā redakcijā:

“7) dzīvnieka izmantošana bez Pārtikas un veterinārā dienesta atļaujas publiskos pasākumos, kas nav specializēti  pasākumi ar dzīvnieku piedalīšanos,reliģiskos rituālos, izlozēs vai dzīvnieka dāvināšana publiskos pasākumos, izņemot lauksaimniecības izstādes;”

8) dzīvnieka izmantošana par mērķi šaušanas apmācībās vai sacensībās;

 

 

 

 

 

9) dzīvnieka izmantošana citu sugu dzīvnieku apmācībai, izņemot medību suņu apmācību;

 

 

 

 

 

11) dzīvnieku demonstrēšana ceļojošās zvērnīcās;

 

 

 

 

 

12) dzīvnieka mātītes piedāvāšana un izmantošana dzīvnieka tēviņa dzimumtieksmju apmierināšanai bez nolūka iegūt pēcnācējus;

 

 

 

 

 

13) citu tādu darbību veikšana, kuras izraisa vai var izraisīt dzīvnieka sakropļošanu vai nāvi, radīt tam ciešanas, izņemot gadījumus, kad šīs darbības veiktas ārstēšanas, eksperimentālos vai zinātniskos nolūkos, vai gadījumus, kad tiek apdraudēta cilvēka dzīvība vai veselība.

 

 

 

 

 

 

1. Papildināt 4.panta pirmo daļu ar 14. un 15. .punktu šādā redakcijā:

"14) dzīvnieku turēšanas noteikumu, labturības prasību un pārvadāšanas noteikumu neievērošana, kas apdraud dzīvnieka veselību vai var izraisīt tā nāvi;

 

 

 

papildināt pirmo daļu ar 14. un 15. punktu šādā redakcijā:

"14) dzīvnieku turēšanas noteikumu, labturības prasību un pārvadāšanas noteikumu neievērošana, kas apdraud dzīvnieka veselību vai var izraisīt tā nāvi;

 

15) kaušanai paredzēto dzīvnieku aizsardzības prasību neievērošana."

 

 

 

 

15) kaušanai paredzēto dzīvnieku aizsardzības prasību neievērošana."

(2) Personai ir aizliegts turēt dzīvnieku, ja tā ir sodīta par cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvnieku.

 

 

 

 

 

 

5.pants. (1) Dzīvnieka īpašniekam ir Civillikumā noteiktā vara pār dzīvnieku, izņemot šajā likumā un citos normatīvajos aktos noteiktos gadījumus.

 

 

 

 

 

(2) Dzīvnieka īpašniekam ir šādi pienākumi:

 

 

 

 

 

1) rūpēties par dzīvnieka veselību, labturību un izmantošanu atbilstoši tā sugai, vecumam un fizioloģijai;

 

 

 

 

 

2) rūpēties par labvēlīgu sabiedrības attieksmi pret viņa īpašumā esošo dzīvnieku;

 

 

 

 

 

3) nodrošināt, lai dzīvnieks netraucētu un neapdraudētu cilvēkus vai citus dzīvniekus;

 

 

 

 

 

4) nepieļaut nekontrolētu dzīvnieka vairošanos.

 

 

 

 

 

 

(21) Ja dzīvnieka īpašnieks nespēj pildīt šā panta otrajā daļā minētos pienākumus, viņš dzīvnieku atsavina vai dāvina personai, kas spēj pildīt šos pienākumus, nodod patversmei vai eitanizē normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

2. 5. pantā:

izteikt 2.1 daļu šādā redakcijā: 

“(21) Ja dzīvnieka īpašnieks nespēj pildīt šā panta otrajā daļā minētos pienākumus, viņš dzīvnieku atsavina personai, kas spēj pildīt šos pienākumus, nodod patversmei vai eitanazē normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.”;

 

3

Zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāre D.Lucaua

Izteikt 5.panta 2.1 daļu šādā redakcijā:

            „(21) Ja dzīvnieka īpašnieks nespēj pildīt šā panta otrajā daļā minētos pienākumus, viņš dzīvnieku atsavina personai, kas spēj pildīt šos pienākumus, nodod dzīvnieku patversmei vai eitanazē normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.”

Atbalstīts.

2. 5. pantā:

izteikt 2.1 daļu šādā redakcijā:

            “(21) Ja dzīvnieka īpašnieks nespēj pildīt šā panta otrajā daļā minētos pienākumus, viņš dzīvnieku atsavina personai, kas spēj pildīt šos pienākumus, nodod dzīvnieku patversmei vai eitanazē normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.”;

(3) Šā panta otrajā daļā minētie pienākumi ir arī dzīvnieka turētājam, kam īpašnieks uzticējis dzīvnieku vai arī kā valdījumā dzīvnieks nokļuvis citādā veidā.

 

 

 

 

 

 

(4) Tikai dzīvnieka īpašniekam ir tiesības demonstrēt dzīvnieku publiskās izstādēs, dot atļauju tā izmantošanai par donoru un šajā likumā noteiktajos gadījumos - tā nogalināšanai vai izmantošanai eksperimentos un zinātniskos nolūkos.

 

 

 

 

 

(5) Suni par bīstamu atzīst Pārtikas un veterinārais dienests Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

izteikt piekto daļu šādā redakcijā: 

"(5) Suni par bīstamu atzīst Pārtikas un veterinārā dienesta izveidota komisija.”

 

 

 

 

 

 

izteikt piekto, sesto un septīto  daļu šādā redakcijā: 

"(5) Suni par bīstamu atzīst Pārtikas un veterinārā dienesta izveidota komisija.

(6) Bīstamu suni aizliegts turēt personai, kura:

 

 

4

LR veselības ministrs G.Bērziņš

Izteikt 5. panta sesto daļu šādā redakcijā:

“(6) Bīstamu suni aizliegts turēt personai, kura:

Daļēji atbalstīts.

Iekļauts priekšlikumā Nr.5

 

1) sodīta par uzbrukumu cilvēkam vai dzīvniekam, kura rezultātā ir bijusi apdraudēta cilvēka vai dzīvnieka veselība vai dzīvība;

 

 

1) sodīta par uzbrukumu cilvēkam vai dzīvniekam, kura rezultātā ir bijusi apdraudēta cilvēka vai dzīvnieka veselība vai dzīvība;

 

 

2) pārkāpusi normatīvajos aktos noteiktās prasības, kas reglamentē ieroču, munīcijas, sprāgstvielu, spridzināšanas ietaišu, speciālo līdzekļu un pirotehnisko izstrādājumu  izmantošanu;

 

 

2) pārkāpusi normatīvajos aktos noteiktās prasības, kas reglamentē ieroču, munīcijas, sprāgstvielu, spridzināšanas ietaišu, speciālo līdzekļu un pirotehnisko izstrādājumu izmantošanu;

 

 

 

3) ir medicīnas iestāžu uzskaitē (reģistrā) sakarā ar alkoholismu, toksikomāniju vai narkomāniju vai kurai konstatēti psihiski traucējumi, vai kurai tādi ir bijuši konstatēti agrāk un pastāv medicīniska prognoze, ka tie var atkārtoties;

 

 

 3) ir saņēmusi narkologa un psihiatra atzinumu par to ,ka šai personai ir psihiski traucējumi vai alkohola, narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu atkarība;

 

 

4) nevar norādīt pastāvīgu dzīvesvietu.

 

 

4)  nevar norādīt pastāvīgu dzīvesvietu.”

 

 

 

 

5

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija

Atbalstīts

 

 

 

 

Izteikt 5. panta sesto daļu šādā redakcijā:

“(6) Bīstamu suni aizliegts turēt personai:

 

 (6) Bīstamu suni aizliegts turēt personai:

 

 

 

1)kura sodīta par uzbrukumu cilvēkam vai dzīvniekam, kā rezultātā ir bijusi apdraudēta cilvēka vai dzīvnieka veselība vai dzīvība;

 

1) kura sodīta par uzbrukumu cilvēkam vai dzīvniekam, kā rezultātā ir bijusi apdraudēta cilvēka vai dzīvnieka veselība vai dzīvība;

 

 

 

2)kura pārkāpusi normatīvajos aktos noteiktās prasības, kas reglamentē ieroču, munīcijas, sprāgstvielu, spridzināšanas ietaišu, speciālo līdzekļu un pirotehnisko izstrādājumu izmantošanu;

 

2) kura pārkāpusi normatīvajos aktos noteiktās prasības, kas reglamentē ieroču, munīcijas, sprāgstvielu, spridzināšanas ietaišu, speciālo līdzekļu un pirotehnisko izstrādājumu izmantošanu;

 

 

 

 3) par kuru saņemts narkologa un psihiatra atzinums ,ka šai personai ir psihiski traucējumi vai alkohola, narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu atkarība;

 

 3) par kuru saņemts narkologa un psihiatra atzinums, ka šai personai ir psihiski traucējumi vai alkohola, narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu atkarība;

 

 

 

4) kura nevar norādīt pastāvīgu dzīvesvietu.”

 

 

 

4) kura nevar norādīt pastāvīgu dzīvesvietu.

(7) Bīstama suņa turētājs gādā par to, lai suns tiktu sterilizēts vai kastrēts divu mēnešu laikā pēc tā atzīšanas par bīstamu; par suņa sterilizēšanu vai kastrēšanu maksā suņa īpašnieks.

izteikt septīto un astoto daļu šādā redakcijā: 

"(7) Bīstama suņa īpašnieks vai turētājs nodrošina dzīvnieka sterilizāciju vai kastrāciju mēneša laikā pēc tam, kad stājies spēkā Pārtikas un veterinārā dienesta komisijas lēmums par suņa sterilizēšanu vai kastrēšanu. Komisijas lēmumu var aps trīdēt mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, iesniedzot attiecīgu iesniegumu Pārtikas un veterinārā dienesta ģenerāldirektoram. Ģenerāldirektora pieņemto lēmumu var pārsūdzēt tiesā. Par suņa sterilizēšanu vai kastrēšanu maksā dzīvnieka īpašnieks vai turētājs.

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juridiskais birojs

Izteikt 5. panta septīto daļu šādā redakcijā:

“(7) Lai suni atzītu par bīstamu un noteiktu turpmāko rīcību ar to, Pārtikas un veterinārais dienests saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību un kritērijiem, kādā suns atzīstams par bīstamu un nosakāma turpmākā rīcība ar to, izveido komisiju. Komisijas lēmumu suņa īpašnieks vai turētājs mēneša laikā pēc tā spēkā stāšanās izpilda vai apstrīd, iesniedzot attiecīgu iesniegumu Pārtikas un veterinārā dienesta ģenerāldirektoram. Ģenerāldirektora pieņemto lēmumu var pārsūdzēt tiesā”;  

 

Atbalstīts.

Redakcionāli precizēts.

(7) Lai suni atzītu par bīstamu un noteiktu turpmāko rīcību ar to, Pārtikas un veterinārais dienests saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kritērijiem un kārtību, kādā suns atzīstams par bīstamu un nosakāma turpmākā rīcība ar to, izveido komisiju. Komisijas lēmumu suņa īpašnieks vai turētājs mēneša laikā pēc tā spēkā stāšanās izpilda vai apstrīd, iesniedzot attiecīgu iesniegumu Pārtikas un veterinārā dienesta ģenerāldirektoram. Ģenerāldirektora pieņemto lēmumu var pārsūdzēt tiesā”;  

 

 

 

7

Zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāre D.Lucaua

Papildināt 5. pantu ar septīto prim daļu šādā redakcijā:

“(71) Pārtikas un veterinārā dienesta izveidotā komisija pieņem lēmumu par suņa eitanāziju:

1) ja suņa uzbrukuma dēļ cilvēkam ir nodarīts smags miesas bojājums vai ir izraisīta viņa nāve;

2) ja bīstams suns atkārtoti nodarījis kaitējumu cilvēka vai dzīvnieka veselībai vai dzīvībai.”

 

Daļēji atbalstīts.

Iekļauts priekšlikumā Nr.8.

 

 

 

8

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija

Papildināt 5. pantu ar septīto prim daļu šādā redakcijā:

“(71) Pārtikas un veterinārā dienesta izveidotā komisija var pieņemt lēmumu par suņa eitanāziju, ja:

1) suņa uzbrukuma dēļ cilvēkam ir nodarīts smags miesas bojājums vai ir izraisīta viņa nāve;

2) bīstams suns atkārtoti nodarījis kaitējumu cilvēka vai dzīvnieka veselībai vai dzīvībai.”

 

 

Atbalstīts.

papildināt pantu ar septīto prim daļu šādā redakcijā:

“(71) Pārtikas un veterinārā dienesta izveidotā komisija var pieņemt lēmumu par suņa eitanāziju, ja:

1) suņa uzbrukuma dēļ cilvēkam ir nodarīts smags miesas bojājums vai ir izraisīta viņa nāve;

2) bīstams suns atkārtoti nodarījis kaitējumu cilvēka vai dzīvnieka veselībai vai dzīvībai.”;

(8) Ja Pārtikas un veterinārais dienests suni atzinis par bīstamu un suns atkārtoti uzbrucis cilvēkam vai dzīvniekam, šādam sunim izdara eitanāziju.

 (8) Lai suni atzītu par bīstamu un noteiktu turpmāko rīcību ar to, Pārtikas un veterinārais dienests saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā suns atzīstams par bīstamu un nosakāma turpmākā rīcība ar to, izveido komisiju. Komisijas lēmumu suņa īpašnieks vai turētājs mēneša laikā pēc tā spēkā stāšanās izpilda vai apstrīd, iesniedzot attiecīgu iesniegumu Pārtikas un veterinārā dienesta ģenerāldirektoram. Ģenerāldirektora pieņemto lēmumu var pārsūdzēt tiesā.";

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juridiskais birojs

Izteikt 5. panta astoto daļu šādā redakcijā:

“(8) Bīstama suņa īpašnieks vai turētājs nodrošina dzīvnieka sterilizāciju mēneša laikā pēc tam, kad stājies spēkā Pārtikas un veterinārā dienesta komisijas lēmums par suņa sterilizāciju. Par suņa sterilizāciju maksā dzīvnieka īpašnieks vai turētājs”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daļēji atbalstīts.

Iekļauts priekšlikumā Nr.10.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāre D.Lucaua            Izteikt 5.panta astoto daļu šādā redakcijā:

 “(8) Bīstama suņa īpašnieks vai turētājs nodrošina dzīvnieka sterilizāciju vai eitanāziju mēneša laikā pēc tam, kad stājies spēkā Pārtikas un veterinārā dienesta komisijas lēmums par suņa sterilizēšanu vai eitanāziju. Par suņa sterilizēšanu vai eitanāziju maksā suņa īpašnieks vai turētājs.”

 

 

Atbalstīts.

izteikt astoto daļu šādā redakcijā:

 “(8) Bīstama suņa īpašnieks vai turētājs nodrošina dzīvnieka sterilizāciju vai eitanāziju mēneša laikā pēc tam, kad stājies spēkā Pārtikas un veterinārā dienesta komisijas lēmums par suņa sterilizēšanu vai eitanāziju. Par suņa sterilizēšanu vai eitanāziju maksā suņa īpašnieks vai turētājs.”;

 

(9) Ja Pārtikas un veterinārais dienests konstatē, ka bīstamā suņa turētājs nevar izpildīt normatīvajos aktos paredzētās prasības attiecībā uz bīstama suņa turēšanu vai viņam ir aizliegts turēt bīstamo suni, Pārtikas un veterinārais dienests var pieņemt lēmumu par:

 

 

 

 

 

 

1) dzīvnieka atsavināšanu par labu tādam turētājam, kas var izpildīt normatīvajos aktos paredzētās prasības attiecībā uz bīstama suņa turēšanu;

 

 

 

 

 

 

2) dzīvnieka eitanāziju.

 

 

 

 

 

 

 

papildināt pantu ar desmito un vienpadsmito daļu šādā redakcijā: 

"(10) Ja uzsākts process, lai atzītu suni par bīstamu, suņa īpašnieks vai turētājs ievēro normatīvajos aktos par bīstama suņa turēšanu noteiktās prasības.

 

 

 

papildināt pantu ar desmito un vienpadsmito daļu šādā redakcijā: 

"(10) Ja uzsākts process, lai atzītu suni par bīstamu, suņa īpašnieks vai turētājs ievēro normatīvajos aktos par bīstama suņa turēšanu noteiktās prasības.

 

  (11) Bīstamu suni tā īpašnieka vai turētāja prombūtnes laikā aizliegts uzticēt citām personām, izņemot dzīvnieku patversmes, dzīvnieku viesnīcas, kā arī kinologus un veterinārārstus."

 

11

Zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāre D.Lucaua

Izteikt 5.panta vienpadsmito daļu šādā redakcijā:

            „(11) bīstamu suni tā īpašnieka vai turētāja prombūtnes laikā aizliegts uzticēt citām personām, izņemot dzīvnieku patversmju apmācītajam personālam.”

 

Atbalstīts.

Redakcionāli precizēts.

            (11) bīstamu suni tā īpašnieka vai turētāja prombūtnes laikā aizliegts uzticēt citām personām, izņemot dzīvnieku patversmju apmācītu personālu.”

 

6.pants. Dzīvnieka īpašnieks nodrošina dzīvnieka reģistrēšanu un apzīmēšanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

 

 

12

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija

Papildināt 6. pantu ar teikumu šādā redakcijā:

“Dzīvnieka identitāti apliecinošu dokumentu – dzīvnieka pasi vai vakcinācijas apliecību, kurā ierakstīts dzīvnieka identitātes numurs, - izsniedz un apliecina kompetentas iestādes pilnvarota persona.”

 

 

 

 

Atbalstīts

3. Papildināt 6. pantu ar teikumu šādā redakcijā:

“Dzīvnieka identitāti apliecinošu dokumentu – dzīvnieka pasi vai vakcinācijas apliecību, kurā ierakstīts dzīvnieka identitātes numurs, - izsniedz un apliecina kompetentas iestādes pilnvarota persona.”

 

8.pants. (1) Bez pajumtes un īpašnieka aprūpes vai uzraudzības palicis dzīvnieks (izņemot medību suņus medību laikā) ir uzskatāms par klaiņojošu dzīvnieku.

 

13

Zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāre D.Lucaua

Izteikt 8.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

            „8.pants. (1) Bez pajumtes un īpašnieka aprūpes vai uzraudzības palicis dzīvnieks (izņemot medību suņus medību laikā un sterilizētu kaķu koloniju dzīvniekus) ir uzskatāms par klaiņojošu dzīvnieku.”

Daļēji atbalstīts. Iekļauts  priekšlikumā Nr. 14

 

 

 

14

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija

Izteikt 8.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

            „ (1) Bez pajumtes un īpašnieka aprūpes vai uzraudzības palicis dzīvnieks (izņemot medību suņus medību laikā )uzskatāms par klaiņojošu dzīvnieku. Par klaiņojošiem dzīvniekiem nav uzskatāmi sterilizēti kaķi, kas uzturas pilsētās un lauku apdzīvotās vietās dzīvojamo māju tuvumā.”

Atbalstīts.

4. 8. pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

            “(1) Bez pajumtes un īpašnieka aprūpes vai uzraudzības palicis dzīvnieks (izņemot medību suņus medību laikā ) uzskatāms par klaiņojošu dzīvnieku. Par klaiņojošiem dzīvniekiem nav uzskatāmi sterilizēti kaķi, kas uzturas pilsētās un lauku apdzīvotās vietās dzīvojamo māju tuvumā.”;

(2) Jebkurai personai par klaiņojošu dzīvnieku nekavējoties jāpaziņo vietējās pašvaldības institūcijai.

 

 

 

 

 

 

3.Papildināt 8.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā: 

"(3) Vietējā pašvaldība, informējot Pārtikas un veterināro dienestu, organizē klaiņojošo dzīvnieku izķeršanu vai, ja nepieciešams, arī likvidēšanu.”

 

 

 

papildināt pantu ar trešo daļu šādā redakcijā: 

"(3) Vietējā pašvaldība, informējot Pārtikas un veterināro dienestu, organizē klaiņojošu dzīvnieku izķeršanu un, ja nepieciešams, arī likvidēšanu.”

9.pants. (1) Šā likuma prasību ievērošanu uzrauga un kontrolē:

 

 

 

 

 

1) Zemkopības ministrijas pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes:

 

 

 

 

 

 

a) Pārtikas un veterinārais dienests - attiecībā uz šā likuma 3.pantā minēto dzīvnieku aizsardzību,

 

 

 

 

 

 

b) Valsts meža dienests - attiecībā uz savvaļas (medījamo) dzīvnieku aizsardzību;

 

 

 

 

 

 

c) Sanitārā robežinspekcija — attiecībā uz dzīvnieku importa, eksporta un tranzītpārvadājumu kontroli uz valsts robežas savas kompetences ietvaros;

 

 

 

 

 

2) Vides ministrijas pakļautībā esošās iestādes - attiecībā uz savvaļas dzīvnieku aizsardzību.

 

 

 

 

 

(2) Šā panta pirmajā daļā minētās institūcijas šā likuma prasību ievērošanas uzraudzībā var iesaistīt sabiedriskās dzīvnieku aizsardzības organizācijas.

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Papildināt 9.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā: 

"(3) Pārtikas un veterinārais dienests uzrauga un kontrolē Eiropas Savienības tieši piemērojamo tiesību aktu izpildi dzīvnieku labturības un aizsar­dzības jomā, kā arī sniedz Eiropas Savienības institūciju pieprasīto informāciju."

 

 

 

 

 

5.Papildināt 9.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā: 

"(3) Pārtikas un veterinārais dienests uzrauga un kontrolē Eiropas Savienības tieši piemērojamo tiesību aktu izpildi dzīvnieku labturības un aizsar­dzības jomā, kā arī sniedz Eiropas Savienības institūciju pieprasīto informāciju."

 

10.pants. Ministru kabinets apstiprina:

 

 

 

 

 

1) lauksaimniecības dzīvnieku turēšanas un izmantošanas kārtību un nosaka labturības prasības katras lauksaimniecības dzīvnieku sugas turēšanai un izmantošanai, prasības kaušanai paredzēto lauksaimniecības dzīvnieku aizsardzībai, kā arī lauksaimniecības dzīvnieka turētāja tiesības un pienākumus;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) prasības mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai, testēšanai, apmācībai, tirdzniecībai un demonstrēšanai publiskās izstādēs, prasības bīstama suņa turēšanai, kā arī mājas (istabas) dzīvnieka īpašnieka un turētāja tiesības un pienākumus;

5. 10. pantā:

izteikt 2. un 3. punktu šādā redakcijā:

 

"2) labturības prasības mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai un demonstrēšanai publiskās izstādēs un suņa apmācībai , kā arī mājas (istabas) dzīvnieka īpašnieka un turētāja tiesības un pienākumus;

 

 

 

6. 10. pantā:

izteikt 2. un 3. punktu šādā redakcijā:

 

"2) labturības prasības mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai un demonstrēšanai publiskās izstādēs un suņa apmācībai , kā arī mājas (istabas) dzīvnieka īpašnieka un turētāja tiesības un pienākumus;

3) labturības prasības sporta, darba un atrakciju dzīvnieku turēšanai, kā arī dzīvnieka turētāja tiesības un pienākumus;

 3) labturības prasības sporta, darba un atrakciju dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai, apmācībai un demonstrēšanai publiskās izstādēs un sacensībās, kā arī šāda dzīvnieka īpašnieka un turētāja tiesības un pienākumus;";

 

15

Zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāre D.Lucaua

Izteikt 10.panta 3.punktu šādā redakcijā:

            „3) labturības prasības sporta, darba un atrakciju dzīvnieku turēšanai, apmācībai un izmantošanai darbam, sacensībām vai atrakcijām;”.

 

Atbalstīts.

Redakcionāli precizēts.

            3) labturības prasības sporta, darba un atrakciju dzīvnieku turēšanai, apmācībai un izmantošanai sacensībām, darbam vai atrakcijām;”.

4) eksperimentos un zinātniskos nolūkos izmantojamo dzīvnieku turēšanas, izmantošanas un tirdzniecības kārtību un nosaka labturības prasības šo dzīvnieku izmantošanai, to nogalināšanas kārtību un metodes;

 

 

 

 

 

 

5) prasības savvaļas dzīvnieku turēšanai nebrīvē un savvaļas dzīvnieku kolekciju izveidošanai, kā arī kārtību, kādā notiek dzīvnieku populācijas atjaunošana (reintrodukcija) dabā un Latvijas dabai neraksturīgo savvaļas dzīvnieku ieviešana (introdukcija);

 

 

 

 

 

6) (izslēgts ar 06.12.2001. likumu);

 

 

 

 

 

7) dzīvnieku labturības prasības dzīvnieku patversmēs un dzīvnieku viesnīcās, kā arī dzīvnieku veterinārmedicīniskās aprūpes iestādēs;

 

 

 

 

 

8) dzīvnieku pārvadāšanas kārtību un nosaka labturības prasības dažādu sugu dzīvnieku pārvadāšanai dažādos transportlīdzekļos, kā arī dzīvnieka īpašnieka un pārvadātāja tiesības un pienākumus pārvadāšanas laikā;

 

 

 

 

 

9) Dzīvnieku aizsardzības ētikas padomes nolikumu, nosakot tās funkcijas un darbību;

 

 

 

 

 

10) kārtību un prasības tādu savvaļas dzīvnieku turēšanai iežogotās platībās (briežu dārzos, savvaļas putnu fermās, kažokzvēru fermās u.c.), kuri izmantojami dzīvnieku izcelsmes produktu ieguvei vai sugas selekcijas nolūkos.

 

 

 

 

 

 

 

papildināt pantu ar 11. un 12. punktu šādā redakcijā:

"11) kārtību, kādā suni atzīst par bīstamu, turpmāko rīcību ar to un prasības bīstama suņa turēšanai;

 

16

Juridiskais birojs

Izteikt 10.panta 11.punktu šādā redakcijā:

“11) kārtību un kritērijus, kādā suni atzīst par bīstamu, nosaka turpmāko rīcību ar to un prasības bīstama suņa turēšanai;”.

 

Atbalstīts.

Redakcionāli precizēts.

papildināt pantu ar 11. un 12. punktu šādā redakcijā:

“11) kritērijus un kārtību, kādā suni atzīst par bīstamu, nosaka turpmāko rīcību ar to un prasības bīstama suņa turēšanai;

 

 

12) kārtību, kādā dzīvnieku nodod dzīvnieku patversmē vai dzīvnieku viesnīcā."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12) kārtību, kādā dzīvnieku nodod dzīvnieku patversmē vai dzīvnieku viesnīcā."

 

. 11.pants. (1) Dzīvnieku aizsardzības ētikas padome ir konsultatīva institūcija, kas izglīto sabiedrību un dod ieteikumus valsts iestādēm dzīvnieku aizsardzības jomā. Tās sastāvā ir valsts, zinātnisko iestāžu un sabiedrisko organizāciju pārstāvji.

 

 

17

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija

Izteikt 11.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

            „11.pants. (1) Dzīvnieku aizsardzības ētikas padome ir konsultatīva institūcija, kas izglīto sabiedrību un dod ieteikumus valsts pārvaldes iestādēm un pašvaldībām dzīvnieku aizsardzības jomā. Tās sastāvā ir dzīvnieku labturības jautājumos kompetenti pārstāvji no valsts pārvaldes iestādēm, biedrībām un citām institūcijām, kas darbojas dzīvnieku aizsardzības jomā.”

Atbalstīts.

7. Izteikt 11.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

            “11.pants. (1) Dzīvnieku aizsardzības ētikas padome ir konsultatīva institūcija, kas izglīto sabiedrību un dod ieteikumus valsts pārvaldes iestādēm un pašvaldībām dzīvnieku aizsardzības jomā. Tās sastāvā ir dzīvnieku labturības jautājumos kompetenti pārstāvji no valsts pārvaldes iestādēm, biedrībām un citām institūcijām, kas darbojas dzīvnieku aizsardzības jomā.”

(2) Dzīvnieku aizsardzības ētikas padomes sastāvu apstiprina zemkopības ministrs.

 

 

 

 

 

16.pants. Savvaļas indīgos un plēsīgos dzīvniekus, pērtiķus, jūras zīdītājus, kā arī dzīvniekus, kuri jābaro ar dzīviem siltasiņu dzīvniekiem, aizliegts turēt kā mājas (istabas) dzīvniekus. 

 

18

. Zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāre D.Lucaua

Aizstāt 16.pantā vārdu „pērtiķus” ar vārdu „primātus”.

 

Atbalstīts

8.Aizstāt 16.pantā vārdu „pērtiķus” ar vārdu „primātus”.

 

19.pants. (1) Sacensības ar dzīvnieku piedalīšanos atļauts rīkot tikai ar attiecīgā teritoriālā pārtikas un veterinārā dienesta vadītāja atļauju, bet starptautiska mēroga pasākumus - tikai ar valsts galvenā pārtikas un veterinārā inspektora atļauju.

6.Izteikt 19.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

 

"(1) Dzīvnieku sacensību organizētājs informē Pārtikas un veterinārā dienesta attiecīgo teritoriālo struktūrvienību par sacensību norises vietu un laiku."

 

19

Zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāre D.Lucaua

Izteikt 19.pantu šādā redakcijā:

„19.pants. Dzīvnieku sacensību organizētājs informē Pārtikas un veterinārā dienesta attiecīgo teritoriālo struktūrvienību par sacensību norises vietu un laiku Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.”

 

Atbalstīts.

Redakcionāli precizēts.

9.Izteikt 19.pantu šādā redakcijā:

„19.pants. Dzīvnieku sacensību organizētājs Ministru kabineta noteiktajā kārtībā informē Pārtikas un veterinārā dienesta attiecīgo teritoriālo struktūrvienību par sacensību norises vietu un laiku.”

(2) Sacensībās atļauts piedalīties tikai dzīvniekiem, kuriem ir veterinārā apliecība vai eksportētājvalsts veterinārais (veselības) sertifikāts.

 

 

 

 

 

24.pants. (1) Eksperimentos un zinātniskos nolūkos izmanto speciāli tam audzētus dzīvniekus (laboratorijas dzīvniekus) vai citus dzīvniekus ar īpašnieka atļauju.

7.Izteikt 24.panta pirmo daļu šādā redakcijā: 

"(1) Eksperimentos un citos zinātniskos nolūkos izmanto šim mērķim audzētus dzīvniekus (laboratorijas dzīvniekus) vai citus dzīvniekus saskaņā ar šā likuma 25.pantā noteiktajām prasībām."

 

 

 

10.Izteikt 24.panta pirmo daļu šādā redakcijā: 

"(1) Eksperimentos un citos zinātniskos nolūkos izmanto šim mērķim audzētus dzīvniekus (laboratorijas dzīvniekus) vai citus dzīvniekus saskaņā ar šā likuma 25.pantā noteiktajām prasībām."

 

(2) Savvaļas dzīvniekus eksperimentos un zinātniskos nolūkos drīkst izmantot, ja izvirzīto mērķi nav iespējams sasniegt ar citiem līdzekļiem.

 

 

 

 

 

 

(3) Eksperimentos un zinātniskos nolūkos izmantojamo dzīvnieku skaits samazināms, pilnveidojot eksperimentālās metodes, un, ja iespējams, eksperimenti ar dzīvniekiem jāaizstāj ar alternatīvām pētījumu metodēm.

 

 

 

 

 

 25.pants. Pārtikas un veterinārais dienests pēc Dzīvnieku aizsardzības ētikas padomes atzinuma izvērtēšanas izsniedz atļauju izmantot dzīvniekus eksperimentos un zinātniskos pētījumos.

 

8.Izteikt 25.pantu šādā redakcijā: 

"25.pants. Pārtikas un veterinārais dienests pēc Dzīvnieku aizsardzības ētikas padomes atzinuma izvērtēšanas izsniedz atļauju dzīvnieku izmantošanai eksperimentos un citos zinātniskos nolūkos, kā arī bioloģiskās, medicīniskās un veterinārmedicīniskās profesionālās izglītības apgūšanai."

 

 

 

11.Izteikt 25.pantu šādā redakcijā: 

"25.pants. Pārtikas un veterinārais dienests pēc Dzīvnieku aizsardzības ētikas padomes atzinuma izvērtēšanas izsniedz atļauju dzīvnieku izmantošanai eksperimentos un citos zinātniskos nolūkos, kā arī bioloģiskās, medicīniskās un veterinārmedicīniskās profesionālās izglītības apgūšanai."

 

36.pants. (1) Dzīvnieku pārvadā piemērotos transportlīdzekļos, nodrošinot tā veselībai nekaitīgus apstākļus.

 

 

 

 

 

 

(2) Ja nepieciešams, pirms pārvadāšanas vai pārvadāšanas laikā dzīvniekam drīkst ievadīt nomierinošus zāļu līdzekļus, ievērojot praktizējoša veterinārārsta norādījumus.

 

 

 

 

 

 

(3) Persona, kura vēlas komerciālos nolūkos pārvadāt dzīvniekus, reģistrējas Valsts veterinārajā dienestā, iesniedzot rakstveida iesniegumu. Pēc tam, kad izvērtēta dzīvnieku pārvadāšanas atbilstība normatīvo aktu prasībām, minētā persona saņem pārvadāšanas atļauju.

 

20

Zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāre D.Lucaua           

Aizstāt 36.panta trešajā daļā vārdus „Valsts veterinārajā dienestā” ar vārdiem „Pārtikas un veterinārajā dienestā”.

 

Atbalstīts.

12.36. pantā:

aizstāt trešajā daļā vārdus „Valsts veterinārajā dienestā” ar vārdiem „Pārtikas un veterinārajā dienestā”.;

 

(4) Pārvadāšanas atļauja nav nepieciešama šādos gadījumos:

 

 

 

 

 

1) dzīvnieka īpašnieks vai pārvadātājs pārvadā vienu dzīvnieku;

 

 

 

 

 

 

2) dzīvnieku īpašnieks pārvadā mājas (istabas) dzīvniekus, un šī pārvadāšana nav saistīta ar komerciāliem nolūkiem;

 

 

 

 

 

 

3) pārvadājot dzīvniekus, attālums no izbraukšanas vietas līdz galapunktam ir mazāks par 50 kilometriem.

 

21

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija

Izslēgt  36. panta ceturtās daļas 3. punktu.

Atbalstīts.

izslēgt  ceturtās daļas 3. punktu.

39.pants. Pašvaldības izveido un uztur dzīvnieku patversmes, kā arī slēdz līgumus ar juridisko vai fizisko personu pārraudzībā esošajām dzīvnieku patversmēm par klaiņojošu dzīvnieku izmitināšanu un aprūpi.

 

9.Izteikt 39.pantu šādā redakcijā:

 

"39.pants. (1) Vietējās pašvaldības izveido un uztur dzīvnieku pa­tversmes, izķer, izmitina un aprūpē klaiņojošos un konfiscētos mājas (istabas) dzīvniekus, kā arī izmitina un aprūpē bezpalīdzīgā stāvoklī nonākušus savvaļas dzīvniekus vai arī slēdz līgumu ar fizisko vai juridisko personu par šādu dzīvnieku izmitināšanu, uzturēšanu un aprūpi.

 

 

 

13.Izteikt 39.pantu šādā redakcijā: 

"39.pants. (1) Vietējās pašvaldības izveido un uztur dzīvnieku pa­tversmes, izķer, izmitina un aprūpē klaiņojošus un konfiscētus mājas (istabas) dzīvniekus, kā arī izmitina un aprūpē bezpalīdzīgā stāvoklī nonākušus savvaļas dzīvniekus vai arī slēdz līgumu ar fizisko vai juridisko personu par šādu dzīvnieku izmitināšanu, uzturēšanu un aprūpi.

 

(2) Vietējās pašvaldības organizē bezsaimnieku dzīvnieku līķu aizgādā­šanu uz dzīvnieku kapsētām vai kremēšanas vietām un tos apglabā vai kremē saskaņā ar normatīvo aktu prasībām par dzīvnieku kapsētu uzturēšanu."

 

 

 

(2) Vietējās pašvaldības organizē bezsaimnieku dzīvnieku līķu aizgādā­šanu uz dzīvnieku kapsētām vai kremēšanas vietām un tos apglabā vai kremē saskaņā ar normatīvo aktu prasībām par dzīvnieku kapsētu uzturēšanu."

 

44.pants. Dzīvnieku aizliegts nogalināt. Aizliegums neattiecas uz:

 

 

 

 

 

 

1) lauksaimniecības dzīvnieka nokaušanu;

 

22

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija

Izteikt 1. punktu šādā redakcijā:

“1) lauksaimniecības dzīvniekiem;”

 

Atbalstīts.

44. pantā:

 izteikt 1. punktu šādā redakcijā:

“1) lauksaimniecības dzīvniekiem;”

 

2) dzīvnieka eitanāziju;

 

 

 

 

 

3) medībām;

 

 

 

 

 

4) zveju;

 

 

 

 

 

5) kaitīgo grauzēju un kukaiņu iznīcināšanu;

 

 

 

 

 

6) gadījumiem, kad dzīvnieks tieši apdraud cilvēku vai citu dzīvnieku veselību vai dzīvību;

10.Izteikt 44.panta 6.punktu šādā redakcijā: 

"6) gadījumiem, kad dzīvnieks, uzbrūkot cilvēkam , apdraud viņa veselību vai dzīvību;".

 

 

 

 

 

 

izteikt 6.punktu šādā redakcijā: 

"6) gadījumiem, kad dzīvnieks, uzbrūkot cilvēkam , apdraud viņa veselību vai dzīvību;";

 

7) gadījumiem, kad dzīvnieka nogalināšana paredzēta infekcijas slimību apkarošanas programmā;

 

23

Vides ministrijas parlamentārā sekretāre Ž.Matijesku

Papildināt 44. panta 7. punktu pēc vārda “slimību” ar vārdiem “vai invazīvo sugu”.

Atbalstīts.

papildināt 7. punktu pēc vārda “slimību” ar vārdiem “vai invazīvo sugu”.

8) eksperimentos un zinātniskos nolūkos izmantojamo dzīvnieku nogalināšanu, ja to paredz eksperimenta mērķi.

 

 

 

 

 

45.pants. Dzīvnieku drīkst nogalināt tikai ar dzīvnieka īpašnieka atļauju (eitanāzijas gadījumā - rakstveida atļauju), izņemot šā likuma 5.panta 2.1, astotajā un devītajā daļā un 44.panta 6. un 7.punktā noteiktos gadījumus.

 

11.Izteikt 45.pantu šādā redakcijā:

 

"45.pants. Dzīvnieku atļauts nogalināt tikai ar dzīvnieka īpašnieka atļauju (eitanāzijas gadījumā - rakstveida atļauju), izņemot šā likuma 5.panta 2.1, astotajā un devītajā daļā un 44.panta 5., 6. un 7.punktā noteiktos gadījumus."

 

 

 

15.Izteikt 45.pantu šādā redakcijā:

 

"45.pants. Dzīvnieku atļauts nogalināt tikai ar dzīvnieka īpašnieka atļauju (eitanāzijas gadījumā - rakstveida atļauju), izņemot šā likuma 5.panta 2.1, 8.1 un devītajā daļā un 44.panta 5., 6. un 7.punktā noteiktos gadījumus."

Pārejas noteikumi

 

 

 

 

 

 

1. Personas, kuru īpašumā šā likuma spēkā stāšanās brīdī ir 16.pantā minētie dzīvnieki, nedrīkst pieļaut šo dzīvnieku vairošanos un līdz 2000.gada 1.jūlijam nodrošina dzīvnieku turēšanu savvaļas dzīvnieku kolekcijās, bet, ja tas nav iespējams, - eitanāziju.

 

 

 

 

 

 

2. Ministru kabinets līdz 2004.gada 1.janvārim izdod noteikumus, kas reglamentē:

12. Pārejas noteikumos:

aizstāt 2. punktā skaitli un vārdu "2004.gada" ar skaitli un vārdu "2006.gada";

24

Zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāre D.Lucaua

Izteikt pārejas noteikumu 2.punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

 „Ministru kabinets līdz 2006.gada 1.janvārim izdod noteikumus, kas reglamentē:”

 

 

 

Atbalstīts

16.Pārejas noteikumos:

izteikt 2. punktu šādā redakcijā:

 „2.Ministru kabinets līdz 2006.gada 1.janvārim izdod noteikumus, kas reglamentē:

 

1) labturības prasības sporta, darba un atrakciju dzīvnieku turēšanai, kā arī dzīvnieku turētāja tiesības un pienākumus;

izteikt 2. punkta 1.apakšpunktu šādā redakcijā:

 

"1) labturības prasības sporta, darba un atrakciju dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai, apmācībai un demonstrēšanai publiskās izstādēs un sacensībās, kā arī šāda dzīvnieka īpašnieka un turētāja tiesības un pienākumus;".

25

Zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāre D.Lucaua

Izteikt pārejas noteikumu 2.punkta 1. apakšpunktu šādā redakcijā:

“1) labturības prasības sporta, darba un atrakciju dzīvnieku turēšanai, apmācībai un izmantošanai darbam, sacensībām vai atrakcijām;”

Atbalstīts.

 

 1) labturības prasības sporta, darba un atrakciju dzīvnieku turēšanai, apmācībai un izmantošanai sacensībām, darbam vai atrakcijām;

2) labturības prasības dzīvnieku patversmēs un dzīvnieku viesnīcās, kā arī dzīvnieku veterinārmedicīniskās aprūpes iestādēs.

izslēgt 2.punkta 2.apakšpunktu;

 

26

Zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāre D.Lucaua

Izteikt pārejas noteikumu 2.punkta 2. apakšpunktu šādā redakcijā:

      “2) labturības prasības dzīvnieku patversmēs un dzīvnieku viesnīcās un kārtību, kādā dzīvnieku nodod dzīvnieku patversmē vai dzīvnieku viesnīcā;”

Atbalstīts.

2) labturības prasības dzīvnieku patversmēs un dzīvnieku viesnīcās un kārtību, kādā dzīvnieku nodod dzīvnieku patversmē vai dzīvnieku viesnīcā;

 

 

 

 

27

Zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāre D.Lucaua

Izteikt pārejas noteikumu 2.punkta 3. apakšpunktu šādā redakcijā:

“3) kārtību, kādā suni atzīst par bīstamu, nosaka turpmāko rīcību ar to un prasības bīstama suņa turēšanai;”

Daļēji atbalstīts.

Iekļauts. priekšlikumā Nr. 28

 

 

 

28

Juridiskais birojs

Izteikt pārejas noteikumu  2.punta 3.apakšpunktu šādā redakcijā:

“3) kārtību un kritērijus, kādā suni atzīst par bīstamu,  nosaka turpmāko rīcību ar to un prasības bīstama suņa turēšanai;”.

 

Atbalstīts.

Redakcionāli precizēts.

3) kritērijus un kārtību, kādā suni atzīst par bīstamu,  nosaka turpmāko rīcību ar to un prasības bīstama suņa turēšanai;

 

 

 

29

Zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāre D.Lucaua

Izteikt pārejas noteikumu 2.punkta 4. apakšpunktu  šādā redakcijā

“:4) labturības prasības mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai un demonstrēšanai publiskās izstādēs, suņa apmācībai un mājas (istabas) dzīvnieka īpašnieka un turētāja tiesības un pienākumus.”

 

 

 

Atbalstīts.

4) labturības prasības mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai un demonstrēšanai publiskās izstādēs, suņa apmācībai un mājas (istabas) dzīvnieka īpašnieka un turētāja tiesības un pienākumus.”;

 

3. Ministru kabinets līdz 2003.gada 1.jūlijam:

 

 

 

 

 

1) apstiprina prasības mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai, testēšanai, apmācībai, tirdzniecībai un demonstrēšanai publiskās izstādēs, prasības bīstama suņa turēšanai, kā arī mājas (istabas) dzīvnieka īpašnieka un turētāja tiesības un pienākumus;

 

 

 

 

 

2) apstiprina Dzīvnieku aizsardzības ētikas padomes nolikumu, nosakot tās funkcijas un darbību.

 

 

 

 

 

 

papildināt pārejas noteikumus ar 4.punktu šādā redakcijā: 

"4. Ministru kabinets līdz 2005.gada 1.janvārim izdod noteikumus, kas reglamentē:

1) kārtību, kādā Pārtikas un veterinārais dienests atzīst suni par bīstamu;

 

2) labturības prasības, kas jāievēro dzīvnieku patversmēs un dzīvnieku viesnīcās, kā arī dzīvnieku veterinārmedicīniskās aprūpes iestādēs."

 

30

 

 

 

 

 

 

 

 

Zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāre D.Lucaua           

Izslēgt pārejas noteikumu 4.punktu.

 

 

 

Atbalstīts.

 

 

 

31

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija

Papildināt pārejas noteikumus ar 4.  punktu šādā redakcijā:

“4. Likuma 8. panta trešā daļa un grozījumi 39. pantā attiecībā uz vietējo pašvaldību uzdevumiem dzīvnieku aizsardzībā stājas spēkā 2006. gada 1. janvārī.”

Atbalstīts.

papildināt pārejas noteikumus ar 4.  punktu šādā redakcijā:

 

“4. Likuma 8. panta trešā daļa un grozījumi 39. pantā attiecībā uz vietējo pašvaldību uzdevumiem dzīvnieku aizsardzībā stājas spēkā 2006. gada 1. janvārī.”