Latvijas Republikas

Latvijas Republikas

Saeimas Prezidijam

 

 

Lūdzam iekļaut š.g. 11. decembra Saeimas plenārsēdes darba kārtībā likumprojektu “Okupācijas muzeja likums”.

Pielikumā:

1. Likumprojekts.

2. Anotācija likumprojektam.

 

Likumprojekts

Okupācijas muzeja likums

1. pants. Šā likuma mērķis ir nodrošināt Okupācijas muzeja darbību un attīstību.

2. pants. (1) Pārņemt valsts īpašumā un nodot bez atlīdzības atklātajam sabiedriskajam fondam “Latvijas 50 gadu okupācijas muzeja fonds“ (Reģistrācijas Nr. 00801884, turpmāk - okupācijas muzeja fonds) nekustamo īpašumu – ēku un zemi Rīgā, Latviešu strēlnieku laukumā 1 (zemes kadastra numurs 0100 001 0095) Okupācijas muzeja uzturēšanai.

(2) Okupācijas muzeja fondam aizliegts atsavināt vai ieķīlāt ar šo likumu tai nodoto nekustāmo īpašumu.

(3) Ja okupācijas muzeja fonds izbeidz pastāvēt, vai Okupācijas muzejs tiek likvidēts, šis īpašums nododams valstij.

3. pants. (1) Okupācijas muzeja attīstības projekts (turpmāk – projekts) ietver esošās ēkas rekonstrukciju, piebūves būvniecību un infrastruktūras izveidi.

(2) Projekts īstenojams līdz 2006. gada 31. decembrim saskaņā ar projekta īstenošanas Uzraudzības padomes (turpmāk – Uzraudzības padome) apstiprinātu projekta īstenošanas darbu un to finansējuma plānu un grafiku.

(3) Uzraudzības padome darbojas līdz projekta pabeigšanai, un tajā ietilpst divi Saeimas, divi Ministru kabineta (ieskaitot Muzeju valsts pārvaldes pārstāvi), divi okupācijas muzeja fonda un viens Rīgas domes deleģēts pārstāvis. Uzraudzības padomi vada Kultūras ministrs.

(4) Projekta pasūtītājs ir okupācijas muzeja fonds.

(5) Uz Okupācijas muzeja piebūvi attiecas šā likuma 2. panta nosacījumi.

(6) Uzraudzības padomes nolikumu apstiprina Ministru kabinets.

4. pants. Projekta īstenošanas mērķis ir nodrošināt valsts atbalstu Okupācijas muzeja fondam, attīstīt Okupācijas muzeju kā sabiedrībai pieejamu zinātniski pētniecisku un izglītojošu informācijas centru, nodrošināt ārvalstu oficiālo delegāciju un sabiedrības informēšanu par Latvijas okupāciju.

5. pants. Okupācijas muzeja esošās ēkas rekonstrukciju un piebūves būvniecību veic atbilstoši arhitekta Gunāra Birkerta koncepcijai.

6. pants. (1) Projekta īstenošanu finansē no:

1) ikgadējām valsts budžeta investīcijām;

2) pašvaldību budžeta līdzekļiem;

3) okupācijas muzeja fonda līdzekļiem;

4) citiem ziedojumiem un dāvinājumiem;

5) citiem likumos noteiktiem līdzekļu avotiem.

(2) Projekta īstenošanai piešķirtos valsts vai pašvaldību līdzekļus uzkrāj Kultūras ministrijas atvērtajā kontā Valsts kasē.

(3) Projekta īstenošanai paredzētos līdzekļus nevar izmantot citiem mērķiem.

7. pants. Projekta īstenošanai izmantotā ārvalstu tehniskā palīdzība, ziedojumi un dāvinājumi (naudā vai citās lietās) netiek aplikti ar muitas nodokli vai citiem maksājumiem.

Pārejas noteikumi

1. Ministru kabinets mēneša laikā pēc šā likuma spēkā stāšanās nodrošina nekustamā īpašuma Rīgā, Latviešu strēlnieku laukumā 1, pārņemšanu valsts īpašumā un nodošanu okupācijas muzeja fondam.

2. Ministru kabinets trīs mēnešu laikā no šā likuma spēkā stāšanās dienas apstiprina projekta uzraudzības padomes nolikumu.

Likumprojekta

Okupācijas muzeja likums

anotācija

I. Kādēļ tiesību akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

Latvijas 50 gadu okupācijas muzejs kopš 1993. gada īsteno nozīmīgu pētniecisku un izglītojošu funkciju valstī, kā arī nodrošina ārvalstu oficiālo delegāciju un sabiedrības informēšanu par Latvijas okupāciju. Muzeju pārvalda atklātais sabiedriskais fonds “Latvijas 50 gadu okupācijas muzeja fonds”. Muzejs ir akreditēts.

Muzeja apmeklētāju skaits no gada uz gadu pieaug un 2003. gadā muzeja apmeklētāju skaits jau pārsniedzis 50 000. Aptuveni 60% apmeklētāju ir ārzemnieki. Muzejs izpilda valstij svarīgas ārpolitikas funkcijas, ar Latvijas neseno pagātni iepazīstinot citu valstu amatpersonas un delegācijas, kā arī rīkojot ceļojošas izstādes ārzemēs. 2002. gadā muzeju apmeklēja 66 ārvalstu oficiālas delegācijas. Desmit gadu laikā ir saņemti vairāk kā 800 000 LVL kā ziedojumi muzeja ekspozīcijas izveidošanai un uzturēšanai (neskaitot valsts piešķirtos līdzekļus). Muzeja pētniecības programmas izdotā gadagrāmata ieguvusi atzinību kā zinātnisku rakstu un dokumentu krājums par okupācijas laiku tēmām.

Ēka Rīgā, Latviešu strēlnieku laukumā 1, ir nodota bez atlīdzības Rīgas pašvaldības īpašumā saskaņā ar Ministru kabineta 1998. gada 22 jūlija rīkojumu Nr. 378.

Kaut arī muzejs ēku līdz šim ir varējis lietot par minimālu maksu, tomēr muzeja atrašanās šajā ēkā ir bijusi apstrīdēta un nedroša, nav izdevies noslēgt ilgstošu nomas līgumu. Pašvaldībai arī nav tiesību nodot šo ēku bez atlīdzības okupācijas muzeja fonda īpašumā.

Kaut arī okupācijas muzeja ēkas nodošanu valsts īpašumā atbalsta gan Rīgas domes pārstāvji, gan Kultūras ministrija, tomēr šis jautājums nav guvis praktisku risinājumu.

Muzeja telpas ir par šauru ekspozīcijas izvietošanai, trūkst darba telpu un visai ēkai ir nepieciešams remonts. Ir sagatavota arhitekta G. Birkerta 2001. gada 16. jūnija koncepcija par ēkas rekonstrukciju un piebūves būvēšanu, ko atzinīgi novērtējuši arhitekti un sabiedrība. Koncepcijai ir veikta detalizēta inženiertehniska ekspertīze.

2. Normatīvā akta projekta būtība

Likumprojekts paredz:

1)Pārņemt valsts īpašumā un nodot bez atlīdzības atklātajam sabiedriskajam fondam “Latvijas 50 gadu okupācijas muzeja fonds“ nekustamo īpašumu – ēku uz zemi Rīgā, Latviešu strēlnieku laukumā 1 Okupācijas muzeja uzturēšanai.

2) Līdz 2006. gada 31. decembrim īstenot Okupācijas muzeja attīstības projektu, kas ietver esošās ēkas rekonstrukciju, piebūves būvniecību un infrastruktūras izveidi. Okupācijas muzeja esošās ēkas rekonstrukciju un piebūves būvniecību plānots veikt atbilstoši arhitekta Gunāra Birkerta koncepcijai.

3) Izveidot uzraudzības padomi projekta īstenošanai

 

 

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

Likumprojekts šo jomu neskar.

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Muzeja darbība veicina tūristu piesaisti. G. Birkerta projekta īstenošana varētu vēl papildus veicināt tūristu pieplūdumu.

3. Sociālo seku izvērtējums

Likumprojekts šo jomu neskar.

4. Ietekme uz vidi

Tiks sakārtota pilsētvide Rātslaukumā un Latviešu strēlnieku laukumā.

5. Cita informācija

Tiks veicināta sabiedrības izglītošana par Latvijas tuvāko laiku vēsturi, kā arī paaugstinās ārvalstnieku informētības līmeni par Latviju.

III. Kāda var būt tiesību akta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

(tūkst. Ls)

Rādītāji

Kārtējais

gads

(2003.)

 

Trīs nākamie gadi

(2004. – 2006.)

 

*)

1

2

3

4

5

6

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

0

0

0

0

0

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

Projekta kopīgās izmaksas 2004.-2006. gadam sastāda aptuveni 1, 5 miljoni LVL

         

3. Finansiālā ietekme

0

0

0

0

0

4. Cita informācija

         

*) Vidēji piecu gadu laika pēc kartēja gada

IV. Kāda var būt tiesību akta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti. Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā ir paredzēts šos noteikumus izstrādāt.

Ministru kabinetam jāapstiprina projekta uzraudzības padomes nolikums.

Ministru kabinetam jāatceļ vai jāgroza Ministru kabineta 1998. gada 22 jūlija rīkojums Nr. 378.

 

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst tiesību akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Likumprojekts šo jomu neskar.

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Likumprojekts šo jomu neskar.

3. saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem dokumentiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Likumprojekts šo jomu neskar.

4. Atbilstības izvērtējuma tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu, publikāciju

Likumprojekts šo jomu neskar.

VI. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot tiesību akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

Likumprojekts apspriests ar Latvijas 50 gadu okupācijas muzeja fonda pārstāvjiem

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Latvijas 50 gadu okupācijas muzeja fonds atbalsta šo likumu

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

G. Birkerta koncepcija ir bijusi izstādīta okupācijas muzejā un ilgstoši pieejama sabiedrībai.

Likumprojektu paredzēts ievietot Okupācijas muzeja mājas lapā internetā.

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Nav veikti.

 

VII. Kā tiks nodrošināta tiesību akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldības puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Nepieciešams izveidot likumprojektā noteikto uzraudzības padomi

2.Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Likums tiks publicēts laikrakstā “Latvijas vēstnesis”

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja likums viņu ierobežo

Likumprojekts šo jomu neskar.